MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1043         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

115. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine

 

120. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale

 

1.815. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

53. - Hotărâre privind Ziua natională a auditorului financiar din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.305 din 19 octombrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Regulamentului Comisiei 1825/2000/CE ce stabileste reguli detaliate pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului 1760/2000/CE în ceea ce priveste etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 216 din 26 august 2000, p. 8.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 115.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine

 

ARTICOLUL 1

Trasabilitatea

 

Toti operatorii si organizatiile trebuie să aibă un sistem de identificare si un sistem complet de înregistrare, în fiecare dintre diferitele stadii de productie si vânzare ale acestora, în sensul art. 12 al Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 345/2002, cu modificările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Regulamentul Comisiei 1760/2000/CE.

Un asemenea sistem este aplicat astfel încât să asigure legătura dintre identificarea cărnii si animalul sau animalele în cauză, asa cum este prevăzut la art. 13 alin. (1) si la art. 16 alin. (6) si (7) din norma sanitară veterinară mentionată anterior.

Sistemul de înregistrare trebuie să înscrie, în special, sosirea si plecarea de animale vii, carcase si/sau bucăti de carne, pentru a se asigura că este garantată o corelatie între sosiri si plecări.

 

ARTICOLUL 2

Etichetarea atunci când nu sunt disponibile informatii

 

(1) Numărul de aprobare prevăzut de art. 13 alin. (2) lit. b) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 din prezenta normă este:

a) numărul de aprobare prevăzut de art. 11 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 401/2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/433/CEE; sau

b) atunci când nu există un număr de aprobare, numărul national de înregistrare; atunci când nu este disponibil nici unul dintre cele două numere, numărul poate fi înlocuit cu numele si adresa abatorului.

(2) În aplicarea art. 13 alin. (5) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1:

a) pentru carnea provenită de la animalele fătate în România sau în statele membre ale Uniunii Europene înainte de 1 ianuarie 1998, atunci când informatiile cu privire la locul fătării si/sau locul cresterii, altul decât ultimul loc de crestere, nu sunt disponibile, indicarea locului fătării si/sau a locului de crestere se înlocuieste cu indicatia “Fătat înainte de 1 ianuarie 1998“;

b) pentru carnea provenită de la animale vii importate în România, atunci când informatiile cu privire la locul fătării si/sau locul cresterii, altul decât ultimul loc de crestere, nu sunt disponibile, indicarea locului fătării si/sau a locului de crestere se înlocuieste cu indicatia “Import de animale vii în România“ sau “Import de animale vii din [numele tării terte]“.

 

ARTICOLUL 3

Simplificarea indicatiei de origine

 

În aplicarea art. 13 alin. (5) lit. a) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 din prezenta normă sanitară veterinară, pentru carnea de bovine provenită de la animale care au fost crescute pentru 30 de zile sau mai putin:

a) într-un stat membru al Uniunii Europene, în România sau în tara tertă în care a avut loc fătarea;

b) într-un stat membru al Uniunii Europene, în România sau în tara tertă în care a avut loc tăierea, nu se solicită indicarea statelor membre ale Uniunii Europene, României sau a tărilor terte drept tări în care a avut loc cresterea, cu conditia ca acele animale să fi fost crescute în alt stat membru al Uniunii Europene, în România sau într-o tară tertă, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile.

 

ARTICOLUL 4

Mărimea unui grup

 

(1) În cursul transării carcaselor sau a sferturilor, mărimea grupului prevăzut la art. 13 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 este definită de numărul carcaselor sau al sferturilor transate împreună si care constituie un lot pentru unitatea de transare respectivă. Mărimea lotului nu poate depăsi, în nici un caz, productia unei zile.

(2) În cursul transării sau tocării ulterioare, un grup poate fi reconstituit din toate grupurile prevăzute la alin. (1), transate sau tocate în aceeasi zi.

 

ARTICOLUL 5

Carnea tocată de bovine

 

(1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, carnea tocată este definită ca acea carne care a fost tocată în fragmente sau trecută printr-o masină de tocat cu spirală.

(2) Informatiile suplimentare care pot fi incluse pe etichete, asa cum este prevăzut la art. 14 alin. (3) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1, sunt:

a) indicatiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. b) si c) din norma sanitară veterinară mentionată anterior, precum si data tocării;

b) indicatiile prevăzute la art. 13 alin. (5) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b) din norma sanitară veterinară mentionată anterior, dacă tara în cauză a luat o decizie de a aplica un sistem national obligatoriu de etichetare incluzând aceste informatii sau dacă operatorul în cauză indică informatiile în mod voluntar, în conformitate cu prevederile din partea a II-a cap. II din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1;

c) indicatiile prevăzute la art. 13 alin. (5) lit. a) pct. 1 si 2 din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1.

 

ARTICOLUL 6

Proceduri de aprobare

 

(1) Perioada prevăzută la art. 16 alin. (8) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1, în cursul căreia nu a fost refuzată sau nu a fost emisă o autorizatie ori nu au fost cerute informatii suplimentare de către autoritatea competentă a tării căreia i-a fost trimisă carnea, trebuie să fie de două luni din ziua următoare datei de trimitere a cererii.

(2) În conformitate cu art. 16 alin. (10) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1, perioada prevăzută de art. 16 alin. (8) din norma sanitară veterinară mentionată anterior, pentru bucătile de carne de bovine de calitatea I ambalate în pachete individuale, etichetate într-un stat membru al Uniunii Europene sau în România conform unei specificatii aprobate si introduse pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al României, trebuie să fie de 14 zile, atunci când nu sunt adăugate informatii etichetei initiale.

(3) În scopurile prevăzute la art. 16 alin. (10) din norma sanitară veterinară mentionată la alin. (2), carnea de bovine în pachete mici pentru vânzare cu amănuntul, care a fost etichetată într-un stat membru al Uniunii Europene sau în România conform unei specificatii aprobate, poate fi introdusă pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene sau al României si comercializată, fără aprobarea prealabilă a specificatiei de etichetare de către acest stat membru sau de România, cu conditia ca:

a) pachetele în cauză să rămână neschimbate;

b) specificatia de ambalare aprobată de România sau de statul membru al Uniunii Europene să cuprindă, de asemenea, comercializarea cărnii de bovine ambalate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în România;

c) România sau statul membru al Uniunii Europene care aprobă această specificatie să furnizeze toate informatiile necesare în avans tuturor celorlalte state membre ale Uniunii Europene sau României, în conformitate cu specificatia aprobată atunci când carnea de bovine ambalată trebuie să fie comercializată.

 

ARTICOLUL 7

Controale

 

(1) Operatorii si organizatiile trebuie să permită în orice moment accesul expertilor Comisiei, al autoritătii competente si al organismului de control independent, în întelesul art. 16 alin. (3) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1, în unitătile acestora si la toate evidentele care demonstrează că informatiile de pe etichetele respective sunt corecte.

(2) Autoritatea competentă si, în cazul mentionat la art. 16 alin. (3) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1, organismul de control independent trebuie să efectueze controale ad-hoc regulate pe baza analizei de risc care trebuie să tină cont, în special, de complexitatea specificatiei respective. Pentru fiecare control se întocmeste un raport de inspectie pentru a include orice deficientă, precum si măsurile propuse pentru a remedia situatia si termenul limită ori sanctiunea impusă.

(3) Atunci când optiunea prevăzută la art. 16 alin. (3) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1 nu este luată în considerare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor efectuează controale, astfel încât să dea garantii suficiente ale acuratetei etichetelor utilizate. Frecventa acestora este determinată, în special, de referinta la complexitatea specificatiei respective.

(4) Operatorii, organizatiile si organismele de control independente comunică toate informatiile relevante autoritătii competente.

 

ARTICOLUL 8

Sanctiuni

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor stabileste sistemul de sanctiuni care va fi aplicabil în cazul încălcărilor normei sanitare veterinare mentionate la art. 1 si ia toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea sa. Sanctiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proportionale si disuasive.

(2) Fără a aduce atingere sanctiunilor prevăzute la art. 18 din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1, atunci când carnea de bovine a fost etichetată:

a) fără respectarea sistemului obligatoriu de etichetare; sau

b) în cazul aplicării sistemului voluntar, fără respectarea specificatiei sau, atunci când nu există o specificatie aprobată, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să solicite retragerea cărnii de bovine de pe piată, până când aceasta este reetichetată în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară.

Totusi, dacă această carne respectă toate regulile veterinare si de igienă existente, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate, în plus fată de sanctiunile prevăzute la alin. (1), să autorizeze ca această carne de bovine să fie trimisă direct pentru prelucrare în produse, altele decât cele indicate la art. 12 alin. (1) din norma sanitară veterinară mentionată la art. 1.

 

ARTICOLUL 9

Evidente

 

Autoritatea competentă trebuie să tină o evidentă a specificatiilor aprobate si, în special, a fiecărui operator si a fiecărei organizatii responsabile cu etichetarea cărnii de bovine si a organismului independent responsabil de controale.

 

ARTICOLUL 10

Comunicări

 

România trebuie să comunice Comisiei:

a) numele autoritătilor competente pentru implementarea sistemului de etichetare conform normei sanitare veterinare mentionate la art. 1, precum si regulile detaliate de implementare ulterioare si, în special, cele cu privire la controalele relevante ce trebuie să fie efectuate si la sanctiunile ce trebuie să fie aplicate;

b) o listă a tuturor indicatiilor voluntare aprobate pe teritoriul său;

c) la fiecare 3 luni, o actualizare a listei prevăzute la lit. b).

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor actionează potrivit prevederilor alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua toate măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, iar în caz de infractiuni, sesizează organele de cercetare penală.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie traspunerea oficială a Regulamentului Comisiei 1825/2000/CE.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.645 din 4 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară si Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale, prevăzută la anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 294/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime admise pentru unele substante si produse în furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 7 octombrie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 1999/29/CE.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2002/32/CE privind substantele nedorite din hrana animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 140 din 30 mai 2002, p. 10.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 7 zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2005.

Nr. 120.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

privind substantele nedorite din hrana pentru animale

 

Art. 1. – (1) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se ocupă cu substantele nedorite din produsele destinate hranei animalelor.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor nu trebuie să aducă atingere:

a) Regulamentului nr. 1.831/2003 privind aditivii destinati utilizării în nutritia animalelor;

b) Normei sanitare veterinare privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 507/2003, ce transpune Directiva Consiliului 96/25/CE,

si Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 412/2003, ce transpune Directiva Consiliului 79/373/CEE;

c) Regulamentului nr. 396/2005 privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în sau pe hrana si furajele de origine vegetală sau animală, atunci când aceste reziduuri nu sunt mentionate în anexa nr. 1;

d) legislatiei comunitare si nationale privind activitatea veterinară în relatie cu sănătatea publică si sănătatea animalelor;

e) Normei sanitare veterinare referitoare la unele produse utilizate pentru nutritia animalelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 616/2002, ce transpune Directiva Consiliului 82/471/CEE;

f) Normei sanitare veterinare privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 777/2003, ce transpune Directiva Consiliului 93/74/CEE.

Art. 2. – În scopul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, se întelege prin:

a) furaje – produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete ori conservate, precum si produsele derivate din procesarea industrială a acestora, substante organice sau anorganice, utilizate singure ori în amestec, cu sau fără aditivi, utilizate pentru hrănirea animalelor;

b) materii furajere – diferite produse de origine vegetală sau animală, în stare proaspătă ori conservată, precum si produsele derivate din procesarea industrială a acestora, substante organice sau anorganice, cu sau fără aditivi, care sunt destinate consumului de către animale fie direct, ca atare, fie după procesare, în prepararea furajelor combinate ori ca substraturi pentru premixuri;

c) aditivi – aditivii definiti la art. 2(2)(a) din Regulamentul nr. 1.831/2003 privind aditivii destinati utilizării în nutritia animalelor;

d) premixuri – amestecuri de aditivi sau amestecuri de unul sau mai multi aditivi cu substante folosite ca “purtători“ în scopul producerii de furaje;

e) furaje combinate – amestecuri de materii furajere, cu sau fără aditivi, care sunt destinate consumului de către animale ca furaje complete ori complementare;

f) furaje complementare – amestecuri de furaje care au un continut ridicat în anumite substante si care, datorită compozitiei lor, sunt suficiente pentru o ratie zilnică numai dacă sunt utilizate în combinatie cu alte furaje;

g) furaje complete – amestecuri de furaje care, datorită compozitiei lor, sunt suficiente pentru o ratie zilnică;

h) produse destinate hranei animalelor – materii furajere, premixuri, aditivi, furaje si toate celelalte produse destinate pentru utilizare sau utilizate în hrana animalelor;

i) ratie zilnică – cantitatea medie totală de furaje, calculată pentru un continut în umiditate de 12%, necesară zilnic unui animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă si cu o anumită productie, pentru satisfacerea tuturor necesitătilor zilnice ale acestuia;

j) animale – animale apartinând speciilor crescute, hrănite si consumate de om, precum si animale care trăiesc liber în sălbăticie, în cazul în care le sunt administrate furaje;

k) punere în circulatie sau circulatie – detinerea de produse destinate hrănirii animalelor, în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, liber ori nu, către o parte tertă, precum si vânzarea sau alte forme de transfer al acestora;

l) substante nedorite – orice substantă sau produs, cu exceptia agentilor patogeni, care este prezentă în si/sau pe produsul destinat pentru hrănirea animalelor si care prezintă un potential pericol pentru sănătatea animală ori cea publică sau pentru mediu ori care poate avea efecte negative asupra productiilor animaliere.

Art. 3. – (1) Produsele destinate hrănirii animalelor pot intra pentru a fi utilizate în România din tări terte, pot fi puse în circulatie si/sau utilizate în România numai dacă sunt integre, originale si de o calitate corespunzătoare pentru comercializare si, prin urmare, dacă sunt corect utilizate, nu reprezintă nici un pericol pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau pentru mediu si nu pot afecta în mod nefavorabil productiile animaliere.

(2) În particular, produsele destinate hrănirii animalelor trebuie să fie considerate ca neconforme cu prevederile alin. (1), dacă nivelul de substante nedorite pe care acestea le contin nu îndeplinesc cerintele privind nivelurile maxime stabilite în anexa nr. 1.

Art. 4. – (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că substantele nedorite mentionate în anexa nr. 1 sunt acceptate în produsele destinate hranei animalelor numai dacă fac obiectul conditiilor stabilite de aceasta.

(2) În scopul reducerii sau eliminării surselor de substante nedorite din produsele destinate hrănirii animalelor, autoritatea veterinară centrală a României, în cooperare cu operatorii comerciali, trebuie să efectueze investigatii pentru a identifica sursele de substante nedorite, în cazul în care nivelurile maxime sunt depăsite si în cazul în care niveluri mari din aceste substante sunt detectate, luându-se în considerare nivelurile de fond ale acestora.

Pentru o abordare uniformă în cazul nivelurilor crescute este necesar să se stabilească pragurile de actiune pentru a se determina începerea acestor investigatii. Acestea se pot regăsi în anexa nr. 2.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României va transmite Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene toate informatiile relevante si concluziile privind sursele, precum si măsurile întreprinse pentru a reduce nivelul sau a elimina substantele nedorite. Aceste informatii vor fi transmise în cadrul raportului anual ce trebuie transmis Comisiei Europene conform prevederilor art. 30 din Norma sanitară veterinară privind principiile ce reglementează organizarea inspectiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 717/2003, ce transpune Directiva 95/53/CE, exceptându-se cazurile când informatiile sunt de o importantă deosebită pentru statele membre ale Uniunii Europene. În acest ultim caz, informatiile vor fi transmise imediat.

Art. 5. – Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că produsele destinate hranei animalelor care au un continut dintr-o substantă nedorită ce depăseste nivelurile maxime stabilite în anexa nr. 1 nu pot fi amestecate pentru diluare cu acelasi tip sau alt tip de produse destinate hranei animalelor.

Art. 6. – Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că, acolo unde nu există prevederi speciale pentru furajele complementare, acestea nu pot contine, avându-se în vedere proportia prescrisă pentru a fi utilizată în ratia zilnică, niveluri din substantele nedorite prevăzute la anexa nr. 1 mai mari decât nivelurile stabilite pentru furajele complete.

Art. 7. – Autoritatea veterinară centrală a României poate să reducă provizoriu nivelurile maxime existente, să fixeze niveluri maxime sau să interzică prezenta substantelor nedorite în produsele destinate hrănirii animalelor, atunci când aceasta are motive întemeiate, pe baza noilor informatii ori a reevaluării informatiilor existente făcute de când prevederile în cauză au fost adoptate, care demonstrează că nivelurile maxime stabilite în anexa nr. 1 sau alte substante care nu sunt mentionate în această listă prezintă pericol pentru sănătatea animală sau umană ori pentru mediu. Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să informeze imediat statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană, expunând bazele acestor decizii.

Art. 8. – Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că sunt întreprinse măsuri pentru a garanta corecta aplicare a oricăror procese acceptate si conformitatea produselor detoxifiate destinate hrănirii animalelor cu prevederile anexei nr. 1.

Art. 9. – Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că produsele destinate hranei animalelor care sunt supuse prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, nu sunt subiectul oricăror alte restrictii ale circulatiei în ceea ce priveste prezenta substantelor nedorite, altele decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor si de Norma sanitară veterinară privind principiile ce reglementează organizarea inspectiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 717/2003, ce transpune Directiva Consiliului 95/53/CE.

Art. 10. – (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să aplice cel putin prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor produselor destinate hranei animalelor produse în România pentru a fi exportate în tări terte.

(2) Alin. (1) nu trebuie să afecteze dreptul autoritătii veterinare centrale a României de a autoriza reexportul în baza conditiilor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce preia prevederile Regulamentului nr. 178/2002/CE. Prevederile art. 20 din Legea nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, se vor aplica mutatis mutandis.

Art. 11. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor actionează potrivit prevederilor alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua toate măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar în caz de infractiuni, sesizează organele de cercetare penală.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor constituie transpunerea oficială a Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2002/32/CE, asa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2005/8/CE.

Art. 12. – Anexele nr. 1*) si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

(1) stearsă.

(2) stearsă.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate stabili si un continut maxim de cadmiu de 0,5 mg per 1% fosfor.

(4) Autoritatea veterinară centrală a României poate stabili si un continut maxim de cadmiu de 0,75 mg per 1% fosfor.

(5) Concentratii la limita superioară; acestea sunt calculate presupunând că toate valorile diferitelor congenere mai mici decât limita de cuantificare sunt egale cu această limită.

(6) Aceste limite maxime vor fi revăzute prima dată înainte de 31 decembrie 2004 în lumina noilor date privind prezenta dioxinelor si a PCB asemănătoare dioxinelor si, în particular, privind includerea PCB asemănătoare dioxinelor în limitele ce vor fi stabilite si vor fi revăzute înainte de 31 decembrie 2006 cu scopul de a reduce semnificativ nivelurile maxime.

(7) Pestele proaspăt livrat direct si utilizat fără procesare pentru producerea furajelor pentru animale de blană este scutit de nivelurile maxime si un nivel maxim de 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg în produse se aplică pentru pestele proaspăt utilizat în hrana animalelor de companie, a celor din grădinile zoologice si din circuri. Produsele si proteinele animale procesate, produse pentru aceste animale (animale de blană, animale de companie, din grădinile zoologice si circuri), nu pot intra în lantul trofic si hrănirea cu acestea este interzisă pentru animalele de fermă care sunt întretinute, Ongrăsate sau crescute pentru produsele lor.

(8) Nivelurile maxime se referă la arsenul total.

(9) La cererea autoritătilor competente, operatorul responsabil trebuie să efectueze analize pentru a demonstra că arsenul anorganic continut este mai mic de 2 ppm. Această analiză este de o importantă deosebită pentru specia de iarbă de mare Hizikia fusiforme.

(*)Nutreturile verzi cuprind produsele destinate pentru hrana animalelor, precum fânul, silozul, iarba proaspătă etc.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Substante nedorite

Produse destinate

hrănirii animalelor

Praguri de actiune

în mg/kg (ppm) în relatie

cu un produs destinat hrănirii

animalelor cu o umiditate de 12%

Comentarii si informatii

aditionale (natura investigatiilor

ce urmează a fi făcute)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniută din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române – AFER, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române – AFER, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de remorcare si frânare nr. 006, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor de transport feroviar licentiati, operatorilor de manevră feroviară autorizati si operatorilor economici care desfăsoară activităti conexe transportului feroviar.

Art. 3. – Autoritatea Feroviară Română – AFER, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A., gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar licentiati, operatorii de manevră autorizati si operatorii economici care desfăsoară activităti conexe transportului feroviar vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. – Prevederile prezentului ordin se aplică si operatorilor economici care detin în proprietate sau cu chirie linii ferate industriale si/sau vehicule feroviare, care au acces pe infrastructura feroviară din România.

Art. 5. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. – (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. va edita Regulamentul de remorcare si frânare nr. 006.

(3) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducerea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 si 4 va asigura instruirea si examinarea întregului personal cu responsabilităti în siguranta circulatiei, privind aplicarea prevederilor Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instructia de remorcare si frânare nr. 200, editia 1998, precum si orice dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 26 octombrie 2005.

Nr. 1.815.


Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind Ziua natională a auditorului financiar din România

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, modificat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 52/2005 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 7 octombrie 2005,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 26 octombrie 2005, hotărăste:

Art. 1. – Se stabileste ziua de 26 octombrie ca Zi natională a auditorului financiar din România.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2005.

Nr. 53.