MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1047         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 567 din 27 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 1 lit. d) si ale art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

610. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

1.219. – Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 567

din 27 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 1 lit. d) si ale art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ion Predescu – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Afrodita Laura Tutunaru – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 1 lit. d) si ale art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gregorian Bivolaru în Dosarul nr. 1.393/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I penală.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, doamna avocat Mihaela Mîtu, cu delegatie la dosar.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei arată că nu contestă modul de interpretare si de aplicare a dispozitiilor legale criticate, ci faptul că există un posibil înteles neconstitutional. Astfel, cele două texte din Codul de procedură penală sunt contrare prevederilor Constitutiei referitoare la libertatea individuală în măsura în care din continutul lor ar rezulta posibilitatea de a fi luate, fată de

aceeasi persoană, două sau mai multe măsuri de arestare preventivă, care, cumulate, ar depăsi, în faza de urmărire penală, durata maximă de 180 de zile stabilită de Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece dispozitiile legale criticate nu vin în contradictie cu prevederile constitutionale invocate. Astfel, nu interesează numărul mandatelor de arestare preventivă atâta vreme cât este respectată durata de 180 de zile. În plus, pot exista situatii care să impună, potrivit legii, luarea măsurii arestării preventive în altă cauză, ceea ce nu presupune că instantele de judecată, sesizate cu respectarea conditiilor

înscrise în Codul de procedură penală pentru dispunerea măsurii privative de libertate, vor însuma perioadele de detentie din ambele dosare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.393/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 136 alin. 1 lit. d) si ale art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gregorian Bivolaru în dosarul mai sus arătat, având ca obiect solutionarea unui recurs în materie penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale în măsura în care sunt interpretate în sensul că împotriva uneia si aceleiasi persoane pot fi luate în acelasi timp mai multe măsuri privative de libertate rezidând în emiterea a două sau mai multe mandate de arestare preventivă. Această interpretare a textelor criticate este posibilă întrucât legea nici nu distinge si nici nu interzice emiterea unui nou mandat împotriva aceleiasi persoane aflate sub puterea altui mandat de arestare preventivă.

În consecintă, în opinia autorului exceptiei unicitatea si indivizibilitatea libertătii umane nu suportă privări suprapuse sau concurente constând în două sau mai multe arestări preventive raportate la aceeasi persoană, întrucât este suficientă o singură măsură pentru a restrânge libertatea acesteia.

De altfel, legiuitorul constituant a limitat măsura arestării preventive la o perioadă de 30 de zile, ce poate fi prelungită, dar nu complinită, adăugată la un alt mandat de arestare. În caz contrar, se face imposibilă recăpătarea stării normale de libertate a individului la expirarea termenului limită de 30 de zile, în conditiile în care ar intra în vigoare un nou mandat de arestare preventivă ce s-ar activa la încetarea primului.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece emiterea a două sau mai multe mandate de arestare preventivă pentru o persoană care a comis mai multe infractiuni nu contravine Legii fundamentale, dacă sunt respectate conditiile legale de fond, formă si procedură pentru fiecare infractiune în parte. Având în vedere că legea prevede posibilitatea urmăririi si judecării cauzelor separat sau reunite, instanta consideră că si arestarea preventivă poate fi luată printr-un mandat emis pentru mai multe infractiuni ori prin mandate emise pentru fiecare infractiune, fără ca prin aceasta să fie încălcate prevederile art. 23 din Constitutie. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că dispozitiile legale criticate nu cuprind vreo prevedere referitoare la posibilitatea luării mai multor măsuri preventive împotriva aceleiasi persoane.

Ceea ce contestă autorul exceptiei este modul de interpretare si de aplicare a legii de către instantele judecătoresti si caracterul incomplet al dispozitiilor art. 136 alin. 1 lit. d) si ale art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Având în vedere jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, potrivit căreia instanta de contencios constitutional nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor prevederi noi, neputând crea, abroga sau modifica o normă juridică, Guvernul consideră că exceptia este inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate care stabilesc categoriile de măsuri preventive, precum si conditiile în care se dispune măsura arestării preventive nu contravin în nici un mod reglementărilor constitutionale invocate. Conditiile instituite prin lege pentru luarea măsurii arestării preventive reprezintă tocmai o garantie împotriva luării în mod arbitrar a acestei măsuri, al cărei scop este acela de a dinamiza urmărirea penală si procesul penal în general.

În plus, măsura arestării preventive reprezintă o restrângere a libertătii persoanei, permisă de art. 53 din Constitutie, tocmai în scopul desfăsurării instructiei penale, iar garantiile procesuale pe care legea le oferă inculpatului si în special dreptul acestuia de a se plânge împotriva măsurii arestării atestă conformitatea dispozitiilor legale criticate cu art. 23 alin. (2) din Constitutie, care impun ca măsura arestării preventive să se ia numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 136 alin. 1 lit. d) si ale art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală, cu următorul continut:

Art. 136 alin. 1 lit. d) – Scopul si categoriile măsurilor preventive: “În cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu detentiune pe viată sau cu închisoare, pentru a se asigura buna desfăsurare a procesului penal ori pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei, se poate lua fată de acesta una dintre următoarele măsuri preventive: [...]

d) arestarea preventivă.“

– Art. 148 alin. 1 – Conditiile si cazurile în care se dispune arestarea inculpatului:

“Măsura arestării inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în art. 143 si numai în vreunul din următoarele cazuri:

a) identitatea sau domiciliul inculpatului nu pot fi stabilite din lipsa datelor necesare;

b) infractiunea este flagrantă, iar pedeapsa închisorii prevăzute de lege este mai mare de un an;

c) inculpatul a fugit ori s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecată, ori a făcut pregătiri pentru asemenea acte, precum si dacă în cursul judecătii sunt  date că inculpatul urmăreste să se sustragă de la executareapedepsei;

d) sunt date suficiente că inculpatul a încercat să zădărnicească aflarea adevărului, prin influentarea vreunui martor sau expert, distrugerea ori alterarea mijloacelor materiale de probă sau prin alte asemenea fapte;

e) inculpatul a comis din nou o infractiune ori din datele existente rezultă necesitatea împiedicării săvârsirii unei alte infractiuni;

f) inculpatul este recidivist;

g) abrogat prin Legea nr. 281/2003;

h) inculpatul a săvârsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viată alternativ cu pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani si există probe certe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică;

i) există date sau indicii suficiente care justifică temerea că inculpatul va exercita presiuni asupra persoanei vătămate sau că va încerca o întelegere frauduloasă cu aceasta.“

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 23 alin. (1) si (5) privitoare la inviolabilitatea libertătii individuale si prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale pe o durată totală de maximum 180 de zile.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia sustine, în esentă, că pe baza dispozitiilor cuprinse în art. 136 alin. 1 lit. d) si art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală se pot emite, succesiv, mai multe mandate de arestare preventivă împotriva unei persoane, depăsindu-se astfel durata arestării preventive stabilită de art. 23 alin. (5) din Constitutie si încălcându-se principiul inviolabilitătii libertătii individuale a persoanei, consacrat prin alin. (1) al aceluiasi text constitutional.

Curtea constată că problema dacă pe baza textelor de lege atacate se poate emite unul sau mai multe mandate de arestare preventivă a unei persoane nu este o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii.

Din punct de vedere constitutional nu interesează câte mandate de arestare preventivă au fost emise împotriva unei persoane si nici dacă acestea au fost emise în aceeasi cauză sau în cauze diferite, ci dacă măsura arestării a fost luată “numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege“, asa cum în mod imperativ se dispune în art. 23 alin. (2) din Constitutie.

Or, întemeindu-se pe normele si principiile consacrate prin Legea fundamentală, prevederile legale atacate pe calea exceptiei de neconstitutionalitate stabilesc scopul măsurilor preventive luate în cursul procesului penal, precum si cazurile si conditiile în care se poate dispune arestarea preventivă a inculpatului. Prin continutul lor normativ, aceste prevederi nu contravin dispozitiilor art. 23 din Constitutie privind libertatea individuală.

Pe de altă parte, având în vedere că, asa cum corect sustine autorul exceptiei, libertatea individuală este indivizibilă, este evident că, indiferent câte mandate de arestare s-ar emite împotriva unei persoane pentru săvârsirea infractiunilor de care este învinuită, durata măsurii arestării preventive nu poate depăsi, în cursul urmăririi penale, termenele prevăzute de art. 23 alin. (5) din Constitutie. Prevenirea depăsirii acestor termene pe calea unor mandate de arestare succesive emise în cursul urmăririi penale având ca obiect aceleasi persoane si aceleasi fapte este însă de competenta organelor judiciare, si nu de resortul justitiei constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. 1 lit. d) si ale art. 148 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gregorian Bivolaru în Dosarul nr. 1.393/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 octombrie 2005.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase,

în baza prevederilor primului paragraf al art. 4 alin. (1) lit. d) si ale art. 15 din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 258/2004, ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 272/2001 privind unele măsuri de aplicare etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase si dispozitiilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 27/2003 pentru aprobarea prescriptiei tehnice PT CR 1–2003, editia 1, “Tarife pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si altele la instalatii mecanice sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de combustibil efectuate de către organele tehnice de specialitate ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)“,

văzând si referatul de aprobare semnat de secretarul de stat,

în vederea armonizării legislatiei române cu legislatia Uniunii Europene si a aplicării prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substantelor si preparatelor chimice periculoase, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si Societatea Comercială IPROCHIM S.A. – Utilaje Bucuresti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – (1) Tarifele pentru activitatea de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substantelor si preparatelor chimice periculoase sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Tarifele se plătesc în contul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

(3) Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase va vira jumătate din suma încasată în contul Societătii Comerciale IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare începând de la data publicării.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 221/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 31 octombrie 2005, se abrogă.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Bucuresti, 26 octombrie 2005.

Nr. 610.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Transportul rutier al mărfurilor periculoase pentru sănătate si mediu, pe teritoriul României, este permis numai în ambalaje omologate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.

Tipurile de ambalaje utilizate la transportul rutier al substantelor si preparatelor chimice periculoase, conform prevederilor A.D.R. 2005 restructurat, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

A.D.R. – Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase. Acordul a fost elaborat de Comisia Economică a Natiunilor Unite pentru Europa. Prin acest acord mai multe state din Europa au convenit reguli comune pentru transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice europene;

ambalaj – recipient sau orice alt container, indiferent de materialul din care este confectionat, în care pot fi încărcate sau împachetate mărfurile periculoase în vederea transportului, protejării, manipulării, distributiei si prezentării acestora;

RMV – recipient mare pentru transport în vrac – recipient conceput pentru manipulare mecanică;

mărfuri periculoase – substante si preparate chimice periculoase al căror transport rutier intern si international este interzis sau este autorizat numai în anumite conditii prevăzute în anexele A si B la A.D.R.;

substante si preparate chimice periculoase – conform definitiilor prevăzute la art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001;

solicitantul omologării – producător de ambalaj sau importator de ambalaj neomologat A.D.R.;

omologare ambalaj – procedură care constă în evaluarea conformitătii cu cerintele prevăzute în A.D.R. pentru constructia, încercarea si marcarea unui ambalaj destinat a fi utilizat la transportul rutier al mărfurilor periculoase;

act de omologare – document emis de Comisia de omologare, care evaluează rezultatele verificărilor si încercărilor si constată conformitatea/neconformitatea cu cerintele prevăzute în A.D.R. pentru constructia, încercarea si marcarea unui ambalaj destinat transportului rutier al substantelor si preparatelor chimice periculoase, fabricat conform prevederilor Caietului de sarcini, valabil prototip industrial, avizat;

dosar de omologare – documentatia tehnică a unui ambalaj, prototip industrial omologat în conformitate cu cerintele prevăzute în A.D.R. pentru constructie, încercare si marcare, destinat a fi utilizat la transportul rutier al mărfurilor periculoase, cuprinzând caietele de sarcini, programul de omologare, raportul final de încercări, actul de omologare, certificatul de omologare etc.;

certificat de omologare – document care atestă/certifică conformitatea unui ambalaj destinat transportului rutier al mărfurilor periculoase cu cerintele A.D.R. pentru constructie, încercare si marcare, în conditiile de fabricatie ale unui producător;

ambalaj existent în stoc – ambalaj din productia internă nemarcat sau importat din afara teritoriului Uniunii Europene si orice ambalaj reutilizat având marcat codul UN;

extindere omologare – procedura de aplicare a aceluiasi marcaj UN pe un alt ambalaj decât cel omologat initial, care este de acelasi tip constructiv, este realizat din acelasi material, de aceeasi grosime, cu acelasi/aceeasi diametru/lătime si cu aceleasi accesorii si sisteme de închidere, singura modificare permisă fiind variatia dimensiunii generatoarei numai în sensul micsorării acesteia.

 

CAPITOLUL II

Procedura de omologare

 

Art. 2. – În vederea omologării unui ambalaj solicitantul va depune la Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP) o cerere-tip întocmită conform prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 3. – Procedura de omologare a ambalajelor destinate a fi utilizate la transportul rutier al mărfurilor periculoase include următoarele etape:

1. înregistrarea la ANSPCP a cererii-tip de omologare;

2. pregătirea omologării (întocmirea si avizarea Caietului de sarcini, valabil prototip industrial; verificarea fluxului de fabricatie si a sistemului de management al calitătii implementat, referintă SR EN ISO 9001:2001; întocmirea si avizarea programului de omologare; numirea Comisiei de omologare);

3. desfăsurarea omologării propriu-zise (prelevarea esantioanelor care vor fi supuse verificărilor si încercărilor; elaborarea raportului final de încercări; elaborarea actului de omologare);

4. constituirea dosarului de omologare (analiza tehnică a dosarului de omologare; analiza juridică a dosarului de omologare);

5. emiterea certificatului de omologare.

Art. 4. – Caietul de sarcini se întocmeste de către solicitantul omologării si se avizează de ANSPCP, din punct de vedere al respectării reglementărilor legale în vigoare, si de Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti, din punct de vedere al respectării cerintelor de constructie, încercare si marcare impuse de A.D.R.

Continutul Caietului de sarcini este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Caietul de sarcini va avea anexate desenele de executie, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase compatibile cu ambalajul, declaratia de conformitate si fisa tehnică/specificatia tehnică a ambalajului.

Art. 5. – Programul de omologare a ambalajului se întocmeste de către solicitantul omologării si se avizează de ANSPCP si de Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti.

Programul de omologare cuprinde toate verificările si încercările prevăzute în Caietul de sarcini, valabil prototip industrial, avizat.

Continutul Programului de omologare este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

Art. 6. – În vederea omologării se constituie Comisia de omologare, numită prin decizie a directorului general al ANSPCP si a directorului general al Societătii Comerciale IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti.

Comisia de omologare are în componentă reprezentanti din partea:

– ANSPCP, ca autoritate competentă în domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

– Societătii Comerciale IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti, desemnată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 272/2001 pentru realizarea activitătilor specifice necesare în vederea îndeplinirii conditiilor de efectuare a transportului rutier al mărfurilor periculoase, respectiv omologarea si autorizarea ambalajelor, conform A.D.R.;

– agentului economic care solicită omologarea ambalajului;

– agentului economic beneficiar al ambalajului, ca producător, importator sau distribuitor de substante si preparate chimice periculoase ori ca importator sau distribuitor de ambalaje;

– laboratorului (laboratoarelor) care au efectuat verificările si încercările;

– altor factori interesati.

Atributiile si răspunderile principale ale Comisiei de omologare sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

Atributiile de secretariat al Comisiei de omologare vor fi îndeplinite de Directia implementare-reglementare din cadrul ANSPCP.

Art. 7. – Omologarea lotului prototip industrial constă în următoarele etape:

a) realizarea/achizitionarea de către solicitantul omologării a lotului prototip industrial, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, valabil prototip industrial, avizat;

b) efectuarea, pe esantioane prelevate din lotul prototip industrial de reprezentantii ANSPCP si ai Societătii Comerciale IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti, a tuturor verificărilor si încercărilor prevăzute în programul de omologare avizat.

Verificările si încercările se realizează de laboratoare agreate de Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti, în calitatea sa de societate desemnată pentru realizarea activitătilor specifice necesare în vederea omologării ambalajelor, conform A.D.R.; costul verificărilor si încercărilor se suportă de solicitantul omologării;

c) elaborarea raportului final de încercări de către Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti, pe baza rapoartelor de verificări si încercări emise pe durata procedurii de omologare de laboratoarele executante.

Raportul final de încercări se întocmeste în 3 exemplare, câte unul pentru ANSPCP, Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti si solicitantul omologării;

d) omologarea propriu-zisă a lotului prototip industrial, care constă în evaluarea rezultatelor verificărilor si încercărilor prevăzute în programul de omologare avizat si constatarea conformitătilor/neconformitătilor cu cerintele A.D.R. de către Comisia de omologare, precum si elaborarea actului de omologare de către secretariatul Comisiei de omologare.

Continutul actului de omologare este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

Actul de omologare se întocmeste în 3 exemplare, câte unul pentru ANSPCP, Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti si solicitantul omologării, si se semnează de către membrii Comisiei de omologare;

e) constituirea dosarului de omologare de către ANSPCP si/sau de Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti.

Dosarul de omologare cuprinde următoarele:

1. Caietul de sarcini nr. ..., valabil prototip industrial omologat, avizat (copie);

2. cererea-tip a solicitantului omologării;

3. decizia de numire a Comisiei de omologare (copie);

4. scrisoarea de convocare a Comisiei de omologare;

5. actul de omologare a lotului prototip industrial;

6. Caietul de sarcini, valabil prototip industrial, initial;

7. programul de omologare avizat;

8. documentele de receptie internă a lotului prototip industrial;

9. declaratiile de conformitate, certificatele de calitate pentru materii prime si materiale;

10. raportul final de încercări, inclusiv buletinele de verificare si încercări în baza cărora acesta a fost întocmit;

11. certificatele de etalonare ale aparatelor/instrumentelor utilizate la receptia internă a lotului prototip industrial. Dosarul de omologare se arhivează la ANSPCP.

Art. 8. – În baza dosarului de omologare, în situatia în care se constată conformitatea ambalajului cu cerintele A.D.R. referitoare la constructie, încercare si marcare, ANSPCP si Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti emit certificatul de omologare.

O copie a certificatului de omologare se va păstra în dosarul de omologare a produsului.

Modelul Certificatului de omologare este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament si cuprinde:

– denumirea institutiilor care emit certificatul;

– denumirea si datele de identificare ale solicitantului omologării;

– descrierea ambalajului;

– domeniul de utilizare;

– încercări si marcaje;

– semnături;

– data emiterii certificatului de omologare.

ANSPCP si/sau Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti vor publica pe site-urile lor tipurile de ambalaje omologate, listele cu substantele si preparatele chimice periculoase compatibile cu ambalajul si agentii economici posesori ai certificatelor de omologare.

Art. 9. – Certificatul de omologare se înregistrează la ANSPCP în Registrul pentru evidenta certificatelor de omologare prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament.

Art. 10. – Ulterior omologării, agentul economic posesor al certificatului de omologare a unui ambalaj poate solicita ANSPCP completarea Listei cu substantele si preparatele chimice periculoase compatibile cu ambalajul (anexa nr. 2 la Caietul de sarcini), în baza unei cereri-tip întocmite conform prevedereilor anexei nr. 9 la prezentul regulament, însotită de rapoartele de încercări pentru determinarea compatibilitătii chimice, emise de laboratoarele agreate de Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti.

ANSPCP împreună cu Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti analizează cererea si, după caz, aprobă solicitarea si dispun revizuirea Caietului de sarcini, valabil prototip industrial omologat.

Art. 11. – Verificarea si supravegherea conformitătii ambalajului cu conditiile impuse ambalajelor omologate pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, fabricat la un producător, se realizează prin inspectii de către ANSPCP si Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti.

Inspectiile se efectuează cu ocazia executiei unui lot de ambalaje omologate A.D.R., ori de câte ori se consideră necesar, dar cel putin o dată pe an.

Inspectiile se finalizează cu un raport scris asupra celor constatate, mentionându-se neconformitătile constatate. În functie de numărul si de natura neconformitătilor constatate, ANSPCP si Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti pot decide suspendarea temporară sau retragerea definitivă a certificatului de omologare.

În cazul suspendării temporare a certificatului de omologare, la expirarea acesteia se va efectua o nouă inspectie.

Evidenta inspectiilor se tine în registrul prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul regulament.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiilor, conform tarifelor, sunt în responsabilitatea agentului economic inspectat.

Art. 12. – În vederea extinderii omologării pentru un ambalaj, agentul economic posesor al certificatului de omologare va depune la ANSPCP o cerere-tip întocmită conform prevederilor anexei nr. 11 la prezentul regulament.

Procedura de extindere a omologării ambalajului destinat transportului rutier al mărfurilor periculoase constă în:

1. înregistrarea la ANSPCP a cererii-tip de extindere a omologării;

2. pregătirea omologării (întocmirea si avizarea Caietului de sarcini, valabil prototip industrial; verificarea fluxului de fabricatie si a sistemului de management al calitătii implementat; numirea Comisiei de omologare);

3. desfăsurarea omologării propriu-zise (elaborarea actului de omologare a prototipului industrial);

4. constituirea dosarului de omologare (analiza tehnică a dosarului de omologare; analiza juridică a dosarului de omologare);

5. emiterea certificatului de omologare.

Continutul Caietului de sarcini este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Comisia de omologare se constituie conform prevederilor art. 6.

Atributiile si răspunderile principale ale Comisiei de omologare sunt prezentate în anexa nr. 5 la prezentul regulament, lit. a), c), f), g), h), i) si j).

Atributiile de secretariat al Comisiei de omologare vor fi îndeplinite de Directia implementare-reglementare din cadrul ANSPCP.

Omologarea lotului prototip industrial se desfăsoară conform prevederilor art. 7 lit. a), d) si e) (cu exceptia pct. 8 si 11).

Dosarul de omologare se arhivează la ANSPCP.

Certificatul de omologare se emite conform prevederilor art. 8 si se înregistrează conform prevederilor art. 9.

Pentru completarea anexei nr. 2 la Caietul de sarcini – Lista cu substantele si preparatele chimice periculoase compatibile cu ambalajul – se procedează conform prevederilor art. 10.

Art. 13. – Fac obiectul unei noi omologări următoarele:

a) modificările caracteristicilor unui ambalaj, referitoare la: tipul constructiv, materialul de realizare, grosimea peretilor, tratamentele de suprafată, capacitatea si forma diferite de cele ale ambalajului omologat;

b) modificările tehnologiei/procedeului de fabricatie a ambalajului;

c) retragerea definitivă a certificatului de omologare.

Art. 14. – Posesorii de certificate de omologare vor transmite anual ANSPCP, până la data de 31 ianuarie a anului în curs, rapoarte cuprinzând date si informatii specifice privind productia de ambalaje omologate A.D.R. pentru anul precedent, conform prevederilor anexei nr. 12 la prezentul regulament.

Art. 15. – Ambalajele existente în stoc la producătorii sau importatorii de mărfuri periculoase ori la producătorii sau importatorii de ambalaje pot fi utilizate în continuare numai pentru transport pe teritoriul României, în baza autorizării sau confirmării emise de Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti, pentru o perioadă de timp limitată, dar fără a depăsi data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 16. – Anexele nr. 1–12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

TIPURI DE AMBALAJE

utilizate la transportul rutier al mărfurilor periculoase, conform prevederilor A.D.R. 2005 restructurat

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CERERE - TIP PENTRU OMOLOGARE AMBALAJ

 

1. Solicitantul omologării .............................................................................................................

2. Adresa: localitatea ..............................., str. ............................. nr. ............, judetul ..............., cod postal ................., oficiul postal ................., telefon/fax ......................., e-mail ........................., solicit începerea procedurii de omologare pentru un ambalaj cu următoarele caracteristici:

a) tip ...........................................................................................................................................;

b) cod conform A.D.R. .................................................................................................................

c) material .......................................................................................…..........................................

d) capacitate/masă .........................................................................................…............................

e) destinatie (grupa de ambalaj, clasa de pericol a produsului) .............………….............................

3. Documente anexate ................................................................................…................................

4. Data .........................................................................................................................................

5. Semnătura reprezentantului legal al solicitantului si stampila ...............................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

 

CAIET DE SARCINI

(Continut)

 

1. Denumirea ambalajului

2. Destinatia ambalajului (grupa de ambalaj, clasa de pericol a produsului)

3. Cerintele pe care trebuie să le îndeplinească ambalajul pentru a corespunde prevederilor A.D.R. (constructie, încercări, marcare)

4. Performante, dimensiuni, greutate, formă etc.

5. Componenta ambalajului si accesorii care se livrează odată cu acesta

6. Conditii pe care trebuie să le îndeplinească ambalajul si diferite subansambluri ale acestuia

7. Prescriptii pentru materialele din care se execută ambalajul si accesoriile

8. Conditii pentru acoperiri de protectie, vopsiri si inscriptionare

9. Conditii care trebuie respectate în timpul realizării ambalajului (prelucrări prin sudură, tratamente, verificări etc.)

10. Operatiuni tehnologice, piese si subansambluri/accesorii care se verifică obligatoriu pe fluxul de fabricatie; documente si documentatii pe baza cărora se execută receptia pe flux si finală

11. Probe de lot, probe de tip si probe periodice. Se vor enunta verificările si încercările pentru ambalaj si subansambluri/accesorii, parametrii si criteriile de acceptare.

12. Conditii de utilizare în exploatare a ambalajului, termen de garantie

13. Conditii de ambalare, marcare, depozitare, conservare, transport

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini – Desenele de executie

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini – Lista cu substantele si preparatele chimice periculoase compatibile cu ambalajul

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini – declaratia de conformitate

Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini – Fisa tehnică/Specificatia tehnică a ambalajului

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

PROGRAM DE OMOLOGARE

pentru lotul prototip industrial ambalaj tip ...............

 

Solicitantul omologării

(Continut)

 

Nr.

crt.

Verificări

si încercări

Document

de referintă

pentru încercare

Nr. de esantioane

necesare încercării

Laboratorul

care efectuează

încercarea

 

Perioada în care

se va efectua încercarea

Criterii

de acceptare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

ATRIBUTIILE SI RĂSPUNDERILE PRINCIPALE ALE COMISIEI DE OMOLOGARE

 

Comisia de omologare are următoarele atributii:

a) verifică spatiul de productie, fluxul de productie si sistemul de management al calitătii implementat pentru ambalajul în curs de omologare;

b) participă la executarea verificărilor si încercărilor prevăzute în programul de omologare avizat; poate lua în considerare si verificările efectuate de solicitantul omologării în cadrul receptiei interne;

c) ia la cunostintă si analizează documentele de lucru ale sale;

d) analizează raportul final de încercări;

e) verifică rezultatele verificărilor si încercărilor prevăzute în programul de omologare avizat;

f) constată conformitătile/neconformitătile cu cerintele A.D.R.;

g) concluzionează asupra modificărilor si completărilor ce trebuie aduse Caietului de sarcini, valabil prototip industrial, initial, si solicită elaborarea Caietului de sarcini, valabil prototip industrial omologat, în vederea avizării;

h) stabileste marcajul atribuit ambalajului omologat A.D.R.;

i) întocmeste si semnează actul de omologare;

j) propune emiterea certificatului de omologare.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

ACT DE OMOLOGARE

a prototipului industrial de .........

 

1. Comisia de omologare, numită prin Decizia nr. ..., formată din: presedinte, membri, secretar:

1.1. La activitatea de omologare sunt invitati să participe:

2. În perioada ...... s-au executat probele de verificare si încercările prevăzute în programul de omologare avizat.

3. Sedinta de omologare propriu-zisă s-a desfăsurat în perioada ......

4. Documentele de lucru ale Comisiei de omologare:

– cererea-tip a solicitantului omologării, înregistrată la nr. ......;

– Caietul de sarcini, revizia ..., din zz.ll.aaaa, initial, înregistrat la nr. ......;

– programul de omologare avizat, înregistrat la nr. ...;

– receptia internă (comanda internă nr. .../data):

• rapoarte nr. ... pentru verificări si încercări;

– declaratiile de conformitate, certificatele de calitate pentru materiale;

– raportul final de încercări (integrator) nr. ............ /data al produsului .........................,

(Adresa de lansare nr. .............../data, Comanda internă nr. .................../data), elaborat de Societatea Comercială IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti (Grupul A.D.R.), inclusiv buletinele de încercări în baza cărora a fost întocmit;

– certificatele de etalonare ale aparatelor/instrumentelor utilizate la receptia internă a lotului prototip industrial.

5. Precizări asupra continutului raportului final de încercări:

Rezultatele obtinute sunt (ne)corespunzătoare si (nu) se înscriu în limitele prescrise de documentatie, fiind materializate în raportul final (integrator) al încercărilor produsului.

Produsul ...... prototip industrial (nu) corespunde Caietului de sarcini.

6. Stabilirea marcajului

7. Concluzii

7.1. Produsul ...... prototip industrial (nu) corespunde cerintelor Caietului de sarcini.

7.2. Modificarea si completarea prevederilor Caietului de sarcini, conform anexei C “Lista modificărilor si completărilor necesare la Caietul de sarcini“, s-au efectuat integral, redactându-se un nou caiet de sarcini, valabil prototip industrial omologat.

8. Propuneri

8.1. (Ne)Omologarea produsului industrial de ......

8.2. Avizarea Caietului de sarcini nr. .../an, ......, valabil prototip industrial omologat

8.3. Emiterea certificatului de omologare care atestă faptul că ambalajul corespunde cerintelor A.D.R. din punct de vedere al constructiei, încercărilor si marcării Încheiat în 3 (trei) exemplare, dintre care:

– exemplarul nr. 1 se transmite Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase;

– exemplarul nr. 2 se transmite Societătii Comerciale IPROCHIM – S.A. – Utilaje Bucuresti;

– exemplarul nr. 3 se transmite solicitantului omologării.

 

Presedinte,

.............................................

Membri:

.............................................

.............................................

Secretar,

.............................................

 

Anexa A – Lista materialelor consumate pe parcursul omologării

Anexa B – Lista cu locul si durata de păstrare a produselor care au fost supuse încercărilor (esantioane martor)

Anexa C – Lista modificărilor si completărilor necesare la caietul de sarcini

 

ANEXA Nr. 7*)

la regulament

 

CERTIFICAT DE OMOLOGARE

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

REGISTRU

pentru evidenta certificatelor de omologare

 

Nr.

crt.

Data eliberării

Numărul

de înregistrare

Denumirea

ambalajului

Agentul economic

Lista cu substantele

si preparatele chimice periculoase

compatibile

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

CERERE - TIP

pentru completarea anexei nr. 2 “Lista cu substantele si preparatele chimice periculoase compatibile cu ambalajul“ la Caietul de sarcini nr. ................ din .........................., valabil prototip industrial omologat

 

1. Agentul economic ......................................................................................................................

2. Adresa: localitatea ..........................., str. ....................... nr. ..., judetul ................................, codul postal ............................., oficiul postal .............................., telefon/fax ........................................, e-mail .......................................................,

solicit completarea anexei nr. 2 “Lista cu substantele si preparatele chimice periculoase compatibile cu ambalajul“ la Caietul de sarcini nr. ... din ... , valabil prototip industrial omologat a produsului cu următoarele caracteristici:

a) tip ...............................................................................................................................................

b) cod conform A.D.R. ..................................................................................................................

c) material .......................................................................................................................................

d) capacitate/masă ..........................................................................................................................

e) destinatie (grupa de ambalaj, clasa de pericol a produsului) ................................................

f) marcajul ambalajului ....................................................................................................................

g) numărul certificatului de omologare al ambalajului ................................................................

3. Documentele anexate ................................................................................................................

4. Data ...........................................................................................................................................

5. Semnătura reprezentantului legal al solicitantului si stampila ................................................

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

REGISTRU

pentru evidenta inspectiilor

 

Nr.

crt.

Agentul economic

Ambalajul

Certificatul

de omologare

nr. ......../din ...........

Perioada

Constatările/măsurile

Raportul

nr. ............../din ...................

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

CERERE - TIP

în vederea extinderii omologării pentru ambalaj

 

1. Agentul economic ......................................................................................................................

2. Adresa: localitatea ................................................, str. ........................................ nr. ...., judetul, ............................... codul postal ................., oficiul postal ................, telefon/fax ..................., e-mail ....................., solicit începerea procedurii de extindere a omologării pentru un ambalaj cu următoarele caracteristici:

a) tip ...............................................................................................................................................

b) cod conform A.D.R. ..................................................................................................................

c) material .....................................................................................................................................

d) capacitate/masă ..........................................................................................................................

e) destinatie (grupa de ambalaj, clasa de pericol a produsului) ................................................

f) marcajul ambalajului de bază ....................................................................................................

g) numărul certificatului de omologare al ambalajului de bază ..................................................

3. Documente anexate ..................................................................................................................

4. Data ...........................................................................................................................................

5. Semnătura reprezentantului legal al solicitantului si stampila ................................................

 

Nr.

crt.

Numărul

certificatului

Tipul

ambalajului

Codul

UN

Cantitatea

produsă

(loturi/bucăti)

Beneficiari

Respingeri interne

(bucăti)

Reclamatii

Observatii

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

DATE SI INFORMATII

ce se raportează anual de către agentii economici care produc ambalaje omologate A.D.R. în România

 

1. Denumirea agentului economic ...........................................................

2. Datele de identificare a agentului economic (adresa completă, telefon/fax, e-mail) ..............................................

NOTĂ:

La observatii se va mentiona:

– dacă s-au executat probele periodice si rezultatele obtinute;

– dacă s-au executat probe de tip si motivul;

– alte informatii considerate relevante.

 

ANEXA Nr. 21)

 

TARIFELE

pentru activitatea de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substantelor

si preparatelor chimice periculoase

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. E.N. 4.017/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 20 aprilie 2004, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.219.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă

la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 

Pagina 1

Pagina a 2-a