MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1053         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.734. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani, România“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani, România“

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 4, semnat la Bruxelles la 29 septembrie 2005 si la Bucuresti la 11 mai 2005, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani, România“, ratificat prin Legea nr. 147/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 12 mai 2003. Acest amendament este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2005.

Nr. 1.734.

 

ANEXĂ

 

AMENDAMENTUL Nr. 4

la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani, România“

 

Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/005 “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani, România“ se modifică după cum urmează:

La articolul 2 paragraful “Durata“, al doilea alineat va avea următorul cuprins:

“– data finalizării: 31 decembrie 2008“.

La articolul 3, paragraful 1 va avea următorul cuprins:

“1. Cheltuiala publică sau echivalentă maximă care va fi luată în considerare pentru calcularea asistentei va fi de 19.053.680 euro.“

La articolul 3, paragraful 3 va avea următorul cuprins:

“3. Valoarea maximă a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 14.290.260 euro.“

La articolul 4, paragraful 3 va avea următorul cuprins:

“3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.“

În anexa nr. I “Descrierea măsurii“:

paragraful 2 va avea următorul cuprins:

“2. Autoritatea care prezintă cererea (coordonatorul national ISPA)

2.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice

2.2. Adresa: Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti, România.“;

paragraful 3 va avea următorul cuprins:

“3. Autoritatea responsabilă cu implementarea (conform celor definite la pct. 2, sectiunea a II-a din anexa nr. III.2):

3.1. Denumirea: Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, Ministerul Finantelor Publice

3.2. Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, sectorul 3, Bucuresti, România în cooperare cu:

3.3. Denumirea: Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

3.4. Adresa: Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti, România.“;

paragraful 4 va avea următorul cuprins:

“4. Beneficiarul final (în cazul în care acesta este alt organism decât autoritatea mentionată la pct. 3):

4.1. Denumirea: Directia Apă Canal Pascani

4.2. Adresa: Str. Moldovei nr. 33, Pascani, judetul Iasi, România

4.3. E-mail: dac_pc@sicme.ro.“;

la paragraful 6 “Descriere“, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Măsura cuprinde 3 componente:

A. Reabilitarea sursei de apă Motca;

B. Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate Pascani si a retelei de canalizare;

C. Asistenta tehnică si supervizarea contractelor de lucrări.“

La componenta A, descrierea rămâne neschimbată.

La componenta B, ultimele două paragrafe ale componentei curente B vor fi înlocuite astfel:

“Reabilitarea statiei de tratare si a statiei de pompare finală va răspunde cerintelor mentionate în Directiva Comisiei Europene privind tratarea apelor uzate urbane pentru un debit mediu de apă uzată mai mare de 208 l/sec. Acesta este suficient pentru a corespunde debitelor prevăzute pentru anul 2025 si va permite extinderea sistemului de canalizare existent în oras fără să compromită conditiile de mediu referitoare la captarea apei.

Dacă este necesar, statia de tratare poate fi modernizată relativ usor în vederea îndepărtării azotului si fosforului.

Reabilitarea facilitătilor existente de tratare a nămolurilor face obiectul acestei măsuri. Se recomandă ca lucrările referitoare la folosirea nămolului în agricultură să fie realizate de regia de apă atunci când va avea posibilitatea financiară corespunzătoare.

Lucrările de reabilitare se referă, de asemenea, si la sistemul de colectare a apei în zona de cale ferată a orasului, care deserveste o populatie de aproximativ 9.000 de persoane, si cuprinde instalarea sau reabilitarea a 1,2 km de canal căzut sau blocat si a deversorului pentru ape pluviale aferent, transferarea tuturor conexiunilor de la colectorul existent la colectorul care îl va înlocui si instalarea unei noi subtraversări de cale ferată.

Reteaua de canalizare reabilitată va duce la o prevenire mai eficientă a inundatiilor în zonele joase prin dirijarea apelor reziduale din partea de sus a orasului pentru a curge liber spre statia de pompare terminală si statia de tratare a apei uzate.“

La componenta C, descrierea curentă a componentei C va fi înlocuită cu:

“C. Asistenta tehnică si supervizarea contractelor de lucrări

Această componentă include:

– asistenta tehnică pe parcursul procesului de licitatie (pregătirea dosarului de licitatie, realizarea activitătilor de licitatie, precum si sprijinul beneficiarului final în vederea îndeplinirii conditiilor stabilite în cadrul memorandumului de finantare, până la momentul aprobării acestora de către Comisia Europeană);

– supervizarea contractelor de lucrări de la momentul proiectării până la sfârsitul perioadei de notificare a deficientelor (reabilitarea sursei de apă Motca si reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate Pascani si a retelei de canalizare) conform conditiilor FIDIC ale contractului pentru proiectare si constructie, editia 1999;

– sustinerea managementului beneficiarului final (organizarea, consultarea si instruirea Unitătii de Implementare a Proiectului – UIP, asistenta tehnică de proiect, urmărirea implementării acordului de mediu, stabilirea de principii financiare initiale privind apa si apa uzată, dezvoltarea resurselor umane, informarea publicului si publicitatea măsurii ISPA).“

În paragraful 7 “Obiective“:

la alineatul 7.1 din cadrul componentei B vor fi adăugate două obiective noi:

“reduce poluarea până la stadiul evacuării sedimentelor existente si permite eliminarea lor în pământ conform Directivei Consiliului nr. 86/278/CEE;

– elimină riscul sănătătii publice, al mediului natural si asigură sustinerea pe termen lung a serviciului apelor uzate.“;

la alineatul 7.2 “Indicatori“:

a) indicatorii fizici curenti ai componentei A rămân neschimbati;

b) indicatorii fizici curenti ai componentelor B si C vor fi înlocuiti după cum urmează:

Componenta B*) – Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate Pascani si a retelei de canalizare

Paragraful 8 “Programul de lucru“ va avea următorul cuprins:

“Orarul defalcat pe componente“ va avea următorul cuprins:

Paragraful 12 “Cost si asistentă (în euro)“ va avea următorul cuprins:

Paragraful 13 “Implicarea institutiilor financiare internationale“ se înlocuieste astfel:

“În data de 8 martie 2002, BEI a oferit un împrumut de 55.000.000 euro în favoarea României, cu garantie absolută, pentru cofinantarea unui număr de proiecte ISPA mediu, inclusiv măsura “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani, România“ nr. 2000/RO/16/P/PE/005.

În baza acestuia, ulterior, în data de 17 septembrie 2003, Ministerul Finantelor Publice din România a oferit un împrumut de 4.263.420,28 euro Consiliului Local din Pascani pentru cofinantarea prezentei măsuri ISPA.“

 

ANEXE

 

Planul provizoriu de achizitii se va înlocui după cum urmează:

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a