MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1054         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 26 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.128. – Decret pentru numirea unui consilier prezidential

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.509. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pentru anii de învătământ 2005/2006 si 2006/2007, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2005

 

Protocol de colaborare în domeniul învătământului între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pentru anii de învătământ 2005/2006 si 2006/2007

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 3 alin. (1) si al art. 4 alin. (1) din Legea nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României,

republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Începând cu data de 25 noiembrie 2005, domnul Sergiu Tudor Medar, general-locotenent cu 3 stele, se numeste în functia de consilier prezidential pentru apărare si securitate natională.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.128.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pentru anii de învătământ 2005/2006 si 2006/2007, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2005

 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. k) din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pentru anii de învătământ 2005/2006 si 2006/2007, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2005.

Art. 2. – Secretariatul general al Ministerului Educatiei si Cercetării si Directia relatii internationale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei si cercetării,

József Köto˝ ,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2005.

Nr. 5.509.

 

PROTOCOL

de colaborare în domeniul învătământului între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina pentru anii de învătământ 2005/2006 si 2006/2007

 

În conformitate cu art. 15 din Întelegerea de colaborare în domeniul învătământului dintre Ministerul Învătământului din România si Ministerul Învătământului din Ucraina, semnată la Bucuresti la 25 august 1995, Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina (denumite în continuare părti) au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile îsi vor acorda anual, pe bază de reciprocitate:

• până la 5 burse de studii pentru învătământul preuniversitar;

• până la 6 burse de studii pentru învătământul superior;

• până la 6 burse de studii pentru masterat/aspirantură si doctorat;

• până la 20 de luni/bursă, burse de stagiu pentru perioade de la 3 la 9 luni fiecare.

 

ARTICOLUL 2

 

Pentru perfectionarea cunostintelor de limbă si literatură română si, respectiv, de limbă si literatură ucraineană, părtile vor acorda anual, pe bază de reciprocitate:

• până la 15 burse de stagiu pentru perioade de câte o lună fiecare pentru educatori, învătători si profesori din învătământul preuniversitar;

• până la 5 burse de stagiu pentru perioade de câte o lună fiecare pentru cadre didactice din institutiile de învătământ superior.

 

ARTICOLUL 3

 

În scopul monitorizării implementării prevederilor prezentului protocol, părtile vor înfiinta o comisie mixtă formată din câte 5 persoane de fiecare parte. Întâlnirile de lucru ale comisiei mixte se vor desfăsura de două ori pe an, pe o perioadă de 3 până la 5 zile, alternativ în orasele Bucuresti si Kiev.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor acorda anual, pe bază de reciprocitate, câte 5 burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie română si, respectiv, de limbă, literatură si civilizatie ucraineană.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile vor acorda anual, pe bază de reciprocitate, în institutiile de învătământ din subordinea lor, cetătenilor români de origine ucraineană si, respectiv, cetătenilor ucraineni de origine română:

• până la 15 burse pentru studii în licee si scoli profesionale acreditate din România si, respectiv, pentru scoli profesionale si institutii de învătământ superior de primul si al doilea grad de acreditare în Ucraina;

• până la 50 de burse pentru studenti în institutiile de învătământ superior din România si institutiile de învătământ superior de al treilea si al patrulea grad de acreditare din Ucraina;

• până la 6 burse de studii pentru masterat/aspirantură si doctorat;

• până la 40 de luni/bursă de specializare pentru perioade de la 3 la 9 luni fiecare.

Părtile pot propune anual, până la data de 1 august a anului în curs, burse suplimentare, în conformitate cu posibilitătile părtii primitoare si cu necesitătile părtii trimitătoare.

Părtile îsi vor comunica în scris după cum urmează:

• numărul suplimentar al burselor;

• specializările posibile.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor sprijini activitatea institutiilor de învătământ din cele două state, în care se predă în limba română si, respectiv, în limba ucraineană, precum si acele institutii în care limbile mentionate sunt discipline de studiu.

Părtile vor face schimb de literatură de specialitate în domeniul metodicii si pedagogiei, în domeniul tehnico-stiintific, al literaturii beletristice, în conformitate cu legislatia în vigoare din cele două state.\

 

ARTICOLUL 7

 

În scopul sprijinirii studiului limbii materne si al altor discipline în limba maternă de către cetătenii români de origine ucraineană si, respectiv, de către cetătenii ucraineni de origine română, părtile vor sprijini, pe bază de reciprocitate, efectuarea următoarelor schimburi anuale, în conformitate cu necesitătile lor:

1. până la 30 de educatori, învătători si profesori de limbă română si, respectiv, de limbă ucraineană, pentru a lucra în institutiile de învătământ cu limba de studiu sau de predare română si, respectiv, ucraineană;

2. până la 30 de profesori de limbă română si alte discipline care se predau în această limbă în Ucraina si, respectiv, de limbă ucraineană si alte discipline care se predau în această limbă în România, la cursuri de perfectionare, pentru perioade de până la o lună;

3. până la 15 studenti la filologie, care studiază limba română în Ucraina si, respectiv, limba ucraineană în România, la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie română si, respectiv, de limbă, literatură si civilizatie ucraineană, pentru perioade de până la o lună;

4. până la 10 profesori de limbă română si alte discipline care se predau în limba română în Ucraina si, respectiv, în limba ucraineană în România, pentru schimb de experientă pe perioade de până la 10 zile.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile vor sprijini înfiintarea de clase liceale cu predare în limba română în cadrul scolii generale (clasele I–XI) din localitatea Novoselivka, raionul Sărata, regiunea Odesa, în Ucraina, si, respectiv, a claselor de liceu cu predare în limba ucreaineană în localitatea Timisoara, judetul Timis, si în localitatea Siret, judetul Suceava, în România. Totodată părtile vor sprijini crearea conditiilor necesare transformării acestora în licee.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile vor sprijini introducerea predării în limba română la Universitatea Natională “Iuri Fedkovici“ din Cernăuti si, respectiv, în limba ucraineană la Universitatea “Stefan cel Mare“ din Suceava a stiintelor exacte (matematică, fizică, biologie, chimie etc.) si a stiintelor socioumane (sociologie, filozofie, istorie, economie etc.), în scopul pregătirii de cadre didactice.

Pentru asigurarea procesului de predare, părtile vor realiza schimburi de cadre didactice, în functie de necesitătile de studiu al disciplinelor mentionate.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile vor primi la studii, pe bază de reciprocitate, fără plata taxelor scolare, membrii de familie ai personalului reprezentantelor oficiale ale misiunilor diplomatice (sot, sotie, copii), în învătământul de stat de toate gradele, pe perioada acreditării.

Acoperirea cheltuielilor de întretinere personală va fi asumată de cei care beneficiază de această prevedere.

În aceleasi conditii vor studia si membrii familiilor profesorilor care functionează conform art. 12 din prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile vor sustine stabilirea de legături directe între institutiile de învătământ si inspectoratele scolare judetene din România si institutiile de învătământ si directiile de învătământ ale administratiilor de stat regionale din Ucraina, precum si efectuarea de cercetări stiintifice pe probleme de interes comun.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile vor sustine efectuarea schimbului de profesori (lectori) de limbă, literatură si civilizatie română la universitătile din orasele Kiev, Cernăuti, Ujgorod si Ismail si, respectiv, de limbă, literatură si civilizatie ucraineană la universitătile din orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Suceava si Galati, în conformitate cu necesitătile universitătilor mentionate.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile vor înfiinta o comisie mixtă de experti pentru efectuarea unei analize comparative si elaborarea unor recomandări autorilor de manuale de limbă, literatură, istorie, geografie, cultură si civilizatie în limba română din Ucraina si, respectiv, în limba ucraineană, în România, pentru scolile din sistemul de învătământ mediu general.

Această comisie mixtă de experti va fi formată din câte 5 persoane de fiecare parte, întâlnirile urmând să se desfăsoare de cel putin două ori pe an, alternativ în România si în Ucraina, pe perioade de 3 până la 5 zile. Părtile vor contribui, prin finantare de la bugetele celor două ministere si din alte surse, la elaborarea si editarea manualelor pentru disciplinele mentionate, pentru institutiile de învătământ cu predare în limba română din Ucraina de către partea ucraineană si pentru institutiile de învătământ cu limba de predare ucraineană din România de către partea română.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile vor contribui la efectuarea de schimburi anuale de elevi (până la 50 de persoane) si de studenti (până la 25 de persoane), inclusiv cetăteni români de origine ucraineană si cetăteni ucraineni de origine română, însotiti de unu sau doi învătători ori profesori, în tabere, în timpul vacantelor, precum si la schimbul de elevi si studenti, însotiti de unu sau doi profesori-însotitori, pentru participarea la olimpiade internationale, concursuri, festivaluri, competitii sportive organizate în fiecare dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 15

 

Selectia candidatilor la studiile prevăzute la art. 1 din prezentul protocol se face de către partea trimitătoare.

Preselectia candidatilor la studiile prevăzute la art. 5 din prezentul protocol se face de către o comisie mixtă compusă din maximum 4 reprezentanti ai fiecărei părti, pe baza unui interviu cu candidatul, media care rezultă din actele oficiale de studii si setul de documente care include:

• cerere de înscriere;

• copii legalizate de pe diplomele de studii obtinute, foile matricole si certificatul de nastere, cu traducerea în limba statului părtii primitoare;

• copie de pe cartea de identitate;

• certificat medical si documentul privind absenta HIV pentru cetătenii români, candidati la studii în Ucraina;

• certificat medical, care să cuprindă investigatiile medicale necesare accesului în colectivitate, în conformitate cu legislatia internă în vigoare din România, pentru cetătenii ucraineni candidati la studii în România;

• o fotografie mărimea 3/4.

Părtile au obligatia de a se informa cu două săptămâni înainte asupra perioadei si locului de desfăsurare a preselectiei.

Înscrierea se va face de către institutiile de învătământ ale statului părtii primitoare.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile vor face anual schimb de informatii în scris, până la 15 mai, cu privire la numărul de locuri în institutiile de învătământ, cu mentionarea specializărilor si a formelor de studii, pentru candidatii la studii, conform art. 5 din prezentul protocol.

Documentele candidatilor la studii, conform art. 1 din prezentul protocol, vor fi transmise părtii primitoare până la data de 25 iulie a anului calendaristic si, conform art. 5, până la data de 15 august a anului calendaristic, în traducere în limba statului părtii primitoare.

Părtile vor prezenta cu două săptămâni înainte de începerea anului de studiu lista celor admisi la toate formele de învătământ, precum si lista celor exmatriculati.

În caz de necesitate, candidatii vor fi Onscrisi la curs pregătitor de limbă, pe o perioadă de până la un an.

Persoanelor admise la studii li se va elibera o adeverintă oficială de către partea trimitătoare, iar acestea se vor prezenta la studii la termenele stabilite de partea primitoare (în România, până la 15 septembrie pentru elevi si până la 1 octombrie pentru studenti si doctoranzi; în Ucraina, până la 1 septembrie pentru elevi si studenti si până la 1 octombrie pentru doctoranzi).

 

ARTICOLUL 17

 

Pentru efectuarea schimburilor prevăzute de prezentul protocol, partea trimitătoare va suporta cheltuielile de transport până la locul de destinatie si înapoi, precum si cheltuielile de cazare si diurnă pentru reprezentantii lor în comisia mixtă.

 

ARTICOLUL 18

 

Partea primitoare asigură, în conformitate cu legislatia internă în vigoare:

• cazare corespunzătoare, cu scutire de la plata chiriei si întretinerii, în cămine studentesti si plata burselor pentru elevi, studenti, masteranzi/aspiranti, doctoranzi si persoane care urmează stagii de specializare conform art. 1, 2 si 5, în limita sumelor alocate pentru aceasta de la bugetul de stat – în România;

• cazare gratuită în cămine studentesti, precum si plata burselor pentru elevi, studenti, masteranzi/aspiranti, doctoranzi si persoane care urmează stagii de specializare, conform art. 1, 2 si 5 – în Ucraina;

• cazare corespunzătoare în cămine studentesti, cu scutire de la plata chiriei si întretinerii, masă si transport intern impus de programul sejurului pentru persoanele care participă la schimburile prevăzute la art. 4, art. 7 pct. 3 si la art. 14, în limita sumelor alocate cu această destinatie de la bugetul de stat – în România;

• cazare gratuită, masă si alte cheltuieli pentru participantii la schimburile prevăzute în art. 4, art. 7 pct. 3 si la art. 14 – în Ucraina;

• cazare corespunzătoare, cu scutire de la plata chiriei, si salariu pentru participantii la schimburile prevăzute la art. 7 pct. 1 si 4, la art. 9 si 12, în limita sumelor alocate cu această destinatie de la bugetul de stat – în România;

• cazare corespunzătoare gratuită si salariu pentru participantii la schimburile prevăzute la art. 7 pct. 1 si 4 si la art. 9 si 12 – în Ucraina.

Acordarea asistentei medicale participantilor la actiunile convenite prin prezentul protocol, în conformitate cu art. 6 din Acordul de colaborare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Ucrainei, semnat la Ismail la 29 martie 1996.

 

ARTICOLUL 19

 

În texul prezentului protocol pot fi introduse modificări si completări pe baza acordului scris al părtilor.

Orice neîntelegere cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi solutionată pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 20

 

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării si este valabil până la 31 august 2007.

Semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2005, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si ucraineană, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Educatiei si Cercetării din România,

József Kötö

Pentru Ministerul Învătământului si Stiintei din Ucraina,

Vasilii Jebrovsky