MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1056         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 26 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 557 din 25 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.423. – Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2005

 

1.424. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

1.426. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

1.427. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Teius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba

 

1.428. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Reghin si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin, judetul Mures

 

1.429. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

 

1.430. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Covasna si în administrarea Consiliului Local al Orasului Covasna, judetul Covasna

 

1.433. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

 

1.434. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Băneasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa, judetul Giurgiu

 

1.454. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

1.455. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.050/97/1.145/505. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimentele de origine animală si nonanimală

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 557

din 25 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Irina Loredana Lăpădat – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Lydia Marie Catherine Nicolle Ciures în Dosarul nr. 20.722/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 iunie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 20.722/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Lydia Marie Catherine Nicolle Ciures.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate “limitează grav (...) dreptul de proprietate ca drept fundamental al omului“, deoarece imobilele ce fac obiect de reglementare al Legii nr. 10/2001 nu pot fi restituite decât în temeiul prevederilor acestei legi, fiind înlăturată aplicarea dispozitiilor de drept comun în materie de revendicare imobiliară, respectiv art. 480 si următoarele din Codul civil. Se mai arată că art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 “limitează în timp posibilitatea de a revendica imobilele“, potrivit legii speciale, astfel încât prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 11 si 20 din Constitutie, raportate la art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, la art. 17 din aceeasi Conventie si la art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia civilă si de proprietate intelectuală consideră că “prevederile art. 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989 sunt constitutionale“.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 are natura unei dispozitii introductive, prin care legiuitorul fixează domeniul de aplicare al legii, iar prevederile art. 21 si următoarele din acest act normativ reglementează procedura de restituire în natură sau prin echivalent si instituie un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestuia, în interiorul căruia trebuie notificată persoana juridică detinătoare a imobilului. În opinia Guvernului aceste prevederi de lege nu contravin dispozitiilor art. 1 din primul Protocol aditional al Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, raportat la art. 11 si 20 din Constitutie, deoarece, “potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, statele sunt îndrituite să reglementeze exercitarea dreptului de proprietate în concordantă cu interesul general, adoptând în acest sens legile necesare“.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că Legea nr. 10/2001 a instituit o procedură administrativă având ca obiect restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu valabil, de către stat sau de către alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, indiferent de destinatia lor, iar principiile referitoare la garantarea proprietătii private se regăsesc si în dispozitiile acestei legi. Prin urmare, în opinia Avocatului Poporului, prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale si obligatiilor ce decurg din tratatele si documentele internationale pe care statul român si le-a asumat. Se mai arată că prevederile art. 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Lege nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă prevederile art. 1 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Legea nr. 10/2001 a fost modificată si completată prin titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Legea nr. 10/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005. Ca urmare a republicării, art. 21 alin. (1) a devenit art. 22 alin. (1), astfel încât, prin prezenta decizie, Curtea urmează a se pronunta asupra art. 1 alin. (1) si art. 22 alin. (1) din lege, care au următorul cuprins:

– Art. 1 alin. (1): “Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite, se restituie, în natură, în conditiile prezentei legi.“;

– Art. 22 alin. (1): “Persoana îndreptătită va notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică detinătoare, solicitând restituirea în natură a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil.“

Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv, cu câte 3 luni, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 145/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie 2001.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin art. 11 si 20 din Constitutie, raportate la art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, la art. 17 din aceeasi Conventie si la art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Textele din Constitutie invocate ca fiind încălcate au următorul continut:

– Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constitutiei.“;

– Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.“;

– Art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale prevede: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.“;

– Art. 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale stabileste că: “Nici o dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretată ca implicând, pentru un stat, un grup sau un individ, un drept oarecare de a desfăsura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreste distrugerea drepturilor sau a libertătilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi si libertăti decât acelea prevăzute de această conventie.“;

– Art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, invocat, de asemenea, ca fiind încălcat, prevede:

 “1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât si în asociere cu altii.

2. Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile art. 1 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 contravin dispozitiilor referitoare la protectia proprietătii private cuprinse în primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si în Declaratia Universală a Drepturilor Omului, prin raportare la dispozitiile art. 11 din Constitutie – Dreptul international si dreptul intern si la dispozitiile art. 20 din Constitutie – Tratatele internationale privind drepturile omului. Se arată în acest sens că textele de lege criticate “limitează grav (...) dreptul de proprietate ca drept fundamental al omului“, deoarece imobilele ce fac obiect de reglementare al Legii nr. 10/2001 nu pot fi restituite decât în temeiul prevederilor acestei legi.

Analizând aceste sustineri, Curtea constată că nu sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

Legea nr. 10/2001 este o lege specială în materia revendicării imobiliare, prin care legiuitorul a urmărit să evite perpetuarea stării de incertitudine în ceea ce priveste situatia juridică a imobilelor preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu valabil, de către stat sau de către alte persoane juridice, în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989. În acest scop a fost instituită, prin art. 21 si următoarele din lege, o procedură administrativă ce are ca scop restituirea în natură a imobilelor – terenuri sau constructii – de către persoana juridică detinătoare, prin decizie sau dispozitie motivată a organelor sale de conducere.

Legiuitorul a circumscris exercitarea dreptului la restituire a imobilelor de respectarea unor termene, cum este si termenul de 6 luni, prevăzut de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, în interiorul căruia trebuie trimisă notificarea către persoana juridică detinătoare a imobilului.

Acest termen nu este însă de natură să aducă atingere dreptului de proprietate privată, asa cum sustine autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât în jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu în Decizia nr. 344 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 5 noiembrie 2003, s-a statuat că “recunoasterea sine die a posibilitătii persoanei interesate de a declansa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv de către stat ar fi fost de natură să genereze un climat de insecuritate juridică în domeniul proprietătii imobiliare (...)“.

De altfel, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, exercitarea dreptului de proprietate trebuie să se facă în limitele legii, iar potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, “legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principală conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat“.

Aceste considerente îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Se constată asadar că prevederile legale criticate dau expresie competentei constitutionale a legiuitorului de a stabili continutul si limitele dreptului de proprietate si nu sunt de natură să contravină dispozitiilor art. 11 si 20 din Constitutie, cu raportare la art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului referitoare la protectia proprietătii private.

Mai mult, prevederile legale criticate sunt în deplină concordantă cu art. 1 alin. 2 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit căruia dispozitiile referitoare la protectia proprietătii private înu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general (...)“.

Curtea constată că prevederile art. 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la abuzul de drept nu sunt incidente în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Lydia Marie Catherine Nicolle Ciures în Dosarul nr. 20.722/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie –

Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pe anul 2005, conform anexei nr. 1, si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării si reorganizării agentilor economici din sectorul productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, conform anexei nr. 2.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. – (1) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie retine permanent la dispozitia sa, conform Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si functionării activitătilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în scopul desfăsurării corespunzătoare a activitătii sale, din veniturile încasate în cursul anului 2005, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare, precum si diferenta dintre veniturile constituite si cheltuielile efectuate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 380/2002, în vederea utilizării exclusive pentru restructurarea si reorganizarea operatorilor economici din sectorul productiei de apărare.

(2) Disponibilul, conform Legii nr. 399/2002, pentru anul 2005 se constituie din veniturile în lei si în valută încasate începând cu prima zi lucrătoare a anului 2005.

Art. 4. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 5. – Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.423.

 

ANEXA Nr. 1

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI

SI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

aferent activitătii de privatizare, rectificat pe anul 2005

 

ANEXA Nr. 2

 

OFICIUL PARTICIPATIILOR STATULUI

SI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

conform Legii nr. 380/2002, rectificat pe anul 2005

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, în vederea amenajării de spatii destinate functionării serviciilor publice comunitare.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.424.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova,

judetul Arad

 

Locul unde sunt situate

imobilele

Persoana juridică

de la care se transmit imobilele

Persoana juridică

la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice

ale imobilelor

Numărul de inventar

si codul de clasificare

atribuite de Ministerul

Finantelor Publice

Orasul Lipova,

judetul Arad,

str. Nicolae Bălcescu nr. 33

Statul român,

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării

Rurale, Directia

pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală

Arad – Unitatea

Fitosanitară

Orasul Lipova,

Consiliul Local

al Orasului Lipova,

judetul Arad

Corp clădire I:

– suprafata construită = 82 m2;

– suprafata desfăsurată = 82 m2;

– suprafata curtii = 461 m2.

Nr. M.F.P. 27.571

Cod de clasificare 8.29.06

Magazie, un corp:

– suprafata construită = 41 m2;

– suprafata desfăsurată = 41 m2.

Nr. M.F.P. 27.572

Cod de clasificare 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava.

(2) Consiliul Judetean Suceava va asigura, cu titlu gratuit, pe toată durata existentei constructiei prevăzute la alin. (1), spatiile necesare desfăsurării activitătilor proprii Biroului Informare-Recrutare Suceava, Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război si Centrului Militar Judetean Suceava.

Art. 2. – Predarea-primirea părtii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.704/2004 privind transmiterea unor constructii, investitii în curs, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 21 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.426

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Suceava,

str. Alexandru cel Bun nr. 45D,

judetul Suceava

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

judetul Suceava

Consiliul Judetean

Suceava

– imobil 3.205 (partial)

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106.866

– Suprafata construită (corp A+B) =

1.180 m2

– Suprafata desfăsurată

(corp A+B) = 6.678 m2

– Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 3.765 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Teius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Teius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.427.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Teius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Teius,

cartier Coslariu,

judetul Alba

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Orasul Teius,

judetul Alba –

Consiliul Local

al Orasului Teius

– imobil 1.564

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104.003

– Suprafata construită = 1.884 m2

– Suprafata desfăsurată = 1.884 m2

– Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 25.736 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Reghin si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Reghin si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin, judetul Mures.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.428.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Reghin si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin, judetul Mures

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Reghin,

judetul Mures

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Reghin,

judetul Mures,

Consiliul Local

al Municipiului Reghin

– imobil 1675

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104051

– suprafata construită = 4.060 m2

– suprafata desfăsurată = 4.060 m2

– suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 374.262 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.429.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Slatina si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judetul Olt

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Slatina,

judetul Olt

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Slatina,

Consiliul Local al

Municipiului Slatina,

judetul Olt

– imobil 3154

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103924

Suprafata totală a terenului = = 403.973 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Covasna si în administrarea Consiliului Local al Orasului Covasna, judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Covasna si în administrarea Consiliului Local al Orasului Covasna, judetul Covasna.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.430.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Covasna si în administrarea Consiliului Local al Orasului Covasna, judetul Covasna

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Covasna,

judetul Covasna

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Orasul Covasna –

Consiliul Local

al Orasului Covasna,

judetul Covasna

– imobil 3021

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104004

– suprafata construită = 48 m2

– suprafata desfăsurată = 96 m2

– suprafata terenului, inclusiv

constructiile = 60.050 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare, în vederea construirii obiectivului “Garaj pompieri“ din cadrul investitiei “Pasaj superior rutier pe Str. Fabricii în municipiul Satu Mare“.

(2) După finalizarea constructiei, aceasta si terenul aferent vor fi retransmise în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. – Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.433.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Satu Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public

al statului

Municipiul Satu Mare,

Str. Fabricii nr. 35,

judetul Satu Mare

Statul român, din administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă “Somes“ al judetului Satu Mare

Municipiul Satu Mare,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,

Suprafata terenului = 724 m2 Nr.

Nr. cadastral 3182/39

Suprafata terenului = 270 m2

Nr. cadastral 3182/18

Suprafata totală a terenului =

judetul Satu Mare = 994 m2

M.F.P. 28091 partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Băneasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa, judetul Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Băneasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa, judetul Giurgiu.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.434.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Băneasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa, judetul Giurgiu

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Băneasa,

judetul Giurgiu

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Comuna Băneasa,

Consiliul Local al

Comunei Băneasa,

judetul Giurgiu

– imobil 3013

– cod. 8.29.09

– nr. M.F. 103764

Suprafata construită = 2.019,36 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 92,09 mii lei (RON), la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul 02 “Cheltuieli de personal“ – 48,69 mii lei (RON) si titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“ – 43,40 mii lei (RON), pentru acoperirea costurilor aferente participării a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontieră la misiunea de asistentă a Uniunii Europene, la punctul de trecere a frontierei de la Rafah dintre Fâsia Gaza si Egipt, în perioada 24 noiembrie 2005–31 decembrie 2005.

(2) Detalierea cheltuielilor este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.454.

 

ANEXĂ

 

DETALIEREA

cheltuielilor pentru participarea a 4 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei de Frontieră Române din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor al României la misiunea de asistentă a Uniunii Europene, la punctul de trecere a frontierei de la Rafah (dintre Fâsia Gaza si Egipt), în perioada 24 noiembrie 2005–1 decembrie 2006, pentru anul 2005

 

Natura cheltuielilor

 

2005

Drepturi bănesti pentru diurnă (38 de zile x 87,75 x 4)

euro

mii lei

13.338

48,690

Cheltuieli de echipare si dotare pentru 4 politisti de frontieră participanti

euro

mii lei

9.954,18

36,333

Cheltuieli cu asigurarea de sănătate (24 noiembrie 2005–1 decembrie 2006)

euro

mii lei

1.076,49

3,928

Cheltuieli cu transportul international (1/2005)

euro

mii lei

860,00

3,139

TOTAL:

euro

mii lei

25.228,67

92,090

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu  modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 20.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate, tânărului Isachi Paul Iulian în vârstă de 17 ani, din municipiul Iasi, Str. Vitejilor nr. 8–10, bl. SC–13, et. 2, ap. 9, judetul Iasi.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Iasi, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Iasi către Directia de Sănătate Publică a Judetului Iasi, la solicitarea acesteia.

Art. 2. – Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Iasi, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.455.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.050 din 12 octombrie 2005

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.145 din 27 octombrie 2005

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ

VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 97 din 7 octombrie 2005

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 505 din 8 noiembrie 2005

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimentele de origine animală si nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 40.796 din 26 august 2005, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 63 lit. d), i) si m) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1)–(3), precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimentele de origine animală si nonanimală, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu autoritătile abilitate implicate, prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, controlează modul de îndeplinire a prevederilor anexei nr. I la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor si ia măsurile ce se impun, conform limitelor legale de competentă.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu autoritătile abilitate implicate, ia măsurile necesare pentru ca metodele de prelevare a probelor în vederea efectuării controlului oficial al limitelor contaminantilor pentru produsele prevăzute în anexele nr. II–IX la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor să fie în conformitate cu prevederile din aceste anexe.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu autoritătile abilitate implicate, ia măsurile necesare pentru ca pregătirea probelor, metodelor de analiză si criteriile de performantă pentru metodele de analiză, prevăzute în anexele nr. II–IX la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor să fie în conformitate cu prevederile din aceste anexe.

Art. 3. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 141/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimentele de origine animală si nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 si nr. 107 bis din 2 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prezentul ordin preia prevederile Regulamentului Comisiei 466/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L77, amendat prin Regulamentul Consiliului 2.375/2001/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L321, Regulamentul Comisiei 221/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L37, Regulamentul Comisiei 257/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41, Regulamentul Comisiei 472/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L75, Regulamentul Comisiei 563/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L86, Regulamentul Comisiei 1.425/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L203, Regulamentul Comisiei 2.174/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326, Regulamentul Comisiei 242/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L42, Regulamentul Comisiei 455/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L74, Regulamentul Comisiei Europene 655/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L104, Regulamentul Comisiei Europene 683/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L106, Regulamentul Comisiei Europene 684/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L106, Regulamentul Comisiei 78/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L16, Regulamentul Comisiei 123/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L25, Regulamentul Comisiei 208/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L34, Regulamenul Comisiei 856/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L143, Actul referitor la conditiile de aderare a Republicii Cehia, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungaria, Republicii Malta, Republicii Polonia, Republicii Slovenia si Republicii Slovacia si modificarea tratatelor de fondare a Uniunii Europene si corectat prin corrigendum-urile publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L313, L80 si L155, precum si ale Regulamentului Consiliului nr. 315/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L37, amendat prin Regulamentul Consiliului nr. 1.882/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L284; Directivei 1998/53/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201, amendată prin directivele nr. 2002/27/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L75, nr. 2003/121, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L332, si nr. 2004/43/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L113; Directivei 2002/26/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L75, amendată prin Directiva 2004/43/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L113, si prin Directiva Comisiei 2005/5/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L27; Directivei 2003/78/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L203; Directivei 2005/38/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L143; Directivei 2001/22/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene nr. L77, amendată prin Directiva 2001/873, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L325 si prin Directiva 2005/4/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L19; Directivei 2002/69/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L209, amendată prin Directiva 2004/44/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L133; Directivei 2004/16/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L42, si Directivei 2005/10/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L34.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.