MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1065         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.112. – Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941–1945

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

121.– Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile de sănătate a animalelor si cerintele de certificare pentru import de peste viu, icre si lapti ai acestuia destinati pentru crestere si peste viu de acvacultură si produsele acestuia destinate pentru consum uman

 

2.000. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

550. – Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 446/2005

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941–1945

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 alin. (2) pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

pentru serviciile militare aduse României în timpul celui de-al doilea război mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941–1945 unor veterani de război care au participat la lupte în cadrul Armatei Române, prevăzuti în anexa*) care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia

României, republicată, contrasemnăm acest

decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2005.

Nr. 1.112.

 

ANEXĂ

 

Veteranii de război ai Armatei Române cărora li se conferă Medalia Crucea Comemorativă

a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941–1945

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste conditiile de sănătate a animalelor si cerintele de certificare pentru import de peste viu, icre si lapti ai acestuia destinati pentru crestere si peste viu de acvacultură si produsele acestuia destinate pentru consum uman

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.748 din 10 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste conditiile de sănătate a animalelor si cerintele de certificare pentru import de peste viu, icre si lapti ai acestuia destinati pentru crestere si peste viu de acvacultură si produsele acestuia destinate pentru consum uman, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2003/858/CE care stabileste conditiile de sănătate a animalelor si cerintele de certificare pentru import de peste viu, icre si lapti ai acestuia destinati pentru crestere si peste viu de acvacultură si produsele acestuia destinate pentru consum uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 324 din 11 decembrie 2003, p. 37.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2005.

Nr. 121.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.065 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.125 din 30 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2005.

Nr. 2.000.


*) Anexa se pune la dispozitie institutiilor interesate.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 446/2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin”(1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, si ale art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. – Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 446 din 12 octombrie 2005 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, se abrogă.

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Dan Lupascu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 550.