MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1074         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.121. – Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

158. – Ordonantă de urgentă privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

1.442. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Bucuresti

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Pe data de 1 decembrie 2005 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. – Pe data de 1 decembrie 2005 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. – Pe data de 1 decembrie 2005 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. – Anexele nr. 1–3*) fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2005.

Nr. 1.121.


*) Anexele nr. 1–3 se comunică institutiilor interesate.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare cu privire la îmbunătătirea standardului de viată al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestatiilor care nu au legătură directă cu asigurarea socială care priveste pensiile, pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicării acestor măsuri care presupun modificări, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat si în aceea a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,

având în vedere faptul că măsura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finantării unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drepturile de pensie a fost inclusă în aprilie 2004 în Planul de actiune, ca una dintre actiunile prevăzute pentru realizarea sarcinilor asumate prin “Împrumutul de ajustare programatică 2“, corespunzător obiectivului specific “Îmbunătătirea sustenabilitătii financiare a sistemului de pensii“, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă,

tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la grevarea, în continuare, a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protectie socială asumate în Programul de guvernare 2005–2008 si în documentele de pozitie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum si la imposibilitatea elaborării procedurilor de implementare a acestui act normativ,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurati, au dreptul, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul României, la concedii medicale si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

A. desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu;

B. desfăsoară activităti în functii elective sau sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugăresti, ale căror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A;

C. beneficiază de drepturi bănesti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile legii.

(2) De aceleasi drepturi beneficiază si persoanele care nu se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1), dar sunt:

a) asociati, comanditari sau actionari;

b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) autorizate să desfăsoare activităti independente.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevăzători, care se află în una dintre situatiile prevăzute la lit. c) si d).

Art. 2. – (1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguratii, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, sunt:

a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

d) concedii medicale si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

(2) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la alin. (1) sunt denumite în continuare concedii si indemnizatii.

Art. 3. – Dreptul la concediile si indemnizatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) este conditionat de plata contributiei de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizatii, denumită în continuare contributie pentru concedii si indemnizatii.

Art. 4. – (1) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, cotele de contributii de asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat se diminuează cu 0,75 puncte procentuale, prin deducere din:

a) cota de contributie de asigurări sociale datorată de angajator, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

b) cota de contributie de asigurări sociale datorată de institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C;

c) cota de contributie de asigurări sociale datorată de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinată exclusiv finantării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, este de 0,75%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, si se achită la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Veniturile provenite din cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevăzută la alin. (2) se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(5) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăsesc cheltuielile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se reportează în anul următor.

(6) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul executiei bugetare si deficitul anual rezultat în conditiile aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă se acoperă din disponibilitătile înregistrate în anii precedenti.

(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, care se realizează, potrivit dispozitiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depăsi, modificându-se corespunzător prevederilor bugetare atât la venituri, cât si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.

(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (7) si este obligat să raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificări atât distinct, cât si prin evidentierea în situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 5. – Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, cota de contributie prevăzută la art. 4 alin. (2) se datorează si se achită de către:

a) angajatori pentru asiguratii prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

b) institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj pentru asiguratii prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. C;

c) persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 6. – (1) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 au obligatia să calculeze si să vireze casei de asigurări de sănătate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii; acestea au obligatia să anunte lunar casei de asigurări de sănătate schimbările de natură să modifice elementele de calcul pentru plata contributiei.

(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) au obligatia plătii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,75%, aplicată la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale în materie.

Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială.

(3) În situatia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,75% se datorează asupra drepturilor reprezentând indemnizatie de somaj.

(4) În situatia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,75% se datorează asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)–d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Art. 8. – (1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de către angajator sau, după caz, de către asigurat;

b) pentru care plata contributiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse, în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

c) pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, plata contributiei de asigurări sociale de sănătate s-a făcut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile si indemnizatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate si perioadele în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

b) a urmat cursurile de zi ale învătământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.

(4) Perioadele prevăzute la alin. (2) si (3) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în întelesul prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 9. – Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, fără conditii de stagiu de cotizare, în cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzând urgentele medicochirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. – (1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează, conform legii, contributia pentru concedii si indemnizatii, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

(2) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizează perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c), veniturile ce se iau în considerare sunt:

a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2);

b) salariul de bază minim brut pe tară, din perioadele respective, pentru situatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (3).

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevăzători, pe perioada în care se află în situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) lit. c) si d).

(4) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevăzute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.

(6) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.

Art. 11. – (1) Asiguratii beneficiază de concedii si de indemnizatii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În întelesul prezentei ordonante de urgentă, medic curant este orice medic aflat în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum si orice alt medic cu autorizatie de liberă practică valabilă si care încheie o conventie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 

CAPITOLUL II

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă

 

Art. 12. – Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

A. de către angajator, în functie de numărul de angajati avut la data ivirii incapacitătii temporare de muncă a asiguratului, astfel:

a) până la 20 de angajati, din prima zi până în a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă;

b) între 21–100 de angajati, din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate temporară de muncă;

c) peste 100 de angajati, din prima zi până în a 17-a zi de incapacitate temporară de muncă;

B. din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si până la data încetării incapacitătii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

Art. 13. – (1) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă, pentru fiecare tip de afectiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.

(2) Începând cu a 90-a zi concediul se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale si se diferentiază după cum urmează:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătătii;

b) un an, cu drept de prelungire până la un an si 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală si urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, în functie de stadiul bolii;

c) un an si 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată si osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Art. 14. – (1) Medicul primar sau, după caz, medicul specialist în afectiunea principal invalidantă poate propune pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) În situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperării, medicul prevăzut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate si mentinerii asiguratului în activitate.

(3) Medicul expert al asigurărilor sociale decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitătii în raport de pregătirea profesională si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

Art. 15. – În cazul în care medicul expert al asigurărilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă se face până la sfârsitul lunii următoare celei în care s-a emis avizul, fără a se depăsi durata maximă de acordare a concediului, prevăzută de art. 14 alin. (4).

Art. 16. – (1) Asiguratii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

(2) Beneficiază de indemnizatii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se află si în una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevăzători, care se regăsesc în situatiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d).

Art. 17. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum si de o boală infectocontagioasă din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite în conditiile prevăzute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

 

CAPITOLUL III

Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă

 

Art. 18. – În scopul prevenirii îmbolnăvirilor si recuperării capacitătii de muncă, asiguratii pot beneficia de:

a) indemnizatie pentru reducerea timpului de muncă;

b) concediu si indemnizatie pentru carantină;

c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

Art. 19. – (1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguratilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se acordă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.

(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilită conform art. 10 si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă, fără a depăsi 25% din baza de calcul.

Art. 20. – (1) Concediul si indemnizatia pentru carantină se acordă asiguratilor cărora li se interzice continuarea activitătii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de directia de sănătate publică.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

Art. 21. – (1) Asiguratii aflati în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear si de recuperare a capacitătii de muncă, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fără contributie personală, în conditiile prevăzute în Contractulcadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) Tratamentul balnear si de recuperare a capacitătii de muncă se desfăsoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurărilor sociale, în functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.

(3) În functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15–21 de zile si se stabileste de către medicul expert al asigurărilor sociale, odată cu avizul prevăzut la alin. (2).

(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizează în unităti sanitare specializate aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(5) După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminării medicale. În functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activitătii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.

(6) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îsi îndeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.

Art. 22. – (1) Indemnizatiile prevăzute la art. 18 lit. a) si b) se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Costurile tratamentului balnear, precum si cele ale actiunilor de recuperare a capacitătii de muncă, prevăzute la art. 18 lit. c), se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile prevăzute de Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Concediul si indemnizatia de maternitate

 

Art. 23. – (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină si lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizatie de maternitate.

(2) De aceleasi drepturi beneficiază si femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitătii de asigurat. Faptul că pierderea calitătii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeste cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilatii acestora.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitătii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.

Art. 24. – (1) Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de nastere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după nastere.

(2) Concediile pentru sarcină si lăuzie se pot compensa între ele, în functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, în asa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.

(4) În situatia copilului născut mort sau în situatia în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizatia de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.

Art. 25. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

(2) Indemnizatia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

CAPITOLUL V

Concediul si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav

 

Art. 26. – (1) Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 27. – (1) Beneficiază de indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre părinti, dacă solicitantul îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 7.

(2) Beneficiază de aceleasi drepturi, dacă îndeplineste conditiile cerute de prezenta ordonantă de urgentă pentru acordarea acestora, si asiguratul care, în conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredintat copii în vederea adoptiei sau i-au fost dati în plasament.

Art. 28. – Indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în conditiile legii, după caz.

Art. 29. – Durata de acordare a indemnizatiei prevăzute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant.

Art. 30. – Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

 

CAPITOLUL VI

Concediul si indemnizatia de risc maternal

 

Art. 31. – (1) Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 25/2004.

(2) Pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizatie de risc maternal care se suportă integral din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Concediul si indemnizatia de risc maternal se acordă fără conditie de stagiu de cotizare.

(4) Cuantumul indemnizatiei prevăzute la alin. (2) reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 10.

 

CAPITOLUL VII

Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 32. – (1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îsi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), care s-au născut anterior ivirii acestor situatii, se achită din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în situatia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, a expirat termenul pentru care a fost exercitată functia publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfăsurat activitate în functii elective sau în functii numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti.

(3) Drepturile achitate în conditiile prevăzute la alin. (1) urmează a fi recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la angajator, după caz, conform legii.

Art. 33. – Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situatii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfăsoară activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonante de urgentă, indemnizatiile se calculează si se plătesc, după caz, de fiecare angajator.

Art. 34. – Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, precum si a concediilor pentru sarcină, lăuzie si îngrijirea copilului bolnav nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Art. 35. – (1) Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12.

(2) În situatia în care unui asigurat i se acordă în aceeasi lună două sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fără întrerupere între ele, indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează si se plăteste separat, iar plata se suportă conform art. 12.

Art. 36. – (1) Calculul si plata indemnizatiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plată.

(2) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.

(3) Plata indemnizatiilor se face lunar de către:

a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguratii prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

b) institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevăzuti la art. 1 alin. (2) si pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

Art. 37. – Cuantumul indemnizatiilor acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se poate indexa, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. – (1) Sumele reprezentând indemnizatii, care se plătesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, se retin de către plătitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectivă.

(2) Sumele reprezentând indemnizatii plătite de către angajatori asiguratilor, care depăsesc suma contributiilor datorate de acestia în luna respectivă, se recuperează din contributiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinatie, în conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 39. – (1) Indemnizatiile se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta.

(2) Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se plătesc sotului supravietuitor, copiilor, părintilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeste că l-a îngrijit până la data decesului.

Art. 40. – (1) Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.

Art. 41. – Plata indemnizatiilor încetează începând cu ziua următoare celei în care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiată conventie de asigurări sociale;

d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat conventie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că indemnizatiile se plătesc de către celălalt stat.

Art. 42. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recuperează de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani.

(2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de institutia care efectuează plata acestor drepturi.

(3) Casele de asigurări de sănătate recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuti la art. 36 alin. (3).

(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor de asigurări de sănătate se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmăresc.

Art. 43. – (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni săvârsite de beneficiar, se recuperează de la acesta, inclusiv dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recuperează de la mostenitori, în conditiile dreptului comun.

(3) Debitele provenite din indemnizatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se recuperează prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurări de sănătate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 44. – Contributia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 45. – (1) Perioadele în care asiguratii prevăzuti la art. 1 alin. (1) si (2) beneficiază de indemnizatiile prevăzute la art. 2 constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorându-se contributia individuală de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contributia de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe tară garantat în plată, se suportă din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă si se achită bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurări sociale se efectuează lunar, de către plătitorii prevăzuti la art. 36 alin. (3), odată cu plata indemnizatiilor.

Art. 46. – (1) În vederea determinării punctajului anual, necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, pentru stagiile de cotizare realizate în conditiile prevăzute la art. 45 se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată din perioadele respective.

(2) În situatia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concedii medicale si indemnizatiile aferente, reglementate de legislatia anterioară prezentei ordonante de urgentă, la determinarea punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii se utilizează cuantumul indemnizatiei obtinute în perioadele respective.

 

ARTICOLUL VIII

Contraventii

 

Art. 47. – Constituie contraventii următoarele fapte săvârsite prin încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 36 alin. (3):

a) refuzul nejustificat de plată a indemnizatiilor;

b) calculul si plata eronată a indemnizatiilor;

c) eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 48. – Contraventiile prevăzute la art. 47 se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON).

Art. 49. – Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 47 si aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurări de sănătate.

Art. 50. – Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Control si jurisdictie

 

Art. 51. – (1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizează de către echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura Ministerului Sănătătii, CNAS, a caselor de asigurări de sănătate, a directiilor de sănătate publică si a directiilor medicale ori structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publică centrală cu retea sanitară proprie, precum si de medici experti ai asigurărilor sociale.

(2) Controlul se realizează ca urmare a sesizării casei de asigurări de sănătate de către plătitori, precum si prin sondaj, la initiativa autoritătilor abilitate să realizeze controlul.

(3) În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei ordonante de urgentă, vor fi sesizate comisiile de disciplină din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecărui judet, respectiv Colegiul Medicilor Bucuresti, precum si unitătile cu care medicii se află în relatii contractuale, pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

(4) Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor judetene ale medicilor si al municipiului Bucuresti va aplica măsurile prevăzute de legislatia în vigoare, în situatia în care constată nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă cu privire la eliberarea certificatelor medicale.

Art. 52. – Litigiile care au ca obiect modul de calcul si de plată a indemnizatiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se solutionează de către instantele judecătoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurărilor sociale.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 53. – (1) Indemnizatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)–d) se pot transfera în tările în care asiguratii îsi stabilesc domiciliul sau resedinta, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.

(2) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (1) se poate face în moneda tărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Art. 54. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 încetează plata indemnizatiilor stabilite în conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plata indemnizatiilor restante, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006, se efectuează de către plătitorii prevăzuti la art. 36 alin. (3), în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, cu respectarea termenului general de prescriptie.

Art. 55. – (1) Continutul si forma documentelor sau, după caz, ale formularelor necesare aplicării prezentei ordonante de urgentă se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui CNAS si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Costurile generate de tipărirea documentelor si formularelor prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, cu posibilitatea recuperării acestora în conditiile stabilite de CNAS.

Art. 56. – În aplicarea prezentei ordonante de urgentă, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui CNAS.

Art. 57. – CNAS, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă vor încheia un protocol privind activitatea desfăsurată de medicii experti ai asigurărilor sociale, potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 58. – Necesarul de personal pentru realizarea activitătilor de evidentă si control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se asigură în cadrul numărului de posturi aprobat pentru CNAS.

Art. 59. – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.

Art. 60. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98–101, art. 103–125, art. 129–134 si la art. 136–138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 25/2004.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Sunt si rămân în vigoare prevederile art. 109 alin. (2) si ale art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor si altor categorii de asigurati decât cele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(5) Pentru personalul civil care îndeplineste functii de demnitate publică, functii publice sau este încadrat cu contract individual de muncă în institutiile publice prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificările si completările ulterioare, prestatiile aferente accidentelor de muncă sau bolilor profesionale se calculează în conditiile prevăzute de această lege si se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele acestor institutii.

Art. 61. – Prevederile prezentei ordonante de urgentă sunt aplicabile si persoanelor care îsi desfăsoară activitatea în ministerele si institutiile din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, cu exceptia cadrelor militare în activitate si a functionarilor publici cu statut special.

Art. 62. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în volumul si în structura bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, cu mentinerea echilibrului bugetar.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 158.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 2.300 de persoane, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Regia Autonomă de Transport Bucuresti, subordonată Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.442.