MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1075         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.443. – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii ISPA “Reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti“, faza 1 în cadrul programului “Finalizarea si modernizarea Statiei de epurare Bucuresti“

 

1.444. – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii cuprins în Programul ISPA “Sistem integrat de management al deseurilor solide în municipiul Galati si zonele învecinate“

 

1.445. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

1.456. – Hotărâre privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

1.460. – Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2005 a unor obiective de investitii, consolidări si reabilitări imobile din învătământul preuniversitar

 

1.462. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea decontării lucrărilor executate la obiectivul de investitii Unitatea 2 – CNE Cernavodă 5 x 700 Mwe

 

1.463. – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investitii cuprinse în “SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România – PHARE 2003 – Faza a 2-a“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.631. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind actualizarea Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizatiei Mondiale a Vămilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ISPA “Reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti“, faza 1 în cadrul programului “Finalizarea si modernizarea Statiei de epurare Bucuresti“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ISPA “Reabilitatea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti“, faza 1 în cadrul programului “Finalizarea si modernizarea Statiei de epurare Bucuresti“, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fonduri ISPA, din împrumuturi de la Banca Europeană de Investitii si Banca Europeană de Reconstructie si Dezvoltare, de la bugetul de stat prin Fondul National de Preaderare si, în completare, de la bugetul propriu al municipiului Bucuresti, conform listelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.443.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii cuprins în Programul ISPA “Sistem integrat de management al deseurilor solide în municipiul Galati si zonele învecinate“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii cuprins în Programul ISPA “Sistem integrat de management al deseurilor solide în municipiul Galati si zonele învecinate“, judetul Galati, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va realiza din fondurile ISPA, dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investitii si, în completare, de la bugetul local, conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.444.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 18 milioane lei (RON) la capitolul 67.01 “Agricultura si silvicultura“, titlul “Transferuri“.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.445.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, se stabileste pentru luna decembrie 2005 ultima etapă de plată a drepturilor de pensie recalculate.

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele ale căror drepturi de pensie din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1997 – 31 martie 2001 inclusiv.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si beneficiarilor pensiilor de urmas, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, dintr-o pensie pentru limită de vârstă sau pensie de invaliditate gradul I, calculată potrivit legislatiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001.

Art. 2. – (1) Majorarea punctajului mediu anual, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005, în cazul persoanelor aflate în situatia prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b) din aceeasi hotărâre, se efectuează în luna decembrie 2005.

(2) Majorarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 777/2005 se aplică asupra punctajului mediu annual cuvenit sau aflat în plată în luna septembrie 2005, aferent perioadelor prevăzute la art. 1 din aceeasi hotărâre.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 777/2005, diferentele, aferente lunilor septembrie, octombrie si noiembrie 2005, dintre cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plată în luna septembrie 2005 si cuantumul cuvenit în aceeasi lună, majorat conform prevederilor aceleiasi hotărâri, se calculează si se achită în luna decembrie 2005.

(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna noiembrie 2005 cuprinde si majorarea acordată începând cu luna septembrie 2005, potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 777/2005, si este cuantumul utilizat la aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005.

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), după efectuarea operatiunilor de recalculare potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, majorarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 777/2005 se va aplica si asupra punctajului mediu anual obtinut prin valorificarea fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, a fiecărui an de contributie realizat de tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, cu modificările ulterioare, precum si a perioadelor de contributie realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 1992 si până la data de 1 aprilie 2001.

(6) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, în situatia în care cuantumul pensiei din sistemul public aferent punctajului mediu annual rezultat ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5) este mai  mic decât cel cuvenit pentru luna noiembrie 2005, se mentine cuantumul cuvenit pentru luna noiembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.456.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2005 a unor obiective de investitii, consolidări si reabilitări imobile din învătământul preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 167 alin. (17) lit. f) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al anexei nr. 3/25/25 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă finantarea, în anul 2005, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării a unor obiective de investitii, consolidări si reabilitări imobile din învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.460.

 

*) Anexa

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea decontării lucrărilor executate la obiectivul de investitii Unitatea 2 – CNE Cernavodă 5 x 700 Mwe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.  511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea de la bugetul de stat pe anul 2005 a sumei de 12,5 milioane lei (RON) în vederea decontării lucrărilor executate la obiectivul de investitii Unitatea 2 – CNE Cernavodă 5 x 700 MWe.

Art. 2. – Cu suma prevăzută în art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, la capitolul 66.01 “Industrie“, titlul 70 “Cheltuieli de capital“.

Art. 3. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.462.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii cuprinse în “SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România – PHARE 2003 – Faza a 2-a“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii cuprinse în “SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România – PHARE 2003 – Faza a 2-a“, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1–2/38*).

Art. 2. – Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1–2/38, se face dintr-un împrumut acordat de Banca Europeană de Investitii, din fonduri PHARE, de la bugetul de stat prin Fondul National de Preaderare si în completare de la bugetele locale, conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art. 3. – Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1–2/38 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.463.


*) Anexele nr. 2/1–2/38 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând obiectivele de investitii cuprinse în “SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România – PHARE 2003 – Faza a 2-a“

 

Nr. crt.

Obiectivele de investitii

1/1

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Curtici, judetul Arad

1/2

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Lipova, judetul Arad

1/3

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Nădlac, judetul Arad

1/4

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Pâncota, judetul Arad

1/5

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Pecica, judetul Arad

1/6

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Sântana, judetul Arad

1/7

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Baia Sprie, judetul Maramures

1/8

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Borsa, judetul Maramures

1/9

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Seini, judetul Maramures

1/10

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Sighetu Marmatiei, judetul Maramures

1/11

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Somcuta Mare, judetul Maramures

1/12

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Tăutii-Măgherăus, judetul Maramures

1/13

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Târgu Lăpus, judetul Maramures

1/14

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Viseu de Sus, judetul Maramures

1/15

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Iernut, judetul Mures

1/16

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Ludus, judetul Mures

1/17

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Reghin, judetul Mures

1/18

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Sighisoara, judetul Mures

1/19

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Târnăveni, judetul Mures

1/20

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Cristuru Secuiesc, judetul Harghita

1/21

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Toplita, judetul Harghita

1/22

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Azuga, judetul Prahova

1/23

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Băicoi, judetul Prahova

1/24

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Breaza, judetul Prahova

1/25

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Busteni, judetul Prahova

1/26

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Comarnic, judetul Prahova

1/27

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Mizil, judetul Prahova

1/28

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Plopeni, judetul Prahova

1/29

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Sinaia, judetul Prahova

1/30

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Slănic, judetul Prahova

1/31

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Urlati, judetul Prahova

1/32

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Vălenii de Munte, judetul Prahova

1/33

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava

1/34

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Fălticeni, judetul Suceava

1/35

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Gura Humorului, judetul Suceava

1/36

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Siret, judetul Suceava

1/37

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în orasul Solca, judetul Suceava

1/38

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind actualizarea Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizatiei Mondiale a Vămilor

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

având în vedere prevederile art. 104 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Culegerea de avize de clasificare emisă de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizatiei Mondiale a Vămilor, actualizată prin aducerile la zi nr. 1–29, pusă în aplicare prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 2.008/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 18 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se actualizează prin aducerile la zi prevăzute în anexele nr. 1–6*), adoptate de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizatiei Mondiale a Vămilor si aprobate de Consiliul de Cooperare Vamală la sesiunea nr. 30 din noiembrie 2002, la sesiunea nr. 31 din mai 2003, la sesiunea nr. 32 din noiembrie 2003, la sesiunea nr. 33 din mai 2004, la sesiunea nr. 34 din octombrie 2004, la sesiunea nr. 35 din martie 2005, conform procedurii prevăzute la art. 8.2 din Conventia internatională privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a mărfurilor, la care România a aderat prin Legea nr. 98/1996.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2005.

Nr. 7.631.


*) Anexele nr. 1–6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.075 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.