MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1081         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.126. – Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.458. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 pentru efectuarea lucrărilor de reparatii la unele unităti de cult

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

123. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

 

219. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 115/2005

 

671. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 892/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, cu modificările ulterioare

 

672. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 898/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România de anumite vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

1.259/238. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

654. – Decizie privind difuzarea programelor locale si a programelor retransmise

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerile Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Pe data de 1 decembrie 2005 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 2. – Pe data de 1 decembrie 2005 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2.

Art. 3. – Pe data de 1 decembrie 2005 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3.

Art. 4. – Anexele nr. 1–3*) fac parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2005.

Nr. 1.126.


*) Anexele nr. 1–3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 pentru efectuarea lucrărilor de reparatii la unele unităti de cult

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul 38 “Transferuri“, cu suma de 400 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru efectuarea lucrărilor de reparatii la unitătile de cult prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 1.458.

 

ANEXĂ

 

LISTA UNITĂTILOR DE CULT

la care se vor efectua lucrări de reparatii

 

Nr. crt.

Unitatea de cult

Eparhia

Suma

(RON)

1.

Mănăstirea Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului“,satul Diaconesti, comuna Agăs, judetul Bacău

Episcopia Ortodoxă Roman

70.000 lei

2.

Parohia Romano-Catolică Ghimes-Făget, judetul Bacău

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

10.000 lei

3.

Mănăstirea Ortodoxă “Sfântul Calinic de la Cernica“,satul Popânzălesti, comuna Drăgotesti, judetul Dolj

Arhiepiscopia Ortodoxă a Craiovei

20.000 lei

4.

Parohia Ortodoxă Ungureni, comuna Ghercesti, judetul Dolj

Arhiepiscopia Ortodoxă a Craiovei

10.000 lei

5.

Parohia Reformată Hoghia, comuna Feliceni, judetul Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

70.000 lei

6.

Parohia Reformată Simonesti, judetul Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

60.000 lei

7.

Parohia Reformată Tăureni, comuna Feliceni, judetul Harghita

Eparhia Reformată din Ardeal

70.000 lei

8.

Mănăstirea Ortodoxă “Sfântul Ioan Botezătorul“,comuna Brânceni, judetul Teleorman

Episcopia Ortodoxă a Alexandriei si Teleormanului

15.000 lei

9.

Parohia Ortodoxă Sculea, comuna Gătaia, judetul Timis

Arhiepiscopia Ortodoxă a Timisoarei

75.000 lei

 

TOTAL:

400.000 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 52.142 din 18 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă listele care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontieră, prevăzute în anexele nr. 1–3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Importul de animale vii, produse medicinale de uz veterinar si furaje, supuse controlului sanitarveterinar la posturile de inspectie la frontieră, prevăzute în anexele nr. 1–3, se efectuează numai cu respectarea conditiilor sanitare veterinare stabilite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate modifica listele prevăzute în anexele nr. 1–3, precum si conditiile sanitare veterinare de import, în functie de situatia epidemiologică internatională.

Art. 4. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si posturile de inspectie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va difuza prezentul ordin celor interesati si va controla ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 123.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

 

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 115/2005

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii,

în temeiul art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. – Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 115/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 5 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2005.

Nr. 219.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Regulament)

 

REGIUNILE DE ACTIVITATE

ale oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

Nr. crt.

Oficiul teritorial

Regiunea de activitate pe judete

1.

Constanta

Brăila

 

 

Buzău

 

 

Călărasi

 

 

Constanta

 

 

Galati

 

 

Ialomita

 

 

Ilfov

 

 

Prahova

 

 

Tulcea

 

 

Giurgiu

2.

Craiova

Arges

 

 

Dâmbovita

 

 

Dolj

 

 

Gorj

 

 

Mehedinti

 

 

Olt

 

 

Teleorman

 

 

Vâlcea

3.

Iasi

Bacău

 

 

Botosani

 

 

Iasi

 

 

Neamt

 

 

Suceava

 

 

Vaslui

 

 

Vrancea

4.

Timisoara

Alba

 

 

Arad

 

 

Bihor

 

 

Caras-Severin

 

 

Cluj

 

 

Hunedoara

 

 

Satu-Mare

 

 

Sălaj

 

 

Timis

5.

Târgu Mures

Bistrita-Năsăud

 

 

Brasov

 

 

Covasna

 

 

Harghita

 

 

Maramures

 

 

Mures

 

 

Sibiu

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 892/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, cu modificările ulterioare

 

În baza prevederilor art. 3, 5 si ale anexei nr. IV la Decizia nr. 3/2005 a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătătirea regimului comertului cu produse agricole transformate, prevăzute în Protocolul nr. 3 la Acordul european, semnată la Bruxelles la 5 iulie 2005, ratificată prin Legea nr. 3/2005,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 428/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 892/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 892/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.272 din 30 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– Anexa “Lista actualizată a contingentelor tarifare pentru importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană“ se înlocuieste cu “Lista contingentelor tarifare preferentiale pentru importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2005 si se aplică până la data de 31 decembrie 2005, inclusiv.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2005.

Nr. 671.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

contingentelor tarifare preferentiale pentru importul în România al unor produse agricole originare din Uniunea Europeană

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 898/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România de anumite vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza prevederilor art. 3, 5 si ale anexei nr. IV la Decizia nr. 3/2005 a Consiliului de Asociere România – Uniunea Europeană privind îmbunătătirea regimului comertului cu produse agricole transformate, prevăzute în Protocolul nr. 3 la Acordul european, semnată la Bruxelles la 5 iulie 2005, ratificată prin Legea nr. 3/2005,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 898/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la importul în România de anumite vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană (UE) si modul de administrare a acestor contingente în anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 898/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.272 din 30 decembrie 2004, modificat si completat cu Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 405/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 27 iulie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

– Anexa nr. 1 “Contingente tarifare prevăzute la importul în România de anumite sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană si taxele vamale aplicate în 2005 în cadrul acestor contingente“ se înlocuieste cu “Lista contingentelor tarifare preferentiale prevăzute la importul în România de anumite sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană“, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2005 si se aplică până la data de 31 decembrie 2005, inclusiv.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2005.

Nr. 672.

 

*) ANEXA

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.259 din 24 noiembrie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 238 din 23 noiembrie 2005

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 si 134 bis din 14 februarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la capitolul II “Pachet minimal de servicii medicale“ se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:

“D.I. Imunizări conform programului national de imunizări:

a) antituberculoasă – vaccin BCG;

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

c) testarea PPD;

d) antihepatită B;

e) antipoliomielitică VPO;

f) împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive – DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

g) antirujeolică si antirujeolică–antirubeolică–antiurliană;

h) împotriva difteriei si tetanosului – DT (revaccinare)

i) împotriva difteriei si tetanosului la adulti – dT (revaccinare);

j) împotriva tetanosului – dT sau VTA.

II. Antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut.

III. Alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

Numărul de puncte pe serviciu este de 4 puncte/inoculare sau doză orală.“

2. În anexa nr. 1, punctul 6 al literei A din capitolul I va avea următorul cuprins:

“6.I. Imunizări conform programului national de imunizări:

a) antituberculoasă – vaccin BCG;

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea

cicatricei post primo vaccinare;

c) testarea PPD;

d) antihepatită B;

e) antipoliomielitică VPO;

 

ANEXĂ

 

LISTA

contingentelor tarifare preferentiale prevăzute la importul în România de anumite sortimente de vinuri si băuturi alcoolice originare din Uniunea Europeană

 

f) împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive – DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

g) antirujeolică si antirujeolică–antirubeolică–antiurliană;

h) împotriva difteriei si tetanosului – DT (revaccinare);

i) împotriva difteriei si tetanosului la adulti – dT (revaccinare);

j) împotriva tetanosului – dT sau VTA;

II. antitetanos la gravide pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;

III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.“

3. În anexa nr. 1, litera D din capitolul III va avea următorul cuprins:

“D.I. Imunizări conform programului national de imunizări:

a) antituberculoasă – vaccin BCG;

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

c) testarea PPD;

d) antihepatită B;

e) antipoliomielitică VPO;

f) împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive – DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

g) antirujeolică si antirujeolică–antirubeolică–antiurliană;

h) împotriva difteriei si tetanosului – DT (revaccinare);

i) împotriva difteriei si tetanosului la adulti – dT (revaccinare);

j) împotriva tetanosului – dT sau VTA;

II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;

III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.“

4. În anexa nr. 9 la articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Fondurile aprobate cu destinatia de servicii medicale paraclinice, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor initiale, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte aditionale la contractele initiale si vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor în anul curent în limita bugetului aprobat.“

5. În anexa nr. 18, articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art.51. – Fondurile suplimentare aprobate cu destinatia de servicii medicale spitalicesti, inclusiv medicamente în spital, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractate initial, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin acte aditionale la contractele initiale. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare indicatorii specifici fiecărei unităti sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii initiale de contract/actelor aditionale, precum si nivelul de realizare a indicatorilor specifici în perioada de la începutul anului si până la sfârsitul lunii anterioare celei în care se semnează actul aditional.“

6. În anexa nr. 30 la articolul 17, ultimul paragraf al punctului 1 va avea următorul cuprins:

“În situatia în care la unele farmacii se înregistrează la sfârsitul unui trimestru, respectiv la sfârsitul unei luni a trimestrului IV 2005, sume neconsumate ca urmare a eliberării de medicamente cu si fără contributie personală fată de suma prevăzută pentru trimestrul respectiv/lună a trimestrului IV în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua valoarea contractată initial cu sumele respective printr-un act aditional la contract. Sumele cuprinse în actul aditional vor fi contractate la farmaciile la care adresabilitatea crescută a dus la epuizarea sumei contractate, conform prevederilor lit. a) si b), printr-un act aditional. Aceste prevederi se aplică si pentru pct. 2, referitor la eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări posttransplant, hepatita virală cronică, poliartrita reumatoidă, boli psihice.“

7. În anexa nr. 30 la articolul 23, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:

“În trimestrul IV 2005, decontarea sumelor pentru activitatea curentă se face în ordine cronologică până la 90 de zile, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.“

8. În anexa nr. 31 la articolul 11, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:

“În trimestrul IV 2005, decontarea sumelor pentru activitatea curentă se face în ordine cronologică până la 90 de zile, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.“

9. În anexa nr. 37 la articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Fondurile aprobate cu destinatia de servicii medicale de recuperare a sănătătii, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor initiale, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte aditionale la contractele initiale si vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare a sănătătii, acordate asiguratilor în anul curent în limita bugetului aprobat.“

10. În anexa nr. 39 la articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată prin acte aditionale, după caz, în limita fondurilor aprobate asistentei medicale de recuperare, avându-se în vedere conditiile de contractare a sumelor initiale.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind difuzarea programelor locale si a programelor retransmise

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile nationale si serviciile locale sau regionale,

în scopul protejării intereselor comunitătilor locale de a primi informatii din actualitatea locală si programe de interes pentru comunitătile din zona de difuzare, pe teme sociale, economice, culturale, politice,

având în vedere obligatiile ce revin Consiliului National al Audiovizualului în asigurarea pluralismului surselor de informare a publicului si încurajarea liberei concurente,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. – În sensul prezentei decizii, termenii utilizati au următorul înteles:

a) program local – informatii, reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din actualitatea cotidiană a comunitătii aflate în zona de acoperire a serviciului de programe;

b) retransmisie – captarea si transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionării de către public;

c) programe retransmise – totalitatea programelor/emisiunilor audiovizuale editate si difuzate de un alt radiodifuzor si care sunt difuzate prin retransmisie.

Art. 2. – (1) Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de televiziune în localităti cu o populatie sub 250.000 de locuitori poate solicita renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă asigură în cadrul acelui serviciu de programe retransmisia unui alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei.

(2) În cazul municipiilor resedintă de judet cu o populatie sub 250.000 de locuitori, radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin un radiodifuzor va asigura în cadrul serviciului său de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră sau prin cablu realizarea si difuzarea unui program local.

Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 3. – Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie de peste 150.000 de locuitori are obligatia de a realiza si difuza zilnic în intervalul orar 6,00–24,00 un program local cu o durată cumulată de minimum 30 de minute.

Art. 4. – (1) Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie cuprinsă între 50.000 si 150.000 de locuitori are obligatia de a realiza si difuza zilnic în intervalul orar 6,00–24,00 un program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

(2) Radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin doi radiodifuzori privati vor realiza si difuza programe locale. Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 5. – (1) Radiodifuzorul care difuzează pe cale radioelectrică terestră un serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităti cu o populatie sub 50.000 de locuitori are obligatia de a realiza un program local cu o durată cumulată la nivelul unei săptămâni de minimum 35 de minute; programul local se difuzează în intervalul orar 6,00–24,00.

(2) Radiodifuzorii pot solicita, în conditiile alin. (1), renuntarea la realizarea si difuzarea programului local dacă, în urma unor întelegeri reciproce, cel putin un radiodifuzor privat va realiza si difuza un program local. Documentul cuprinzând textul întelegerii va fi comunicat Consiliului National al Audiovizualului.

Art. 6. – (1) În cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră difuzate în baza unei licente audiovizuale locale, timpul zilnic de difuzare a programelor retransmise nu poate depăsi 6 ore.

(2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) serviciile de programe de radiodifuziune sonoră ce retransmit un alt serviciu de programe editat si difuzat de aceeasi societate titulară a licentei audiovizuale.

(3) Programele retransmise, editate si difuzate de un radiodifuzor aflat sub jurisdictia unui alt stat, se difuzează în limita procentului stabilit în grila de programe aprobată de Consiliul National al Audiovizualului.

Art. 7. – Renuntarea la realizarea si difuzarea programului local, în conditiile prevăzute la art. 2, 4 si 5, va fi pusă în aplicare numai după comunicarea către Consiliul National al Audiovizualului a solicitării radiodifuzorului.

Art. 8. – Încălcarea de către radiodifuzori a prevederilor prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. – (1) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 3, art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (1), a căror aplicabilitate începe la data de 1 aprilie 2006.

(2) Începând cu data publicării prezentei decizii, se abrogă Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 312/2004 privind difuzarea programelor locale si a programelor retransmise, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 6 octombrie 2004.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2005.

Nr. 654.