MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 966         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.257. – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior (ARACIS)

 

1.258. – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

144. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul executării de activităti miniere

 

1.018. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind înfiintarea în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati

 

A/3.999. – Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.591/2005 privind situatia din Republica Sudan

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior (ARACIS)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior, denumită în continuare ARACIS, institutie publică independentă, de interes national, cu personalitate juridică si cu buget propriu de venituri si cheltuieli, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă organigrama ARACIS, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 1.257.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior (ARACIS)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior (ARACIS), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, este o institutie publică independentă, de interes national, cu personalitate juridică si cu buget propriu de venituri si cheltuieli.

(2) Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calitătii educatiei oferite de institutiile de învătământ superior si de alte organizatii furnizoare de programe de studiu initial si de formare continuă, specifice învătământului superior, care operează în România cu scopul de:

a) a atesta capacitatea organizatiilor furnizoare de educatie de a satisface asteptările beneficiarilor si standardele de calitate;

b) a contribui la dezvoltarea unei culturi institutionale a calitătii învătământului superior;

c) a asigura protectia beneficiarilor directi si indirecti de programe de studiu de nivelul învătământului superior prin producerea si diseminarea de informatii sistematice, coerente si credibile, public accesibile, despre calitatea educatiei;

d) a propune Ministerului Educatiei si Cercetării strategii si politici de permanentă ameliorare a calitătii învătământului superior, în strânsă corelare cu învătământul preuniversitar.

(3) Conform prevederilor legale, acreditarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor lor de studii este parte a asigurării calitătii.

Art. 2. – (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, ARACIS îsi constituie registrul de evaluatori propriu, structurat pe domenii sau grupe de domenii de studiu, si foloseste colaboratori externi, experti în domeniul de activitate al ARACIS.

(2) Evaluatorii si colaboratorii externi au următoarele atributii:

a) evaluarea institutiilor de învătământ superior si/sau a programelor de studiu;

b) acreditarea si asigurarea calitătii învătământului superior;

c) expertiza academică în programul de studiu evaluat sau într-un domeniu conex.

Art. 3. – ARACIS îsi desfăsoară activitatea în temeiul prevederilor referitoare la învătământul superior din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei.

Art. 4. – (1) Acreditarea institutiilor de învătământ superior si a programelor lor de studii intră în componenta exclusivă a ARACIS.

(2) Institutiile acreditate de învătământ superior din România au dreptul să solicite evaluarea externă a calitătii fie de la ARACIS, fie de la o altă agentie înscrisă în Registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii în învătământul superior, recunoscută de Ministerul Educatiei si Cercetării pe baza standardelor si a standardelor de referintă pe care le practică.

Art. 5. – (1) ARACIS solicită înscrierea în Registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii în învătământul superior, în termen de un an de la înfiintare.

(2) ARACIS se supune periodic procedurilor de evaluare internatională de către agentii similare înscrise în Registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii în învătământul superior.

Art. 6. – (1) ARACIS se finantează integral din venituri proprii obtinute conform art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005.

(2) ARACIS poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la cofinantarea unor proiecte internationale ale României.

 

CAPITOLUL II

Atributiile ARACIS

 

Art. 7. – ARACIS are următoarele atributii:

1. în domeniul acreditării:

a) elaborează si revizuieste periodic metodologia si standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe si furnizori de învătământ superior, care se avizează de Ministerul Educatiei si Cercetării si se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) evaluează în temeiul standardelor si al metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului, la cerere sau din proprie initiativă, si propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învătământ superior si a programelor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educatiei si Cercetării elaborează actele normative pentru înfiintarea de structuri de învătământ superior;

2. în domeniul asigurării calitătii:

a) formulează si revizuieste periodic, pe baza bunelor practici, standardele nationale de referintă si indicatorii de performantă pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul superior;

b) colaborează cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP) în elaborarea si promovarea de politici si strategii de actiune, pentru cresterea calitătii educatiei în România;

c) organizează anual consultări cu institutiile de învătământ superior pentru a stabili prioritătile asigurării calitătii;

d) elaborează si face publice propriile proceduri de evaluare externă a calitătii educatiei;

e) încheie cu institutii din tară si din străinătate contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calitătii programelor si furnizorilor de programe de educatie specifice învătământului superior, precum si pentru evaluarea transinstitutională a programelor similare în vederea stabilirii de ierarhizări la nivel national sau international;

f) efectuează, pe bază contractuală, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetării, evaluarea calitătii unor programe si institutii de învătământ superior;

g) face publice rezultatele evaluărilor externe;

h) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare si asigurare internă si externă a calitătii;

i) elaborează periodic cercetări si analize de sistem asupra calitătii învătământului superior din România;

j) colaborează cu agentii similare din alte tări pentru dezvoltarea si aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătătire a calitătii programelor de învătământ superior;

k) elaborează Codul de etică profesională a membrilor si expertilor ARACIS;

l) publică anual un raport cu privire la propria activitate;

m) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calitătii propriei activităti în vederea pregătirii evaluării externe de către agentii similare din alte tări.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a ARACIS

 

Art. 8. – (1) ARACIS are în structura sa organizatorică:

a) un consiliu;

b) un birou executiv;

c) un departament de asigurare a calitătii;

d) un departament de acreditare;

e) un aparat tehnic.

(2) Consiliul ARACIS este alcătuit din 15 membri cu functii didactice de predare în învătământul superior, dintre care un reprezentant al învătământului în limbile minoritătilor nationale.

(3) Membrii Consiliului ARACIS nu îndeplinesc functii de demnitate publică sau functia de rector.

(4) Biroul executiv este alcătuit din presedintele si vicepresedintele Consiliului ARACIS, directorul Departamentului de asigurare a calitătii, directorul Departamentului de acreditare si secretarul general.

(5) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi de plenul Consiliului ARACIS.

(6) Directorul Departamentului de acreditare, directorul Departamentului de asigurare a calitătii si secretarul general sunt numiti de presedinte.

(7) Mandatul fiecărui membru al Consiliului ARACIS este de 3 ani si poate fi înnoit o singură dată.

(8) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se Onnoieste prin scoaterea la concurs, pe baza unei metodologii proprii, a 10 pozitii.

(9) Consiliul ARACIS înnoit îsi alege noul presedinte si noul vicepresedinte.

Art. 9. – (1) Numărul maxim de posturi ale ARACIS este de 50, dintre care 35 sunt în aparatul tehnic.

(2) ARACIS poate constitui o comisie consultativă în vederea verificării si sustinerii hotărârilor sale.

(3) Organizarea internă a aparatului tehnic se stabileste prin hotărâre a Consiliului ARACIS.

(4) Pozitiile din statul de functii al aparatului tehnic se ocupă prin concurs. Candidatii pentru ocuparea diverselor pozitii din statul de functii nu pot cumula functii didactice în învătământul superior.

(5) Salarizarea presedintelui, a vicepresedintelui si a personalului din aparatul tehnic se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(6) Drepturile corespunzătoare activitătii desfăsurate de evaluatori si colaboratori externi se stabilesc de Consiliul ARACIS.

 

CAPITOLUL IV

Consiliul ARACIS, Biroul executiv si departamentele

 

Consiliul ARACIS

 

Art. 10. – (1) Consiliul este organul colectiv de conducere al ARACIS, care asigură orientarea programatică a ARACIS, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Consiliul ARACIS se întruneste lunar în sedintă ordinară, precum si în sedintă extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, atunci când presedintele nu este prezent.

(3) Sedintele se derulează în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor si sunt conduse de presedinte sau, în absenta acestuia, de vicepresedinte. Procesul-verbal al sedintei este publicat pe site-ul ARACIS.

(4) Consiliul ARACIS îndeplineste următoarele atributii principale:

a) analizează, face propuneri de modificare si aprobă proiectul de strategie institutională a ARACIS elaborat de presedintele Consiliului ARACIS;

b) elaborează standardele de acreditare, standardele de referintă si indicatorii de performantă pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul superior, precum si metodologia de evaluare, pe care le prezintă Ministerului Educatiei si Cercetării pentru a fi promovate prin hotărâri ale Guvernului;

c) propune Guvernului, prin intermediul Ministerului Educatiei si Cercetării, modificarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei ARACIS, în cazul în care constată disfunctionalităti;

d) elaborează metodologia de instruire a expertilor care urmează să facă evaluarea academică în vederea acreditării sau, după caz, evaluarea externă a calitătii;

e) aprobă, la propunerea Biroului executiv, calendarul misiunilor de evaluare si/sau acreditare si componenta echipelor de experti;

f) aprobă rapoartele de acreditare si de evaluare externă a calitătii, întocmite de comisiile de experti după validarea lor de către Biroul executiv, si dispune publicarea lor pe site-ul ARACIS;

g) analizează si aprobă raportul anual de autoevaluare elaborat de Departamentul de acreditare si, respectiv, Departamentul de asigurare a calitătii;

h) aprobă Codul de etică profesională a membrilor si expertilor ARACIS;

i) aprobă participarea ARACIS, în calitate de promotor, partener sau asociat, la proiecte nationale sau internationale pertinente cu misiunea ARACIS;

j) analizează si aprobă publicarea de manuale de evaluare internă a calitătii, ghiduri de bună practică pentru evaluarea internă si externă a calitătii, studii si cercetări, lucrări de sinteză etc., realizate în cadrul ARACIS;

k) aprobă anual proiectul de buget al ARACIS si analizează semestrial executia bugetului si contul de venituri si cheltuieli;

l) analizează si controlează activitatea Biroului executiv în intervalul dintre două sedinte si face propuneri de îmbunătătire a acesteia;

m) aprobă Raportul anual de activitate al ARACIS, elaborat de presedintele Consiliului ARACIS. Raportul annual este prezentat Ministerului Educatiei si Cercetării, Consiliului National al Rectorilor si este făcut public pe site-ul ARACIS;

n) aprobă raportul de evaluare al ARACIS, elaborat în vederea evaluării internationale a ARACIS.

(5) În îndeplinirea atributiilor sale, Consiliul ARACIS emite, cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor, hotărâri care sunt comunicate Ministerului Educatiei si Cercetării, Consiliului National al Rectorilor si sunt făcute publice pe site-ul ARACIS.

 

Biroul executiv ARACIS

 

Art. 11. – (1) Biroul executiv este organul colectiv de conducere operativă a ARACIS. El se întruneste în sedintă ordinară săptămânal, precum si în sedintă extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, atunci când presedintele nu este prezent.

(2) Sedintele se derulează în prezenta a cel putin 3 membri ai Biroului executiv, sub conducerea presedintelui sau a vicepresedintelui.

(3) Biroul executiv are următoarele atributii principale:

a) coordonează îndeplinirea hotărârilor Consiliului ARACIS;

b) analizează si avizează proiectul de buget al ARACIS în vederea aprobării de către Consiliul ARACIS;

c) elaborează si face publică metodologia de concurs pentru ocuparea pozitiilor eliberate din cadrul Consiliului ARACIS, precum si metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor din aparatul tehnic al ARACIS;

d) elaborează un set de criterii pentru selectarea evaluatorilor nationali si internationali care pot fi implicati în misiunile de evaluare si/sau acreditare. Expertii selectati se înscriu în baza de date a ARACIS;

e) propune spre aprobare Consiliului ARACIS graficul misiunilor de evaluare si/sau acreditare si componenta echipelor de evaluatori pentru fiecare misiune de evaluare, folosind în acest scop registrul de evaluatori al ARACIS;

f) validează rapoartele evaluatorilor pe baza raportului intern de verificare a respectării metodologiei de evaluare si comunică membrilor Consiliului ARACIS decizia expertilor si propriul raport;

g) pregăteste suportul informational pentru sedintele lunare ale Consiliului ARACIS;

h) analizează si avizează Codul de etică profesională a membrilor si expertilor ARACIS în vederea aprobării de către Consiliul ARACIS.

Departamentele ARACIS de acreditare si asigurare a calitătii

Art. 12. – Principalele atributii ale Departamentului de asigurare a calitătii si ale Departamentului de acreditare sunt:

a) coordonează elaborarea si propun spre aprobare Consiliului ARACIS metodologia si standardele de acreditare si, respectiv, standardele de referintă si lista indicatorilor de performantă pentru institutiile de învătământ superior, pentru diferitele tipuri de programe de studiu si pentru alti furnizori de învătământ superior si procedează periodic la analiza si revizuirea acestora;

b) elaborează si propun spre aprobare Consiliului ARACIS metodologiile de instruire a expertilor, care urmează să efectueze misiuni de evaluare si, respectiv, de acreditare;

c) elaborează cu sprijinul personalului din aparatul tehnic al ARACIS rapoartele interne ale ARACIS în vederea validării rezultatelor misiunilor de evaluare si, respectiv, de acreditare;

d) elaborează si propun Consiliului ARACIS spre publicare manuale si ghiduri, pe baza bunelor practici ale institutiilor de învătământ superior din România si/sau din străinătate;

e) elaborează si propun Consiliului ARACIS spre publicare studii, analize si lucrări de sinteză cu privire la asigurarea calitătii în învătământul superior;

f) îndeplinesc hotărârile Consiliului ARACIS în domeniul propriu de competentă.

 

CAPITOLUL V

Conducerea executivă, pe functii

 

Presedintele

 

Art. 13. – (1) Presedintele ARACIS asigură conducerea executivă a acesteia si răspunde de buna sa functionare. În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, presedintele emite decizii.

(2) Presedintele reprezintă ARACIS în relatiile cu autoritătile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) Presedintele îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) exercită atributiile ce revin ARACIS în calitate de persoană juridică;

b) exercită functia de ordonator de credite, în conditiile prevăzute de lege;

c) aprobă statul de functii al ARACIS;

d) numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul tehnic al ARACIS;

e) elaborează si supune spre analiză si aprobare Consiliului ARACIS proiectul strategiei institutionale a ARACIS pentru îndeplinirea misiunii sale;

f) stabileste principiile metodologice de elaborare a standardelor de acreditare, a standardelor nationale de referintă si a indicatorilor de performantă pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul superior;

g) elaborează un raport anual cu privire la activitatea ARACIS, pe care îl prezintă Consiliului ARACIS spre adoptare;

h) încheie cu institutii din tară si din străinătate, precum si cu Ministerul Educatiei si Cercetării contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calitătii programelor si furnizorilor de programe de educatie specifice învătământului superior;

i) stabileste principiile de elaborare a diverselor publicatii ale ARACIS cu privire la evaluarea si asigurarea internă si externă a calitătii în învătământul superior.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele îndeplineste si alte atributii ce decurg din prevederile legale.

 

Vicepresedintele

 

Art. 14. – (1) Vicepresedintele ARACIS colaborează cu presedintele în exercitarea tuturor atributiilor acestuia.

(2) În absenta presedintelui, vicepresedintele exercită toate atributiile ce revin acestuia.

(3) Vicepresedintele ARACIS exercită, în conditiile legii, si următoarele atributii:

a) întocmeste statul de functii pentru aparatul tehnic al ARACIS si îl prezintă spre aprobare presedintelui;

b) întocmeste aprecierile profesionale pentru personalul din aparatul tehnic al ARACIS si propune presedintelui calificativele;

c) coordonează elaborarea de studii, cercetări, analize periodice de sistem asupra calitătii învătământului superior din România, pe care le face publice după adoptarea de către Consiliul ARACIS;

d) răspunde de comunicarea ARACIS cu alte institutii si organizatii din tară;

e) îndeplineste alte atributii stabilite de presedinte, în conditiile legii.

 

Secretarul general

 

Art. 15. – Secretarul general al ARACIS este membru al Consiliului si al Biroului executiv ale ARACIS si are următoarele atributii principale:

a) organizează si pregăteste sedintele Consiliului ARACIS;

b) coordonează si răspunde de activitatea aparatului tehnic al ARACIS;

c) răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIS;

d) răspunde de organizarea si păstrarea arhivei ARACIS;

e) organizează periodic consultări cu institutiile de învătământ superior pentru a stabili prioritătile asigurării calitătii;

f) organizează, împreună cu omologul său de la Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, consultări bianuale ARACIS – ARACIP;

g) realizează, gestionează si actualizează periodic registrul de evaluatori al ARACIS;

h) asigură suportul logistic pentru misiunile de evaluare externă ARACIS;

i) asigură publicarea pe site-ul ARACIS a hotărârilor Consiliului ARACIS si a rezultatelor misiunilor de evaluare externă, după aprobarea lor de către Consiliul ARACIS;

j) asigură publicarea si diseminarea manualelor, ghidurilor, analizelor, cercetărilor si rapoartelor ARACIS, după aprobarea acestora de către Consiliul ARACIS;

k) îndeplineste alte atributii stabilite de presedinte, în conditiile legii.

 

Directorii departamentelor

 

Art. 16. – Directorul Departamentului de asigurare a calitătii si, respectiv, directorul Departamentului de acreditare au următoarele atributii principale:

a) coordonează si participă la elaborarea si revizuirea periodică, pe baza bunelor practici, a standardelor, standardelor nationale de referintă si indicatorilor de performantă pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul superior;

b) coordonează elaborarea de manuale, ghiduri de bună practică, cercetări si studii referitoare la domeniul de competentă al departamentului;

c) acordă, la cerere, consultantă pentru pregătirea si elaborarea rapoartelor de asigurare internă a calitătii în institutiile de învătământ superior, în vederea pregătirii evaluării externe.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 17. – (1) Timp de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005, ARACIS este condusă de un consiliu interimar numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării. Consiliul interimar este alcătuit din 15 membri cu functii didactice de predare în învătământul superior, dintre care 8 sunt propusi de Ministerul Educatiei si Cercetării si 7 de Conferinta Natională a Rectorilor.

(2) Prevederile art. 8 sunt aplicabile si cu privire la organizarea consiliului interimar.

(3) La încheierea mandatului consiliului interimar, pentru asigurarea coerentei în implementarea mecanismelor de asigurare a calitătii în învătământul superior, presedintele, vicepresedintele, directorii departamentelor, secretarul general, precum si câte un membru al Consiliului ARACIS, propus de Ministerul Educatiei si Cercetării si, respectiv, de Consiliul National al Rectorilor, intră de drept în componenta noului Consiliu ARACIS în calitate de membru, dar nu îsi păstrează functiile de conducere. Noul Birou executiv al ARACIS se stabileste din rândul membrilor Consiliului ARACIS, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) si (5).

(4) Principalele atributii ale consiliului interimar sunt următoarele:

a) elaborează metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referintă si listele de indicatori de performantă;

b) scoate la concurs posturile din organigrama aparatului tehnic al ARACIS;

c) constituie propriul registru de evaluatori pentru activitătile de acreditare si de evaluare a calitătii în învătământul superior;

d) organizează concurs, pe baza unei metodologii proprii, pentru ocuparea a 8 pozitii din Consiliul ARACIS, câte 4 pozitii dintre cele pentru care au făcut nominalizări Ministerul Educatiei si Cercetării si, respectiv, Consiliul National al Rectorilor.

(5) Conform dispozitiilor legale, ARACIS preia personalul tehnic, patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistică, arhiva si baza de date ale Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academică;

preluarea se face pe bază de proces-verbal încheiat între secretarul general si contabilul ARACIS, pe de o parte, si omologii acestora din partea Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academică, pe de altă parte.

 

ANEXA Nr. 2

 

Numărul maxim de posturi ale ARACIS este de 50, din care 35 sunt în aparatul tehnic.

 

ORGANIGRAMA

Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior (ARACIS)

 

 

 

CONSILIUL ARACIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul executiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de

asigurare a

calitătii

 

 

 

 

Departamentul de

acreditare

 

 

 

 

 

 

Aparatul tehnic

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar (ARACIP)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, institutie publică, de interes national, aflată în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă organigrama ARACIP, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 1.258.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică si buget propriu de venituri si cheltuieli, în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.

Art. 2. – Obiectivul ARACIP este de a efectua evaluarea externă a calitătii educatiei realizate de institutiile de învătământ preuniversitar si de alte organizatii furnizoare de programe de formare profesională continuă specifice învătământului preuniversitar, cu scopul de:

a) a atesta capacitatea organizatiilor furnizoare de educatie de a satisface asteptările beneficiarilor si standardele de calitate, prin activităti de evaluare si acreditare;

b) a asigura protectia beneficiarilor directi si indirecti de programe de studiu de nivelul învătământului preuniversitar prin producerea si diseminarea de informatii sistematice, coerente si credibile, public accesibile, despre calitatea educatiei;

c) a contribui la dezvoltarea unei culturi institutionale a calitătii în învătământul preuniversitar;

d) a propune Ministerului Educatiei si Cercetării politici si strategii de permanentă ameliorare a calitătii învătământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învătământul superior.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică a ARACIP

 

Art. 3. – (1) ARACIP este condusă de un presedinte ajutat de un vicepresedinte si dispune de un aparat propriu, format din experti si personal administrativ, angajati pe bază de concurs.

(2) Numărul maxim de posturi ale aparatului propriu al ARACIP este de 50, din care 45 sunt posturi de executie si 5 de conducere, fără a depăsi numărul de posturi alocate unitătilor din subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Structura organizatorică a ARACIP este prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.

Art. 4. – (1) ARACIP are următoarea structură organizatorică:

a) Consiliul ARACIP;

b) Biroul executiv;

c) Departamentul de acreditare;

d) Departamentul de asigurare a calitătii;

e) Serviciul economic si administrativ;

f) compartimentele functionale ale ARACIP.

(2) În functie de activitătile derulate, în cadrul ARACIP se pot constitui si alte departamente speciale.

(3) La nivelul ARACIP, în vederea verificării si sustinerii deciziei ARACIP, Biroul executiv poate constitui si se poate consulta cu o comisie consultativă, constituită conform prevederilor art. 16.

Art. 5. – (1) Consiliul ARACIP reprezintă organul colectiv de decizie al ARACIP.

(2) Biroul executiv al ARACIP constituie organul care asigură conducerea operativă a ARACIP.

(3) Departamentele, Serviciul economic si administrativ, respectiv compartimentele ARACIP, sunt structuri organizate în cadrul ARACIP, care desfăsoară activităti specifice, conform cu atributiile stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005.

Art. 6. – (1) Presedintele si vicepresedintele ARACIP sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pe bază de concurs desfăsurat conform legii, si fac parte din aparatul propriu al ARACIP.

(2) Conducătorii departamentelor, respectiv al Serviciului economic si administrativ, organizate în cadrul ARACIP, sunt numiti de către presedintele ARACIP, pe bază de concurs desfăsurat conform legii.

Art. 7. – (1) Presedintele ARACIP este asimilat ca functie cu directorul general din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Vicepresedintele ARACIP este asimilat ca functie cu directorul general adjunct din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Conducătorii departamentelor din cadrul ARACIP sunt asimilati cu functia de director în Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 8. – Personalul din cadrul ARACIP este remunerat conform legislatiei referitoare la salarizarea personalului din ministere si din alte organe centrale de specialitate.

Art. 9. – (1) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, ARACIP foloseste colaboratori externi, experti în evaluare si acreditare, Onscrisi în registrul propriu al expertilor în evaluare si acreditare, precum si expertii din aparatul propriu al ARACIP.

(2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remunerati în functie de activitătile derulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 10. – Din structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), d) si e), precum si la art. 9 alin. (1) face parte si câte un reprezentant al învătământului în limbile minoritătilor nationale.

 

CAPITOLUL III

Functionarea ARACIP

 

Art. 11. – (1) Consiliul ARACIP este alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) presedintele ARACIP;

b) vicepresedintele ARACIP;

c) conducătorii departamentelor organizate în cadrul ARACIP, respectiv al Serviciului economic si administrativ;

d) un consilier juridic din structura organizatorică a ARACIP;

e) 9 experti din cadrul departamentelor ARACIP.

(2) Persoanele care ocupă functiile nominalizate la alin. (1) lit. a), b) si c) fac parte de drept din Consiliul ARACIP. Ceilalti membri ai Consiliului ARACIP sunt numiti în urma selectiei desfăsurate în baza unor criterii stabilite prin decizie a presedintelui ARACIP, pe o perioadă de 3 ani.

(3) Consiliul ARACIP este condus de presedintele ARACIP, iar în lipsa acestuia, de vicepresedintele ARACIP.

(4) Consiliul ARACIP se întruneste în sedintă ordinară, lunar, respectiv în sedintă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea presedintelui ARACIP sau a două treimi din numărul membrilor săi. Sedintele ordinare ale Consiliului ARACIP sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel putin două treimi din totalul membrilor.

(5) În îndeplinirea atributiilor sale, Consiliul ARACIP adoptă hotărâri prin votul majoritătii membrilor săi. Hotărârile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul ARACIP.

(6) Consiliul ARACIP îndeplineste următoarele atributii principale:

a) analizează si aprobă proiectul de strategie institutională;

b) analizează si aprobă standardele, standardele de referintă, indicatorii de performantă, pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul preuniversitar, precum si standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare; la stabilirea standardelor pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul preuniversitar se va tine seama de natura specifică a învătământului în limbile minoritătilor nationale;

c) analizează si aprobă metodologia de evaluare institutională si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie;

d) analizează periodic si aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;

e) analizează si aprobă Codul de etică profesională al expertilor în evaluare si acreditare;

f) analizează si aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calitătii, întocmite de membrii comisiilor de experti, în urma avizării Biroului executiv al ARACIP; rapoartele de autorizare, de acreditare si de evaluare externă a calitătii se publică pe site-ul ARACIP;

g) propune acordarea/neacordarea/ridicarea autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru institutiile de învătământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învătământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;

h) analizează si aprobă manualele de evaluare internă a calitătii;

i) analizează si aprobă publicarea ghidurilor de bune practici;

j) înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării spre aprobare, prin ordin, bugetul anual de venituri si cheltuieli, situatia financiară anuală si contul de executie bugetară ale ARACIP;

k) analizează si aprobă contractele institutionale încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru evaluarea calitătii educatiei în învătământul preuniversitar;

l) analizează si aprobă metodologiile-cadru de cofinantare a unor proiecte nationale si internationale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat;

m) analizează propunerile venite din partea comisiei consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative initiate de ARACIP si supuse dezbaterii acestei comisii;

n) propune Ministerului Educatiei si Cercetării măsuri de asigurare si îmbunătătire a calitătii în învătământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele ARACIP.

(7) Membrii Consiliului ARACIP, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui ARACIP, pot fi revocati din functie prin decizie a presedintelui ARACIP, în următoarele situatii:

a) prin absenta nejustificată de la două sedinte consecutive sau de la trei sedinte într-un an calendaristic;

b) dacă se află în imposibilitatea de a-si îndeplini atributiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;

c) la săvârsirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului Ministerului Educatiei si Cercetării si/sau al ARACIP, după caz.

(8) Presedintele si vicepresedintele ARACIP pot fi revocati din functie, în situatiile prevăzute la alin. (7), prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 12. – (1) Biroul executiv al ARACIP este alcătuit din 5 membri, respectiv din presedintele, vicepresedintele si conducătorii departamentelor, respectiv al Serviciului economic si administrativ, organizate în cadrul ARACIP.

(2) Biroul executiv se întruneste în sedintă ordinară, de regulă săptămânal, respectiv în sedintă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui ARACIP sau a conducerii Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Biroul executiv al ARACIP îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură conducerea operativă a ARACIP;

b) coordonează ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului ARACIP;

c) proiectează, organizează, coordonează, controlează si evaluează activitatea ARACIP;

d) aprobă graficul de desfăsurare a vizitelor de evaluare, precum si componenta comisiilor de experti, desemnate în acest scop;

e) aprobă raportul anual cu privire la activitatea ARACIP, care se publică pe site-ul ARACIP;

f) aprobă încadrarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu al ARACIP, în conditiile legii, precum si aplicarea, dacă este cazul, de sanctiuni disciplinare;

g) aprobă programul de pregătire profesională pentru personalul din aparatul propriu al ARACIP;

h) avizează si propune spre aprobare Consiliului ARACIP proiectul de buget de venituri si cheltuieli al ARACIP;

i) aprobă participarea ARACIP, în calitate de promotor, partener sau asociat, la proiecte nationale si internationale;

j) evaluează periodic activitatea desfăsurată de colaboratorii externi ai ARACIP;

k) elaborează proiectul de strategie institutională a ARACIP;

l) analizează si avizează rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calitătii, întocmite de comisiile de experti în evaluare si acreditare, validate de expertii din departamentele ARACIP;

m) înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de acordare/neacordare/ridicare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru institutiile de învătământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învătământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;

n) înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, standardele, standardele de referintă, indicatorii de performantă, pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul preuniversitar, precum si standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;

o) înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, metodologia de evaluare institutională si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie;

p) înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;

q) înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării, în vederea promovării prin ordin, Codul de etică profesională a expertilor în evaluare si acreditare;

r) înaintează Ministerului Educatiei si Cercetării, în vederea promovării prin ordin, manualele de evaluare internă a calitătii, în urma aprobării Consiliului ARACIP;

s) informează Ministerul Educatiei si Cercetării în legătură cu concluziile si rezultatele activitătii de evaluare a calitătii realizate la unitătile de învătământ preuniversitar;

t) informează Ministerul Educatiei si Cercetării referitor la situatiile în care organizatiile furnizoare de educatie nu mai îndeplinesc standardele de calitate.

Art. 13. – În vederea exercitării atributiilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005, departamentele de acreditare si de asigurare a calitătii desfăsoară, în principal, următoarele activităti:

a) elaborează si reactualizează periodic standardele, standardele de referintă si indicatorii de performantă, pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul preuniversitar, precum si standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;

b) elaborează metodologia de evaluare institutională si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie din învătământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

c) elaborează Codul de etică profesională al expertilor în evaluare si acreditare;

d) elaborează manuale de evaluare internă a calitătii si ghiduri de bune practici;

e) elaborează analize de sistem asupra calitătii învătământului preuniversitar, precum si recomandări de îmbunătătire continuă a calitătii învătământului preuniversitar;

f) elaborează raportul anual cu privire la propria activitate;

g) participă, prin expertii din aparatul propriu al ARACIP, la vizitele de evaluare si acreditare;

h) primesc, înregistrează si expertizează rapoartele de evaluare internă depuse de organizatiile interesate în furnizarea de educatie, respectiv de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării;

i) primesc, înregistrează si verifică rapoartele anuale de evaluare a calitătii întocmite de comisiile de calitate din institutiile de învătământ preuniversitar de stat si particular autorizate să functioneze provizoriu/acreditate privind respectarea standardelor, a standardelor de referintă, precum si a standardelor proprii, specifice unitătii de învătământ preuniversitar respective;

j) primesc, înregistrează, verifică si validează rapoartele întocmite de comisiile de experti în evaluare si acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare externă;

k) primesc de la inspectoratele scolare judetene si analizează rapoartele si situatiile anuale privind starea învătământului preuniversitar de la nivelul judetului respectiv, pe baza cărora realizează analize de sistem;

l) îndeplinesc hotărârile Consiliului ARACIP în domeniul propriu de competentă.

Art. 14. – Serviciul economic si administrativ din cadrul ARACIP este organizat pe compartimente care desfăsoară activităti specifice, stabilite de Biroul executiv al ARACIP.

Art. 15. – (1) Colaboratorii externi ai ARACIP, experti în evaluare si acreditare, Onscrisi în registrul propriu al expertilor în evaluare si acreditare, au următoarele atributii:

a) realizează activitătile de evaluare a organizatiilor interesate în furnizarea de educatie;

b) înaintează departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calitătii, întocmite cu ocazia desfăsurării vizitelor în teren;

c) propun măsuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate în activitătile de evaluare si acreditare, în vederea eficientizării activitătii ARACIP.

(2) Poate fi desemnat în calitate de colaborator extern, expert în evaluare si acreditare, orice cadru didactic care îndeplineste criteriile stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si care nu este angajat în administratia centrală a Ministerului Educatiei si Cercetării, respectiv a inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(3) Colaboratorii externi ai ARACIP au obligatia de a participa la activităti si programe de formare profesională în domeniul evaluării institutionale si al acreditării.

Art. 16. – (1) Comisia consultativă care se poate constitui la nivelul ARACIP este formată din 9–15 membri, cadre didactice din învătământul preuniversitar de stat si particular, precum si cercetători, cadre didactice din învătământul superior, cu expertiză în învătământul preuniversitar, numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea organizatiilor reprezentative din domeniu sau din proprie initiativă. Din comisia consultativă pot face parte si reprezentanti ai învătământului în limbile minoritătilor nationale, respectiv reprezentanti ai părintilor.

(2) Componenta comisiei consultative se reînnoieste periodic, la propunerea presedintelui ARACIP, pe baza unor criterii si a unei metodologii specifice.

(3) Comisia consultativă se întruneste de regulă la cererea presedintelui ARACIP, a ministrului educatiei si cercetării sau ori de câte ori este cazul, la propunerea a două treimi din numărul membrilor săi sau la propunerea a două treimi din numărul membrilor Consiliului ARACIP.

(4) Comisia consultativă are rolul de a dezbate proiectele de acte normative elaborate de ARACIP si de a înainta Consiliului ARACIP propunerile pe marginea proiectelor dezbătute.

(5) În exercitarea atributiilor sale, comisia consultativă emite un aviz cosultativ si face propuneri si recomandări pe marginea proiectelor dezbătute.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile presedintelui, vicepresedintelui si ale conducătorilor departamentelor ARACIP

 

Art. 17. – (1) Presedintele ARACIP asigură conducerea executivă a ARACIP.

(2) În îndeplinirea atributiilor sale, presedintele ARACIP emite hotărâri.

(3) Presedintele ARACIP are următoarele atributii principale:

a) reprezintă ARACIP în justitie, în raporturile cu Ministerul Educatiei si Cercetării, cu celelalte autorităti publice, cu persoanele fizice sau juridice din tară si din străinătate, cu orice institutie, organism interesat în domeniul de activitate al ARACIP;

b) exercită functia de ordonator de credite, în conditiile prevăzute de lege;

c) numeste conducătorii departamentelor ARACIP, în conditiile legii;

d) aprobă statul de functii al ARACIP;

e) stabileste conditiile privind angajarea personalului ARACIP;

f) aprobă evaluarea anuală a performantelor profesionale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ARACIP;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite în sarcina sa de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 18. – Vicepresedintele ARACIP are următoarele atributii principale:

a) organizează sedintele Consiliului ARACIP;

b) coordonează si răspunde de activitatea aparatului propriu al ARACIP;

c) răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP;

d) răspunde de organizarea arhivei ARACIP;

e) organizează împreună cu secretarul general al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior (ARACIS) consultări bianuale între cele două agentii;

f) asigură publicarea pe site-ul ARACIP a proceselorverbale încheiate cu ocazia desfăsurării sedintelor ordinare, respectiv a sedintelor extraordinare ale Consiliului ARACIP, a rapoartelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calitătii, întocmite de membrii comisiilor de experti, precum si a raportului annual cu privire la activitatea ARACIP;

g) asigură publicarea si diseminarea manualelor, analizelor, precum si a ghidurilor de bune practici;

h) îndeplineste, în lipsa presedintelui ARACIP, toate atributiile stabilite în sarcina acestuia;

i) îndeplineste alte atributii, stabilite de presedintele ARACIP, în conditiile legii.

Art. 19. – (1) În vederea organizării si coordonării activitătii ARACIP, conducătorii departamentelor din cadrul ARACIP au următoarele atributii principale:

a) coordonează activitatea departamentului corespunzător;

b) întocmesc aprecierile profesionale pentru personalul din subordine;

c) realizează analize privind nevoile de formare profesională pentru personalul din subordine;

d) controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine;

e) propun persoanele desemnate pentru a face parte din Consiliul ARACIP.

(2) Conducătorii departamentelor de acreditare si de asigurare a calitătii din cadrul ARACIP au următoarele atributii specifice:

a) coordonează si participă la elaborarea si actualizarea standardelor, standardelor de referintă, a indicatorilor de performantă, pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul preuniversitar, precum si a standardelor de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;

b) coordonează si participă la elaborarea metodologiei de evaluare institutională si de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie din învătământul preuniversitar;

c) coordonează elaborarea de manuale de evaluare internă a calitătii, de ghiduri de bune practici, de analize de sistem, precum si de recomandări de îmbunătătire continuă a calitătii în învătământul preuniversitar.

(3) Conducătorul Serviciului economic si administrativ al ARACIP îndeplineste următoarele atributii specifice:

a) organizează si coordonează activitatea compartimentelor din structura sa;

b) răspunde de elaborarea metodologiilor si a altor acte normative referitoare la domeniul financiar;

c) răspunde de întocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al ARACIP si îl propune spre avizare Biroului executiv al ARACIP;

d) răspunde de organizarea evidentei financiar-contabile a ARACIP;

e) răspunde de executia bugetului propriu al ARACIP.

Art. 20. – (1) ARACIP colaborează cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, precum si cu inspectoratele scolare în vederea realizării activitătii de monitorizare si control al calitătii.

(2) În vederea exercitării atributiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor scolare următoarele:

a) informări privind monitorizarea, consilierea si îndrumarea unitătilor de învătământ preuniversitar din reteaua învătământului preuniversitar de pe raza judetului respectiv;

b) informări privind controlul anual al unitătilor de învătământ preuniversitar din reteaua învătământului preuniversitar de pe raza judetului respectiv, pe baza standardelor, standardelor de referintă, precum si a standardelor proprii, specifice unitătii de învătământ preuniversitar respective, si propun măsuri ameliorative;

c) sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unitătilor de învătământ preuniversitar si ale activitătilor de inspectie scolară si de evaluare institutională, pe care le înaintează atât directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, cât si ARACIP;

d) graficul anual de efectuare a inspectiei scolare si a evaluării institutionale în unitătile de învătământ preuniversitar;

e) orice alte propuneri si informări specifice domeniului de activitate al ARACIP.

Art. 21. – Organizatiile furnizoare de educatie, interesate în organizarea si desfăsurarea de activităti de învătământ de nivel preuniversitar, corespunzătoare unui sistem educational din altă tară, se vor supune procesului de evaluare externă si de acreditare, în conformitate cu prevederile corespunzătoare din metodologia de evaluare institutională si de acreditare.

Art. 22. – ARACIP colaborează cu agentii si organisme similare din alte tări în vederea dezvoltării si aplicării unor măsuri cât mai eficiente de îmbunătătire a calitătii programelor de învătământ preuniversitar.

Art. 23. – (1) ARACIP poate să încheie contracte, acorduri sau conventii cu agentii si organisme similare din străinătate, în vederea colaborării si cooperării pe plan international în domeniul său de activitate, în conditiile legii.

(2) ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la cofinantarea unor proiecte nationale si internationale la care participă ca promotor, partener sau asociat.

Art. 24. – (1) Veniturile proprii ale ARACIP vor fi utilizate integral pentru:

a) plata cheltuielilor de personal;

b) plata cheltuielilor materiale si a serviciilor;

c) plata cheltuielilor de capital;

d) plata taxelor si a cotizatiilor la organisme internationale;

e) cofinantarea proiectelor nationale si internationale.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului ARACIP se reportează în anul următor, cu aceeasi destinatie, si se cuprinde în bugetul de venituri si cheltuieli.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 25. – Conducerea interimară a ARACIP este asigurată de un presedinte si un vicepresedinte, numiti pe o perioadă determinată, până la organizarea concursului, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 26. – (1) Până la constituirea Consiliului ARACIP, timp de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005, rolul de organ colectiv decizional îl îndeplineste un consiliu interimar, format din presedintele si vicepresedintele ARACIP, precum si dintr-un număr de 10 membri, cadre didactice din învătământul preuniversitar de stat si particular si cercetători, cadre didactice din învătământul superior, cu expertiză în învătământul preuniversitar, numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării. Din componenta Consiliului interimar al ARACIP pot face parte si membri ai Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentul regulament.

(2) Cei 10 membri ai Consiliului interimar al ARACIP sunt salarizati în functie de activitatea desfăsurată, în regim de colaboratori externi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 27. – Conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date si functiile Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. 28. – (1) Pe perioada interimatului, presedintele si vicepresedintele ARACIP îndeplinesc următoarele atributii principale:

a) realizează activitătile de preluare si de încadrare a personalului, mentionate la art. 26;

b) asigură organizarea si coordonarea activitătii ARACIP;

c) propun Ministerului Educatiei si Cercetării spre aprobare, prin ordin, posturile din structura organizatorică a ARACIP;

d) organizează concursul pentru ocuparea posturilor cuprinse în organigrama ARACIP;

e) stabilesc atributiile de serviciu pentru personalul din cadrul ARACIP, în conformitate cu fisele postului corespunzătoare;

f) conduc, coordonează si răspund de activitatea Consiliului interimar al ARACIP;

g) îndeplinesc alte atributii, stabilite de ministrul educatiei si cercetării, în conditiile legii.

(2) Principalele atributii ale Consiliului interimar al ARACIP sunt:

a) să elaboreze si să înainteze Ministerului Educatiei si Cercetării spre aprobare, prin ordin, criteriile si metodologia de selectie si de formare a expertilor Onscrisi în Registrul propriu al expertilor în evaluare si acreditare;

b) să participe la constituirea Registrului expertilor în evaluare si acreditare al ARACIP;

c) să elaboreze metodologia de evaluare externă si asigurare a calitătii, în colaborare cu personalul ARACIP;

d) să elaboreze standardele, standardele de referintă, indicatorii de performantă, precum si standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare, în colaborare cu personalul ARACIP;

e) să desemneze o persoană care să deruleze activitătile de deschidere a contului de disponibil al ARACIP;

f) să îndeplinească orice alte atributii stabilite în sarcina sa de presedintele ARACIP, respectiv de ministrul educatiei si cercetării, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este 50, din care 45 sunt posturi de executie si 5 de conducere

 

ORGANIGRAMA ARACIP

 

 

 

 

Consiliul ARACIP

conducere decizională

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul executiv al ARACIP

conducere operativă

 

Comisia consultativă

organ colectiv

consultativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Departa-mentul

de

acreditare

 

*) Departa-mentul

de

asigurare

a calitătii

 

 

Serviciul

economic

si adminis-trativ

 

Comparti-mentul

juridic

 

Comparti-mentul

resurse

umane

 

Comparti-mentul

audit

intern

 

Comparti-mentul

Comunica-re

si relatii

cu publicul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) organizate la nivel de directie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboratori externi, experti în domeniu, înscrisi în registrul propriu al expertilor în evaluare si acreditare

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul executării de activităti miniere

 

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul-cadrul al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul executării de activităti miniere, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 101/2004 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul efectuării de activităti miniere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 9 iunie 2004.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Laurentiu Bogatu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2005.

Nr. 144.

 

ANEXĂ

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR

ÎN DOMENIUL EXECUTĂRII DE ACTIVITĂTI MINIERE

 

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind înfiintarea în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnati

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se înfiintează în cadrul Directiei deseuri si substante chimice periculoase din Agentia Natională pentru Protectia Mediului Secretariatul pentru compusi desemnati, compusi enumerati la art. 3 lit. a)–h) din Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Secretariatul pentru compusi desemnati are în componenta sa trei reprezentanti din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului – Directia deseuri si substante chimice periculoase si câte un reprezentant din următoarele institutii:

– Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – Directia deseuri si substant chimice periculoase:

–Agenta Regională pentru Protecta Mediului 1 Nord-Est;

–Agenta Regională pentru Protecta Mediului 2 Sud-Est;

–Agenta Regională pentru Protecta Mediului 3 Sud;

–Agenta Regională pentru Protecta Mediului 4 Sud-Vest;

–Agenta Regională pentru Protecta Mediului 5 Vest;

–Agenta Regională pentru Protecta Mediului 6 Nord-Vest;

–Agenta Regională pentru Protecta Mediului 7 Centru;

–Agenta Regională pentru Protecta Mediului Bucuresti;

–Garda Natonală de Mediu;

–Institutul Natonal de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecta Mediului –ICIM Bucuresti.

Art. 3. –Atributile si responsabilită ˛ile secretariatului sunt cuprinse în Regulamentul de organizare si functonare a Secretariatului pentru compusi desemnat, prezentat în anexa care face parte integrantădin prezentul ordin.

Art. 4. –Agenta Natonalăpentru Protecta Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. –Pe data intrăii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor si protectei mediului nr. 279/2002 privind înfiintrea Secretariatului tehnic pentru gestiunea si controlul compusilor desemnat, în cadrul Directei de gestiune a deseurilor si substantlor chimice periculoase, publicat în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I, nr. 459 din 27 iunie 2002, se abrogă.

Art. 6. –Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăirii apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2005.

Nr. 1.018.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Secretariatului pentru compusi desemnati

 

Art. 1. – (1) Secretariatul pentru compusi desemnati, denumit în continuare secretariat, functionează în componenta enuntată în art. 2 din ordin.

(2) Membrii secretariatului vor fi nominalizati prin act administrativ al conducătorului institutiei unde acestia îsi desfăsoară activitatea.

(3) Activitatea secretariatului va fi organizată si condusă de către reprezentantul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(4) Reprezentantii au obligatia executării tuturor atributiilor si responsabilitătilor prevăzute de prezentul regulament, de Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 aprilie 2005.

Art. 2. – Secretariatul îndeplineste următoarele atributii si responsabilităti:

a) centralizează datele furnizate de autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului;

b) elaborează si reactualizează anual inventarul national al echipamentelor ce contin compusi desemnati;

c) publică anual inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati, reactualizat;

d) urmăreste executarea activitătilor din planurile de eliminare întocmite de operatorii economici si aprobate de autoritătile teritoriale de protectie a mediului si ia toate măsurile care se impun pentru încadrarea în termenele prevăzute în aceste planuri;

e) pune la dispozitia publicului, pentru consultare, informatiile si datele cuprinse în inventarul national.

Art. 3. – (1) Secretariatul se întruneste în sedintă anual sau ori de câte ori situatia o impune.

(2) Deciziile se vor putea lua dacă întrunesc votul a cel putin două treimi din numărul total al membrilor.

Art. 4. – Anual, Secretariatul va întocmi un raport care va cuprinde:

a) stadiul îndeplinirii atributiilor;

b) cauzele ce au condus la neîndeplinirea unor atributii;

c) dificultăti întâmpinate în activitate;

d) modalităti de îmbunătătire a activitătii.

Art. 5. – Secretariatul poate, în cazuri deosebite, să constituie si să convoace un comitet tehnic consultativ format din specialisti recunoscuti ca experti în domeniul compusilor desemnati.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.591/2005 privind situatia din Republica Sudan

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.591/2005 privind situatia din Republica Sudan, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 octombrie 2005.

Nr. A/3.999.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA Nr. 1.591/2005*)

a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptată la 29 martie 2005

 


*) Traducere.

 

Consiliul de securitate,

reamintind rezolutiile sale nr. 1.547 (2005) din 11 iunie 2004, nr. 1.156 (2004) din 30 iulie 2004, nr. 1.564 (2004) din 18 septembrie 2004, nr. 1.574 (2004) din 19 noiembrie 2004, nr. 1.585 (2005) din 10 martie 2005, nr. 1.588 (2005) din 17 martie 2005 si nr. 1.590 din 24 martie 2005 si declaratiile presedintelui său referitoare la Republica Sudan,

reafirmând angajamentul său referitor la respectarea suveranitătii, unitătii, independentei si integritătii teritoriale ale Republicii Sudan si reamintind importanta principiilor de bună vecinătate, neimplicare si cooperare regională,

reamintind angajamentele asumate de părti prin Acordul de Încetare a Focului de la N’djamena din data de 8 aprilie si prin Protocoalele Umanitare si de Securitate de la Abuja, încheiate între Guvernul Republicii Sudan, Miscarea/Armata de Eliberare Sudaneză (M/AES) si Miscarea pentru Justitie si Egalitate (MJE), si reconfirmând angajamentele luate în comunicatul comun din 3 iulie 2004 de Guvernul Republicii Sudan si de Secretarul General,

salutând semnarea Acordului Cuprinzător de Pace de Guvernul Republicii Sudan (GDS) si de Miscarea/Armata Populară de Eliberare din Republica Sudan (M/APES) la Nairobi, Kenya, în 9 ianuarie 2005,

recunoscând că părtile Acordului Cuprinzător de Pace trebuie să actioneze în baza acordului în scopul stabilizării si pacificării întregii tări si cerând tuturor părtilor din Republica Sudan, în special celor parte la Acordul Cuprinzător de Pace, să întreprindă imediat măsuri în scopul solutionării pasnice a conflictului din Darfur si al prevenirii de viitoare violări ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar si în scopul încetării impunitătii, inclusiv în regiunea Darfur,

exprimându-si îngrijorarea fată de consecintele deosebit de negative ale conflictului prelungit pentru populatia civilă din regiunea Darfur, ca si din întreaga Republică Sudan, în special cresterea numărului de refugiati si a persoanelor strămutate,

apreciind că reîntoarcerea voluntară si sprijinită a refugiatilor si a persoanelor strămutate va reprezenta un factor critic pentru consolidarea procesului de pace, exprimându-si profunda îngrijorare pentru securitatea personalului umanitar si accesul acestuia la populatia afectată, inclusiv la refugiati, persoane strămutate si alte persoane afectate de război,

condamnând încălcarea continuă a Acordului de Pace de la N’djamena din 8 aprilie 2004 si a Protocoalelor de la Abuja din 9 noiembrie 2004 de către toate părtile în Darfur si deteriorarea situatiei de securitate si impactul negativ al acesteia asupra eforturilor de asistentă umanitară, condamnând în termenii cei mai fermi toate violările drepturilor omului si ale dreptului international umanitar în regiunea Darfur, în special continuarea violentelor împotriva civililor si violenta sexuală împotriva femeilor si fetelor, comise de la data adoptării Rezolutiei nr. 1.574 (2004),

solicitând tuturor părtilor să ia măsurile necesare în scopul prevenirii de încălcări viitoare si exprimându-si hotărârea de a se asigura că persoanele responsabile de aceste fapte sunt identificate si aduse fără întârziere în fata justitiei, recunoscând că sprijinul international pentru

implementarea Acordului Cuprinzător de Pace este esential pentru succesul acestuia, accentuând că un progres către rezolvarea conflictului din Darfur ar crea conditiile necesare pentru asigurarea acestei asistente, si alarmat de faptul că violentele din Darfur continuă,

reamintind solicitările continute în rezolutiile nr. 1.556 (2004), nr. 1.564 (2004) si nr. 1.574 (2004), ca toate părtile conflictului să se abtină de la orice violentă împotriva civililor si să coopereze pe deplin cu Misiunea Uniunii Africane din Darfur,

salutând Summitul din 16 februarie 2005 de la N’djamena referitor la Darfur si angajamentul continuu al Uniunii Africane de a juca un rol important în facilitarea rezolvării conflictului din Darfur sub toate aspectele si anuntarea la 16 februarie 2005 de Guvernul Republicii Sudan că va întreprinde imediat măsuri, inclusiv retragerea fortelor sale din Labado, Qarifa si Marla în Darfur si a avionului său Antonov din Darfur,

apreciind eforturile Uniunii Africane, în special ale presedintelui său, luând act de progresele făcute de Uniunea Africană în desfăsurarea unei forte internationale de protectie, de politie si observatori militari si solicitând tuturor statelor membre de a contribui generos si urgent pentru Misiunea Uniunii Africane din Darfur,

reafirmând rezolutiile nr. 1.325 (2000) referitoare la femei, pace si securitate, nr. 1.379 (2001) si nr. 1.460 (2003) privind copiii în conflictele armate, ca si rezolutiile nr. 1.265 (1999) si nr. 1.296 (2000) legate de protectia civililor în conflictele armate si Rezolutia nr. 1.502 (2003) referitoare la protectia personalului umanitar si al ONU,

luând act de rapoartele Secretarului General din 31 ianuarie 2005 (S/2005/57 si Add.1), 3 decembrie 2004 (S/2004/947), 4 februarie 2005 (S/2005/68) si 4 martie 2005 (S/2005/140), ca si de raportul din 25 februarie 2005 al Comisiei Internationale de Anchetă (S/2005/60), considerând că situatia din Republica Sudan continuă să constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,

actionând pe baza cap. VII al Cartei Natiunilor Unite:

1. deplânge în termenii cei mai fermi faptul că Guvernul Republicii Sudan, fortele rebele si toate celelalte grupări armate din Darfur au esuat în îndeplinirea completă a obligatiilor si a cererilor Consiliului cuprinse în Rezolutia nr. 1.556 (2004), nr. 1.564 (2004) si nr. 1.574 (2004), condamnă încălcarea continuă a Acordului de Încetare a Focului din 8 aprilie de la N’djamena si a Protocoalelor din 9 noiembrie de la Abuja, incluzând loviturile aeriene efectuate de Guvernul Republicii Sudan în decembrie 2004 si în ianuarie 2005 si atacurile rebele asupra satelor din Darfur din ianuarie 2005, precum si esecul Guvernului de a-i dezarma pe membrii militiilor Janjaweed si de a-i aduce în fata justitiei pe liderii Janjaweed si pe asociatii acestora care au comis violări ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar, precum si alte atrocităti, si cere ca

toate părtile să întreprindă imediat măsurile necesare în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate prin Acordul de Încetare a Focului de la N’djamena si prin Protocoalele de la Abuja, inclusiv notificarea pozitiilor trupelor, să faciliteze acordarea de asistentă umanitară si să coopereze deplin cu Misiunea Uniunii Africane;

2. subliniază faptul că nu poate exista o solutie militară a conflictului din Darfur si solicită Guvernului din Republica Sudan si fortelor rebele, în special Miscării pentru Justitie si Egalitate si Miscării/Armatei de Eliberare Sudaneză, să reia imediat discutiile de la Abuja fără impunerea de preconditii si să negocieze cu bună credintă pentru a ajunge cât mai rapid la un acord si solicită părtilor la Acordul Cuprinzător de Pace să joace un rol activ si constructiv în sprijinul acestor discutii si să întreprindă imediat măsurile necesare în vederea solutionării pasnice a conflictului din Darfur,

3. hotărăste, în conditiile esecului tuturor părtilor de a-si îndeplini angajamentele:

a) să stabilească, în conformitate cu art. 28 din regulamentul său interior provizoriu, un comitet al Consiliului de Securitate, format din toti membrii Consiliului (Comitetul ), care va trebui să îndeplinească următoarele sarcini:

i. monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în subparagrafele d) si e) ale acestui paragraf si în paragrafele 7 si 8 ale Rezolutiei nr. 1.556 (2004) si în paragraful 7 de mai jos;

ii. desemnarea persoanelor si entitătilor vizate de măsurile impuse de subparagrafele d) si e) ale acestui paragraf si evaluarea cererilor de exceptare în conformitate cu subparagrafele f) si g);

iii. elaborarea liniilor directoare necesare pentru facilitarea implementării măsurilor impuse de subparagrafele d) si e);

iv. prezentarea în fata Consiliului a unor rapoarte periodice, cel mai târziu o dată la 90 de zile;

v. evaluarea cererilor primite de la Guvernul din Republica Sudan si, în mod corespunzător, aprobarea în prealabil a transferului de echipament militar si provizii în regiunea Darfur, în conformitate cu paragraful 7 de mai jos;

vi. evaluarea rapoartelor primite din partea Grupului de experti instituit în baza subparagrafului b) al acestui paragraf si din partea statelor membre, în special cele din regiune, asupra pasilor specifici întreprinsi în sensul implementării măsurilor impuse de subparagrafele d) si e) si de paragraful 7 de mai jos;

vii. încurajarea dialogului dintre Comitet si statele membre interesate, în special cele din regiune, inclusiv prin invitarea reprezentantilor acestor state la întâlniri cu Comitetul pentru discutarea implementării măsurilor;

b) să solicite Secretarului General ca, în consultare cu Comitetul, să numească pentru o perioadă de 6 luni, într-un termen de 30 de zile de la adoptarea acestei rezolutii, un Grup de experti format din 4 membri, cu sediul în Addis Abeba, Etiopia, care va călători în mod regulat la El-Fasher, Republica Sudan, precum si în alte locatii din Republica Sudan si care va actiona sub coordonarea Comitetului în următoarele domenii:

i. sprijinirea Comitetului în monitorizarea implementării măsurilor continute în subparagrafele d) si e), în paragrafele 7 si 8 ale Rezolutiei nr. 1.556 (2004) si în paragraful 7 al acestei rezolutii si prezentarea de recomandări Comitetului asupra actiunilor pe care Consiliul le poate întreprinde;

ii. prezentarea unei informări periodice Consiliului, prin intermediul Comitetului, asupra activitătii sale si a unui raport interimar nu mai târziu de 90 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii, precum si a unui raport final cuprinzând recomandări, nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea mandatului său;

iii. coordonarea activitătii alături de Misiunea Uniunii Africane din Republica Sudan (AMIS);

c) ca persoanele desemnate de Comitetul instituit prin subparagraful a) de mai sus, având drept temei informatiile furnizate de statele membre, Secretarul General, Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului si Grupul de experti stabilit prin subparagraful b) de mai sus si de alte surse relevante, care amenintă procesul de pace, constituie o amenintare la adresa stabilitătii în Darfur si în regiune, comit violări ale dreptului international umanitar sau ale drepturilor omului ori alte atrocităti, încalcă măsurile implementate de statele membre în conformitate cu paragrafele 7 si 8 ale Rezolutiei nr. 1.556 (2004) si cu paragraful 7 al acestei rezolutii sau sunt responsabile pentru campanii aeriene militare ofensive descrise în paragraful 6 al acestei rezolutii, să constituie subiecte ale măsurilor mentionate în subparagrafele d) si e) de mai jos;

d) ca toate statele să ia măsurile necesare pentru a “mpiedica intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a tuturor persoanelor desemnate de Comitet, în conformitate cu subparagraful c) de mai sus, cu precizarea că nici una dintre dispozitiile prezentului paragraf nu poate constrânge un stat să refuze propriilor cetăteni intrarea pe teritoriul său;

e) ca toate statele să blocheze imediat fondurile, alte bunuri financiare si resurse economice aflate pe teritoriul lor la data adoptării prezentei rezolutii sau în orice moment după această dată, detinute sau aflate sub controlul direct sau indirect al unor persoane desemnate de Comitet, în conformitate cu subparagraful c) de mai sus, ori care sunt în posesia unor entităti detinute sau controlate direct sau indirect de orice persoană ce actionează în numele lor sau la ordinul acestora si mai decide, de asemenea, că toate statele trebuie să vegheze la împiedicarea conationalilor lor sau a oricărei alte persoane de pe teritoriul lor să pună la dispozitia acestor persoane sau entităti orice tip de fonduri, bunuri financiare sau resurse economice;

f) că măsurile impuse de subparagraful d) nu se aplică în cazul în care Comitetul creat prin subparagraful a) de mai sus stabileste pentru fiecare caz în parte că o călătorie este justificată de ratiuni umanitare, obligatii religioase sau în cazul în care Comitetul consideră că o derogare ar favoriza îndeplinirea obiectivelor propuse de rezolutiile Consiliului privind pacea si stabilitatea în Republica Sudan si în regiune;

g) că măsurile impuse de subparagraful e) al acestei rezolutii nu se aplică fondurilor, altor bunuri financiare sau resurse economice care îndeplinesc una dintre conditiile următoare:

i. au fost stabilite de statele respective ca fiind necesare pentru achitarea unor cheltuieli de bază, inclusiv hrană, chirie sau plăti lunare ale unor împrumuturi ipotecare, medicamente sau tratamente medicale, impozite, prime de asigurări, facturi ale unor servicii colective de distributie sau exclusiv pentru plata de onorarii în sumă rezonabilă si rambursarea unor cheltuieli realizate pentru plata serviciilor unor juristi la care s-a apelat ori plăti sau comisioane legate de mentinerea depozitelor fondurilor blocate, în conformitate cu legislatia natională, alte bunuri financiare sau resurse economice, statele informând Comitetul de intentia lor de a autoriza, când se consideră necesar, accesul la aceste fonduri, alte bunuri financiare ori resurse economice, iar Comitetul nu a adoptat o decizie contrară în decurs de două zile care au urmat notificării;

ii. au fost stabilite de statele respective ca fiind necesare pentru a acoperi unele cheltuieli extraordinare, cu conditia anuntării prealabile a Comitetului si a obtinerii unei aprobări din partea acestuia;

iii. aceste fonduri, bunuri financiare si alte resurse economice au fost stabilite de statele respective ca făcând obiectul unui privilegiu sau al unei proceduri judiciare, administrative sau de arbitraj, cu conditia ca privilegiul ori decizia să fie anterioară prezentei rezolutii, să nu fie în profitul unei persoane sau entităti desemnate de Comitet si să fi fost adusă la cunostinta Comitetului de statele interesate;

4. hotărăste că măsurile impuse prin subparagrafele 3 d) si e) vor intra în vigoare la 30 de zile de la data adoptării rezolutiei, cu exceptia cazului în care Consiliul de Securitate constată înainte de acea dată că părtile conflictului din Darfur au îndeplinit angajamentele si cererile mentionate în paragraful 1 de mai sus si în paragraful 6 de mai jos;

5. îsi exprimă disponibilitatea de a avea în vedere modificarea sau terminarea măsurilor prevăzute de paragraful 3, la recomandarea Comitetului sau la încheierea unei perioade de 12 luni de la data adoptării acestei rezolutii ori mai devreme, în măsura în care Consiliul determină înainte de acest termen că părtile conflictului din Darfur au îndeplinit angajamentele si cererile mentionate în paragraful 1 de mai sus si în paragraful 6 de mai jos;

6. solicită ca Guvernul Republicii Sudan, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Încetare a Focului din 8 aprilie de la N’djamena si al Protocolului de Securitate din 9 noiembrie 2004 de la Abuja, să înceteze imediat operatiunile militare ofensive aeriene în si deasupra regiunii Darfur si invită Comisia de Încetare a Focului a Uniunii Africane să comunice informatiile relevante asupra acestui subiect Secretarului General, Comitetului sau Grupului de experti instituit prin paragraful 3 b);

7. reafirmă măsurile impuse prin paragrafele 7 si 8 ale Rezolutiei nr. 1.556 (2004) si decide că aceste măsuri, imediat după adoptarea acestei rezolutii, se vor aplica tuturor părtilor Acordului de Încetare a Focului de la N’djamena si tuturor beligerantilor din statele Nord Darfur, Sud Darfur si Vest Darfur; decide că aceste măsuri nu se vor aplica echipamentelor, pregătirii si asistentei tehnice mentionate în paragraful 9 al Rezolutiei nr. 1.556 (2004); decide că aceste măsuri nu se vor aplica asistentei si echipamentelor furnizate în sprijinul implementării Acordului Cuprinzător de Pace; decide în continuare că aceste măsuri nu se vor aplica transferului de echipament militar si munitie către regiunea Darfur, aprobat în avans de Comitetul instituit prin paragraful 3 a), la cererea Guvernului Republicii Sudan, si invită Comisia de Încetare a Focului a Uniunii Africane să comunice informatiile relevante asupra acestui subiect Secretarului General, Comitetului sau Grupului de experti instituit prin paragraful 3 b);

8. reiterează că, în situatia în care părtile nu reusesc să îndeplinească angajamentele si cererile mentionate în paragrafele 1 si 6, iar situatia din Darfur continuă să se deterioreze, Consiliul va avea în vedere măsuri viitoare, în conformitate cu prevederile art. 41 al Cartei Natiunilor Unite;

9. decide să urmărească în continuare această chestiune.