MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 967         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

307. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare

 

1.020. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

274. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 45 din 4 august 2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.12 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 18 august 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Mecanismele si instrumentele de reglementare a pietelor agricole si agroalimentare se adoptă de către Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul pe produs, si se pun în aplicare de organismele institutionale prevăzute de lege cu atributii în domeniu, pentru a asigura, în principal, realizarea următoarelor obiective:“.

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera p) se introduce o literă nouă, litera p1), cu următorul cuprins:

“p1) miere de albine, alte produse apicole si produse procesate;“.

3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Reprezentantul autoritătii publice în Consiliul pe produs va monitoriza modul de realizare a măsurilor cuprinse în acordul interprofesional si va depune ministrului un raport, la sfârsitul anului de piată.“

4. La articolul 15 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) initierea, organizarea si declansarea de interventii pe piată, precum si orice alte măsuri similare propuse de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în cazul perturbării pietei, datorată unui surplus sau deficit de produse pe piată, conform reglementărilor în vigoare;“.

5. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazuri bine justificate, rezultate din necesitatea organizării pietelor agricole si agroalimentare, a specificului acestora, schemele, măsurile si instrumentele de reglementare pot fi adoptate individual sau simultan, până la disparitia factorilor care au generat adoptarea acestora.“

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Pentru informarea operatorilor asupra conditiilor pietei, cu 30 de zile înaintea începerii anului de piată, partenerii de pe filieră convin în cadrul Consiliului pe produs asupra preturilor indicative, preturilor de bază sau preturilor de referintă, pentru principalele produse de pe filieră.

(2) Preturile convenite conform prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.“

7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – Corectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea si diseminarea informatiilor de piată privind stocurile, productia marfă si preturile sintetice, din baza de date a filierelor agroalimentare sau pe produs, se asigură prin Sistemul informatic al pietelor agricole, sistem informatic integrat, organizat în conditiile legii.“

8. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Sustinerea financiară a măsurilor de reglementare a pietelor agricole si agroalimentare se poate asigura si din fonduri private, constituite pe filiera produselor, în conditiile legii.“

9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, împreună cu celelalte autorităti publice implicate si consiliile pe produs, asigură elaborarea si implementarea măsurilor de organizare si functionare a pietelor agricole si agroalimentare din România.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2005.

Nr. 307.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2005.

Nr. 1.020.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. – Începând cu data prezentului ordin se aprobă Normele privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 3. – (1) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) va comunica Comisiei Europene, la data aderării României la Uniunea Europeană, adresa sa si toate celelalte informatii necesare în vederea comunicării rapide cu autoritătile competente din tările membre ale Uniunii Europene, neacceptarea procedurii de aprobare automată a expedierii internationale de deseuri radioactive, precum si cerintele suplimentare fată de prevederile Directivei 92/3/Euratom transpuse în normele prevăzute la art. 1.

(2) Totodată CNCAN va solicita Comisiei Europene transmiterea adreselor autoritătilor competente din tările membre ale Uniunii Europene si a tuturor informatiilor necesare în vederea comunicării rapide cu aceste autorităti.

(3) Până la aceeasi dată CNCAN va solicita Comisiei Europene sprijin pentru obtinerea acelorasi date si pentru alte tări din afara Uniunii Europene, dar care au transmis datele respective Comisiei Europene.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul presedintelui CNCAN nr. 183/2002 pentru aprobarea Normelor pentru expedieri internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. – Directia radioprotectie si deseuri radioactive si Directia relatii internationale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 26 septembrie 2005.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind controlul si supravegherea expedierilor internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Scopul si domeniul de aplicare

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme sunt emise în temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare ca autoritate competentă în domeniul nuclear, denumită în continuare CNCAN.

(2) CNCAN va actiona ca autoritate competentă a tării de origine, de destinatie sau de tranzit, după cum România este tară de origine, tară de destinatie sau tară de tranzit.

(3) Prezentele norme de aplică la expedierile internationale de deseuri radioactive a căror desfăsurare implică teritoriul României, în cazul în care nu sunt îndeplinite cerintele de exceptare prevăzute în anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 si nr. 404 bis din 29 august 2000.

(4) Prevederile specifice privind reexpedierea deseurilor radioactive sunt stabilite în cap. IV.

(5) Prezentele norme reprezintă transpunerea Directivei 92/3/Euratom privind controlul si supravegherea expeditiilor internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României.

Art. 2. – În cuprinsul prezentelor norme se definesc următorii termeni:

a) deseu radioactiv – orice material care contine sau este contaminat cu radionuclizi si pentru care nu este prevăzută nici o utilizare;

b) expediere – operatiile de transport de la locul de origine la locul de destinatie al deseurilor radioactive, inclusiv încărcarea si descărcarea acestora;

c) detinător de deseuri radioactive – orice persoană fizică sau juridică care, înainte de desfăsurarea expedierii, are răspunderea legală pentru asemenea materiale si intentionează să desfăsoare o expediere către un destinatar;

d) destinatar de deseuri radioactive – orice persoană fizică sau juridică către care sunt expediate asemenea materiale;

e) loc de origine si loc de destinatie – locuri situate în două tări diferite, atât în tările membre ale Comunitătii Europene, cât si în tări terte, numite tară de origine, respectiv tară de destinatie;

f) autorităti competente – orice autoritate care, potrivit legii sau reglementărilor tării de origine, de tranzit ori de destinatie, este împuternicită să implementeze sistemul de supraveghere si control definit la cap. I–IV; aceste autorităti competente vor fi desemnate în conformitate cu art. 17;

g) sursă închisă – o sursă radioactivă a cărei structură este astfel încât să prevină, în conditii normale de utilizare, orice dispersie a substantelor radioactive în mediu.

Art. 3. – Operatiile de transport necesare pentru orice expediere internatională de deseuri radioactive a căror desfăsurare implică teritoriul României trebuie să respecte integral prevederile legislatiei române, ale reglementărilor emise de CNCAN si ale conventiilor si acordurilor internationale privind transportul materialelor radioactive la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Expedieri internationale de deseuri radioactive între tările membre

 

Art. 4. – (1) Un detinător de deseuri radioactive care intentionează să realizeze o expediere de astfel de deseuri sau să facă aranjamentele pentru o astfel de expediere trebuie să trimită o cerere de autorizare la autoritătile competente din tara de origine.

(2) Autoritătile competente din tara de origine trebuie să trimită cereri pentru aprobare la autoritătile competente din tara de destinatie si din tara sau tările de tranzit, dacă aceasta/acestea există.

(3) Pentru cererile mentionate la alin. (1) si (2) trebuie utilizat documentul standard mentionat la art. 20.

(4) Transmiterea cererii mentionate la alin. (1) si (2) trebuie să nu afecteze deciziile ulterioare mentionate la art. 7.

Art. 5. – (1) O cerere poate acoperi în principiu mai mult de o singură expediere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) deseurile radioactive mentionate în cerere au, în esentă, pentru fiecare expediere, aceleasi caracteristici fizice, chimice si radioactive;

b) expedierile au loc de la acelasi detinător către acelasi destinatar si implică aceleasi autorităti competente;

c) în cazul în care expedierile implică tări terte, tranzitul are loc prin aceleasi puncte de frontieră de intrare si/sau de iesire din Comunitatea Europeană si prin aceleasi puncte de frontieră ale tării terte sau ale tărilor implicate, cu exceptia cazului în care există alte aranjamente între autoritătile competente.

(2) Autorizatia de expediere de deseuri radioactive poate fi acordată pentru o perioadă nu mai mare de 3 ani.

Art. 6. – (1) Nu mai târziu de două luni de la primirea cererii completate în mod corespunzător, autoritatea competentă din tara de destinatie si din orice tară de tranzit trebuie să notifice autoritatea competentă din tara de origine asupra acceptării sau asupra conditiilor pe care le consideră necesare ori asupra refuzului de acordare a aprobării. Pentru acest scop trebuie utilizat documentul standard mentionat la art. 20.

(2) Orice conditie cerută de autoritătile competente din statele membre, dacă acestea sunt tări de tranzit sau tări de destinatie, nu trebuie să fie mai severă decât conditiile pentru expedieri similare pe teritoriul acelor state si trebuie să fie în conformitate cu acordurile internationale existente.

Pentru orice refuz de acordare a aprobării sau pentru conditiile mentionate în aprobare trebuie precizate motivele, în conformitate cu art. 3.

(3) Autoritatea competentă din tara de destinatie sau din orice tară de tranzit poate solicita în plus o perioadă nu mai mare de o lună fată de perioada mentionată la alin. (1) pentru a-si face cunoscută pozitia.

(4) Dacă până la expirarea perioadei mentionate la alin. (1) si (3), după caz, nu s-a primit nici un răspuns de la autoritătile competente ale tării de destinatie si/sau ale tărilor de tranzit, atunci tările solicitante consideră acordul dat la solicitarea de expediere numai dacă aceste tări au informat Comisia Europeană, în conformitate cu art. 17, că nu acceptă procedura de acceptare tacită.

Art. 7. – (1) Dacă toate aprobările necesare pentru expediere au fost acordate, autoritătile competente din tara de origine trebuie să autorizeze detinătorul de deseuri radioactive să expedieze si trebuie să informeze despre aceasta autoritătile competente din tara de destinatie si din tările de tranzit, dacă acestea există.

(2) În acest scop trebuie utilizat documentul standard mentionat la art. 20. Orice cerintă suplimentară pentru astfel de expedieri trebuie atasată la acest document.

(3) Această autorizatie trebuie să nu afecteze în nici un fel responsabilitătile detinătorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau ale oricărei persoane fizice ori juridice implicate în expediere.

Art. 8. – (1) Documentele mentionate la art. 4 si 6 trebuie să însotească fiecare expediere de deseuri radioactive, inclusiv în cazul aprobării mai multor expedieri, prevăzute la art. 5.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) nu exclud ca orice alt document cerut de reglementările în vigoare să însotească expedierea.

(3) Când expedierea are loc pe calea ferată, documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie disponibile la toate autoritătile competente din domeniul feroviar al tărilor implicate în expediere.

Art. 9 – (1) În termen de 15 zile de la primire, destinatarul deseurilor radioactive trebuie să trimită autoritătilor competente din propria tară o Onstiintare de primire, utilizând documentul standard mentionat la art. 20.

(2) Autoritatea competentă din tara de destinatie trebuie să trimită copii ale Onstiintării de primire la celelalte tări implicate în expediere. Autoritatea competentă a tării de origine trebuie să trimită Onstiintarea de primire la detinătorul original.

 

CAPITOLUL III

Importul si exportul în/din Comunitatea Europeană

 

Art. 10. – (1) În cazul în care deseurile radioactive intră în Comunitatea Europeană dintr-o tară tertă si tara de destinatie este tară membră a Comunitătii Europene, destinatarul trebuie să trimită o cerere de autorizare la autoritatea competentă din acea tară membră, utilizând documentul standard prevăzut la art. 20. Destinatarul trebuie să actioneze ca detinător si autoritatea competentă a tării de destinatie trebuie să actioneze ca si cum ar fi autoritatea competentă a tării de origine, asa cum aceasta este prevăzută la cap. II, în relatie cu tara sau cu tările de tranzit.

(2) În cazul în care deseurile intră în Comunitate dintr-o tară tertă si tara de destinatie nu este tară membră a Comunitătii Europene, atunci tara membră al cărei teritoriu este primul la intrarea deseurilor în Comunitatea Europeană va fi considerată tara de origine pentru scopul expedierii.

(3) Pentru expedierile prevăzute la alin. (1) destinatarul expedierii din Comunitatea Europeană trebuie să informeze autoritatea competentă din tara sa în scopul initierii procedurilor corespunzătoare.

(4) Pentru expedierile prevăzute la alin. (2) persoana care are responsabilitatea expedierii din tara membră pe al cărei teritoriu deseurile intră prima dată în Comunitatea Europeană trebuie să informeze autoritatea competentă din tara sa în scopul initierii procedurilor corespunzătoare.

(5) Importul de deseuri radioactive în România este interzis, cu exceptia cazului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. – CNCAN nu va autoriza expedieri de deseuri radioactive:

a) spre o destinatie situată la sud de paralela de 60s latitudine sudică;

b) spre un stat parte al celei de-a patra Conventii ACP–CEE, care nu este membru al Uniunii Europene, tinând seama totusi de prevederile art. 14;

c) spre o tară tertă care, în opinia autoritătii competente din tara de origine, nu are resurse tehnice, legislative sau administrative pentru a gospodări în sigurantă deseurile radioactive.

Art. 12. – (1) În cazul în care deseurile sunt exportate din Comunitatea Europeană într-o tară tertă, autoritătile competente din tara membră de origine trebuie să contacteze autoritătile din tara de destinatie cu privire la aceste expedieri.

(2) Dacă toate conditiile pentru expediere sunt îndeplinite, autoritătile competente ale tării membre de origine trebuie să autorizeze detinătorul deseurilor radioactive să efectueze expedierea si să informeze autoritătile din tara de destinatie despre această expediere.

(3) Această autorizatie trebuie să nu afecteze în nici un fel responsabilitătile detinătorului, transportatorului, proprietarului, destinatarului sau ale oricărei persoane fizice ori juridice implicate în expediere.

(4) Pentru expedierile prevăzute la alin. (1) trebuie utilizat documentul standard prevăzut la art. 20.

(5) Detinătorul de deseuri radioactive trebuie să notifice autoritătilor competente din tara de origine că deseurile au ajuns la destinatia lor în tara tertă, în termen de două săptămâni de la data sosirii si trebuie să precizeze ultimul punct de frontieră din Comunitatea Europeană prin care a trecut.

(6) Această notificare trebuie să fie justificată printr-o declaratie sau certificare a destinatarului de deseuri radioactive că deseurile au ajuns la destinatia corespunzătoare, indicând si punctul de frontieră la intrarea în tara tertă.

 

CAPITOLUL IV

Operatii de reexpediere

 

Art. 13. – (1) Prezentele norme nu se aplică la returnarea surselor închise de către utilizator la furnizorul surselor din altă tară.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prezentele norme se aplică la reexpedierile de surse închise cu continut de materiale fisile.

Art. 14. – (1) Prezentele norme nu afectează dreptul unei tări membre sau al unei institutii dintr-o tară membră, unde urmează să fie exportate deseuri în scopul reprocesării lor, de a returna deseurile în tara de origine după tratarea acestora.

(2) Prezentele norme nu afectează dreptul unei tări membre sau al unei institutii dintr-o tară membră, unde urmează să fie exportat combustibil nuclear ars în scopul reprocesării lui, de a returna în tara de origine deseurile si/sau alte produse rezultate din operatia de reprocesare.

Art. 15. – (1) În cazul în care o expediere de deseuri radioactive nu poate avea loc sau conditiile pentru efectuarea expedierii nu sunt în conformitate cu prevederile cap. II, autoritătile competente din tara membră de expediere trebuie să se asigure că deseurile radioactive în cauză sunt luate înapoi de către detinătorul deseurilor.

(2) În cazul expedierilor de deseuri radioactive dintr-o tară tertă la o destinatie din Comunitata Europeană, autoritătile competente din tara membră de destinatie trebuie să se asigure că destinatarul acelor deseuri negociază o clauză cu detinătorul de deseuri, prin care se stabileste că tara tertă se obligă ca detinătorul să ia înapoi deseurile în cazul în care expedierea nu a avut loc.

Art. 16. – Tările membre sau tările care aprobă un tranzit pentru expedierea initială nu pot refuza aprobarea reexpedierii în următoarele cazuri:

– cele mentionate la art. 14, dacă reexpedierea priveste aceleasi materiale după tratare sau reprocesare si dacă toată legislatia relevantă este respectată;

– cele mentionate la art. 15, dacă reexpedierea este realizată în aceleasi conditii si cu aceleasi specificatii.

 

CAPITOLUL V

Prevederi procedurale

 

Art. 17. – (1) CNCAN va transmite Comisiei Europene adresa sa si adresa celorlalte autorităti competente, toate informatiile necesare pentru comunicarea rapidă, precum si informatiile privind neacceptarea posibilă a procedurii de aprobare automată mentionată la art. 6 alin. (4).

(2) CNCAN trebuie să transmită în mod regulat orice informatie privind modificarea acestor date.

Art. 18. – La fiecare 2 ani CNCAN va transmite Comisiei Europene rapoarte despre expedierile efectuate pe teritoriul României.

Art. 19. – CNCAN poate solicita Comisiei europene sprijin în implementarea directivei ori de câte ori este necesar.

Art. 20. – (1) Documentul standard folosit la expedierile internationale de deseuri radioactive este prezentat în anexă.

(2) Documentul standard trebuie completat în limba engleză si în conformitate cu notele continute în diversele sale sectiuni.

(3) Documentul standard trebuie să fie tipărit cu cerneală neagră pe hârtie albă, cântărind cel putin 40 g/m2, iar rezistenta hârtiei trebuie să fie suficientă pentru ca la folosire normală aceasta să nu se rupă sau să nu se sifoneze.

(4) Documentul standard va avea dimensiunile de 210 x 297 mm (A4), cu o tolerantă maximă a fiecărei dimensiuni de –5 si +8 mm.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi finale

 

Art. 21. – Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 22. – Prezentele norme intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 23. – La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul presedintelui CNCAN nr. 183/2002 pentru aprobarea Normelor pentru expedieri internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 14 decembrie 2002.

 

ANEXĂ*)

la norme