MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 976         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.298. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Biserica unitariană din Sângeorgiu de Pădure

 

1.299. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Episcopia Romano-Catolică din Oradea

 

1.301. – Hotărâre privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii de îinterventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate“, finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

1.303. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Lugoj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis

 

1.304. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

1.306. – Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 31 din Statutul Academiei de Stiinte Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

 

1.307. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, monument istoric, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National al Monumentelor Istorice

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

481.– Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Biserica unitariană din Sângeorgiu de Pădure

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 cu suma de 40 mii lei (RON), la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul 38 “Transferuri“, alineatul 40.61 “Sustinerea cultelor“, pentru finalizarea lucrărilor de constructie a Bisericii unitariene din Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.298.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Episcopia Romano-Catolică din Oradea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul “Transferuri“, cu suma de 89,4 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Episcopia Romano-Catolică din Oradea, în vederea finalizării reparatiilor exterioare la Biserica Biharia, judetul Bihor.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.299.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii de îinterventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate“, finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă majorarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al activitătii de îinterventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate“, finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 5 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, cu suma de 1.200 mii lei (RON), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările prevăzute la art. 1 în bugetul pe anul 2005 al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.301.

 

ANEXĂ*)

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A REZERVELOR DE STAT

 

BUGETUL

activitătii finantate integral din venituri proprii pe capitole si subcapitole pe anul 2005, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Lugoj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Lugoj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ion-Mircea Plângu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.303.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Lugoj si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judetul Timis

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului

Apărării Nationale,

care alcătuiesc

domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Lugoj,

judetul Timis

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Lugoj,

judetul Timis,

Consiliul Local

al Municipiului Lugoj,

judetul Timis

– imobil 5.073

– cod 8.29.09

– nr. MF 103.528

– suprafata terenului 20.347 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ion-Mircea Plângu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.304.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Lipova si în administrarea Consiliului Local al Orasului Lipova, judetul Arad

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din

inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Lipova,

judetul Arad

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Orasul Lipova,

judetul Arad,

Consiliul Local

al Orasului Lipova

– imobil 2429

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.517

– suprafata construită = 176,87 m2

– suprafata desfăsurată = 203,27 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 150.000 m2

Orasul Lipova,

judetul Arad

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Orasul Lipova,

judetul Arad,

Consiliul Local

al Orasului Lipova

– imobil 5072

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.518

– suprafata totală a terenului = 2.260 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 31 din Statutul Academiei de Stiinte Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 31 din Statutul Academiei de Stiinte Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 20 octombrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.31. – (1) Finantarea activitătii A.S.M. se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, si din venituri proprii.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.306.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, monument istoric, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National al Monumentelor Istorice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, monument istoric, situat în municipiul Bucuresti, str. Prof. Zossima Demarat nr. 8, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National al Monumentelor Istorice, cu destinatia de sediu al acestei institutii.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.307.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National al Monumentelor Istorice

 

Adresa imobilului

care

se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. Prof. Zossima Demarat nr. 8, sectorul 3

Ministerul Culturii

si Cultelor

Institutul National

al Monumentelor

Istorice

– teren în suprafată de 435,30 m2

– clădire (S+P+E) în suprafată construită la sol de 292,53 m2

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere dispozitiile art. 33 si ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. – Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 321/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 8 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul regulamentului va avea următorul cuprins:

,,REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, precum si procedura de numire în functiile de judecător si procuror, fără concurs“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – La concursul de admitere în magistratură pot participa persoanele care au îndeplinit functia de judecător sau de procuror si care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică asimilat prin lege judecătorilor si procurorilor, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din învătământul juridic superior acreditat, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani, precum si magistratii-asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2) si, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată.“

3. După articolul 2 se introduce un articol nou, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art.21. – Prin derogare de la prevederile art. 1, pot fi numite în functia de judecător sau procuror, fără concurs, persoanele care au îndeplinit functia de judecător, procuror ori magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 10 ani si a căror activitate a încetat din motive neimputabile, precum si avocatii cu o vechime în profesie de cel putin 10 ani, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată.“

4. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, se realizează de comisia de admitere.“

5. După articolul 14 se introduce un capitol nou, capitolul IV1, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV1

Procedura de numire în functia de judecător sau procuror fără concurs

Art. 141. – (1) Pentru numirea în functiile de judecător sau procuror, fără concurs, a persoanelor prevăzute la art. 21, annual sau ori de câte ori este nevoie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileste numărul de posturi libere ce pot fi ocupate în conditiile prezentului capitol, precum si instantele si parchetele la care acestea pot functiona.

(2) Posturile stabilite potrivit alin. (1) se publică pe pagina de Internet a Consiliului si se afisează la sediile instantelor si parchetelor.

Art. 142. – (1) Cererile pentru ocuparea posturilor mentionate la art. 141 se depun la sediul Consiliului, în termen de 30 de zile de la data afisării, însotite de înscrisurile prin care se dovedesc îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 33 alin. (5), (7), (8) si (10) din Legea nr. 303/2004, republicată, precum si orice alte înscrisuri considerate relevante de candidat.

(2) Fiecare candidat va opta în cerere pentru postul pe care doreste să îl ocupe.

Art. 143. – (1) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Directia de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii întocmeste un referat privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) si la art. 33 alin. (5), (7), (8), după caz, din Legea nr. 303/2004, republicată.

(2) Referatul se înaintează de îndată Inspectiei judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru verificarea îndeplinirii conditiei bunei reputatii.

(3) Conditia bunei reputatii se verifică de Inspectia judiciară, în termen de 30 de zile de la primirea referatului prevăzut la alin. (1).

Art. 144. – (1) După verificarea conditiei bunei reputatii, Inspectia judiciară restituie Directiei de resurse umane si organizare referatele însotite de procesele-verbale din care rezultă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea conditiei bunei reputatii.

(2) Candidatii care se bucură de o bună reputatie vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicală si la testarea psihologică. Rezultatul vizitei medicale si a testării psihologice se transmite Directiei de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Directia de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii întocmeste, în termen de 10 zile de la primirea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) si (2), propunerile pentru numirea în posturile de judecător si procuror si le înaintează sectiei corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Propunerile se întocmesc cu respectarea următoarelor criterii:

– vechimea în functiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie sau în activitatea de avocat; – vechimea în alte functii ori activităti prevăzute de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, ca fiind vechime în magistratură;

– calificativele acordate cu ocazia evaluării activitătii judecătorului, procurorului sau magistratului-asistent, precum si aprecieri asupra activitătii desfăsurate ca avocat, eliberate de secretarul Comisiei permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din România;

– detinerea unor titluri stiintifice în domeniul juridic sau, după caz, participarea ori desfăsurarea unor activităti stiintifice în acest domeniu;

– absolvirea unor cursuri de specializare.

Art. 145. – (1) În vederea numirii în functia de judecător sau procuror, candidatii apti din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei si care se bucură de o bună reputatie vor sustine un interviu în fata sectiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Sectiile recomandă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii numirea persoanelor selectate în functia de judecător, respectiv de procuror.

(3) Candidatii recomandati de sectii si aprobati de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii vor fi propusi Presedintelui României pentru numirea în functia de judecător sau, după caz, de procuror.

(4) Persoanele care au functionat ca judecător sau procuror cel putin 10 ani ori care îndeplinesc această conditie de vechime prin cumularea vechimii ca judecător, procuror si avocat pot fi numite judecător sau procuror, fără concurs, la instantele ori parchetele de acelasi grad cu cele la care au functionat, cu exceptia Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(5) Persoanele care au îndeplinit functia de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 10 ani, precum si avocatii cu aceeasi vechime în profesie pot fi numite fără concurs numai la judecătorii sau parchetele care functionează pe lângă acestea.“

6. Alineatele (1) si (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) După numirea în functia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la art. 14 si la art. 145 alin. (3) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului National al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu si elemente de drept comunitar.

(2) La finalizarea cursului persoanele prevăzute la art. 145 alin. (3) vor sustine un examen pentru verificarea cunostintelor.“

7. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Probele scrise teoretice constau în lucrări scrise, cu subiecte comune pentru judecători si procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal si dreptul procesual penal.“

Art. II. – Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 321/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 8 septembrie 2005, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2005.

Nr. 481.