MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 981         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 491 din 29 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, raportate la art. 195 alin. 1 din acelasi cod

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

36. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2005

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

212. – Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 octombrie 2005, având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 491

din 29 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, raportate la art. 195 alin. 1 din acelasi cod

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Irina Loredana Lăpădat – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, raportate la art. 195 alin. 1 din acelasi cod, exceptie ridicată de Gabriel Lită în Dosarul nr. 2.007/2004 al Judecătoriei Turnu Măgurele.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, personal si asistat de avocat. Lipseste cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate arată că textul de lege criticat, în redactarea actuală, încalcă art. 24 din Constitutie, referitor la dreptul la apărare, si conduce la nerespectarea principiului legalitătii si al aflării adevărului în cursul procesului penal. Se sustine că dispozitiile art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, potrivit cărora participantii la proces pot contesta notele grefierului până la termenul de judecată următor, nu sunt corelate cu dispozitiile art. 195 alin. 1 din acelasi cod, conform cărora îndreptarea erorilor materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se face la cerere sau din oficiu, întrucât acest din urmă text nu fixează o limită temporală pentru aceasta.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, arătând că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, necorelarea unor texte legale nu poate face obiect al controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 23 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.007/2004, Judecătoria Turnu Măgurele a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, raportate la art. 195 alin. 1 din acelasi cod, exceptie ridicată de inculpatul Gabriel Lită în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că se aduce atingere dreptului la apărare, precum si principiului independentei si impartialitătii judecătorului, prin aceea că art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală contravine prevederilor art. 195 alin. 1 din acelasi cod. Astfel, în timp ce, în conformitate cu art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, verificarea, completarea sau rectificarea notelor de sedintă în baza cărora se întocmeste încheierea se realizează doar în caz de contestare de participantii la proces, până la termenul următor, art. 195 alin. 1 din acelasi cod prevede principiul îndreptării erorilor materiale evidente, la cererea celui interesat sau din oficiu, fără a fixa o limită temporală procesuală pentru aceasta. Asa fiind si întrucât în temeiul art. 304 alin. 5 din Codul de procedură penală, prin depăsirea momentului procesual avut în vedere de textul de lege, operează decăderea participantilor din dreptul de a contesta notele grefierului, nu se mai poate proceda ulterior, în conformitate cu art. 195 alin. 1 din Codul de procedură penală, la îndreptarea erorilor materiale evidente, nici chiar de către judecător.

Judecătoria Turnu Măgurele apreciază că textul de lege criticat este constitutional. Se arată că, “dacă, potrivit art. 195 din Codul de procedură penală, erorile materiale evidente din cuprinsul actului procedural se pot îndrepta de instanta de judecată care a întocmit actul, la cererea celui interesat sau din oficiu, în ceea ce priveste notele grefierului care se reflectă în încheiere (act procedural), prin care organele judiciare dispun în cursul judecătii, potrivit art. 311 din Codul de procedură penală, posibilitatea contestării acestora si la alte termene ulterioare următorului termen prevăzut de art. 304 alin. 5 din Codul de procedură penală ar tergiversa solutionarea dosarului si ar trena aflarea adevărului în cauza dedusă judecătii“.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu sunt în contradictie cu textele constitutionale pretins încălcate.

Astfel, art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală nu contravine prevederilor art. 24 din Constitutie, privind dreptul la apărare, întrucât “participantii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului si pot, exercitându-si în cunostintă de cauză dreptul la apărare, să le conteste până la termenul următor“. Se arată totodată că normele criticate nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la înfăptuirea justitiei, întrucât se aplică nediscriminatoriu tuturor participantilor la proces, reglementarea modului si a mijloacelor prin care părtile trebuie să formuleze cereri si să ridice exceptii în cursul procesului penal fiind menită tocmai să asigure conditiile unui proces echitabil, în care părtile să dispună de aceleasi mijloace de apărare si să aibă posibilitatea să îsi exercite dreptul la apărare în mod efectiv si eficient.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia este neîntemeiată. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor de lege criticate în raport cu prevederile art. 24 din Constitutie, privind dreptul la apărare, arată că aceasta nu poate fi retinută, întrucât, în cazul în care notele privind desfăsurarea sedintei de judecată nu ar fi corect redactate, părtile au posibilitatea de a le contesta. Totodată, consideră că prevederile legale ce fac obiectul exceptiei nu încalcă nici normele constitutionale care reglementează independenta judecătorilor, întrucât, prin notele privind desfăsurarea procesului, grefierul nu face decât să consemneze fapte concrete petrecute în sedintă, iar acestea nu au, în nici un fel, caracterul unei judecăti propriu-zise.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, potrivit căruia “În caz de contestare, de către participantii la proces, a notelor grefierului, acestea vor fi verificate si, eventual, completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din sedinta de judecată. [...]

Notele grefierului pot fi contestate până la termenul următor“, raportat la art. 195 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit căruia “Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însusi organul de urmărire penală sau de instanta de judecată care a întocmit actul, la cererea celui interesat sau din oficiu“.

În sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor legale criticate se invocă încălcarea prevederilor constitutionale care reglementează dreptul la apărare, cuprinse în art. 24 din Legea fundamentală, precum si a celor referitoare la independenta si impartialitatea judecătorilor, cuprinse în art. 124 alin. (2) si (3) din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei raportează prevederile legale referitoare la contestarea notelor privind desfăsurarea sedintei de judecată, la cele privind îndreptarea erorilor materiale, sustinând, în esentă, că aplicarea art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală ar determina inaplicabilitatea art. 195 alin. 1 din Codul de procedură penală, cât priveste îndreptarea erorilor materiale cuprinse  în notele grefierului, fapt de natură a aduce atingere dreptului la apărare si principiilor constitutionale privind înfăptuirea justitiei.

Or, asa cum a statuat Curtea în jurisprudenta sa, de exemplu în Decizia nr. 486 din 11 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2004, examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, desi fiecare dintre dispozitiile legale este constitutională, numai coexistenta lor ar pune în discutie constitutionalitatea uneia dintre ele. În acelasi sens Curtea a mai retinut, de exemplu în Decizia nr. 203 din 29 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 21 iunie 2004, că eventuala contradictie existentă între dispozitiile unor legi în vigoare nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate.

Asa fiind, si având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]“, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 alin. 3 si 5 din Codul de procedură penală, raportate la art. 195 alin. 1 din acelasi cod, exceptie ridicată de Gabriel Lită în Dosarul nr. 2.007/2004 al Judecătoriei Turnu Măgurele.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna noiembrie 2005, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,5% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2005.

Nr. 36.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 octombrie 2005, având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă

 

Având în vedere dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. d), ale art. 1312 alin. (8) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri si ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în functia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 15 octombrie 2005, având drept obiect Metodologia privind remuneratia datorată de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – “CopyRo“, cu sediul în Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 62, sectorul 1, drept colector unic al remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise stabilite prin metodologia prevăzută la art. 1.

Art. 3. – Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 212.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

COMISIA DE MEDIERE

 

ANEXĂ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 15 octombrie 2005

 

Completul constituit din:

Lucian Mihai – arbitru

Otilia Calmuschi – arbitru

Georgeta Felicia Dutescu – arbitru

Claudiu Seucan – arbitru

Nicoleta Vrânceanu – arbitru

Pe rol se află solutionarea cererii de mediere cu privire la stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorată de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă.

Medierea s-a desfăsurat la sediul Centrului de Proprietate Intelectuală din cadrul Facultătii de Drept a Universitătii din Bucuresti (bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36–46, sectorul 5, Bucuresti) în zilele de 31 august 2005, 8 septembrie 2005, 20 septembrie 2005 si 29 septembrie 2005 [când a solicitat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, denumit în continuare ORDA, prelungirea cu 15 zile a procedurii de mediere, conform art. 1312 alin. (7) teza a doua din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, modificată si completată prin Legea nr. 285/2004, denumită în continuare Legea nr. 8/1996], precum si 4 octombrie 2005. La termenul din 4 octombrie 2005 părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei, iar comisia de mediere a amânat pronuntarea la 11 octombrie 2005, dată la care ORDA a depus la dosar un punct de vedere consultativ, conform art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996.

Comisia de mediere, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru astăzi, 15 octombrie 2005, când, în temeiul art. 1312 alin. (3)–(9) din Legea nr. 8/1996, analizând actele si lucrările dosarului cauzei, a pronuntat la sediul Centrului de Proprietate Intelectuală din cadrul Facultătii de Drept a Universitătii din Bucuresti, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMISIA DE MEDIERE:

1. Constată că, prin Decizia directorului general al ORDA nr. 62 din 9 februarie 2005, completată prin Decizia directorului general al ORDA nr. 87 din 5 aprilie 2005:

a) cea dintâi comisie de negociere între, pe de o parte, Societatea Colectivă a Drepturilor de Autor “CopyRo“, cu sediul în Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 62, sectorul 1, (denumită în continuare CopyRo ), ca reprezentant al titularilor drepturilor de autor asupra operelor scrise, si, pe de altă parte, Societatea Română de Televiziune, cu sediul în Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 191, sectorul 1, (denumită în continuare SRTV ), si Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale, cu sediul în Bucuresti, intr. Victor Eftimiu nr. 5–9, et. 9, ap. 58, sectorul 1 (denumită în continuare ARCA ), în calitate de reprezentanti ai utilizatorilor de opere scrise;

b) cea de-a doua comisie de mediere între, pe de o parte, CopyRo, ca reprezentant al titularilor drepturilor de autor asupra operelor scrise, si, pe de altă parte, Societatea Română de Radiodifuziune (denumită în continuare SRR) si ARCA, în calitate de reprezentanti ai utilizatorilor de opere scrise.

2. În fapt, cele două comisii au negociat împreună, întelegând să elaboreze o metodologie comună. Prin punctul său de vedere consultativ, ORDA a confirmat această pozitie.

3. Întrucât comisiile de negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei înăuntrul termenului de 45 de zile prevăzut la art. 1312 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, la 24 mai 2005 CopyRo, în temeiul art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, a solicitat ORDA initierea procedurii de mediere.

4. În vederea constituirii comisiei de mediere, la 31 mai 2005, în prezenta reprezentantilor tuturor părtilor, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista stabilită prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă ORDA.

Reprezentantii părtilor aflate în cadrul procedurii de mediere nu au formulat obiectii împotriva arbitrilor stabiliti prin tragere la sorti: pozitia 4 din listă (Otilia Calmuschi); pozitia 5 din listă (Georgeta Felicia Dutescu); pozitia 11 din listă (Lucian Mihai); pozitia 15 din listă (Claudiu Seucan); pozitia 20 din listă (Nicoleta Vrânceanu).

5. Comisia de mediere a constatat că lucrează în compunere legală si că este competentă să realizeze procedura de mediere.

6. La procedura de mediere au participat reprezentantii desemnati de părtile care au realizat negocierea, cu exceptia ARCA (desi pentru primul termen al medierii a fost depusă o propunere de metodologie semnată si stampilată de ARCA împreună cu SRR si SRTV, iar ulterior ARCA a fost înstiintată în scris pentru toate termenele). Deoarece până la primul termen al medierii ARCA nu a plătit onorariul prevăzut de art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, completul de mediere, în baza alin. (6) din acelasi text legal, a constatat decăderea ARCA din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata medierii, urmând ca diferenta de onorariu să fie achitată de SRR si SRTV.

7. Părtile au confirmat că doresc să fie elaborată o metodologie comună care să se aplice atât organismelor de radiodifuziune, cât si organismelor de televiziune. În cadrul punctului său de vedere consultativ, ORDA  nu a obiectat împotriva acestei modalităti.

8. Având în vedere că procedura desfăsurată în fata acestei comisii este o activitate de mediere, comisia urmează să decidă prin prezenta hotărâre numai asupra acelor aspecte din metodologie care îndeplinesc următoarele două conditii cumulative:

a) au făcut obiectul negocierii dintre părti;

b) nu au putut fi convenite de către părti în cursul negocierii desfăsurate anterior medierii.

9. Comisia de mediere constată că părtile aflate în mediere nu au ajuns la un punct de vedere comun în privinta următoarelor probleme principale:

A. Cu privire la domeniul de aplicare a metodologiei:

CopyRo a sustinut că metodologia trebuie să includă si remuneratia datorată pentru prima fixare a operei scrise de către utilizatori, în conditiile art. 38 din Legea nr. 8/1996, pe când utilizatorii s-au opus, arătând, în esentă, că dreptul de radiodifuzare ce face obiectul acestei metodologii nu este exercitat prin gestiune colectivă, ci în mod individual.

B. Cu privire la stabilirea bazei de calcul:

a) CopyRo a solicitat ca baza de calcul să fie formată din totalitatea veniturilor obtinute din activitatea de radiodifuzare care utilizează opere scrise, motivând această propunere prin necesitatea respectării regulilor de drept privat, prin inechitatea pe care ar reprezenta-o o dublă ponderare, precum si prin discrepanta care există între remuneratiile încasate de autorii români fată de autorii străini pentru radiodifuzarea operelor acestora în alte state europene. De asemenea, CopyRo consideră că prin dubla ponderare s-ar realiza o discriminare între autorii de opere scrise si autorii de opere muzicale. În opinia CopyRo ponderarea remuneratiei în raport cu utilizarea operelor se realizează prin stabilirea procentului ce se aplică asupra bazei de calcul, iar nu si prin ponderarea veniturilor în raport cu utilizarea de opere scrise, întrucât această activitate nu contine o bază contabilă justificativă si reprezintă mai putin de 1%, procent garantat prin prevederile Legii nr. 8/1996 în forma modificată prin Legea nr. 285/2004. În acest sens CopyRo sustine că utilizatorii nu pot justifica din punct de vedere contabil modalitatea de calcul propusă de acestia, si anume care sunt cu certitudine veniturile corespunzătoare ponderii repertoriului în activitatea de radiodifuzare, precum si că ar exista o disproportie evidentă între, pe de o parte, beneficiile organismelor de radiodifuziune si ale organismelor de televiziune si, pe de altă parte, încasările autorilor. De asemenea, CopyRo a sustinut că în playlist-urile prezentate de utilizatori se regăsesc si opere care fac parte din fondul arhivistic pentru care s-a depăsit cu mult termenul de 6 luni prevăzut la art. 38 din Legea nr. 8/1996;

b) reprezentantii utilizatorilor au solicitat stabilirea unei baze de calcul ponderate proportional cu utilizarea operelor scrise din repertoriul organismului de gestiune colectivă. În motivarea acestei sustineri, utilizatorii au invocat prevederile art. 1311 alin. (1) si (4) din Legea nr. 8/1996, considerând că nu este legal (pentru că ar reprezenta o îmbogătire fără just temei) ca remuneratia să se plătească din toate veniturile organismelor de radiodifuziune sau televiziune, inclusiv din acele venituri care nu folosesc opere scrise.

De asemenea, utilizatorii sustin că pe parcursul negocierilor CopyRo a împărtăsit acest punct de vedere si că, de altfel, această bază de calcul a fost acceptată si de alte organisme de gestiune colectivă. În  motivarea propunerii, utilizatorii au arătat că, în conformitate cu prevederile art. 1232 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, CopyRo îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care i-au acordat mandat. Utilizatorii au mai  sustinut si că varianta propusă de CopyRo ar conduce, în cazul SRTV, la o mărire exagerată a remuneratiei fată de cea plătită în prezent. Se mai sustine că este normal ca utilizatorii cu venituri egale, dar cu ponderi diferite de utilizare a repertoriului să plătească remuneratii diferite. De asemenea, SRR a sustinut că în practica din alte tări procentele aplicabile pentru radiodifuzare sunt de 5% pentru televiziuni si de 6% pentru radio (de exemplu, în Franta), însă există reduceri substantiale pentru utilizări nonintensive. În ceea ce priveste Germania, se arată că la o pondere de 10% radiourile plătesc o remuneratie de 0,36% din venituri.

C. Cu privire la cuantumul remuneratiei stabilite procentual:

CopyRo a propus un procent de 4% din totalul veniturilor. În sustinerea procentului propus, CopyRo a mentionat că a avut în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, ale art. 23, 24 si 26 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, ale art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, precum si Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005 referitoare la radiodifuzarea operelor muzicale.

Utilizatorii au propus un procent de 1,5% din veniturile diminuate proportional cu procentul utilizării operelor scrise cuprinse în repertoriul organismului de gestiune colectivă (dublă ponderare). De asemenea, utilizatorii au mai arătat că procentul pe care l-au propus are la bază faptul că acestia trebuie să plătească remuneratii pentru trei organisme de gestiune colectivă, iar în practica europeană procentele se situează între 2% si 5% pentru toate organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor. De asemenea, se mai sustine că la stabilirea procentului s-a avut în vedere că ponderea de utilizare a operelor scrise în activitatea de radiodifuzare se situează în prezent între 1,25% si 1,35%. SRTV a mai sustinut că nu poate fi acceptată opinia CopyRo de crestere a remuneratiei anterioare si consideră că legiuitorul a dorit ca prin modificările realizate prin Legea nr. 285/2004 să se diminueze remuneratiile plătite de organismele de televiziune.

D. Cu privire la remuneratia forfetară alternativă: CopyRo a propus o remuneratie forfetară alternativă în cazul în care remuneratia stabilită procentual echivalează cu o sumă mai mică de 4.000 lei (RON), pe care însă utilizatorii nu au acceptat-o.

10. Pe parcursul procedurii de mediere, părtile si-au sustinut si si-au argumentat pozitiile, depunând ca probe înscrisuri. De asemenea, au fost depuse concluzii scrise.

11. Sub aspectul probelor, utilizatorii au solicitat depunerea la dosar a repertoriului CopyRo, în conformitate cu prevederile art. 1232 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cerere la care CopyRo s-a opus. Comisia de mediere a decis ca organismul de gestiune colectivă să depună repertoriul, confirmat de ORDA, din care să rezulte numai numărul de autori, numărul de opere aflate încă în perioada legală de protectie, precum si numărul de contracte încheiate cu organisme similare din străinătate.

Din înscrisul depus de CopyRo si confirmat de ORDA rezultă că aceasta gestionează drepturile unui număr de 1.515 autori, pentru aproximativ 11.000 de opere, precum si că există 4 contracte cu organisme similare din străinătate. CopyRo a precizat că repertoriul său se modifică periodic prin adeziuni si poate fi consultat de utilizatori în conditiile legii.

12. Hotărârea comisiei de mediere se va întemeia pe dispozitiile legale existente la data declansării procedurii de mediere, adică la data de 24 mai 2005, când, în temeiul art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, CopyRo a solicitat ORDA initierea procedurii de mediere, astfel încât nu sunt aplicabile prevederile ulterioare ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, desi acestea sunt în vigoare la data pronuntării prezentei hotărâri. Sub acest aspect, comisia nu îsi poate însusi pozitia exprimată în punctul de vedere consultativ al ORDA în sensul că:

a) din punct de vedere al reglementărilor substantiale, sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare la data initierii medierii, adică Legea nr. 8/1996 în forma modificată si completată prin Legea nr. 285/2004 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, tinând cont de faptul că metodologia urmează să se aplice în viitor si va reglementa raporturile juridice dintre organismul de gestiune colectivă si utilizatori;

b) din punct de vedere procedural, sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare la data initierii procedurii de mediere, adică prevederile Legii nr. 8/1996 în forma modificată si completată prin Legea nr. 285/2004.

În legătură cu prima sustinere, comisia de mediere constată că, dimpotrivă, principiile generale din materia solutionării disputelor (inclusiv solutionarea disputelor prin mijloace alternative, asa cum este medierea) impun aplicarea prevederilor legale existente la data sesizării.

În ceea ce priveste cea de-a doua sustinere, comisia de mediere constată că o asemenea solutie ar fi fost întemeiată numai în prezenta unei dispozitii tranzitorii exprese în cadrul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005.

13. Comisia de mediere, trecând la analizarea problemelor aflate în divergentă, constată că este inadmisibilă solicitarea CopyRo de includere în domeniul metodologiei stabilite prin prezenta hotărâre a remuneratiei corespunzătoare primei fixări a operei scrise de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune, în conditiile art. 38 din Legea nr. 8/1996. Solutia se impune ca urmare a faptului că problema la care se referă mentionata solicitare a CopyRo nu a făcut obiectul negocierii, ci a fost formulată direct în faza de mediere. De aceea, Comisia de mediere decide că obiectul metodologiei mentionate îl constituie alte utilizări prin radiodifuzare de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune ale operelor scrise aduse anterior la cunostintă publică si aflate înăuntrul termenelor de protectie prevăzute de lege.

14. Aceste utilizări se pot face, în conditiile legii, numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă de utilizare, eliberată în formă scrisă de organismele de gestiune colectivă, legal constituite, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului expres acordat de autori în mod direct sau indirect.

15. Ca urmare a utilizării, organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune, autorizate printr-o licentă neexclusivă de utilizare de către organismele de gestiune colectivă, sunt obligate să plătească acestora din urmă o remuneratie trimestrială, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, în procent de 3% aplicat la baza de calcul. Pentru stabilirea cuantumului acestui procent, comisia de mediere are în vedere un criteriu formal si un criteriu substantial.

Astfel, din punct de vedere formal, comisia de mediere observă că principiul disponibilitătii interzice stabilirea în această fază a unui cuantum mai mic de 1,5%, cât au solicitat utilizatorii, ori mai mare de 4%, cât a solicitat CopyRo. Din punct de vedere substantial, comisia de mediere constată că remuneratia cuvenită titularilor drepturilor de autor asupra operelor scrise a fost prevăzută de legiuitor în scopul recompensării acestor titulari pentru activitatea lor referitoare la crearea acestor opere, precum si în vederea stimulării creatiei – ceea ce presupune stabilirea unui cuantum ridicat al remuneratiei. Pe de altă parte, unul dintre scopurile fundamentale ale creării de opere scrise este aducerea acestora la cunostintă publică si utilizarea lor cât mai largă – ceea ce se poate realiza, printre altele, prin implicarea organismelor de radiodifuziune si a celor de televiziune. În aceste conditii devine necesar ca remuneratia ce urmează a fi plătită de către utilizatori să asigure, prin cuantumul său, cointeresarea acestora pentru radiodifuzarea cât mai largă a operelor scrise, ceea ce va atrage, pe cale de consecintă, stimularea titularilor de drepturi de autor. De aceea, stabilirea echilibrată a procentului pe baza căruia se calculează remuneratia este de natură să satisfacă deopotrivă interesele de natură nepatrimonială si patrimonială ale titularilor drepturilor de autor, precum si interesele de natură patrimonială ale utilizatorilor – în interesul general al societătii.

La stabilirea procentului de 3% comisia de mediere a avut în vedere si faptul că nu poate fi însusită sustinerea utilizatorilor în sensul că înăuntrul procentului maxim prevăzut de art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 sunt incluse si remuneratiile cu titlu de drepturi de autor datorate de organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune pentru alte categorii de autori, respectiv autorii de opere muzicale si autorii operelor audiovizuale. Într-adevăr, textul legal mentionat nu operează o asemenea distinctie si prevede fără echivoc faptul că organismele de gestiune colectivă pot solicita “de la aceeasi categorie de utilizatori [...] tarife forfetare sau procentuale între 1%–10% [...]“.

În sfârsit, pentru stabilirea procentului de 3% comisia de mediere are în vedere si situatia existentă în alte state, astfel cum rezultă din informatiile depuse la dosar de către ambele părti ale medierii.

16. În ceea ce priveste baza de calcul asupra căreia se aplică procentul de 3%, comisia de mediere observă că nu este admisibilă nici una dintre solutiile propuse de către cele două părti. Astfel, fiecare dintre acestea, pe cale de interpretare a dispozitiilor legale relevante, se îndepărtează de la principiul conform căruia remuneratia trebuie să fie calculată exclusiv asupra veniturilor corespunzătoare radiodifuzării operelor scrise de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune, precum si de la principiul potrivit căruia aceste venituri trebuie să fie avute în vedere în integralitatea lor ca bază de calcul. De aceea, comisia stabileste că baza de calcul asupra căreia se aplică procentul de 3% este constituită – exclusiv si integral – din acele venituri ale organismelor de radiodifuziune si ale organismelor de televiziune care sunt corespunzătoare utilizării de către acestea a repertoriului protejat al organismelor de gestiune colectivă.

17. Pentru facilitarea procedurii de calculare a remuneratiei, comisia de mediere stabileste că, în cazul în care, ca urmare a aplicării procentului de 3% asupra bazei de calcul, rezultă că remuneratia trimestrială este mai mică de 2.000 lei (RON), organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune care au utilizat în acel trimestru repertoriul protejat prevăzut la pct. 1 datorează o remuneratie forfetară de 2.000 lei (RON).

18. Atunci când utilizatorul nu obtine venituri, pentru calcularea remuneratiei trimestriale vor fi avute în vedere cheltuielile ocazionate de utilizare, potrivit art. 1311 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996.

19. În conditiile în care ambele părti au fost de acord ca organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune să comunice organismelor de gestiune colectivă un raport privind utilizarea operelor scrise, dar nu au convenit asupra termenului la care raportul să fie transmis, comisia de mediere decide ca raportul să fie comunicat până la, inclusiv, data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea ori, atunci când data de 15 nu cade într-o zi lucrătoare, până la, inclusiv, ziua lucrătoare imediat următoare datei de 15.

20. Comisia de mediere consideră că este dreptul organismelor de gestiune colectivă să solicite utilizatorilor comunicarea de copii certificate pe propria răspundere de către reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora a fost determinată baza de calcul. De asemenea, în vederea examinării corectitudinii calculării remuneratiei, organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară efectuarea unui audit extern de către un auditor agreat de toate părtile.

21. Comisia apreciază că este judicioasă solicitarea formulată de utilizatori de a li se da posibilitatea să plătească remuneratia trimestrială până la, inclusiv, data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata ori, atunci când data de 25 nu cade într-o zi lucrătoare, până la, inclusiv, ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

22. În cazul în care există mai multe organisme de gestiune colectivă, constituite legal, care gestionează drepturile patrimoniale de autor pentru operele scrise ce fac obiectul metodologiei, colectarea remuneratiei se va realiza potrivit legii în vigoare la data scadentei.

23. Potrivit art. 1232 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune pot consulta, la cerere, repertoriul protejat al organismelor de gestiune colectivă, prezentat în forma prevăzută de art. 126 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, români si străini, pe care aceste din urmă organisme îi reprezintă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

COMISIA DE MEDIERE

HOTĂRĂSTE:

Forma finală a metodologiei supuse medierii este următoarea:

 

METODOLOGIE

privind remuneratia datorată de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă

 

1. Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune a operelor scrise aduse anterior la cunostintă publică si aflate înăuntrul termenelor de protectie prevăzute de lege se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă de utilizare, eliberată în formă scrisă de organismele de gestiune colectivă, legal constituite, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor.

2. Organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune, autorizate potrivit prevederilor pct. 1 de către organismele de gestiune colectivă, sunt obligate să plătească acestora din urmă o remuneratie trimestrială, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, în procent de 3% aplicat la baza de calcul.

3. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut la pct. 2 este constituită din acele venituri ale organismelor de radiodifuziune si organismelor de televiziune care sunt corespunzătoare utilizării de către acestea a repertoriului protejat al organismelor de gestiune colectivă prevăzute la pct. 1.

4. În cazul în care, ca urmare a aplicării procentului prevăzut la pct. 2 asupra bazei de calcul, rezultă că remuneratia trimestrială este mai mică de 2.000 lei (RON), organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune care au utilizat în acel trimestru repertoriul protejat prevăzut la pct. 1 datorează o remuneratie forfetară de 2.000 lei (RON).

5. Atunci când utilizatorul nu obtine venituri, pentru calcularea remuneratiei trimestriale, vor fi avute în vedere cheltuielile ocazionate de utilizare.

6. Organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune vor comunica organismelor de gestiune colectivă prevăzute la pct. 1 un raport privind utilizarea operelor scrise în programele acestora. Raportul va cuprinde lista operelor scrise gestionate colectiv si utilizate, cu mentionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, duratei utilizării fiecărei opere, numărului de difuzări zilnice si denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, precum si baza de calcul stabilită potrivit pct. 3 si 5. Raportul va fi însotit de o scrisoare de înaintare purtând numele si semnătura reprezentantului legal, precum si stampila utilizatorului, scrisoare prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor continute în raport.

Aceste liste vor constitui baza de repartizare către titularii drepturilor de autor a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă pentru gestionarea colectivă a operelor scrise aflate în repertoriul acestora.

Raportul va fi expediat atât în formă scrisă, cât si în format electronic până la, inclusiv, data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea ori, atunci când data de 15 nu cade într-o zi lucrătoare, până la, inclusiv, ziua lucrătoare imediat următoare datei de 15.

7. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de către reprezentantul său legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora a fost determinată baza de calcul cuprinsă în raportul prevăzut la pct. 6. De asemenea, în vederea examinării corectitudinii calculării remuneratiei, organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară efectuarea unui audit extern de către un auditor agreat de toate părtile. În cazul în care părtile nu cad de acord asupra numirii auditorului extern înăuntrul unui termen de 15 zile calculate de la data înregistrării solicitării scrise a organismului de gestiune colectivă, auditorul extern va fi stabilit în următoarele 7 zile prin tragere la sorti dintr-o listă cuprinzând cel mult două propuneri înaintate de către fiecare dintre cele două părti. Tragerea la sorti se desfăsoară la sediul si sub supravegherea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, fiind consemnată într-un procesverbal.

În cazul în care concluziile raportului auditorului extern nu sunt însusite de către utilizator, acest raport va putea constitui mijloc de probă, în conditiile prevăzute de lege, în cadrul litigiului dintre organismul de gestiune colectivă si utilizator. Dacă părtile nu convin altfel, costurile realizării auditului extern se avansează de către organismul de gestiune colectivă care a solicitat efectuarea acestuia.

8. Remuneratia trimestrială se va plăti până la, inclusiv, data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata ori, atunci când data de 25 nu cade într-o zi lucrătoare, până la, inclusiv, ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

9. În cazul în care există mai multe organisme de gestiune colectivă, constituite legal, care gestionează drepturile patrimoniale de autor pentru operele scrise prevăzute la pct. 1, colectarea remuneratiei se realizează potrivit legii în vigoare la data efectuării plătii realizate conform pct. 8.

10. Pentru neplata la scadentă a remuneratiei se datorează dobândă legală.

11. Organismele de radiodifuziune si organismele de televiziune pot consulta, la cerere, repertoriul protejat al organismelor de gestiune colectivă prevăzute la pct. 1, repertoriu prezentat în forma prevăzută la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, români si străini, pe care aceste din urmă organisme îi reprezintă.

12. Prezenta metodologie va putea fi modificată în conditiile legii.

Pronuntată astăzi, 15 octombrie 2005, la sediul Centrului de Proprietate Intelectuală din cadrul Facultătii de Drept a Universitătii din Bucuresti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36–46, sectorul 5.

Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 15 zile de la aceeasi dată.

 

Lucian Mihai – arbitru

Otilia Calmuschi – arbitru

Georgeta Felicia Dutescu – arbitru

Claudiu Seucan – arbitru

Nicoleta Vrânceanu – arbitru