MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 887         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 octombrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

129.- Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

1.123. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

 

1.124. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

 

1.132. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.405. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state sau la care România a devenit parte

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere necesitatea respectării obligatiilor asumate în cadrul închiderii la negocierea capitolului VI “Politica în domeniul concurentei“, precum si posibilitatea activării clauzei de salvgardare, în conditiile în care furnizorii de ajutor de stat întâmpină dificultăti prin existenta unui cadru legal neadecvat care nu contine proceduri privind stoparea si recuperarea ajutorului de stat, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ.

În temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 133 va avea următorul cuprins:

"(3) Creantele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizează si se utilizează de institutiile publice, precum si de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., provenite din venituri proprii sau din fondurile alocate de la bugetul de stat, precum si cele rezultate din raporturi juridice contractuale se execută prin organe proprii, acestea fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod.“

2. După articolul 194 "Dispozitii privind regimul vamal“ se introduc două noi articole, articolul 1941 "Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat“ si articolul 1942 "Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis“, cu următorul cuprins:

 

"ARTICOLUL 1941

Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat

 

(1) Stoparea acordării ajutoarelor de stat se realizează, de drept, prin:

a) emiterea unei decizii a Consiliului Concurentei în acest sens;

b) emiterea unei decizii de către furnizorul ajutorului de stat ca urmare a exercitării activitătii de supraveghere, când constată incompatibilitatea între ajutoarele de stat acordate si dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, precum si a actelor normative emise în aplicarea acesteia.

(2) Deciziile emise în conditiile alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) denumirea operatorului economic si datele de identificare a acestuia;

b) modalitatea de acordare a ajutorului de stat;

c) data la care se realizează stoparea.

 

ARTICOLUL 1942

Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis

 

(1) Deciziile Consiliului Concurentei, precum si deciziile furnizorilor de ajutor de stat prin care se dispune recuperarea unui ajutor de stat ilegal sau interzis constituie titlu executoriu. Dispozitiile art. 137 alin. (7)-(9) se aplică în mod corespunzător.

(2) Recuperarea ajutoarelor de stat dispusă potrivit alin. (1) se realizează de către unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală, respectiv de compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, potrivit Codului de procedură fiscală, cu exceptia Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care va aplica propria procedură de recuperare.

(3) Pentru sumele reprezentând ajutoare de stat de recuperat se datorează dobândă de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispozitie beneficiarului si până la recuperarea sa.

(4) Nivelul dobânzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis va fi stabilit annual prin hotărâre a Guvernului.

(5) Sumele recuperate reprezentând ajutoare de stat ilegale sau interzise se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.“

3. La articolul 196, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) În aplicarea dispozitiilor art. 1941 si 1942, Ministerul Finantelor Publice va emite instructiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 15 septembrie 2005.

Nr. 129.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 mai 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice pe anul 2005, în valoare de 1.824 miliarde lei ROL (182.400 mii lei RON) potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.“

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Măsurile de sprijin financiar prevăzute în prezenta hotărâre vor fi notificate Consiliului Concurentei de către initiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia.

(2) În cazul actelor administrative emise si al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligatiei prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurentei va solicita instantelor judecătoresti competente anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal si, pe cale de consecintă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plătii oricărui ajutor ilegal.“

3. Pozitia de la nr. crt. 3 din anexă se modifică corespunzător anexei la prezenta hotărâre.

4. Ultima pozitie din anexă, referitoare la totalul sumelor acordate conform prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“Total

1.824“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.123.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Judet

Localitate

Denumire operator

Sume

defalcate

din TVA

- mld. lei -

Sume

defalcate

din TVA

- (mii lei

RON) -

Lucrarea

 

 

Total

100

10.000

 

3.

Bacău

3 - Bacău

S.C. CET“Bacău“ - S.A.

75

7.500

1. Instalarea unui grup de cogenerare 13,9 MW cu turbine cu gaze

2. Reabilitarea a 34 PT-uri

3. Contorizare la nivel de bransament

4. Reabilitarea retelelor secundare

5. Monitorizarea si gestionarea sistemului de termoficare

6. Modernizarea cazanului tip CRG 1870 de 420 tone/h, prin trecerea de pe sistemul cu arzătoare pe lignit la arzătoare

combinate (lignit si hidrocarburi)

 

 

 

 

 

 

Modernizarea sistemului de încălzire si preparare a apei calde

S.R.L. de consum în municipiul Onesti

 

4 - Onesti

S.C. “Termon“

-

20

2.000

 

 

5 - Comănesti

S.C. “Uzina Termică S.A. Comănesti“ -

 

5

500

1. Instalarea unui grup de cogenerare 5,7 MW

2. Reabilitarea retelelor de transport si distributie, modernizarea

a 8 PT-uri

3. Contorizare la nivel de bransament, monitorizarea sistemului de termoficare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 26 octombrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

"(4) Agentia Natională pentru Romi aplică, coordonează, monitorizează si evaluează măsurile din domeniile sectoriale de interventie socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de îmbunătătire a situatiei romilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001.

(5) În exercitarea atributiilor sale, Agentia Natională pentru Romi initiază, participă si promovează, împreună cu institutiile si organizatiile neguvernamentale specializate, actiuni, proiecte si programe sectoriale, în scopul îmbunătătirii situatiei romilor, criteriu politic de aderare a României la Uniunea Europeană.“

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 3, Agentia Natională pentru Romi îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură elaborarea politicii si strategiei Guvernului în domeniul protectiei drepturilor minoritătii romilor si a altor atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate;

b) participă împreună cu alte organe ale administratiei publice, cu organizatiile neguvernamentale ale romilor si cu reprezentanti ai minoritătii romilor la evaluarea principalelor nevoi ale comunitătilor de romi si coordonează aplicarea programelor de sprijinire a acestora;

c) initiază si desfăsoară actiuni de formare privind combaterea discriminării la nivelul romilor în cadrul administratiei publice centrale si locale;

d) promovează dezvoltarea colaborării dintre structurile administratiei publice si organizatiile neguvernamentale ale romilor, pe bază de parteneriat; promovează includerea liderilor comunitătilor de romi în procesul de luare a deciziilor administrative locale care afectează comunitatea de romi;

e) avizează proiecte de legi si alte acte normative care au incidentă asupra drepturilor si îndatoririlor persoanelor apartinând minoritătii romilor;

f) monitorizează aplicarea actelor normative interne si internationale referitoare la protectia minoritătii romilor;

g) solicită date si informatii de la autoritătile publice, necesare îndeplinirii atributiilor proprii;

h) primeste si examinează cererile si sesizările adresate de către institutii, organizatii sau persoane fizice si comunică punctul de vedere de specialitate al agentiei;

i) promovează si organizează programe privind păstrarea, exprimarea si dezvoltarea identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinând minoritătii romilor;

j) sprijină cercetările stiintifice în domeniul relatiilor interetnice prin mentinerea de contacte cu personalităti din domeniu;

k) elaborează si supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, strategii si programe nationale si internationale în domeniul incluziunii romilor în conformitate cu principiile si normele interne si internationale;

l) initiază, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, implementează, monitorizează si evaluează proiectele cu finantare externă în domeniul incluziunii romilor;

m) finantează si cofinantează programe si proiecte în domeniul incluziunii romilor;

n) initiază, negociază si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internatională din domeniul incluziunii romilor;

o) dezvoltă un sistem de informare, formare si consultantă accesibil minoritătii romilor;

p) elaborează, coordonează, monitorizează, evaluează si întocmeste raportări privind stadiul implementării strategiilor în domeniul îmbunătătirii situatiei romilor;

r) participă la crearea si dezvoltarea unei baze de date referitoare la minoritatea romilor;

s) analizează si evaluează posibilele efecte discriminatorii ale reglementărilor actuale si actionează pentru perfectionarea cadrului juridic existent;

s) promovează, în colaborare cu organizatiile de romi, programe locale pentru procurarea documentelor de identitate;

t) coordonează activitatea birourilor regionale, în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute în prezenta hotărâre.“

3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

"(3) Agentia Natională pentru Romi colaborează cu organizatii interguvernamentale si neguvernamentale din tară si străinătate.

(4) Agentia Natională pentru Romi poate beneficia de consultantă si asistentă din tară si străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare a personalului său, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tară sau străinătate, potrivit legii.“

4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"Art. 61. - (1) Pe lângă presedintele Agentiei Nationale pentru Romi functionează consiliul consultativ, format din specialisti din sfera autoritătilor si institutiilor publice si a organizatiilor neguvernamentale.

(2) Componenta si regulamentul de functionare a consiliului consultativ se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Romi.

(3) Consiliul consultativ se întruneste, la cererea si sub conducerea presedintelui, pentru dezbaterea unor probleme privind domeniul de activitate al Agentiei Nationale pentru Romi.“

5. Articolul 8 se abrogă.

6. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"(3) Numărul maxim de posturi al Agentiei Nationale pentru Romi este de 48, functii publice si contractuale, exclusiv presedintele, dintre care 24 în aparatul central, iar 24 în cele 8 birouri regionale pentru romi, câte 3 în fiecare birou.“

7. Alineatul (4) al articolului 9 se abrogă.

8. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Sediul Agentiei Nationale pentru Romi este în Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucuresti.“

9. Anexa cuprinzând structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Romi se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi,

Mariea Ionescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.124.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Romi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 4.000 mii lei (RON), la capitolul 63.01 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte“, titlul “Transferuri“, alineatul “Locuinte“.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 4.000 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru achizitionarea de materiale de constructii si pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale, de către proprietarii acestora, în regie proprie sau prin antreprenori autorizati.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2005.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.132.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate semnate de România cu alte state sau la care România a devenit parte

 

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internationale încheiate de România cu alte state si a tratatelor multilaterale la care România a devenit parte, care se publică fără plată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând că România a îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 28 iulie 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea dintre autoritătile de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 172 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005.

Art. 2. - La data de 18 mai 2005 a intrat în vigoare Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu “implementare în comun“ pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 104 din 3 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005.

Art. 3. - La data de 1 iunie 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze privind angajarea salariată a persoanelor aflate în întretinerea membrilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt, semnat la Paris la 21 noiembrie 2003, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 594 din 21 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 30 aprilie 2004.

Art. 4. - La data de 3 mai 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Georgia privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 14 mai 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 586 din 15 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2005.

Art. 5. - La data de 21 iunie 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară – anul 2003, semnat la Bucuresti la 11 noiembrie 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 174 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 14 iunie 2005.

Art. 6. - La data de 21 iunie 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică – anul 2003, semnat la Bucuresti la 11 noiembrie 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 175 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 14 iunie 2005.

Art. 7. - La data de 27 mai 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1997, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 680 din 21 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001.

Art. 8. - La data de 3 iunie 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 116 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 5 iulie 1999.

Art. 9. - La data de 23 august 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului privind conditiile de călătorie a cetătenilor, semnat la Bucuresti la 14 iulie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 799 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 3 august 2005.

Art. 10. - La data de 23 august 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Serbiei si Muntenegrului cu privire la eliminarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si oficiale/de serviciu, semnat la Bucuresti la 14 iulie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 799 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 3 august 2005.

Art. 11. - La data de 6 iunie 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Ljubljana la 6 iulie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 2.286 din 9 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.249 din 24 decembrie 2004.

Art. 12. - La data de 8 noiembrie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetătenilor statelor lor si a străinilor aflati în situatie ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la Bucuresti la 19 ianuarie 2004, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 284 din 23 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 6 iulie 2004.

Art. 13. - La data de 13 septembrie 2005 a intrat în vigoare Conventia dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar, semnată la Bucuresti la 27 aprilie 2004, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 191 din 23 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 4 iulie 2005.

Art. 14. - La data de 13 septembrie 2005 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Conventiei dintre România si Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier si feroviar din 27 aprilie 2004, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 380 din 28 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005.

Art. 15. - La data de 3 septembrie 2005 a intrat în vigoare pentru România Acordul privind protectia reciprocă a secretului inventiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, la care România a aderat prin Legea nr. 169 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 15 iunie 2005.

Art. 16. - La data de 3 septembrie 2005 a intrat în vigoare pentru România Acordul NATO privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informatiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 169 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 15 iunie 2005.

Art. 17. - La data de 4 septembrie 2005 a intrat în vigoare pentru România Conventia privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 41 din 17 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 24 martie 2005.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2005.

Nr. 1.405.