MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 890         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 octombrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

257. – Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

 

Acord de împrumut între România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni

 

924. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 426 din 13 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.104. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul de împrumut dintre România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională, în valoare de 28,746 miliarde yeni japonezi, denumit în continuare Acord, privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, denumit în continuare Proiect, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005.

Art. 2. – Implementarea Acordului va fi realizată de Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni“ – S.A., în calitate de agentie de executie.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, va încheia cu Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni“ – S.A., în calitate de agentie de executie pentru implementarea împrumutului, un acord de împrumut subsidiar, prin care se va delega Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni“ – S.A. întreaga autoritate si responsabilitate pentru utilizarea împrumutului, efectuarea tragerilor din împrumut si a plătilor aferente împrumutului, în numele Împrumutatului, realizarea Proiectului potrivit termenilor si conditiilor stipulate în Acord.

Art. 4. – (1) Contributia României la realizarea Proiectului, estimată la 102 milioane dolari S.U.A. echivalent, inclusiv impozitele si taxele plătibile pe teritoriul României, precum si alte eventuale costuri suplimentare aferente Proiectului se vor asigura din surse proprii ale Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni“ – S.A.

(2) Plata serviciului datoriei externe aferent Acordului, respectiv rate de capital, dobânzi si alte costuri legate de împrumut, se vor asigura din surse proprii ale Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni“ – S.A.

Art. 5. – Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională si Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni“ – S.A., să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a Acordului, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2005.

Nr. 257.

 

Acord de împrumut nr. ROM-P4

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

între România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni

 

În lumina continutului schimbului de note dintre Guvernul Japoniei si Guvernul României din data de 29 martie 2005, referitor la un împrumut japonez care urmează să fie acordat în vederea promovării stabilizării economice si eforturilor de dezvoltare a României,

prin prezentul document Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională (denumită în continuare Banca) si România (denumită în continuare Împrumutatul) încheie următorul acord de împrumut (denumit în continuare Acord de împrumut, care include toate documentele la care se face referire în acesta).

 

ARTICOLUL I

Împrumutul

 

SECTIUNEA 1

Suma si scopul împrumutului

 

Banca este de acord să împrumute Împrumutatului o sumă ce nu depăseste douăzeci si opt miliarde saptesute patruzeci si sase milioane yeni japonezi (28.746.000.000 yeni japonezi), care reprezintă capitalul pentru implementarea Proiectului de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit în continuare Proiectul), în termenii si conditiile stabilite în Acordul de împrumut si în concordantă cu legile si cu reglementările Japoniei (denumit în continuare împrumutul), fiind prevăzut totusi că, dacă totalul cumulativ al disponibilizărilor conform Acordului de împrumut atinge limita mentionată, Banca nu va mai acorda nici o altă disponibilizare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea sumelor împrumutului

 

(1) Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca sumele împrumutului să fie utilizate pentru achizitionarea de bunuri si servicii eligibile necesare pentru implementarea Proiectului, procurate de la furnizori, contractori sau consultanti (denumiti în continuare în mod colectiv furnizor/furnizori) din tări sursă eligibile descrise în anexa nr. 4 la prezentul acord (denumite în continuare tări sursă eligibile), în concordantă cu alocarea descrisă în anexa nr. 2 la prezentul acord.

(2) Disponibilizarea finală conform Acordului de împrumut va fi făcută nu mai târziu decât aceeasi zi si lună peste 8 (opt) ani după data intrării în efectivitate a Acordului de împrumut si nici o altă disponibilizare nu va mai fi efectuată de Bancă după această dată decât dacă se convine altfel între Bancă si Împrumutat.

 

ARTICOLUL II

Rambursări si dobânzi

 

SECTIUNEA 1

Rambursarea împrumutului

 

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului către Bancă în concordantă cu graficul de rambursare stabilit în anexa nr. 3 la prezentul acord.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dobânda si metoda de plată a acesteia

 

(1) Împrumutatul va plăti Băncii dobânda semianual, la o rată egală cu trei sferturi dintr-un procent (0,75%) pe an, aplicată sumelor corespunzătoare categoriilor a), b) si c) de mai jos (denumite în continuare suma împrumutului), disponibilizate si nerambursate:

a) suma împrumutului disponibilizată din sumele împrumutului alocate categoriilor (A), (B) si (C) (prevăzute în sectiunea 1 din anexa nr. 2 la prezentul acord); b) comisioane de serviciu disponibilizate din sumele împrumutului, referitoare la disponibilizările de la paragraful (1) lit. a) de mai sus;

c) orice sume realocate din categoria (D) (prevăzute în sectiunea 1 din anexa nr. 2 la prezentul acord) si disponibilizate în conformitate cu paragraful (1) lit. a) sau paragraful (1) lit. b) de mai sus.

(2) Împrumutatul va plăti Băncii: (i) înainte de data terminării disponibilizărilor sumelor împrumutului (denumită în continuare data terminării), pe data de 20 aprilie a fiecărui an dobânda acumulată până la data de 19 martie a anului respectiv de la data de 20 septembrie a anului precedent si pe data de 20 octombrie a fiecărui an dobânda acumulată până la data de 19 septembrie de la data de 20 martie a anului respectiv; si (ii) după data terminării, pe data de 20 martie a fiecărui an, dobânda acumulată până la data de 19 martie a acelui an din data de 20 septembrie a anului precedent si pe data de 20 septembrie a fiecărui an dobânda acumulată până la data de 19 septembrie din data de 20 martie a anului respectiv.

(3) Fără a contraveni prevederilor paragrafului (2), când data terminării nu apare mai devreme de 3 luni de la data de 20 aprilie sau 20 octombrie, oricare apare prima, prima plată a dobânzii după data terminării va fi făcută pe data de 20 aprilie sau 20 octombrie.

 

ARTICOLUL III

Clauze speciale

 

SECTIUNEA 1

Termeni si conditii generale

 

Alti termeni si conditii generale aplicabile Acordului de împrumut vor fi stabilite în Termenii si conditiile generale pentru împrumuturi ODA ale Băncii, datate octombrie 1999, cu următoarele stipulări suplimentare (denumite în continuare Termenii si conditiile generale):

(1) Referitor la sectiunea 3.07 din termenii si conditiile generale, Împrumutatul va credita toate plătile sumei împrumutului si dobânzilor, precum si altor comisioane aferente acestuia în contul “ODA-JBIC“ nr. 0207787, deschis la Banca Tokyo – Mitsubishi, Ltd, sediul central, Japonia.

(2) Sectiunea 9.03 din Termenii si conditiile generale va fi interpretată după cum urmează: orice notificare sau solicitare cerută să se dea sau să se facă ori pe care una dintre părti sau ambele părti au dreptul să o dea ori să o facă conform Acordului de împrumut sau garantiei, dacă este cazul, se va face în scris. Astfel de notificări sau solicitări vor fi considerate a fi transmise ori făcute în mod corespunzător dacă au fost predate manual, au fost primite prin postă sau au fost expediate recomandat par-avion către cel căruia urmează să le fie transmise ori făcute la adresa acelei părti specificate în Acordul de împrumut sau la asemenea altă adresă pe care respectiva parte o va fi numit prin anunt către partea care transmite notificarea ori face solicitarea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de achizitie

 

Liniile directoare pentru achizitia bunurilor si serviciilor si angajarea consultantilor, mentionate în sectiunea 4.01 din Termenii si conditiile generale, vor fi cele stipulate în Procedura de achizitie prezentată în anexa nr. 4 la prezentul acord.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de disponibilizare

 

Procedura de disponibilizare mentionată în sectiunea 5.01 din Termenii si conditiile generale va fi următoarea:

(1) Procedura de angajament prezentată în anexa nr. 5 la prezentul acord va fi aplicată în cazurile sumelor disponibilizate pentru plata furnizorului/furnizorilor din tara/tările sursă/surse eligibilă/eligibile, alta decât România, pentru portiunea din contract exprimată într-o monedă larg tranzactionată international, alta decât leul românesc.

(2) Fără a contraveni prevederilor paragrafului (1) de mai sus, Procedura de rambursare prezentată în anexa nr. 6 la prezentul acord se poate aplica în cazurile de disponibilizare a sumelor pentru plăti făcute către furnizor/furnizori din România si furnizor/furnizori dintr-o tară/tări sursă/surse eligibilă/eligibile, alta/altele decât România, referitor la portiunea din contract exprimată în moneda României.

(3) Fără a contraveni prevederilor paragrafului (2) de mai sus, Procedura de transfer prezentată în anexa nr. 7 se poate aplica în cazul sumelor trase pentru plăti ce urmează a fi făcute către un furnizor/furnizori din România si dintr-o tară/tări sursă/surse eligibilă/eligibile, alta/altele decât România, pentru portiunea din contract exprimată în moneda României.

 

SECTIUNEA a 4-a

Administrarea împrumutului

 

(1) Împrumutatul va autoriza Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni“ – S.A. (denumit în continuare Agentia de executie) să implementeze Proiectul.

(2) Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Agentia de executie să angajeze consultanti pentru implementarea Proiectului.

(3) Dacă fondurile disponibile din sumele împrumutului vor fi insuficiente pentru implementarea Proiectului, Împrumutatul va face cu promptitudine aranjamentele necesare pentru a asigura fondurile necesare.

(4) Împrumutatul poate să acorde, din sumele împrumutului, un subîmprumut Agentiei de executie (denumit în continuare subîmprumut) pentru implementarea Proiectului. Termenii si conditiile subîmprumutului vor fi acceptabili pentru Bancă.

(5) Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Agentia de executie să furnizeze Băncii rapoarte trimestriale pentru Proiect (în lunile martie, iunie, septembrie si decembrie ale fiecărui an) până când

Proiectul va fi terminat, în forma si cuprinzând detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil.

(6) Prompt, dar în orice caz nu mai târziu de sase (6) luni după terminarea Proiectului, Împrumutatul va face toate demersurile pentru ca Agentia de executie să furnizeze Băncii un raport de finalizare a Proiectului în forma si cuprinzând detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil.

(7) Împrumutatul va asigura ca auditul de ex-post achizitie să fie efectuat de către auditori independenti care urmează să fie angajati de Bancă în vederea asigurării corectitudinii si competitivitătii procedurii de achizitie, în cazurile în care Banca consideră asemenea audit ca fiind necesar.

 

SECTIUNEA a 5-a

Modificări

 

Orice modificare a prevederilor Acordului de împrumut va fi convenită în scris între Bancă si Împrumutat.

 

SECTIUNEA a 6-a

Notificări si solicitări

 

Următoarele adrese sunt specificate pentru scopul sectiunii 9.03 din Termenii si conditiile generale:

 

Pentru Bancă

Sediul central

Adresa postală: JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL

COOPERATION

4-1, Ohtemachi 1-chome

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Japan

În atentia: directorului general al Departamentului asistentă dezvoltare 3

 

Pentru Împrumutat

Împrumutat

Adresa postală: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, România

 

În atentia: ministrului finantelor publice

Dacă adresele si/sau numele de mai sus se schimbă, părtile interesate vor notifica în scris, imediat, celeilalte părti la prezentul acord, noua adresă si/sau noul nume.

Drept pentru care, Banca si Împrumutatul, actionând prin reprezentantii lor deplin autorizati, au determinat ca Acordul de împrumut să fie în mod corespunzător semnat în numele lor la data si anul mai sus mentionate.

 

Pentru JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION,

Kyosuke Shinozawa,

guvernator

Pentru ROMÂNIA,

Dragos Neacsu,

secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

ANEXA Nr. 1

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

SECTIUNEA 1

Prezentarea Proiectului

 

(1) Obiectiv:

Instalarea Sistemului de desulfurare gaze arse pentru generatoare 4 x 330 MW si constructia facilitătilor corespunzătoare în cadrul Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni“ – S.A., pentru a reduce poluarea cu SO2.

(2) Localizare:

În orasul Turceni, 297 km la vest de Bucuresti

(3) Agentia de executie:

Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni“ – S.A. (CET)

(4) Scopul lucrărilor:

a) achizitia si instalarea sistemului de desulfurare gaze arse;

b) servicii de consultantă.

Sumele din împrumut sunt disponibile pentru lucrările mentionate la lit. a) si b).

Orice sold rămas nefinantat pentru articolele mentionate mai sus, precum si orice alte lucrări urmează să fie finantate de Împrumutat.

 

SECTIUNEA a 2-a

 

Necesitătile estimate de fonduri anuale sunt prezentate în continuare:

 

Anul Fiscal

(ianuarie–decembrie)

Pentru împrumut

(milioane yeni japonezi)

Pentru Proiect

(milioane yeni japonezi)

2005

78

94

2006

76

92

2007

5.098

6.791

2008

6.826

9.069

2009

10.045

13.331

2010

4.938

6.495

2011

1.685

2.456

TOTAL:

28.746

38.328

 

(Rata de schimb: 1 leu românesc = 0,0034 yeni)

Disponibilizarea sumelor din împrumut se va face în limita alocatiilor bugetare anuale ale Guvernului Japoniei pentru Bancă.

 

SECTIUNEA a 3-a

 

Se estimează că Proiectul va fi finalizat în luna noiembrie 2011.

 

ANEXA Nr. 2

 

ALOCAREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

 

SECTIUNEA 1

Alocarea

 

Categoria

 

Suma alocată din împrumut

(milioane yeni japonezi)

% din cheltuieli eligibile

de finantat

(A) Lucrări civile si echipamente

21.629

100

(B) Servicii de consultantă

707

100

(C) Dobânda în timpul constructiei

675

(D) Împrejurări neprevăzute

5.735

TOTAL:

28.746

 

 

NOTĂ: Articolele neeligibile pentru finantare sunt următoarele:

a) cheltuieli generale de administratie;

b) impozite si taxe;

c) achizitia de teren si alte proprietăti imobiliare;

d) compensatiile;

e) alte articole indirecte.

Referitor la disponibilizările din fiecare categorie, suma ce va fi disponibilizată va fi calculată din totalul cheltuielilor eligibile prin înmultirea cu procentul respectivei categorii stipulat în această sectiune, dacă nu se convine altfel între Bancă si Împrumutat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dobânda în timpul constructiei

 

(1) Categoria (C) precizează costul estimat de dobânda la capitalul initial plătit si nerambursat în timpul constructiei.

Banca va fi îndreptătită să plătească drept capital initial din sumele împrumutului si să îsi plătească, în numele Împrumutatului, sumele cerute pentru plata dobânzilor, la scadentă, în timpul perioadei de constructie a Proiectului.

Data finală a unei asemenea plăti, astfel cum se descrie mai sus, va fi stabilită de Bancă.

(2) Împrumutatul va plăti Băncii în yeni japonezi o sumă egală cu o zecime de procent (0,1%) din suma disponibilizării mentionate la paragraful (1), drept comision de serviciu pentru aceasta, la data respectivei disponibilizări. Disponibilizarea de către Bancă prin această procedură se va face la primirea comisionului de servicii de la Împrumutat.

(3) O sumă egală cu respectivul comision de servicii va fi finantată din sumele împrumutului si Banca îsi va plăti imediat siesi această sumă drept comision de servicii la data disponibilizării pentru Împrumutat. Asemenea disponibilizare din sumele împrumutului va constitui o obligatie valabilă si obligatorie pentru Împrumutat, conform termenilor si conditiilor din Acordul de împrumut.

 

SECTIUNEA a 3-a

Realocarea în functie de modificarea estimărilor de cost

 

(1) Dacă estimările de cost ale articolelor incluse în categoriile (A)–(C) se vor reduce, suma alocată pentru acestea si care nu mai este necesară pentru aceste categorii va fi realocată de către Bancă categoriei (D).

(2) Dacă estimările de cost ale articolelor incluse în categoriile (A)–(C) vor creste, suma egală cu portiunea, dacă există, a acestei cresteri ce urmează să fie finantată din sumele împrumutului va fi alocată acelei categorii de către Bancă, la cererea Împrumutatului, de la categoria (D), tinând cont totusi de conditiile impuse cheltuielilor neprevăzute, asa cum sunt determinate de Bancă, referitoare la costul articolelor din celelalte categorii.

 

ANEXA Nr. 3

 

GRAFIC DE RAMBURSARE

Rambursarea sumei împrumutului:

 

Data scadentei

Suma

(yeni japonezi)

La 20 martie 2015

471.300.000

La fiecare 20 martie si 20 septembrie, începând cu 20 septembrie 2015 până la 20 martie 2045

471.245.000

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURA DE ACHIZITIE

 

SECTIUNEA 1

Regulile care vor fi utilizate pentru efectuarea achizitiilor în cadrul împrumutului

 

(1) Toate achizitiile de bunuri si servicii, cu exceptia serviciilor de consultantă care urmează să fie finantate din sumele împrumutului, vor respecta Regulile pentru achizitii pentru împrumuturi JBIC ODA, datate octombrie 1999 (denumite în continuare Linii directoare pentru achizitii).

(2) Angajarea consultantilor care urmează să fie plătiti din sumele împrumutului se va face în conformitate cu Liniile directoare privind angajarea consultantilor pentru împrumuturi JBIC ODA, datate octombrie 1999 (denumite în continuare Linii directoare pentru consultanti).

 

SECTIUNEA a 2-a

Tările sursă eligibilă

 

Tara/tările sursă eligibilă pentru efectuarea achizitiilor tuturor bunurilor si serviciilor, inclusiv a serviciilor de consultantă, care urmează să fie finantate din sumele împrumutului sunt toate tările si regiunile.

 

SECTIUNEA a 3-a

Analizarea de către Bancă a deciziilor de achizitie de bunuri si servicii (cu exceptia serviciilor de consultantă)

 

În cazul contractelor care urmează să fie finantate din sumele împrumutului alocate categoriei (A), după cum este specificat în anexa nr. 2 la prezentul acord, următoarele proceduri vor fi supuse examinării si acordului Băncii, în conformitate cu sectiunea 4.02 din Termenii si conditiile generale. Pentru aceste contracte poate fi adoptată procedura de ofertare cu două plicuri, astfel cum este prevăzută în sectiunea 2.03(b) din Liniile directoare pentru achizitii.

(1) Dacă Agentia de executie doreste să adopte alte proceduri de achizitie decât licitatia internatională competitivă, Împrumutatul va înainta Băncii o solicitare de examinare a metodei/metodelor de achizitie (conform formularului nr. 1 anexat la prezentul acord). Banca va informa Agentia de executie în legătură cu acordul său, prin intermediul unei notificări privind metoda/metodele de achizitie.

(2) Înaintea publicării si/sau notificării precalificării, Agentia de executie va prezenta Băncii, în vederea examinării si exprimării acordului, documentele de precalificare, împreună cu o solicitare de examinare a documentelor de precalificare. În cazul în care Banca nu are obiectiuni asupra documentelor mai sus mentionate, aceasta va informa Agentia de executie în acest sens prin intermediul unei notificări privind documentele de recalificare. Orice modificare ulterioară a documentelor mai sus mentionate, efectuată de către Agentia de executie, necesită acordul prealabil al Băncii.

(3) Când firmele precalificate au fost selectate, Agentia de executie va înainta Băncii, în scopul analizei si exprimării acordului, o listă cuprinzând aceste firme si un raport privind procesul de selectie, împreună cu  motivele fiecărei alegeri, atasând toate documentele relevante, precum si o solicitare de examinare a rezultatului precalificării. Agentia de executie ca prezenta Băncii spre informare orice alte documente referitoare la precalificare, la solicitarea rezonabilă a acesteia. În cazul în care Banca nu are obiectiuni la documentele mai sus mentionate, aceasta va informa Agentia de executie în acest sens, prin intermediul unei notificări privind rezultatul precalificării.

(4) Înaintea transmiterii invitatiilor privind ofertele de licitatie, Agentia de executie va prezenta Băncii, spre examinare si exprimarea acordului, documentele de licitatie, cum ar fi notificările si instructiunile pentru ofertanti, formularul de licitatie, proiectul de contract propus, specificatiile, desenele si orice alte documente aferente licitatiei, împreună cu o solicitare de examinare a documentelor de licitatie. În cazul în care Banca nu are obiectiuni asupra documentelor mai sus mentionate, aceasta va informa Agentia de executie în acest sens, prin intermediul unei notificări privind documentele de licitatie. În situatia în care Agentia de executie doreste să efectueze alte modificări ulterioare ale vreuneia dintre documentele mai sus mentionate, se va obtine acordul Băncii înainte ca respectivele documente să fie transmise ofertantilor potentiali.

(5) În cazul în care se adoptă procedura de ofertare cu două plicuri, Agentia de executie, înainte de deschiderea propunerilor de pret, va prezenta Băncii, spre examinare si exprimarea acordului, analiza propunerilor tehnice, mpreună cu o solicitare de examinare a propunerilor tehnice. Agentia de executie va prezenta Băncii spre informare documentele relevante pe care aceasta le poate solicita în mod rezonabil. În cazul în care Banca nu are obiectiuni, aceasta va informa Agentia de executie în mod corespunzător, prin intermediul unei notificări privind analiza propunerilor tehnice.

(6) Înainte de a transmite notificarea ofertantului câstigător, Agentia de executie va prezenta Băncii, spre examinare si exprimarea acordului, analiza ofertelor si propunerea privind adjudecarea licitatiei, însotite de o solicitare de examinare a ofertelor de licitatie si o propunere privind adjudecarea licitatiei. [Atunci când se întreprinde pasul prevăzut la paragraful (5) de mai sus, prin analiza ofertelor se va întelege în cele ce urmează analiza propunerilor de pret.] Agentia de executie va prezenta Băncii spre informare alte documente referitoare la adjudecare, documente referitoare la licitatie, documente relevante pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil. În cazul în care Banca nu are obiectiuni privind documentele mai sus mentionate, aceasta va informa Agentia de executie în aceste sens, prin intermediul unei notificări privind analiza ofertelor si a propunerii de adjudecare a licitatiei.

(7) În cazul în care, după cum a fost prevăzut în sectiunea 5.10 din Liniile directoare pentru achizitii, Agentia de executie doreste să respingă toate ofertele sau să negocieze cu ofertantii evaluati cel mai jos (sau, dacă nu se obtine un rezultat satisfăcător, cu următorul ofertant evaluat cel mai jos) în vederea obtinerii unui contract satisfăcător, Agentia de executie va informa Banca despre motivele sale, solicitând în prealabil analiza si acordul acesteia. În cazul în care Banca nu are obiectiuni, va informa Agentia de executie asupra acordului său. În cazul reluării procedurii de licitatie, toate procedurile ulerioare vor fi în mod substantial în concordantă cu paragrafele (1)–(6).

(8) După semnarea unui contract în mod prompt, Agentia de executie va înainta Băncii, spre analiză si exprimarea acordului, o copie legalizată a contractului, însotit de o solicitare de examinare a contractului (conform formularului nr. 2 anexat la prezentul acord). În situatia în care Banca stabileste conformitatea contractului cu Acordul de împrumut, aceasta va informa Agentia de executie în acest sens, prin intermediul unei notificări privind contractul.

(9) Orice modificare sau anulare a unui contract, examinată de Bancă, va necesita acordul scris prealabil al acesteia, fiind totusi prevăzut faptul că modificările ce nu constituie o schimbare importantă a contractului si nu afectează pretul acestuia nu presupun un astfel de acord al Băncii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Analizarea de către Bancă a deciziilor privind angajarea consultantilor

 

Cu privire la sectiunea 4.02 din Termenii si conditiile generale, următoarele proceduri vor fi supuse examinării si acordului Băncii:

(1) Anterior solicitării de propuneri din partea consultantilor, Agentia de executie va prezenta Băncii, spre examinare si exprimarea acordului, termenii de referintă, lista scurtă a consultantilor si scrisoarea de invitatie, însotite de o solicitare de examinare a acestor documente. În situatia în care Banca nu are obiectiuni în ceea ce priveste documentele mai sus mentionate, aceasta va informa Agentia de executie în acest sens prin intermediul unei notificări privind termenii de referintă, lista scurtă a consultantilor si scrisoarea de invitatie. Orice altă modificare ulterioară a documentelor mai sus mentionate, efectuată de Agentia de executie, necesită acceptul prealabil al Băncii.

(2) Înainte de a invita consultantii cel mai bine plasati să participe la negocierile referitoare la contract, Agentia de executie va transmite Băncii, spre analiză si exprimarea acceptului, rezultatele evaluării propunerilor primite, însotite de o solicitare de examinare a raportului de evaluare a propunerilor consultantilor. În cazul în care Banca nu are obiectiuni asupra documentelor mai sus mentionate, aceasta va informa Agentia de executie în acest sens, prin intermediul unei notificări privind raportul de evaluare a propunerilor consultantilor.

(3) Prompt, după semnarea unui contract, Agentia de executie va transmite Băncii, spre examinare si exprimarea acordului, o copie legalizată a contractului, împreună cu o solicitare de examinare a acestuia (conform formularului nr. 3 anexat la prezentul acord). Când stabileste conformitatea contractului cu Acordul de împrumut, Banca va informa Agentia de executie în acest sens, prin intermediul unei notificări privind contractul.

(4) Dacă Agentia de executie doreste, astfel cum se prevede în sectiunea 3.01”(2) din Liniile directoare pentru consultanti, să angajeze un consultant anume, Agentia de executie va informa în acest sens, în scris, Banca asupra motivelor sale, în scopul examinării si exprimării acceptului acesteia, si va transmite o scrisoare de invitatie si termenii de referintă. După obtinerea acordului Băncii, Agentia de executie va putea transmite scrisoarea de invitatie si termenii de referintă consultantului în cauză. Dacă Agentia de executie consideră propunerile consultantului ca fiind acceptabile, va putea începe negocierile privind conditiile contractului (inclusiv termenii financiari).

(5) Orice modificare sau anulare a unui contract, examinată de Bancă, va necesita acordul scris prealabil al acesteia, fiind totusi prevăzut faptul că modificările ce nu constituie o schimbare importantă a contractului si nu afectează pretul acestuia nu presupun un astfel de acord al Băncii.

 

Formularul nr. 1

Data: ...............

Nr. ref. ............

 

Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională

 

Director general

Departamentul asistentă dezvoltare 3

Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională

 

Doamnelor si domnilor,

 

Solicitare de examinare a metodei/metodelor de achizitie

 

Referitor: Acordul de împrumut nr. ROM-P4 din 31 martie 2005 privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni

În conformitate cu prevederile relevante ale Acordului de împrumut mentionat, înaintăm prin prezenta, în vederea examinării, metoda/metodele de achizitie mentionate în anexa la prezentul formular.

Vom aprecia în mod deosebit dacă ne veti Onstiinta asupra acordului dumneavoastră.

Cu stimă,

 

 

Pentru: ....................................................

(denumirea Agentiei de executie)

 

De către: ................................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. .....

la formularul nr. 1

 

1. Numele proiectului:

2. Metoda/metodele de achizitie:

[ ] Licitatie internatională (locală) limitată

[ ] Cumpărare internatională (locală)

[ ] Contractare directă

[ ] Alte modalităti (...................................................................................................................)

3. Motivele pentru alegerea metodei/metodelor de achizitie în detaliu:

(de exemplu: consideratii tehnice, factori economici, experientă si capabilităti)

4. Numele si nationalitatea furnizorului:

[în cazul licitatiei (locale) internationale limitate si al contractării directe]

5. Suma estimată a contractului:

– valută străină

– monedă natională

6. Principalele articole care urmează să fie finantate prin contract:

7. Tipul de contract:

[ ] Contract la cheie

[ ] Achizitii de bunuri/echipamente/materiale

[ ] Contract privind lucrări civile

[ ] Achizitii de servicii

[ ] Alte tipuri

8. Anexa:

(i) Data semnării contractului

(ii) Data expedierii si/sau data începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor

(iii) Data încheierii (expedierii sau constructiei)

 

Formularul nr. 2

Data: ...............

Nr. ref. ............

 

Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională

 

Director general

Departamentul asistentă dezvoltare 3

Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională

 

Doamnelor si domnilor,

 

Solicitare de examinare a contractului

 

În conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. ROM-P4, din 31 martie 2005, vă înaintăm prin prezenta, în vederea examinării de către dumneavoastră, un exemplar legalizat al contractului atasat. Detaliile contractului sunt următoarele:

1. Numărul si data contractului: .................................................................................................

2. Numele si nationalitatea furnizorului: .......................................................................................

3. Numele cumpărătorului: ...........................................................................................................

4. Pretul contractului: ....................................................................................................................

5. Cheltuieli eligibile: .....................................................................................................................

6. Suma finantării solicitate: ..........................................................................................................

(reprezentând ...% din cheltuielile eligibile)

7. Descrierea si originea bunurilor:

Vom aprecia în mod deosebit dacă ne veti Onstiinta asupra acceptului dumneavoastră privind contractul, prin transmiterea unei notificări privind contractul.

 

Cu stimă,

 

 

Pentru: ....................................................

(denumirea Agentiei de executie)

 

De către: ................................................

(semnătura autorizată)

 

Formularul nr. 3

Data: ...............

Nr. ref. ............

 

Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională

 

Director general

Departamentul asistentă dezvoltare 3

Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională

 

Doamnelor si domnilor,

 

Solicitare de examinare a contractului (pentru serviciile de consultantă)

 

În conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. ROM-P4, din 31 martie 2005, vă înaintăm prin prezenta, în vederea examinării de către dumneavoastră, un exemplar legalizat al contractului atasat. Detaliile contractului sunt următoarele:

1. Numărul si data contractului: .................................................................................................

2. Numele si nationalitatea consultantului: .................................................................................

3. Numele angajatorului: ...............................................................................................................

4. Pretul contractului: ....................................................................................................................

5. Cheltuieli eligibile: .....................................................................................................................

6. Suma finantării solicitate: .........................................................................................................

(reprezentând ...% din cheltuielile eligibile)

Vom aprecia în mod deosebit dacă ne veti Onstiinta asupra acceptului dumneavoastră privind contractul, prin transmiterea unei notificări privind contractul.

 

Cu stimă,

 

 

Pentru: ....................................................

(denumirea Agentiei de executie)

 

De către: ................................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA DE ANGAJAMENT

 

Procedura de angajament pentru împrumuturi ODA, datată octombrie 1999 (denumită în cele ce urmează Procedura de angajament), se va aplica mutatis mutandis în cazul disponibilizărilor din sumele împrumutului pentru achizitionarea de bunuri si servicii de la furnizor/furnizori din tara/tările sursă/surse eligibilă/eligibile, altele decât România, în ceea ce priveste partea contractului exprimată într-o valută international convertibilă, alta decât moneda natională a României, cu următoarele prevederi suplimentare:

1. Referitor la sectiunea 1”(3) din Procedura de angajament: banca japoneză si banca emitentă vor fi The Bank of Tokyo–Mitsubishi, Ltd, Tokyo.

2. (1) Împrumutatul va plăti Băncii în yeni japonezi o sumă egală cu o zecime de procent (0,1%) din suma scrisorii de angajament, sub formă de comision de serviciu, la data emiterii respectivei scrisori de angajament. Banca va emite către banca japoneză scrisoarea de angajament la primirea comisionului de serviciu de la Împrumutat.

(2) O sumă egală cu acest comision va fi finantată din suma împrumutului si Banca va plăti imediat această sumă către sine, sub formă de comision de serviciu, la data emiterii scrisorii de angajament. Această disponibilizare din suma împrumutului va constitui o obligatie valabilă din punct de vedere legal a Împrumutatului, în cadrul termenilor si conditiilor Acordului de împrumut.

 

ANEXA Nr. 6

 

PROCEDURA DE RAMBURSARE

 

Procedura de rambursare pentru împrumuturi ODA, datată octombrie 1999 (denumită în cele ce urmează Procedura de rambursare), se va aplica mutatis mutandis în cazul disponibilizărilor de sume pentru efectuarea plătilor către furnizor/furnizori din România si către furnizor/furnizori din tara/tările sursă/surse eligibilă/eligibile, altele decât România, în ceea ce priveste partea contractului exprimată în moneda natională a României, cu următoarele prevederi suplimentare:

1. Banca din Tokyo autorizată pentru efectuarea operatiunilor valutare, ori de câte ori este mentionată în această anexă, inclusiv în Procedura de rambursare, va fi The Bank of Tokyo–Mitsubishi, Ltd, Tokyo.

2. Banca Împrumutatului autorizată pentru efectuarea operatiunilor valutare, mentionată în Procedura de rambursare, va fi Banca Comercială Română – S.A.

3. Documentele justificative care evidentiază fiecare plată si destinatia acesteia, mentionate la pct. 2. lit. b) din Procedura de rambursare, vor fi următoarele:

(1) Pentru plătile efectuate către furnizor/furnizori în vederea livrării/expedierii bunurilor:

a) factura furnizorului/furnizorilor în care se specifică mărfurile, cu cantitătile si preturile lor, care au fost sau care sunt furnizate/expediate;

b) scrisoare de conosament sau alte documente care evidentiază expedierea/livrarea bunurilor enumerate în factură;

c) cambie sau alte documente care evidentiază data si suma plătită furnizorilor; o chitantă simplă din partea furnizorilor, care să arate data si suma plătită, va fi suficientă.

(2) Pentru plătile efectuate către furnizor/furnizori anterior livrării/expedierii bunurilor:

– cambie sau alte documente care evidentiază data si suma plătită furnizorilor; o chitantă simplă din partea furnizorilor, care să arate data si suma plătită, va fi suficientă.

(3) Pentru plătile privind serviciile consultantilor:

a) cererea depusă de consultanti, care să indice detaliat serviciile prestate, perioada acoperită si suma care urmează să le fie plătită;

b) cecul bancar anulat, proiectul de cerere sau alte documente similare, care să evidentieze data si suma plătită; o chitantă din partea consultantilor, care să indice data si suma plătită, va fi, de asemenea, suficientă.

(4) În cazul plătilor efectuate pentru alte servicii prestate:

a) documentul, cererea sau factura care specifică natura serviciilor prestate si sumele percepute pentru acestea;

b) cecul bancar anulat, proiectul de cerere sau alte documente similare, care să evidentieze data si suma plătită; o chitantă din partea consultantilor, care să indice data si suma plătită, va fi, de asemenea, suficientă.

În cazul serviciilor aferente importului de bunuri (de exemplu: navlul, cheltuieli cu asigurarea), se vor furniza informatii suficiente pentru a permite Băncii să stabilească corelatia dintre acestea si bunul specific la care se referă si al cărui cost a fost sau urmează să fie finantat de Bancă.

(5) În cazul plătilor privind contractele pentru lucrări civile:

a) documentul, cererea sau factura contractorului, care să prezinte cu detalii suficiente lucrările efectuate de contractor si suma pretinsă pentru acestea, certificată de directorul tehnic al Împrumutatului numit pentru Proiect, care să ateste faptul că lucrarea efectuată de contractant este satisfăcătoare si în conformitate cu termenii contractului; o astfel de certificare efectuată separat poate fi suficientă;

b) cecul bancar anulat, proiectul de cerere sau alte documente similare, care să evidentieze data si suma plătită contractorului; o chitantă din partea contractorului, care să indice data si suma plătită, va fi, de asemenea, suficientă.

4. (1) Împrumutatul va plăti Băncii, în yeni japonezi, o sumă egală cu o zecime de procent (0,1%) din suma disponibilizată pentru Împrumutat, sub formă de comision de serviciu, la data disponibilizării. Disponibilizarea efectuată de Bancă în cadrul acestei proceduri se va realiza la primirea comisionului de serviciu de la Împrumutat.

(2) O sumă egală cu acest comision de serviciu va fi finantată din suma împrumutului si Banca va plăti imediat această sumă către sine, sub formă de comision de serviciu, la data efectuării disponibilizării pentru Împrumutat.

Această disponibilizare din suma împrumutului va constitui o obligatie valabilă din punct de vedere legal a Împrumutatului, conform termenilor si conditiilor Acordului de împrumut.

5. Suma care apare pe cererea de rambursare va fi exprimată în yeni japonezi.

 

ANEXA Nr. 7

 

PROCEDURA DE TRANSFER

 

Procedura de transfer stabilită în prezentul document va fi aplicată în cazul disponibilizărilor pentru plăti ce urmează a fi făcute către un furnizor/furnizori din România si dintr-o tară/tări sursă/surse eligibilă/eligibile, alta/altele decât România, în ceea ce priveste partea din contract exprimată în moneda natională a României.

Banca autorizată pentru schimb valutar în Tokyo, oriunde este mentionată în prezenta anexă, va fi The Bank of Tokyo–Mitsubishi, Ltd, Tokyo (denumită în continuare Banca plătitoare).

Banca autorizată pentru schimb valutar de pe teritoriul Împrumutatului, mentionată în prezenta anexă, va fi Banca Comercială Română – S.A. (denumită în continuare Banca Comercială).

 

1. Solicitarea de disponibilizare

(1) Când Împrumutatul primeste solicitări de plată de la furnizor/furnizori prin intermediul Agentiei de executie (conform formularului SP anexat la prezentul document), Împrumutatul va solicita Băncii să efectueze o disponibilizare pentru o sumă ce nu depăseste suma efectiv solicitată de furnizor/furnizori prin transmiterea către Bancă a solicitării de disponibilizare, în conformitate cu Formularul SD anexat la prezentul document. Fiecare solicitare de disponibilizare va fi semnată de Împrumutat si va fi însotită de următoarele documente:

a) lista cuprinzând plătile, conform Formularului SD-FRP anexat la prezentul document;

b) o copie a instructiunilor de transfer transmise Băncii Comerciale, conform Formularului JBIC-TI anexat la prezentul document;

c) solicitări de plată care evidentiază suma ce urmează să fie plătită furnizorului/furnizorilor, conform Formularului SP;

d) următoarele documente justificative care evidentiază fiecare plată si destinatia acesteia:

(i) în cazul plătii furnizorului/furnizorilor pentru livrarea/expedierea bunurilor si/sau serviciilor:

– scrisoare de conosament sau alte documente similare care evidentiază livrarea/expedierea bunurilor enumerate în factură;

(ii) pentru plata serviciilor de consultantă:

– cererile consultantilor care indică, cu suficiente detalii, serviciile prestate, perioada acoperită si suma care urmează să fie plătită către acestia;

(iii) în cazul plătilor efectuate conform contractelor pentru lucrări civile:

– documentul, chitanta sau factura contractorului, care arată, cu suficiente detalii, lucrarea făcută de contractor si suma solicitată pentru aceasta;

– un certificat care să ateste că lucrarea efectuată de contractor este satisfăcătoare si în conformitate cu termenii contractului relevant. Un astfel de certificat va fi semnat de Agentia de executie.

(2) Suma mentionată în solicitarea de disponibilizare va fi exprimată în yeni japonezi, convertiti la cursul la cumpărare T/T, cotat de Banca Comercială la data imediat anterioară zilei în care este făcută solicitarea de disponibilizare. Suma ce va fi plătită în moneda si la cursul valutar utilizate pentru conversia yenilor japonezi va fi descrisă în lista cuprinzând plătile, conform Formularului SD-FRP, împreună cu documentul doveditor al respectivului curs valutar.

(3) Împrumutatul va trimite Băncii Comerciale instructiunile de transfer, însotite de copii ale solicitării de disponibilizare si ale solicitărilor de plată, atunci când Împrumutatul transmite Băncii o solicitare de disponibilizare.

 

2. Disponibilizarea

(1) Atunci când Banca consideră solicitarea de disponibilizare în ordine si în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut, aceasta, după primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmează să fie trasă, drept comision de serviciu plătit de către Împrumutat, va efectua disponibilizarea în yeni japonezi. Disponibilizarea va fi efectuată în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data primirii/solicitării prin plata în contul nerezident în yeni al Băncii Comerciale, care va fi deschis în prealabil la Banca plătitoare care efectuează plata, în conformitate cu legile si reglementările japoneze relevante.

(2) O sumă egală cu acest comision de serviciu va fi finantată din suma împrumutului si Banca va plăti imediat această sumă către sine, sub formă de comision de serviciu, la data efectuării disponibilizării pentru Împrumutat.

Această disponibilizare din suma împrumutului va constitui o obligatie valabilă din punct de vedere legal a

Împrumutatului, conform termenilor si conditiilor Acordului de mprumut.

 

3. Plata către furnizor/furnizori

După ce sumele din împrumut disponibilizate de Bancă au fost creditate în contul nerezident în yeni al Băncii Comerciale mentionat la pct. 2 de mai sus si Banca Comercială primeste confirmarea telegrafică de la Banca plătitoare, Banca Comercială va schimba imediat suma creditată în moneda României si va transfera suma efectiv solicitată de furnizor/furnizori prin solicitarea de plată în contul corespondent al furnizorului/furnizorilor la banca furnizorului/furnizorilor, în conformitate cu instructiunile de transfer.

 

4. Delegarea de autoritate

(1) Împrumutatul desemnează prin prezentul document Banca Comercială ca agent al său în scopul întreprinderii oricărei actiuni sau încheierii oricărui acord solicitat sau permis în conformitate cu prezenta procedură de transfer.

(2) Orice actiune întreprinsă sau acord încheiat de către Banca Comercială, ca urmare a autoritătii conferite de aceasta, îl va angaja integral pe Împrumutat si va avea aceeasi fortă si acelasi efect ca si cum ar fi fost întreprinsă de Împrumutat.

(3) Autoritatea conferită Băncii Comerciale poate fi revocată sau modificată printr-un acord între Împrumutat si Bancă.

 

5. Aranjament

Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Banca Comercială să încheie aranjamentul necesar cu Banca plătitoare, aranjament care să contină, în conformitate cu autoritatea conferită Băncii Comerciale, stabilită la pct. 4, următoarele:

a) utilizarea contului nerezident în yeni al Băncii Comerciale, deschis la Banca plătitoare pentru procesarea disponibilizărilor efectuate conform Procedurii de transfer;

b) faptul că imediat după ce disponibilizarea efectuată de Bancă a fost creditată în contul nerezident în yeni al Băncii Comerciale, mentionat la pct. 2, Banca plătitoare va confirma telegrafic Băncii Comerciale efectuarea disponibilizării de către Bancă.

6. Banca nu va fi responsabilă pentru nici o pierdere suportată de către Împrumutat si/sau furnizor/furnizori datorită unor diferente dintre cursul valutar ce va fi utilizat pentru conversia yenilor japonezi în moneda utilizată pentru plata efectivă către furnizor/furnizori la data transferului si cursul de schimb ce va fi utilizat pentru conversia monedei utilizate pentru plata efectivă către furnizor/furnizori în yeni japonezi la data disponibilizării.

 

Formularul SD

 

Solicitare de disponibilizare

 

Data ................................

Împrumutat nr.: ROM-P4

Seria cererii nr. ..............

 

Destinatar: Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională

 

Director general

Departamentul asistentă dezvoltare 3

Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională

 

Domnilor,

 

1. Ca urmare a Acordului de împrumut nr. ROM-P4 din 31 martie 2005, încheiat între Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională (denumită în continuare Bancă) si Guvernul României, subsemnatul solicită prin prezentul document disponibilizarea conform Acordului de împrumut mentionat a sumei de yeni japonezi (adică ......................) pentru plata cheltuielilor descrise în lista/ listele anexată/anexate la prezentul document.

2. Subsemnatul nu a mai solicitat anterior disponibilizarea nici unei sume din împrumut în scopul efectuării cheltuielilor descrise în listă/liste. Subsemnatul nu a obtinut si nu va obtine fonduri în acest scop din sumele unui alt împrumut, credit sau împrumut nerambursabil aflat la dispozitia subsemnatului.

3. Subsemnatul certifică faptul că:

a) cheltuielile descrise în listă sunt efectuate pentru scopurile specificate în Acordul de împrumut;

b) bunurile si serviciile pentru care se efectuează aceste cheltuieli au fost achizitionate în conformitate cu procedurile de achizitie aplicabile, convenite cu Banca ca urmare a Acordului de împrumut, si costul si termenii de achizitie a acestora sunt rezonabile;

c) bunurile si serviciile mentionate sunt sau vor fi furnizate de către furnizorul/furnizorii specificat/specificati în lista anexată si sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) tara/tări sursă/surse eligibilă/eligibile pentru împrumuturile Băncii.

4. Vă rugăm să disponibilizati suma solicitată prin prezentul document, prin plata în contul nerezident în yeni al ......................................., deschis la The Bank of Tokyo–Mitsubishi, Ltd, Tokyo.

5. Această solicitare cuprinde .......... pagini si ............ liste semnate si numerotate.

 

Al dumneavoastră,

.................................................

(numele Împrumutatului)

 

Pentru:

.............................

(semnătura autorizată)

 

Formularul JBIC-IT

 

Instructiuni de transfer

 

Data:

Împrumut nr.: ROM-P4

Nr. serie solicitare:

 

Către: Banca Comercială Română

La primirea sumei de la Bancă, ca urmare a solicitării noastre de disponibilizare nr. ........... din ................., prin prezenta vă solicităm să schimbati suma disponibilizată în moneda României si să transferati suma efectiv solicitată de furnizor/furnizori în contul furnizorului/furnizorilor respectiv/respectivi la Banca furnizorului/furnizorilor, după cum s-a specificat în Solicitarea de plată nr. ...................... din data de ...............

 

.....................................................

(numele si adresa Împrumutatului)

.....................................................

(semnătura)

 

Anexat: solicitare de disponibilizare/solicitare de plată

 

Formularul SP

 

Solicitare de plată

 

Data: .....................

Împrumutatul nr.: ROM-P4

CP nr.

 

Destinatar: (numele si adresa Agentiei de executie)

Prin prezentul document vă prezentăm solicitarea de plată pentru executarea lucrării, cu următorul continut:

1. Numele beneficiarului:

2. Nr. contractului si data:

3. Nota privind nr. contractului si data (dacă există):

4. Descrierea mărfii si a serviciilor realizate:

5. Suma solicitată:

6. Suma acumulată deja plătită:

7. Suma totală (5+6):

Vă rugăm să plătiti suma solicitată la pct. 5 de mai sus în următorul cont:

Nr. contului:

Numele Băncii furnizorului/furnizorilor:

Adresa Băncii furnizorului/furnizorilor:

Adresa de telegraf

 

...........................................

(numele furnizorului)

De către:

........................................

(semnătura)

 

NOTĂ: Dacă beneficiarul este înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene, numărul de cont ar trebui înlocuit cu IBAN, însotit de CIB (codul de identificare bancară).

 

Formularul SD-FRP

 

Foaie-rezumat plăti

 

Data:

Nr. serie

 

1.

Tranzactie

2.

Nr. de

referintă

JBIC

3.

Achizitorul

4.

Furnizorul

5.

Nationalitatea

furnizorului

*1

6.

Descrierea

mărfii si/sau

a serviciilor

7.

Categoria

*2

 

8.

Originea

9.

Suma

contractului

10.

Rata

de

schimb

11.

Suma

plătii

*3

12.

Natura plătii

*4

13.

Metoda

de achizitie

*5

14.

Suma solicitată

pentru finantare

*3

15.

Coeficientul de

disponibilizare

*6

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul certifică faptul că furnizorul/furnizorii si/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile sub Acordul de împrumut.


*1 Nota pentru 5. Nationalitatea furnizorului: tara în care furnizorul este înfiintat si înregistrat.

*2 Nota pentru 7. Categoria: categoria descrisă la sectiunea 1 a anexei nr. 2.

*3 Nota pentru 11 si 14. Suma de plată: dacă nu este exprimată în yeni japonezi, precizati ambele: suma în moneda în care se va face plata către furnizor/furnizori si suma/sumele convertită/convertite, calculată/calculate în conformitate cu pct. 1”(2) din anexa nr. 7, precum si rata/ratele de schimb.

*4 Nota pentru 12. Natura plătii: un avans, plata unei rate sau plata finală etc.

*5 Nota pentru 13. Metoda de achizitie: precizati motivele pentru alegerea altei metode decât licitatia internatională competitivă.

*6 Nota pentru 15. Coeficientul de disponibilizare: raportul dintre suma solicitată pentru finantare si suma plătii în moneda în care se va face plata către furnizor/furnizori.

 

Pentru:

De către:

............................................

Semnătura autorizată

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Japoniei pentru Cooperare Internatională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2005.

Nr. 924.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 426

din 13 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, exceptie ridicată de Toader Dura în Dosarul nr. 3.941/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.941/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, exceptie ridicată de Toader Dura.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul art. II din Legea nr. 576/2004 reprezintă o dispozitie tranzitorie aparent legală care va determina prin aplicarea sa pronuntarea unor solutii diferite în spete similare, instituindu-se astfel un tratament penal inechitabil si, implicit, se va aduce atingere scopului procesului penal. Asa fiind, apreciază că pentru a se evita producerea unor inechităti de tratament s-ar fi impus ca prin dispozitiile criticate să se dispună (eventual) judecarea în continuare doar a acelor recursuri în anulare aflate pe rol si care sunt în favoarea inculpatilor. În acest context apreciază că dispozitiile art. II din Legea nr. 576/2004 sunt neconstitutionale, raportate la prevederile art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Înalta Curte de Casatie si Justitie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale deduse controlului de constitutionalitate nu contravin textelor de referintă invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată că în scopul reglementării situatiei cauzelor privind recursurile în anulare aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie Legea nr. 576/2004 cuprinde o dispozitie tranzitorie cu privire la modalitatea de solutionare a recursurilor în anulare declarate până la data intrării în vigoare a prevederilor acestui act normativ.

Aceste dispozitii tranzitorii au un caracter sui generis în raport cu celelalte acte normative si sub aspect practic prezintă o importantă deosebită datorită faptului că, în toate cazurile în care unele legi procesual penale sunt înlocuite cu altele, pe agendele organelor judiciare penale se găsesc în curs de solutionare numeroase dosare penale. Guvernul consideră că, sub acest aspect, prin dispozitiile tranzitorii se realizează o conciliere între principiile activitătii legii si operativitătii procesului penal, pe de o parte, si ocrotirea drepturilor si intereselor legitime ale părtilor, pe de altă parte. De asemenea, arată că, în cauză, nu este vorba despre aplicarea legii penale mai favorabile, ci a unor norme de procedură penală care sunt de imediată aplicare, astfel încât nu se aduce atingere prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie. În final, apreciază că dispozitiile tranzitorii ale Legii nr. 576/2004 nu contravin nici principiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si în art. 21 alin. (3), astfel încât nu se aduce atingere principiului egalitătii în drepturi sau al accesului liber la justitie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a art. II din Legea nr. 576/2004 fată de prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât legea nouă este aplicabilă imediat tuturor situatiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum si tuturor efectelor produse de situatiile juridice formate după abrogarea legii vechi. De altfel, în jurisprudenta sa, si anume prin deciziile nr. 146/2004 si nr. 291/2004, Curtea a statuat în mod constant că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravietuirea legii vechi si să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.

De asemenea, nu poate fi retinută nici critica privind înfrângerea art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece textul de lege criticat nu instituie privilegii sau discriminări între cetăteni si nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi, tratamentul egal impunându-se doar pentru cetătenii aflati în situatii identice.

În ceea ce priveste contrarietatea dispozitiilor legale criticate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, Avocatul Poporului arată că textul criticat nu contravine principiului liberului acces la justitie, al dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, întrucât nu opreste părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, dispozitii potrivit cărora:

“Cauzele privind recursurile în anulare declarate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să fie judecate de Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit dispozitiilor în vigoare la data declarării recursurilor în anulare.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (3), care au următorul continut:

– Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“;

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin art. I pct. 5 din Legea nr. 576/2004 au fost abrogate dispozitiile art. 409–4141 din Codul de procedură penală referitoare la recursul în anulare care, astfel, si-a încetat existenta ca institutie procesuală. Art. II din acelasi act normativ consacră o normă tranzitorie care, departe de a avea caracter retroactiv, asa cum sustine autorul exceptiei, consacră, dimpotrivă, ultraactivitatea reglementării anterioare în ceea ce priveste cauzele aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ca urmare a declarării recursurilor în anulare de către procurorul general, sub imperiul acesteia. De altfel, solutia contrară, respectiv aplicarea de îndată a dispozitiei abrogatoare, având drept consecintă încetarea proceselor deja declansate prin promovarea recursului în anulare, aflate în curs de solutionare si, deci, lipsirea de eficientă a unei atari căi de atac, cu toate că fusese exercitată sub imperiul si în temeiul reglementării anterioare, atunci în vigoare, ar avea un evident caracter retroactiv.

Curtea constată că nu poate fi retinută nici critica cu privire la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie, în măsura în care aplicarea reglementării criticate are loc exclusiv în ipoteza acolo prevăzută, fără distinctii în functie de criterii arbitrare, iar procesele în curs se derulează potrivit regulilor procedurale de drept comun, cu respectarea drepturilor si garantiilor consacrate de legislatia în vigoare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, exceptie ridicată de Toader Dura în Dosarul nr. 3.941/2004 al Înaltei Curti de

Casatie si Justitie – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.104.