MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 429 din 13 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.141. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

519. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

 

1.000. – Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005

 

1.001. – Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 429

din 13 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Matei în Dosarul nr. 4.391/2004 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde personal Ionel Dumitru, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, partea prezentă solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acestor dispozitii, statuând prin Decizia nr. 379 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 7 noiembrie 2003, că acestea sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 16 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 4.391/2004, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 4001din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale, deoarece contravin prevederilor art. 44 alin. (1) din Constitutie. În acest sens arată că, prin posibilitătile oferite instantei de textul de lege criticat, dreptul de proprietate al contestatorului-debitor (autor al exceptiei) asupra unui imobil este afectat deoarece permite intimatului-creditor să se îndestuleze de pe urma acestui imobil pentru o creantă cu care nu are nici o legătură.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece cererea de împărtire a bunurilor comune, formulată de către creditor, în cadrul executării silite, conform art. 4001 din Codul de procedură civilă, nu aduce atingere dreptului de proprietate al contestatorului-debitor, fiind o deposedare cu cauză, ce se realizează în scopul satisfacerii creantei pe care acesta o are împotriva debitorului care nu a înteles să-si execute de bunăvoie obligatia de plată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că art. 4001 din Codul de procedură civilă reglementează calea procedurală prin care creditorul poate să-si realizeze un drept recunoscut de lege, si anume formulând, în cadrul unei contestatii la executare, cererea de a se împărti bunurile pe care debitorul le are în proprietate comună, în scopul de a se determina în concret care bunuri sau alte valori care pot fi urmărite apartin numai debitorului, pentru a fi supuse urmăririi, în virtutea dreptului de gaj general recunoscut creditorilor de art. 1718 din Codul civil. Astfel, textul de lege criticat oferă posibilitatea creditorilor să treacă la executarea silită, al cărei obiect îl pot constitui doar bunurile debitorului, asigurând totodată protejarea intereselor patrimoniale ale coproprietarilor debitorilor care nu sunt parte în raportul juridic supus judecătii, respectiv în raportul de obligatie fată de creditorul urmăritor. În acest sens Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 379 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 7 noiembrie 2003.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat nu aduce atingere dreptului de proprietate, ci, dimpotrivă, dă expresie acestuia într-o manieră specifică. Departe de a constitui o atingere a dreptului subiectiv în sine, asemenea reglementări creează conditiile indispensabile valorificării acestuia, prin posibilitatea dată creditorului de a cere împărtirea bunurilor proprietate comună, în scopul satisfacerii creantei sale împotriva debitorului care nu a înteles să o execute de bunăvoie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4001 din Codul de procedură civilă, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000.

Textul de lege criticat are următorul continut:

– Art. 4001 din Codul de procedură civilă: “Împărtirea bunurilor proprietate comună poate fi hotărâtă, la cererea părtii interesate, si în cadrul judecării contestatiei la executare.“ În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Constitutie, care au următorul continut: “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, după urmărirea bunurilor proprii, creditorul personal va putea cere împărteala bunurilor comune, în acest fel bunurile atribuite fiecărui sot devenind bunuri proprii si putând forma obiectul urmăririi silite din partea creditorului. Prin Decizia nr. 379 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 7 noiembrie 2003, Curtea a statuat că dispozitiile art. 4001 asigură, pe de o parte, protejarea intereselor patrimoniale ale acelor coproprietari care nu sunt parte în raportul juridic supus judecătii, iar pe de altă parte, permit creditorilor să treacă la executarea silită al cărei obiect îl pot constitui doar bunurile debitorului. Asa fiind, existenta proprietătii comune împiedică temporar realizarea executării silite, numai după finalizarea procedurii de împărteală a bunurilor indivize executarea putând continua cu privire la bunurile ce apartin exclusiv debitorului urmărit.

Prin efectul partajului, creditorul păstrează posibilitatea fie de a urmări întregul bun care a făcut obiectul partajului, dacă acesta a fost atribuit debitorului, fie sulta la care a fost obligat coproprietarul nedebitor căruia i-a fost atribuit bunul, fie partea cuvenită debitorului din pretul obtinut din vânzarea întregului imobil. Asa fiind, Curtea retine că reglementarea criticată are ca finalitate protejarea intereselor coproprietarilor nedebitori, pusi, în acest mod, la adăpost de riscul de a fi obligati să participe la achitarea unei datorii care nu le incumbă, efectuând astfel o plată nedatorată.

Prin urmare, se constată că textul de lege criticat nu aduce atingere dreptului de proprietate, consacrat de art. 44 din Constitutie, critica autorului exceptiei fiind neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ion Matei în Dosarul nr. 4.391/2004 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.141.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

 

În temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în baza prevederilor pct. 32.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Dispozitiile prezentului ordin se aplică de toate organele fiscale implicate în solutionarea unor contestatii formulate împotriva actelor administrative fiscale.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2005.

Nr. 519.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

 

1. Instructiuni pentru aplicarea art. 174 – Posibilitatea de contestare

 

1.1. Orice persoană care formulează o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să demonstreze dreptul său sau interesul legitim lezat.

1.2. Prin lipsa actului administrativ fiscal se întelege nesolutionarea în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal.

1.3. În cazul deciziilor emise potrivit art. 86 din Codul de procedură fiscală, republicat, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu si a deciziilor de impunere emise ulterior în temeiul acesteia.

 

2. Instructiuni pentru aplicarea art. 175 – Forma si continutul contestatiei

 

2.1. În situatia în care contestatorul precizează că obiectul contestatiei îl formează actul administrativ atacat, fără însă a mentiona, înăuntrul termenului acordat de organul de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie vamală, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le contestă, contestatia se consideră formulată împotriva întregului act administrativ fiscal.

2.2. În situatia în care contestatia nu îndeplineste cerintele care privesc depunerea împuternicirii, semnătura, precum si stampilarea, în original, organele de solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia să îndeplinească aceste cerinte. În caz contrar, contestatia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

2.3. Confirmările de primire se vor anexa la dosarul cauzei.

2.4. Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.

2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solutionare va solicita contestatorului, pe bază de scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunicării acesteia, a motivelor de fapt si de drept, sub sanctiunea respingerii contestatiei ca nemotivată.

 

3. Instructiuni pentru aplicarea art. 176 – Termenul de depunere a contestatiei

 

3.1. La primirea contestatiei, organul emitent al actului administrativ fiscal va întocmi dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare. Întocmirea dosarului contestatiei nu este obligatorie în situatia în care, potrivit art. 178 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat, organul emitent este competent pentru solutionarea contestatiei.

3.2. Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia în original, care trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptătite, precum si amprenta stampilei, în cazul contestatorului persoană juridică, împuternicirea avocatială, după caz, actul administrativ fiscal atacat, în copie, precum si anexele acestuia, copii ale documentelor care au legătură cu cauza supusă solutionării, documentele depuse de contestator, decizia de instituire a măsurilor asiguratorii si sesizarea penală în copie, după caz.

3.3. În situatia în care competenta de solutionare nu îi apartine, organul emitent al actului atacat va înainta dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare organului de solutionare competent, numai după verificarea îndeplinirii cerintelor procedurale.

3.4. În cazul în care contestatia este depusă direct la organul competent de solutionare, acesta o va transmite organului emitent al actului atacat, în vederea constituirii dosarului contestatiei, a verificării conditiilor procedurale, precum si a întocmirii referatului cu propuneri de solutionare.

3.5. În situatiile prevăzute de art. 176 alin. (2) si (3) din Codul de procedură fiscală, republicat, contestatorul va fi Onstiintat printr-o adresă.

3.6. Referatul cu propuneri de solutionare cuprinde precizări privind îndeplinirea conditiilor de procedură, mentiuni privind instituirea măsurilor asiguratorii sau sesizarea organelor de urmărire si cercetare penală, după caz, precum si propuneri de solutionare a contestatiei, având în vedere toate argumentele si documentele contestatorului.

3.7. În referat se va mentiona obligatoriu dacă s-a făcut sau nu sesizare penală.

3.8. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat.

3.9. În conditiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestatiei, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat la cunostintă de actul administrativ fiscal atacat, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal.

În situatia depunerii prin postă a contestatiei, organul emitent al actului administrativ fiscal atacat este obligat să anexeze la dosarul contestatiei plicul prin care a fost transmisă.

3.10. Persoanele care nu respectă prevederile legale privind comunicarea actelor administrative fiscale si nu anexează la dosarul cauzei dovada comunicării actului atacat, precum si dovada depunerii contestatiei sunt direct răspunzătoare de acest fapt.

3.11. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel: 1. Termenul de depunere a contestatiei se calculează pe zile libere, cu exceptia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.

Exemplu:

Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 29 iunie, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data de 30 iunie si se Omplineste în data de 29 iulie, astfel încât ultima zi de depunere a contestatiei este 30 iulie.

2. Termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârsitul primei zile de lucru următoare.

Exemplu:

În situatia în care data de 30 iunie prezentată la exemplul anterior este sâmbătă, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august.

3. Termenul de 3 luni prevăzut la art. 176 alin. (4) din Codul de procedură fiscală se sfârseste în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare.

Exemplu:

Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfârseste în data de 15 aprilie, astfel încât ultima zi de depunere a contestatiei este data de 15 aprilie.

4. Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârseste într-o lună care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii.

Exemplu:

Actul administrativ fiscal este comunicat în data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfârseste în ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 februarie sau 29 februarie, reprezentând ultima zi de depunere a contestatiei.

3.12. Organele care au încheiat actul administrativ fiscal atacat vor păstra, în copie, dosarul contestatiei, la care vor anexa si deciziile emise în solutionarea contestatiei.

3.13. Când contestatorul îsi majorează pretentiile, dispozitiile procedurale privind termenul de depunere a contestatiei se aplică corespunzător pentru diferenta contestată suplimentar.

3.14. Contestatia se consideră depusă în termenul de 3 luni în situatia în care actul administrativ atacat nu cuprinde unul dintre elementele prevăzute la art. 42 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură fiscală, republicat.

 

4. Instructiuni pentru aplicarea art. 177 – Retragerea contestatiei

 

4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, iar în cazul contestatorilor persoane juridice, cererea trebuie să poarte stampila persoanei juridice. Dovada calitătii de împuternicit se face potrivit legii.

4.2. Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului de identitate.

4.3. Organul de solutionare competent va comunica decizia prin care ia act de renuntarea la contestatie după expirarea termenului general de depunere a contestatiei.

 

5. Instructiuni pentru aplicarea art. 178 – Organul competent

 

5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenta de solutionare a organelor specializate prevăzute la art 178 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat, sunt cele prevăzute expres si limitativ de lege.

În situatia în care, ca urmare a raportului privind rezultatele inspectiei fiscale, nu se modifică baza de impunere, de la data aducerii la cunostinta contribuabilului a acestui fapt, titlul de creantă fiscală susceptibil de a fi contestat este declaratia fiscală, asimilată cu o decizie de impunere în conditiile art. 83 din Codul de procedură fiscală, republicat.

5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozitia de măsuri, decizia privind stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, republicat, notele de compensare, înstiintări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc. 5.3. Titluri de creantă privind datoria vamală pot fi: declaratia vamală în detaliu, chitanta vamală, procesul-verbal prin care se stabileste si se individualizează datoria vamală, inclusiv accesoriile, potrivit legii, precum si actul constatator, în măsura în care nu s-a încheiat proces-verbal.

5.4. Competenta de solutionare este dată de cuantumul total al sumelor contestate, reprezentând impozite, taxe, contributii stabilite de plată de către organul fiscal, precum si accesorii ale acestora, sau de cuantumul total al taxelor, impozitelor, contributiilor, aprobate la rambursare, respectiv restituire, după caz.

Exemplu:

a) Atunci când, ca urmare a solutionării deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, se stabileste TVA de plată sub 500.000 lei (RON), iar TVA-ul respins la rambursare este peste 500.000 lei (RON), competenta de solutionare este dată de cuantumul taxei pe valoarea adăugată de plată.

b) Dacă, ca urmare a solutionării deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, rezultă diferente care diminuează suma solicitată la rambursare, dar care nu determină stabilirea TVA de plată, competenta de solutionare a contestatiei este dată de cuantumul taxei pe valoarea adăugată aprobată la rambursare prin decizia de rambursare.

c) Atunci când, ca urmare a solutionării deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, rezultă diferente de TVA nedeductibil si/sau colectat în cuantum egal cu TVA-ul solicitat la rambursare, competenta de solutionare a deciziei de rambursare apartine organelor specializate de solutionare, constituite la nivel teritorial.

d) Diminuarea pierderii fiscale prin neadmiterea ca deductibile a unor cheltuieli, fără a rezulta, pe cale de consecintă, impozit pe profit, reprezintă măsura si intră în competenta de solutionare a organului emitent al actului administrativ atacat, indiferent de cuantumul sumei contestate.

e) Atunci când, ca urmare a constatării pierderii înlesnirilor la plată, contestatorului i se stabilesc, pe cale de consecintă, debite si accesorii, competenta de solutionare a contestatiei apartine organelor prevăzute la art. 178 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat, în functie de cuantumul sumei contestate.

5.5. Contestatiile formulate de sucursalele persoanelor juridice, al căror cuantum este sub 500.000 lei (RON), se solutionează de organele de solutionare competente, constituite la nivelul directiilor generale teritoriale care au competenta de administrare a acestor sucursale si în a căror rază teritorială se află situate.

 

6. Instructiuni pentru aplicarea art. 179 – Decizia sau dispozitia de solutionare

 

6.1 În situatia în care la solutionarea contestatiei participă mai multe persoane, iar una dintre persoanele care au participat, potrivit competentelor ce îi revin, la întocmirea deciziei emise în solutionarea contestatiei nu este de acord cu solutia propusă, are posibilitatea de a semna cu opinie separată exemplarul deciziei care rămâne la dosarul contestatiei si pe cel care se păstrează la dosarul deciziilor.

6.2. Opinia separată va fi motivată în fapt si în drept, prezentându-se considerentele de natură fiscală pe care se bazează aceasta.

6.3. Decizia emisă în solutionarea contestatiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei organul de solutionare competent nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii.

 

7. Instructiuni pentru aplicarea art. 180 – Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

 

7.1. Decizia se semnează de către directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, de directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau de înlocuitorii acestora, după caz.

7.2. În situatia în care înlocuitorii directorilor executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sunt directorii organului de inspectie fiscală, va fi desemnată o altă persoană din cadrul directiei generale respective, care să semneze decizia de solutionare.

7.3. În cazul contestatiilor solutionate potrivit art. 178 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat, decizia se semnează de conducătorul organului fiscal din care face parte organul fiscal competent în solutionarea acestor contestatii.

7.4. Decizia privind solutionarea contestatiei se întocmeste si se comunică astfel:

a) câte un exemplar se comunică contestatorului, persoanelor introduse în procedura de solutionare a contestatiei, organului care a întocmit actul atacat, după caz;

b) un exemplar rămâne la dosarul contestatiei; În situatia în care decizia de solutionare se semnează cu opinie separată, la dosarul contestatiei va fi atasat si exemplarul cu opinie separată.

c) un exemplar se păstrează la dosarul deciziilor.

7.5. În situatia în care decizia de solutionare a contestatiei priveste creante fiscale, organul emitent al actului atacat va înainta o copie a deciziei la compartimentul/serviciul/biroul cu atributii de evidentă analitică pe plătitori prin subsistemul de preluare a actelor de colectare a veniturilor.

7.6. Organele care solutionează contestatiile vor tine evidenta acestora într-un registru, din care să rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, modul de solutionare si de comunicare a solutiei si calea de atac.

 

8. Instructiuni pentru aplicarea art. 181 – Introducerea altor persoane în procedura de solutionare

 

8.1. Interventia voluntară este forma de participare la cerere, în solutionarea contestatiilor, a tertilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei.

8.2. Interventia fortată este forma de participare a tertilor în solutionarea contestatiilor, care sunt introdusi de către organele de solutionare din oficiu sau la cererea contestatorului. În cazul în care cererea de interventie fortată este formulată de contestator, aceasta va fi motivată în fapt si în drept.

8.3. Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitătii cererii, iar în situatia în care aceasta nu e admisibilă, va înstiinta contestatorul printr-o adresă.

Dacă cererea de interventie formulată de contestator este admisă, aceasta se va comunica intervenientului.

8.4. Introducerea din oficiu a intervenientilor se realizează printr-o adresă a organului de solutionare care instrumentează cauza.

8.5. Atunci când interventia este făcută pentru apărarea dreptului uneia dintre părti, aceasta are caracter accesoriu.

8.6. Atunci când interventia urmăreste realizarea sau conservarea unor interese de natură juridică fiscală proprii, aceasta are caracter principal. În această situatie, cererea de interventie trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute pentru forma si continutul contestatiei, iar asupra cererii de interventie principală organele competente de solutionare se vor pronunta prin decizie.

8.7. Interventia se poate depune la organul competent de solutionare până la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.

 

9. Instructiuni pentru aplicarea art. 182 – Solutionarea contestatiei

 

9.1. Pentru lămurirea cauzelor organul de solutionare competent poate solicita directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală puncte de vedere.

Respectivele directii de specialitate vor transmite punctele de vedere în termen de cel mult zece zile de la solicitare.

9.2. În situatia în care pentru aceeasi spetă avizele comunicate sunt contradictorii sau sunt contrare punctului de vedere exprimat de organul de solutionare competent, cauza respectivă va fi supusă dezbaterii comisiei fiscale centrale din Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

9.3. În solutionarea contestatiilor, exceptiile de procedură pot fi următoarele: nerespectarea termenului de depunere a contestatiei, lipsa calitătii procesuale, lipsa capacitătii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume si măsuri decât cele care au făcut obiectul actului atacat.

9.4. Exceptiile de fond în procedura de solutionare a contestatiilor pot fi următoarele: necompetenta organului care a încheiat actul contestat, prescriptia, exceptia prevăzută de art. 102 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, republicat, autoritatea de lucru judecat etc.

9.5. În situatiile în care organele competente au de solutionat două sau mai multe contestatii, formulate de aceeasi persoană fizică sau juridică împotriva unor titluri de creantă fiscală, sau alte acte administrative fiscale încheiate de aceleasi organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceeasi categorie de obligatii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influentează reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, dacă prin aceasta se asigură o mai bună administrare si valorificare a probelor în rezolvarea cauzei.

9.6. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o altă competentă de solutionare decât cea care rezultă din contestarea fiecărui act administrativ fiscal luat individual.

9.7. În cazul în care contestatorul îsi restrânge sau îsi majorează pretentiile formulate initial, organul de solutionare învestit îsi va declina competenta în favoarea organului de solutionare competent.

9.8. În cazul în care contestatiile sunt astfel formulate încât au si alt caracter pe lângă cel de cale administrativă de atac, pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor competente de către organul învestit cu solutionarea căii administrative de atac, după solutionarea acesteia.

9.9. La solicitarea organului competent de solutionare, organele care au efectuat activitatea de inspectie fiscală vor întocmi un proces-verbal de cercetare la fata locului, pentru lămurirea aspectelor care fac obiectul contestatiei, semnat de organul de inspectie fiscală, si care va fi adus la cunostintă si contestatorului.

9.10. Prin acestea nu se vor putea stabili debite noi, iar împotriva lor nu va putea fi exercitată calea administrativă de atac, procesul-verbal de cercetare la fata locului urmând a fi conexat la dosarul contestatiei aflat în curs de solutionare.

9.11. Dispozitiile art. 40 din Codul de procedură fiscală, republicat, privind abtinerea si recuzarea se aplică în mod corespunzător.

 

10. Instructiuni pentru aplicarea art. 183 – Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativă

 

10.1. În cazul în care referatul nu contine mentiuni privind formularea sau nu a unei sesizări penale în cauză, organul de solutionare competent va solicita, printr-o adresă, completarea în acest sens a referatului cu propuneri de solutionare.

10.2. Informatiile cerute vor fi înaintate organului de solutionare în termen de maximum 5 zile de la data comunicării acestora.

10.3. În situatia neprimirii răspunsului în termenul solicitat, organele de solutionare vor analiza fondul cauzei, urmând ca de nerespectarea prevederilor alineatului precedent să fie tinute răspunzătoare persoanele care nu au depus diligentele necesare.

10.4. Dacă prin decizie se suspendă solutionarea contestatiei până la rezolvarea cauzei penale, dosarul contestatiei se transmite, după caz, organului care a efectuat inspectia fiscală, urmând ca acesta să fie restituit, la încetarea motivului care a determinat suspendarea, organului de solutionare competent.

10.5. Organul de solutionare competent va relua procedura administrativă, în conditiile art. 183 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat, numai după încetarea definitivă si irevocabilă a motivului care a determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedită de către organele fiscale sau de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. Solutia dată de organele de cercetare si urmărire penală trebuie însotită de rezolutia motivată, atunci când suspendarea a fost pronuntată până la rezolvarea cauzei penale.

10.6. În situatia în care solicitarea de reluare a procedurii apartine contestatorului, organele de solutionare vor cere organului fiscal abilitat, printr-o adresă, comunicarea faptului că motivul de încetare a suspendării solutionării contestatiei a rămas definitiv si irevocabil.

10.7. La reluarea procedurii administrative, organul de solutionare competent poate solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmărire si cercetare penală punctul de vedere privind solutionarea contestatiei în raport de solutia organelor penale.

10.8. La solutionarea contestatiilor, organele de solutionare se vor pronunta si în raport de motivarea rezolutiilor de scoatere de sub urmărire penală, neîncepere sau încetare a urmăririi penale, precum si a expertizelor efectuate în cauză, în măsura în care acestea se regăsesc la dosarul contestatiei.

10.9. În situatia prevăzută la art. 204 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat, reanalizarea contestatiei se va face si în raport de prevederile art. 346 din Codul de procedură penală.

 

11. Instructiuni pentru aplicarea art. 184 – Suspendarea executării actului administrativ fiscal

 

11.1. Organul de solutionare competent poate acorda suspendarea executării actului administrativ fiscal atacat, până la solutionarea pe cale administrativă a contestatiei, indiferent dacă procedura de executare a fost sau nu începută.

11.2. Aprobarea de către organul de solutionare a cererii de suspendare a executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligatii de plată are ca efect, pentru contribuabil, suspendarea obligatiei de plată, iar pentru organul fiscal, suspendarea dreptului de a începe sau de a continua executarea silită, după caz, pentru sumele ce fac obiectul suspendării obligatiei de plată respective.

11.3. Motivele de acordare a suspendării executării actului administrativ fiscal contestat pot fi: existenta unei îndoieli puternice asupra legalitătii actului atacat, iminenta producerii unei vătămări ireparabile a drepturilor contestatorului, bonitatea contribuabilului, comportamentul fiscal al acestuia etc.

11.4. În vederea solutionării cererii de suspendare, organele de solutionare a contestatiei pot solicita informatii si/sau documente organului de executare sau altor compartimente specializate privind bonitatea contribuabilului, fisa de analiză de risc, cazierul fiscal etc. În acest caz informatiile vor fi transmise pe baza unei adrese, care va cuprinde si punctul de vedere al organului fiscal privind posibilitatea suspendării actului administrativ.

11.5. Contestatorul poate depune orice înscrisuri pe care le consideră relevante în sustinerea cererii de suspendare a executării actului administrativ fiscal atacat.

11.6. Organul de solutionare va dispune organului de executare competent instituirea măsurilor asigurătorii atunci când acestea se impun, potrivit legii.

11.7. Contestatorul va fi înstiintat de modul de rezolvare a cererii de suspendare a executării actului administrativ fiscal prin decizie de solutionare a contestatiei sau prin decizie privind solutionarea cererii de suspendare a executării, după caz, care pot fi atacate potrivit legii.

11.8. Un exemplar al acestei decizii privind solutionarea cererii de suspendare a executării se comunică organului de executare competent, potrivit legii.

11.9. În toate cazurile, suspendarea executării actului administrativ fiscal dăinuie până la solutionarea căii administrative de atac, chiar dacă pentru a se pronunta organul de solutionare a emis anterior o decizie de suspendare a solutionării contestatiei, urmând ca procedura să fie reluată după încetarea motivului care a determinat suspendarea solutionării cauzei.

11.10. În solutionarea cererii de suspendare a executării, prin decizie se vor prezenta motivele ce au format convingerea organului de solutionare.

 

12. Instructiuni pentru aplicarea art. 185 – Solutii asupra contestatiei

 

12.1. Contestatia poate fi respinsă ca:

a) neîntemeiată, în situatia în care argumentele de fapt si de drept prezentate în sustinerea contestatiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;

b) nemotivată, în situatia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solutionării;

c) fiind fără obiect, în situatia în care sumele si măsurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dacă prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de solutia pronuntată de instanta penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect;

d) inadmisibilă, în situatia contestării deciziilor de impunere emise în temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, având în vedere prevederile art. 174 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, republicat.

12.2. Prin decizie se poate lua act de renuntarea la contestatie, în situatia în care contestatorul solicită retragerea acesteia.

12.3. Contestatia poate fi admisă si actul administrativ fiscal atacat anulat si în situatii cum sunt: constatarea existentei unei exceptii de fond sau de procedură, lipsa unuia dintre elementele referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, la numele si prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu exceptia prevăzută la art. 42 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, republicat.

12.4. Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci când există identitate de obiect, părti si cauză.

12.5. Aceste solutii nu sunt prevăzute limitativ.

12.6. În situatia în care se pronuntă o solutie de desfiintare totală sau partială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare.

12.7. Decizia de desfiintare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeasi perioadă si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiintat, acesta putând fi contestat potrivit legii.

12.9. În situatia în care obligatiile bugetare se stabilesc pe bază de raport de inspectie fiscală sau proces-verbal, încheiate conform art. 105 alin. (2) si art. 106 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat, se va pronunta solutia de anulare a măsurilor stabilite suplimentar, urmând ca respectivele constatări să fie valorificate la emiterea actului administrativ fiscal, conform legii.

13. Instructiuni pentru aplicarea art. 186 – Respingerea contestatiei pentru neîndeplinirea conditiilor procedurale

13.1. Contestatia poate fi respinsă ca:

a) nedepusă la termen, în situatia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de prezenta lege;

b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situatia în care aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;

c) fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exercitiu, potrivit legii;

d) lipsită de interes, în situatia în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau interesul său legitim;

e) prematur formulată, în situatia în care sumele contestate nu sunt stabilite cu titlu definitiv în sarcina acestuia sau în situatia în care contribuabilul contestă un act premergător care stă la baza emiterii unui act administrativ fiscal.

13.2. Aceste solutii nu sunt prevăzute limitativ.

 

14. Instructiuni pentru aplicarea art. 187 – Comunicarea deciziei si calea de atac

 

14.1. Atunci când decizia de solutionare este returnată de postă, comunicarea se face prin publicarea unui anunt într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, decizia considerându-se comunicată în termen de 5 zile de la data publicării anuntului.

14.2. Retururile corespondentei purtate de organul de solutionare, altele decât ale deciziilor de solutionare si/sau ale deciziilor privind solutionarea cererii de suspendare a executării actului administrativ fiscal atacat, vor fi transmise organului fiscal cel mai în măsură să efectueze comunicarea către contestator.

 

15. Instructiuni privind întocmirea situatiilor referitoare la activitatea de solutionare a contestatiilor

 

15.1. Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor înainta Agentiei Nationale de Administrare Fiscală – Directia generală de solutionare a contestatiilor semestrial si anual, până la data de 25 iulie pentru semestrul I si respectiv până la data de 25 ianuarie pentru întregul an expirat:

a) situatia privind contestatiile înregistrate, precum si modul de solutionare, conform anexei nr. 1 la prezentele instructiuni;

b) situatia privind solutiile irevocabile pronuntate de instantele judecătoresti în perioada de referintă, în cauzele având ca obiect deciziile de solutionare a contestatiilor emise de directia în cauză, conform anexei nr. 2 la prezentele instructiuni. La aceasta vor fi anexate copiile hotărârilor judecătoresti irevocabile în baza cărora s-a întocmit situatia.

Situatiile vor fi însotite de calculul indicatorilor de performantă precizati în Circulara nr. 94.408 din 19 iulie 2004, precum si de raportul privind activitatea de solutionare a contestatiilor care să cuprindă motivele care au determinat admiterea contestatiilor sau desfiintarea totală ori partială a actelor atacate, motivele pentru care instantele au pronuntat solutii favorabile contribuabililor, precum si propuneri de îmbunătătire a cadrului legislativ.

Aceleasi situatii se vor întocmi si la nivelul Directiei generale de solutionare a contestatiilor.

15.2. Trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului expirat, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor înainta Agentiei Nationale de Administrare Fiscală – Directia generală de solutionare a contestatiilor situatia privind contestatiile în curs de solutionare la finele perioadei de referintă, în care vor fi evidentiate distinct contestatiile cu termen de solutionare depăsit. Situatia va fi întocmită conform anexei nr. 3 la prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1*)

la instructiuni

 

SITUATIA

PRIVIND CONTESTATIILE ÎNREGISTRATE SI SOLUTIONATE în perioada ................

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

SITUATIA PRIVIND SOLUTIILE IREVOCABILE PRONUNTATE

în perioada ...........

 

Solutii irevocabile pronuntate

în perioada: .....

Din care:

admis actiune contribuabil

respins actiune contribuabil

alte solutii

Cazuri

SUME (LEI)

Cazuri

SUME (LEI)

Cazuri

SUME (LEI)

Cazuri

SUME (LEI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

SITUATIA CONTESTATIILOR ÎN CURS DE SOLUTIONARE

la data ...............................

 

Nr. crt.

Nume contestator

Data înregistrării

Total sumă contestată

Număr de zile

contestatiei depăsire termen de solutionare

(dacă este cazul)

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Directiei de resurse umane si dezvoltare profesională nr. EN/1.492 din 28 septembrie 2005,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia de resurse umane si dezvoltare profesională va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.000.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Ministerul Sănătătii organizează concurs national de intrare în rezidentiat de medicină, medicină dentară si

farmacie la data de 20 noiembrie 2005. Concursul se va desfăsura în următoarele centre universitare:

– centrul universitar Bucuresti – grupa specialitătilor chirurgicale si grupa medicină dentară;

– centrul universitar Cluj-Napoca– grupa specialitătilor medicale si grupa medicină de familie;

– centrul universitar Craiova – grupa medicină de laborator;

– centrul universitar Târgu Mures – grupa farmacie.

2. Numărul de locuri pe profiluri, grupe de specialităti si specialităti, precum si centrele de pregătire pentru fiecare specialitate sunt aprobate prin ordin comun emis de ministrul educatiei si cercetării si ministrul sănătătii.

3. Pentru organizarea concursului de rezidentiat sunt desemnate o comisie comună natională si comisii comune zonale. Comisiile comune sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si ai Ministerului Educatiei si Cercetării si aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii.

4.1. Concursul se desfăsoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, cu o durată de 4 ore.

4.2. Se declară promovati candidatii care obtin minimum 50% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări de primii 10 candidati din fiecare grupă, în limita numărului de locuri publicat pentru fiecare grupă de specialităti.

4.3. Doctoranzii cu frecventă pot fi admisi în rezidentiat în situatia îndeplinirii conditiilor de admitere la grupa sau subgrupa de specialităti respectivă.

4.4. Medicii rezidenti au obligatia să efectueze pregătirea si să sustină examenul de medic specialist în

specialitatea pentru care au optat, în primii 2 ani de la absolvirea stagiului.

5. Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu, prin publicare în ziarul “Viata Medicală“ si în “Observatorul Medical“, precum si prin Internet, la adresa www.rezidentiat2005.ro.

 

CAPITOLUL II

Tematică, bibliografie, întrebări

 

6.1. Tematicile concursului de rezidentiat sunt diferite pe profiluri si grupe de specialităti, ca si bibliografia aferentă.

Ele sunt elaborate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, aprobate de presedintele comisiei comune de rezidentiat si sunt publicate în ziarul “Viata Medicală“ si în “Observatorul Medical“ din 13 mai 2005.

6.2. Întrebările vor fi diferite în functie de profil sau grupe de specialităti. Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de presedintele comisiei centrale a rezidentiatului, la propunerea presedintilor comisiilor comune zonale, iar numele lui va fi făcut public odată cu închiderea concursului. Coordonatorul fiecărui grup răspunde întru totul de corectitudinea formulării întrebării, alegerea răspunsurilor corecte si de păstrarea secretului întrebării. Coordonatorul va da avizul “bun de tipar“ pentru multiplicarea caietelor de întrebări.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

7.1. La concurs se pot prezenta:

– candidati care au diplomă de licentă în profil medicofarmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

– rezidenti aflati în pregătire;

– specialisti care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;

– medicii, medicii dentisti si farmacistii care au obtinut intrarea în specialitate în urma promovării unui concurs de rezidentiat pe post; reusita la acest concurs nu îi absolvă de respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul de muncă.

7.2. A doua specialitate se poate obtine numai în regim cu taxă.

7.3. Candidatii sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în grupa de specialitate pentru care candidează.

8.1. Înscrierile la concurs se fac la sediile directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti din momentul aparitiei în presă a publicatiei de concurs si se termină cu 25 de zile înaintea concursului.

8.2. Publicatia de concurs va cuprinde următoarele:

a) data, locul si ora desfăsurării concursului;

b) conditii de participare;

c) locul si perioada de înscriere;

d) numărul de locuri;

e) informatii generale.

9. Dosarele de înscriere a candidatilor trebuie să contină următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatălui si toate prenumele înscrise în buletinul de identitate sau în cartea de identitate, precum si grupa de specialităti pentru care concurează (se va mentiona acordul pentru folosirea numelui, precum si pentru afisarea rezultatului pe Internet);

b) xerocopie a buletinului de identitate sau a cărtii de identitate (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);

c) copie legalizată a diplomei de licentă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist; absolventii promotiei 2005 pot prezenta adeverintă privind promovarea examenului de licentă; absolventii din anul 2004 si din anii anteriori care au promovat examenul de licentă în anul 2005 sunt considerati promotia acelui an în care au absolvit facultatea;

d) medicii rezidenti si medicii specialisti vor depune adeverintă eliberată de unitatea în care sunt încadrati, din care să reiasă specialitatea în care sunt confirmati si tipul contractului de muncă;

e) certificat medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, în care se va preciza că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în grupa de specialitate pentru care candidează;

f) copii legalizate ale actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) pentru cei care si-au schimbat numele;

g) chitanta de plată a taxei de concurs, stabilită de Ministerul Sănătătii.

10.1. După verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, directiile de sănătate publică vor alcătui o singură listă cu candidatii, în ordinea alfabetică a numelor în cadrul profilului sau grupei de specialităti, care va cuprinde următoarele rubrici:

 

Nr. crt.

DSP

Profil/ grupă

(M,G,C,L,S,F)

Numele, initiala tatălui, prenumele

Promotia(absolvent)

UMF Absolvit

Locul actual de muncă

Nr. chitantei de plată a taxei de concurs

Observatii

privind starea

de sănătate

 

 

 

 

 

 

functia

unitatea

 

 

 

 

LEGENDA:

DSP: Directia de sănătate publică judeteană sau a  municipiului Bucuresti (indicativ auto, ex. BZ pentru DSPBuzău, B pentru DSPM Bucuresti)

Profil/Grupă:

M – pentru grupa specialitătilor medicale

G – pentru grupa medicină de familie

C – pentru grupa specialitătilor chirurgicale

L – pentru grupa medicină de laborator

S – pentru profilul medicină dentară

F – pentru profilul farmacie

Locul actual de muncă:

Pentru cei neîncadrati se trece “FP“ în rubrica pentru unitate, iar rubrica pentru functie se lasă necompletată.

Observatii privind starea de sănătate:

Se va completa numai cu “Apt“ sau “Inapt“.

Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise apartine directiilor de sănătate publică ce vor întocmi tabelele.

10.2. Listele vor fi redactate, conform structurii de mai sus, într-un fisier Excel si vor fi trimise la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro, în termen de două zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele vor fi transmise prin Prioripost la adresa de mai sus, însotite de dischetă.  Instructiunile privind modul de completare a listelor înformat electronic, precum si modelul de fisier Excel care  va fi folosit se găsesc la adresa de Internet www.rezidentiat2005.ro.

10.3. După centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii înscrisi, Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti va proceda la redactarea listei finale cu candidatii înscrisi la concurs pe profiluri si grupe de specialităti, în ordine alfabetică. Repartizarea candidatilor pe săli se va face diferentiat, pe profilul si grupa de specialităti pentru care s-au înscris.

10.4. La data de 17 noiembrie 2005 candidatii vor putea afla sala si ora începerii probei de concurs, cercetând adresa de Internet pe site-ul: www.rezidentiat2005.ro.

La sediile universitătilor de medicină si farmacie se vor afisa listele cu candidatii înscrisi pentru grupa de specialitate pentru care se organizează concurs, cu exceptia grupei specialitătilor chirurgicale si grupei medicină dentară, pentru care listele se vor afisa si la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, Bucuresti).

10.5. Cu cel putin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se va afisa lista candidatilor repartizati în sala respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

11.1. Concursul de desfăsoară în ziua de duminică, 20 noiembrie 2005.

11.2. În dimineata concursului, la ora 7,30, seful de sală si supraveghetorii vor lipi în dreptul fiecărui loc din sală o legitimatie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidatilor.

11.3. Începând cu ora 8,30, candidatii vor putea intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se vor legitima în fata sefului de sală cu buletinul de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu vor fi primiti în sala de concurs.

12.1. Candidatii vor fi asezati în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati, candidati care au obligatia, sub sanctiunea anulării lucrării si eliminării din concurs, să semnaleze aceste situatii pentru a putea fi asezati separat.

Candidatii aflati în sală pot declara, sub semnătură, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se va aseza la locul indicat prin legitimatia de bancă. Candidatii ocupă numai locurile indicate de organizatori si nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sală.

12.2. Candidatii vor fi asezati în sală în asa fel încât să rămână cel putin un loc liber între doi candidati.

12.3. În prezenta tuturor candidatilor sefii de sală vor citi instructiunile privind modul de desfăsurare a concursului.

13.1. Începând cu ora 8,45, se vor împărti candidatilor grilele pentru răspuns si câte o carioca neagră pentru completat grila (atât pentru completat răspunsurile considerate corecte, cât si pentru completat datele de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se vor împărti după un algoritm stabilit de comisia centrală.

13.2. Se va proceda la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tipărire, caz în care grila respectivă va fi înlocuită. Fiecare candidat va completa apoi datele personale în spatiul special de pe grilă, cu litere majuscule.

13.3. Seful de sală si supraveghetorii vor verifica corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de bancă. După această operatiune, actul de identitate al fiecărui candidat va rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise.

Candidatii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

13.4. Sacii sigilati continând caietele cu întrebări vor fi adusi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci va fi constatată de seful de sală si de 3 candidati din sala respectivă. La ora 10,00 se vor desigila sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Se vor împărti apoi candidatilor caietele cu întrebări, tinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sală va nota la loc vizibil si va informa candidatii despre ora de începere si despre ora de terminare a concursului (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care va fi afisată).

13.5. Fiecare candidat va verifica caietul, fiind schimbate caietele cu greseli de tipărire.

13.6. Întreaga responsabilitate asupra corespondentei între tipul de grilă si cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

13.7. Candidatii care nu sunt prezenti în sală în momentul deschiderii sacilor cu caiete cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs.

13.8. În timpul concursului candidatii nu au voie să consulte nici un fel de materiale, să discute cu ceilalti candidati, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare vor fi depozitate într-un colt al sălii, unde candidatii nu vor avea acces până la terminarea concursului.

13.9. La terminarea concursului candidatii vor preda sefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

13.10. Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs vor fi mentionati ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag vor preda grila de răspuns si caietul cu întrebări, sub semnătură, si vor putea părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Seful de sală va scrie pe grila lor “Retras din concurs“. Aceste grile vor fi preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se va face mentiunea “Retras din concurs“. După părăsirea sălii nici unui candidat nu îi mai este permisă revenirea (pe perioada desfăsurării probei) pentru nici un motiv, cu exceptia situatiei în care un candidat are necesităti fiziologice, când va fi însotit de 2 supraveghetori si se va accepta o lipsă din sală de maximum 10 minute. Timpul absentei din sală nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.

13.11. Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidati, sub semnătură, sefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenta autorului si a încă 2 candidati din sala respectivă, care vor semna pe grilă. După anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectivă, seful de sală, în prezenta a 3 candidati, ambalează si sigilează plicul cu grilele corectate si discheta.

13.12. Grilele de răspuns cu mentiunea “Retras din concurs“ se ambalează separat.

13.13. Grilele de răspuns gresite si cele nefolosite vor fi ambalate separat si vor purta mentiunea “Anulat“.

13.14. Pe fiecare plic cu grile (grile corectate; grile “Retras din concurs“ si grile cu mentiunea “Anulat“) se vor mentiona sala, numărul de candidati, numărul de grile corectate, respectiv “Retras din concurs“, “Anulat“.

13.15. Sefii de sală vor completa un proces-verbal privind numărul de candidati înscrisi, numărul de candidati prezenti, numărul de grile, caiete si dischete primite si returnate. Procesele-verbale vor fi semnate de sefii de sală, supraveghetori si 3 candidati.

13.16. Coletele si procesele-verbale vor fi puse în saci, care vor fi sigilati la rândul lor si vor fi predati reprezentantilor comisiei comune zonale. Pentru sigilare se vor folosi clesti speciali, care se vor găsi la reprezentantul desemnat de comisia comună zonală, care răspunde de localul respectiv de concurs.

13.17. Sacii vor fi transportati la sediul comisiei comune zonale. Camerele unde se vor depozita sacii vor fi sigilate de comisia comună zonală.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea candidatilor

 

14. Presedintele comisiei comune zonale de rezidentiat împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs vor fi prezenti în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei comune zonale. Grilele cu răspunsuri vor fi multiplicate în prezenta comisiei comune zonale de rezidentiat si transmise în săli prin delegati, în plicuri sigilate. Plicul va fi înmânat sefului de sală de către delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si după predarea de către candidati a grilelor pentru corectat.

15.1. Eventualele contestatii privind răspunsurile corecte vor fi depuse de candidati în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs.

Contestatiile se depun la universitatea de medicină si farmacie sau se transmit prin fax la numerele communicate de comisia comună zonală. Pentru centrul universitar Bucuresti contestatiile se depun la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) sau prin fax la nr. 2556406. Comisia comună zonală va analiza si va comunica răspunsurile corecte rămase definitive în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se va face prin publicarea pe Internet pe site-ul www.rezidentiat2005.ro si prin afisarea la universitătile de medicină si farmacie din Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mures, respectiv la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti pentru centrul universitar Bucuresti, si constituie răspuns la contestatiile primite.

15.2. În urma analizării contestatiilor si stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

16. Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă se va face de către o comisie de specialisti propusi de comisiile comune zonale si desemnati prin ordin al ministrului sănătătii. Componentii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată din sala respectivă nici un fel de material. În sala respectivă nu vor avea acces decât persoanele care formează comisia mentionată.

17. Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la pct. 16 va proceda la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecărui colet, semnalând eventualele neconcordante.

18.1. Clasificarea pe profiluri si grupe de specialităti va rezulta prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă.

18.2. Rezultatele concursului national pentru rezidentiat se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL VI

Rezultate

 

19.1. Data afisării clasificărilor va fi anuntată în timp util prin mass-media si pe site-ul www.rezidentiat2005.ro.

19.2. Clasificările, data si locul alegerii specialitătilor si centrelor de pregătire vor fi afisate la universitatea de medicină si farmacie si la directia de sănătate publică unde se desfăsoară concursul sau vor putea fi accesate pe Internet.

20. Alegerea specialitătii si a centrelor de pregătire va avea loc la aceeasi dată pentru toate grupele de specialităti, prin teleconferintă. Candidatii au posibilitatea de a se prezenta la unul dintre centrele universitare medicale: Arad, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Târgu Mures sau Timisoara.

 

CAPITOLUL VII

Alegerea specialitătii si a centrelor de pregătire

 

21. Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului obtinut în limita locurilor publicate pentru fiecare grupă de specialitate.

22.1. Pentru absolventii facultătilor de medicină promotia 2005 (absolvirea facultătii în anul 2005, cu licentă în 2005) candidatii care la concursul de rezidentiat au obtinut punctajul de promovare, dar nu s-au clasificat în limita numărului de locuri publicate la grupa de specialitate la care au participat, vor fi confirmati, la cerere, ca rezidenti în medicina de familie.

22.2. Redistribuirea către medicina de familie, pe baza cererilor, va avea loc după ce se repartizează cei reusiti în limita locurilor publicate pentru fiecare grupă de specialităti.

22.3. Redistribuirea către medicina de familie, alegerea centrului universitar si, prin intermediul acestuia, a unitătii sanitare de formare se vor face pe baza unui punctaj ponderat, calculat în functie de punctajul obtinut în concurs de către comisia comună zonală de rezidentiat si validat de comisia centrală de rezidentiat.

23. Candidatii sau împuternicitii acestora care nu sunt prezenti în data, ora si locul fixate pentru alegerea specialitătii si a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

 

CAPITOLUL VIII

Exemplificări privind tipurile de întrebări si modul de punctare

 

24. Caietele de concurs vor avea un număr de 200 de întrebări pentru fiecare profil si grupă de specialităti. Toate întrebările de concurs vor fi elaborate de comisiile de specialisti stabilite de responsabilii zonali si vor fi diferite de cele deja publicate. Întrebările de tip complement simplu vor reprezenta 25% din totalul întrebărilor, iar cele de tip complement multiplu vor reprezenta 75%. 25. Cele 200 de întrebări de concurs pot fi de două tipuri:

1. întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidatii marchează mai mult sau mai putin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);

2. întrebări tip complement multiplu cu 2–4 răspunsuri corecte, fiecare întrebare cu răspunsuri corecte va fi notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai putin de 2 sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

În caietul de concurs se vor preciza întrebările de tip complement simplu si întrebările de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare:

 

A

B

C

D

E

= întrebare cu două răspunsuri corecte A si C

x

 

x

 

 

 

 

În cazul în care marchează corect A si C, va primi 5 puncte.

În cazul în care marchează A si B, va fi punctat astfel:

 

A

B

C

D

E

 

1

0

0

1

1

= 3 puncte

 

Departajarea candidatilor cu punctaj egal se va face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în functie de răspunsurile corecte date de toti candidatii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se va face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă din 100 de întrebări, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă va avea loc în ziua de sâmbătă, 26 noiembrie 2005, în centrul universitar în care s-a desfăsurat concursul.

Corectura se va face în mod electronic în sala de concurs, în prezenta candidatilor. Rezultatele vor fi folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidatilor care au obtinut punctaj maxim posibil. Candidatii care nu se prezintă la proba de departajare vor figura în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL IX

Probleme de organizare

 

26. Pentru buna desfăsurare a concursului de rezidentiat se stabilesc o serie de grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligatii:

• publicarea tematicii de concurs si a bibliografiei, precum si a metodologiei de desfăsurare a concursului; coordonator este presedintele comisiei comune centrale de rezidentiat;

• stabilirea numărului de locuri pe profiluri, grupe de specialităti si centre de pregătire, conform prevederilor legale (ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării);

• rezolvarea problemelor financiare (încasări taxe, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata promptă a personalului care a contribuit la concurs etc.); responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

• închirierea sălilor pentru concurs si prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecărei săli, având grijă să rămână în fiecare sală 1–3 locuri libere (în functie de capacitatea sălii); verificarea cu o săptămână înainte a conditiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.); responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

• asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, ceară rosie, dischete noi, clesti pentru sigilat etc.); responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

• organizarea supravegherii concursului, responsabil fiind presedintele comisiei comune zonale:

– solicitarea prin UMF-uri si DSP-uri a unui număr suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 25 de candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sală);

– desemnarea sefilor de clădire, de sală si a supraveghetorilor pe locuri de concurs;

– instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;

• întocmirea si tipărirea listelor cu candidatii, a legitimatiilor de bancă si împărtirea candidatilor pe săli în functie de capacitatea fiecăreia, afisarea acestora si transmiterea spre web master pentru publicare pe Internet; responsabili sunt Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si presedintii comisiilor comune zonale;

• elaborarea si tipărirea instructiunilor pentru sefii de clădire, de sală, supraveghetori si candidati; coordonator este presedintele comisiei centrale de rezidentiat;

• elaborarea si tipărirea documentelor nesecrete (procese-verbale – diferentiate pentru sefii de clădiri si de sală – de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări si de predare-primire de la sfârsitul concursului, adică plicuri cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile “Retras din concurs“, caiete cu întrebări nefolosite, atât ale sefilor de sală către sefii de clădire, cât si ale sefilor de clădire către comisiile comune zonale; procese-verbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sală si de supraveghetori, grilele de răspuns, plicurile ce vor contine borderourile de predare a grilei pentru corectat si de luare la cunostintă a punctajului); responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

• tipărirea ceietelor cu întrebări; responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

• transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs si apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia comună zonală, pregătire de masini si personal de însotire; responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

• pregătirea pentru corectură: după aducerea la săli a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decât sefii de sală sau supraveghetorii; responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

• stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator; responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

• citirea grilelor prin scanare; responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

• stabilirea grilei de răspuns; responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

• stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor pct. 25, pe profiluri si grupe de specialităti; responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

• afisarea clasificărilor finale; responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

• crearea unei pagini de web pe Internet în care se vor  publica toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe săli a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.); responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

• alegerea locurilor publicate la rezidentiat si a centrelor de pregătire; responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

• redistribuirea către medicina de familie, alegerea centrului universitar si, prin intermediul acestuia, a unitătii sanitare de formare; responsabil este presedintele comisiei comune centrale.

27.1. Materialele necesare concursului, achizitionate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, vor fi transmise comisiilor comune zonale până la data de 10 noiembrie 2005.

27.2. Pregătirea materialelor necesare desfăsurării concursului:

I. Grilele pentru răspuns vor fi tipărite până la data de 5 noiembrie 2005, într-un număr dublu fată de numărul candidatilor înscrisi pe liste, plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăti generate de distributia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele vor fi de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare profil si grupă de specialităti corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, în asa fel încât în săli candidatii care au locurile apropiate să aibă grile si caiete de tipuri diferite.

Pregătirea sacilor pentru săli continând toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu întrebări) se va face de către comisiile comune zonale, în săptămâna premergătoare concursului.

Fiecare sac, pe care se vor scrie profilul, grupa de specialităti, clădirea, sala, precum si continutul sacului, va cuprinde următoarele materiale:

• colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns va fi dublu fată de numărul candidatilor din sala respectivă (+10%), în asa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelasi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greseli si solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se vor scrie sala, numărul de candidati din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns continute de colet (numărul candidatilor din sala respectivă x 2 + 10%);

• pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-carioca este corespunzător numărului candidatilor din sala respectivă + 30% rezervă;

• plicuri format A4 pentru împachetarea grilelor corectate;

• coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce vor fi introduse în plicuri;

• plicuri format A5 continând plumbii si sârma pentru sigilat sacii;

• bandă adezivă pentru sigilat plicurile cu grilele corectate si coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

• sfoară pentru legat coletele cu grile;

• hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

• sârme cu plumbi;

• pixuri-carioca de culoare rosie.

Sacii cu materialele nesecrete sigilati vor fi depozitati la nivelul comisiilor comune zonale, cu două zile înainte de concurs. Sediul va fi sigilat.

În dimineata zilei de concurs sacii sigilati, continând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, vor fi transportati de comisiile special desemnate la locurile de desfăsurare a concursului.

II. Caietele cu întrebări (crearea si multiplicarea lor)

Presedintele comisiei comune zonale stabileste responsabilii creării de subiecte pentru fiecare grupă de specialităti. Acestia îsi aleg grupul de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru vor fi făcute publice în ziua concursului.

Întrebările vor fi create după tematica si bibliografia deja anuntate. Ele vor fi prezentate în anumite conditii de punere în pagină si/sau pe dischetă pe un anumit tipar.

Caietele cu întrebări vor fi alcătuite si multiplicate de o comisie special desemnată care va lucra într-un loc de unde nu va avea nici o legătură cu exteriorul si nu va părăsi locul respectiv, decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia desemnată va dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări si ambalării lor în sacii ce vor fi sigilati.

Caietele vor fi multiplicate într-un număr stabilit în functie de numărul candidatilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20%. Caietele vor fi multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare profil si grupă de specialităti. Caietele vor contine aceleasi întrebări, dar ordinea acestor întrebări va fi diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete.

După multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip acestea vor fi împachetate, pachetele vor fi sigilate cu bandă adezivă si stampilate (stampila va fi emisă de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti), puse în saci, iar sacii vor fi sigilati cu clestii transmisi de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti. Caietele vor fi multiplicate într-un număr egal cu numărul candidatilor care vor primi caietul de tipul respectiv + 20%, pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greseli de tipărire si pentru preîntâmpinarea dificultătilor legate de distributia diferită a fiecărui tip în săli.

Această rezervă de caiete pentru fiecare tip va fi pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs.

În dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sală de concurs, vor fi transportati la locul de desfăsurare a concursului de comisiile special desemnate, în masini însotite de două persoane.

După terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) vor fi împachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei comune zonale, unde vor fi păstrate până după alegerea specialitătilor si a centrelor de pregătire.

După această dată toate documentele rezultate în urma acestui concurs (grilele cu răspunsurile candidatilor, grilele “Anulat“ sau “Retras din concurs“, dischete, proceseverbale, contestatiile candidatilor, documentele emise de comisia comună zonală privind rezolvarea contestatiilor si stabilirea grilei corecte rămase definitivă, tabelele originale cu alegerea specialitătii si a centrului de pregătire etc.) vor fi împachetate si sigilate. Pachetele vor fi transmise prin delegat si vor fi predate cu proces-verbal de predareprimire Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în termen de 5 zile.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005

 

Văzând Referatul Directiei de resurse umane si dezvoltare profesională nr. E.N./1.495 din 28 septembrie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2002,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2005, se stabileste la suma de 200 lei (RON)/participant.

(2) Candidatii depun această taxă în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, cod postal: 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria Sectorului 2, cod cont 5025.

Art. 2. – Sumele încasate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital aferente activitătii de organizare si desfăsurare a concursurilor anuale de rezidentiat, în conditiile legii.

Art. 3. – Directia de resurse umane si dezvoltare profesională si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.001.