MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 896         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

959. – Decret privind recunoasterea în functia de muftiu al Cultului Musulman din România a domnului Yusuf Muurat

 

962. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977

 

963. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

986. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.151. – Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.163. – Hotărâre privind transmiterea drumului forestier “Arinis“ si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orasului Gura Humorului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava

 

1.179. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Maramures

 

1.180. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Maramures

 

1.187. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

467. – Decizie privind eliberarea domnului Adrian Remus Borotea din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functia de muftiu al Cultului Musulman din România a domnului Yusuf Muurat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 21 alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor religioase, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se recunoaste domnul Yusuf Muurat în functia de muftiu al Cultului Musulman din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 959.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 291 din 28 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul european asupra transmiterii cererilor de asistentă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 962.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 343 din 8 septembrie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Smărăndoiu Carmen Anamaria, judecător la Judecătoria Turda, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 963.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a

Tării nr. 95 din 3 octombrie 2005,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 7 octombrie 2005 domnul general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, Pavlovschi Gheorghe Mihail, veteran de război, se înaintează în gradul de general maior cu două stele, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 986.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Giliola Ciorteanu,

presedinte interimar

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.151.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea drumului forestier “Arinis“ si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orasului Gura Humorului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea sectorului de drum forestier “Arinis“, situat pe teritoriul administrativ al orasului Gura Humorului, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orasului Gura Humorului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.

(2) Se aprobă transmiterea terenului aferent drumului forestier prevăzut la alin. (1) si având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orasului Gura Humorului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava.

Art. 2. – Predarea-preluarea sectorului de drum forestier si a terenului aferent, prevăzute la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.163.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului forestier iArinis“, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orasului Gura Humorului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava

 

Denumirea

bunului imobil

Persoana juridică

de la care

se transmite

bunul imobil

Persoana juridică

la care

se transmite bunul

imobil

Nr. de inventar

la Regia Natională

a Pădurilor –

Romsilva

Cod

de

clasificare

Indicativul

drumului

în amenajament

 

Lungime

(km)

Valoarea

de inventar

(RON)

Nr. de înregistrare

la Ministerul

Finantelor

Publice

Drum forestier“Arinis“

Statul român, prin administrator prin

Regia Natională a Pădurilor Romsilva

Orasul Gura Humorului, Consiliul Local

al Orasului – Gura Humorului, judetul Suceava

101.832

1.3.7.3

D 71 = DF 8

2,4

56.053,2

10.519

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent drumului forestier iArinis“, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orasului Gura Humorului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava

 

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care

se transmite terenul

 

Localizarea terenului

în cadastrul forestier

 

Suprafata

(m2)

 

Nr. de înregistrare

la Ministerul Finantelor Publice

Judetul Suceava, orasul Gura Humorului

Statul român, prin administrator Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

 

Orasul Gura Humorului, prin Consiliul Local al Orasului Gura Humorului, judetul Suceava

Ocolul silvic Gura Humorului U.P. II Voronet, u.a.7A

14.400

1.3.6.3

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 1.300 mii lei (RON), pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetelor unitătilor administrativ-teritoriale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează pe comune, orase si municipii de Consiliul Judetean Maramures, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a Directiei Generale a Finantelor Publice si a Directiei de Muncă, Solidaritate Socială si Familie ale judetului Maramures, în functie de numărul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.179.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia Românei, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru institutiile de învătământ preuniversitar de stat, crese, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2005, cu suma de 900 mii lei (RON), pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Maramures pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 26 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005 cu suma de 106.448,13 mii lei (RON), la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii“.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Apărării Nationale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.187.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Adrian Remus Borotea din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Remus Borotea se eliberează din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 467.