MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 900         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 octombrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

260. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

960. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

264. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

966. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

266. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situatiei specifice de la Societatea Comercială “Daewoo Automobile România“ – S.A.

 

968. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situatiei specifice de la Societatea Comercială “Daewoo Automobile România“ – S.A.

 

271. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005–2006

 

973. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005–2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.188. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Nicolina“ – S.A. Iasi

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

468. – Decizie privind numirea doamnei Carmen Filipescu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

900. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 820/2005 pentru stabilirea documentelor si a cuantumului sumei minime în valută pe care cetătenii români trebuie să le detină la iesirea din tară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare

 

1.034. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGE SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Membrilor familiei unui cetătean al Uniunii Europene care nu au cetătenia Uniunii Europene li se refuză intrarea pe teritoriul României în cazul în care împotriva lor a fost dispusă o interdictie de intrare în tară, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai

pe perioada de valabilitate a acestei măsuri.“

2. La articolul 13, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“c) sunt înscrisi la o institutie din România, acreditată în conditiile legii, având ca obiect principal de activitate desfăsurarea de activităti de învătământ sau de perfectionare a pregătirii profesionale, sunt asigurati în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România si asigură autoritătile competente, printr-o declaratie pe propria răspundere, că detin mijloace de întretinere pentru ei si membrii lor de familie, cel putin la nivelul venitului minim garantat în România;“.

3. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Împotriva refuzului acordării dreptului de rezidentă se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competentă.“

4. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Împotriva refuzului acordării dreptului de rezidentă se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competentă.“

5. La articolul 23, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“c) după o perioadă de 3 ani de rezidentă, în conditiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), îsi desfăsoară activitatea într-un alt stat membru, mentinându-si, în acelasi timp, resedinta pe teritoriul României, unde se întorc, regulat, în fiecare zi sau cel putin o dată pe săptămână.

La acordarea drepturilor prevăzute la lit. a) si b), perioadele de angajare petrecute în statul membru în care persoana în cauză lucrează vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul României.“

6. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.29. – (1) Ordonanta de declarare ca indezirabil poate fi atacată de străinul împotriva căruia a fost dispusă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Instanta se pronuntă în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.“

7. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale“

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 260.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005

privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene

si Spatiului Economic European

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 960.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77 din 12 iulie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 19 iulie 2005, cu următoarea modificare:

La articolul I, alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea stimulentului pentru laptele livrat, în aceleasi conditii de calitate, de către producătorii de lapte din localitătile situate în zona montană este de 0,200 lei (RON) pentru fiecare litru de lapte livrat, pentru prelucrare la operatori economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie.“

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 264.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2005

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 966.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situatiei specifice de la Societatea Comercială “Daewoo Automobile România“ – S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

             Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situatiei specifice de la Societatea Comercială “Daewoo Automobile România“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 19 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 266.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2005

privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situatiei specifice

de la Societatea Comercială “Daewoo Automobile România“ – S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situatiei specifice de la Societatea Comercială “Daewoo Automobile România“ – S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 968.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului

de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005–2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea

numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005–2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 19 iulie 2005, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, pisică sălbatică si râs,

care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005–2006“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă numărul de exemplare din speciile urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus), pisică sălbatică (Felis silvestris) si râs (Lynx lynx), care se pot recolta, în cadrul sezonului de vânătoare 2005–2006, după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) – 250 de exemplare;

b) lup (Canis lupus) – 400 de exemplare;

c) pisică sălbatică (Felis silvestris) – 500 de exemplare;

d) râs (Lynx lynx) – 150 de exemplare.“

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Eliberarea autorizatiilor de vânătoare pentru speciile de urs, lup, pisică sălbatică si râs către vânătorii români si străini, precum si către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare se face în următoarele conditii:

a) pentru speciile de urs, pisică sălbatică si râs, cu încadrarea în numărul de exemplare aprobat pe fiecare fond de vânătoare;

b) pentru specia lup, pe fondurile de vânătoare unde se constată concentrări temporare de efective, cu încadrarea în numărul total de exemplare aprobat pe gestionar.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 271.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005–2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2005–2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 973.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială “Nicolina“ – S.A. Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială “Nicolina“ – S.A. Iasi, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele interimar al Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Giliola Ciorteanu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.188.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Carmen Filipescu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 9 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmen Filipescu se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 468.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 820/2005

pentru stabilirea documentelor si a cuantumului sumei minime în valută pe care cetătenii români

trebuie să le detină la iesirea din tară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene

sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare

 

În temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 820/2005 pentru stabilirea documentelor si a cuantumului sumei minime în valută pe care cetătenii români trebuie să le detină la iesirea din tară, când călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 29 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Cetătenii români care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare trebuie să prezinte la controlul de frontieră efectuat la iesirea din tară dovada detinerii unei sume minime în valută.

(2) Cetătenii români care călătoresc în statele apartinând spatiului Schengen, pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la controlul de frontieră efectuat la iesirea din tară si documente care justifică scopul si conditiile sederii planificate.

(3) Suma minimă în valută pentru fiecare persoană se constituie dintr-o sumă fixă de 150 euro sau echivalent, care să acopere cheltuielile de transport până în tara de destinatie si de întoarcere în România, si dintr-o sumă corespunzătoare numărului de zile de sedere declarată.

(4) Cuantumul sumei minime în valută corespunzătoare numărului de zile de sedere este următorul:

a) 20 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de sedere declarată, dar nu mai putin de 5 zile, în cazul călătoriei în fostele state socialiste pentru care nu este necesară viza de intrare, cu exceptia celor care au devenit membre ale Uniunii Europene; sau

b) 30 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de sedere declarată, dar nu mai putin de 5 zile, în cazul călătoriei în statele din Uniunea Europeană si în alte state pentru care nu este necesară viza de intrare.

(5) Dovada detinerii sumei prevăzute la alin. (3) si (4) se face prin una dintre următoarele forme:

a) suma în valută efectivă, sub forma bancnotelor si monedelor în circulatie;

b) cecuri de călătorie;

c) carduri cu utilizare internatională, însotite de extras de cont eliberat cu cel mult 24 de ore înaintea prezentării la iesirea din tară;

d) alte garantii financiare cum sunt: scrisoare de garantie sau angajament de sponsorizare, semnate de

persoana care găzduieste cetăteanul român pe teritoriul statului de destinatie si autentificate conform legii statului respectiv; garantia legală din partea unei bănci sau ordine de plată valabile, după caz.

(6) Sunt exceptate de la prezentarea sumei de 150 euro prevăzute la alin. (3) persoanele care la iesirea

din tară fac dovada achitării integrale a cheltuielilor de transport până în tara de destinatie si de întoarcere în

România.

(7) Sunt exceptate de la prezentarea sumei prevăzute la alin. (4) persoanele care la iesirea din tară prezintă voucherul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) pct. (iii) sau un alt document care atestă plata în avans a serviciilor structurilor de primire turistice din tara de destinatie.“

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Sunt exceptate de la obligatia prezentării dovezii detinerii sumelor prevăzute la art. 1 alin. (4) persoanele care detin documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), lit. c) pct. (iv) si lit. d) pct. (iii), din care să rezulte asigurarea financiară a călătoriei.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 900.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea

derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005, cu

modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. E.N. 1.801/2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 si nr. 61 bis din 18 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

– Litera c) de la punctul 7 al capitolului I “Organizarea, finantarea si monitorizarea programelor si subprogramelor de sănătate“ va avea următorul cuprins:

“c) Sumele aferente procurării vaccinurilor prin licitatie la nivel national sunt cuprinse în Programul comunitar de sănătate publică, subprogramul «Supravegherea si controlul bolilor transmisibile», în bugetul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti, cu exceptia sumelor aferente procurării vaccinului gripal.

Pentru vaccinul gripal sumele sunt prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Sănătătii, care încheie contractul de achizitie publică cu furnizorul desemnat câstigător în urma aplicării procedurii prevăzute de legislatia privind achizitiile publice.“

Art. II. – Directia de Sănătate Publică, Directia generală buget si credite externe din cadrul Ministerului Sănătătii, precum si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 1.034.