MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 901         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 octombrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.126. – Hotărâre privind aprobarea participării delegatiei României la lucrările celei de a 49-a Conferinte Generale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomică de la Viena si a finantării organizării Standului expozitional national cu tema “România – dezvoltarea durabilă si folosirea în scopuri pasnice a energiei nucleare“

 

1.159. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

1.160. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

1.161. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Herăsti, judetul Giurgiu, si în administrarea consiliului local al acesteia

 

1.162. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Balotesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Balotesti, judetul Ilfov

 

1.164. – Hotărâre privind organizarea Reuniunii ministrilor mediului din statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător

 

1.165. – Hotărâre pentru lansarea campaniei antigripale până la 10 octombrie 2005

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

35. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2005

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

52. – Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării delegatiei României la lucrările celei de a 49-a Conferinte Generale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomică de la Viena si a finantării organizării Standului expozitional national cu tema “România – dezvoltarea durabilă si folosirea în scopuri pasnice a energiei nucleare“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă participarea delegatiei României la lucrările celei de a 49-a Conferinte Generale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomică de la Viena si finantarea organizării Standului expozitional national cu tema “România – dezvoltarea durabilă si folosirea în scopuri pasnice a energiei nucleare“, prezentat în perioada 24–30 septembrie 2005 la sediul Agentiei Internationale pentru Energie Atomică – Viena.

Art. 2. – Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 50.000 lei (RON), din care cu suma de 41.500 lei (RON) la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică“, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“, articolul 30 “Alte cheltuieli“ si cu suma de 8.500 lei (RON) la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică“, titlul 02 “Cheltuieli de personal“, pentru Agentia Nucleară, potrivit devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nucleare,

Valică Gorea

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.126.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea Standului expozitional national cu tema “România – dezvoltarea durabilă si folosirea în scopuri pasnice a energiei nucleare“ la Conferinta Generală a Agentiei Internationale pentru Energie Atomică de la Viena, 24–30 septembrie 2005

 

Nr.

crt.

Activitătile preconizate

Bugetul

estimativ

(RON)

1.

Cheltuieli de amenajare si functionare a standului, chirie spatiu, aparatură si energie electrică

2.500

2.

Editare de materiale de promovare (confectionare mape pentru invitati si vizitatori, pliante, brosuri, CD-uri, cataloage, afise)

20.000

3.

Cheltuieli legate de transportul extern pe ruta Bucuresti–Viena–Bucuresti:

5.000

– al personalului

– al materialelor

4.

Diurnă (8 zile)

8.500

5.

Cazare (7 persoane – 7 nopti)

9.000

6.

Cheltuieli de protocol – întâlniri pentru initierea de acorduri bilaterale, stabilirea de parteneriate, promovarea domeniului nuclear, întărirea relatiilor cu AIEA si statele membre:

3.500

– tratatii

– cadouri

7.

Cheltuieli diverse – neprevăzute

1.500

 

TOTAL:

50.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, teren fără constructii, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, pentru construirea sediului administrativ.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.159.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care se transmite

 

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Numărul atribuit

de Ministerul Finantelor

Publice si codul

imobilul de clasificare

a imobilului

Municipiul Bucuresti,

Spl. Independentei

nr. 294, sectorul 6

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

– ICIM Bucuresti

Agentia Natională pentru Protectia Mediului

Cota-parte

suprafată de teren 2.500 m2

Nr. M.F.P. 149.641

cod 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.160.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Timis si în administrarea Consiliului Judetean Timis

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul

de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Lugoj,

judetul Timis

Statul român,

din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Judetul Timis,

în administrarea

Consiliului Judetean Timis

– imobil 630

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.519

– suprafata construită = 2.935 m2

– suprafata desfăsurată = 4.151 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 6.871 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Herăsti, judetul Giurgiu, si în administrarea consiliului local al acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Herăsti, judetul Giurgiu, si în administrarea consiliului local al acesteia.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.161.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Herăsti, judetul Giurgiu, si în administrarea consiliului local al acesteia

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul

de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Herăsti,

judetul Giurgiu

Statul român,

Ministerul Apărării Nationale

Comuna Herăsti,

judetul Giurgiu, Consiliul Local  al Comunei Herăsti

– imobil 2.436

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.744

– suprafata construită = 6.150 m2

– suprafata desfăsurată = 6.150 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 353.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Balotesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Balotesti, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Balotesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Balotesti, judetul Ilfov.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.162.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Balotesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Balotesti, judetul Ilfov

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul

de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Balotesti,

judetul Ilfov

Statul român,

Ministerul Apărării Nationale

Comuna Balotesti,

judetul Ilfov, Consiliul Local al Comunei Balotesti

– imobil 1.662

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.553

– suprafata construită = 2.491 m2

– suprafata desfăsurată = 2.491 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 55.960 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea Reuniunii ministrilor mediului din statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă organizarea, în România, a Reuniunii ministrilor mediului din statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător, în luna martie 2006.

Art. 2. – Finantarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 490 mii lei (RON), se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.164.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea Reuniunii ministrilor mediului din statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător

– martie 2006 –

 

1. Organizarea Reuniunii ministrilor mediului din statele membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) (12 delegatii oficiale/câte 4 membri + 4 membri PERMIS)

 

a) închirieri de săli, logistică, traducători, instalatie de traducere simultană, fotografii, flori, banere, ecusoane, drapele, pixuri, cadouri, mape, tipărituri, multiplicări documente

80.000 lei (RON)

b) masă oficială oferită de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, deschiderea salonului oficial, cazarea delegatiilor străine, masa zilnică, bufet, masini de reprezentare

210.000 lei (RON)

2. Organizarea reuniunii Grupului de lucru privind mediul înconjurător, în cadrul Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) (12 delegatii nationale/câte 2 membri + 4 membri PERMIS)

 

a) cazarea delegatiilor străine, masa zilnică, transport (2 autobuze)

200.000 lei (RON)

TOTAL:

490.000 lei (RON)

 

NOTĂ:

În cazul aparitiei unor evenimente neprevăzute, sumele se pot compensa între actiunile mentionate la pct. 1 si 2.

Observatii:

• Reuniunea ministerială durează o zi;

• Reuniunea Grupului de lucru privind mediul înconjurător durează două zile.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru lansarea campaniei antigripale până la 10 octombrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Ministerul Sănătătii este abilitat să adopte măsurile necesare pentru lansarea campaniei de vaccinare antigripală a populatiei expuse la risc de îmbolnăvire din zonele afectate de inundatii, până la data de 10 octombrie 2005.

Art. 2. – Pentru realizarea sarcinii prevăzute la art. 1, Ministerul Sănătătii este îndreptătit să atribuie, în regim de urgentă, contractul de achizitie publică a 500.000 de doze de vaccin gripal trivalent inactivat si purificat pentru a putea face fată situatiei de extremă urgentă, în perioada imediat următoare, prin procedura prevăzută de legislatia privind achizitiile publice în situatii de fortă majoră.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.165.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna octombrie 2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna octombrie 2005 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,72% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 35.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, si ale Hotărârii Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 47/2005 cu privire la adoptarea unor modificări si completări ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 31 august 2005, hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004 în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 47/2005, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 31 august 2005.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Camera, în numele statului, organizează, coordonează si autorizează desfăsurarea activitătii de audit financiar în România.

(2) În acest scop, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările ulterioare, Camera are următoarele atributii:

a) elaborarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, care cuprinde, în principal, prevederi referitoare la: organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora, atributiile si răspunderile Camerei, regulile de atribuire si retragere a calitătii de auditor financiar, normele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activitătii de audit financiar, situatiile de incompatibilitate cu exercitarea activitătii de audit financiar, abaterile, sanctiunile si procedurile disciplinare;

b) elaborarea următoarelor reglementări: Codul privind conduita etică si profesională pentru auditorii financiari, Programa analitică pentru examenul în vederea accesului la profesia de auditor financiar, Normele privind controlul calitătii auditului financiar, Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern, Normele de audit intern în conformitate cu standardele internationale în domeniu, Normele privind perioada de pregătire practică profesională a stagiarilor în activitatea de audit financiar;

c) atribuirea calitătii de auditor financiar si emiterea de autorizatii pentru exercitarea independentă a acestei profesii;

d) organizarea si urmărirea programului de pregătire continuă a auditorilor financiari;

e) controlul calitătii activitătii de audit financiar;

f) promovarea actualizării legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, în concordantă cu reglementările institutiilor profesionale europene si internationale;

g) elaborarea si urmărirea aplicării normelor interne privind activitatea Camerei;

h) retragerea temporară sau definitivă a dreptului de exercitare independentă a profesiei de auditor financiar în conditiile prevăzute de prezentul regulament.

(3) Camera elaborează si alte norme si proceduri, în limitele si competentele stabilite de lege, prin care să se asigure respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(4) Reglementările prevăzute la alin. (2) lit. b) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei.“

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art.61. – Camera reprezintă profesia de auditor financiar din România în fata institutiilor si organizatiilor profesionale europene si internationale.“

3. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Hotărârile Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

4. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art.43. – Competentele si activitatea Departamentului de conduită si disciplină profesională sunt reglementate de prevederile cap. XII.“

5. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

“Art.471. – Departamentul de audit intern are, în principal, următoarele atributii:

a) propune asimilarea, actualizarea si publicarea Standardelor internationale de audit intern, denumite Standarde de audit intern;

b) propune asimilarea, actualizarea si publicarea Cadrului general al Standardelor internationale de audit intern, denumit Cadrul general al Standardelor de audit intern;

c) propune elaborarea si publicarea normelor profesionale de audit intern;

d) coordonează si monitorizează activitatea de audit intern;

e) colaborează cu celelalte departamente ale Camerei Auditorilor Financiari din România în ceea ce priveste pregătirea profesională a auditorilor interni, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, si respectă standardele si normele profesionale de audit intern;

f) asigură dezvoltarea relatiilor internationale si consolidarea acestora în domeniul auditului intern;

g) colaborează cu societătile interne si internationale de audit financiar si audit intern în vederea perfectionării cadrului de lucru din domeniul auditului intern;

h) alte atributii stabilite de Consiliul si Biroul permanent ale Camerei Auditorilor Financiari din România.“

6. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art.48. – Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligati să plătească cotizatiile si tarifele datorate către Cameră, în conditiile prevăzute prin hotărârile Consiliului Camerei.“

7. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art.56. – (1) Regulile privind organizarea si desfăsurarea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, precum si regulile privind organizarea si desfăsurarea examenului de aptitudini profesionale sunt aprobate prin hotărâri ale Consiliului Camerei.

(2) Pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, potrivit art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

A. Persoanele fizice:

a) să fie licentiate ale unei facultăti cu profil economic si/sau să aibă o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau să aibă calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) să fi promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) să fi satisfăcut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar;

d) să fi efectuat un stagiu de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute la lit. a) si b);

e) să fi promovat examenul de aptitudini profesionale, potrivit legii. B. Persoanele juridice:

a) persoanele fizice care efectuează auditul financiar al situatiilor financiare în numele societătilor de audit financiar trebuie să satisfacă conditiile prevăzute la lit. A sau cele prevăzute la art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările ulterioare;

b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinută direct sau indirect de persoane fizice active ori de societăti de audit financiar care satisfac conditiile prevăzute la lit. A;

c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societăti de audit financiar trebuie să fie persoane fizice active sau societăti de audit financiar care îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. A.“

8. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art.58. – Auditorii financiari îsi pierd această calitate în una dintre următoarele situatii:

a) exercită profesia de auditor financiar fără a fi membru al Camerei;

b) nu solicită atribuirea calitătii de membru al Camerei în termen de un an de la data la care a fost declarat admis în urma sustinerii examenului de aptitudini profesionale sau de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii cu privire la acordarea calitătii de auditor financiar pentru persoanele care au dobândit această calitate potrivit prevederilor altui stat, după caz;

c) nu achită cotizatiile si tarifele datorate, aferente unei perioade de un an de activitate, după expirarea termenului de notificare prealabilă stabilit prin hotărâre a Consiliului Camerei.“

9. La articolul 94, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.94. – (1) Auditorii financiari, persoane fizice active/nonactive sau persoane juridice, membri ai Camerei, pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) suspendarea calitătii de membru al Camerei pe o perioadă de la 6 luni până la un an;

d) excluderea din Cameră.“