MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 902         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

989. – Decret pentru revocarea din functie a unui magistrat

 

990. – Decret pentru revocarea din functie a unui magistrat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.063. – Hotărâre privind organizarea si functionarea Arhivei Nationale de Filme

 

1.169. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat

 

1.189. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Brăila

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

769. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L.

 

770. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru abrogarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licentă din sectorul gazelor naturale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 125 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 51 alin. (2) lit. b) si ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, având în vedere propunerea ministrului justitiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Samoilă Joarză, procuror militar sef al Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se revocă din functie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2005.

Nr. 989.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru revocarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 125 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 51 alin. (2) lit. b) si ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată,

având în vedere propunerea ministrului justitiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ionel Slăvoiu, procuror militar sef adjunct al Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se revocă din functie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2005.

Nr. 990.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Arhivei Nationale de Filme

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Arhiva Natională de Filme se reorganizează si functionează ca institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Centrului National al Cinematografiei.

(2) Arhiva Natională de Filme are sediul în comuna Jilava, Sos. Sabarului nr. 2, judetul Ilfov.

(3) În cadrul Arhivei Nationale de Filme functionează Cinemateca Română si Laboratorul de Restaurare a Peliculei.

(4) Cheltuielile curente si de capital ale Arhivei Nationale de Filme se finantează din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Centrului National al Cinematografiei.

Art. 2. – În activitatea sa Arhiva Natională de Filme asigură îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) colectarea, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a patrimoniului cinematografic aflat în administrarea sa;

b) promovarea culturii cinematografice prin Cinemateca Română;

c) colectionarea documentelor scrise si de orice altă natură ale culturii cinematografice românesti si universale;

d) promovarea multiculturalismului si prezervarea identitătilor culturale în domeniul cinematografiei;

e) cercetarea, clasificarea si restaurarea colectiilor de filme.

Art. 3. – (1) Arhiva Natională de Filme îndeplineste functia de depozit legal si voluntar pentru filmele cinematografice de orice gen, pentru materialele primare si intermediare ale acestora, precum si pentru alte materiale si documente privind istoria cinematografiei nationale si universale.

(2) Arhiva Natională de Filme are ca obiect de activitate evidenta, cercetarea, colectionarea, conservarea, restaurarea si punerea în valoare a patrimoniului de filme, precum si organizarea si sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.

Art. 4. – (1) Bunurile aflate în patrimoniul national al cinematografiei, în proprietatea publică a statului si în administrarea Arhivei Nationale de Filme se compun din:

a) materiale documentare precum: fotografii, afise, scenarii, partituri muzicale, colectii de documente si alte bunuri legate de istoria filmului românesc;

b) sălile de cinematograf “Eforie“, “Union“ si “Studio“ din municipiul Bucuresti.

(2) Se află în custodia Arhivei Nationale de Filme cu titlu de depozit legal filmele românesti de toate genurile, lungmetraje, scurtmetraje de fictiune, documentare sau de animatie, precum si materialele primare de imagine si sunet, mixajele de sunet si intermediarele acestora, realizate până în anul 1997, cu finantare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unităti de stat sau de la Centrul National al Cinematografiei.

(3) Se află în custodia Arhivei Nationale de Filme cu titlu de depozit voluntar materialele primare si intermediare si copiile filmelor realizate de producătorii privati.

(4) În administrarea Arhivei Nationale de Filme se află:

a) materiale documentare precum: fotografii, afise, scenarii, partituri muzicale, colectii de documente si alte bunuri legate de istoria filmului românesc; cărti, periodice, reviste din domeniul cinematografic, aparatură tehnică si alte echipamente, utilaje sau piese de importantă istorică, documentară, tehnică;

b) materiale primare, intermediare si copii pozitive ale filmelor străine difuzate sau achizitionate prin schimburi;

c) Laboratorul si terenul aferent în suprafată de 97.000 m2, situate în comuna Jilava, Sos. Sabarului nr. 2, judetul Ilfov;

d) sălile de cinematograf “Union“, “Eforie“ si “Studio“, cu spatiile anexe, din municipiul Bucuresti.

(5) Pentru buna desfăsurare a activitătii Arhiva Natională de Filme poate utiliza, cu titlu gratuit, spatiile anexe situate în sediul Centrului National al Cinematografiei din municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4–6, sectorul 1.

Art. 5. – (1) În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale Arhiva Natională de Filme are următoarele atributii principale:

a) aplicarea prevederilor legale în domeniul cinematografic privind depozitul legal si depozitul voluntar al filmelor;

b) asigurarea evidentei, inventarierii, catalogării filmelor si materialelor documentare existente în colectiile sale, precum si creării unor bănci de date specializate;

c) asigurarea conditiilor de conservare, păstrare, restaurare si tratament al materialelor din colectiile sau custodia sa, potrivit specificului acestora, cu respectarea normelor în domeniu;

d) îmbogătirea si diversificarea colectiilor prin:

– aplicarea reglementărilor în vigoare privind depunerile de filme si copii ale acestora, precum si de materiale anexe, în arhivă;

– stimularea depunerilor voluntare sau în custodie, potrivit unor contracte de depozit încheiate cu proprietarii sau titularii de drepturi;

– identificarea, cercetarea si achizitionarea, în conditiile legii, a unor noi materiale sau documente;

– acceptarea de donatii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

– realizarea, în conditiile legii, de schimburi si împrumuturi cu institutii de acelasi profil din cadrul Federatiei Internationale a Arhivelor de Filme si Asociatiei Cinematecilor Europene sau cu persoane fizice ori juridice;

– achizitionarea, în conditiile legii, de materiale, copii de filme, documente sau obiecte de profil, de interes cultural, istoric, documentar, stiintific, tehnic ori artistic, din tară si din străinătate sau de la colectionari privati;

e) promovarea si facilitarea accesului la colectiile sale pe baza solicitărilor scrise ale beneficiarilor;

f) asigurarea consultantei si serviciilor de specialitate pentru detinătorii de bunuri de acest tip, la cererea acestora;

g) organizarea de expozitii si manifestări culturale în tară si în străinătate;

h) editarea programului Cinematecii Române, a pliantelor si cărtilor specifice domeniului de activitate;

i) initierea, promovarea si participarea la proiecte si programe de formare profesională;

j) sprijinirea activitătii de învătământ universitar si preuniversitar din domeniu;

k) participarea la reuniuni, congrese, manifestări culturale în domeniu în tară si în străinătate.

(2) Arhiva Natională de Filme îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 6. – (1) În vederea sustinerii si dezvoltării culturii cinematografice si a promovării filmului românesc, Arhiva Natională de Filme poate înfiinta filiale ale Cinematecii Române în alte localităti din tară, cu aprobarea Consiliului de administratie al Centrului National al Cinematografiei, si poate organiza programe itinerante de cinematecă.

(2) În vederea asigurării conditiilor de conservare, păstrare, restaurare si arhivare a patrimoniului de filme, Centrul National al Cinematografiei poate asigura până la 2% din veniturile proprii obtinute anual.

Art. 7. – (1) Arhiva Natională de Filme realizează venituri proprii care se constituie din:

a) exploatarea si închirierea, în conditiile legii, a unor bunuri mobile si imobile aflate în administrarea sa;

b) organizarea unor manifestări culturale si/sau stiintifice, atât în spatiile proprii, cât si în spatii închiriate;

c) executarea de lucrări si prestări de servicii de specialitate pentru terti, în cadrul laboratoarelor de conservare, prelucrare si transpunere;

d) realizarea, pentru terti, de studii, cercetări, lucrări documentare, istorice, stiintifice, precum si cursuri de specializare în domeniu;

e) încheierea de contracte pentru depozitarea în regim de custodie a filmelor si altor materiale;

f) activitatea de depozit voluntar;

g) comercializarea publicatiilor specifice domeniului său de activitate;

h) valorificarea produselor din activităti proprii;

i) acordarea de asistentă stiintifică sau tehnologică;

j) realizarea de servicii tehnice, tehnologice si filmologice;

k) donatii si sponsorizări.

(2) Veniturile proprii realizate se administrează, se utilizează si se contabilizează de către Arhiva Natională de Filme, potrivit dispozitiilor legale.

(3) Arhiva Natională de Filme poate finanta din veniturile proprii realizate organizarea unor manifestări culturale si gale de filme în cadrul Cinematecii Române.

Art. 8. – Tarifele pentru lucrările si serviciile prestate, precum si pretul biletelor pentru spectacolele Cinematecii Române se stabilesec prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general al Centrului National al Cinematografiei.

Art. 9. – (1) Structura organizatorică a Arhivei Nationale de Filme este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a directorului general al Centrului National al Cinematografiei, se mai pot organiza servicii, birouri sau colective pentru îndeplinirea anumitor sarcini specifice.

(2) Numărul maxim de posturi este de 135, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitătile subventionate din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Arhivei Nationale de Filme, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general al Centrului National al Cinematografiei.

(4) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Arhivei Nationale de Filme se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Art. 10. – (1) Arhiva Natională de Filme este condusă de un director numit prin decizie a directorului general al Centrului National al Cinematografiei, pe bază de concurs organizat conform legii.

(2) Directorul Arhivei Nationale de Filme îndeplineste functia de ordonator tertiar de credite.

(3) Directorul Arhivei Nationale de Filme conduce întreaga activitate a institutiei si o reprezintă în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate.

(4) Directorul numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul angajat al Arhivei Nationale de Filme, emite ordine si dispozitii pentru personalul din subordine.

Art. 11. – Arhiva Natională de Filme are în dotare două autoturisme pentru parcul comun, fiecare cu un consum mediu lunar de 150 litri, si un microbuz pentru activitătile sălilor de cinematecă, cu un consum lunar de 350 litri.

Art. 12. – (1) Plata cotizatiei anuale a Arhivei Nationale de Filme, în calitate de membru, la Federatia Internatională a Arhivelor de Filme se asigură din bugetul Centrului National al Cinematografiei.

(2) Plata taxei de afiliere si a cotizatiei anuale a Arhivei Nationale de Filme la Organizatia Internatională a Cinematecilor – “Asociatia Cinematecilor Europene“ se asigură din bugetul Centrului National al Cinematografiei.

Art. 13. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 337/1998 privind reorganizarea si functionarea Arhivei Nationale de Filme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 8 iulie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.063.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 24 iunie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (5) si (6) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“(5) După pensionare, conducătorul de doctorat poate primi spre îndrumare noi doctoranzi, la cerere, cu aprobarea senatului universitar al I.O.S.U.D., fundamentată pe performanta stiintifică din ultimii 5 ani de activitate a solicitantului.

(6) Prin încetarea contractului de muncă la I.O.S.U.D., cu exceptia pensionării, se pierde calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii se redistribuie altor conducători de doctorat din aceeasi I.O.S.U.D.“

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Doctoratul se desfăsoară în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională, precum si în limbile în care se desfăsoară programele de studii doctorale, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D., conducătorul de doctorat si doctorand.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.169.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 500 mii lei (RON), pentru judetul Brăila, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia

bugetului propriu al municipiului Brăila, judetul Brăila, pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.189.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L.

 

Având în vedere dispozitiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L. si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L., conform lit. b) din anexa nr. 1.

Art. 3. – (1) Se stabileste tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L., prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tariful reglementat prevăzut la alin. 1 se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale, din localitătile în care Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tariful reglementat prevăzut la alin. (1) nu contine T.V.A.

Art. 4. – (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L., prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L. detine licenta de distributie si de furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 769.

 

ANEXE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru abrogarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licentă din sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere dispozitiile art. 16 si 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. – Se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularul de licentă din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 770.