MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 916         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 430 din 13 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

138.– Ordonantă de urgentă privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importantă C si D

 

1.204. – Hotărâre privind darea în administrare Casei Nationale de Asigurări de Sănătate – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti a unui bun imobil, proprietate publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.027. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru anul 2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 430

din 13 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Magna Holding“ – S.R.L. în Dosarul nr. 3.379/2005 al Judecătoriei Ploiesti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acestor dispozitii, statuând prin numeroase decizii, de exemplu prin Decizia nr. 160 din 30 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002, Decizia nr. 227 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, Decizia nr. 55 din 6 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003, că acestea sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 30 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.379/2005, Judecătoria Ploiesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 403 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, întrucât, în măsura în care debitorul are posibilitatea de a valorifica dispozitiile art. 403 din Codul de procedură civilă, creditorul este împiedicat în încercarea de a-si valorifica drepturile, ajungându-se la concluzia că “cele două părti, cu interese evident contrare, se bucură de avantaje diferite în fata legii“. Astfel, creditorul aflat în posesia unui titlu executoriu este împiedicat să îsi valorifice creanta, drepturile conferite debitorului de art. 403 din Codul de procedură civilă avantajându-l pe acesta din urmă. De asemenea, textul de lege criticat vine în contradictie si cu dispozitiile art. 44 din Constitutie, prin posibilitatea oferită debitorului de a solicita si obtine suspendarea executării silite a titlului detinut de creditorul său, prin valorificarea dispozitiilor art. 399–403 din Codul de procedură civilă. “Dreptul de proprietate al unei persoane poate avea ca obiect multe categorii de bunuri, între care si creantele, astfel încât orice limitare în valorificarea acestora din urmă, prin posibilitatea oferită debitorului de a suspenda executarea lor silită, este echivalentă cu limitarea concomitentă a dreptului de proprietate“. “Posibilitatea oferită unui debitor de a întârzia executarea silită a unui titlu“ prin valorificarea dispozitiilor art. 399–403 din Codul de procedură civilă reprezintă o încălcare a dispozitiilor art. 20 din Constitutie si a dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Ploiesti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât din interpretarea dispozitiilor art. 399–403 din Codul de procedură civilă rezultă că legiuitorul a reglementat cadrul legal al contestatiei la executare, fără a aduce atingere drepturilor creditorilor stabilite prin hotărâri judecătoresti definitive ori prin alte înscrisuri ce constituie, conform legii, titluri executorii, părtile aflându-se pe pozitii de egalitate, fiind stabilite atât drepturile, cât si obligatiile acestora. Suspendarea executării silite, ce poate fi dispusă de instante în conditiile art. 403 din Codul de procedură civilă, este o măsură cu caracter provizoriu, care nu durează decât până la solutionarea contestatiei la executare în cadrul căreia s-a formulat cerere de suspendare, iar eventuala exercitare cu rea-credintă a drepturilor de către debitor, prin solicitarea unei suspendări a executării silite ce a fost respinsă de instantă, poate atrage acoperirea eventualului prejudiciu suferit de creditor din cautiunea consemnată la dispozitia instantei de către debitor.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, legiuitorul este abilitat să reglementeze competenta si procedura de judecată, stabilind cadrul organizatoric si functional în care se realizează accesul liber la justitie. Procedura de judecată a contestatiei la executare se întemeiază tocmai pe aceste dispozitii constitutionale, Constitutia consacrând dreptul fundamental de acces liber la justitie, permitând stabilirea prin lege a anumitor conditii, reguli de procedură, în privinta exercitării acestui drept. În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 16 din Constitutie, arată că normele cuprinse în textele de lege criticate sunt aplicabile tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie, fără a exista vreo contradictie între prevederile constitutionale invocate si reglementările de lege criticate, tratamentul diferentiat aplicabil părtilor raportului procesual civil decurgând din situatiile diferite în care se află acestea, una în calitate de creditor, cealaltă în calitate de debitor. Stabilirea cautiunii în sarcina debitorului care foloseste procedura contestatiei la executare reprezintă o garantie instituită în favoarea creditorului pentru acoperirea pagubelor ce li s-ar aduce ca urmare a suspendării executării silite, având totodată functia de prevenire a exercitării abuzive a unor drepturi procesuale si, prin aceasta, a tergiversării executării obligatiilor lor, constatate printr-un titlu care se bucură de fortă executorie. De asemenea, arată că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu prevederile art. 44 din Constitutie, deoarece, potrivit art. 44 din Legea fundamentală, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, astfel încât regulile precise ale executării silite garantează inclusiv drepturile recunoscute creditorului.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si a dispozitiilor art. 20 din Constitutie, arată că nu se poate retine existenta unei încălcări a dreptului la un proces echitabil, întrucât continutul acestui drept nu este restrâns prin instituirea procedurii contestatiei la executare, eventuala exercitare cu rea-credintă a acestui drept de către debitor putând atrage acoperirea eventualului prejudiciu suferit de creditor din cautiunea consemnată de către acesta la dispozitia instantei.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399–403 din Codul de procedură civilă, fată de prevederile art. 16 din Constitutie, arată că aceasta nu poate fi retinută, dispozitiile de lege criticate nu creează vreo discriminare între părtile raportului juridic, întrucât nu se poate retine o similitudine între situatia juridică a debitorilor si cea a creditorilor, de natură să permită caracterizarea regimului juridic diferentiat ce le este aplicabil ca fiind discriminatoriu.

De asemenea, arată că nu poate fi retinută nici critica de neconstitutionalitate potrivit căreia dispozitiile art. 399–403 din Codul de procedură civilă vin în contradictie cu prevederile art. 44 din Constitutie, deoarece procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente pentru protectia dreptului de proprietate al tuturor părtilor implicate în proces. Pe cale de consecintă, părtile interesate au posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestatiei si desfiintării titlului executoriu sau a executării silite însesi, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situatiei anterioare. De altfel, dispozitiile de lege criticate reprezintă norme de procedură a căror reglementare este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399–403 din Codul de procedură civilă, fată de art. 20 din Legea fundamentală, raportat la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, astfel cum a fost valorificat de art. 21 alin. (3) din Constitutie, arată că dispozitiile legale indicate nu contin norme contrare dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 din Codul de procedură civilă. Dispozitia de lege criticată a fost introdusă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000. Alin. 4 al art. 403 din Codul de procedură civilă a fost modificat ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Legea nr. 219/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005.

Textul de lege criticat are următorul continut:

– Art. 403: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului.

Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, în toate cazurile, se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.

În cazuri urgente, dacă s-a plătit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin încheiere si fără citarea părtilor, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii de suspendare de către instantă. Încheierea nu este supusă nici unei căi de atac. Cautiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea stabilită de instantă, dacă este cazul.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 20 si 44 din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.“;

– Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.“

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cu următorul continut:

“1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.

2. Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, în special, dreptul:

a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o întelege si în mod amănuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse împotriva sa;

b) să dispună de timpul si de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;

c) să se apere el însusi sau să fie asistat de un apărător ales de el si, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer;

d) să întrebe dacă să solicite audierea martorilor acuzării si să obtină citarea si audierea martorilor apărării în aceleasi conditii ca si martorii acuzării;

e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu întelege sau nu vorbeste limba folosită la audiere.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, de exemplu prin Decizia nr. 160 din 30 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002, Decizia nr. 227 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, Decizia nr. 55 din 6 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003, si Decizia nr. 404 din 7 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 8 noiembrie 2004.

Cu acele prilejuri Curtea a statuat că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementează posibilitatea instantei de a suspenda executarea silită până la solutionarea contestatiei la executare, dacă se depune o cautiune al cărei cuantum este fixat de instantă. Cu acelasi prilej, Curtea a statuat că relevant în cauză pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate este faptul că procedura executării silite, inclusiv contestatia la executare, reglementată de “Cartea V – Despre executarea silită“, face parte din Codul de procedură civilă – art. 3711–580.

Or, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul are latitudinea de a stabili modalitatea în care poate fi suspendată executarea silită, si anume dacă să opereze de drept sau numai la cerere expresă si cu plata unei cautiuni. În consecintă, procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente atât pentru ocrotirea accesului liber la justitie, cât si pentru protectia dreptului de proprietate al tuturor părtilor implicate în proces, prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestatiei si desfiintării titlului executoriu sau a însesi executării silite, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situatiei anterioare acesteia. De asemenea, Curtea a constatat că dispozitiile art. 403 din Codul de procedură civilă trebuie apreciate în raport cu întregul sistem de garantii procedurale instituite de lege pentru asigurarea posibilitătii debitorului de a se apăra prin mijloace judiciare, iar potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, încheierea de solutionare a cererii de suspendare poate fi atacată cu recurs, atât debitorul, cât si creditorul beneficiind astfel de toate garantiile accesului liber la justitie. De altfel, chiar instituirea obligatiei de plată a cautiunii, ca o conditie a suspendării executării, are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor, în ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă, prin raportare la art. 16 din Constitutie, Curtea constată că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

De asemenea, nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia dispozitiile de lege criticate vin în contradictie cu prevederile art. 20 din Constitutie si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, asupra cererilor de suspendare a executării silite instanta se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, astfel încât cu prilejul exercitării acestei căi de atac partea interesată poate formula toate apărările pe care le consideră necesare. Asa fiind, se constată că dispozitiile art. 403 din Codul de procedură civilă sunt în concordantă cu prevederile constitutionale privind dreptul la apărare, precum si cu reglementările internationale cuprinse în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul persoanei la un proces echitabil. În acest sens a statuat Curtea prin Decizia nr. 67 din 24 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 9 martie 2004.

Solutia adoptată si considerentele deciziilor citate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Magna Holding“– S.R.L. în Dosarul nr. 3.379/2005 al Judecătoriei Ploiesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind exploatarea în sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importantă C si D

 

Având în vedere necesitatea existentei unui cadru bine structurat de organizare, exploatare si urmărire a comportării în timp a unui număr foarte mare de mici acumulări cu folosintă piscicolă, de agrement sau locale,

tinând cont de pierderile de vieti omenesti si pagubele materiale cauzate de unele deficiente în exploatarea acumulărilor,

în vederea preîntâmpinării pe viitor a repetării unor situatii similare ce pot apărea în orice moment, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, care impun reglementarea imediată a acestui domeniu,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop stabilirea competentelor si a cadrului juridic privind exploatarea în conditii de sigurantă a acumulărilor cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală, în vederea evitării efectelor negative cauzate asupra populatiei si bunurilor materiale din aval, prin eliberarea necontrolată a volumelor de apă acumulate.

Art. 2. – În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenul si expresia de mai jos, denumite în continuare mici acumulări, au următoarea semnificatie:

a) acumulările cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală sunt acumulări de apă înmagazinate prin bararea unui curs de apă natural sau artificial, cu volume mai mari de 5.000 m3 sau înăltimea coloanei de apă retinută în sectiunea barajului mai mare de 2 m;

b) barajele care realizează acumulările cu folosintă piscicolă, de agrement sau locală de la lit. a) sunt cele încadrate în categoriile de importantă C si D, conform legii.

Art. 3. – (1) Exploatarea micilor acumulări în situatii de avertizare meteohidrologică si în regim de ape mari se realizează obligatoriu conform dispozitiilor dispeceratului directiilor de ape, care poate decide inclusiv cotele de retentie, pregolirile si manevrele echipamentului hidromecanic aferent acumulărilor si orice alte interventii justificate de situatii în care se impune necesitatea tranzitării si atenuării viiturilor.

(2) Exploatarea micilor acumulări se face numai cu personal de exploatare calificat si atestat în domeniul hidrotehnic.

Art. 4. – (1) Prin personal de exploatare calificat si atestat se întelege personalul care are pregătire tehnică cel putin de nivel postliceal si o vechime în domeniul gospodăririi apelor de cel putin 3 ani, atestat de directiile de ape aflate în subordinea Administratiei Nationale “Apele Române“.

(2) Atestarea personalului de exploatare calificat se efectuează în baza procedurii specifice. Procedura se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul gospodăririi apelor si se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.

(3) În cazul când detinătorul nu are personal de exploatare calificat, exploatarea micilor acumulări se va face cu asistenta tehnică din partea personalului desemnat de către Administratia Natională “Apele Române“.

 

CAPITOLUL II

Inspectia tehnică a acumulărilor

 

Art. 5. – Inspectia de Stat a Apelor din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor coordonează realizarea inspectiilor tehnice anuale ale micilor acumulări, prin personalul cu atributii de inspectie din domeniul gospodăririi apelor, urmărind:

a) existenta autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă a lucrării, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicată, a autorizatiei de gospodărire a apelor, precum si a regulamentelor si documentelor necesare, conform legii;

b) starea tehnică si functionalitatea lucrărilor si echipamentelor hidromecanice prin care se realizează controlul cotei de retentie si evacuarea debitelor excedentare în conditii de ape mari;

c) sistemul de comunicatii între personalul de exploatare al micilor acumulări si dispeceratul directiei de ape aferente, precum si dintre personalul de exploatare si autoritătile administratiei publice locale de pe raza de influentă a acumulării.

Art. 6. – (1) Detinătorii micilor acumulări care nu detin autorizatii de functionare în conditii de sigurantă si autorizatii de gospodărire a apelor au obligatia să obtină autorizatiile prevăzute la art. 5, până la termenul stabilit de către persoanele cu atributii de inspectie din domeniul gospodăririi apelor, în functie de indicele de risc asociat barajului, stabilit în conformitate cu normele de încadrare în categoriile de importantă, aprobate prin ordin al autoritătii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor si al autoritătii publice centrale din domeniul lucrărilor publice si amenajării teritoriului.

(2) Termenele maxime de obtinere a autorizatiilor de functionare în conditii de sigurantă si a autorizatiilor de gospodărire a apelor nu vor depăsi un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pentru micile acumulări care prezintă risc crescut privind consecintele produse asupra populatiei, proprietătii si mediului în cazul cedării si, respectiv, 3 ani pentru micile acumulări care nu prezintă un asemenea risc în caz de cedare.

(3) Până la obtinerea autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă a lucrării, acumularea se va exploata cu restrictiile impuse de persoanele cu atributii de inspectie din domeniul gospodăririi apelor si aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul gospodăririi apelor.

(4) Dacă detinătorul nu obtine autorizatia de functionare în conditii de sigurantă si autorizatia de gospodărire a apelor a lucrării până la împlinirea termenelor maxime prevăzute la alin. (2), acumularea se dezafectează si se trece în conservare pe cheltuiala detinătorului.

Art. 7. – La micile acumulări care, datorită interventiilor constructive neautorizate, nu mai dispun de instalatii si echipamente hidromecanice functionale, prin care să se asigure reglarea nivelului în acumulare, pregolirea acestora se va efectua prin brese practicate la propunerea persoanelor cu atributii de inspectie din domeniul gospodăririi apelor si cu aprobarea autoritătii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor. Micile acumulări vor fi mentinute goale până la reabilitarea instalatiilor si a echipamentelor si aducerea acestora în stare de functionare la capacitatea prevăzută prin proiect.

Art. 8. – Exploatarea micilor acumulări se va face numai în scopul pentru care au fost realizate si în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare. Schimbarea folosintei si modificarea conditiilor de exploatare se vor face cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Exploatarea în perioadele de ape mari

 

Art. 9. – (1) Exploatarea micilor acumulări în situatiile de avertizare meteohidrologică se face pe baza regulamentelor de exploatare la ape mari, întocmite prin grija detinătorului si aprobate de directiile de ape.

(2) În perioadele de ape mari, definite ca atare de regulamentul de exploatare, acumularea este exploatată cu respectarea strictă a deciziilor dispeceratului directiei de ape aferente.

(3) În perioadele de ape mari, personalul de exploatare al micilor acumulări sau, după caz, personalul care asigură asistenta tehnică a acestora îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea tehnică a corpului de specialitate desemnat de directia de ape aferentă.

Art. 10. – Costurile cauzate de exploatarea micilor acumulări în perioadele de ape mari se suportă de detinătorul cu orice titlu al acumulării.

Art. 11. – Pierderile cauzate detinătorului atunci când prin exploatarea acumulării în perioadele de ape mari sunt evacuate în aval fond piscicol, floră cultivată sau sunt afectate amenajări de agrement pot fi asigurate prin contract de asigurare de daune. În acest caz autoritătile administratiei publice locale, beneficiare directe sau indirecte ale acumulării, acoperă partial sau total primele de asigurare, conform clauzelor stabilite prin contractul de asigurare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 12. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Administratia Natională “Apele Române“, prin directiile de ape aflate în subordinea sa, va stabili lista micilor acumulări care intră sub incidenta prezentei ordonante de urgentă, precum si lista cu micile acumulări care prezintă risc crescut privind consecintele produse asupra populatiei, proprietătii si mediului în cazul cedării.

Art. 13. – În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, autoritatea publică centrală din domeniul gospodăririi apelor va elabora si aproba prin ordin procedura de atestare a personalului de exploatare, prevăzută la art. 4 alin. (2).

Art. 14. – În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Inspectia de Stat a Apelor va întocmi tematica si programul inspectiilor tehnice prevăzute la art. 5.

Art. 15. – Pe baza proceselor verbale si a rapoartelor de inspectie tehnică se vor emite, la propunerea Inspectiei de Stat a Apelor, ordine ale ministrului autoritătii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor privind obligatiile imediate ale detinătorilor în vederea exploatării în continuare a acumulării, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) si (2) din prezenta ordonantă de urgentă si cu cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 244/2000.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 138.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Casei Nationale de Asigurări de Sănătate – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti a unui bun imobil, proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 164 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare Casei Nationale de Asigurări de Sănătate – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti a unui bun imobil (clădire si terenul aferent), proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34–40, bl. 7, sectorul 6, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii,

Virgil Păunescu,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.204.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil*) (clădire si terenul aferent) care se dă în administrare Casei Nationale de Asigurări de Sănătate – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti

 

Adresa bunului imobil

Caracteristicile tehnice

ale bunului imobil

Municipiul Bucuresti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34–40, bl. 7, sectorul 6

Teren în suprafată de 698,11 m2

Clădire (cămin nefamilisti) formată din subsol+parter+4 etaje:

– suprafata utilă = 2.935,21 m2

– suprafata desfăsurată = 3.427,19 m2


*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 21.179 din 29 august 2005, emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală – Directia Generală a Marilor Contribuabili Bucuresti, în temeiul dispozitiilor art. 163 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru anul 2006

 

Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 2 lit. e) din Normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 749/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 98.172 din 21 mai 2005 al Directiei consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor privind emiterea unui ordin pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru anul 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă cuantumul estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru anul 2006 în limita sumei de 300 lei (RON) la hectar.

Art. 2. – Directia buget finante, Directia consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organizatiile de îmbunătătiri funciare si federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare vor fundamenta necesarul de alocatii bugetare si vor aloca subventiile de la bugetul de stat în limita plafonului prevăzut la art. 1.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 6 octombrie 2005.

Nr. 1.027.