MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 923         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 427 din 13 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.192. – Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

1.197. – Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a Bazei Sportive “Voinicelul“ – constructii si teren – din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Clubul Copiilor din sectorul 3 în domeniul public al sectorului 3 al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru Grupul Scolar Industrial “Nicolae Teclu“

 

1.201. – Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei anuale pentru participarea Politiei Române la Reteaua Europeană a Institutelor de Stiinte Criminalistice (E.N.F.S.I.)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

275. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea unei instalatii nucleare sau radiologice

 

276. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice

 

484.– Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 427

din 13 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Nicolae St. Sorescu, Maria St. Sorescu, George Sorescu si Ion St. Sorescu în Dosarul nr. 4.733/2004 al Judecătoriei Craiova.

La apelul nominal sunt prezenti autorii exceptiei, prin avocat Teodor Constantinescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul autorilor exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că prevederile art. 6 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 44 din Constitutie. În sustinere depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, arătând că reglementarea sistemului probator, inclusiv ierarhizarea probelor si a raporturilor dintre ele, este atributul exclusiv al legiuitorului

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.733/2004, Judecătoria Craiova a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Nicolae St. Sorescu, Maria St. Sorescu, George Sorescu si Ion St. Sorescu într-un proces civil de reconstituire a dreptului de proprietate a unui teren forestier.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 44 alin. (2) din Constitutie, deoarece “textul legal criticat prevede că, la reconstituirea dreptului de proprietate, pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri, nu si proba cu martori, care până la acea dată avea un caracter subsidiar, fiind admisibilă numai în situatiile în care nu există acte de evidentă, si numai pentru a se dovedi suprafetele înscrise în fostele C.A.P.-uri“. Pentru aceleasi motive consideră că prevederile criticate contravin si prevederilor art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Instanta de judecată apreciază exceptia ca neîntemeiată. În acest sens arată că la adoptarea acestui text de lege legiuitorul a avut în vedere diferentele între regimul juridic al terenurilor agricole si cel al terenurilor forestiere, fiind îndreptătit să adopte solutii diferite pentru situatii care nu sunt identice. Astfel, în ceea ce priveste terenurile forestiere, nu a fost posibilă admiterea probei cu martori la reconstituirea dreptului de proprietate, întrucât cu privire la ele a existat o evidentă cadastrală. Alta este însă situatia terenurilor agricole. Datorită faptului că de-a lungul timpului au suferit numeroase modificări ale situatiei lor juridice, neexistând o evidentă cadastrală corectă, legiuitorul a considerat că pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestor terenuri să fie admisă si proba cu martori.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul arată că prevederile art. I pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 au suferit modificări prin Legea nr. 400/2002, de aprobare a acestei ordonante, fiind păstrată solutia legislativă de principiu, textul acestui articol fiind identic cu cel al art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000. Asupra constitutionalitătii acestui text Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 173/2002 si Decizia nr. 50/2003, statuând că acesta este constitutional. În aceste decizii Curtea a retinut că cele două ipoteze ale reconstituirii dreptului de proprietate, respectiv asupra terenurilor agricole si asupra terenurilor forestiere, vizează situatii juridice diferite. Astfel, terenurile agricole au suferit mai multe schimbări în ceea ce priveste situatia lor juridică, fapt care a impus ca pentru reconstituirea dreptului de proprietate să fie admisă si proba cu martori. Guvernul precizează că, având în vedere aceste considerente, precum si faptul că prevederile criticate nu stabilesc privilegii sau discriminări pe criteriile prevăzute de art. 4 alin. (2) din Constitutie, nu se poate retine nici încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la art. 44 alin. (2) din Constitutie, este invocată Decizia nr. 136/1998, în care Curtea a statuat că prevederile privind garantarea si ocrotirea proprietătii se aplică numai după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. În concluzie, consideră exceptia neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră prevederile legale criticate ca fiind constitutionale. Arată că reglementarea sistemului probator, inclusiv ierarhizarea probelor si a raporturilor dintre ele, este atributul exclusiv al legiuitorului. În acest sens s-a pronuntat Curtea prin deciziile nr. 105/1995, nr. 173/2002 si nr. 50/2003. În ceea ce priveste critica privind încălcarea art. 44 alin. (2) din Constitutie, este invocată, de asemenea, jurisprudenta Curtii în materie, prin care s-a statuat că prevederile privind garantarea si ocrotirea proprietătii se aplică numai după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorilor exceptiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi instanta de judecată a sesizat Curtea cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, în realitate, atât din cuprinsul încheierii de sesizare, cât si din notele scrise depuse de autorii exceptiei, criticile de neconstitutionalitate vizează art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, text ce are următoarea redactare:

– Art. 6 alin. (11): “La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă de productie, registrul agricol, evidentele cooperativei agricole de productie, ale amenajamentelor silvice si pastorale, precum si alte înscrisuri, cu dată certă din perioada respectivă.“

Ulterior sesizării, textul art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 a fost modificat prin art. I pct. 7 din titlul VI al Legii nr. 247/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, având următoarea redactare:

– Art. 6 alin. (11): “Titlurile de proprietate obtinute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietătii, obligând comisiile de fond funciar să procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.“

Analizând prevederile legale criticate, Curtea observă că, în urma acestor modificări, textul art. 6 alin. (11) nu a mai păstrat solutia legislativă pe care autorul exceptiei o critică.

Astfel, potrivit noii redactări, titlurile de proprietate obtinute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta liberă a vechilor amplasamente fac dovada absolută a proprietătii. fiinând seama că în jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale s-a statuat că, în situatia modificării prevederii legale atacate, sesizarea rămâne valabilă numai dacă textul, în noua sa redactare, conservă exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, a devenit inadmisibilă, potrivit art. 29 alin. (1) coroborat cu alin. (6) al aceluiasi articol din Legea nr. 47/1992.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Nicolae St. Sorescu, Maria St. Sorescu, George Sorescu si Ion St. Sorescu în Dosarul nr. 4.733/2004 al Judecătoriei Craiova.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi“ – S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi“ – S.A. se aprobă de Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi“ – S.A. mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi“ – S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.192.

 

ANEXĂ*)

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV

PE ANUL 2005

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a Bazei Sportive “Voinicelul“ – constructii si teren – din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Clubul Copiilor din sectorul 3 în domeniul public al sectorului 3 al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru Grupul Scolar Industrial “Nicolae Teclu“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea, fără plată, a Bazei Sportive “Voinicelul“ – constructii si teren – împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare, situat în municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Petrascu nr. 43–51, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Clubul Copiilor din sectorul 3 în domeniul public al sectorului 3 al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru Grupul Scolar Industrial “Nicolae Teclu“.

Art. 2. – (1) Accesul copiilor si al elevilor din unitătile si institutiile de învătământ din municipiul Bucuresti la Baza Sportivă “Voinicelul“ se face gratuit, cu prioritate pentru activitatea Clubului Copiilor din sectorul 3, pe baza unui program stabilit.

(2) Posturile nedidactice aprobate pentru Baza Sportivă “Voinicelul“ se preiau de Grupul Scolar Industrial “Nicolae Teclu“.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.197.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului Baza Sportivă “Voinicelul“, care se transmite, fără plată, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Clubul Copiilor din sectorul 3 în domeniul public al sectorului 3 al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru Grupul Scolar Industrial “Nicolae Teclu“

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Petrascu nr. 43-51, sectorul 3

Ministerul Educatiei si Cercetării - Clubul Copiilor din sectorul 3 al municipiului Bucuresti

Consiliul Local al Sectorului 3, pentru Grupul Scolar Industrial “Nicolae Teclu“, municipiul Bucuresti, str. Pictor Ion Tuculescu nr. 42

36636

Suprafata totală a terenului = 29.043 m2, din care:

- teren liber de constructii = 28.491,84 m2

- teren ocupat de constructii = 551,16 m2 Clădire corp C1 (corp central)

- regim de înăltime - parter

- aria construită = 500,17 m2

- aria utilă = 411,58 m2

Clădire corp C2 (sală de sport)

- regim de înăltime - parter

- aria construită = 33,95 m2

Clădire corp C3 (grup sanitar)

- regim de înăltime - parter

- aria construită = 11,04 m2

Clădire corp C4 (cabină poartă)

- regim de înăltime - parter

- aria construită = 6,00 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei anuale pentru participarea Politiei Române la Reteaua Europeană a Institutelor de Stiinte Criminalistice (E.N.F.S.I.)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă plata contributiei anuale a Politiei Române, începând cu anul 2005, pentru participarea în calitate de membru la Reteaua Europeană a Institutelor de Stiinte Criminalistice (E.N.F.S.I.) a Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

(2) Sumele necesare plătii contributiei anuale prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele anuale aprobate Ministerului Administratiei si Internelor pentru Inspectoratul General al Politiei Române cu această destinatie.

Art. 2. – (1) Pentru anul 2005 suma necesară plătii contributiei este echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul aprobat Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2005, pentru Inspectoratul General al Politiei Române.

Art. 3. – Începând cu anul 2006 plata contributiei prevăzută la art. 1 se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite de Adunarea anuală a Retelei Europene a Institutelor de Stiinte Criminalistice (E.N.F.S.I.) si se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro stabilit de Banca Natională a României la data efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.201.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea unei instalatii nucleare sau radiologice

 

În conformitate cu prevederile:

• Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

• Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea unei instalatii nucleare sau radiologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Directia radioprotectie si deseuri radioactive va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Anton Coroianu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2005.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea unei instalatii nucleare sau radiologice

 

CAPITOLUL I

Scopul si domeniul de aplicare

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme stabilesc cerintele privind monitorizarea în mediile receptoare a efluentilor radioactivi rezultati în urma unei activităti nucleare autorizate, în conditii de operare normală si în situatii de

urgentă nucleară sau radiologică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000.

(2) Prezentele norme se aplică centralelor nuclearoelectrice, reactorilor nucleari de cercetare, uzinelor de producere si de reprocesare a combustibilului nuclear, unitătilor de extractie, preparare si prelucrare a minereurilor uranifere si torifere, precum si depozitelor intermediare de combustibil nuclear uzat si depozitelor intermediare si finale de deseuri radioactive.

(3) Prezentele norme se aplică, de asemenea, si anumitor instalatii radiologice ce utilizează surse radioactive deschise, conform prevederilor normelor specifice si/sau cerintelor de autorizare.

Art. 2. – (1) Pentru toate instalatiile nucleare sau radiologice prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3), solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să determine din etapa de proiectare posibilitatea oricărui impact radiologic al instalatiei în vecinătatea acesteia, cu referire specială la:

a) căile de expunere umană la radiatii, inclusiv lanturile trofice;

b) impactul radiologic asupra ecosistemelor locale;

c) posibila acumulare a materialelor radioactive în mediu;

d) posibilitatea existentei altor căi de emisie a radionuclizilor în mediu, neautorizate.

(2) În functie de rezultatele evaluării preliminare a impactului radiologic, CNCAN poate cere, în cadrul procesului de autorizare, solicitantului/titularului de autorizatie să asigure, pe lângă monitorizarea emisiilor radioactive, si monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea instalatiei.

(3) Cerintele specifice referitoare la monitorizarea emisiilor radioactive la o instalatie nucleară sau radiologică ce emite radionuclizi în mediu sunt prezentate în Normele privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 276/2005.

Art. 3. – (1) Cerintele generale privind limitarea dozelor pentru practicile din domeniul nuclear, estimarea dozelor, radioprotectia operatională a expusilor profesional, radioprotectia populatiei în conditii normale, transferarea în mediu a deseurilor radioactive, radioprotectia în interventii, evidente, raportări si anuntări sunt prezentate în Normele fundamentale de securitate radiologică.

(2) Cerintele specifice referitoare la limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu, calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati în mediu de o instalatie nucleară, programul de măsurări meteorologice si hidrologice pentru amplasamentul instalatiei nucleare sunt prezentate în Normele privind limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 221/2005, Normele privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati în mediu de instalatii nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 360/2004, si în Normele privind măsurile meteorologice si hidrologice la instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 361/2004.

Art. 4. – (1) În scopul aplicării prezentelor norme, pe lângă termenii si expresiile definite în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în Normele fundamentale de securitate radiologică mai sunt utilizati si alti termeni de specialitate, definiti în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(2) În contextul prezentelor norme, prin urgentă se va întelege urgentă nucleară sau radiologică.

(3) În contextul prezentelor norme, prin instalatie se va întelege instalatie nucleară sau radiologică.

 

CAPITOLUL II

Cerinte generale si responsabilităti

 

Art. 5. – Responsabilitătile si cerintele generale privind monitorizarea radioactivitătii mediului sunt cuprinse în art. 5–20 din cap. II si III ale Nomelor privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice, aplicabile atât emisiilor radioactive, cât si radioactivitătii mediului.

 

CAPITOLUL III

Programe de monitorizare a radioactivitătii mediului

 

Art. 6. – Obiectivele specifice ale monitorizării radioactivitătii mediului sunt:

a) verificarea rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive si a modelelor asociate, în scopul verificării predictiilor furnizate de modelele utilizate;

b) furnizarea informatiilor necesare evaluării dozelor actuale sau potentiale către membrii grupului critic, rezultate din practica sau sursa autorizată;

c) detectarea oricăror modificări neprevăzute ale concentratiilor de activitate si evaluarea tendintelor pe termen lung ale nivelurilor de radioactivitate din mediu, ca rezultat al practicii de eliberare de radionuclizi în mediu;

d) furnizarea de informatii publicului.

Art. 7. – (1) Programul de monitorizare a radioactivitătii mediului va contine prevederi referitoare la măsurarea debitelor de doză externă din mediu si a concentratiilor de activitate din toti factorii de mediu relevanti, produse alimentare si apă potabilă.

(2) Pentru proiectarea programului de monitorizare a radioactivitătii mediului sunt necesare în primul rând:

a) identificarea radionuclizilor critici;

b) identificarea căilor de expunere critice; si

c) identificarea grupului/grupurilor critic/critice.

(3) Pe baza acestor evaluări, se vor selecta acei radionuclizi si acele căi de expunere care vor contribui major la doza către populatie, astfel încât programul de monitorizare a radioactivitătii mediului să poată fi concentrat pe acestea.

Art. 8. – În cazurile în care există mai multe instalatii nucleare sau radiologice cu impact radiologic asupra acelorasi zone geografice si grupuri de populatie, fiecare titular de autorizatie va desfăsura propriul program de monitorizare a radioactivitătii mediului, urmând a justifica rezultatele obtinute pe baza datelor despre propriile emisii radioactive.

 

Căi de expunere

Art. 9. – (1) Din totalitatea căilor de expunere potentiale vor fi selectate pe baze realiste acele căi de expunere importante din punct de vedere al:

a) proprietătilor radiologice ale materialelor deversate în mediu (tipul emitătorilor, timpii de înjumătătire);

b) proprietătilor fizice (starea de agregare) si chimice (forma organică sau anorganică, starea de oxidare) ale materialelor emise, precum si al caracteristicilor lor de migrare;

c) mecanismelor de dispersie în mediu si al factorilor de influentă a dispersiei (înăltimea cosului, conditiile meteorologice etc.), precum si al caracteristicilor mediului (clima, tipul de biosferă, productia agricolă etc.);

d) localizării, vârstelor, dietei si obiceiurilor indivizilor sau populatiei expuse.

(2) Căile potentiale de expunere la radiatii a populatiei, ca urmare a deversărilor de materiale radioactive în mediu, sunt redate în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 10. – Programul de monitorizare a radioactivitătii mediului va face referire cel putin la principalele căi de expunere la radiatii, care sunt:

1. căile de expunere externă:

a) sursă → atmosferă/apă → om: expunere datorată imersiei în norul radioactiv din atmosferă sau în pana de poluant din apă;

sursă de tritiu → atmosferă → om: absorbtie prin piele a oxidului de tritiu din norul radioactiv;

b) sursă → atmosferă/apă → sol, sediment, suprafetele clădirilor, vegetatie → om: expunere datorată radionuclizilor depusi pe sol, sedimente (pe malurile râurilor, lacurilor sau mărilor), pe suprafetele clădirilor (pereti, acoperisuri si podele) sau pe vegetatie (copaci, păduri, iarbă);

c) sursă → om: expunere directă la o sursă de radiatii ionizante (sursă radioactivă, instalatie nucleară sau radiologică);

d) sursă → atmosferă → pielea umană: expunere datorată contactului radionuclizilor cu pielea;

2. căile de expunere internă:

a) sursă → atmosferă → om: inhalarea radionuclizilor din norul radioactiv;

b) sursă → atmosferă/apă → (sol/sediment) → vegetatie si/sau carne/lapte/ouă ori alimente marine → om: ingestie de radionuclizi din alimente sau băuturi;

c) sol/sediment → om: inhalare de radionuclizi resuspendati.

 

Grupuri critice

Art. 11. – (1) La proiectarea programului de monitorizare a radioactivitătii mediului, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să selecteze unul sau mai multe grupuri critice.

(2) Grupul critic trebuie selectat astfel încât să se acorde atentia cuvenită obiceiurilor sociale, culturale si alimentare ale populatiei autohtone, precum si ale minoritătilor etnice si culturale, acolo unde este cazul.

(3) Selectarea grupului critic se va face astfel încât mărimea grupului critic să respecte cerinta de omogenitate.

(4) În situatii extreme, pentru evaluarea expunerii populatiei si pentru verificarea dozelor anticipate drept consecinte ale eliberării de radionuclizi în mediu în conditii de operare normală, se poate defini grupul critic ca fiind format dintr-un singur individ ipotetic.

Art. 12. – În cazurile în care anumiti indivizi sunt membri ai mai multor grupuri expuse cu predilectie pe diferite căi de expunere, grupul critic se defineste pe baza sumei calculate a dozelor primite pe toate căile de expunere.

Art. 13. – În situatiile în care apar modificări ale distributiilor de populatie si/sau ale metodelor de utilizare a terenurilor din vecinătatea unei instalatii, titularul de autorizatie trebuie să identifice noile grupuri critice si/sau căi de expunere, urmând să modifice corespunzător si programul de monitorizare a radioactivitătii mediului.

 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea de rutină a radioactivitătii mediului

 

IV.1. Monitorizarea radioactivitătii mediului în diferite stadii de operare

Art. 14. – Întrucât obiectivele monitorizării radioactivitătii mediului sunt diferite în diferitele etape ale operării unei instalatii, titularul de autorizatie trebuie să modifice corespunzător natura si amploarea programului de monitorizare a radioactivitătii mediului pe parcursul etapelor operationale ale instalatiei.

 

Etapa preoperatională

Art. 15. – (1) În etapa preoperatională solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să asigure derularea de studii destinate determinării următorilor parametri:

a) caracteristicile radiologice ale sursei de emisie si inventarul radioactiv prognozat;

b) tipurile si activitătile radionuclizilor care vor fi emisi, forma fizică si chimică a acestora, metodele si căile de emisie, precum si ratele de emisie radioactivă;

c) mecanismele de transfer al radionuclizilor prin mediu, luând în considerare mecanismele de dispersie si de reconcentrare, precum si variatiile sezoniere;

d) caracteristicile naturale si artificiale ale mediului, care afectează transferul radionuclizilor (conditiile geologice, hidrologice si meteorologice, vegetatia, prezenta rezervoarelor sau porturilor etc.);

e) ecologia formatiunilor de apă planificate să recepteze efluentii lichizi (flora si fauna, variabilitatea anuală, stadiul eutrofizării, modificările prognozate ale ecosistemelor);

f) modul de utilizare a mediului pentru agricultură, industrie, locuire si recreere, rezervele de apă si de alimente existente;

g) densitatea populatiei, distributia sa după vârstă, precum si obiceiurile alimentare, ocupationale, domestice si recreationale;

h) grupurile critice posibile;

i) nivelurile de radionuclizi existente în mediu si variabilitatea acestora;

j) existenta oricărui alt poluant fizic sau chimic care ar putea afecta transferul de radionuclizi în mediu.

(2) În cadrul programului preoperational vor fi, de asemenea, identificate organismele sau materialele indicatoare ale anumitor radionuclizi.

Art. 16. – (1) În etapa preoperatională solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să proiecteze programul de monitorizare a radioactivitătii mediului, pe baza studiilor preoperationale.

(2) Programul preoperational va putea fi folosit, de asemenea, pentru pregătirea personalului si testarea echipamentelor, metodelor si procedurilor de măsurare prevăzute în cadrul programului operational de monitorizare a radioactivitătii mediului.

Art. 17. – Titularul de autorizatie trebuie să initieze programul preoperational cu suficient timp înainte de începerea functionării instalatiei, astfel încât să se poată decela valorile de referintă ale concentratiilor radioactive din mediu, precum si variabilitatea acestora.

 

Etapa operatională

Art. 18. – (1) Necesitatea si amploarea programului de monitorizare a radioactivitătii mediului vor fi determinate în primul rând de mărimea dozelor prognozate pentru grupul critic.

(2) Măsurătorile si prelevările de probe se vor efectua în locatii accesibile publicului, situate în afara amplasamentului instalatiei.

(3) Locatiile de măsurare si de prelevare a probelor vor fi selectate pe baza caracteristicilor locale ale mediului în care este amplasată instalatia, astfel încât să fie posibilă:

a) determinarea dozelor de radiatii către populatie;

b) identificarea zonelor contaminate cu radionuclizi.

Art. 19. – În vederea verificării predictiilor făcute pe baza rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive si a evaluării dozelor primite de populatie, programele de monitorizare a radioactivitătii mediului vor contine prevederi referitoare la:

a) prelevarea probelor si efectuarea măsurătorilor într-un număr de locatii alese în functie de estimările modelelor de dispersie a efluentilor, inclusiv în zone de fond;

b) prelevarea probelor în baza unor proceduri elaborate, astfel încât să se se tină cont de obiceiurile si de ratele de consum ale grupului/grupurilor critic/critice;

c) prelevarea probelor de alimente din cele mai apropiate centre de producere si prelucrare sau de la producătorii particulari din zonă.

Art. 20. – În vederea decelării tendintelor de modificare a nivelurilor de radioactivitate din mediu, programele de monitorizare a radioactivitătii mediului vor contine prevederi referitoare la prelevări de probe si măsurări de concentratii de activitate din organisme sau materiale indicatoare, naturale ori artificiale, chiar dacă acestea nu fac parte din căile de expunere umană la radiatii.

Art. 21. – (1) La începutul perioadei de operare se vor efectua măsurători frecvente si detaliate de radioactivitate a mediului, pentru confirmarea predictiilor referitoare la comportarea si transferul radionuclizilor în mediu.

(2) Pe durata operării instalatiei, titularul de autorizatie poate reduce amploarea programului de monitorizare a radioactivitătii mediului numai cu aprobarea CNCAN.

(3) Propunerea de reducere a programului de monitorizare a radioactivitătii mediului va fi analizată tinându-se cont de posibilitatea modificării regimului de deversare a radionuclizilor în mediu sau aparitiei unor emisii neprevăzute, precum si de interesul publicului.

Art. 22. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să reevalueze si să modifice coespunzător programul de monitorizare a radioactivitătii mediului în următoarele situatii:

a) aparitia unor modificări în modul de operare a instalatiei sau în natura emisiilor radioactive;

b) aparitia unor modificări importante ale mediului, care pot afecta semnificativ transferul radionuclizilor în mediu si deci căile de expunere (cum ar fi modificări biologice ale ecosistemelor acvatice datorită descărcărilor termice sau eutrofizarea generală a întregului sistem acvatic, redistribuirea populatiei sau schimbarea obiceiurilor acesteia).

(2) Noul program de monitorizare a radioactivitătii mediului va fi supus spre aprobare CNCAN.

 

Etapa de dezafectare a instalatiei

Art. 23. – (1) Având în vedere că pe durata procesului de dezafectare impactul potential datorat iradierii directe si emisiilor radioactive asupra populatiei din vecinătatea instalatiei se va modifica fată de etapa operatională, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să evalueze sistemele de monitorizare a radioactivitătii mediului, existente în etapa operatională, pentru a determina dacă este necesară păstrarea lor si dacă este oportună modificarea lor.

(2) Odată determinate, cerintele de monitorizare a radioactivitătii mediului vor fi specificate în planul de dezafectare a instalatiei.

Art. 24. – Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să proiecteze un program de monitorizare a radioactivitătii mediului în perioada de dezafectare, care să răspundă acelorasi obiective specifice ca si în perioada de operare, tinând cont de:

a) modificarea termenului-sursă si deci modificarea corespunzătoare a radionuclizilor critici, a căilor de expunere critice si a grupurilor critice;

b) modificarea activitătilor de deversare a radionuclizilor în mediu;

c) aparitia posibilitătii unor emisii radioactive constând în aerosoli contaminati, rezultati în urma activitătilor de dezafectare, care nu pot fi trecuti prin sistemele existente de filtrare si monitorizare a efluentilor gazosi.

Art. 25. – Încheierea lucrărilor de dezafectare nu atrage încheierea programului de monitorizare a radioactivitătii mediului, unele aspecte ale monitorizării mediului putând continua până la eliberarea nerestrictivă a

amplasamentului instalatiei de sub regimul de autorizare, conform cerintelor CNCAN.

 

Monitorizarea instalatiilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive după închiderea acestora

Art. 26. – (1) Prevederile prezentei sectiuni reprezintă cerintele specifice de monitorizare a instalatiilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive amplasate la suprafată (locatii de amplasare a deseurilor provenite din activitătile de minerit si prelucrare a minereurilor de uraniu si toriu), în apropierea suprafetei solului (pentru deseuri de joasă si medie activitate), în puturi amenajate, adânci sau mai putin adânci, si în subterane de mare adâncime (depozite geologice), în perioada ulterioară încetării operării si închiderii instalatiei.

(2) Prevederile prezentei sectiuni se aplică împreună cu cerintele cuprinse în celelalte capitole aplicabile din prezentele norme.

Art. 27. – (1) La proiectarea programului de monitorizare a instalatiilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive trebuie să se tină cont de migratia potentială a radionuclizilor în atmosferă si mai ales în mediul geologic din jurul instalatiei.

(2) Sistemele de monitorizare trebuie să fie proiectate astfel încât să nu interfereze cu barierele fizice destinate izolării radionuclizilor.

Art. 28. – Programul de monitorizare a instalatiilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive după închiderea acestora va fi proiectat astfel încât să răspundă următoarelor obiective principale:

a) dovedirea conformitătii cu constrângerea de doză stabilită de CNCAN;

b) confirmarea pe cât posibil a ipotezelor relevante ale analizei de securitate a instalatiei;

c) furnizarea de indicatii despre orice defectiune a sistemului de izolare a radionuclizilor, care ar putea să conducă la emisii neprevăzute de radionuclizi în mediu;

d) furnizarea de informatii referitoare la securitatea instalatiei, către publicul interesat.

Art. 29. – (1) Monitorizarea instalatiilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive după închiderea acestora se va desfăsura în cadrul programului de control institutional activ.

(2) Programul de monitorizare va fi proiectat, implementat si revizuit periodic de organizatia responsabilă cu controlul institutional.

(3) Programul de monitorizare, precum si reviziile sale ulterioare trebuie să fie aprobate de CNCAN.

Art. 30. – (1) În principiu, monitorizarea instalatiilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive va continua atâta timp cât instalatia va reprezenta un pericol potential de emisie de radionuclizi în mediu.

(2) Perioada de monitorizare va fi stabilită de CNCAN, tinându-se cont de timpii de înjumătătire prin dezintegrare radioactivă a radionuclizilor continuti în deseurile radioactive, de rezultatele analizei de securitate a instalatiei si de rezultatele monitorizării radioactivitătii mediului în vecinătatea instalatiei.

 

Instalatii de depozitare definitivă amplasate la suprafată si în apropierea suprafetei solului

Art. 31. – (1) La proiectarea programului de monitorizare postînchidere se va tine cont de ipotezele, modelele si concluziile analizei de securitate a instalatiei de depozitare, acordându-se atentia cuvenită factorilor locali specifici (localizarea amplasamentului, conditiile climaterice, geologice si geomorfologice, proiectul instalatiei si al  barierelor sale, mediul extern, distributia populatiei).

(2) Orice modificare survenită în analiza de securitate va conduce la reevaluarea si modificarea corespunzătoare a programului de monitorizare postînchidere.

Art. 32. – (1) Programele de monitorizare postînchidere trebuie să contină prevederi referitoare la prelevarea probelor din compartimentele mobile de mediu (în special medii geologice) si din biosferă, prin care migrează radionuclizii si pot ajunge la om:

a) aer atmosferic (în cazul emisiilor de radon din locurile de amplasare a deseurilor provenite din extractia si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu);

b) apă din sol, apă de adâncime, apă de suprafată;

c) sedimente;

d) plante si animale;

e) produse alimentare.

(2) Locatiile de monitorizare a apelor de suprafată, a sedimentelor, a plantelor, animalelor si a produselor alimentare vor fi selectate în functie de căile potentiale de migrare a radionuclizilor, determinate prin studii

preoperationale si/sau operationale, derulate până la momentul închiderii instalatiei de depozitare.

(3) Apele de adâncime vor fi monitorizate prin intermediul puturilor localizate la o adâncime suficientă în jurul si în aval de instalatia de depozitare.

(4) Frecventele de prelevare si de măsurare vor fi determinate astfel încât să se asigure detectia promptă a schimbărilor semnificative survenite în nivelurile si ratele de emisie a radionuclizilor, precum si a nivelurilor de expunere urmană asociate.

Art. 33. – Programele de monitorizare a instalatiilor de depozitare definitivă a deseurilor radioactive închise trebuie să fie adaptabile oricăror modificări ale conditiilor de expunere umană, avându-se în vedere că:

a) după închiderea instalatiei de depozitare, desi suprafata de acoperire poate minimiza sau chiar preveni emisia atmosferică de radionuclizi volatili, pot avea loc infiltratii în sol, pe sub suprafata de acoperire, prin barierele ingineresti;

b) pe termen lung pot avea loc modificări ale conditiilor climaterice si de mediu (debitele hidrologice, chimia apelor de adâncime), precum si modificări sociale (utilizarea terenurilor, tehnicile de producere a alimentelor).

Art. 34. – În vederea determinării aparitiei unor modificări semnificative care au avut loc sau care este posibil să aibă loc, nivelurile de radionuclizi măsurate în compartimentele de mediu monitorizate trebuie comparate cu datele de monitorizare corespunzătoare, colectate în timpul operării instalatiei de depozitare, si cu datele preoperationale, dacă sunt disponibile.

Art. 35. – (1) Întrucât la momentul închiderii cei mai multi radionuclizi de viată scurtă se vor fi dezintegrat aproape în totalitate, monitorizarea postînchidere trebuie să fie concentrată pe determinarea radionuclizilor de viată medie si lungă.

(2) Monitorizarea postînchidere va avea în vedere în principal detectarea radioizotopilor celor mai mobile elemente; detectarea unor astfel de elemente în probele de mediu va fi interpretată atât în termeni radiologici, cât si ca o indicatie imediată a pierderii integritătii instalatiei de depozitare.

Art. 36. – (1) În vederea verificării si validării ipotezelor analizei de securitate a instalatiei de depozitare, este necesară folosirea unor metode de măsurare suficient de sensibile, selectate astfel încât obtinerea unor rezultate mai mici decât activitatea minim detectabilă să asigure demonstrarea corectitudinii analizei de securitate.

(2) Activitatea minim detectabilă a echipamentelor si metodelor de măsurare folosite pentru monitorizarea postînchidere trebuie să asigure măsurarea unor niveluri radioactive semnificativ mai mici (cu unul sau două ordine de mărime) decât nivelurile care ar conduce la constrângerea de doză impusă de CNCAN.

Art. 37. – (1) Programul de monitorizare postînchidere trebuie proiectat astfel încât datele obtinute să poată fi folosite ca o indicatie a necesitătii investigării unor eventuale inadvertente în performantele instalatiei de depozitare, referitoare la asigurarea protectiei împotriva expunerii la radiatii si a necesitătii unor actiuni de remediere.

(2) Investigatiile desfăsurate în vederea explicării unor valori neasteptate vor implica prelevări si măsurări repetate si extinse de probe.

(3) De asemenea, în cadrul investigatiilor se vor evalua variatiile pe termen lung ale concentratiilor de activitate din compartimentele de mediu corespunzătoare.

(4) Investigatiile vor continua până la obtinerea unei explicatii satisfăcătoare atât pentru CNCAN, cât si pentru organizatia responsabilă cu controlul institutional.

(5) Programul de monitorizare va fi revizuit si, dacă este necesar, va fi modificat de organizatia responsabilă cu controlul institutional, astfel încât să fie adaptat noilor conditii posibile de emisie si de migrare a radionuclizilor în mediu.

(6) În vederea luării deciziilor referitoare la actiunile de remediere necesare, se va tine cont de rezultatele noii analize de securitate sau ale actualei analize modificate, precum si de rezultatele programului de monitorizare.

Art. 38. – (1) Programele de monitorizare postînchidere pentru depozitele de suprafată de deseuri provenite din activitătile de minerit si de prelucrare a minereurilor (halde de steril) vor fi proiectate astfel încât să se tină cont de posibilitatea modificării stării deseurilor pe termen mediu si lung, datorită fenomenelor naturale (eroziuni, alunecări de teren, modificări ale cursurilor apelor de suprafată) si antropogenice (lucrări de constructii, forări pentru resurse minerale sau de apă etc.).

(2) Programele de monitorizare postînchidere pentru depozitele de suprafată de deseuri provenite din activitătile de minerit si de prelucrare a minereurilor care contin cantităti mari de minereu vor include prevederi referitoare la monitorizarea materialelor periculoase neradioactive.

 

Depozite geologice

Art. 39. – (1) Având în vedere cerintele de proiectare ale unui sistem de confinare pentru depozitele geologice, precum si cerintele de nonaccesibilitate a factorilor naturali si umani externi, securitatea unor astfel de depozite definitive de deseuri radioactive nu se bazează pe un control institutional postînchidere continuu.

(2) Continuarea monitorizării amplasamentului si mediului înconjurător ale unui depozit geologic, după închiderea acestuia, se va stabili de către CNCAN, în functie de necesitatea demonstrării asigurării securitătii radiologice de necesitatea confirmării integritătii depozitului, precum si de necesitatea continuării controlului de garantii nucleare.

 

IV.2. Programe-suport

Art. 40. – Programul de monitorizare a radioactivitătii mediului va fi suplimentat, după caz, cu programe si/sau cu studii-suport, destinate altor tipuri de măsurători si/sau activităti de colectare de date generale despre mediu si de date despre caracteristicile populatiei.

Art. 41. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să asigure monitorizarea conditiilor climaterice, atât în etapa preoperatională, cât si în timpul operării instalatiei.

(2) De asemenea, atât în etapa preoperatională, cât si în timpul operării instalatiei trebuie să fie monitorizate caracteristicile hidrologice ale râurilor în care sunt deversati efluentii lichizi sau caracteristicile hidrodinamice ale mediului acvatic, în cazul deversărilor în lacuri sau în mări.

(3) În etapa preoperatională trebuie monitorizate totodată solurile si hidrogeologia locală, precum si trăsăturile topogeografice care pot influenta efluentii gazosi.

(4) Cerintele specifice privind monitorizarea conditiilor climaterice si a caracteristicilor hidrologice sunt prezentate în Normele privind măsurările meteorologice si hidrologice la instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 361/2004.

Art. 42. – (1) În cadrul studiilor preoperationale vor fi monitorizate distributia (în special după vârstă) si caracteristicile populatiei din vecinătatea instalatiei, ocupatiile si obiceiurile acesteia, ratele de consum alimentar si originea alimentelor consumate, precum si modul de petrecere a timpului; în perioada de operare toate aceste date vor fi verificate prin anchete periodice.

(2) Caracteristicile agricole si acvatice (specii implicate, obiceiuri si practici agricole), precum si activitătile de grădinărit vor fi, de asemenea, monitorizate în etapa preoperatională si verificate periodic în etapa operatională.

(3) Utilizarea apei din râuri va fi monitorizată în vecinătatea instalatiei si în aval, până la distanta la care se presupune că ar putea avea loc contaminarea radioactivă.

 

IV.3. Tehnici de prelevare si de măsurare a probelor de mediu

Art. 43. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să adapteze strategia de prelevare a probelor la situatia care trebuie monitorizată, astfel încât să răspundă obiectivelor specifice ale programului de monitorizare.

(2) Locatiile si frecventa de prelevare a probelor vor fi selectate în functie de scopul măsurătorilor, tipul emisiei, inventarul radioactiv si de expunerea prevăzută ca rezultat al emisiilor radioactive.

Art. 44. – (1) În conditii de operare normală locatiile de prelevare de probe vor fi selectate după cum urmează:

a) în apropierea punctelor în care este prevăzută expunerea maximă la radiatii sau depunerea maximă de radionuclizi, si anume pe directia principală a vântului, pentru emisii atmosferice (în directia în care bate vântul) sau în aval de punctul de deversare, pentru emisii lichide;

si

b) la limita amplasamentului instalatiei, pentru iradierea directă de la sursă.

(2) Desi dispersia atmosferică si acvatică poate cunoaste variatii anuale semnificative, cele mai multe prelevări de probe se vor face din aceleasi puncte, pentru a permite compararea rezultatelor pe ani.

(3) În scopul comparării, se vor efectua prelevări si măsurări de probe de mediu din asezările umane situate în vecinătatea amplasamentului instalatiei, precum si din zone de fond (în directia din care bate vântul si în amonte de sursă).

Art. 45. – (1) Produsele alimentare agricole care se produc continuu, cum sunt legumele cu frunză comestibilă si laptele, vor fi prelevate bianual sau chiar mai frecvent, în cazul în care se urmăreste detectarea unor radionuclizi de viată scurtă (ca de exemplu, iodul radioactiv).

(2) Solul si produsele care se recoltează o dată pe an vor fi măsurate anual.

Art. 46. – (1) Compartimentele de mediu situate de-a lungul căilor de expunere monitorizate si frecventele corespunzătoare de prelevare si măsurare sunt redate în tabelul cuprins în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(2) Din tabelul generic prezentat în anexa nr. 3 se vor alege acele compartimente specifice, stabilite pe baza radionuclizilor de interes, a conditiilor de mediu locale si a nivelului emisiilor radioactive.

Art. 47. – Dată fiind inerenta variabilitate a concentratiilor radioactive din probele de mediu, se impune proiectarea atentă a strategiei de prelevare a probelor. Astfel:

a) în vederea unei evaluări statistice corespunzătoare a valorilor măsurate, se va aplica o strategie de prelevare de probe predefinită;

b) procedurile specifice de prelevare a diferitelor probe de mediu vor fi selectate astfel încât să se asigure reprezentativitatea probelor prelevate.

Art. 48. – (1) Frecventa de prelevare a probelor va depinde de mărimea care urmează a fi măsurată, de exactitatea de măsurare cerută, de dependenta de timp si de variabilitatea mărimii măsurate.

(2) Prelevarea probelor trebuie să fie mai frecventă în următoarele cazuri:

a) monitorizarea zonelor în care nivelurile de radiatii sunt apropiate de nivelurile de interventie sau de actiune;

b) măsurarea contaminării radioactive a alimentelor cu perioadă scurtă între recoltare si consum;

c) dacă se urmăreste detectarea unei mărimi cu variabilitate spatială si temporală mare;

d) dacă se urmăreste decelarea unor radionuclizi cu timpi de înjumătătire scurti.

Art. 49. – (1) În general, se vor măsura concentratiile de activitate ale radionuclizilor prezenti în compartimentele de mediu, cu exceptia cazurilor în care limitele derivate de emisie sunt date sub formă de activităti alfa-globale sau beta-globale.

(2) Frecventa de măsurare a probelor va fi stabilită tinându-se cont în special de timpul de înjumătătire al radionuclizilor urmăriti si de nivelul emisiilor radioactive.

(3) Un ghid al metodelor de prelevare si măsurare a probelor în vederea determinării diferitelor mărimi importante pentru monitorizarea de rutină a emisiilor radioactive este redat în anexa nr. 4 la prezentele norme.

Art. 50. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să selecteze echipamentele de măsurare a radiatiilor în functie de scopul pentru care sunt folosite, tinându-se cont de radionuclizii care pot fi emisi atât la operare normală, cât si în caz de urgentă.

(2) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să prezinte în cadrul procesului de autorizare toate caracteristicile tehnice ale echipamentelor de monitorizare, care pot influenta calitatea măsurătorilor, prin autorizatia de

securitate radiologică emisă de CNCAN sau prin alte documente similare recunoscute de CNCAN, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 51. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să selecteze echipamentele de prelevare si măsurare a probelor, tehnicile analitice si procedurile utilizate, astfel încât să satisfacă cerintele de sensibilitate minimă.

(2) Sensibilitatea minimă cerută pentru echipamentele si metodele de măsurare folosite va fi exprimată în termeni de activitate minim detectabilă.

(3) Activitătile minim detectabile ale echipamentelor si metodelor de măsurare folosite vor fi selectate astfel încât să permită efectuarea măsurătorilor la niveluri substantial mai mici (cu cel putin un ordin de mărime) decât cele care ar conduce la constrângerea de doză, tinându-se cont de toate căile de expunere; pentru fiecare cale de expunere monitorizată se va aloca o anumită fractie din constrângerea de doză; activitătile minim detectabile vor fi calculate astfel încât să garanteze detectarea tuturor contributiilor posibile la doza totală.

Art. 52. – Modul de calcul si valorile activitătilor minim detectabile calculate pentru fiecare radionuclid sau categorie de radionuclizi emisi pe fiecare cale de emisie trebuie să fie prezentate explicit în programul de monitorizare a radioactivitătii mediului.

IV.4. Cerinte specifice privind monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea unei centrale nuclearoelectrice

Art. 53. – (1) Prevederile prezentei sectiuni reprezintă cerintele specifice de monitorizare a radioactivitătii mediului, în conditii de operare normală a unei centrale nuclearoelectrice cu reactori de tip CANDU.

(2) Cerintele specifice de monitorizare a radioactivitătii mediului în vecinătatea altor instalatii nucleare sau radiologice vor fi stabilite de CNCAN pentru fiecare instalatie în parte, în cadrul procesului de autorizare.

(3) Cerintele specifice de monitorizare a radioactivitătii mediului în vecinătatea unei instalatii nucleare sau radiologice vor fi aplicate împreună cu cerintele generale prezentate în celelalte capitole aplicabile ale prezentelor norme.

Art. 54. – (1) În cadrul programului de monitorizare a radioactivitătii mediului, pentru studierea comportării fiecărui radionuclid critic sau grup de radionuclizi critici se vor selecta acele combinatii radionuclid – compartiment de mediu adecvate monitorizării în mediu a efluentilor radioactivi, astfel:

a) pentru fiecare grup de radionuclizi critici se va selecta un radionuclid sau un grup de radionuclizi reprezentativ pentru identificarea emisiei;

b) pentru fiecare cale de expunere la acel radionuclid sau grup de radionuclizi se va selecta un compartiment de mediu reprezentativ si sensibil din punct de vedere analitic.

(2) În anexa nr. 5 la prezentele norme este prevăzut un ghid pentru selectarea combinatiilor radionuclid – compartiment de mediu corespunzătoare radionuclizilor critici si căilor de expunere critice posibile pentru o centrală nuclearoelectrică cu reactori de tip CANDU.

(3) Căile de expunere critice, precum si compartimentele de mediu reprezentative vor fi selectate pe baza caracteristicilor locale ale mediului si populatiei din vecinătatea centralei nuclearoelectrice.

Art. 55. – (1) Locatiile de monitorizare vor fi selectate cât mai aproape de capătul căilor de expunere.

(2) De asemenea, accesibilitatea unor locatii de monitorizare nu trebuie să primeze în alegerea locatiilor adecvate de monitorizare.

Art. 56. – (1) Locatiile indicator pentru emisiile gazoase vor fi selectate în afara perimetrului centralei, tinându-se seama de distributia frecventei vântului si de distributia populatiei în zonă.

(2) Metoda de selectare a locatiilor indicator pentru expunerea directă datorată emisiilor gazoase (externă si inhalare) de la o centrală nuclearoelectrică se regăseste în anexa nr. 6 la prezentele norme.

Art. 57. – (1) În vecinătatea centralei nuclearoelectrice va fi amplasat un număr suficient de dozimetre si/sau de statii automate de măsurare continuă a debitului de doză gamma externă, în scopul monitorizării expunerii externe la radiatii.

(2) Aceste echipamente vor fi instalate:

a) în locatiile indicator pentru emisiile gazoase, stabilite conform metodei prezentate în anexa nr. 6 la prezentele norme;

b) la limita zonei de excludere a centralei, câte un echipament pentru fiecare sector de vânt de 22,5 grade, dacă este posibil; în caz contrar ele se vor amplasa în locatii accesibile situate în apropiere, astfel încât să se asigure o monitorizare corespunzătoare pe toate directiile de vânt.

(3) Dozimetrele integratoare vor fi citite lunar.

(4) Datele obtinute de statiile automate de măsurare a debitului de doză vor fi transmise în timp real către camera de comandă principală a centralei nuclearoelectrice si către autoritătile publice locale si centrale cu rol de urgentă, potrivit aranjamentelor oficiale si protocoalelor stabilite în cadrul sistemului national de răspuns la urgentă nucleară sau radiologică.

Art. 58. – (1) Locatiile indicator pentru emisiile lichide de la o centrală nuclearoelectrică amplasată pe malul unui râu vor fi stabilite în următoarele puncte:

a) statii de alimentare cu apă potabilă situate în interiorul zonei cu raza de 20 km în jurul centralei, în aval fată de centrală, pe ambele maluri ale râului;

b) ferme acvatice (bazine de pescuit naturale, crescătorii artificiale, ferme de culturi acvatice), dacă există, în interiorul zonei cu raza de 20 km în jurul centralei;

c) în vecinătatea fiecărui punct de deversare (în interiorul zonei cu raza de 1 km în jurul gurii de deversare).

(2) Suplimentar, vor fi monitorizate sursele de alimentare cu apă potabilă de origine subterană, care pot fi influentate de emisiile radioactive ale centralei.

Art. 59. – (1) Locatiile de control vor fi folosite împreună cu locatiile indicator pentru determinarea factorului mediu de dilutie ca functie de distanta fată de centrală, pe o perioadă de monitorizare dată, în vederea evaluării independente a calculelor de dispersie atmosferică a efluentilor gazosi.

(2) Metoda de determinare a factorului mediu de dilutie este descrisă în anexa nr. 7 la prezentele norme.

(3) Pentru fiecare centrală nuclearoelectrică se va stabili cel putin o locatie de control pentru emisiile atmosferice, care va fi amplasată în sectorul cu frecventa de vânt cea mai mare, la o distantă mai mare decât locatia indicator, dar mai mică de 20 km fată de centrală.

Art. 60. – (1) Locatiile de fond vor fi stabilite în zone îndepărtate de influenta centralei, la o distantă mai mare de 20 km, în directia din care bate vântul si în amonte fată de centrală.

(2) Locatiile de fond trebuie alese în locatii similare din punct de vedere geografic cu amplasamentul centralei.

(3) Pentru o centrală nuclearoelectrică se vor alege cel putin o locatie de fond pentru aer si o locatie de fond pentru apă, locatii în care vor fi monitorizate aceleasi combinatii radionuclid – compartiment de mediu

reprezentative, ca si în locatiile indicator.

Art. 61. – (1) Frecventele de prelevare a probelor se vor stabili în functie de timpul mediu de viată al radionuclidului reprezentativ pentru o cale de expunere.

(2) Metodologia de calcul al frecventei de prelevare a probelor, precum si frecventele recomandate pentru monitorizarea în mediu a efluentilor radioactivi de la o centrală nuclearoelectrică cu reactori de tip CANDU se regăsesc în anexa nr. 8 la prezentele norme.

Art. 62. – La selectarea frecventelor de prelevare se va tine cont, de asemenea, de:

a) exactitatea de măsurare cerută, care este dictată de semnificatia dozelor: cu cât dozele de radiatii sunt mai mari, cu atât exactitatea necesară este mai mare, mai ales în situatia în care dozele se apropie ca valoare de constrângerea de doză impusă de CNCAN; în astfel de situatii vor fi necesare măsurători mediate în timp, continue sau integrate, foarte frecvente;

b) rata de emisie a efluentilor radioactivi: surse de emisie relativ constante în timp nu vor necesita frecvente mari de monitorizare;

c) probabilitatea emisiilor în conditii de functionare anormală sau în situatii de urgentă, care este direct proportională cu frecventa de monitorizare.

Art. 63. – (1) Frecventele de măsurare se vor stabili în functie de:

a) sensibilitatea minimă cerută;

b) sensibilitatea analitică a metodei de măsurare folosite;

c) numărul anual de rezultate analitice pe combinatie radionuclid – compartiment de mediu, necesar pentru a genera un set de date statistic valabil;

d) nivelul emisiilor radioactive.

(2) Echipamentele si metodele de analiză vor fi alese astfel încât sensibilitatea analitică să fie mai bună decât sensibilitatea minimă cerută.

(3) Consideratii referitoare la stabilirea frecventelor de măsurare a probelor de mediu sunt redate în anexa nr. 9 la prezentele norme.

Art. 64. – Măsurarea concentratiilor radioactive din probele de mediu constă în identificarea si determinarea cantitativă a tuturor radionuclizilor prezenti, dar mai ales a radionuclizilor critici.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea radioactivitătii mediului în situatie de urgentă

 

Art. 65. – (1) Prevederile prezentului capitol se aplică instalatiilor nucleare la care pot să apară situatii de urgentă implicând emisii radioactive în mediu care să impună implementarea măsurilor de protectie în exteriorul amplasamentului, si anume centrale nuclearoelectrice si reactori nucleari de cercetare.

(2) Cerintele specifice de monitorizare a radioactivitătii mediului în situatie de urgentă în vecinătatea altor instalatii nucleare sau radiologice vor fi stabilite de CNCAN pentru fiecare instalatie în parte, în cadrul procesului de autorizare.

Art. 66. – Cerintele generale referitoare la monitorizarea radioactivitătii mediului în situatie de urgentă sunt prezentate în art. 60–63 ale cap. V din Normele privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice, aplicabile atât emisiilor radioactive, cât si radioactivitătii mediului.

Art. 67. – Programul de monitorizare a radioactivitătii mediului în situatie de urgentă trebuie proiectat astfel încât să asigure îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

a) furnizarea în timp util de date exacte despre nivelul si gradul pericolelor rezultate dintr-o urgentă nucleară si în special despre nivelurile de radiatii si de contaminare radioactivă a mediului;

b) asigurarea, prin rezultatele sale, a satisfacerii cerintelor personalului implicat în luarea deciziilor referitoare la actiunile de protectie si remediere;

c) furnizarea informatiilor necesare protectiei personalului implicat în interventie;

d) furnizarea de informatii despre gradul pericolului existent pentru populatie;

e) furnizarea informatiilor necesare identificării persoanelor care vor necesita supraveghere medicală pe termen lung.

Art. 68. – (1) La proiectarea programului de monitorizare a radioactivitătii mediului în situatie de urgentă, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să tină cont de faptul că, în diferitele etape ale unei urgente nucleare, contributiile căilor de expunere la dozele primite de personalul implicat în interventie si de populatie pot fi diferite si tranzitorii fată de situatia emisiilor radioactive în conditii de operare normală.

(2) În vederea obtinerii unei evaluări realiste a dozelor primite de populatie în situatii de urgentă, grupurile critice selectate în cadrul programului de monitorizare în urgentă vor fi orientate pe indivizi reali, luându-se în considerare modelul real de depunere radioactivă si de contaminare a mediului, a alimentelor si a hranei produse si utilizate de populatia din zonele afectate.

 

V.1. Pregătirea pentru monitorizarea urgentă

Art. 69. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să stabilească din etapa preoperatională aranjamentele necesare evaluării prompte a contaminării radioactive, a emisiilor si dozelor în zonele de planificare la urgentă, cu referire la echipamentele si personalul necesare monitorizării prompte a mediului si a contaminării persoanelor din interiorul zonelor afectate.

(2) De asemenea, pentru zonele de planificare la urgentă vor fi prevăzute aranjamentele necesare monitorizării contaminării radioactive a vehiculelor, persoanelor si bunurilor care intră si ies din zonele contaminate, în vederea controlării Omprăstierii contaminării, cu referire la stabilirea criteriilor operationale pentru rezultatele monitorizării, criterii care vor indica necesitatea controlului contaminării sau decontaminării.

Art. 70. – (1) În vederea detectării rapide si monitorizării norului de poluant radioactiv, în jurul instalatiei nucleare se vor monta din etapa preoperatională statii de măsurare automată continuă a debitului de doză, care vor transmite rezultatele către un centru de urgentă.

(2) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să stabilească locatiile în care statiile automate prevăzute la alin. (1) vor detine, de asemenea, capacitatea de a preleva probe de aer pentru determinarea concentratiilor de radionuclizi de interes si/sau sisteme de monitorizare continuă a radionuclizilor de interes (monitoare de iod, gaze nobile sau tritiu).

Art. 71. – (1) În scopul clarificării prioritătilor de monitorizare, se vor folosi programe de modelare a dispersiei norului radioactiv, pe baza termenului sursă si a conditiilor meteorologice.

(2) Zonele populate, caracterizate de probabilităti mari de a fi contaminate, vor avea prioritate la monitorizare.

(3) În acest sens vor fi pregătite hărti cu punctele preselectate de prelevare de probe si măsurători în teren.

Art. 72. – (1) În etapa de planificare vor fi, de asemenea, stabilite aranjamentele necesare unei evaluări rapide a rezultatelor monitorizării radioactivitătii mediului, în scopul initierii măsurilor de protectie a personalului implicat în interventie si a populatiei.

(2) Aceste aranjamente vor include metodele de interpretare a observatiilor instrumentale în termeni de niveluri operationale de interventie, care vor fi specifice instalatiei, amplasamentului instalatiei si tuturor tipurilor de urgente posibile.

 

V.2. Monitorizarea radioactivitătii mediului în timpul unei urgente

 

Etapa anterioară emisiei

Art. 73. – (1) În situatia în care nu a avut încă loc o emisie radioactivă care însă este probabilă, se va acorda prioritate obtinerii de informatii despre compozitia probabilă a materialului care va fi emis si obtinerea datelor meteorologice, care vor indica zona ce va fi contaminată.

(2) La proiectarea programului de monitorizare a radioactivitătii mediului în timpul unei urgente se va tine cont de necesitatea obtinerii rapide a următoarelor date:

a) viteza si directia vântului, stabilitatea stratului de amestec al atmosferei, cantitatea si extinderea geografică a precipitatiilor, în cazul emisiilor atmosferice;

b) caracteristicile hidrologice ale râurilor si lacurilor, atât în cazul emisiilor lichide, cât si al celor gazoase.

Art. 74. – (1) În etapa anterioară emisiei, echipele de monitorizare a radioactivitătii mediului se reunesc si se deplasează în teren, în locatiile prestabilite în planul de interventie în caz de urgentă nucleară.

(2) În functie de compozitia emisiei radioactive asteptate, echipele de monitorizare se vor asigura, înainte de a se deplasa în teren, că instrumentele de detectie disponibile sunt adecvate efectuării măsurătorilor si că functionează corect.

 

Monitorizarea radioactivitătii mediului în timpul emisiei

Art. 75. – În faza initială a unei urgente, interventia se va axa pe identificarea acelor zone afectate care sunt contaminate semnificativ sau a zonelor în care nivelurile radiatiilor ating sau depăsesc nivelurile de interventie si mai putin pe analize cantitative.

Art. 76. – (1) Măsurătorile initiale vor fi efectuate rapid, cu ajutorul unor instrumente simple si robuste, în scopul determinării imediate a naturii urgentei.

(2) Locatiile de măsurare vor include unele dintre locatiile predefinite în acest scop, pe baza locatiilor în care s-a prevăzut un impact maxim al emisiilor radioactive accidentale, însă vor fi dictate de datele meteorologice.

Art. 77. – (1) În faza initială a unui accident nuclear sever implicând contaminarea aerului se vor efectua obligatoriu măsurători rapide ale debitului de doză gamma externă în norul radioactiv si ale debitului de doză gamma externă în aer rezultată în urma depunerii de radionuclizi pe sol.

(2) Aceste măsurători vor fi repetate frecvent, cel putin o dată pe oră, în locatiile în care e posibil să fie necesară o interventie.

(3) Dacă este posibil, aceste măsurători vor fi efectuate cu ajutorul unui aparat de zbor echipat corespunzător, în conformitate cu prevederile art. 78.

(4) Dacă nu este posibil, măsurătorile vor fi efectuate de la sol de către echipele de monitorizare dotate în acest sens cu aparate uzuale de detectare si măsurare a radiatiilor beta-gamma.

Art. 78. – (1) Dacă este disponibil sau există aranjamentele necesare obtinerii unui aparat de zbor, acesta va fi folosit în timpul unei urgente pentru măsurarea debitului dozei gamma în aer, prelevarea de probe de aer pentru analize specifice de laborator si/sau monitorizarea radionuclizilor de interes.

(2) În acest sens, aparatul de zbor va fi echipat cu:

a) debitmetre de doză gamma;

b) pompe de aspirare de mare volum, dotate cu filtre confectionate din materiale care retin radionuclizii de interes sau/si alte dispozitive speciale destinate prelevării probelor de aer pentru determinarea continutului de radionuclizi specifici;

c) sisteme de monitorizare continuă a radionuclizilor de interes (monitoare de iod, gaze nobile sau tritiu).

(3) Probele de aer prelevate vor fi analizate în laborator cât mai rapid posibil, în vederea determinării compozitiei si concentratiei de radionuclizi din norul radioactiv.

Art. 79. – (1) În scopul monitorizării depunerilor de material radioactiv pe sol si a radionuclizilor resuspendati, în cazul depunerii de plutoniu sau alte actinide se vor instala la nivelul solului sisteme de prelevare a aerului.

(2) Probele vor fi ulterior analizate în laborator, în vederea determinării concentratiilor de activitate ale radionuclizilor specifici.

Art. 80. – (1) În vederea evaluării expunerii accidentale la radiatii a populatiei si pentru recomandarea restrictiilor alimentare, dacă este cazul, se vor preleva si măsura probe de lapte, alimente, apă si vegetatie de pe păsuni.

(2) În cazul emisiilor accidentale de tritiu se vor efectua obligatoriu măsurători de tritiu în vegetatia de pe păsuni.

(3) În cazul emisiilor accidentale de iod radioactiv se vor efectua obligatoriu măsurători de iod în lapte.

 

Monitorizarea radioactivitătii mediului în etapa ulterioară emisiei

Art. 81. – După încetarea emisiei si stabilizarea nivelurilor depunerii radioactive se vor efectua măsurători gamma-spectrometrice în teren si măsurători de debit de doză gamma externă în aer, care vor fi utilizate împreună pentru determinarea densitătilor de radionuclizi gammaemi tători depusi.

Art. 82. – (1) Rezultatele obtinute prin spectrometrie gamma de teren vor fi suplimentate cât mai repede posibil prin prelevarea de probe reprezentative de sol din zonele contaminate.

(2) Rezultatele analizelor de laborator ale probelor de sol prelevate vor fi folosite în primul rând pentru confirmarea analizelor gamma-spectrometrice de teren, dar si pentru determinarea unor depuneri suspectate de material radioactiv care nu se pot detecta prin spectrometrie gamma de teren (radionuclizi alfa-emitători puri sau beta-emitători puri).

V.3. Tehnici specifice de monitorizare în urgentă

Art. 83. – În cazul unei urgente, prelevarea si măsurarea ulterioară a probelor de mediu trebuie să furnizeze date despre nivelurile, dependenta temporală si distributia spatială a radionuclizilor din aer, sol, plante, alimente si furaje, în scopul evaluării dozelor primite de grupul critic si pentru a sprijini deciziile referitoare la măsurile de interventie si de protectie.

Art. 84. – (1) Locatiile de prelevare a probelor în urgentă trebuie să acopere întreaga zonă din vecinătatea instalatiei nucleare, dar si zone mai îndepărtate.

(2) În faza initială a unei urgente, prelevările de probe si măsurările se vor efectua în toate directiile, cu preponderentă însă în directia principală din care bate vântul, în cazul unei emisii atmosferice, sau în aval de punctul de deversare, în cazul unei emisii lichide.

(3) În fazele următoare ale unei urgente, locatiile de prelevare vor fi selectate pe baza distributiei spatiale a debitelor de doză gamma în aer.

(4) În general activitătile de monitorizare se vor concentra în zonele cu contaminarea radioactivă cea mai mare, tinându-se cont si de utilizarea terenurilor.

Art. 85. – (1) Compartimentele de mediu apartinând căilor de expunere relevante pentru monitorizarea în situatii de urgentă, precum si frecventele corespunzătoare de prelevare si măsurare a probelor, ca si locatiile recomandate, sunt redate în anexa nr. 10 la prezentele norme.

(2) Din acest tabel generic se vor alege acele compartimente specifice căilor de expunere relevante, stabilite pe baza radionuclizilor de interes, a conditiilor de mediu locale si a nivelului emisiilor radioactive accidentale.

(3) Un ghid al metodelor de prelevare si măsurare a probelor în vederea determinării diferitelor mărimi importante din punctul de vedere al monitorizării radioactivitătii mediului în situatii de urgentă sunt redate în anexa nr. 4 la prezentele norme.

 

CAPITOLUL VI

Monitorizarea radioactivitătii mediului în situatii de expunere cronică la radiatii

 

Art. 86. – (1) Prevederile prezentului capitol reprezintă cerintele specifice de monitorizare a radioactivitătii mediului în situatii de expunere cronică la radiatii, în zonele contaminate cu radionuclizi de viată lungă, care includ:

a) zonele exterioare unor instalatii nucleare sau radiologice închise, caracterizate de niveluri ridicate de radionuclizi naturali din seriile uraniului si toriului;

b) zonele exterioare unor instalatii nucleare sau radiologice, contaminate cu radionuclizi artificiali (Cs-137, Sr-90, Plutoniu etc.) în urma unor accidente si/sau emisiilor radioactive trecute.

(2) Prevederile prezentului capitol se aplică împreună cu cerintele prezentate în celelalte capitole aplicabile din prezentele norme.

(3) Responsabilitatea monitorizării radioactivitătii mediului în situatiile prevăzute la alin. (1) revine titularului de autorizatie.

Art. 87. – Programul de monitorizare a radioactivitătii mediului în zonele contaminate cu radionuclizi de viată lungă va fi proiectat astfel încât să răspundă următoarelor obiective specifice:

a) verificarea situatiei radiologice a zonelor, în scopul comparării cu criteriile radiologice, si identificarea zonelor care necesită monitorizare detaliată;

b) identificarea zonelor unde se justifică aplicarea actiunilor de remediere, din punct de vedere radiologic;

c) furnizarea informatiilor necesare estimării dozelor reale sau anticipate pentru membrii grupului critic si pentru grupurile de populatie mai largi;

d) detectarea modificărilor si evaluarea tendintelor pe termen lung ale nivelurilor de radioactivitate din mediu, ca rezultat al proceselor naturale si al activitătilor umane, inclusiv ale interventiei;

e) furnizarea de informatii către public.

Art. 88. – (1) Programul de monitorizare a radioactivitătii mediului în zonele suspectate a fi contaminate cu radionuclizi de viată lungă va fi structurat în două etape:

a) monitorizarea initială, rapidă, destinată determinării necesitătii introducerii unor actiuni de remediere a zonei;

b) în cazul în care rezultatele monitorizării initiale arată că sunt necesare actiuni de remediere a zonei, se va trece la o monitorizare detaliată a zonei contaminate.

(2) Programul complet de monitorizare se va desfăsura atât în timpul, cât si după implementarea actiunilor de remediere, în vederea evaluării eficacitătii măsurilor luate.

(3) Având în vedere că prezenta în mediu a radionuclizilor de viată lungă face improbabilă modificarea rapidă a situatiei radiologice în zonă, monitorizarea radioactivitătii mediului în aceste zone va fi de frecventă mică (anuală sau la câtiva ani).

(4) Programul de monitorizare a radioactivitătii mediului în zonele contaminate cu radionuclizi de viată lungă va fi axat pe următoarele căi de expunere critice:

a) expunerea externă datorată radionuclizilor de viată lungă depusi pe sol;

b) ingerarea produselor alimentare contaminate prin absorbtie radiculară;

c) inhalarea radonului sau a particulelor de sol contaminat resuspendate de vânt, în situatia contaminării cu alfa-emitători.

Art. 89. – Un ghid al metodelor de prelevare si măsurare a probelor în vederea determinării diferitelor mărimi importante din punctul de vedere al monitorizării radioactivitătii mediului în zonele contaminate cu radionuclizi de viată lungă este redat în anexa nr. 4 la prezentele norme.

Art. 90. – Programele–suport pentru zonele contaminate cu radionuclizi de viată lungă trebuie să fie concentrate pe descrierea mediului terestru si a populatiei, prin monitorizarea:

a) circuitului local al apei în natură (precipitatii si evaporare, apele locale de suprafată si de adâncime si legăturile dintre ele, afluentii si efluentii râurilor principale);

b) caracteristicilor solurilor;

c) caracteristicilor si distributiei populatiei, precum si a obiceiurilor sale si mai ales a ratelor de consum al alimentelor locale;

d) obiceiurilor agricole si de grădinărit;

e) utilizării apei, local si în aval;

f) caracteristicilor minoritătilor etnice si culturale, fată de cele ale populatiei autohtone, după caz.

 

VI.1. Monitorizarea expunerii externe în zonele contaminate cu radionuclizi de viată lungă

Art. 91. – (1) Monitorizarea expunerii umane la surse externe de radiatii se va efectua prin măsurarea debitelor de doză gamma externă în aer, în locatii accesibile publicului.

(2) În vederea evaluării contributiei contaminării radioactive a zonei la doza efectivă, se va estima debitul dozei de fond, care va fi ulterior scăzut din valorile măsurate.

(3) Pentru zonele contaminate uniform, valorile măsurate ale debitului de doză vor fi mediate pe toată aria monitorizată.

Art. 92. – (1) În scopul monitorizării initiale a zonelor caracterizate de o contaminare radioactivă extinsă a mediului, se va măsura debitul dozei gamma externe în aer deasupra solului nedisturbat (sol necultivat).

(2) În vederea monitorizării detaliate a câmpurilor de radiatii externe în zonele locuite, se vor măsura debitele de doză gamma externă în aer în zonele tipice accesibile publicului (locuinte, clădiri publice, zone de productie, parcuri, grădini, plaje si alte zone de agrement).

Art. 93. – În zonele contaminate semnificativ cu radionuclizi expunerea externă a grupurilor critice poate fi măsurată, de asemenea, cu ajutorul dozimetrelor individuale de radiatii gamma, purtate de membrii grupului critic pe durata câtorva zile sau săptămâni.

 

VI.2. Monitorizarea expunerii interne în zonele contaminate cu radionuclizi de viată lungă

Art. 94. – (1) Monitorizarea expunerii umane la surse interne de radiatii va consta în măsurarea concentratiilor de activitate ale radionuclizilor din probele de mediu, de apă potabilă si de produse alimentare, prelevate din compartimentele căilor de expunere internă critice.

(2) Datorită complexitătii migratiei radionuclizilor în mediu, diferitele căi de expunere posibile vor fi investigate în etapa de monitorizare initială a zonei.

Art. 95. – În zonele locuite contaminate cu radiu sau cu plutoniu ori alte actinide se vor preleva si măsura în mod regulat probe de aer, în vederea determinării dozei de radiatii datorate inhalării de radionuclizi.

Art. 96. – (1) Acumularea radionuclizilor în sol si sedimente va fi, de asemenea, monitorizată regulat, în scopul estimării concentratiilor de radionuclizi din plante, animale si mai ales din produse alimentare.

(2) În situatia contaminării radioactive a unor zone întinse cu radioizotopii unor elemente chimice mobile (cesiu, strontiu, radiu si uraniu), se vor preleva si analiza regulat probe de apă potabilă si din toate grupele majore de produse alimentare: produse vegetale, produse animale si produse alimentare naturale (peste de apă proaspătă, vânat, ciuperci, fructe de pădure etc.).

(3) O atentie deosebită se va acorda produselor alimentare consumate de populatie în cantităti mari si acelora cu concentratii mari de radionuclizi.

(4) În zonele rurale se vor preleva în special probe de produse alimentare de origine locală; în orase se vor preleva probe de produse alimentare din piete, magazine si unităti de alimentatie publică.

Art. 97. – În zonele cu sol nisipos sau organic (teren de pădure, de exemplu) la stabilirea programului de monitorizare se va avea în vedere că transferul radionuclizilor din sol în plante si animale este semnificativ, ceea ce va conduce la o expunere internă crescută a populatiei locale.

Art. 98. – În scopul determinării încărcării organismului uman si evaluării dozelor datorate expunerii interne a grupurilor critice din zonele contaminate semnificativ cu radionuclizi sau din cele caracterizate de un transfer rapid de radionuclizi din sol în plante si animale, se poate aplica, de asemenea, tehnica măsurării întregului corp.

 

CAPITOLUL VII

Rezultatele programului de monitorizare a radioactivitătii mediului

 

Art. 99. – Titularul de autorizatie trebuie să prezinte rezultatele programului de monitorizare a radioactivitătii mediului în termeni de:

a) niveluri de radiatii si concentratii de radionuclizi în mediu;

b) doza primită de indivizii din grupurile critice sau de populatie, în conditii de operare normală;

c) doza prognozată pentru indivizii din grupurile critice, în situatii de urgentă.

Art. 100. – (1) În conditii normale de operare rezultatele programului de monitorizare a radioactivitătii mediului vor fi utilizate pentru verificarea conformitătii cu constrângerile de doză impuse de CNCAN.

(2) În situatii de urgentă datele furnizate de programul de monitorizare a radioactivitătii mediului vor fi folosite ca date de intrare în procesul de luare a deciziilor referitoare la actiunile de protectie si de remediere, prin comparare cu:

a) nivelurile de actiune generice sau/si specifice pentru concentratiile de radionuclizi din mediu sau alimente;

b) nivelurile de actiune generice sau/si specifice pentru doza primită de indivizii din grupul critic.

(3) În situatii de expunere prelungită la radiatii a populatiei, rezultatele programului de monitorizare a radioactivitătii mediului vor fi folosite pentru justificarea actiunilor de remediere si a contramăsurilor pe termen lung, după compararea lor cu:

a) nivelurile de actiune generice sau specifice pentru concentratiile de radionuclizi din mediu;

b) nivelurile de actiune generice sau specifice pentru doza primită de indivizii din grupul critic.

Art. 101. – (1) Monitorizarea radioactivitătii mediului poate fi folosită si ca metodă de verificare independentă a functionării unei instalatii nucleare sau radiologice si în special de detectare a oricărei emisii radioactive, căi de emisie sau cresteri a nivelurilor de radiatii neplanificate.

(2) Interpretarea acestor variatii va necesita compararea nivelurilor radioactive detectate cu nivelurile istorice sau cu rezultatele măsurătorilor efectuate în directia din care bate vântul ori în amonte de punctul de deversare a efluentilor lichizi (sau în alte puncte de referintă), pentru a stabili dacă instalatia în cauză este sursa variatiilor detectate.

(3) De asemenea, pentru detectarea rapidă a variatiilor de la conditiile normale se vor folosi rezultatele măsurătorilor concentratiilor de radionuclizi din probele de indicatori.

Art. 102. – Cerintele referitoare la interpretarea corectă a rezultatelor programului de monitorizare a radioactivitătii mediului sunt aceleasi cu cerintele referitoare la interpretarea rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive, care sunt prezentate în art. 72–75 din Normele privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice.

 

CAPITOLUL VIII

Managementul calitătii monitorizării radioactivitătii mediului

 

Art. 103. – Cerintele referitoare la managementul calitătii în domeniul monitorizării radioactivitătii mediului sunt aceleasi cu cele din domeniul monitorizării emisiilor radioactive, fiind prezentate în art. 76–81 din cap. VII al Normelor privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice.

 

CAPITOLUL IX

Raportarea rezultatelor programului de monitorizare a radioactivitătii mediului

 

IX.1. Înregistrarea rezultatelor programului de monitorizare

Art. 104. – (1) În vederea dovedirii cu documente a nivelurilor expunerii la radiatii si ale concentratiilor de radionuclizi din mediu în vecinătatea instalatiei, titularul de autorizatie trebuie să asigure înregistrarea datelor de monitorizare a radioactivitătii mediului.

(2) În acest sens titularul de autorizatie trebuie să proiecteze un sistem de păstrare a înregistrărilor care să permită retinerea tuturor informatiilor relevante referitoare la prelevările individuale de probe, măsurători si incertitudinile asociate, precum si a tuturor rapoartelor periodice sumare.

Art. 105. – Alte cerinte referitoare la înregistrarea rezultatelor programului de monitorizare a radioactivitătii mediului sunt prezentate în art. 83 si 84 din cap. VIII al Normelor privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice, aplicabile atât monitorizării emisiilor radioactive, cât si monitorizării radioactivitătii mediului.

 

IX.2. Rapoarte periodice sumare

Art. 106. – (1) Prevederile prezentei sectiuni se aplică numai centralelor nuclearoelectrice.

(2) Titularul de autorizatie trebuie să întocmească trimestrial rapoarte sumare de monitorizare a radioactivitătii mediului, care vor fi transmise către CNCAN în cursul trimestrului următor trimestrului de raportare.

(3) Rapoartele sumare vor cuprinde rezultatele programului de monitorizare a radioactivitătii mediului, prezentate într-o formă care să permită compararea cu nivelurile uzuale detectate în factorii de mediu.

(4) Rapoartele trebuie, de asemenea, să cuprindă interpretarea rezultatelor si explicarea semnificatiei acestora, în cazul valorilor care prezintă variatii semnificative fată de valorile obisnuite.

 

IX.3. Rapoarte anuale detaliate

Art. 107. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să întocmească si să transmită anual către CNCAN un raport detaliat de monitorizare a radioactivitătii mediului, care va cuprinde:

a) o descriere succintă a programului de monitorizare a radioactivitătii mediului;

b) rezultatele monitorizării radioactivitătii mediului, prezentate sub formă de niveluri de radiatii si concentratii de radionuclizi în mediu, precum si de doze primite de grupurile critice atât în anul precedent, cât si în toti anii anteriori de functionare a instalatiei;

c) alte informatii relevante referitoare la radioactivitatea mediului în vecinătatea instalatiei.

(2) Raportul anual detaliat de monitorizare a radioactivitătii mediului va fi transmis către CNCAN în primul trimestru al anului următor anului de raportare.

 

IX.4. Notificări

Art. 108. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să notifice imediat la CNCAN orice crestere semnificativă a nivelului câmpurilor de radiatii sau a concentratiilor radioactive din mediu.

(2) În termen de 30 de zile de la detectarea si validarea rezultatelor măsurătorilor efectuate titularul de autorizatie trebuie să întocmească si să transmită la CNCAN un raport preliminar care va include, pe lângă nivelurile radioactive depistate, si o descriere a investigatiilor întreprinse, rezultatele investigatiilor, actiunile întreprinse si actiunile viitoare.

 

CAPITOLUL X

Controlul efectuat de organismul de reglementare

 

Art. 109. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să pună la dispozitie inspectorilor CNCAN documentele necesare verificării conformitătii cu cerintele prezentelor norme.

(2) Titularul de autorizatie trebuie să pună la dispozitie inspectorilor CNCAN documentele prin care să ateste corectitudinea rezultatelor programului de monitorizare a radioactivitătii mediului.

(3) La solicitarea CNCAN titularul de autorizatie trebuie să modifice corespunzător programele de monitorizare de rutină, de urgentă si de management al calitătii, în urma reviziilor periodice independente sau inspectiilor efectuate de CNCAN.

(4) La solicitarea CNCAN titularul de autorizatie trebuie să asigure inspectorilor CNCAN posibilitatea de verificare a datelor de monitorizare furnizate prin rapoartele întocmite.

Art. 110. – Titularul de autorizatie trebuie să dovedească detinerea capacitătii necesare de monitorizare a radioactivitătii mediului în conditii de urgentă, punând la dispozitie inspectorilor CNCAN documentele care să ateste implementarea corectă a activitătilor de pregătire pentru răspunsul la urgentă.

Art. 111. – În cazul instalatiilor nucleare sau radiologice care pot avea un impact radiologic semnificativ asupra mediului, precum si în cazurile în care există mai multe instalatii nucleare sau radiologice cu impact radiologic asupra acelorasi zone geografice si grupuri de populatie CNCAN poate desfăsura propriul program de monitorizare a radioactivitătii mediului în vecinătatea acestora, în scopul verificării veridicitătii rezultatelor furnizate de titularii de autorizatie si pentru a confirma mentinerea expunerii la radiatii a publicului sub valoarea constrângerilor de doză stabilite de CNCAN.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 112. – Prevederile prezentelor norme nu exclud respectarea de către titularul de autorizatie a oricăror alte cerinte prevăzute de reglementările specifice în vigoare.

Art. 113. – Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 114. – Titularul de autorizatie valabilă la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să se încadreze în prevederile acestora, în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a acestora.

Art. 115. – Anexele nr. 1–10*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

DEFINITII

 

accident nuclear sever – deviatie de la operarea normală, mai severă decât un accident bază de proiect si implicând o degradare gravă a miezului reactorului;

activitate globală – răspunsul total al unui sistem de detectie la măsurarea unui amestec necunoscut de radionuclizi;

activitate minim detectabilă – radioactivitatea care, dacă este prezentă într-o probă, produce o rată de numărare ce va fi detectată (adică considerată peste fond) cu un anumit nivel de încredere (de obicei, 95%);

aranjament – set integrat de elemente de infrastructură necesare asigurării capacitătii de îndeplinire a unor functii sau sarcini specifice, cum ar fi: autorităti si responsabilităti, organizare, coordonare, personal, planuri, proceduri, unităti, echipamente, pregătire;

cale de expunere critică (semnificativă) – traseu parcurs prin mediu de radionuclizi si/sau radiatii, de la sursa de emisie la om, pe care este cel mai probabil să se producă expunerea cea mai mare la radiatii a unui membru mediu din grupul critic;

CNCAN – Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare;

concentratie de activitate – activitatea pe unitatea de masă a unui radionuclid sau activitatea pe unitatea de masă sau de volum a unui material în care radionuclizii sunt uniform distribuiti;

contramăsură – actiune menită să diminueze consecintele radiologice ale unui accident; forme ale interventiei la accident, contramăsurile pot fi actiuni (măsuri) de protectie sau actiuni (măsuri) de remediere;

efluenti radioactivi – substante radioactive rezultate dintr-o sursă ca urmare a unei practici, care sunt eliberate în mediu sub formă de gaze, aerosoli, lichide sau solide, în general în vederea dilutiei sau dispersiei;

eliberarea de radionuclizi în mediu – emisia planificată si controlată de materiale radioactive gazoase sau lichide în mediu, ca practică legitimă, sub limitele autorizate de către CNCAN, ca urmare a operării normale a unor instalatii nucleare sau radiologice autorizate;

eutrofizare – dezvoltarea accelerată a algelor si a speciilor vegetale superioare, cauzată de îmbogătirea apei cu elemente nutritive, în special compusi ai azotului si/sau ai fosforului, si care produce o perturbare a echilibrului organismelor prezente, precum si a calitătii apei respective;

exactitate (de măsurare) – gradul de concordantă dintre rezultatul unei măsurări si o valoare adevărată a măsurandului;

grup critic – grup de membri ai populatiei, rezonabil omogen în legătură cu expunerea sa la o sursă de radiatii si la o cale de expunere date, ai cărui indivizi primesc de la sursa dată cea mai mare doză efectivă sau doză echivalentă, dacă este aplicabilă, pe calea de expunere dată;

incertitudine (de măsurare) – parametru asociat cu rezultatul unei măsurări (de exemplu, o abatere standard) care caracterizează Omprăstierea valorilor ce, în mod rezonabil, ar putea fi atribuite măsurandului;

interval de măsurare – modulul diferentei dintre cele două limite ale unui domeniu nominal (sau domeniul de indicatii care se pot obtine într-o configuratie dată a comenzilor unui mijloc de măsurare);

locatii indicator – locatii de monitorizare situate în afara perimetrului instalatiei nucleare sau radiologice, în punctele în care are loc expunerea (directă sau indirectă) cea mai semnificativă a populatiei la radiatii;

locatii de control – locatii de monitorizare utilizate în conjunctie cu locatiile indicator pentru determinarea factorului de dilutie, ca functie de distanta fată de sursa de emisie;

locatii de fond – locatii de monitorizare situate în afara perimetrului instalatiei nucleare sau radiologice, utilizate pentru determinarea nivelurilor de fond natural de radiatii;

model – reprezentare analitică sau cuantificare a unui sistem real si a căilor pe care au loc fenomenele din interiorul acelui sistem, folosit pentru a prezice sau evalua comportarea sistemului în anumite conditii specificate (adesea, ipotetice);

monitorizare – măsurarea dozei de radiatii sau a contaminării radioactive în scopul evaluării sau controlului expunerii la radiatii sau substante radioactive, precum si interpretarea rezultatelor măsurătorilor efectuate;

monitorizarea emisiilor radioactive – monitorizarea la sursa de emisie a efluentilor radioactivi, constând în măsurarea activitătii materialelor radioactive ce urmează a fi eliberate în mediu sau a debitelor de doză externă datorate surselor de radiatii în interiorul instalatiei nucleare sau radiologice;

monitorizarea radioactivitătii mediului – monitorizarea efluentilor radioactivi în mediile receptoare, constând în măsurarea în mediu a debitelor de doză datorate surselor de radiatii sau a concentratiilor de radionuclizi din compartimentele de mediu;

monitorizarea de rutină – monitorizarea regulată a efluentilor radioactivi, în conditii normale de operare a unei instalatii nucleare sau radiologice, în scopul demonstrării că conditiile de lucru, inclusiv nivelurile de doză individuală, sunt satisfăcătoare si că cerintele de reglementare sunt îndeplinite;

monitorizarea în urgentă – formă de monitorizare specială (proiectată în vederea investigării unei situatii speciale în care nu sunt disponibile suficiente date care să demonstreze un control adecvat, prin furnizarea de informatii detaliate necesare elucidării oricărei probleme si elaborării procedurilor viitoare), efectuată în urma unui accident nuclear sau radiologic;

nivel de actiune – nivelul debitului de doză sau al concentratiei de activitate peste care trebuie întreprinse actiuni de remediere sau de protectie, în situatii de expunere cronică la radiatii sau în situatii de urgentă nucleară sau radiologică;

nivel de interventie – nivelul dozei evitabile la care se întrepinde o anumită actiune de protectie sau de remediere, în situatii de expunere cronică la radiatii sau în situatii de urgentă nucleară sau radiologică; prin nivel operational de interventie se întelege o valoare calculată pentru mărimile măsurabile cu ajutorul instrumentelor sau care se pot determina prin analize de laborator, care corespunde unui nivel de interventie sau unui nivel de actiune;

nivel de încredere – probabilitatea de acoperire a unui interval de încredere (care defineste, în jurul rezultatului măsurării, un interval ce cuprinde o anumită fractiune a distributiei de probabilitate);

operare (functionare) normală – operarea unei instalatii nucleare sau radiologice în limitele si conditiile operationale specificate în proiect;

operare (functionare) anormală – proces operational deviat de la operarea normală a unei instalatii nucleare sau radiologice, care e de asteptat să se întâmple cel putin o dată pe durata de viată în exploatare a instalatiei si care, având în vedere prevederile proiectului, nu afectează semnificativ elementele de securitate nucleară sau nu conduce la un accident nuclear;

organism bentonic – organism care trăieste pe fundul apelor;

radionuclid critic – radionuclid a cărui eliberare în mediu conduce la doza cea mai mare de radiatii pentru un grup critic;

termen-sursă – cantitatea si compozitia izotopică a materialului emis (sau postulat că va fi emis) de o instalatie nucleară sau radiologică; termen folosit în modelarea emisiilor de radionuclizi în mediu, în special în contextul unor accidente de instalatii nucleare sau radiologice sau al emisiilor din depozitele finale de deseuri radioactive;

timp de înjumătătire (radioactivă) – timpul după care activitatea unui radionuclid scade, prin dezintegrare radioactivă, la jumătate;

urgentă nucleară sau radiologică – acea urgentă (situatie sau eveniment neobisnuit care necesită actiuni prompte de reducere a pericolului si a consecintelor negative asupra sănătătii si securitătii oamenilor, calitătii vietii, proprietătii sau mediului) în care există sau este perceput ca atare un pericol datorat energiei rezultate dintr-o reactie nucleară în lant ori din dezintegrarea produsilor unei reactii în lant sau expunerii la radiatii.

 

ANEXE

la norme

 

CĂILE POTENTIALE

de expunere la radiatii a populatiei, ca urmare a deversărilor de materiale radioactive în mediu

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Directia radioprotectie si deseuri radioactive va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Anton Coroianu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2005.

Nr. 276.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice

 

CAPITOLUL I

Scop, domeniu de aplicare

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme stabilesc cerintele privind monitorizarea la sursa de emisie a efluentilor radioactivi rezultati în urma unei activităti nucleare autorizate, în conditii de operare normală si în situatii de urgentă nucleară sau radiologică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare.

(2) Prezentele norme se aplică centralelor nuclearoelectrice, reactorilor nucleari de cercetare, uzinelor de producere si de reprocesare a combustibilului nuclear, unitătilor de extractie, preparare si prelucrare a minereurilor uranifere si torifere, depozitelor intermediare de combustibil nuclear uzat, depozitelor intermediare si finale de deseuri radioactive, precum si tuturor instalatiilor radiologice care utilizează surse radioactive deschise.

(3) Prezentele norme se aplică, de asemenea, si anumitor instalatii radiologice ce utilizează surse radioactive închise, conform prevederilor normelor specifice si/sau cerintelor de autorizare.

Art. 2. – (1) Pentru toate instalatiile nucleare sau radiologice prevăzute la art. 1 alin. (2), solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să determine din etapa de proiectare posibilitatea oricărui impact radiologic al instalatiei în vecinătatea acesteia, cu referire specială la:

a) căile de expunere umană la radiatii, inclusiv lanturile trofice;

b) impactul radiologic asupra ecosistemelor locale;

c) posibila acumulare a materialelor radioactive în mediu;

d) posibilitatea existentei altor căi de emisie a radionuclizilor în mediu, neautorizate.

(2) În functie de rezultatele evaluării preliminare a impactului radiologic, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, poate cere, în cadrul procesului de autorizare, solicitantului/titularului de autorizatie să asigure, pe lângă monitorizarea emisiilor radioactive, si monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea instalatiei.

(3) Cerintele specifice referitoare la monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea instalatiei nucleare sau radiologice care emite radionuclizi în mediu sunt prezentate în Normele privind monitorizarea radioactivitătii mediului în vecinătatea unei instalatii nucleare sau radiologice, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 275/2005.

Art. 3. – (1) Cerintele generale privind limitarea dozelor pentru practicile din domeniul nuclear, estimarea dozelor, radioprotectia operatională a expusilor profesional, radioprotectia populatiei în conditii normale, transferarea în mediu a deseurilor radioactive, radioprotectia în interventii, evidente, raportări si anuntări sunt prezentate în Normele fundamentale de securitate radiologică.

(2) Cerintele specifice referitoare la limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu, calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati în mediu de o instalatie nucleară, programul de măsurări meteorologice si hidrologice pentru amplasamentul instalatiei nucleare sunt prezentate în Normele privind limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 221/2005, în Normele privind calculul dispersiei efluentilor radioactivi evacuati în mediu de instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 360/2004, si, respectiv, în Normele privind măsurările meteorologice si hidrologice la instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 361/2004.

Art. 4. – (1) În scopul aplicării prezentelor norme, pe lângă termenii si expresiile definite în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Normele fundamentale de securitate radiologică, mai sunt utilizati si alti termeni de specialitate, definiti în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(2) În contextul prezentelor norme, prin urgentă se va întelege urgentă nucleară sau radiologică.

(3) În contextul prezentelor norme, prin instalatie se va întelege instalatie nucleară sau radiologică.

 

CAPITOLUL II

Cerinte generale, responsabilităti

 

Art. 5. – În domeniul mentinerii controlului asupra eliberărilor de radionuclizi în mediu, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să asigure:

a) prevenirea oricărui risc inacceptabil de iradiere sau de contaminare a populatiei, ca urmare a deversărilor de substante radioactive în mediu;

b) conformarea cu cerintele specifice ale CNCAN;

c) raportarea către CNCAN a oricărei modificări survenite în activitatea de eliberare de substante radioactive în mediu.

Art. 6. – (1) În vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 5, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să asigure monitorizarea de rutină a efluentilor radioactivi.

(2) Monitorizarea de rutină a efluentilor radioactivi trebuie să se desfăsoare pe baza unui program de monitorizare de rutină.

(3) În vederea realizării monitorizării de rutină a efluentilor radioactivi, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie:

a) să întreprindă toate investigatiile preoperationale necesare;

b) să proiecteze, să elaboreze procedurile operationale necesare si să desfăsoare un program adecvat de monitorizare a efluentilor radioactivi, în timpul si după încetarea operării instalatiei, astfel încât să dovedească faptul că nu au loc eliberări de radioactivitate neasteptate si că dozele de radiatii primite de populatie se situează sub nivelul constrângerilor de doză impuse de CNCAN;

c) să raporteze periodic către CNCAN rezultatele programelor de monitorizare a efluentilor radioactivi;

d) să anunte imediat CNCAN orice modificări semnificative ale nivelului eliberărilor de radioactivitate în mediu si orice cresteri ale nivelurilor câmpurilor de radiatii din mediu sau ale contaminării radioactive a mediului, în conformitate cu cerintele stabilite de CNCAN în procesul de autorizare.

Art. 7. – Tipul, amploarea si gradul de complexitate al programului de monitorizare de rutină a efluentilor radioactivi vor fi în concordantă cu caracteristicile surselor de emisie la ratele de emisie radioactivă curente sau

prevăzute, compozitia de radionuclizi a efluentilor, semnificatia comparativă a căilor de expunere si nivelul dozelor de radiatii potentiale ori prevăzute pentru populatie.

Art. 8. – (1) În situatie de urgentă nucleară sau radiologică, titularul de autorizatie trebuie să realizeze monitorizarea în urgentă a efluentilor radioactivi atât la sursa de emisie, cât mai ales direct în mediile contaminate radioactiv.

(2) Monitorizarea în urgentă a efluentilor radioactivi trebuie să se desfăsoare pe baza unui program de monitorizare în urgentă.

(3) În vederea realizării monitorizării în urgentă a efluentilor radioactivi, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să stabilească aranjamentele necesare pentru:

a) monitorizarea radiatiilor, prelevarea si măsurarea probelor de mediu si interpretarea rezultatelor;

b) evaluarea rapidă a oricărei contaminări radioactive, a emisiilor radioactive si a dozelor de radiatii;

c) monitorizarea în timp util a contaminării radioactive a solului, prelevarea, măsurarea si analiza probelor de alimente si apă.

Art. 9. – Tipul, amploarea si gradul de complexitate al programului de monitorizare în urgentă a efluentilor radioactivi vor fi în concordantă cu caracteristicile surselor de emisie la ratele de emisie radioactivă curente sau prevăzute, compozitia de radionuclizi a efluentilor, semnificatia comparativă a căilor de expunere si nivelul dozelor de radiatii potentiale ori prevăzute pentru populatie.

Art. 10. – (1) Monitorizarea la sursa de emisie a efluentilor radioactivi trebuie să se desfăsoare pe baza unor programe de monitorizare a emisiilor radioactive atât în situatie de rutină, cât si în situatie de urgentă.

(2) Monitorizarea în mediile receptoare a efluentilor radioactivi trebuie să se desfăsoare pe baza unor programe de monitorizare a radioactivitătii mediului atât în situatie de rutină, cât si în situatie de urgentă.

Art. 11. – (1) În vederea elaborării programului de monitorizare a emisiilor radioactive, programului de monitorizare a radioactivitătii mediului, programului de monitorizare de rutină si programului de monitorizare în urgentă, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să consulte un expert acreditat în radioprotectie, în domeniul si în specialitatea corespunzătoare instalatiei pentru care este necesară monitorizarea efluentilor radioactivi.

(2) Toate programele de monitorizare se aprobă de CNCAN în cadrul procesului de autorizare.

Art. 12. – (1) În vederea îndeplinirii responsabilitătilor privind monitorizarea efluentilor radioactivi, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să asigure stabilirea, implementarea, desfăsurarea si mentinerea în stare de functionare a echipamentelor si programelor de monitorizare corespunzătoare atât în faza operatională, cât si în cea postoperatională a instalatiei, precum si în situatie de urgentă.

(2) Titularul de autorizatie trebuie să asigure monitorizarea efluentilor radioactivi printr-un laborator de măsurări de radioactivitate recunoscut de CNCAN.

Art. 13. – În etapa operatională titularul de autorizatie trebuie să verifice periodic valabilitatea ipotezelor evaluării preliminare a impactului radiologic al instalatiei si să implementeze corectiile necesare, după caz.

 

CAPITOLUL III

Programe de monitorizare a efluentilor radioactivi, aspecte generice

 

Art. 14. – (1) Programul de monitorizare a efluentilor radioactivi trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) dovedirea conformitătii nivelurilor eliberărilor radioactive cu limitele derivate de emisie si cu orice alte cerinte ale CNCAN referitoare la impactul asupra populatiei si mediului, datorat operării normale a instalatiei;

b) furnizarea informatiilor si datelor necesare evaluării expunerii sau expunerii potentiale a grupurilor critice si populatiei, datorate prezentei în mediu a materialelor radioactive sau câmpurilor de radiatii rezultate în urma operării normale a unei instalatii, a unei urgente sau a încetării activitătilor nucleare;

c) să permită verificarea conditiilor de operare si a oportunitătii controlului efluentilor radioactivi si, de asemenea, să permită observarea aparitiei unor conditii neobisnuite sau neprevăzute în activitatea de eliberare de

radionuclizi în mediu si, la nevoie, initierea unui program suplimentar de monitorizare a efluentilor radioactivi.

(2) Suplimentar, programul de monitorizare a efluentilor radioactivi trebuie să asigure si îndeplinirea următoarelor obiective secundare, după caz:

a) furnizarea de informatii publicului;

b) mentinerea unei înregistrări continue a impactului instalatiei sau activitătii nucleare asupra nivelurilor de radioactivitate din mediu;

c) verificarea predictiilor furnizate de modelele de transfer al radionuclizilor în mediu si modificarea corespunzătoare a modelelor, după caz.

Art. 15. – În vederea îndeplinirii obiectivelor generale si secundare, programele de monitorizare a efluentilor radioactivi trebuie să contină prevederi referitoare la:

a) măsurarea radiatiilor si colectarea informatiilor necesare;

b) evaluarea dozelor de radiatii primite de populatie, datorită prezentei materialelor radioactive în mediu;

c) demonstrarea conformitătii cu limitele derivate de emisie pentru practica în cauză.

Art. 16. – (1) În cazurile în care se impune atât monitorizarea emisiilor radioactive, cât si monitorizarea radioactivitătii mediului, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să elaboreze cele două programe de monitorizare, astfel încât acestea să se suplimenteze, rămânând însă independente unul fată de celălalt.

(2) În vederea reducerii incertitudinilor în evaluarea dozelor, titularul de autorizatie trebuie să asigure validarea calculelor de doză efectuate pe baza rezultatelor programului de monitorizare a efluentilor radioactivi cu ajutorul rezultatelor programului de monitorizare a radioactivitătii mediului.

(3) În cazurile în care activitătile radionuclizilor emisi sau nivelurile de doză în factorii de mediu monitorizati sunt foarte mici, neputând fi decelate ca valori semnificative în procesul de măsurare, dozele de radiatii primite de populatie ca urmare a functionării instalatiei nucleare vor fi calculate exclusiv pe baza rezultatelor furnizate de programul de monitorizare a emisiilor radioactive.

Art. 17. – La proiectarea programului de monitorizare a efluentilor radioactivi, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să tină cont de:

a) inventarul radioactiv si compozitia de radionuclizi a sursei de emisie;

b) caracteristicile spatiale si temporale ale câmpurilor de radiatii din jurul sursei de emisie;

c) ratele de emisie radioactivă si limitele derivate de emisie autorizate;

d) posibilele contributii ale oricăror alte surse de radiatii sau activităti nucleare din vecinătatea instalatiei, căile de eliberare a efluentilor radioactivi în mediu, căile de expunere umană la radiatii, caracteristicile mediului din zona de amplasare a instalatiei, caracteristicile si obiceiurile populatiei din vecinătatea instalatiei;

e) valoarea probabilă a dozei medii anuale individuale pentru grupul/grupurile critic/critice si a radioactivitătii mediului, datorată emisiilor radioactive planificate si potentiale.

Art. 18. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să elaboreze programul de monitorizare de rutină a efluentilor radioactivi, astfel încât acesta să reprezinte o bază solidă pentru monitorizarea în caz de urgentă. În acest sens, aranjamentele necesare monitorizării trebuie să fie caracterizate de flexibilitatea necesară trecerii rapide de la operarea normală la operarea în urgentă.

(2) De asemenea, programul de monitorizare de rutină trebuie să contină prevederi referitoare la monitorizarea suplimentară care ar putea fi necesară în timpul unor operatii planificate sau în eventualitatea unor situatii neuzuale, dar predictibile, când pot avea loc cresteri ale expunerii la radiatii.

Art. 19. – Proiectarea programului de monitorizare a efluentilor radioactivi trebuie să fie rezultatul unui proces de optimizare în care solicitantul/titularul de autorizatie a tinut cont de importanta relativă a diferitelor căi de expunere, de nivelul activitătilor si dozelor de radiatii fată de constrângerile de doză impuse de CNCAN, precum si de disponibilitatea resurselor de monitorizare necesare.

Art. 20. – (1) După implementarea programului de monitorizare a efluentilor radioactivi, titularul de autorizatie trebuie să revizuiască periodic programul, în vederea asigurării că măsurătorile continuă să fie relevante  pentru scopul propus si că nu au fost omise căi de emisie sau de transfer în mediu importante ori căi de expunere semnificative.

(2) De asemenea, la revizuirea programului de monitorizare titularul de autorizatie trebuie să tină cont de experienta acumulată si de progresele din domeniul tehnicilor de monitorizare.

(3) Programul de monitorizare a efluentilor radioactivi va fi revizuit din 5 ani în 5 ani si ori de câte ori este necesar.

 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea de rutină a emisiilor radioactive

 

Art. 21. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să proiecteze programul de monitorizare a emisiilor radioactive astfel încât să asigure cel putin măsurarea debitelor de doză la sursa de emisie si/sau a ratelor de emisie radioactivă.

(2) În cadrul programului de monitorizare a emisiilor radioactive, pentru fiecare tip de sursă de emisie si pentru fiecare cale de expunere potentială se vor alege locatiile adecvate de prelevare si de măsurare, tipul de monitorizare necesar (continuă sau periodică), frecventa corespunzătoare de prelevare si de măsurare a probelor, stabilindu-se, de asemenea, si necesitatea obtinerii unor informatii suplimentare.

(3) Pentru caracterizarea eliberărilor de radionuclizi în mediu se impune obtinerea de informatii despre forma chimică, densitatea si debitul efluentului, precum si alte informatii referitoare la mediile receptoare ale efluentilor radioactivi.

Art. 22. – Întrucât obiectivele monitorizării emisiilor radioactive sunt diferite în diferitele etape ale operării unei instalatii nucleare sau radiologice, titularul de autorizatie trebuie să modifice corespunzător natura si amploarea programului de monitorizare pe parcursul etapelor operationale ale instalatiei.

 

IV. 1. Monitorizarea emisiilor radioactive în diferite stadii de operare

 

Etapa preoperatională

Art. 23. – În etapa preoperatională solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să deruleze studii pentru: a) măsurarea nivelurilor de radiatii si de concentratii radioactive din mediu în vederea decelării ulterioare a

impactului sursei de emisie asupra mediului;

b) evaluarea inventarelor radioactive prevăzute pe durata operării instalatiei, a căilor de emisie potentiale si a cantitătilor probabile de radionuclizi care vor fi eliberati în mediu, luându-se în considerare, după caz, sistemele de tratare a efluentilor care urmează să fie instalate;

c) determinarea factorilor locali care ar putea influenta valorile dozelor de radiatii primite de populatie (conditii meteorologice si hidrologice, caracteristici hidrobiologice ale mediului acvatic, distributii de populatie, rate de consum alimentar, factori de ocupare, utilizarea diferitelor compartimente de mediu etc.).

Art. 24. – (1) Pe baza rezultatelor studiilor preoperationale solicitantul/titularul de autorizatie va stabili primele conditii si limite derivate de emisie a radionuclizilor în mediu.

(2) De asemenea, în etapa preoperatională solicitantul/titularul de autorizatie va proiecta programele de monitorizare a efluentilor radioactivi, pe baza rezultatelor studiilor preoperationale întreprinse.

(3) În vederea verificării ipotezelor si validării rezultatelor analizei initiale de securitate nucleară, programele de monitorizare a efluentilor radioactivi proiectate de solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să acorde o atentie deosebită căilor de expunere critice si radionuclizilor critici.

 

Etapa operatională

Art. 25. – Monitorizarea emisiilor radioactive va consta în determinări de radionuclizi specifici sau/si în măsurători globale, după caz:

a) în general, se vor măsura concentratiile de activitate ale radionuclizilor prezenti în efluenti;

b) în cazul în care limitele derivate de emisie sunt date sub formă de activităti globale, se vor măsura activitătile globale respective emise.

Art. 26. – (1) Atât pentru efluentii gazosi, cât si pentru cei lichizi solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să aibă în vedere următoarele:

a) monitorizarea continuă a emisiilor;

b) prelevarea continuă si măsurarea în laborator a concentratiilor de activitate ale radionuclizilor prezenti în probele de efluenti; si/sau

c) prelevarea periodică si măsurarea în laborator a concentratiilor de activitate ale radionuclizilor prezenti în probele de efluenti.

(2) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să selecteze procedurile de prelevare si măsurare a probelor în functie de:

a) caracteristicile si cantitătile de radionuclizi deversati;

b) sensibilitatea sistemelor de măsurare;

c) variatia în timp a ratelor de emisie radioactivă, dacă există;

d) probabilitatea emisiilor neplanificate.

Art. 27. – Programul de monitorizare a emisiilor elaborat de solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să contină, de asemenea, prevederi referitoare la:

a) determinarea cu exactitate a volumului de material eliberat în mediu ca functie de timp, astfel încât activitatea totală emisă într-o anumită perioadă de timp să poată fi calculată pe baza măsurării concentratiei de activitate;

b) determinarea următorilor parametri necesari caracterizării efluentilor radioactivi: forma chimică si solubilitatea radionuclizilor emisi, distributia efluentilor gazosi după dimensiunea particulelor, pH-ul efluentilor lichizi.

Art. 28. – La stabilirea cerintelor referitoare la instrumentele necesare monitorizării emisiilor radioactive si la prelucrarea datelor, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să ia în considerare emisiile posibile atât în conditii de operare normală, cât si anormală, astfel încât intervalele de măsură ale instrumentelor să fie suficient de largi încât să permită detectarea nivelurilor crescute de radioactivitate emise în conditiile unui accident nuclear sever, sistemele de alarmare să fie corespunzătoare si analiza datelor să poată fi făcută suficient de rapid.

Art. 29. – Titularul de autorizatie trebuie să asigure înregistrarea si păstrarea înregistrărilor datelor furnizate de programele de monitorizare de rutină a emisiilor radioactive, în vederea folosirii lor în timpul unei urgente, în evaluările posturgentă si pentru monitorizarea medicală pe termen lung a personalului implicat în interventie si a membrilor populatiei care pot fi afectati.

Art. 30. – (1) Pe durata operării instalatiei, titularul de autorizatie poate reduce amploarea programului de monitorizare a emisiilor radioactive numai cu aprobarea CNCAN.

(2) Propunerea de reducere a programului de monitorizare va fi analizată tinându-se cont de posibilitatea modificării regimului de deversare a radionuclizilor în mediu sau aparitiei unor emisii neprevăzute, precum si de interesul publicului.

Art. 31. – (1) În eventualitatea aparitiei unor modificări în modul de operare a instalatiei sau în natura emisiilor radioactive, titularul de autorizatie trebuie să reevalueze programul de monitorizare a emisiilor radioactive, astfel încât să se asigure continuitatea validitătii sale.

(2) De asemenea, titularul de autorizatie trebuie să modifice corespunzător programul de monitorizare a emisiilor radioactive în situatia modificării limitelor derivate de emisie.

(3) Noul program de monitorizare a emisiilor radioactive va fi supus spre aprobare CNCAN.

 

Etapa de dezafectare a instalatiei

Art. 32. – (1) Întrucât pe durata procesului de dezafectare a instalatiei impactul potential datorat iradierii directe si emisiilor radioactive asupra populatiei din vecinătatea acesteia se va modifica fată de etapa operatională, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să evalueze oportunitatea păstrării sistemelor de monitorizare folosite în perioada de operare, precum si necesitatea modificării acestora, după caz.

(2) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să specifice în planul de dezafectare cerintele de monitorizare a emisiilor radioactive.

Art. 33. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să proiecteze un program de monitorizare a emisiilor radioactive în perioada de dezafectare, care să răspundă acelorasi obiective specifice ca si în perioada de operare, tinându-se cont că:

a) activitătile de deversare a radionuclizilor în mediu si ca atare câmpurile de radiatii externe din jurul surselor se vor modifica;

b) apare posibilitatea unor emisii radioactive constând în aerosoli contaminati, rezultati în urma activitătilor de dezafectare, care nu pot fi trecuti prin sistemele existente de filtrare si monitorizare a efluentilor gazosi.

(2) Pe măsura dezafectării solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să revizuiască si să adapteze programul de monitorizare a emisiilor, astfel încât să se asigure în continuare verificarea conformitătii cu limitele derivate de emisie si cu celelalte criterii stabilite de CNCAN.

Art. 34. – Titularul de autorizatie va sista derularea programului de monitorizare a emisiilor radioactive după încheierea procesului de dezafectare.

 

IV.2. Tehnici de prelevare si măsurare a emisiilor radioactive

Art. 35. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să adapteze strategia de prelevare a probelor la situatia care trebuie monitorizată, astfel încât să răspundă obiectivelor specifice ale programului de monitorizare.

(2) Locatiile si frecventa de prelevare a probelor vor depinde de scopul măsurătorilor, tipul emisiei, inventarul radioactiv si de expunerea prevăzută ca rezultat al emisiilor radioactive.

Art. 36. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să stabilească frecventa de prelevare a probelor în functie de rezultatele monitorizării anterioare a instalatiei în cauză sau a uneia similare, astfel încât să se asigure sensibilitatea necesară determinării oricăror modificări ale compozitiei de radionuclizi a efluentilor.

(2) Frecventa de prelevare a probelor va depinde de mărimea care urmează să fie măsurată, de exactitatea de măsurare cerută si de variatia în timp a mărimii măsurate.

(3) Frecventa de măsurare a probelor va fi stabilită tinându-se cont în special de timpul de înjumătătire a radionuclizilor urmăriti.

(4) Un ghid al tipurilor si frecventelor de prelevare si măsurare a probelor în vederea determinării diferitelor mărimi importante pentru monitorizarea de rutină a emisiilor radioactive este redat în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 37. – (1) Pentru toate instalatiile nucleare si radiologice la care se impune monitorizarea emisiilor radioactive, solicitantii/titularii de autorizatie trebuie să elaboreze si să implementeze cel putin un program minimal de monitorizare a emisiilor radioactive, care va consta în măsurarea continuă a debitului de doză gamma si/sau a activitătii betaglobale a efluentilor în punctele de emisie (cosul de evacuare, pentru efluentii gazosi, sau conducta de deversare, pentru efluentii lichizi).

(2) În cazurile în care se impune determinarea compozitiei efluentilor radioactivi, programul de monitorizare a emisiilor radioactive va contine prevederi referitoare la prelevări continue sau periodice de probe de efluenti din punctele de emisie, înainte de dilutie, urmate de măsurări specifice de radioactivitate pe probele prelevate.

(3) Mărimile care urmează să fie măsurate, precum si tipurile si frecventele de prelevare si de măsurare a probelor vor fi cele stabilite de CNCAN în cadrul procesului de autorizare.

Art. 38. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să selecteze echipamentele de măsurare a radiatiilor în functie de scopul pentru care sunt folosite, tinându-se cont de radionuclizii care pot fi emisi atât la operare normală, cât si în caz de urgentă.

(2) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să prezinte în cadrul procesului de autorizare toate caracteristicile tehnice ale echipamentelor de monitorizare, care pot influenta calitatea măsurătorilor, prin autorizatia de

securitate radiologică emisă de CNCAN sau prin alte documente similare recunoscute de CNCAN, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 39. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să selecteze echipamentele de prelevare si măsurare a probelor, tehnicile analitice si procedurile utilizate, astfel încât să satisfacă cerintele de sensibilitate minimă.

(2) Sensibilitatea minimă a echipamentelor si metodelor de măsurare folosite trebuie să asigure detectarea cu un nivel de încredere de minimum 95% a unor niveluri de radioactivitate cu cel putin un ordin de mărime mai mici decât limitele derivate de emisie pentru fiecare radionuclid eliberat în mediu.

Art. 40. – (1) Sensibilitatea minimă cerută pentru echipamentele si metodele de măsurare folosite va fi exprimată în termeni de activitate minim detectabilă.

(2) Modul de calcul si valorile activitătilor minim detectabile, calculate pentru fiecare radionuclid sau categorie de radionuclizi emisi pe fiecare cale de emisie, trebuie să fie prezentate explicit în programul de

monitorizare a emisiilor radioactive.

 

IV.3. Cerinte specifice privind monitorizarea instalatiilor de depozitare a deseurilor radioactive si combustibilului nuclear uzat

Art. 41. – (1) Orice instalatie de depozitare a deseurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat trebuie proiectată astfel încât să permită implementarea unui program de monitorizare destinat verificării capacitătii de retinere a sistemului de depozitare, în timpul operării instalatiei si după închiderea acesteia, în cazul instalatiilor de depozitare finală a deseurilor radioactive.

(2) Aranjamentele de monitorizare a emisiilor radioactive vor fi stabilite astfel încât să nu compromită capacitatea de retinere pe termen lung a sistemului de depozitare.

(3) Prevederile prezentei sectiuni se aplică împreună cu cerintele prezentate în celelalte capitole aplicabile ale prezentelor norme.

 

IV.4. Cerinte specifice privind monitorizarea emisiilor radioactive de la o centrală nuclearoelectrică

Art. 42. – (1) Prevederile prezentei sectiuni reprezintă cerintele specifice de monitorizare a emisiilor radioactive gazoase si lichide, în conditii de operare normală a unei centrale nuclearoelectrice cu reactori de tip CANDU.

(2) Cerintele specifice de monitorizare a emisiilor radioactive de la alte instalatii nucleare sau radiologice vor fi stabilite de CNCAN pentru fiecare instalatie în cadrul procesului de autorizare.

(3) Cerintele specifice de monitorizare a emisiilor radioactive de la o instalatie nucleară sau radiologică vor fi aplicate împreună cu cerintele generale prezentate în celelalte capitole aplicabile ale prezentelor norme.

Art. 43. – (1) Continutul de radioactivitate din efluentii gazosi si lichizi va fi măsurat continuu cu ajutorul monitoarelor de efluenti gazosi si, respectiv, lichizi si periodic prin prelevarea de probe de efluenti si măsurarea ulterioară în laborator.

(2) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să selecteze metodele de măsurare astfel încât să garanteze o sensibilitate minimă a echipamentelor de măsurare si o exactitate a măsurărilor cât mai apropiate de cele mai moderne tehnici existente.

 

Monitorizarea emisiilor radioactive gazoase

Art. 44. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să asigure prelevarea si monitorizarea continuă de probe reprezentative din punct de vedere al compozitiei materialului emis si dinamicii procesului de evacuare, cu ajutorul unui sistem adecvat de prelevare si monitorizare a efluentilor gazosi (denumit în continuare monitor de efluenti gazosi).

(2) Monitorul de efluenti gazosi trebuie să asigure, de asemenea, colectarea reprezentativă de probe de efluenti din curentul principal, pe medii de prelevare adecvate, amplasate pe conducte de prelevare, în vederea măsurării si analizelor de laborator ulterioare ale substantelor radioactive, în altă formă decât cea gazoasă (particule, aerosoli).

(3) Monitorul de efluenti gazosi trebuie să fie redundant, cel putin în ceea ce priveste toate functiile sale active (conducte de curgere care contin pompe si valve, sisteme de monitorizare a radioactivitătii, filtre de prelevare de probe etc.).

Art. 45. – Monitorul de efluenti gazosi trebuie să îndeplinească următoarele functii:

a) monitorizarea continuă a activitătii beta/gamma globale a particulelor radioactive, activitătii gammaglobale a radioizotopilor de iod si activitătii radioizotopilor gazelor nobile emise;

b) furnizarea unui semnal de alarmă în cazul oricărei cresteri a radioactivitătii particulelor radioactive, radioizotopilor iodului sau radioizotopilor gazelor nobile din efluentii gazosi peste pragurile de alarmare corespunzătoare;

c) prelevarea de probe de efluenti pe filtre adecvate pentru analiza de laborator, în vederea determinării continutului de particule radioactive si radioizotopi de iod;

d) colectarea de probe pentru determinarea în laborator a continutului de tritiu total si carbon-14 total din efluentii gazosi cu ajutorul unor sisteme de prelevare adecvate.

Art. 46. – Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să asigure măsurarea emisiilor de gaze nobile radioactive cu ajutorul unui sistem fix de monitorizare gammaspectrometrică continuă, care să permită măsurarea continuă a ratelor de emisie radioactivă a tuturor radioizotopilor gazelor nobile prezente în efluentii gazosi emisi.

Art. 47. – (1) Prelevarea probelor pentru determinarea radioizotopilor iodului se va face în mod continuu, pe filtre caracterizate de un factor de retentie adecvat fixării compusilor moleculari si organici ai iodului.

(2) Filtrele vor fi analizate prin spectrometrie gamma de laborator, zilnic si ori de câte ori este necesar (în evenimente în care compozitia sau cantitatea efluentilor radioactivi s-a modificat ori se presupune că se va modifica), în vederea determinării concentratiilor de activitate ale tuturor radioizotopilor de iod prezenti în efluentii gazosi emisi.

Art. 48. – (1) Prelevarea probelor pentru determinarea particulelor radioactive se va face în mod continuu, pe filtre caracterizate de un factor de retentie adecvat fixării diferitelor particule radioactive prezente în efluentii gazosi.

(2) Filtrele vor fi analizate prin spectrometrie gamma de laborator, zilnic si ori de câte ori este necesar (în evenimente în care compozitia sau cantitatea efluentilor radioactivi s-a modificat ori se presupune că se va modifica).

(3) Suplimentar, fiecare filtru va fi analizat si betaglobal.

(4) Dacă activitatea betaglobală sumată pe o săptămână este mai mare decât sau egală cu nivelul prevăzut în programul de monitorizare a emisiilor radioactive, se vor efectua analize de strontiu radioactiv pe setul de filtre cumulate în săptămâna respectivă.

Art. 49. – (1) Prelevarea probelor pentru determinarea tritiului total (vapori de apă tritiată si tritiu gazos) se va face în mod continuu, cu ajutorul unui sistem de colectare prevăzut cu un mediu de absorbtie selectiv, caracterizat de un randament de retinere cât mai mare si care să asigure o puritate a probelor corespunzătoare analizelor cu scintilator lichid.

(2) Continutul de tritiu va fi măsurat de două ori pe săptămână si ori de câte ori este necesar (în evenimente în care compozitia sau cantitatea efluentilor radioactivi s-a modificat ori se presupune că se va modifica), prin spectrometrie beta cu scintilator lichid.

Art. 50. – (1) Prelevarea probelor pentru determinarea carbonului-14 total (dioxid de carbon, monoxid de carbon si carbon legat organic) se va face în mod continuu, cu ajutorul unui sistem de colectare prevăzut cu un mediu de absorbtie selectiv, caracterizat de un randament de retinere cât mai mare si care să asigure o puritate a probelor corespunzătoare analizelor cu sctintilator lichid.

(2) Continutul de carbon-14 va fi măsurat săptămânal si ori de câte ori este necesar (în evenimente în care compozitia sau cantitatea efluentilor radioactivi s-a modificat ori se presupune că se va modifica), prin spectrometrie beta cu scintilator lichid.

Art. 51. – Raportările oficiale ale titularului de autorizatie vor consta în:

a) citirile monitorului de efluenti gazosi, pentru radioizotopii gazelor nobile;

b) rezultatele analizelor de laborator, pentru continutul de radioizotopi de iod, particule radioactive, tritiu total si carbon-14 total.

Art. 52. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să asigure monitorizarea emisiilor radioactive în atmosferă pe parcursul tuturor regimurilor permanente si tranzitorii de functionare normală si anormală, atât prin intermediul sistemelor fixe de monitorizare continuă, cât si prin prelevări de probe urmate de analize specifice de laborator.

(2) Titularul de autorizatie va implementa aranjamentele necesare prelevării si măsurării probelor de efluenti în cazul emisiilor radioactive gazoase anormale, astfel încât să se asigure obtinerea cu un nivel corespunzător de încredere de date suficiente despre emisii.

(3) Activitatea totală evacuată până în momentul alarmei va fi evaluată pe baza rezultatelor analizelor de laborator si a valorilor furnizate de monitorul de efluenti gazosi.

 

Monitorizarea emisiilor radioactive lichide

Art. 53. – În vederea asigurării că evacuarea unui tanc de colectare a deseurilor radioactive lichide nu va conduce la depăsirea limitelor derivate de emisie, înainte de deversare se vor efectua următoarele operatii:

a) recircularea apei din tanc, în vederea asigurării unei omogenizări corespunzătoare a continutului tancului;

b) prelevarea unei probe de apă colectată în tancul ce urmează să fie deversat, pentru analize specifice de laborator;

c) proba prelevată va fi analizată:

– gammaglobal, în vederea determinării activitătii globale a radionuclizilor gammaemitători;

– betaspectrometric, prin metoda cu scintilatori lichizi, pentru determinarea continutului de tritiu.

Art. 54. – În timpul deversării titularul de autorizatie trebuie să asigure monitorizarea continuă a căilor de deversare a efluentilor radioactivi lichizi, cu ajutorul unui sistem fix de monitorizare (denumit în continuare monitor de efluenti lichizi), care va îndeplini următoarele functii:

a) monitorizarea continuă a activitătii gammaglobale si/sau betaglobale emise;

b) furnizarea unui semnal de alarmă si oprirea deversării în cazul aparitiei unor activităti mari care depăsesc pragul de alarmare stabilit.

Art. 55. – (1) Totodată titularul de autorizatie trebuie să asigure prelevarea unei probe reprezentative din curentul principal de efluent lichid, integrată pe perioada deversării, prin una dintre metodele următoare:

a) prelevare automată, asigurată de un dispozitiv special atasat monitorului de efluenti lichizi;

b) prelevare din tanc.

(2) Proba astfel prelevată va fi analizată în laborator:

a) gammaspectrometric, în vederea determinării concentratiilor de activitate ale radionuclizilor gammaemitători;

b) betaspectrometric, prin metoda cu scintilatori lichizi, pentru determinarea continutului de tritiu si carbon-14;

c) în vederea determinării continutului de strontiu radioactiv, atunci când situatia o impune.

(3) Rezultatele acestor analize de laborator vor constitui raportările oficiale ale titularului de autorizatie.

Art. 56. – (1) În vederea confirmării că nu au avut loc emisii lichide mari, titularul de autorizatie trebuie să asigure prelevarea unei probe integrate din canalul de deversare.

(2) Proba prelevată va fi analizată:

a) gammaspectrometric, în vederea determinării continutului de radionuclizi gammaemitători;

b) betaspectrometric, prin metoda cu scintilatori lichizi, în vederea determinării continutului de tritiu si carbon-14.

Art. 57. – (1) Monitorul de efluenti lichizi va comanda închiderea conductei de deversare în cazul în care activitatea măsurată depăseste pragul de alarmare stabilit sau dacă sistemul de monitorizare este inoperabil.

(2) Activitatea totală evacuată până în momentul alarmei va fi evaluată pe baza rezultatelor analizelor de laborator efectuate.

Art. 58. – În cazul în care sunt identificate căi de deversare exceptionale (circuite secundare sau intermediare), titularul de autorizatie trebuie să asigure monitorizarea acestora prin intermediul sistemelor de prelevare de probe si al analizelor specifice de laborator adecvate.

 

CAPITOLUL V

Monitorizarea emisiilor radioactive în situatie de urgentă

 

Art. 59. – (1) Prevederile prezentului capitol se aplică instalatiilor nucleare la care pot să apară situatii de urgentă implicând emisii radioctive în mediu, care să impună implementarea măsurilor de protectie în exteriorul amplasamentului, si anume centrale nuclearoelectrice si reactori nucleari de cercetare.

(2) Cerintele specifice de monitorizare a emisiilor radioactive în situatie de urgentă pentru alte instalatii nucleare sau radiologice vor fi stabilite de CNCAN, pentru fiecare instalatie, în cadrul procesului de autorizare.

Art. 60. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să stabilească o strategie de monitorizare si remediere în caz de urgentă, strategie care să tină seama de caracteristicile locale specifice amplasamentului instalatiei nucleare, de sursele de emisie si de căile de expunere posibile.

(2) Strategia de monitorizare în urgentă trebuie proiectată astfel încât să asigure satisfacerea cerintelor de evaluare a situatiei, de luare a deciziilor referitoare la măsurile de protectie si la actiunile de remediere necesare si de răspuns practic la urgentă.

Art. 61. – (1) Monitorizarea efluentilor radioactivi atât la sursa de emisie, cât si în mediile receptoare este obligatorie în cazul oricărei urgente nucleare sau radiologice.

(2) Metodele si amploarea monitorizării în urgentă vor depinde de severitatea urgentei si de consecintele potentiale sau actuale ale acesteia.

(3) În vederea asigurării unei aplicări cât mai rapide a măsurilor de protectie si a actiunilor de remediere necesare, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să elaboreze o astfel de strategie încât să asigure detectia rapidă a nivelurilor de expunere a populatiei si a personalului implicat în interventie.

Art. 62. – Monitorizarea în urgentă se va încheia în momentul restabilirii controlului asupra sursei de emisie sau în momentul în care nivelurile expunerii ori contaminării mediului au scăzut sub nivelurile generice de interventie si, respectiv, de actiune.

Art. 63. – (1) La proiectarea programului de monitorizare în urgentă solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să tină cont în primul rând de tipurile de urgente prevăzute.

(2) În acest sens solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să stabilească aranjamentele necesare pregătirii pentru întreg domeniul de urgente posibile, cu referire la echipamentele de măsurare necesare, tehnicile de

prelevare, pregătire si măsurare de probe, interpretarea rezultatelor, evaluarea dozelor, sistemele si modalitătile de comunicare si primirea de asistentă din partea altor institutii, la nevoie.

(3) De asemenea, la stabilirea programului de monitorizare în urgentă solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să aibă în vedere asigurarea utilizării cât mai eficiente a resurselor necesare monitorizării în urgentă.

Art. 64. – Titularul de autorizatie trebuie să implementeze corect aranjamentele necesare trecerii rapide la monitorizarea în urgentă, atfel încât să se asigure un răspuns automat la urgentă, bazat pe un program de monitorizare în urgentă a emisiilor radioactive, proiectat corespunzător.

Art. 65. – Având în vedere că în situatie de urgentă pot avea loc emisii radioactive prin punctele de deversare a efluentilor radioactivi în conditii normale de operare, titularul de autorizatie trebuie:

a) să instaleze sisteme de monitorizare continuă sau discontinuă (pentru efluentii lichizi colectati în tancuri) la toate cosurile de evacuare si în toate punctele de deversare lichidă, caracterizate de un interval de măsurare suficient de larg încât să poată fi utilizat pentru definirea unei emisii radioactive în caz de urgentă;

b) să stabilească din etapa preoperatională metode de evaluare a emisiilor radioactive în conditii de urgentă pentru toate căile de evacuare de rutină (atmosferică si lichidă);

c) să tină cont că întotdeauna pot avea loc, suplimentar, emisii radioactive si prin alte puncte decât cele destinate deversărilor de rutină.

Art. 66. – (1) În orice situatie de urgentă în care se cunosc sau se pot identifica locatiile emisiilor radioactive potentiale ori actuale se vor efectua măsurări în teren ale câmpurilor de radiatii asociate cu starea de urgentă, utilizându-se instrumente de măsurare portabile adecvate.

(2) În cazul unei urgente în care emisia radioactivă provine dintr-un punct nemonitorizat sau în situatia în care personalul implicat în interventie nu poate accesa zona emisiei, monitorizarea emisiei se va reduce la trasarea unor izolinii de debit de doză în jurul punctului de emisie.

Art. 67. – Dacă o emisie radioactivă a avut loc printr-un mecanism neanticipat, cum ar fi o explozie, monitorizarea emisiei va consta în identificarea materialului radioactiv care ar putea fi implicat; în cazul în care emisia continuă, se vor avea în vedere actiuni de măsurare a ratei de emisie.

Art. 68. – Întrucât cunoasterea termenului-sursă în conditii de urgentă este esentială pentru deciderea contramăsurilor necesare, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să proiecteze si să implementeze un program de monitorizare în urgentă a emisiilor radioactive, care să furnizeze cel putin date despre radionuclizii cei mai importanti din punct de vedere radiologic în astfel de cazuri.

Art. 69. – (1) Având în vedere că pentru evaluarea consecintelor radiologice este foarte importantă determinarea cât mai des posibil a compozitiei de radionuclizi emisi, titularul de autorizatie trebuie să utilizeze în cazul unei urgente aceleasi sisteme de monitorizare si metode de măsurare a emisiilor radioactive ca si în cazul operării normale, frecventele de prelevare si măsurare a probelor fiind însă modificate corespunzător cerintelor de evaluare rapidă.

(2) Un ghid al tipurilor si frecventelor de prelevare si măsurare a probelor în vederea determinării diferitelor mărimi importante din punctul de vedere al monitorizării în urgentă sunt redate în anexa nr. 2 la prezentele norme.

 

CAPITOLUL VI

Rezultatele programului de monitorizare a emisiilor radioactive

 

Art. 70. – Titularul de autorizatie trebuie să prezinte rezultatele programului de monitorizare a emisiilor radioactive în termeni de:

a) niveluri de radiatii la sursa de emisie si concentratii de radionuclizi în efluenti;

b) doza reală primită de indivizii din grupurile critice sau de populatie, în conditii de operare normală, în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (3).

Art. 71. – (1) În general, în vederea asigurării că nu au avut loc emisii radioactive nemonitorizate, se vor utiliza valori integrate în timp ale măsurătorilor continue de radiatii sau prelevărilor continue de probe.

(2) Pentru emisiile de radionuclizi care nu sunt deversati în cantităti mari sau care nu sunt semnificativi din punct de vedere radiologic, pot fi acceptate valori medii ale măsurătorilor sau prelevărilor periodice, dacă nu se prevăd variatii mari ale emisiilor, caz în care se vor efectua verificări periodice ale variabilitătii.

Art. 72. – Pentru evitarea unei interpretări gresite a datelor furnizate de programul de monitorizare, titularul de autorizatie trebuie să se asigure de întelegerea exactă si completă a conditiilor de prelevare si măsurare a probelor, conditii care includ:

a) localizarea geografică a punctelor de prelevare;

b) data si momentul prelevării;

c) durata prelevării;

d) procedurile de prelevare si măsurare folosite;

e) întelegerea corectă a mărimii fizice măsurate;

f) nivelul fondului de radiatii.

Art. 73. – La interpretarea rezultatelor programului de monitorizare, titularul de autorizatie trebuie să acorde atentia cuvenită corectitudinii datelor, tinând cont de:

a) exactitatea prelevării si măsurării probelor;

b) reprezentativitatea prelevării si măsurării probelor;

c) măsurarea activitătii totale, care necesită alte presupuneri despre compozitia radionuclidică;

d) interpretarea valorilor măsurate care se situează sub limita minimă de detectie a echipamentelor si metodelor de măsurare folosite;

e) interpretarea valorilor măsurate care se situează în afara intervalului de distributie a unui set de măsurători.

Art. 74. – (1) Programul de monitorizare a emisiilor radioactive trebuie să contină:

a) proceduri clare de includere printre rezultate a valorilor măsurate care se situează sub limita de detectie a echipamentelor si metodelor de măsurare folosite;

b) proceduri clare de interpretare a valorilor măsurate care se situează în afara intervalului de distributie a unui set de măsurători.

(2) Titularul de autorizatie trebuie să prezinte împreună cu rezultatele programului de monitorizare atât modul de interpretare a valorilor măsurate care se situează sub limita de detectie a echipamentelor si metodelor de măsurare folosite, cât si modul de interpretare a valorilor măsurate care se situează în afara intervalului de distributie a unui set de măsurători, într-o astfel de formă încât să justifice alegerea făcută.

Art. 75. – În vederea interpretării corecte a rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive, titularul de autorizatie trebuie să tină cont de corelatiile dintre:

a) rezultatele programului de monitorizare a mediului si rezultatele programului de monitorizare a emisiilor radioactive;

b) măsurarea nivelurilor de radiatii si măsurarea concentratiilor de radionuclizi;

c) măsurarea parametrilor integrati (măsurători gammaglobale, betaglobale) si măsurarea radionuclizilor specifici;

d) măsurările în teren si măsurările de probe de laborator;

e) măsurătorile continue si cele periodice;

f) măsurarea radioactivitătii si măsurarea altor parametri (cum ar fi conditiile meteorologice).

 

CAPITOLUL VII

Managementul calitătii monitorizării emisiilor radioactive

 

VII.1. Incertitudinea datelor furnizate de programele de monitorizare

Art. 76. – (1) Incertitudinile asociate rezultatelor programului de monitorizare vor fi determinate tinându-se cont de incertitudinile datorate metodelor de prelevare, metodelor de pregătire si metodelor de măsurare a probelor, precum si de incertitudinile datorate etalonării echipamentelor de monitorizare.

(2) Incertitudinile asociate rezultatelor programului de monitorizare vor fi luate în considerare în mod conservativ la evaluarea dozelor si la interpretarea rezultatelor programului de monitorizare.

Art. 77. – (1) Dacă nu este posibilă calcularea incertitudinilor asociate metodelor de prelevare si de pregătire a probelor, vor fi calculate doar incertitudinile asociate metodelor de măsurare a probelor, cu conditia

mentinerii la un nivel cât mai scăzut posibil a tuturor incertitudinilor, prin stabilirea si implementarea de proceduri adecvate de management al calitătii monitorizării.

(2) În cazul prezentat la alin. (1) rezultatele vor fi prezentate împreună cu incertitudinea de măsurare, specificându-se totodată:

a) locatia si metoda de prelevare a probelor, cu incertitudinea asociată metodei respective, dacă se poate calcula;

b) metoda de pregătire a probelor, cu incertitudinea asociată metodei respective, dacă se poate calcula;

c) metoda de analiză, cu principalele specificatii tehnice ale aparaturii de detectie utilizate;

d) unitatea de măsură, în Sistemul International de Unităti;

e) nivelul de încredere pentru care s-a calculat incertitudinea de măsurare indicată (sau numărul de abateri standard reprezentat de incertitudinea de măsurare indicată);

f) pentru valorile situate sub limita minimă de detectie, se va indica valoarea limitei minime de detectie.

 

VII.2. Sistemul de management al calitătii

Art. 78. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să instituie, să dezvolte si să mentină un sistem de management al calitătii, prin care să demonstreze că cerintele din normele CNCAN privind sistemele de management al calitătii aplicate instalatiilor nucleare, aprobate prin ordinele presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 65–76/2003, sunt implementate corespunzător activitătii pe care o desfăsoară.

(2) Sistemul de management al calitătii trebuie să fie autorizat de CNCAN.

(3) Sistemul de management al calitătii trebuie să integreze cerintele specifice de management al calitătii si, în plus, să asigure că:

a) sunt îndeplinite cerintele CNCAN de monitorizare a emisiilor radioactive;

b) sunt utilizate metode adecvate de prelevare, pregătire si măsurare a probelor;

c) locatiile si frecventele de prelevare si măsurare sunt alese corespunzător;

d) se realizează intercomparări ale metodelor si instrumentelor de monitorizare, între laboratoare, la nivel national si international.

Art. 79. – Sistemul de management al calitătii trebuie să cuprindă prevederi specifice privind:

a) proiectarea si implementarea programelor de monitorizare, inclusiv selectarea echipamentelor, locatiilor si procedurilor de prelevare si măsurare adecvate, precum si a documentatiei tehnice potrivite;

b) mentinerea, testarea si etalonarea corespunzătoare a echipamentelor si instrumentelor în scopul asigurării functionării corecte a acestora;

c) utilizarea unor etaloane trasabile la etaloane nationale sau internationale;

d) mecanismele si procedurile de control al calitătii în scopul revizuirii si evaluării eficientei totale a programului de monitorizare;

e) analiza incertitudinilor asociate rezultatelor programului de monitorizare;

f) cerintele de păstrare a înregistrărilor de date;

g) pregătirea si instruirea personalului, adecvate unitătii în care îsi desfăsoară activitatea.

 

VII.3. Pregătirea teoretică si practică a personalului

Art. 80. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să implementeze strategia de dezvoltare a pregătirii teoretice si practice necesare în domeniul monitorizării emisiilor radioactive, pe baza cerintelor specifice stabilite de CNCAN în cadrul procesului de autorizare.

(2) În acest sens, titularul de autorizatie trebuie să asigure pregătirea teoretică si practică, initială si periodică, la un nivel corespunzător, a unui număr adecvat de persoane implicate în monitorizarea emisiilor radioactive.

Art. 81. – (1) Pregătirea personalului implicat în monitorizarea emisiilor radioactive trebuie efectuată în baza unui program de pregătire.

(2) Programele de pregătire trebuie să includă cursuri despre cunostintele teoretice necesare, principiile de bază si cerintele radioprotectiei, legislatia si reglementările relevante, dezvoltarea tehnicilor de monitorizare, precum si prezentări ale experientei practice câstigate de alti titulari de autorizatii, prin studii de caz.

(3) Programele de pregătire trebuie, de asemenea, să includă demonstratii practice ale echipamentelor de monitorizare, simulări ale tehnicilor de colectare, pregătire si măsurare de probe, interpretarea rezultatelor măsurătorilor, schimburi de experientă în domeniul monitorizării emisiilor cu alte instalatii similare si pregătirea profesională sub supervizarea unor specialisti calificati.

(4) Programele de pregătire trebuie revizuite si îmbunătătite periodic, pentru a include inovatiile tehnologice din domeniu si experientele recent câstigate de operatorii sistemelor de monitorizare, în urma analizării erorilor umane si disfunctionalitătilor care pot apărea în diferite situatii.

 

CAPITOLUL VIII

Raportarea rezultatelor programelor de monitorizare a emisiilor radioactive

 

VIII.1. Înregistrarea rezultatelor programului de monitorizare

Art. 82. – În vederea dovedirii cu documente a nivelurilor si ratelor de emisie a radiatiilor, precum si a tipurilor, cantitătilor si ratelor de emisie a radionuclizilor deversati, titularul de autorizatie trebuie să asigure înregistrarea datelor de monitorizare a emisiilor radioactive.

În acest sens, trebuie păstrate:

a) înregistrări detaliate ale măsurărilor ratelor de expunere la radiatii (locatii, date, instrumente, informatii referitoare la etalonarea instrumentelor utilizate);

b) informatii detaliate despre măsurarea radionuclizilor emisi pe cale aeriană si lichidă (puncte de deversare, perioada de prelevare a probelor, proceduri analitice, instrumente folosite, informatii referitoare la etalonarea instrumentelor utilizate);

c) înregistrări detaliate ale măsurărilor debitelor de deversare, corelate cu măsurători de radionuclizi, împreună cu informatiile despre etalonarea instrumentelor de măsură utilizate.

Art. 83. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să asigure posibilitatea verificării datelor de monitorizare, prin păstrarea înregistrărilor tuturor rezultatelor relevante intermediare din timpul analizelor, ca si ale parametrilor utilizati în calculul datelor raportate, precum si a modului de interpretare a rezultatelor monitorizării efectuate.

(2) Totodată trebuie păstrate toate rezultatele investigatiilor desfăsurate în cazul obtinerii unor rezultate neobisnuite.

Art. 84. – (1) Înregistrările rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive trebuie păstrate pe perioada de valabilitate a autorizatiei, inclusiv în perioada de dezafectare si în următorii 30 de ani.

(2) Titularul de autorizatie trebuie să asigure înregistrarea rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive atât sub formă fizică (pe hârtie), cât si sub formă electronică (bază de date computerizată).

 

VIII.2. Rapoarte periodice sumare

Art. 85. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să întocmească si să transmită către CNCAN, trimestrial si anual, rapoarte sumare de monitorizare a emisiilor radioactive.

(2) Rapoartele periodice sumare vor cuprinde rezultatele programului de monitorizare a emisiilor radioactive, prezentate într-o formă care să permită compararea cu limitele derivate de emisie.

(3) Rapoartele trebuie, de asemenea, să cuprindă interpretarea rezultatelor si explicarea semnificatiei acestora, în special în cazul valorilor care prezintă variatii semnificative fată de valorile obisnuite.

(4) Rapoartele vor contine, după caz, si alte informatii relevante, conform cerintelor specifice ale CNCAN stabilite în cadrul procesului de autorizare.

Art. 86. – (1) Rapoartele sumare trimestriale vor contine emisiile radioactive din trimestrul de raportare si din trimestrul/trimestrele anterioare ale anului în curs, prezentate atât sub formă de activitate emisă în trimestrul respectiv si activitate totală emisă de la începutul anului, cât si sub formă de procente din limitele derivate de emisie aplicabile.

(2) Rapoartele sumare anuale vor consta în cel de-al patrulea raport sumar trimestrial dintr-un an, continând, de asemenea, si emisiile anuale din anii de functionare precedenti.

(3) Rapoartele sumare trimestriale vor fi transmise către CNCAN în prima lună a trimestrului următor trimestrului de raportare.

 

VIII.3. Rapoarte anuale detaliate

Art. 87. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să întocmească si să transmită anual către CNCAN un raport detaliat de monitorizare a emisiilor radioactive, care va cuprinde:

a) o descriere succintă a programului de monitorizare a emisiilor radioactive;

b) raportul sumar anual de monitorizare a emisiilor radioactive;

c) alte informatii relevante, referitoare la emisiile radioactive din anul sau din anii precedenti.

(2) Raportul anual detaliat de monitorizare a emisiilor radioactive va fi transmis către CNCAN în primul trimestru al anului următor anului de raportare.

Art. 88. – În cazul în care titularul de autorizatie derulează programe de monitorizare atât a emisiilor radioactive, cât si a mediului, rezultatele celor două programe de monitorizare vor fi prezentate împreună, într-o formă care să dovedească conformitatea cu constrângerea de doză stabilită de CNCAN.

 

VIII.4. Notificări

Art. 89. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să notifice imediat la CNCAN orice depăsire a limitelor derivate de emisie zilnică/deversare, săptămânală, lunară sau trimestrială.

(2) În termen de cel mult 3 zile de la deversare, titularul de autorizatie trebuie să întocmească si să transmită la CNCAN un raport preliminar care va include, pe lângă nivelul emisiei radioactive, si o descriere a investigatiilor întreprinse, rezultatele preliminare ale investigatiilor, actiunile imediate întreprinse si actiunile prevăzute pentru viitorul apropiat.

 

CAPITOLUL IX

Controlul efectuat de organismul de reglementare

 

Art. 90. – (1) Titularii de autorizatii trebuie să pună la dispozitie inspectorilor CNCAN documentele necesare verificării conformitătii cu cerintele prezentelor norme.

(2) Titularii de autorizatii trebuie să pună la dispozitie inspectorilor CNCAN documentele prin care să ateste corectitudinea rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive.

(3) La solicitarea CNCAN, titularii de autorizatii trebuie să modifice corespunzător programele de monitorizare de rutină, de urgentă si de management al calitătii monitorizării efluentilor radioactivi, în urma reviziilor periodice independente sau inspectiilor efectuate de CNCAN.

(4) La solicitarea CNCAN, titularii de autorizatii trebuie să asigure inspectorilor CNCAN posibilitatea de verificare a datelor de monitorizare furnizate de titulari prin rapoartele întocmite de acestia.

Art. 91. – Titularii de autorizatii trebuie să dovedească detinerea capacitătii necesare de monitorizare a eliberărilor de radionuclizi în mediu în conditii de urgentă nucleară sau radiologică, punând la dispozitie inspectorilor CNCAN documentele care să ateste implementarea corectă a activitătilor de pregătire pentru răspunsul la urgentă.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 92. – Prevederile prezentelor norme nu exclud respectarea de către titularii de autorizatii a oricăror alte cerinte prevăzute de reglementările specifice în vigoare.

Art. 93. – Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 94. – Titularii de autorizatii valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să se încadreze în prevederile acestora în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a acestora, cu exceptia prevederilor art. 46, pentru care termenul de încadrare este de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 95. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

DEFINITII

 

Activitate minim detectabilă – activitatea care, dacă este prezentă într-o probă, produce o rată de numărare ce va fi detectată (considerată peste fond, adică) cu un anumit nivel de încredere (de obicei 95%).

Accident nuclear sever – deviatie de la operarea normală, mai severă decât un accident bază de proiect si implicând o degradare gravă a miezului reactorului.

Aranjament – set integrat de elemente de infrastructură necesare asigurării capacitătii de îndeplinire a unor functii sau sarcini specifice, cum ar fi: autorităti si responsabilităti, organizare, coordonare, personal, planuri, proceduri, unităti, echipamente, pregătire.

Cale de expunere critică (semnificativă) – traseul parcurs prin mediu de radionuclizi si/sau radiatii, de la sursa de emisie la om, pe care este cel mai probabil să se producă expunerea cea mai mare la radiatii a unui membru mediu din grupul critic.

Canal de deversare – termen folosit, în sensul prezentelor norme, pentru canalul intermediar, situat între conducta de deversare si mediul acvatic receptor, pentru calea de emisie folosită.

CNCAN – Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

Contramăsură – actiune menită să diminueze consecintele radiologice ale unui accident; forme ale interventiei la accident, contramăsurile pot fi actiuni (măsuri) de protectie sau actiuni (măsuri) de remediere.

Efluenti radioactivi – substante radioactive rezultate dintr-o sursă ca urmare a unei practici, care sunt eliberate în mediu sub formă de gaze, aerosoli, lichide sau solide, în general în vederea dilutiei sau dispersiei.

Eliberarea de radionuclizi în mediu – emisia planificată si controlată de materiale radioactive gazoase sau lichide în mediu, ca practică legitimă, sub limitele autorizate de CNCAN, ca urmare a operării normale a unor instalatii nucleare sau radiologice autorizate.

Etalonare – măsurarea sau ajustarea unui instrument, component sau sistem în vederea asigurării că exactitatea ori răspunsul său este acceptabil.

Exactitate (de măsurare) – gradul de concordantă dintre rezultatul unei măsurări si o valoare adevărată a măsurandului.

Grup critic – grup de membri din populatie, rezonabil omogen în legătură cu expunerea sa la o sursă de radiatii si o cale de expunere date, ai cărei indivizi primesc de la sursa dată cea mai mare doză efectivă sau doză echivalentă, dacă este aplicabilă, pe calea de expunere dată.

Incertitudine (de măsurare) – parametru asociat cu rezultatul unei măsurări (de exemplu, o abatere standard) care caracterizează împrăstierea valorilor care, în mod rezonabil, ar putea fi atribuite măsurandului.

Interval de măsurare – modulul diferentei dintre cele două limite ale unui domeniu nominal (sau domeniul de indicatii care se pot obtine într-o configuratie dată a comenzilor unui mijloc de măsurare).

Laborator de măsurări de radioactivitate recunoscut de CNCAN – termen folosit în contextul prezentelor norme pentru a defini un laborator care desfăsoară activităti în domeniul măsurărilor de radioactivitate si care îndeplineste toate cerintele tehnice specificate în prezentele norme, referitoare la măsurarea efluentilor radioactivi.

Managementul calitătii – toate activitătile coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie în ceea ce priveste calitatea.

Monitorizare – măsurarea dozei de radiatii sau a contaminării radioactive în scopul evaluării ori controlului expunerii la radiatii sau substante radioactive, precum si interpretarea rezultatelor măsurătorilor efectuate.

Monitorizarea emisiilor radioactive – monitorizarea la sursa de emisie a efluentilor radioactivi, constând în măsurarea activitătii materialelor radioactive ce urmează să fie eliberate în mediu sau a debitelor de doză externă datorate surselor de radiatii în interiorul instalatiei nucleare ori radiologice.

Monitorizarea radioactivitătii mediului – monitorizarea efluentilor radioactivi în mediile receptoare, constând în măsurarea în mediu a debitelor de doză datorate surselor de radiatii sau a concentratiilor de radionuclizi din compartimentele de mediu.

Monitorizarea de rutină – monitorizarea regulată a efluentilor radioactivi, în conditii normale de operare a unei instalatii nucleare sau radiologice, în scopul demonstrării că conditiile de lucru, inclusiv nivelurile de doză individuală, sunt satisfăcătoare si că cerintele de reglementare sunt îndeplinite.

Monitorizarea în urgentă – formă de monitorizare specială (proiectată în vederea investigării unei situatii speciale în care nu sunt disponibile suficiente date care să demonstreze un control adecvat, prin furnizarea de informatii detaliate necesare elucidării oricărei probleme si elaborării procedurilor viitoare), efectuată în urma unui accident nuclear sau radiologic.

Nivel de încredere – probabilitatea de acoperire a unui interval de încredere (care defineste, în jurul rezultatului măsurării, un interval ce cuprinde o anumită fractiune a distributiei de probabilitate).

Operare (functionare) normală – operarea unei instalatii nucleare sau radiologice în limitele si în conditiile operationale specificate în proiect.

Operare (functionare) anormală – proces operational deviat de la operarea normală a unei instalatii nucleare sau radiologice, care este de asteptat să se întâmple cel putin o dată pe durata de viată în exploatare a instalatiei si care, având în vedere prevederile proiectului, nu  afectează semnificativ elementele de securitate nuclearăsau nu conduce la un accident nuclear.

Rată de emisie radioactivă – termen folosit, în contextul prezentelor norme, pentru descrierea activitătii emise în unitatea de timp.

Sistem de monitorizare continuă – dispozitiv de măsurare a activitătii din aer sau apă, care măsoară continuu emisiile de radionuclizi care trec prin camerele de numărare localizate în fluxul de efluenti sau radionuclizii care sunt colectati în diferite medii de prelevare amplasate în fluxul de efluenti.

Termen–sursă – cantitatea si compozitia izotopică a materialului emis (sau postulat că va fi emis) de o instalatie nucleară ori radiologică; termen folosit în modelarea emisiilor de radionucluzi în mediu, în special în contextul unor accidente la instalatii nucleare sau radiologice ori emisiilor din depozitele finale de deseuri radioactive.

Timp de înjumătătire (radioactivă) – timpul după care activitatea unui radionuclid scade, prin dezintegrare radioactivă, la jumătate.

Urgentă nucleară sau radiologică – acea urgentă (situatie sau eveniment neobisnuit care necesită actiuni prompte de reducere a pericolului si a consecintelor negative asupra sănătătii si securitătii oamenilor, calitătii vietii, proprietătii sau mediului) în care există sau este perceput ca atare un pericol datorat energiei rezultate dintr-o reactie nucleară în lant ori din dezintegrarea

produsilor unei reactii în lant sau expunerii la radiatii.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

MĂRIMI

măsurate, tipuri si frecvente de prelevare si măsurare, aplicatii

 

Mărimea măsurată

Tipurile si frecventele de prelevare si măsurare

Aplicatii

Debitul dozei gamma la sursa de emisie

Sistem fix de monitorizare continuă

- operare normală

- urgentă

Radioactivitatea gazelor emise în atmosferă

Sistem fix de monitorizare continuă

- operare normală

- urgentă

Radioactivitatea aerosolilor emisi în atmosferă

Sistem fix de monitorizare si/sau prelevare continuă, urmată de analize specifice de laborator, periodice (spectrometrice, alfaglobale sau betaglobale)

- operare normală

- urgentă

Radioactivitatea lichidelor emise în mediul acvatic

Sistem fix de monitorizare si/sau prelevare continuă, urmată de analize specifice de laborator, periodice (spectrometrice, alfaglobale sau betaglobale)

- operare normală

- urgentă

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

 

Având în vedere:

– art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– Referatul nr. 1/2.370 din 1 septembrie 2005 cu privire la cresterea numărului de reclamatii privind activitatea agentilor economici care desfăsoară activităti de schimb valutar,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar au obligatia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare de valută, prin afisare la loc vizibil, atât în interiorul, cât si în exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 2. – (1) La exteriorul si în interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare de valută, vor fi înscrise pe acelasi suport sau panou, într-o culoare contrastantă fată de culoarea de fond a panoului.

(2) Culoarea de fond a panoului trebuie să fie monocoloră, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil si într-o formă neechivocă, usor de citit.

Art. 3. – Cursurile de schimb valutar afisate conform art. 2 vor include comisioanele practicate de agentul economic care desfăsoară activităti de schimb valutar, în cazul în care acestea există.

Art. 4. – Prevederile art. 1, 2 si 3 se aplică în mod corespunzător si pentru operatiunile efectuate cu valute uzate, rupte sau iesite din uz, monede ori instrumente de plată exprimate în valută, de tipul voucherelor, cecurilor de călătorie si altora asemenea.

Art. 5. – (1) Înăltimea minimă admisă a literelor si cifrelor pentru afisarea în exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare de valută, este de 80 mm, grosimea literelor de 10 mm, distanta dintre litere de minimum 10 mm, iar distanta dintre cuvinte de minimum 20 mm.

(2) Înăltimea minimă admisă a literelor si cifrelor pentru afisarea în interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare de valută, este de minimum 8 mm, grosimea literelor de 1 mm, distanta dintre litere de minimum 1 mm, iar distanta dintre cuvinte de minimum 2 mm.

Art. 6. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/2003 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către agentii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 octombrie 2005.

Nr. 484.