MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 927         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 octombrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 463 din 20 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.174. – Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2003–2007) si privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2005–2007)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.021. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind continuarea studiilor după finalizarea învătământului obligatoriu

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 463

din 20 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Rusu – procuror

Benke Károly – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Dunaco Invest“ – S.R.L. Galati în Dosarul nr. 198/LJ/2004 al Tribunalului Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 198/LJ/2004, Tribunalul Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Dunaco Invest“ – S.R.L. Galati în Dosarul nr. 198/LJ/2004 într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară si faliment.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995 încalcă textele constitutionale ale art. 16, 21 si 24. Se consideră că “perioada de minimum 30 de zile în care un debitor si-a încetat plătile să fie pus în stare de insolventă“ este mult prea scurtă, având în vedere dispozitiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia extinctivă, precum si “volumul operatiunilor de decontări financiare fată de creditori“. Totodată, autorul exceptiei apreciază că dispozitiile legale criticate constituie atât o “sanctiune mult prea severă“, cât si “o constrângere mult prea rigidă fată de posibilitătile economice, financiare“.

Tribunalul Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

În argumentarea acestei optiuni instanta arată că dispozitiile legale criticate “nu aduc nici o atingere principiului egalitătii în drepturi, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în situatii identice, fără a crea vreo discriminare între cetăteni“.

De asemenea, în sustinerea acestei opinii instanta invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 202 din 7 octombrie 2002, nr. 341 din 5 decembrie 2002 si nr. 332 din 16 septembrie 2004.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, Guvernul arată, în esentă, că norma contestată are dublu efect protector, urmărind “atât recuperarea creantelor, cât si salvgardarea debitorului, prin relansarea activitătii sale“. Totodată, se mai apreciază că dreptul formulării cererii introductive pentru declansarea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 “este conditionat de caracterul creantelor si de cuantumul minim al acestora, pentru a împiedica abuzul de drept prin formularea unor cereri, în cadrul procedurii speciale, pentru orice creantă si în orice valoare nesemnificativă“.

Guvernul apreciază că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate si, în consecintă, “se poate concluziona că procedura specială creată prin Legea nr. 64/1995, în general, si, în particular, dispozitiile articolului 36, constituie o reglementare diferită a unor situatii diferite, prin urmare nu sunt întrunite conditiile calificării acesteia ca tratament disciminatoriu“. Totodată, se consideră că nu sunt încălcate nici prevederile art. 24 din Constitutie, întrucât “stabilirea unor termene procedurale mai scurte, dar care nu impietează asupra aspectelor privind asigurarea apărării, răspunde si preocupării debitorului de a fi elucidate, cât mai rapid, îndoielile cu privire la starea de insolventă invocată de creditor în cererea sa de deschidere a procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment“.

Guvernul apreciază că art. 21 din Constitutie, invocat de autorul exceptiei în sustinerea acesteia, nu este incident în cauză, termenul de 30 de zile nefiind un termen procedural, ci este “un termen a cărui expirare marchează starea de insolventă a debitorului, [iar] scurgerea acestuia nu influentează dreptul debitorului de a se adresa instantei pentru a se pronunta asupra realitătii acestei stări si/sau pentru a-i solicita punerea în miscare a garantiilor procedurale prevăzute de legea insolventei“.

Totodată, în sustinerea punctului de vedere comunicat, Guvernul invocă si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere se arată că “dispozitiile legale criticate se aplică tuturor persoanelor aflate în situatii identice, fără a se crea vreo discriminare între cetăteni pe criterii arbitrare“. Totodată, Avocatul Poporului arată că dispozitia potrivit căreia orice îcreditor, care are o creantă certă, lichidă si exigibilă, poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile, reprezintă o concretizare a principiului constitutional al accesului liber la justitie“. În sensul celor de mai sus este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

De asemenea, se apreciază că “părtile interesate, debitori sau creditori, pot formula, din momentul deschiderii procedurii reorganizării judiciare si falimentului, toate apărările pe care le consideră necesare, nefiind astfel încălcat dreptul la apărare“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie textul art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, care, în urma republicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, a devenit art. 36. În consecintă, Curtea retine că, în realitate, critica de neconstitutionalitate priveste în mod exclusiv prevederile în vigoare ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, care au următorul cuprins:

“(1) Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolventă din cauza încetării plătilor fată de acesta timp de cel putin 30 de zile, în următoarele conditii:

a) dacă creantele izvorăsc din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri creantele trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive“.

Textele constitutionale invocate în mod expres în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16, 21 si 24. În realitate, astfel cum rezultă din motivarea exceptiei, autorul exceptiei se referă numai la prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), ale art. 21 alin. (1)–(3) si ale art. 24, care au următorul cuprins:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 21 alin. (1)–(3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“;

– Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“

În esentă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că termenul de cel putin 30 de zile, după expirarea căruia debitorul este prezumat a fi în insolventă dacă a încetat plătile fată de un creditor, în conditiile prevăzute de dispozitiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, este mult prea scurt si constituie atât o “sanctiune mult prea severă“, cât si “o constrângere mult prea rigidă fată de posibilitătile economice, financiare“ ale sale, ceea ce este de natură a încălca principiile egalitătii, al liberului acces la justitie, precum si dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că textul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 [anterior republicării, art. 29] a mai format obiectul controlului de constitutionalitate. Prin numeroase decizii, de exemplu, Decizia nr. 97 din 4 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 aprilie 2004, Decizia nr. 73 din 26 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004, Decizia nr. 245 din 10 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 30 iulie 2003, Decizia nr. 332 din 16 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004, Curtea Constitutională a stabilit conformitatea textului cu prevederile Constitutiei. Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 245 din 10 iunie 2003 a retinut că “dispozitiile art. 29 din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fac parte din capitolul III «Procedura», sectiunea 1 «Cererile introductive», subsectiunea 2 «Cererile creditorilor ori ale camerelor de comert si industrie teritoriale» si prevăd conditiile în care un creditor poate introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul debitorul o cerere de deschidere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului unui debitor persoană juridică.

Scopul Legii privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului este, potrivit art. 2 din Legea nr. 64/1995, republicată, instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului în încetare de plăti, fie prin reorganizarea întreprinderii si activitătii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la acoperirea pasivului, fie prin faliment. Astfel, dispozitiile legii au fost instituite si pentru protejarea intereselor debitorului, având în vedere faptul că acesta este supus unei singure urmăriri silite, iar nu câte uneia sau chiar mai multor executări silite efectuate de fiecare creditor. [...] Totodată, Curtea retine că procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a îndeplinit obligatiile de plată de bunăvoie, iar dreptul de proprietate si prerogativele sale, în special dreptul de dispozitie, trebuie exercitate în conditiile legii, cu respectarea drepturilor creditorilor. În acest sens, dispozitiile art. 1718 din Codul civil stabilesc, cu valoare de principiu, că patrimoniul unei persoane reprezintă gajul general al creditorilor acesteia pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor sale“.

Prin Decizia nr. 341 din 5 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13 ianuarie 2003, Curtea a stabilit că “aceste prevederi nu aduc nici o atingere principiului egalitătii în drepturi, statuat în art. 16 din Legea fundamentală, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în situatii identice, fără a crea vreo discriminare între cetăteni“. De asemenea, Curtea, prin Decizia nr. 304 din 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 septembrie 2004, a statuat, în legătură cu invocarea încălcării art. 21 din Constitutie, că “reglementarea cuprinsă în textul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevede că, în anumite conditii, orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile. Acest fapt nu împiedică, sub nici un aspect, accesul liber la justitie, atât creditorii, cât si debitorii având posibilitatea de a formula pretentii si apărări. De altfel, asa cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, în acord cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, «liberul acces la justitie este compatibil cu instituirea unor proceduri speciale»“. De altfel, Curtea retine că, prin Legea nr. 249/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 28 iulie 2005, s-a reafirmat la alin. (7) al art. 38 dreptul debitorului de a contesta starea de insolventă. În consecintă, nu se poate retine critica de neconstitutionalitate a autorului exceptiei în raport cu dispozitiile art. 21 si 24 din Constitutie.

În ceea ce priveste referirea pe care autorul exceptiei o face cu privire la termenul general de prescriptie, căutând astfel să demonstreze neconstitutionalitatea textului de lege criticat, Curtea retine că termenul de 30 de zile prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 nu are legătură cu acesta, nefiind un termen de prescriptie.

Neexistând elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Dunaco Invest“ – S.R.L. Galati în Dosarul nr. 198/LJ/2004 al Tribunalului Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2003–2007) si privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2005–2007)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2003–2007), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 18 decembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

“31. Directii de actiune

Strategia natională în domeniul proprietătii intelectuale (2003–2007) este orientată pe următoarele directii de actiune:

a) îmbunătătirea cadrului legislativ;

b) întărirea capacitătii administrative a institutiilor implicate;

c) îmbunătătirea aplicării legislatiei.“

2. Punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Obiective strategice

a) Asigurarea compatibilitătii legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)

b) Întărirea capacitătii administrative a Ministerului Public

c) Întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

d) Întărirea capacitătii administrative a Inspectoratului General al Politiei Române

e) Întărirea capacitătii administrative a Inspectoratului General al Politiei de Frontieră

f) Întărirea capacitătii administrative a Autoritătii Nationale a Vămilor

g) Realizarea unei cooperări eficiente între institutiile de stat cu atributii în aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, sub coordonarea Ministerului Public

h) Intensificarea activitătii de aplicare a legislatiei

i) Îmbunătătirea activitătii de control în vamă.“

3. Punctele 5, 6, 7, 8, 9 si 10 vor avea următorul cuprins:

“5. Măsuri strategice privind asigurarea compatibilitătii legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

a) Adoptarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, cu modificările ulterioare, în vederea armonizării cu Directiva Consiliului 87/54/CEE din 16 decembrie 1986 privind protectia juridică a topografiilor produselor semiconductoare

b) Adoptarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante în vederea aplicării directe a prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.100 din 27 iulie 1994

c) Adoptarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 585/2002, în vederea transpunerii Directivei 98/71/CEE si a aplicării directe a prevederilor Regulamentului Consiliului CE nr. 6/2002 din 12 decembrie 2001

d) Adoptarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice în vederea asigurării conformitătii cu reglementările comunitare pentru trecerea la sistemul mărcii comunitare, (Prima Directivă a Consiliului 89/104/CE, Regulamentul Consiliului CE nr. 40/1994)

e) Adoptarea proiectului de lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, în vederea aplicării directe a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.383/2003.

6. Măsuri strategice privind întărirea capacitătii administrative a Ministerului Public

a) Înfiintarea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a unui Serviciu pentru coordonarea activitătii procurorilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

b) Asigurarea resurselor umane necesare functionării Serviciului pentru coordonarea activitătii procurorilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală:

– 10 posturi de procurori;

– 3 posturi de grefieri;

– 2 posturi de informaticieni.

c) Asigurarea logisticii necesare functionării Serviciului pentru coordonarea activitătii procurorilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

d) Asigurarea la parchetele din teritoriu a unor procurori, cu caracter permanent, desemnati pentru instrumentarea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală

e) Suplimentarea numărului de posturi pentru procurorii desemnati pentru drepturile de proprietate intelectuală la nivel de tribunal (câte 2 la fiecare parchet de pe lângă tribunale)

f) Asigurarea la parchetele din tară a resurselor logistice necesare organizării unei baze de date informatizate privind solutiile dispuse în cauzele privind infractiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală: un calculator la fiecare parchet din tară cu acces permanent la Internet

g) Asigurarea unor specialisti pentru realizarea programelor necesare înfiintării bazei de date prin sistem Intranet

h) Crearea prin sistem Intranet, la nivelul departamentului specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, a unei baze de date de interes operativ, pe baza informărilor privind încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală.

7. Măsuri strategice privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Asigurarea unui număr de experti ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a logisticii necesare, corespunzător numărului de judete, în vederea efectuării constatărilor tehnico-stiintifice privind produsele pirat.

8. Măsuri strategice privind întărirea capacitătii administrative a Inspectoratului General al Politiei Române

a) Desemnarea unor ofiteri de politie cu competente exclusive în investigarea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală (la inspectoratele de politie judetene – câte un ofiter, la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de investigare a fraudelor – 2 + 6 ofiteri si la Directia de investigare a fraudelor – 2 ofiteri)

b) Suplimentarea numărului de ofiteri desemnati cu investigarea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi maxim aprobat (51 de posturi)

c) Resurse materiale – logistica necesară pentru desfăsurarea activitătilor profesionale de evidentă, cooperare –, schimb de date on-line cu institutiile implicate în aplicarea legii în acest domeniu si investigare a fraudelor privind proprietatea intelectuală:

– la nivelul celor 41 de judete – câte un calculator cu acces la sistemul Internet si Intranet, o imprimantă laser, o cameră digitală, un telefon mobil si un fax;

– la Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – două calculatoare cu acces la sistemul Internet si Intranet, o imprimantă laser cu copiator, un scanner cu program OCR, 3 camere digitale, 3 telefoane mobile si un fax;

– la Directia de investigare a fraudelor – 3 calculatoare, un laptop cu acces la sistemul Internet si Intranet, un server, un videoproiector, o imprimantă laser cu copiator, un scanner cu program OCR, 3 camere digitale, 3 telefoane mobile si un fax.

d) Închirierea de spatii de depozitare a bunurilor contrafăcute, ridicate în vederea confiscării

e) Îmbunătătirea nivelului de pregătire si specializare a personalului din structurile implicate în lupta împotriva fraudelor din domeniul proprietătii intelectuale:

– includerea politistilor specializati în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală în programe de pregătire si perfectionare, cu prioritate în domeniile informaticii;

– includerea în programele de pregătire ale institutiilor de învătământ de nivel preuniversitar si universitar din Ministerul Administratiei si Internelor, precum si ale Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului Administratiei si Internelor a unor tematici privind dreptul proprietătii intelectuale.

9. Măsuri strategice privind întărirea capacitătii administrative a Inspectoratului General al Politiei de Frontieră

a) Desemnarea unor ofiteri de politie de frontieră cu competente exclusive în investigarea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală (câte 2 ofiteri la fiecare directie a Politiei de Frontieră, câte 2 ofiteri la fiecare inspectorat judetean al Politiei de Frontieră, 4 ofiteri la Inspectoratul General al Politiei de Frontieră – Serviciul pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere)

b) Suplimentarea numărului de ofiteri desemnati cu investigarea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi maxim aprobat (58 de posturi)

c) Resurse materiale – logistica necesară pentru desfăsurarea activitătilor profesionale de evidentă, cooperare –, schimb de date on-line cu institutiile implicate în aplicarea legii în acest domeniu si investigare a fraudelor privind proprietatea intelectuală:

– la nivelul celor 6 directii ale Politiei de Frontieră, precum si al celor 21 de inspectorate judetene ale Politiei de Frontieră – câte un calculator cu acces la sistemul Internet si Intranet, o imprimantă laser, o cameră digitală, un telefon mobil si un fax;

– la Serviciul pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere din cadrul Directiei pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere din Inspectoratul General al Politiei de Frontieră – 4 calculatoare, un laptop cu acces la sistemul Internet si Intranet, un server, un videoproiector, o imprimantă laser cu copiator, un scanner cu program OCR, 4 camere digitale, 4 telefoane mobile si un fax.

d) Închirierea de spatii de depozitare a bunurilor contrafăcute, ridicate în vederea confiscării si expertizarea acestora în timp util

e) Îmbunătătirea nivelului de pregătire si specializare a personalului Politiei de Frontieră din structurile implicate în lupta împotriva fraudelor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală:

– includerea politistilor specializati în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală în programe de pregătire si perfectionare cu prioritate în domeniile informaticii;

– includerea în programele de pregătire ale institutiilor de învătământ de nivel preuniversitar si universitar din Ministerul Administratiei si Internelor, precum si ale Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului Administratiei si Internelor a unor tematici privind dreptul proprietătii intelectuale.

10. Măsuri strategice privind întărirea capacitătii administrative a Autoritătii Nationale a Vămilor

a) Organizarea unor sesiuni de instruire a personalului vamal în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

b) Desemnarea unor lucrători vamali în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul birourilor vamale relevante din punct de vedere al traficului cu mărfuri contrafăcute (Constanta, Otopeni, Băneasa, Albita, Siret, Negru-Vodă, Giurgiu).“

4. După punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 si 13, cu următorul cuprins:

“11. Măsuri strategice privind realizarea unei cooperări eficiente între institutiile de stat cu atributii în aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, sub coordonarea Ministerului Public

a) Asigurarea unei supravegheri si coordonări eficiente de către procurorii desemnati pentru cauzele de proprietate intelectuală a activitătilor de constatare si cercetare a infractiunilor din domeniul proprietătii intelectuale, efectuate de politistii specializati din structurile teritoriale (judetene/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti)

b) Revizuirea protocoalelor de colaborare încheiate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si Autoritatea Natională a Vămilor, în scopul eficientizării aplicării legislatiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală si punerii la dispozitie a informatiilor necesare organelor de politie pentru efectuarea cercetărilor penale în materie

c) Asigurarea de către fiecare institutie responsabilă a listelor cu persoanele de contact însărcinate cu atributii în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

12. Măsuri strategice privind intensificarea activitătii de aplicare a legislatiei

a) Supravegherea circulatiei produselor purtătoare de drepturi de autor si de drepturi conexe prin măsuri administrative (sistemul hologramelor) si aplicarea de sanctiuni contraventionale corespunzătoare (amenzi contraventionale, anulări de certificate de functionare)

b) Monitorizarea de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a cauzelor declansate prin actiuni comune cu celelalte institutii abilitate, prin informarea periodică de către procurorii desemnati din tară cu privire la stadiul solutionării dosarelor si la măsurile dispuse în vederea aplicării legislatiei în domeniu

c) Elaborarea unei metodologii privind tehnicile si metodele specifice de investigare a infractiunilor în acest domeniu d) Întocmirea de analize semestriale privind starea infractională în domeniul drepturilor de roprietate intelectuală si modul de solutionare a cauzelor în această materie de către parchete:

– examinarea solutiilor dispuse de parchetele din teritoriu la cauzele de proprietate intelectuală, în vederea identificării deficientelor privind aplicarea gresită a legii; si

– dispunerea de măsuri în vederea îndreptării erorilor constatate.

e) Prelucrarea la parchetele din tară a analizelor semestriale privind starea infractională în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală

f) Realizarea de către Inspectoratul General al Politiei Române si Inspectoratul General al Politiei de Frontieră a unei analize de risc în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea stabilirii unor priorităti în actiunile ce se vor desfăsura, pe baza informatiilor relevante furnizate.

13. Măsuri strategice privind îmbunătătirea activitătii de control în vamă

a) Cresterea numărului de actiuni de control în domeniul proprietătii intelectuale, inclusiv a actiunilor din oficiu ale vămii

b) Realizarea unor analize a operatiunilor de import/export/tranzit cu mărfuri supuse riscului de contrafacere

c) Realizarea unor buletine informative lunare ce vor fi transmise pe Intranet birourilor vamale.“

Art. II. – Se aprobă Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2005–2007), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.174.

 

ANEXĂ*)

 

PLAN DE ACTIUNE

pentru implementarea Strategiei nationale în domeniul proprietătii intelectuale (2005–2007)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind continuarea studiilor după finalizarea învătământului obligatoriu

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia privind continuarea studiilor după finalizarea învătământului obligatoriu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Directia generală managementul resurselor umane, Centrul National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conducerile scolilor gimnaziale, liceelor si ale scolilor de arte si meserii vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2005.

Nr. 5.021.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind continuarea studiilor după finalizarea învătământului obligatoriu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reglementează modalitătile prin care absolventii învătământului obligatoriu si cei ai anului de completare îsi pot continua studiile.

(2) Potrivit legii, învătământul obligatoriu se încheie după clasa a X-a a ciclului inferior al liceului sau a scolii de arte si meserii.

Art. 2. – (1) Absolventii ciclului inferior al liceului dobândesc, potrivit legii, certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanentă si, la cerere, foaia matricolă.

(2) Absolventii scolilor de arte si meserii dobândesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanentă si, la cerere, foaia matricolă. Absolventii care sustin si promovează examenul de certificare a competentelor profesionale dobândesc si certificat de calificare profesională nivel 1.

(3) Absolventii anului de completare dobândesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educatie permanentă si, la cerere, foaia matricolă. Absolventii anului de completare care sustin si promovează examenul de certificare a competentelor profesionale dobândesc si certificat de calificare profesională nivel 2.

Art. 3. – (1) După finalizarea învătământului obligatoriu, absolventii îsi pot continua studiile în conformitate cu prevederile legale.

(2) Absolventii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, îsi pot continua studiile, la cerere, în ciclul superior al liceului.

(3) Absolventii clasei a X-a, scoala de arte si meserii, cu certificat de absolvire si cu certificat de calificare profesională nivel 1 îsi pot continua studiile, la cerere, în anul de completare.

(4) Absolventii anului de completare, cu certificat de absolvire si cu certificat de calificare profesională nivel 2 îsi pot continua studiile, la cerere, în ciclul superior al liceului.

Art. 4. – (1) Continuarea studiilor se poate face la aceeasi filieră, acelasi profil/domeniu, aceeasi specializare/calificare profesională sau prin schimbarea filierei, profilului/domeniului, specializării/calificării profesionale.

(2) Absolventii învătământului obligatoriu si cei ai anului de completare pot solicita continuarea studiilor în aceeasi unitate de învătământ sau în alta.

Art. 5. – (1) Pentru continuarea studiilor în aceeasi filieră, acelasi profil/domeniu, aceeasi specializare/calificare profesională, admiterea absolventilor învătământului obligatoriu, respectiv ai anului de completare, se face fără examen, prin înscriere la unitatea scolară la care acestia doresc să îsi continue studiile, în limita locurilor disponibile si, după caz, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în prezenta metodologie.

(2) Candidatii care doresc continuarea studiilor în altă filieră, alt profil/domeniu sau altă specializare/calificare profesională trebuie să sustină si să promoveze examene de diferente. Examenele de diferente se sustin la:

– disciplinele pe care candidatii nu le-au studiat în clasele a IX-a si a X-a si, după caz, în anul de completare;

– disciplinele pe care candidatii le-au studiat, dar ale căror alocări orare pentru trunchiul comun, respectiv pentru curriculum diferentiat, sunt diferite fată de cele de la specializarea/calificarea profesională la care se solicită înscrierea.

(3) Nu se sustin examene de diferente la disciplinele din curriculumul la decizia scolii.

(4) Organizarea si desfăsurarea examenelor de diferente se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar.

(5) Disciplinele/Modulele pentru care se sustin examene de diferente se stabilesc de către consiliul de curriculum din unitatea de învătământ care organizează examene de diferente. Programele pentru examenele de diferente sunt stabilite de către catedrele de specialitate ale unitătii scolare respective, în conformitate cu planurile cadru, programele scolare si cu standardele de pregătire profesională, si se aprobă de către consiliul de curriculum.

Art. 6. – (1) Alocarea locurilor pentru fiecare unitate de învătământ se va face astfel încât să se asigure continuarea studiilor de către toti absolventii ciclului inferior al liceului, ai scolii de arte si meserii sau ai anului de completare din scoala respectivă, care solicită acest lucru.

(2) Numărul de locuri alocat unei unităti de învătământ pentru clasa a XI-a de liceu, pentru fiecare specializare/calificare profesională, este cel putin egal cu numărul de elevi existent în clasa a X-a la aceeasi specializare/calificare profesională, în anul scolar precedent.

Se vor respecta prevederile legale referitoare la efectivele de elevi pe clasă.

(3) Numărul de locuri alocat unei unităti de învătământ pentru anul de completare, pentru fiecare domeniu de pregătire, este cel putin egal cu numărul de elevi existent în clasa a X-a în acelasi domeniu de pregătire, în anul scolar precedent. Se vor respecta prevederile legale referitoare la efectivele de elevi pe clasă.

(4) Numărul de locuri alocat unei unităti de învătământ pentru clasa a XII-a de liceu, ruta de profesionalizare prin scoala de arte si meserii si anul de completare, pentru fiecare domeniu de pregătire, este cel putin egal cu numărul de elevi existent în anul de completare în acelasi domeniu de pregătire, în anul scolar precedent. Se vor respecta prevederile legale referitoare la efectivele de elevi pe clasă.

(5) În cazuri exceptionale, bine fundamentate, formatiunile constituite în vederea continuării studiilor de către absolventii învătământului obligatoriu sau de cei ai anului de completare pot functiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, prevăzut de lege, numai cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

CAPITOLUL II

Admiterea candidatilor care solicită continuarea studiilor în aceeasi unitate de învătământ

 

Art. 7. – (1) În fiecare unitate de învătământ elevii din clasa a X-a si din anul de completare depun, până la data de 1 martie, optiuni referitoare la continuarea studiilor. (2) Fiecare elev va preciza dacă doreste să îsi continue studiile în ciclul superior al liceului, respectiv în anul de completare, mentionând filiera, profilul/domeniul, specializarea/calificarea profesională la care doreste să se înscrie si dacă solicită continuarea studiilor în aceeasi unitate de învătământ sau în alta.

(3) Informatiile mentionate anterior se centralizează într-un tabel, care va fi semnat de elevi si de dirigintele clasei si va fi depus de diriginte la secretariatul scolii.

Art. 8. – (1) Până la data de 15 martie, secretariatul scolii centralizează datele referitoare la optiunile elevilor si afisează situatia solicitărilor existente pentru fiecare filieră, profil/domeniu, specializare/calificare profesională, precum si numărul estimat de locuri disponibile la fiecare dintre acestea, în functie de numărul de elevi care doresc să părăsească unitatea de învătământ sau să schimbe filiera/profilul/specializarea în cadrul aceluiasi liceu.

(2) Până la data de 1 aprilie, fiecare unitate de învătământ va anunta disciplinele/modulele si programele pentru examenele de diferente. Lista disciplinelor/modulelor se afisează la avizierul unitătii de învătământ, iar programele se depun la biblioteca scolii.

Art. 9. – (1) Până la data de 15 aprilie, elevii din clasa a X-a, respectiv din anul de completare, îsi vor definitiva optiunile referitoare la continuarea studiilor în aceeasi unitate de învătământ sau în alta, în aceeasi filieră, acelasi profil/domeniu, aceeasi specializare/calificare profesională sau în alta. În cazul în care apar schimbări în raport cu optiunile exprimate initial, elevii vor depune o cerere individuală la secretariatul scolii, în care vor preciza modificările în optiunile referitoare la continuarea studiilor.

(2) Până la data de 1 mai, fiecare unitate de învătământ va anunta lista nominală a propriilor elevi care, după promovarea clasei a X-a, respectiv a anului de completare, vor fi admisi, în conformitate cu optiunile exprimate, pentru continuarea studiilor în anul de completare, respectiv în ciclul superior al liceului, în aceeasi specializare/calificare profesională.

(3) Se va avea în vedere, în măsura în care este posibil, păstrarea colectivelor de elevi existente în clasa a X-a, respectiv în anul de completare.

(4) Locurile candidatilor din unitatea de învătământ care au solicitat înscrierea în aceeasi unitate de învătământ, în aceeasi filieră, acelasi profil/domeniu, aceeasi specializare/calificare profesională, în perioada prevăzută de prezenta metodologie, dar au rămas corigenti, nu vor fi publicate ca fiind disponibile decât după încheierea sesiunii de corigente, în cazul nepromovării de către acestia a examenelor respective.

Art. 10. – Lista candidatilor declarati admisi conform art. 9 se actualizează după încheierea anului scolar, respectiv după sesiunea de corigente si anuntarea repetentilor.

Art. 11. – (1) În perioada 1–15 mai se sustin examenele de diferente de către elevii din unitatea de învătământ care solicită continuarea studiilor în aceeasi unitate de învătământ, dar schimbând filiera, profilul/ domeniul, specializarea/calificarea profesională.

(2) Rezultatele examenelor de diferente se afisează până la data de 16 mai.

Art. 12. – (1) În ultima zi a semestrului al doilea, după încheierea situatiei scolare, unitătile de învătământ afisează lista candidatilor din scoala respectivă care sunt admisi în altă filieră, alt profil/domeniu, altă specializare/calificare profesională, în unitatea de învătământ respectivă.

(2) Admiterea candidatilor se face pe locurile disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în ciclul superior al liceului, respectiv în anul de completare, definite în conformitate cu prezenta metodologie.

(3) Dacă pe ultimul loc se află mai multi candidati având aceeasi medie de admitere în ciclul superior al liceului, respectiv în anul de completare, departajarea se face folosindu-se, în ordine, următoarele criterii:

– media claselor a IX-a si a X-a, respectiv a anului de completare, la toate disciplinele/modulele din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale la care se doreste continuarea studiilor (MDS);

– media la disciplina principală de specialitate/modulul principal de specialitate din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale la care se doreste continuarea studiilor.

(4) În situatia în care egalitatea se mentine si după aplicarea criteriilor de departajare mentionate la alin. (3), departajarea candidatilor se face după criterii stabilite de consiliul de administratie al unitătii de învătământ si făcute publice odată cu afisarea programelor pentru examenele de diferente.

Art. 13. – (1) Locurile candidatilor din unitatea de învătământ care au promovat examenele de diferente, în perioada prevăzută de prezenta metodologie, dar au rămas corigenti, nu vor fi publicate ca fiind disponibile decât după încheierea sesiunii de corigente, în cazul nepromovării de către acestia a examenelor respective.

(2) Lista candidatilor declarati admisi, conform art. 12 alin. (1), se actualizează după sesiunea de corigente si anuntarea repetentilor.

Art. 14. – Candidatii care nu au promovat examenele de diferente sau care au promovat examenele de diferente, dar nu pot fi admisi, din lipsă de locuri, la altă filieră, alt profil/domeniu, altă specializare/calificare profesională, au dreptul să îsi continue studiile, la cerere, în unitatea scolară respectivă, la filiera, profilul/domeniul, specializarea sau calificarea profesională corespunzătoare celei pe care au urmat-o în anul precedent.

Art. 15. – (1) Media de admitere în ciclul superior al liceului, respectiv în anul de completare, pentru absolventii ciclului inferior al liceului, respectiv ai scolii de arte si meserii, se calculează după cum urmează:

MDS + MG/2 ,

unde:

– MDS este media claselor a IX-a si a X-a la toate disciplinele/modulele din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale la care se doreste continuarea studiilor. În cazul absolventilor scolii de arte si meserii, aria curriculară corespunzătoare calificării profesionale este aria curriculară tehnologii;

– MG este media generală de absolvire a claselor a IX-a si a X-a.

(2) Media la disciplinele/modulele din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale la care se doreste continuarea studiilor (MDS) se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din media generală a claselor a IX-a si a X-a la disciplinele/modulele respective.

(3) Media de admitere în ciclul superior al liceului, respectiv în anul de completare, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) În situatia în care candidatul sustine examene de diferente la unele discipline/module din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale, în calculul mediei claselor a IX-a si a X-a la  disciplinele/modulele din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale la care se doreste continuarea studiilor (MDS), nota obtinută la examenul de diferente la o disciplină/un modul înlocuieste media claselor a IX-a si a X-a la disciplina/modulul respectiv.

Art. 16. – (1) Media de admitere în ciclul superior al liceului, pentru absolventii anului de completare, se calculează astfel:

MDS + MG/2 ,

unde:

– MDS este media generală obtinută în anul de completare la toate displinele/modulele din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale la care se doreste continuarea studiilor;

– MG este media generală obtinută în anul de completare.

(2) Media la disciplinele/modulele din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale la care se doreste continuarea studiilor (MDS) se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din media obtinută în anul de completare la disciplinele/ modulele respective.

(3) Media de admitere în ciclul superior al liceului se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) În situatia în care candidatul sustine diferente la unele discipline din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale, în calculul mediei anului de completare, la disciplinele din aria curriculară corespunzătoare specializării/calificării profesionale la care se doreste continuarea studiilor (MDS), nota obtinută la examenul de diferente la o disciplină/un modul înlocuieste media anului de completare la disciplina/modulul respectiv.

 

CAPITOLUL III

Admiterea candidatilor care solicită continuarea studiilor în altă unitate de învătământ

 

Art. 17. – Până la data de 25 mai, unitătile de învătământ afisează numărul locurilor din anul de completare, respectiv din primul an al ciclului superior al liceului, disponibile pentru a fi ocupate de candidati din alte unităti de învătământ, pe filiere, profiluri/domenii, specializări/calificări profesionale.

Art. 18. – (1) Până la data de 31 mai are loc înscrierea elevilor clasei a X-a sau ai anului de completare, care solicită continuarea studiilor în alte unităti de învătământ, în altă filieră, alt profil/domeniu, altă specializare/calificare profesională, pentru examene de diferente.

(2) Înscrierea candidatilor mentionati la alin. (1) pentru examenele de diferente, în vederea admiterii în ciclul superior al liceului sau în anul de completare, se face la secretariatul unitătii de învătământ la care se solicită continuarea studiilor.

Art. 19. – (1) Examenele de diferente, pentru candidatii mentionati la art. 18, se sustin în perioada 1–12 iunie.

(2) Afisarea rezultatelor la examenele de diferente mentionate la alin. (1) se face până la data de 14 iunie.

Art. 20. – (1) În perioada 1–7 iulie are loc depunerea dosarelor de înscriere ale absolventilor învătământului obligatoriu sau ai anului de completare, care îndeplinesc conditiile legale pentru continuarea studiilor si care solicită să fie admisi în altă unitate de învătământ decât cea în care au studiat în clasa anterioară.

(2) Pot participa la înscriere atât candidatii care solicită continuarea studiilor în aceeasi filieră, acelasi profil/domeniu, aceeasi specializare/calificare profesională, cât si candidatii care solicită continuarea studiilor în altă filieră, alt profil/domeniu, altă specializare/calificare profesională si care au sustinut examene de diferente în unitatea de învătământ respectivă.

Art. 21. – (1) Admiterea candidatilor proveniti din alte unităti de învătământ, pe locurile rămase libere din anul de completare, respectiv din ciclul superior al liceului, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în conformitate cu prevederile art. 15 si 16.

(2) Lista candidatilor mentionati la alin. (1), admisi în unitatea de învătământ, se afisează până la data de 10 iulie.

Art. 22. – (1) Înscrierea candidatilor declarati admisi conform art. 21 se face, în conformitate cu prevederile legale, până la data de 20 iulie.

(2) Dosarul de înscriere al fiecărui candidat admis contine:

a) certificatul de nastere – în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;

b) actul de identitate – în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;

c) certificatul de absolvire a ciclului inferior al liceului, respectiv a scolii de arte si meserii, respectiv a anului de completare – în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;

d) certificatul de calificare profesională nivel 1 – pentru absolventii scolii de arte si meserii – în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;

e) certificatul de calificare profesională nivel 2 – pentru absolventii anului de completare – în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;

f) foaia matricolă pentru clasele a IX-a si a X-a, respectiv pentru anul de completare (cu calculul mediei generale);

g) fisa medicală;

h) cerere de înscriere.

Art. 23. – (1) Consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ stabilesc în luna septembrie o sesiune de ocupare a locurilor rămase neocupate după repartizările anterioare si după repartizarea corigentilor.

(2) Consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ pot aproba recunoasterea diferentelor sustinute în alte unităti de învătământ de către candidatii care solicită înscrierea pe locurile disponibile în anul de completare sau în ciclul superior al liceului, la specializarea/calificarea profesională pentru care s-au sustinut diferentele.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 24. – Disciplinele/modulele principale de specialitate mentionate în cuprinsul prezentei metodologii se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetării si se dau publicitătii până la data de 1 februarie a anului în care se desfăsoară admiterea.

Art. 25. – (1) Absolventii scolilor de ucenici/scolilor complementare din seriile anterioare sau din seria curentă – învătământ special, care au sustinut si au promovat examenul de absolvire, pot continua studiile în anul de completare, după sustinerea si promovarea examenelor de diferente.

(2) Absolventii scolilor de ucenici/scolilor complementare din seriile anterioare, care nu au promovat sau nu au sustinut examenul de absolvire, sunt obligati, pentru a-si putea continua studiile în conditiile prevăzute la alin. (1), să sustină examenul de certificare a competentelor profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare profesională nivel 1.

(3) Examenele de diferente si admiterea în anul de completare a absolventilor scolilor de ucenici/scolilor complementare din seriile anterioare au loc în perioada prevăzută de prezenta metodologie pentru candidatii care solicită continuarea studiilor în alte unităti de învătământ.

Art. 26. – (1) Absolventii scolilor profesionale din seriile anterioare sau din seria curentă – învătământ special, care au sustinut si au promovat examenul de absolvire, îsi pot continua studiile în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, serale sau cu frecventă redusă, după sustinerea si promovarea examenelor de diferente.

(2) Absolventii scolilor profesionale din seriile anterioare, care nu au sustinut sau care nu au promovat examenul de absolvire, îsi pot continua studiile în ciclul superior al liceului, după parcurgerea obligatorie a următoarelor etape în care beneficiază de recunoasterea partială a pregătirii initiale:

– sustinerea unor examene de diferente, rezultate din compararea curriculumului parcurs de absolvent si curriculumul în vigoare la scoala de arte si meserii si la anul de completare;

– sustinerea si promovarea examenului de certificare a competentelor profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare profesională nivel 2.

(3) Examenele de diferente si admiterea în ciclul superior al liceului a absolventilor scolilor profesionale din seriile anterioare si din seria curentă – învătământ special au loc în perioada prevăzută de prezenta metodologie pentru candidatii care solicită continuarea studiilor în alte unităti de învătământ.

Art. 27. – (1) Elevii din anul III al scolilor de ucenici sau al scolilor profesionale din învătământul special, declarati repetenti la sfârsitul anului scolar 2005–2006, se pot înscrie la scoala de arte si meserii – învătământ special, în clasa a XI-a, după sustinerea si promovarea examenelor de diferente.

(2) Elevii din anul IV al scolilor profesionale din învătământul special, declarati repetenti la sfârsitul anului scolar 2006–2007, se pot înscrie la scoala de arte si meserii – învătământ special, în clasa a XI-a, după sustinerea si promovarea examenelor de diferente.

Art. 28. – Pentru absolventii din seriile anterioare, înscrierea în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face în primii 2 ani de la absolvirea ciclului inferior, respectiv a anului de completare, dacă la data începerii anului scolar elevul nu a depăsit vârsta de 18 ani. Înscrierea se va face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.