MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 929         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 octombrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

927. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

 

1.517. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

1.518. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

56. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

 

În temeiul prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje,

în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Operatorii economici producători si importatori de ambalaje sunt obligati să raporteze următoarele informatii:

a) datele privind cantitătile de ambalaje introduse pe piata românească, conform anexei nr. 1;

b) datele privind cantitătile de ambalaje folosite la ambalarea ambalajelor comercializate sau distribuite gratuit conform anexei nr. 2 sau, după caz, anexei nr. 3;

c) cantitătile de ambalaje folosite la ambalarea ambalajelor estimate a fi introduse pe piată în anul în care se face raportarea, conform anexei nr. 7.

Art. 2. – Operatorii economici prevăzuti la art. 1, care produc/importă ambalaje de desfacere – ambalaje definite la pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 – sunt obligati să raporteze în anexe separate datele privind ambalajele de desfacere, conform prevederilor art. 1.

Art. 3. – Se supun obligatiilor prevăzute la art. 1 atât operatorii economici care produc/importă ambalaje în vederea comercializării, cât si operatorii economici care produc/importă ambalaje pentru ambalarea propriilor produse.

Art. 4. – (1) Operatorii economici producători/importatori de produse ambalate sunt obligati să raporteze următoarele informatii:

a) datele privind cantitătile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit pe piata românească, conform anexei nr. 2;

b) cantitătile de ambalaje estimate a fi introduse pe piată în anul în care se face raportarea, conform anexei nr. 7;

c) programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deseurilor de ambalaje.

Art. 5. – Operatorii economici producători/importatori de produse ambalate, care introduc pe piata internă în decursul anului o cantitate de ambalaje mai mică sau egală cu 1.000 kg, transmit autoritătii teritoriale pentru protectia mediului din judetul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social numai cantitatea totală de ambalaje introdusă pe piată, conform anexei nr. 3.

Art. 6. – Operatorii economici autorizati pentru preluarea responsabilitătii de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje sunt obligati să raporteze următoarele informatii:

a) datele privind cantitătile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea, conform anexei nr. 4;

b) cantitătile de ambalaje pentru care se estimează preluarea responsabilitătii pentru anul respectiv, conform anexei nr. 7;

c) programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deseurilor de ambalaje.

Art. 7. – (1) Datele de raportare prevăzute la art. 1–5 se transmit, pe suport hârtie si în format electronic, autoritătii teritoriale pentru protectia mediului din judetul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social  al agentului economic, însotite de lista punctelor de lucru, cu indicarea datelor de identificare a acestora, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an.

(2) Operatorii economici autorizati pentru preluarea responsabilitătii transmit, pe suport hârtie si în format electronic, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului datele referitoare la ambalajele si deseurile de ambalaje pentru operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an.

(3) Operatorii economici care au transferat responsabilitatea conform prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 au obligatia de a comunica autoritătii teritoriale pentru protectia mediului din judetul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social numai datele de identificare a operatorului economic autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an.

Art. 9. – (1) Operatorii economici specializati, inclusiv operatorii de salubritate care preiau direct de la persoane juridice si/sau de la persoane fizice pe bază de contract si/sau adeverintă de primire si plată deseurile de ambalaje în vederea valorificării, sunt obligati să raporteze autoritătii teritoriale pentru protectia mediului din judetul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social, pe suport hârtie si în format electronic, cantitătile de deseuri de ambalaje preluate si gestionate, conform anexei nr. 5.

(2) Operatorii de salubritate care desfăsoară si activitătile prevăzute la alin. (1) sunt obligati să excludă cantitătile raportate conform anexei nr. 5 din cantitătile raportate către consiliile locale.

Art. 10. – Consiliile locale sunt obligate să raporteze autoritătii teritoriale pentru protectia mediului, pe suport hârtie si în format electronic, informatiile privind deseurile de ambalaje si planul de recuperare a deseurilor de ambalaje, conform anexelor nr. 6 si 8.

Art. 11. – Agentia Natională pentru Protectia Mediului pune la dispozitie, pe pagina de Internet, formatul electronic de raportare.

Art. 12. – (1) Anexele nr. 1–6 se completează cu informatiile corespunzătoare anului precedent celui în care se face raportarea.

(2) Datele din anexele nr. 7–8 si programul de informare a consumatorilor privind sistemele de recuperare a deseurilor de ambalaje se referă la anul în care se face raportarea.

(3) Datele referitoare la produsele/ambalajele aflate în tranzit pe teritoriul României nu se includ în datele de raportare.

Art. 13. – Autoritătile teritoriale pentru protectia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la Agentia Natională pentru Protectia Mediului până cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an.

Art. 14. – (1) Raportările se constituie într-o bază de date natională, organizată la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(2) Sinteza datelor privind cantitătile anuale de ambalaje si deseuri de ambalaje la nivel national se prezintă pe pagina de Internet a autoritătii centrale pentru protectia mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informatii.

Art. 15. – Anexele nr. 1–8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 16. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 880/2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 17 ianuarie 2005, se abrogă.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2005.

Nr. 927.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Amendamentului nr. 5 la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova–Lugoj), România“, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, (semnat la Bruxelles la 14 septembrie 2005 si la Bucuresti la 4 octombrie 2005). Acest amendament este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea de management pentru infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 octombrie 2005.

Nr. 1.517.

 

ANEXĂ

 

AMENDAMENTUL Nr. 5

la Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 “Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova–Lugoj), România“

 

Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 “Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova– Lugoj), România“ se modifică după cum urmează:

Articolul 8 pct. 3 va avea următorul cuprins:

“Conditii privind plata în avans:

A doua transă a plătii în avans este conditionată de:

a) numirea unui manager de proiect în cadrul unitătii responsabile pentru managementul proiectului din Compania Natională de Autostrăzi si Dumuri Nationale din România;

b) prezentarea de către Beneficiar a unui plan de achizitie final, care trebuie să fie aprobat de Comisie;

c) prezentarea unei evaluări complete a impactului asupra mediului, inclusiv transmiterea documentatiei relevante, care să dovedească si să descrie modul cum:

(i) a fost consultat publicul;

(ii) au fost consultate si/sau informate alte organisme competente;

(iii) au fost luate în considerare rezultatele consultatiilor mentionate mai sus;

(iv) nu vor fi afectate de proiect zonele sensibile;

d) transmiterea unui rezumat netehnic al versiunii finale revizuite a studiului de impact asupra mediului, mentionat mai sus;

e) un angajament al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România privind luarea de măsuri de corectie necesare pentru atenuarea impactului proiectului asupra mediului; acest document va contine o descriere detaliată a măsurilor de atenuare prevăzute si a modului cum ele vor fi puse în aplicare;

f) transmiterea si publicarea unei autorizatii de mediu emise de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor pe baza evaluării impactului asupra mediului, mentionată mai sus. Literele c), d), e) si f) se referă la măsură, asa cum este ea definităîn memorandumul de finantre inital, si nu include tunelul Plugova si varianta de ocolire Caransebes, care au fost incluse într-un amendament anterior.“

Articolul 8 se completează cu punctul 7, cu următorul cuprins:

“7. Conditii referitoare la plătile intermediare:

Cererea pentru plata intermediară initială primită de Comisia Europeană după data de 31 decembrie 2005 (sau plata finală, dacă nu vor fi primite cereri intermediare după această dată) este subiectul următoarelor conditii, care se referă la tunelul Plugova si la varianta de ocolire Caransebes:

a) prezentarea unei evaluări complete a impactului asupra mediului, inclusiv transmiterea documentatiei relevante care să dovedească si să descrie modul cum:

(i) a fost consultat publicul;

(ii) au fost consultate si/sau informate alte organisme competente;

(iii) au fost luate în considerare rezultatele consultatiilor mentionate mai sus;

(iv) nu vor fi afectate de proiect zonele sensibile;

b) transmiterea unui rezumat netehnic al versiunii finale revizuite a studiului de impact asupra mediului, mentionat mai sus;

c) un angajament al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România privind luarea de măsuri de corectie necesare pentru atenuarea impactului proiectului asupra mediului; acest document va contine o descriere detaliată a măsurilor de atenuare prevăzute si a modului cum ele vor fi puse în aplicare;

d) transmiterea si publicarea unei autorizatii de mediu emise de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor pe baza evaluării impactului asupra mediului, mentionată mai sus.“

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finantare ISPA “Reabilitarea sectiunilor Băneasa–Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti–Constanta, România“, ratificat prin Legea nr. 408/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 30 iulie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 15 iunie 2003 si de partea comunitară la data de 18 mai 2004);

2. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finantare ISPA “Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova– Lugoj), România“, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 24 iulie 2003 si de partea comunitară la data de 25 mai 2004);

3. Amendamentul nr. 4 la Memorandumul de finantare ISPA “Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mures, România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 19/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 21 august 2001, aprobată prin Legea nr. 666/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 si de partea comunitară la data de 6 decembrie 2004);

4. Amendamentul nr. 4 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova–Lugoj), România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 22 august 2001, aprobată prin Legea nr. 667/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 15 iunie 2003 si de partea comunitară la data de 27 noiembrie 2003);

5. Amendamentul nr. 6 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova–Lugoj), România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 22 august 2001, aprobată prin Legea nr. 667/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 si de partea comunitară la data de 26 noiembrie 2004);

6. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granita ungară până la Simeria si studiile adiacente, România“, ratificat prin Legea nr. 226/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 30 mai 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 15 iunie 2003 si de partea comunitară la data de 27 noiembrie 2003);

7. Amendamentul nr. 5 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granita ungară până la Simeria si studiile adiacente, România“, ratificat prin Legea nr. 226/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 30 mai 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 noiembrie 2004 si de partea comunitară la data de 26 noiembrie 2004);

8. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România“, ratificat prin Legea nr. 372/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 si 713 bis din 13 octombrie 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 si de partea comunitară la data de 26 noiembrie 2004);

9. Amendamentul nr. 3 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 22 august 2001, aprobată prin Legea nr. 665/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 5 decembrie 2001, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 si de partea comunitară la data de 6 decembrie 2004);

10. Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România“, ratificat prin Legea nr. 365/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 si 707 bis din 9 octombrie 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 4 octombrie 2004 si de partea comunitară la data de 6 decembrie 2004);

11. Amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România“, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată prin Legea nr. 152/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 aprilie 2002 (semnat de partea română la data de 5 decembrie 2003 si de partea comunitară la data de 28 noiembrie 2003);

12. Amendamentul nr. 2 la Memorandumul de finantare ISPA “Asistentă tehnică pentru întărirea capacitătii agentiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA – Etapa I pentru remedierea deficientelor în România“, ratificat prin Legea nr. 152/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 15 mai 2003, cu modificările ulterioare (semnat de partea română la data de 5 noiembrie 2003 si de partea comunitară la data de 22 decembrie 2003).

Art. 2. – Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, amendamentul la toate memorandumurile de finantare ISPA, semnate până în prezent, privind eligibilitatea Albaniei, Bosniei si Hertegovinei, Croatiei, Republicii Federale Iugoslavia si fostei Republici Iugoslave a Macedoniei de a participa la licitare si contractare în cadrul proiectelor ISPA (semnat de partea română la data de 26 octombrie 2004 si de partea comunitară la data de 8 septembrie 2004).

Art. 3. – Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va umări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 octombrie 2005.

Nr. 1.518.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

 

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004,

în sedinta din 3 octombrie 2005,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 24 martie 2005.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 11 octombrie 2005.

Nr. 56.