MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 937         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 octombrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.176. – Hotărâre privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Nationale “Apele Române“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

923.– Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piată a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse

 

1.098. – Ordin al ministrului sănătătii privind introducerea unitară a codificării bolilor conform clasificatiei internationale a maladiilor CIM, revizia 10 OMS, varianta cu 999 de coduri de boală pe formularul de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Nationale “Apele Române“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1112 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002  privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2005  pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Statutul de organizare si functionare a Administratiei Nationale “Apele Române“, institutie publică de interes national, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 264/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale “Apele Române“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 18 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 septembrie 2005.

Nr. 1.176.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

de organizare si functionare a Administratiei Nationale “Apele Române“

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Administratia Natională “Apele Române“ este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, si functionează pe bază de gestiune si autonomie economică, în coordonarea autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 2. – Sediul Administratiei Nationale “Apele Române“ este în municipiul Bucuresti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

 

CAPITOLUL II

Scopul

 

Art. 3. – (1) Administratia Natională “Apele Române“ aplică strategia si politica natională în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a resurselor de apă si urmăreste respectarea reglementărilor în domeniu, scop în care actionează pentru cunoasterea resurselor de apă, protectia acestora împotriva epuizării si degradării, punerea în valoare si utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodărire a apelor, precum si pentru implementarea prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1), Administratia Natională “Apele Române“ coordonează si răspunde de modul de folosire a resurselor de apă de suprafată si subterane pe ansamblul teritoriului tării si de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor si colaborează cu toti detinătorii altor lucrări construite pe ape sau în legătură cu apele.

 

CAPITOLUL III

Atributii

 

Art. 4. – Administratia Natională “Apele Române“ administrează resursele de apă din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului national de gospodărire a apelor, formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundatiilor, canale, derivatii, prize de apă si alte lucrări specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologică, hidrogeologică si de monitorizare a calitătii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoasterii si al gestionării unitare pe ansamblul tării a resurselor de apă de suprafată si subterană.

Art. 5. – Administratia Natională “Apele Române“ are următoarele atributii principale:

1. gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafată si subterană si protectia acestora împotriva epuizării si degradării, precum si repartitia ratională si echilibrată a acestor resurse;

2. administrarea, exploatarea si întretinerea infrastructurii Sistemului national de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;

3. administrarea, exploatarea si întretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si băltilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei si plajei mării, a zonelor umede si a celor protejate, aflate în patrimoniu;

4. administrarea, exploatarea si întretinerea infrastructurii Sistemului national de veghe hidrologică si hidrogeologică;

5. administrarea, exploatarea si întretinerea Sistemului national de supraveghere a calitătii resurselor de apă;

6. realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii în unitătile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

7. asigurarea functiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafată naturale sau amenajate, indiferent de detinătorul cu orice titlu al amenajării, si pentru resursele de apă subterane, indiferent de natura lor si a instalatiilor aferente, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, în conditiile legii, cu exceptia celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare;

8. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafată si subterane în toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare;

9. apărarea împotriva inundatiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de apărare împotriva inundatiilor;

10. întretinerea si exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundatiilor, aflate în administrare;

11. avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor si activitătilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele;

12. instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională si/sau în colaborare cu alte institutii specializate;

13. realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instructiuni, monografii si tipărituri în domeniul apelor;

14. elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;

15. îndeplinirea angajamentelor luate de statul român prin acordurile si conventiile internationale din domeniul apelor;

16. implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

Art. 6. – Administratia Natională “Apele Române“ asigură realizarea următoarelor activităti de interes national si social:

a) repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române“, cu rol de apărare împotriva inundatiilor, si activitătile operative de apărare împotriva inundatiilor;

b) refacerea si repunerea în functiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române“, afectate de calamităti naturale sau de alte evenimente deosebite;

c) cunoasterea resurselor de apă, precum si activitătile de hidrologie operativă si prognoză hidrologică;

d) realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul apelor si pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile si conventiile internationale.

Art. 7. – Administratia Natională “Apele Române“, ca urmare a reorganizării, poate lichida sau externaliza activitătile nespecifice gospodăririi apelor, mentionate în anexa nr. 2 lit. C din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu aprobarea consiliului de administratie, în conditiile legii, prin următoarele metode:

a) concesionarea de activităti si de active din patrimoniul propriu;

b) vânzarea de active din patrimoniul propriu;

c) înfiintarea de societăti comerciale cu actionariat unic;

d) transferul de activităti si active către alte persoane juridice;

e) asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, sub diferite forme legale;

f) alte metode prevăzute de lege.

Art. 8. – (1) Activitătile Administratiei Nationale “Apele Române“ sunt următoarele:

1. exploatarea, întretinerea si repararea infrastructurii nationale de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa, a albiilor minore ale cursurilor de apă, a cuvelor lacurilor si băltilor în starea lor naturală sau amenajată, a falezei si plajei mării, a zonelor umede si a celor protejate, aflate în administrare;

2. gestionarea cantitativă a resurselor de apă prin elaborarea balantei apei, pe bazine hidrografice si la nivelul tării, elaborarea si urmărirea aplicării planurilor de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare, pe bazine hidrografice, precum si îndrumarea utilizatorilor de apă în procesul de întocmire a programelor de restrictii în alimentarea cu apă în caz de secetă;

3. colaborarea permanentă cu comisiile de dezastre, cu unitătile de ordine publică, cu autoritătile administratiei publice locale, pentru sănătate si altele, pentru înlăturarea cauzelor si efectelor poluărilor accidentale;

4. elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor;

5. inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului din domeniul public al statului aflat în administrare si a patrimoniului propriu;

6. aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă;

7. conservarea, protectia si restaurarea resurselor de apă de suprafată si subterană si a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;

8. coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de detinătorul acestora; dispunerea în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum si în caz de introducere a restrictiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legătură cu exploatarea acestora, elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală;

9. organizarea si desfăsurarea activitătii de urmărire a comportării în timp a constructiilor hidrotehnice din administrare;

10. elaborarea Planului de management national, a planurilor de management bazinal si ale districtelor internationale;

11. elaborarea planurilor de amenajare ale bazinelor hidrografice;

12. coordonarea implementării programelor de măsuri pentru fiecare unitate hidrografică în vederea atingerii unei stări bune a apelor;

13. realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;

14. monitorizarea stării si evolutiei cantitative si calitative a apelor;

15. efectuarea de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice pentru apă, sedimente si biota;

16. elaborarea diagnozelor si prognozelor hidrologice si avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea României la Organizatia Meteorologică Mondială, pe linie de hidrologie;

17. avizarea si aprobarea regulamentelor de exploatare a acumulărilor de apă, indiferent de detinător;

18. emiterea avizelor si a autorizatiilor de gospodărire a apelor;

19. controlul utilizatorilor de apă, al activitătilor si lucrărilor executate pe ape si în legătură cu apele, din punct de vedere al respectării legislatiei în domeniul apelor, functionării si al încadrării în prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, prin personal special “mputernicit;

20. asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apărării împotriva inundatiilor; participarea la coordonarea actiunilor de apărare împotriva inundatiilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice;

21. avertizarea si interventia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si de accidente la constructiile din administrare;

22. elaborarea planurilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum si acordarea asistentei tehnice de către utilizatorii de apă si comisiile locale la elaborarea planurilor proprii de apărare;

23. aplicarea strategiei si coordonarea tehnică de specialitate la nivel national a actiunilor preventive si operative pentru apărarea împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluărilor accidentale, a folosintelor de apă;

24. participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activitătile operative de avertizare a utilizatorilor de apă si a autoritătilor administratiei publice din aval, de eliminare a cauzelor si de diminuare a efectelor, de monitorizare a propagării undei poluante;

25. elaborarea si urmărirea aplicării planurilor bazinale de prevenire si de înlăturare a efectelor poluărilor accidentale, coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a planurilor proprii de prevenire si de combatere a poluărilor accidentale, precum si asigurarea unei protectii sporite si îmbunătătirea mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a poluării;

26. evaluarea daunelor produse de poluarea accidentală si a costurilor serviciilor executate de Administratia Natională “Apele Române“ pentru monitorizarea si combaterea poluării accidentale, în vederea recuperării acestora de la poluator, conform principiului îpoluatorul plăteste“;

27. participarea la conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice, la protectia faunei si florei acvatice si a ecosistemelor terestre în interdependentă cu cele acvatice;

28. întocmirea si tinerea la zi a Fondului national de date de gospodărire a apelor, prin validarea de fond si stocarea datelor si a informatiilor specifice colectate de unitătile proprii, de alte unităti specializate autorizate si de utilizatorii de apă;

29. realizarea de studii si cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire a apelor si de mediu, studii de impact, bilanturi de mediu si expertize pentru studiile si proiectele realizate de terti în domeniul hidrologiei, hidrogeologiei si gospodăririi apelor;

30. întocmirea metodologiilor si instructiunilor tehnice de elaborare a schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;

31. propunerea, urmărirea promovării si executării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor din alocatii bugetare;

32. asigurarea promovării lucrărilor de întretinere si reparatii, a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare, precum si a altor lucrări necesare desfăsurării activitătii;

33. acordarea asistentei tehnice de specialitate, pentru realizarea de lucrări de amenajare a cursurilor de apă si a altor lucrări de investitii;

34. efectuarea si/sau participarea la audituri si consultantă pentru terti în vederea functionării în sigurantă a lucrărilor si constructiilor hidrotehnice;

35. evaluarea impactului activitătii umane asupra stării apelor de suprafată si a apelor subterane si a riscului neatingerii stării bune a apelor sau a potentialului ecologic “bun“;

36. îndeplinirea procedurii de instituire a regimului de supraveghere specială la folosinte în conditiile legii si urmărirea realizării acestuia;

37. participarea la receptia studiilor, proiectelor, expertizelor, a calitătii lucrărilor de constructii-montaj, precum si a lucrărilor de punere în sigurantă a constructiilor hidrotehnice;

38. participarea la activitătile internationale de schimb de date, informatii si prognoze, la reuniuni tehnico-stiintifice, la studii si proiecte în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

39. asigurarea aplicării prevederilor conventiilor si a altor acorduri internationale din domeniul apelor, la care România este parte, si a implementării prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi resurselor de apă;

40. initierea de actiuni de cooperare tehnico-stiintifică în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei cu agenti economici si autorităti publice din tară si din străinătate;

41. efectuarea de servicii comune de gospodărire a apelor;

42. efectuarea de servicii specifice activitătilor de hidrologie si hidrogeologie pentru diversi beneficiari, pe bază de contracte;

43. gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietătii intelectuale, pentru care Administratia Natională “Apele Române“ este titulară;

44. instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională si/sau în colaborare cu alte institutii specializate;

45. promovarea imaginii în context economic si social, activităti de informare directă si de sensibilizare a publicului si mass-media în problemele apei;

46. editarea si tipărirea de publicatii tehnice în domeniul apelor;

47. urmărirea corelării lucrărilor si activitătilor desfăsurate pe ape sau în legătură cu acestea cu prevederile schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;

48. asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin si participării publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, furnizarea de informatii corespunzătoare cu privire la măsurile planificate si prezentarea de rapoarte privind evolutia punerii în aplicare a acestora.

49. valorificarea materialelor locale provenite din lucrările de întretinere a cursurilor de apă si a lacurilor de acumulare, a barajelor si digurilor.

(2) Administratia Natională “Apele Române“ îndeplineste orice alte activităti ori servicii necesare realizării atributiilor principale, cu aprobarea consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL IV

Patrimoniul

 

Art. 9. – Administratia Natională “Apele Române“ administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutia României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“, cu modificările si completările ulterioare, precum si patrimoniul propriu stabilit pe baza situatiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2004.

Art. 10. – În vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, Administratia Natională “Apele Române“ posedă, foloseste si dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniul propriu si exercită dreptul de administrator cu privire la bunurile proprietate publică a statului, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Structura organizatorică si functională

 

Art. 11. – (1) Administratia Natională “Apele Române“ are în subordine următoarele unităti:

a) 11 directii de ape, institutii publice, organizate la nivelul bazinelor si spatiilor hidrografice, si Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, unităti cu personalitate juridică;

b) Exploatarea Complexă Stânca-Costesti, Centrul de Formare si Pregătire a Personalului în Gospodărirea Apelor si Revista “Hidrotehnica“, unităti fără personalitate juridică.

(2) Directiile de ape prevăzute la alin. (1) lit. a) au în structură sisteme de gospodărire a apelor si sisteme hidrotehnice, unităti fără personalitate juridică.

Art. 12. – (1) Unitătile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) depun situatia financiară trimestrial si anual la Administratia Natională “Apele Române“, conform legislatiei în vigoare.

(2) Administratia Natională “Apele Române“ depune bilantul centralizat trimestrial si anual la autoritatea centrală cu atributii în domeniul apelor.

(3) Administratia Natională “Apele Române“ întocmeste situatiile financiare pe baza situatiilor financiare ale unitătilor din subordine, în conditiile legii.

(4) Exploatarea Complexă Stânca Costesti are aceleasi competente economico-financiare ca si directiile de ape, efectuând operatiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, în conditiile legislatiei în vigoare.

Art. 13. – Structura organizatorică a Administratiei Nationale “Apele Române“ se aprobă de consiliul de administratie.

Art. 14. – Atributiile, competentele si sarcinile unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (1) se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate de consiliul de administratie.

 

CAPITOLUL VI

Finantarea activitătii. Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 15. – (1) Finantarea activitătilor prevăzute la art. 5 pct. 1–14 se asigură din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi resurselor de apă, conform legislatiei în vigoare.

(2) Finantarea activitătilor de interes national si social prevăzute la art. 6 lit. a)–c) se asigură de la bugetul de stat, iar cele prevăzute la lit. d), din veniturile proprii ale Administratiei Nationale “Apele Române“ si, în completare, de la bugetul de stat, pe baza programelor aprobate în bugetul autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 16. – (1) Administratia Natională “Apele Române“ întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale “Apele Române“ se face în conditiile legii.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale “Apele Române“ se aprobă de consiliul de administratie, cu acordul conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, în conditiile legii.

(3) Unitătile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) întocmesc anual bugete de venituri si cheltuieli, care fac parte integrantă din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale “Apele Române“.

(4) Bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) se aprobă de Consiliul de administratie al Administratiei Nationale “Apele Române“.

(5) Operatiunile de încasări si plăti ale Administratiei Nationale “Apele Române“ se derulează prin unitătile Trezoreriei Statului, iar efectuarea operatiunilor de încasări si plăti în valută se face, în conditiile legii, prin institutii de credit.

(6) Excedentul de fonduri realizat la finele fiecărei luni, după acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, se virează în contul Administratiei Nationale “Apele Române“, în vederea finantării cheltuielilor curente si de capital ale altor directii de ape. Modalitatea în care se vor face vărsămintele va fi reglementată prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale în domeniul apelor.

Art. 17. – (1) Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Pentru anul 2005, anul financiar începe la 1 august si se termină la 31 decembrie.

Art. 18. – (1) Controlul financiar intern privind gospodărirea mijloacelor materiale si bănesti, precum si verificarea modului de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv si a conducerii evidentei contabile se realizează de organele de specialitate ale Administratiei Nationale “Apele Române“.

(2) Controlul financiar intern se realizează si la nivelul unitătilor din subordine, prin personal specializat.

 

CAPITOLUL VII

Organele de conducere

 

Art. 19. – (1) Conducerea Administratiei Nationale “Apele Române“ se asigură de consiliul de administratie.

(2) Directorul general este ajutat în activitatea sa de un comitet director.

(3) Conducerea unitătilor cu personalitate juridică prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) se asigură de directorul unitătii, ajutat în activitatea sa de un comitet de directie.

(4) Consiliul de administratie se numeste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor si este compus din 11 membri, dintre care unul este directorul general, care îndeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie.

(5) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice si al autoritătii publice centrale din domeniul apelor, precum si specialisti din domeniul de activitate al Administratiei Nationale “Apele Române“, numiti dintre salariatii acesteia sau din cadrul altor organisme, organizatii si institutii de profil.

(6) Membrii consiliului de administratie pot primi o indemnizatie de 20% din salariul de bază al directorului general.

(7) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prezentul statut si cu propriul regulament de organizare si functionare si hotărăste în toate problemele privind activitatea Administratiei Nationale “Apele Române“, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe. Regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale în domeniul apelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(8) Membrii consiliului de administratie răspund individual, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate în exercitarea atributiilor prevăzute de lege. În astfel de situatii ei vor fi revocati de către conducătorul autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 20. – (1) Membrii consiliului de administratie se numesc pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, conducătorul autoritătii publice centrale din domeniul apelor numeste un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a functiona până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3) Presedintele consiliului de administratie propune conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor revocarea unui membru care desfăsoară o activitate necorespunzătoare sau înlocuirea unui membru, la cererea acestuia, din motive personale.

Art. 21. – (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Directorul general, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, conduce lucrările sedintelor. În lipsa acestuia, lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat de către directorul general.

(3) Presedintele numeste un secretar al consiliului de administratie din cadrul aparatului propriu al Administratiei Nationale “Apele Române“.

(4) Convocările pentru întrunirile consiliului de administratie se vor face cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de data programată a sedintei si vor cuprinde ordinea de zi, locul si ora la care se va tine sedinta.

(5) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenta majoritătii numărului membrilor consiliului de administratie, iar hotărârile se iau cu votul majoritătii membrilor consiliului de administratie.

(6) Dezbaterile consiliului de administratie se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie de către secretar într-un registru sigilat si parafat de către presedintele consiliului de administratie.

(7) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate si va trebui semnat de toti membrii consiliului de administratie participanti la sedintă si de secretar.

(8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către presedinte.

Art. 22. – (1) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare propriu, o parte din atributiile sale directorului general al Administratiei Nationale “Apele Române“, în conditiile legii.

(2) Pentru analizarea si solutionarea unor probleme complexe, consiliul de administratie poate apela, pentru consultantă, la experti, specialisti din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plătită conform prevederilor legale. Acestia vor fi plătiti conform legii, în baza unor documentatii si/sau rapoarte scrise.

Art. 23. – Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică a Administratiei Nationale “Apele Române“ si a unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (1);

b) analizează si aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale “Apele Române“ si situatiile financiare ale acesteia;

c) supune avizării autoritătii publice centrale din domeniul apelor proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale “Apele Române“, conform prevederilor legale;

d) supune anual autoritătii publice centrale din domeniul apelor, în conditiile legii, raportul consiliului de administratie cu privire la activitatea Administratiei Nationale “Apele Române“ si situatia financiară pe anul precedent;

e) aprobă programele anuale de activitate;

f) analizează activitatea economică a unitătilor din subordine si încadrarea acestora în prevederile bugetelor de venituri si cheltuieli si stabileste măsurile corespunzătoare;

g) hotărăste, în conditiile legii, vânzarea de active, înfiintarea de societăti comerciale cu asociat unic, asocierea cu alte persoane juridice si/sau fizice pentru realizarea de activităti de interes comun;

h) avizează si propune spre aprobare autoritătii publice centrale din domeniul apelor solicitările de concesionare si transfer de active si/sau activităti;

i) aprobă si alte activităti si servicii necesare realizării obiectului de activitate;

j) aprobă lichidarea sau externalizarea activitătilor nespecifice de gospodărire a apelor si metodele de realizare, conform legislatiei în vigoare;

k) aprobă nivelul creditelor necesare pentru desfăsurarea activitătii, fundamentează si solicită subventii pentru investitii, pentru actiuni de prevenire si combatere a inundatiilor;

l) aprobă lista de investitii si dotare din surse proprii ale Administratiei Nationale “Apele Române“;

m) analizează si propune spre aprobare conducătorului autoritătii publice centrale în domeniul apelor lista de investitii cu finantare de la bugetul de stat;

n) aprobă scoaterea din uz si casarea mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Administratiei Nationale “Apele Române“, conform legii;

o) aprobă bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor cu personalitate juridică din subordinea Administratiei Nationale “Apele Române“;

p) aprobă orice alte măsuri pentru activitatea Administratiei Nationale “Apele Române“, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe;

q) stabileste competentele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic si de personal pentru unitătile din structura sa;

r) stabileste măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza patrimoniului si a bunurilor Administratiei Nationale “Apele Române“.

Art. 24. – (1) Directorul general reprezintă Administratia Natională “Apele Române“ în raporturile acesteia cu persoanele juridice si persoanele fizice si îndeplineste si calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat, potrivit legii. În exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

(2) Directorul general este numit, suspendat si eliberat din functie prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale în domeniul apelor.

(3) Salariul si celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, în conditiile legii, de consiliul de administratie si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale în domeniul apelor.

Art. 25. – (1) Comitetul director al Administratiei Nationale “Apele Române“ este condus de directorul general si este compus din directorii executivi din aparatul propriu, conducătorii directiilor de ape, al Institutului National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor si al Exploatării Complexe Stânca-Costesti.

(2) Comitetul director al Administratiei Nationale “Apele Române“ functionează în baza unui regulament aprobat de consiliul de administratie si se întruneste la convocarea directorului general.

Art. 26. – (1) La unitătile cu personalitate juridică prevăzute la art. 11 alin. (1) va functiona un comitet de directie format din 5 membri, numit prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale “Apele

Române“, dintre care unul este directorul unitătii, care îndeplineste si functia de presedinte. Din comitetul de directie fac parte obligatoriu un reprezentant al Administratiei Nationale “Apele Române“, directorul economic al unitătii, precum si specialisti în domeniul de activitate al unitătii, numiti dintre salariatii acesteia.

(2) Comitetul de directie îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de directorul general al Administratiei Nationale “Apele Române“.

(3) Membrii comitetului de directie răspund individual în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate în exercitarea atributiilor prevăzute de lege. În astfel de situatii ei vor fi revocati de către directorul general al Administratiei Nationale “Apele Române“.

Art. 27. – (1) Directorii unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) le reprezintă pe acestea în raporturile cu persoanele juridice si persoanele fizice si sunt si ordonatori tertiari de credite pentru fondurile de la bugetul de stat.

(2) Directorul general, cu acordul consiliului de administratie, numeste si eliberează din functie conducătorii unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (1) si stabileste drepturile salariale lunare si conditiile în care acestea le vor fi acordate.

 

CAPITOLUL VIII

Personalul

 

Art. 28. – (1) Directorii din aparatul propriu al Administratiei Nationale “Apele Române“ sunt numiti, suspendati sau eliberati din functie de directorul general al Administratiei Nationale “Apele Române“, cu acordul consiliului de administratie.

(2) Directorii economici si directorii tehnici ai unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), precum si conducătorii unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (2) sunt numiti, suspendati sau eliberati din functie de conducătorii unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), respectând conditiile din fisa postului si legislatia în vigoare.

(3) Directorul general numeste, suspendă sau eliberează din functie conducătorii unitătilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b), respectând conditiile din fisa postului si legislatia în vigoare.

(4) Fisele posturilor pentru directori, directorii economici si directorii tehnici ai unitătilor prevăzute la art. 11 se aprobă de consiliul de administratie.

(5) Personalul de executie al Administratiei Nationale “Apele Române“ si al unitătilor subordonate este angajat sau concediat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si contractului colectiv de muncă de către fiecare angajator persoană juridică.

(6) Personalul de executie de la Exploatarea Complexă Stânca-Costesti este angajat sau concediat potrivit prevederilor Codului muncii si contractului colectiv de muncă de către directorul acestei subunităti, prin delegare de competentă acordată de directorul general al Administratiei Nationale “Apele Române“.

(7) Personalul Administratiei Nationale “Apele Române“ este preluat de noua structură conform prevederilor legale în vigoare, urmând a se încheia contracte individuale de muncă.

(8) Salarizarea personalului preluat de Administratia Natională “Apele Române“ se face în conformitate cu reglementările legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

(9) Drepturile si obligatiile personalului Administratiei Nationale “Apele Române“ sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern si prin contractul individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piată a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse

 

În baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. e) si ale art. 53 din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 214/2002,

în temeiul art. 3 alin. (1) pct. 5 si al art. 4 pct. 1.10 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Formularul de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piată a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse, denumit în continuare Rezumatul notificării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Rezumatul notificării se elaborează de către notificator si se transmite autoritătii competente, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 214/2002.

(2) Autoritatea competentă este autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(3) Rezumatul notificării se transmite de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului autoritătilor competente ale statelor membre si Comisiei Europene, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

(4) Notificatorul transmite Rezumatul notificării, pe suport hârtie si în format electronic, atât în limba română, cât si în limba engleză.

Art. 3. – Anexa la prezentul ordin se pune la dispozitie celor interesati si pe pagina de web a autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, la adresa: www.mmediu.ro .

Art. 4. – Prezentul ordin transpune integral Decizia Consiliului 2002/812/CE de stabilire, în conformitate cu Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/18/CE, a Formularului de prezentare a rezumatului notificării privind introducerea pe piată a organismelor modificate genetic, ca atare sau în produse, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 280 din 18 octombrie 2002, p. 0037–0061.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 6 octombrie 2005.

Nr. 923.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind introducerea unitară a codificării bolilor conform clasificatiei internationale a maladiilor CIM, revizia 10 OMS, varianta cu 999 de coduri de boală pe formularul de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare nr. E.N. 2.451/2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru codificarea bolilor pe formularul de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si pe formularul cu timbru sec, medicii prescriptori, atât de la nivelul asistentei medicale primare, cât si asistentei de specialitate în ambulatoriu, asistentei spitalicesti si asistentei prespitalicesti, vor utiliza clasificatia internatională a maladiilor CIM, revizia 10 OMS, varianta cu 999 de coduri de boală.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2005.

Nr. 1.098.