MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 940         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 octombrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

31. – Hotărâre privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.229. – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă

 

1.256. – Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

474. – Decizie privind numirea domnului Mircea Oancea în functia de director general interimar al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.412. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2004 pentru România, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2003

 

În temeiul art. 64 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 29 alin. 1 lit. d) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2003, potrivit raportului explicativ si anexelor nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

 

Bucuresti, 17 octombrie 2005.

Nr. 31.


*) Raportul explicativ si anexele nr. 1 si 2 se comunică celor interesati.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (11) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă cap. IV “Structura organizatorică, organele de conducere si atributiile INEMRCM“, cuprinzând art. 18–21, din Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2005.

Nr. 1.229.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Activitatea de expertiză medicală a capacitătii de muncă se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu dispozitiile prezentului regulament.

Art. 2. – Activitatea de expertiză medicală a capacitătii de muncă este parte integrantă a asistentei medico-sociale si constă în evaluarea capacitătii de muncă si în stabilirea incapacitătii adaptative a persoanelor cu diferite deficiente datorate unor boli obisnuite, accidente obisnuite, boli profesionale si accidente de muncă, realizate în baza examinărilor medicale, a explorărilor functionale, a investigatiilor de laborator si a investigatiilor sociale.

Art. 3. – (1) Activitatea de expertiză medicală a capacitătii de muncă se realizează, cu respectarea principiilor independentei, impartialitătii si confidentialitătii, de către medicul specializat în expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

(2) Orice ingerintă în activitatea de expertiză medicală a capacitătii de muncă este interzisă.

Art. 4. – Activitatea de expertiză medicală a capacitătii de muncă se desfăsoară în cadrul Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, si în cadrul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, prin cabinetele teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, acestea fiind singurele unităti de profil în care se efectuează evaluarea capacitătii de muncă, stabilirea incapacitătii adaptative si, după caz, încadrarea într-un grad de invaliditate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, functionarea si atributiile INEMRCM

 

Art. 5. – (1) INEMRCM este institutie publică cu personalitate juridică si autonomie stiintifică, aflată în subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS.

(2) Sediul INEMRCM este în municipiul Bucuresti.

Art. 6. – (1) Numărul maxim de posturi pentru INEMRCM este de 253, finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Structura organizatorică a INEMRCM se aprobă de Consiliul de administratie al CNPAS.

(3) Prin decizie a presedintelui CNPAS, în cadrul INEMRCM pot fi organizate sectii, departamente, laboratoare, compartimente, servicii si birouri, în cadrul cărora îsi desfăsoară activitatea personal contractual.

(4) Cheltuielile curente si de capital ale INEMRCM se finantează din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 7. – (1) În cadrul INEMRCM functionează Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă, comisiile de avizare si control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate, precum si Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă.

(2) Concluziile comisiilor de avizare si control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate din INEMRCM privind cazurile analizate din punct de vedere medical si metodologic sunt definitive si aplicarea acestora este obligatorie la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, cu toate consecintele privind pensia de invaliditate.

(3) Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă analizează si avizează din punct de vedere medical si metodologic cazurile propuse spre solutionare.

Art. 8. – (1) INEMRCM este institutie publică în subordinea CNPAS si exercită si realizează, în principal, următoarele atributii si activităti:

a) acordă asistentă tehnică de specialitate pentru serviciile din reteaua de expertiză medicală a capacitătii de muncă, prin internare în sectiile clinice;

b) asigură, prin personal propriu sau terti, dispozitive medicale si servicii medicale în vederea recuperării capacitătii de muncă pentru asiguratii care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale si care fac obiectul prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare;

c) efectuează servicii medicale pentru recuperarea capacitătii de muncă;

d) realizează planuri de actiuni medicale de reabilitare socioprofesională, în vederea reintegrării în activitatea profesională a pensionarilor de invaliditate recuperabili, colaborând în acest sens cu CNPAS si cu Agentia Natională de Ocupare a Fortei de Muncă;

e) initiază si desfăsoară activităti de îndrumare si control la nivelul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, în scopul aplicării unitare a dispozitiilor legale privind activitatea de expertiză medicală a capacitătii de muncă;

f) emite avizul obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, necesar solutionării contestatiilor cu privire la deciziile de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate, la solicitarea caselor teritoriale de pensii;

g) elaborează si reactualizează periodic normele de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă, pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate, pe care le supune aprobării presedintelui CNPAS;

h) întocmeste studii în domeniul expertizei medicale a capacitătii de muncă, în vederea adaptării criteriilor de expertiză medicală la standardele europene;

i) înregistrează, prelucrează si compară indicatorii stării de invaliditate si elaborează studii si sinteze pe care le înaintează conducerii CNPAS si Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

j) pune în practică programe de initiere si stimulare a potentialului functional pentru unii beneficiari de dispozitive medicale, în principal proteze, orteze, dispozitive medicale de autoservire si de muncă;

k) asigură baza materială necesară desfăsurării procesului de învătământ pentru formarea si perfectionarea personalului de specialitate, cu sprijinul catedrei de profil din cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila“ din Bucuresti;

l) efectuează, contra cost, investigatii de laborator si expertiză medicală a capacitătii de muncă, la solicitarea Institutului National de Medicină Legală “Mina Minovici“ Bucuresti, a instantelor judecătoresti si a altor institutii cu personalitate juridică, a societătilor comerciale sau a persoanelor fizice interesate, potrivit legii.

(2) Contravaloarea dispozitivelor si serviciilor medicale prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat – partea de cheltuieli prevăzută distinct pentru acoperirea prestatiilor si serviciilor de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, potrivit Legii nr. 346/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Tarifele pe baza cărora se calculează contravaloarea prestatiilor prevăzute la alin. (1) lit. l) se stabilesc de CNPAS, la propunerea INEMRCM.

(4) Sumele încasate pentru prestatiile efectuate contra cost se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 9. – (1) Conducerea INEMRCM este asigurată de directorul general, numit prin decizie a presedintelui CNPAS, în conditiile legii.

(2) Directorul general al INEMRCM are următoarele atributii principale:

a) reprezintă interesele INEMRCM în relatiile cu autoritătile si institutiile publice si cu persoanele juridice si fizice;

b) este ordonator tertiar de credite;

c) emite decizii în exercitarea atributiilor sale;

d) deleagă un reprezentant cu pregătire de specialitate, în vederea reprezentării intereselor INEMRCM în fata instantelor judecătoresti;

e) propune spre aprobare conducerii CNPAS structura organizatorică a INEMRCM;

f) propune strategiile si politicile de dezvoltare ale INEMRCM;

g) numeste, pe bază de concurs, organizat potrivit legii, sefii sectiilor clinice, laboratoarelor, serviciilor si birourilor; h) stabileste, prin decizie, componenta comisiilor de avizare si control al dosarelor medicale pentru pensie de invaliditate;

i) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale, în vederea utilizării sale eficace si eficiente;

j) numeste în functie si emite decizii de încheiere, modificare, suspendare si de încetare a contractului individual de muncă pentru personalul contractual din INEMRCM, potrivit legii.

(3) Pe lângă directorul general functionează un consiliu consultativ din care fac parte directorul adjunct stiintific, directorul economic, un consilier juridic, sefii de sectii clinice si sefii de laboratoare. Atributiile consiliului consultativ si modul de functionare se stabilesc prin regulament intern aprobat de presedintele CNPAS.

Art. 10. – (1) Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă reprezintă forul stiintific în domeniul expertizei medicale a capacitătii de muncă, având următoarea componentă:

a) directorul general al INEMRCM, care este de drept si presedintele Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă;

b) seful catedrei de expertiză medicală a capacitătii de muncă din cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila“ din Bucuresti;

c) un reprezentant al CNPAS, numit prin decizie a presedintelui acesteia;

d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, numit prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei;

e) un reprezentant al Ministerului Sănătătii, numit prin ordin al ministrului sănătătii;

f) medicul coordonator al serviciilor de expertiză medicală a capacitătii de muncă din municipiul Bucuresti;

g) 3 medici experti ai asigurărilor sociale numiti de presedintele Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă.

(2) În caz de imposibilitate a exercitării atributiilor, prerogativele presedintelui Consiliului Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă sunt preluate de reprezentantul CNPAS în acest consiliu.

(3) Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă se Ontruneste semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin două treimi din numărul membrilor săi, si adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 11. – Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă are următoarele atributii principale:

a) coordonează activitatea de expertiză medicală a capacitătii de muncă din punct de vedere stiintific si metodologic, în vederea aplicării unitare a criteriilor medicale si a legislatiei în domeniu;

b) monitorizează si studiază starea de invaliditate prin indicatorii de incidentă si prevalentă pe grupe de boli, interpretează si prezintă sinteze periodice CNPAS, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Sănătătii si medicilor experti ai asigurărilor sociale la simpozioanele de specialitate;

c) înregistrează si analizează morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă peste 90 de zile, întocmeste si înaintează informări pe această temă;

d) organizează întâlniri de lucru cu medicii experti ai asigurărilor sociale din teritoriu si, împreună cu Societatea Română de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, organizează conferinte nationale si simpozioane; e) coordonează comisiile de avizare si control prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. h);

f) suspendă sau retrage dreptul de a emite decizii asupra capacitătii de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

g) avizează strategiile si politicile de dezvoltare ale INEMRCM;

h) analizează si evaluează activitatea de ansamblu a INEMRCM si prezintă rapoarte periodice CNPAS;

i) propune numărul de posturi pentru specializarea de expertiză medicală prin rezidentiat si îl înaintează Centrului National de Perfectionare a Medicilor, prin comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii.

 

CAPITOLUL III

Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă

 

Art. 12. – (1) Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă sunt unităti fără personalitate juridică, aflate în subordinea administrativă a caselor teritoriale de pensii, coordonate din punct de vedere stiintific si metodologic de către INEMRCM.

(2) Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă au în structura lor cabinete teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, cu sedii în centre medicale, ambulatorii de specialitate sau în spitale, în vederea realizării unui circuit optim al pacientilor si al documentelor medicale.

(3) Activitatea serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă este coordonată de un medic-sef – expert al asigurărilor sociale, numit prin concurs, potrivit legii, prin decizie a directorului executiv al casei teritoriale de pensii.

(4) Serviciile de expertiză medicală a capacitătii de muncă din municipiul Bucuresti sunt coordonate de un medic-sef – expert al asigurărilor sociale, numit prin decizie de către directorul executiv al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Art. 13. – (1) Structura organizatorică a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă se aprobă, prin decizie a presedintelui CNPAS, la propunerea directorului general al INEMRCM.

(2) În vederea realizării atributiilor specifice, INEMRCM si serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă colaborează cu CNPAS si cu structurile sale teritoriale, cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si alte institutii publice, după caz.

Art. 14. – (1) Persoanele fizice sau juridice se adresează cabinetelor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă în vederea efectuării lucrărilor de expertiză medicală a capacitătii de muncă, în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta persoanele fizice.

(2) Medicul sef al serviciului teritorial de expertiză medicală a capacitătii de muncă va solutiona contestatiile, în urma efectuării unei noi expertize a capacitătii de muncă, si va aviza cazurile noi pentru persoanele care nu au calitatea de asigurat la data solicitării pensiei de invaliditate.

Art. 15. – (1) În vederea realizării atributiilor ce le revin, serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă colaborează cu medicii specialisti sau medicii primari din unitătile sanitare ale sistemului de sănătate public ori privat.

(2) Examinările de specialitate solicitate de medicii experti din cadrul serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă se efectuează în mod obligatoriu de un medic specialist sau medic primar si rezultatele se consemnează într-un document medical.

(3) Unitătile sanitare sunt obligate să pună la dispozitie serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, la cererea acestora, copii lizibile de pe documentele medicale pentru cazurile expertizate, în vederea evaluării capacitătii de muncă.

(4) Copiile documentelor medicale prevăzute la alin. (3) trebuie să poarte mentiunea îconform cu originalul“, semnătura, parafa medicului si stampila unitătii sanitare care le-a eliberat.

(5) Pentru bolnavii aflati în evidentă cu boli profesionale, serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă sunt obligate să transmită directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o copie a documentului care atestă rezultatul expertizei capacitătii de muncă a bolnavului respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Medicii experti ai asigurărilor sociale

 

Art. 16. – Poate avea calitatea de medic expert al asigurărilor sociale persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este licentiată a unei institutii de învătământ universitar medical, acreditată de Ministerul Educatiei si Cercetării, în conditiile legii;

b) a obtinut specialitatea în expertiză medicală a capacitătii de muncă;

c) este atestată de Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă pentru a exercita specialitatea de medic expert al asigurărilor sociale în cadrul sistemului public de pensii;

d) practică în mod curent specialitatea de expertiză medicală a capacitătii de muncă;

e) respectă Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, aprobat prin Decizia Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 mai 2005, precum si prevederile legislatiei care reglementează domeniul de activitate;

f) nu a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni, care determină incompatibilitatea cu exercitarea profesiunii de medic expert al asigurărilor sociale.

Art. 17. – Criteriile de atestare a calitătii de medic expert al asigurărilor sociale, precum si conditiile de suspendare sau de retragere a acestei calităti se elaborează de Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacitătii de Muncă si se aprobă prin decizie a presedintelui CNPAS, cu avizul Ministerului Sănătătii si al Colegiului Medicilor din România.

Art. 18. – Medicul expert al asigurărilor sociale este obligat să păstreze secretul profesional si de serviciu cu privire la lucrările de expertiză medicală a capacitătii de muncă efectuate. Acesta poate folosi materialul documentar în vederea redactării unor comunicări si lucrări stiintifice, în conditiile legii.

Art. 19. – (1) Medicul sef al serviciului teritorial de expertiză medicală a capacitătii de muncă are următoarele atributii principale:

a) organizeză, îndrumă si controlează întreaga activitate a serviciului teritorial de expertiză medicală a capacitătii de muncă si a cabinetelor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă din subordine;

b) analizează si controlează dosarele medicale din punct de vedere stiintific si metodologic, modul de aplicare a legislatiei în domeniu si a criteriilor medicale de expertiză medicală a capacitătii de muncă la nivelul cabinetelor teritoriale;

c) dispune trimiterea către INEMRCM a dosarelor medicale pe care, din punct de vedere tehnic, nu le poate solutiona;

d) reprezintă serviciul teritorial de expertiză medicală a capacitătii de muncă în relatiile acestuia cu autoritătile publice, precum si cu persoane juridice si fizice.

(2) Conducerea casei teritoriale de pensii poate delega atributiile medicului sef al serviciului de expertiză medicală a capacitătii de muncă, în caz de imposibilitate a exercitării atributiilor de către acesta, precum si în cazul vacantării postului, medicului expert al asigurărilor sociale de la unul dintre cabinetele teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă din subordine.

Art. 20. – Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă au obligatia să pună la dispozitie organelor competente ale Colegiului Medicilor din România documentele de expertiză medicală a capacitătii de muncă ce sunt necesare în vederea judecării abaterilor deontologice si disciplinare ale unui medic expert al asigurărilor sociale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul hotărârii denumirea “Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului“ se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului“.

2. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“ HOTĂRÂRE

privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor“

3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor se realizează prin lucrările aferente cuprinse în Programul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, denumit în continuare Program.

(2) În sensul prezentei hotărâri, prin sintagma drumuri de interes local clasate se întelege drumuri comunale si judetene.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în functie de importanta lor, se pot pietrui, reabilita si/sau asfalta si străzile principale din interiorul comunelor.“

4. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului repartizează pe judete suma prevăzută pentru realizarea programului, pe care o comunică la consiliile judetene, defalcată pe subprograme.“

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Lucrările de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare se realizează pe bază de proiecte tehnice aprobate de consiliul local si avizate de consiliul judetean.

Încredintarea elaborării proiectelor tehnice si a executiei lucrărilor se va face prin contract de achizitie publică, atribuit în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

(2) Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri de interes local clasate se supun reglementărilor specifice investitiilor si se realizează corelat cu lucrările de pietruire, reabilitare si/sau asfaltare.

(3) Pentru asigurarea cresterii nivelului calitativ si a durabilitătii lucrărilor de pietruire, proiectele tehnice pot prevedea solutia de tratament de suprafată conform reglementărilor în vigoare.

(4) Se va urmări implementarea si extinderea aplicării, în cadrul unor programe-pilot de proiectare, executie si urmărire a comportării în exploatare, a unor solutii constructive, materiale si/sau tehnologii noi, prin  realizarea de prototipuri si experimentări in situ.

(5) Programele-pilot se vor derula, potrivit legii, prin Compania Natională de Investitii «C.N.I.» – S.A. si se vor finanta din veniturile proprii constituite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare.“

6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art.41. – În cadrul Programului au prioritate la finantare lucrările de asfaltare a drumurilor comunale care asigură legătura satelor cu centrul de comună sau orase, drumuri europene, nationale si judetene, statii de cale ferată sau obiective productive importante, locasuri de cult, case memoriale, rezervatii naturale si alte obiective turistice.“

7. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) În alegerea prioritătilor pentru lucrări noi se vor avea în vedere zonele cu disfunctionalităti mari în alimentarea cu apă potabilă, comunităti sărace, comune cu potential economic.

(3) Studiile de fezabilitate se vor elabora cu solutii care să asigure compatibilitatea cu reglementările de mediu din România, adoptate si/sau armonizate cu cele ale Uniunii Europene în domeniu, luându-se în considerare perspectiva investitiilor ce privesc canalizarea.“

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Sursele de finantare pentru derularea Programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apă a satelor se constituie, după caz, din:

a) sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

b) credite interne;

c) credite externe, rambursabile sau nerambursabile;

d) alocatii din bugetul local si din alte surse atrase, cum ar fi contributia populatiei, sponsorizări si altele asemenea.“

9. Articolele 61, 7, 8, 10 si anexa se abrogă.

10. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 62, cu următorul cuprins:

“Art.62. – (1) Costul total al lucrărilor prevăzute în Program va fi actualizat anual, în conformitate cu evolutia indicilor de crestere a preturilor, ca urmare a efectelor inflatiei.

(2) Costurile individuale estimate ale lucrărilor care fac obiectul programului vor fi modificate corespunzător valorilor rezultate în urma încheierii contractelor de achizitie.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la cererea justificată a consiliilor judetene, poate opera modificări în listele ce cuprind lucrările care fac obiectul Programului si ale valorii totale pe judete, în cazul aparitiei unor situatii speciale – alunecări de teren, inundatii, dezafectări, reîncadrări sau clasări ale drumurilor de interes local, modificarea lungimii tronsoanelor de drum, infestări ale pânzei freatice si altele, cu conditia ca valoarea totală a lucrărilor prevăzute în Program, actualizată anual în conformitate cu evolutia indicilor de crestere a preturilor ca urmare a efectelor inflatiei, să rămână nemodificată.“

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va actualiza normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. III. – Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice, republicată, cu completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2005.

Nr. 1.256.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mircea Oancea în functia de director general interimar al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

Având în vedere:

– propunerea formulată de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei prin Memorandumul înregistrat sub nr. 5/5.558/CPT din 5 octombrie 2005;

– avizul Consiliului Economic si Social, comunicat prin Scrisoarea nr. 2.247 din 13 octombrie 2005, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

cu modificările si completările ulterioare, si al art. 37 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Oancea se numeste în functia de director general interimar al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, responsabil cu organizarea si dezvoltarea institutiei pentru reglementarea si supravegherea sistemului de pensii private, până la data numirii, conform legii, a directorului general al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 20 octombrie 2005.

Nr. 474.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2004 pentru România, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2004 pentru România, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2004,

prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2005.

Nr. 1.412.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.