MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 941         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 octombrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.207. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.681. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

 

5.098. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar

 

5.099. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferentiar universitar

 

5.100. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I

 

5.101. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 992/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Prezentele norme tehnice se aplică persoanelor juridice si fizice care detin, prepară, experimentează, distrug, transportă, depozitează, mânuiesc, folosesc sau execută orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor care implică materii explozive sau care comercializează obiecte artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice.

(2) Prezentele norme tehnice se aplică fără a se aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată.“

2. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.

4. Articolul 6 se abrogă.

5. Titlul sectiunii a 4-a a capitolului I va avea următorul cuprins:

,,SECTIUNEA a 4-a

Folosirea materiilor explozive“

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Explozivii de uz civil pot fi utilizati numai cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005.

(2) Materiile explozive, cu exceptia celor prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile referitoare la garantarea acestora cuprinse în Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare.“

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Tehnologiile de împuscare care pot afecta seismic obiective civile si industriale se vor elabora si aplica numai cu determinarea cantitătii de exploziv nepericuloase din punct de vedere seismic si măsurarea vitezei de oscilatie a solului în timpul detonării.“

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) La preluarea materiilor explozive de către persoana legal îndreptătită să primească astfel de produse, aceasta are obligatia de a verifica dacă toate documentele de însotire a mărfii sunt conforme cu reglementările legale în vigoare.

(2) În situatia în care constată nereguli, persoana prevăzută la alin. (1) trebuie să refuze primirea mărfii si să anunte inspectoratul judetean de politie sau Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, după caz.“

9. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Prepararea mecanizată a amestecurilor explozive simple si a emulsiilor explozive la detinători se face cu utilaje conforme cu prevederile din cartea tehnică si cu respectarea instructiunilor tehnice si de securitate proprii, elaborate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 126/1995, cu modificările si completările ulterioare.“

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) În sensul prezentului capitol, prin transport se întelege orice deplasare fizică a materiilor explozive, cu exceptia transferului explozivilor de uz civil, asa cum este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 207/2005.

(2) Materiile explozive pot fi transportate în vagoane de cale ferată acoperite, în nave si în alte ambarcatiuni, avioane, elicoptere, autovehicule, cărute, sănii, cu samare sau manual, cu respectarea actelor normative în vigoare.

(3) Transportul materiilor explozive cu teleferice destinate transportului de materiale, cu remorci si alte asemenea mijloace trebuie făcut cu luarea de măsuri adecvate acestui mod de transport pentru siguranta publică si a persoanelor, cu respectarea regulilor prevăzute în prezentele norme tehnice si a instructiunilor producătorului.“

11. La articolul 74 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) prevederi din reglementările aplicabile referitoare la mânuire;“.

12. La articolul 74 alineatul (1), litera g) se abrogă.

13. Capitolul VI “Verificarea calitătii materiilor explozive“, cuprinzând articolele 78–83, se abrogă.

14. După articolul 125 se introduce un nou articol, articolul 1251, cu următorul cuprins:

“Art.1251. – (1) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, posesori ai unui document de calificare în profesia de artificier si/sau de pirotehnist pentru focuri de artificii, obtinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoasterea acestor documente de către Comisia de atestare, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si cetătenilor români posesori ai documentelor de calificare în profesia de artificier si/sau de pirotehnist pentru focuri de artificii, obtinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

(3) Recunoasterea actului de studii este efectuată de Ministerul Educatiei si Cercetării în conditiile legii.

(4) Prevederile cap. IX si X nu se aplică persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2), cu exceptia art. 122–125.“

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea si folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operatiuni specifice în activitătile detinătorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei si comertului,

Ionel Mantog,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 1.207.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.027/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2004.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 6 octombrie 2005.

Nr. 1.681.

 

ANEXĂ

 

LISTA*)

standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcatiunile de agrement

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar

 

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor de doctorat si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă Sistemul de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) pot adăuga la sistemul de evaluare criterii sau indicatori suplimentari, în concordantă cu starea domeniului, dar nu pot substitui criteriile si indicatorii minimali stabiliti prin prezentul ordin.

Art. 2. – Titlul de profesor universitar este conferit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea C.N.A.T.D.C.U.

Art. 3. – (1) Dobândirea titlului de profesor universitar conferă automat si dreptul de conducere de doctorat în domeniul de competentă. Acest drept poate fi exercitat numai dacă profesorul universitar îsi desfăsoară activitatea în cadrul unei Institutii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) sau este asociat unei I.O.S.U.D., în domeniul său de competentă.

(2) Domeniul de competentă se stabileste în functie de continutul postului didactic, titlul de doctor si/sau domeniul de cercetare în care candidatul a obtinut rezultate de relevantă internatională si natională.

(3) Dreptul de a conduce doctorat se exercită într-un singur domeniu de doctorat si la o singură I.O.S.U.D.

(4) Încetarea contractului de muncă la I.O.S.U.D., cu exceptia pensionării, sau a statutului de asociat al unei I.O.S.U.D. duce la pierderea exercitării dreptului de conducere de doctorat în acea I.O.S.U.D.

Art. 4. – Profesorii universitari confirmati până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care nu au dobândit dreptul de conducere de doctorat, pot solicita dreptul de a conduce doctorat, îndeplinind criteriile si urmând procedurile de validare descrise în anexa la prezentul ordin.

Art. 5. – Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării elaborează modelele pentru fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de profesor universitar, pe care le comunică institutiilor de învătământ superior si C.N.A.T.D.C.U., în termen de maximum o lună de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 6. – Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior si C.N.A.T.D.C.U., care îl vor pune în aplicare.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile concursurilor didactice pentru titlul de profesor universitar începând cu anul universitar 2005–2006.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.823/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 12 ianuarie 2005, si ale Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.103/1999 privind criteriile de evaluare pentru conferirea calitătii de conducător de doctorat.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 5.098.

 

ANEXĂ

 

SISTEM DE EVALUARE

privind conferirea titlului de profesor universitar

 

A. Conditii preliminare

(1) Dosarul de profesor universitar si mapa cu contributii stiintifice semnificative sunt constituite si transmise în conformitate cu prevederile cuprinse în sectiunile C, D si E.

(2) Pentru dobândirea titlului de profesor universitar, studiile universitare de licentă sau asimilate, studiile de masterat si doctorat, pozitia profesională, precum si activitătile si realizările profesional-stiintifice se prezintă si se evaluează în legătură cu disciplinele din postul didactic în cauză si cu domeniul de doctorat în care se solicită conducere de doctorat.

(3) În scopul racordării învătământului superior la standardele internationale, alături de vizibilitatea si impactul national, vizibilitatea si impactul international sunt conditii fundamentale pentru obtinerea titlului de profesor universitar cu efect direct asupra programelor de masterat, de doctorat si postdoctorale. Vizibilitatea si impactul international sunt operationalizate prin publicatii cotate de Institutul pentru Informatia Stiintifică (ISI) si/sau indexate în baze de date internationale reprezentative pentru domeniu, precum si prin contracte/granturi obtinute prin competitie internatională.

(4) Fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de profesor universitar sunt publicate pe site-ul institutiei care propune candidatul, în perioada dintre data depunerii cererii de către acesta si data ordinului ministrului educatiei si cercetării privind conferirea titlului de profesor universitar.

B. Criterii de evaluare

Criteriul 1 – Activitatea didactică

Se evaluează calitatea activitătilor didactice în învătământul superior pentru candidatii la titlul de profesor universitar, cu referire distinctă la evolutia acesteia după acordarea ultimului titlu didactic sau stiintific. Pentru candidatii care nu provin din învătământul superior, evaluarea calitătii activitătii didactice se face pe baza unei prelegeri publice, în fata studentilor si a reprezentatilor comisiei de concurs. Evaluarea calitătii activitătii didactice este sintetizată de seful catedrei/departamentului/institutului, după caz, într-o fisă de evaluare. În fisa de evaluare se rezumă informatii si aprecieri din următoarele surse:

a) autoevaluarea activitătii didactice făcută de candidat;

b) evaluarea din partea colegilor; c) evaluarea din partea studentilor; d) lista cu manuale si alte activităti didactice realizate de candidat. Concluzia se exprimă în calificative: “Foarte bine“, “Bine“, “Satisfăcător“ si “Nesatisfăcător“.

Standardul minim: obtinerea calificativului “Bine“.

Criteriul 2 – Activitatea de cercetare

Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare obtinute prin competitie, pe bază de contract/grant, în tară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani.

Standardul minim: două granturi/contracte de cercetare obtinute pe bază de competitie, în cel putin unul dintre granturi/contracte candidatul având calitatea de director. Din cele două granturi/contracte de cercetare cel putin unul trebuie să fie international si cel putin unul să fie obtinut în ultimii 5 ani în calitate de director.

Criteriul 3 – Contributia stiintifică

Se evaluează valoarea contributiilor la dezvoltarea cunoasterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani prin:

a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internationale specifice domeniului, care fac un proces de selectie a revistelor pe baza unor criterii de performantă) si în reviste din tară recunoscute de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior (CNCSIS);

b) cărti (autor, coautor, editor) si capitole în cărti de specialitate publicate în edituri recunoscute;

c) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute (cu ISSN sau ISBN);

d) brevete de inventie. În cazul candidatilor din domeniile arte si cultură fizică si sport, lucrările publicate se pot referi la creatii artistice/performante sportive, inclusiv cele proprii.

Comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.:

a) vor stabili bazele de date internationale reprezentative pentru fiecare domeniu; si

b) pot face echivalări între contributiile stiintifice, păstrând însă cerinta relevantei internationale si nationale.

Standardul minim:

a) 5–7 articole/studii/brevete de inventie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 5–7 articole/studii/brevete de inventie, cel putin 4 trebuie să fie cotate ISI (de exemplu: articole, studii prezentate la conferinte etc.) sau indexate în baze de date internationale de referintă pentru domeniu;

b) două cărti de specialitate, dintre care cel putin una este publicată ca prim/unic autor.

Criteriul 4 – Prestigiul profesional

Pentru evaluarea prestigiului profesional, candidatul prezintă o mapă cu contributii stiintifice semnificative care cuprinde:

a) 3 contributii stiintifice relevante pentru domeniul în care candidatul solicită titularizare ca profesor universitar si conducere de doctorat;

b) prezentarea în 2–5 pagini a unui contract/grant de cercetare;

c) dovezi ale: recunoasterii realizărilor proprii de către specialisti si nstitutii prin citarea de lucrări în sistemul ISI, coordonării de structuri profesional-stiintifice, afilierilor la organizatii profesionale internationale si nationale recunoscute, calitătii de membru în colective editoriale de prestigiu, primirii de distinctii etc., precum si ale aportului la formarea de specialisti.

Candidatul va face în scris, pe maximum două pagini, autoevaluarea contributiilor stiintifice semnificative, care va fi inclusă în mapa de contributii stiintifice semnificative. Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în considerare a tuturor pieselor din mapa cu contributii stiintifice semnificative.

La fiecare criteriu de evaluare gradul de îndeplinire a cerintelor se exprimă prin rezolutia “Criteriul este îndeplinit“, dacă standardul minim împreună cu standardele suplimentare adăugate de comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U. sunt satisfăcute, sau “Criteriul nu este îndeplinit“, dacă una sau mai multe cerinte nu sunt satisfăcute. Rezolutia “Criteriul nu este îndeplinit“ se argumentează prin mentionarea clară a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

Pentru conferirea titlului de profesor universitar este necesar ca pentru fiecare criteriu de evaluare rezolutia să fie “Criteriul este îndeplinit“. Realizările specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizările de la alte criterii.

C. Constituirea dosarului

C1. Dosarul de profesor universitar este constituit în două exemplare de către candidat si institutia care îl propune.

C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a institutiei; facultatea/departamentul/institutul (denumirea legală în vigoare), catedra/departamentul/institutul, postul/pozitia, disciplinele, domeniul de doctorat asociat titlului de profesor universitar în care se solicită conducere de doctorat; dosar de profesor universitar; candidat (numele si prenumele, titlul didactic/stiintific).

C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:

1. opis;

2. adresa de înaintare din partea conducerii institutiei către Ministerul Educatiei si Cercetării (MEC);

3. cererea din partea candidatului, adresată conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, institutiei, prin care solicită desfăsurarea activitătilor legale privind conferirea titlului de profesor universitar si a dreptului de a conduce doctorat;

4. referat de prezentare din partea conducerii institutiei, prin care se propune conferirea titlului de profesor universitar si a dreptului de a conduce doctorat, ca urmare a hotărârii senatului institutiei de învătământ superior, pe baza avizării de către consiliul facultătii a recomandării din partea catedrei;

5. fisă de prezentare a studiilor, pozitiilor si realizărilor profesional-stiintifice, organizată pe baza criteriilor de evaluare descrise la sectiunea B, însotită de:

• autoevaluare, de 3–5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă:

1. aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referiri la fiecare criteriu de evaluare;

2. autoevaluarea contributiilor stiintifice semnificative incluse în mapa cu contributii stiintifice semnificative;

3. asumarea răspunderii, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităti si realizări, în caz contrar candidatul suportând consecintele declaratiei în fals în conformitate cu legislatia în vigoare;

• fisă de evaluare, din partea conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, privind calitatea activitătilor didactice de învătământ superior în raport cu cerintele criteriului 1 de evaluare, în original;

6. lista de lucrări structurată de candidat în raport cu cerintele preliminare si cu criteriile de evaluare, si anume, după caz, în ordine:

a) teza/tezele de doctorat;

b) cărti si capitole în cărti;

c) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute sau în reviste din tară recunoscute de CNCSIS;

d) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute din tară si din străinătate (cu ISSN sau ISBN);

e) brevete de inventie; f) proiecte de cercetare-dezvoltareinovare pe bază de contract/grant; g) alte lucrări si contributii stiintifice;

7. curriculum vitae al candidatului;

8. adeverintă eliberată de institutia unde candidatul este titular, în original, în care se evidentiază perioadele si functiile profesionale ale candidatului, în calitate de titular, în învătământul superior/cercetare stiintifică, precum si documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăsurarea de activităti de învătământ superior în calitate de cadru didactic asociat;

9. copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor si atestatul/atestatele de recunoastere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare de licentă, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoastere (dacă este cazul) si foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de nastere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

D. Constituirea mapei cu contributii stiintifice semnificative

Mapa cu contributii stiintifice semnificative este constituită într-un exemplar, de către candidat, din lucrările sale pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, conform cerintelor prezentate la criteriul 4 de evaluare.

Mapa cu contributii stiintifice semnificative însoteste dosarul de profesor universitar.

E. Transmiterea dosarului si a mapei cu contributii stiintifice semnificative

E1. Institutia trimite prin delegat oficial sau prin postă un exemplar al dosarului de profesor universitar si mapa cu contributii stiintifice semnificative la MEC, care le preia si înregistrează dosarul.

E2. MEC, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea conditiilor preliminare si:

a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de profesor universitar si mapa cu contributii stiintifice semnificative la comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U.;

b) în cazul în care conditiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de profesor universitar si mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

E3. După emiterea ordinului ministrului prin care se conferă titlul de profesor universitar, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul de profesor universitar si returnează mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

E4. În cazul în care nu se conferă titlul de profesor universitar, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul si returnează mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare si conferire a titlului de profesor universitar

Metodologia de evaluare, confirmare si conferire a titlului de profesor universitar se prezintă în Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U., în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferentiar universitar

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor de doctorat si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă Sistemul de evaluare privind conferirea titlului de conferentiar universitar, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) pot adăuga la sistemul de evaluare criterii sau indicatori suplimentari în concordantă cu starea domeniului, dar nu pot substitui criteriile si indicatorii minimali stabiliti prin prezentul ordin.

Art. 2. – Titlul de conferentiar universitar este conferit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea C.N.A.T.D.C.U.

Art. 3. – Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării elaborează modelele pentru fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de conferentiar universitar, pe care le comunică institutiilor de învătământ superior si C.N.A.T.D.C.U., în termen de maximum o lună de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 4. – Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior si C.N.A.T.D.C.U., care îl vor pune în aplicare.

Art. 5. – Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile concursurilor didactice pentru titlul de conferentiar universitar începând cu anul universitar 2005–2006.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.822/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 12 ianuarie 2005.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 5.099.

 

ANEXĂ

 

SISTEM DE EVALUARE

privind conferirea titlului de conferentiar universitar

 

A. Conditii preliminare

(1) Dosarul de conferentiar universitar si mapa cu contributii stiintifice semnificative sunt constituite si transmise în conformitate cu prevederile cuprinse în sectiunile C, D si E.

(2) Pentru dobândirea titlului de conferentiar universitar, studiile universitare de licentă sau asimilate, studiile de masterat si doctorat, pozitia profesională, precum si activitătile si realizările profesional-stiintifice se prezintă si se evaluează, referitor la candidat, în legătură cu disciplinele din postul didactic în cauză.

(3) În scopul racordării învătământului superior la standardele internationale, alături de vizibilitatea si impactul national, vizibilitatea si impactul international sunt conditii importante pentru obtinerea titlului de conferentiar universitar, cu efect direct asupra programelor de masterat, de doctorat si postdoctorale. Vizibilitatea si impactul international sunt operationalizate prin publicatii cotate de Institutul pentru Informatia Stiintifică (I.S.I.) si/sau indexate în baze de date internationale reprezentative pentru domeniu, precum si prin contracte/granturi obtinute prin competitie internatională.

(4) Fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de conferentiar universitar sunt publicate pe site-ul institutiei care propune candidatul, în perioada dintre data depunerii cererii de către acesta si data ordinului ministrului educatiei si cercetării privind conferirea titlului de conferentiar universitar.

B. Criterii de evaluare

Criteriul 1 – Activitatea didactică

Se evaluează calitatea activitătilor didactice în învătământul superior pentru candidatii la titlul de conferentiar universitar, cu referire distinctă la evolutia acesteia după acordarea ultimului titlu didactic sau stiintific.

Pentru candidatii care nu provin din învătământul superior, evaluarea calitătii activitătii didactice se face pe baza unei prelegeri publice, în fata studentilor si a reprezentantilor comisiei de concurs, organizată în conditiile legii. Evaluarea calitătii activitătii didactice este sintetizată de seful catedrei/departamentului/institutului, după caz, într-o fisă de evaluare.

În fisa de evaluare se rezumă următoarele surse:

a) autoevaluarea activitătii didactice făcută de candidat;

b) evaluarea din partea colegilor;

c) evaluarea din partea studentilor;

d) lista cu manuale si alte materiale didactice realizate de candidat.

Concluzia se exprimă în calificative: “Foarte bine“, “Bine“, “Satisfăcător“ si “Nesatisfăcător“.

Standardul minim: Obtinerea calificativului “Bine“.

Criteriul 2 – Activitatea de cercetare

Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare inovare obtinute prin competitie pe bază de contract/grant, în tară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani.

Standardul minim: un grant/contract de cercetare obtinut în ultimii 5 ani, pe bază de competitie, ca director de proiect.

Criteriul 3 – Contributia stiintifică

Se evaluează valoarea contributiilor la dezvoltarea cunoasterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, prin:

a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internationale specifice domeniului, care fac un proces de selectie a revistelor pe baza unor criterii de performantă) si în reviste din tară recunoscute de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior (CNCSIS);

b) cărti (autor, coautor, editor) si capitole de cărti de specialitate publicate în edituri recunoscute;

c) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute (cu ISSN sau ISBN);

d) brevete de inventie.

În cazul candidatilor din domeniile arte si cultură fizică si sport, lucrările publicate se pot referi la creatii artistice/performante sportive, inclusiv cele proprii. Comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.:

a) vor stabili bazele de date internationale reprezentative pentru fiecare domeniu; si b) pot face echivalări între contributiile stiintifice, păstrând însă criteriul relevantei internationale si nationale.

Standardul minim:

a) 2–4 articole/studii/brevete de inventie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 2–4 articole/studii/brevete de inventie cel putin două trebuie să fie cotate ISI (de exemplu, articole, studii prezentate la conferinte etc.) sau indexate în baze de date internationale de referintă pentru domeniu;

b) o carte de specialitate ca prim/unic autor.

Criteriul 4 – Prestigiul profesional

Pentru evaluarea prestigiului profesional, candidatul prezintă o mapă cu contributii stiintifice semnificative, care cuprinde:

a) două contributii stiintifice relevante;

b) prezentarea în 2–5 pagini a unui contract/grant de cercetare;

c) dovezi ale: recunoasterii realizărilor proprii de către specialisti si institutii prin citarea de lucrări în sistemul ISI, coordonării de structuri profesional-stiintifice, afilierilor la organizatii profesionale internationale si nationale recunoscute, calitătii de membru în colective editoriale de prestigiu, primirii de distinctii etc., precum si ale aportului la formarea de specialisti. Candidatul va face în scris, pe maximum două pagini, autoevaluarea contributiilor stiintifice semnificative, care va fi inclusă în mapa cu contributii stiintifice semnificative. Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în considerare a tuturor pieselor din mapa cu contributii stiintifice semnificative.

La fiecare criteriu de evaluare, gradul de îndeplinire a cerintelor se exprimă prin rezolutia “Criteriul este îndeplinit“, dacă standardul minim împreună cu standardele suplimentare adăugate de comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U. sunt satisfăcute, sau “Criteriul nu este îndeplinit“, dacă una sau mai multe cerinte nu sunt satisfăcute. Rezolutia “Criteriul nu este îndeplinit“ se argumentează prin mentionarea clară a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

Pentru conferirea titlului de conferentiar universitar este necesar ca pentru fiecare criteriu de evaluare rezolutia să fie “Criteriul este îndeplinit“. Realizările specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizările de la alte criterii.

C. Constituirea dosarului

C1. Dosarul de conferentiar universitar este constituit, în două exemplare, de către candidat si institutia care îl propune.

C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a institutiei; facultatea/departamentul/institutul (denumirea legală în vigoare), catedra/departamentul/institutul, postul/pozitia, disciplinele, domeniul (denumirea legală în vigoare), dosar de conferentiar universitar; candidat (numele si prenumele, titlul didactic/stiintific).

C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:

1. opis;

2. adresa de înaintare, din partea conducerii institutiei, către Ministerul Educatiei si Cercetării (MEC);

3. cererea candidatului adresată conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, din institutie, prin care solicită desfăsurarea activitătilor legale privind conferirea titlului de conferentiar universitar;

4. referat de prezentare din partea conducerii institutiei, prin care se propune conferirea titlului de conferentiar universitar, ca urmare a hotărârii senatului institutiei de învătământ superior, pe baza avizării de către consiliul facultătii, a recomandării din partea catedrei;

5. fisă de prezentare a studiilor, pozitiilor si realizărilor profesional-stiintifice organizată pe baza criteriilor de evaluare descrise la sectiunea B, însotită de:

• autoevaluare, de 3–5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă:

(1) aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referiri la fiecare criteriu de evaluare;

(2) autoevaluarea contributiilor stiintifice semnificative incluse în mapa cu contributii stiintifice semnificative;

(3) asumarea răspunderii, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităti si realizări, în caz contrar candidatul suportând consecintele declaratiei în fals, în conformitate cu legislatia în vigoare;

• fisă de evaluare din partea conducerii catedrei/departamentului/institutului privind calitatea activitătilor didactice de învătământ superior în raport cu cerintele criteriului 1 de evaluare, în original;

6. lista de lucrări structurată de candidat în raport cu cerintele preliminare si cu criteriile de evaluare, si anume, după caz, în ordine:

a) teza/tezele de doctorat;

b) cărti si capitole în cărti;

c) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute sau în reviste din tară recunoscute de CNCSIS;

d) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute, din tară si din străinătate (cu ISSN sau ISBN);

e) brevete de inventie;

f) proiecte de cercetaredezvoltare-inovare pe bază de contract/grant;

g) alte lucrări

si contributii stiintifice;

7. curriculum vitae al candidatului;

8. adeverintă eliberată de institutia unde candidatul este titular, în original, în care se evidentiază perioadele si functiile profesionale ale candidatului, în calitate de titular, în învătământul superior/cercetare stiintifică, precum si documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăsurarea de activităti de învătământ superior în calitate de cadru didactic asociat;

9. copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor si atestatul/atestatele de recunoastere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare de licentă, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoastere (dacă este cazul) si foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de nastere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

D. Constituirea mapei cu contributii stiintifice semnificative

Mapa cu contributii stiintifice semnificative este constituită într-un exemplar de către candidat, din lucrările sale pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, pe baza cerintelor prezentate la criteriul 4 de evaluare.

Mapa cu contributii stiintifice semnificative însoteste dosarul de conferentiar universitar.

E. Transmiterea dosarului si a mapei cu contributii stiintifice semnificative

E1. Institutia trimite prin delegat oficial sau prin postă un exemplar al dosarului de conferentiar universitar si mapa cu contributii stiintifice semnificative la MEC, care le preia si înregistrează dosarul.

E. MEC, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea conditiilor preliminare si:

a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de conferentiar universitar si mapa cu contributii stiintifice semnificative la comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U.;

b) în cazul în care conditiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de conferentiar universitar si mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

E3. După emiterea ordinului ministrului prin care se conferă titlul de conferentiar universitar, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul de conferentiar universitar si returnează mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

E4. În cazul în care nu se conferă titlul de conferentiar, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul si returnează mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare si conferire a titlului de conferentiar universitar

Metodologia de evaluare, confirmare si conferire a titlului de conferentiar universitar se prezintă în Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U., în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor de doctorat si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă Sistemul de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) pot adăuga la sistemul de evaluare criterii sau indicatori suplimentari, în concordantă cu starea domeniului, dar nu pot substitui criteriile si indicatorii minimali stabiliti prin prezentul ordin.

Art. 2. – Titlul de cercetător stiintific gradul I este conferit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea C.N.A.T.D.C.U.

Art. 3. – Dobândirea titlului de cercetător stiintific gradul I conferă automat si dreptul de conducere de doctorat în domeniul de competentă. Acest drept poate fi exercitat numai dacă cercetătorul stiintific gradul I îsi desfăsoară activitatea în cadrul unei institutii organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.) sau este asociat unei I.O.S.U.D. în domeniul său de competentă.

(2) Domeniul de competentă se stabileste în functie de continutul asociat postului aflat în concurs, titlul de doctor si/sau domeniul de cercetare în care candidatul a obtinut rezultate de relevantă internatională si natională.

(3) Dreptul de a conduce doctorat se exercită într-un singur domeniu de doctorat si la o singură I.O.S.U.D.

(4) Încetarea contractului de muncă la I.O.S.U.D., cu exceptia pensionării, sau a statutului de asociat al unei I.O.S.U.D. duce la pierderea exercitării dreptului de conducere de doctorat în acea I.O.S.U.D.

Art. 4. – Cercetătorii stiintifici gradul I, confirmati până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care nu au dobândit dreptul de conducere de doctorat, pot solicita dreptul de a conduce doctorat îndeplinind criteriile si urmând procedurile de validare descrise în anexa la prezentul ordin.

Art. 5. – Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării elaborează modelele pentru fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de cercetător stiintific gradul I, pe care le comunică institutiilor de învătământ superior si de cercetare si C.N.A.T.D.C.U., în termen de maximum o lună de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 6. – Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior si de cercetare si C.N.A.T.D.C.U., care îl vor pune în aplicare.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile concursurilor pentru titlul de cercetător stiintific gradul I începând cu anul universitar 2005–2006.

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.825/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I (CS I), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 12 ianuarie 2005, si ale Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.103/1999 privind criteriile de evaluare pentru conferirea calitătii de conducător de doctorat.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 5.100.

 

ANEXĂ

 

SISTEM DE EVALUARE

privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I

 

A. Conditii preliminare

(1) Dosarul de cercetător stiintific gradul I si mapa cu contributii stiintifice semnificative sunt constituite si transmise în conformitate cu prevederile cuprinse în sectiunile C, D si E.

(2) Pentru dobândirea titlului de cercetător stiintific gradul I, studiile universitare de licentă sau asimilate, studiile de masterat si doctorat, pozitia profesională, precum si activitătile si realizările profesional-stiintifice se prezintă si se evaluează în legătură cu domeniul asociat postului aflat în concurs, respectiv cu domeniul de doctorat în care se solicită conducere de doctorat.

(3) În scopul racordării învătământului superior si cercetării la standardele internationale, alături de vizibilitatea si impactul national, vizibilitatea si impactul international sunt conditii fundamentale pentru obtinerea titlului de cercetător stiintific gradul I, cu efect direct asupra programelor de masterat, de doctorat si postdoctorale.

Vizibilitatea si impactul international sunt operationalizate prin publicatii cotate de Institutul pentru Informatia Stiintifică (ISI) si/sau indexate în baze de date internationale reprezentative pentru domeniu, precum si prin contracte/granturi obtinute prin competitie internatională.

(4) Fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de cercetător stiintific gradul I sunt publicate pe site-ul institutiei care propune candidatul, în perioada dintre data depunerii cererii de către acesta si data ordinului ministrului educatiei si cercetării privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I.

B. Criterii de evaluare

Criteriul 1 – Managementul proiectului/activitătii de cercetare

Se evaluează calitatea activitătilor de management al cercetării pentru candidatii la titlul de cercetător stiintific gradul I, cu referire distinctă la evolutia acesteia după acordarea ultimului titlu didactic sau stiintific.  Evaluarea calitătii activitătii de management al cercetării este sintetizată de seful catedrei/departamentului/institutului, după caz, într-o fisă de evaluare. În fisa de evaluare seful catedrei/departamentului/institutului rezumă următoarele surse:

a) autoevaluarea activitătii de management al cercetării făcută de candidat;

b) evaluarea din partea colegilor. Concluzia se exprimă în calificative: “Foarte bine,“ “Bine“, “Satisfăcător“, si “Nesatisfăcător“.

Standardul minim: Obtinerea calificativului “Bine“.

Criteriul 2 – Activitatea de cercetare

Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare obtinute prin competitie, pe bază de contract/grant, în tară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani.

Standardul minim: 3 granturi/contracte de cercetare obtinute pe bază de competitie, în cel putin două dintre granturi/contracte candidatul având calitatea de director. Din cele 3 granturi/contracte cel putin unul dintre ele trebuie să fie international si cel putin unul să fi fost obtinut în ultimii 5 ani.

Criteriul 3 – Contributia stiintifică

Se evaluează valoarea contributiilor la dezvoltarea cunoasterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, prin:

a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internationale specifice domeniului, care fac un proces de selectie a revistelor pe baza unor criterii de performantă) si în reviste din tară recunoscute de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior (CNCSIS);

b) cărti (autor, coautor, editor) si capitole în cărti de specialitate publicate în edituri recunoscute; c) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute (cu ISSN sau ISBN); d) brevete de inventie.

În cazul candidatilor din domeniile arte si cultură fizică si sport, lucrările publicate se pot referi la creatii artistice/performante sportive, inclusiv cele proprii. Comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.:

a) vor stabili bazele de date internationale reprezentative pentru fiecare domeniu; si b) pot face echivalări între contributiile stiintifice, păstrând însă cerinta relevantei internationale si nationale.

Standardul minim:

a) 7–9 articole/studii/brevete de inventie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 7–9 articole/studii/brevete de inventie, cel putin 4 trebuie să fie cotate ISI (de exemplu, articole, studii prezentate la conferinte etc.) sau indexate în baze de date internationale de referintă pentru domeniu;

b) o carte de specialitate ca prim/unic autor.

Criteriul 4 – Prestigiul profesional

Pentru evaluarea prestigiului profesional candidatul prezintă o mapă cu contributii stiintifice semnificative care cuprinde:

a) 3 contributii stiintifice relevante pentru domeniul în care candidatul solicită conducere de doctorat;

b) prezentarea în 2–5 pagini a unui contract/grant de cercetare;

c) dovezi ale: recunoasterii realizărilor proprii de către specialisti si institutii prin citarea de lucrări în sistemul ISI, coordonării de structuri profesional-stiintifice, afilierilor la organizatii profesionale internationale si nationale recunoscute, calitătii de membru în colective editoriale de prestigiu, primirii de distinctii etc., precum si ale aportului la formarea de specialisti. Candidatul va face în scris, pe maximum două pagini, autoevaluarea contributiilor stiintifice semnificative, care va fi inclusă în mapa cu contributii stiintifice semnificative. Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în considerare a tuturor pieselor din mapa cu contributii stiintifice semnificative.

La fiecare criteriu de evaluare gradul de îndeplinire a cerintelor se exprimă prin rezolutia “Criteriul este îndeplinit“, dacă standardul minim, împreună cu standardele suplimentare adăugate de comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U., sunt satisfăcute, sau “Criteriul nu este îndeplinit“, dacă una sau mai multe cerinte nu sunt satisfăcute. Rezolutia “Criteriul nu este îndeplinit“ se argumentează prin mentionarea clară a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

Pentru conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I este necesar ca pentru fiecare criteriu de evaluare rezolutia să fie “Criteriul este îndeplinit“. Realizările specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizările de la alte criterii.

C. Constituirea dosarului

C1. Dosarul de cercetător stiintific gradul I este constituit în două exemplare, dintr-o serie de documente, de către candidat si institutia care îl propune.

C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a institutiei; facultatea/departamentul/institutul (denumirea legală în vigoare), catedra/departamentul/institutul, postul/pozitia, domeniul de doctorat asociat titlului de cercetător stiintific gradul I în care se solicită conducere de doctorat; dosar de cercetător stiintific gradul I; candidat (numele si prenumele, titlul didactic/stiintific).

C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:

1. opis;

2. adresa de înaintare, din partea conducerii institutiei, către Ministerul Educatiei si Cercetării (MEC);

3. cererea candidatului, adresată conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, din institutie, prin care solicită desfăsurarea activitătilor legale privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I si dreptul de a conduce doctorat;

4. referat de prezentare din partea conducerii institutiei, prin care se propune conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I si a dreptului de a conduce doctorat, ca urmare a hotărârii conducerii/senatului institutiei, pe baza avizării de către consiliul facultătii/departamentului/institutului, după caz, a recomandării din partea catedrei/departamentului/institutului, după caz;

5. fisă de prezentare a studiilor, pozitiilor si realizărilor profesional-stiintifice, organizată pe baza criteriilor de evaluare descrise la sectiunea B, însotită de:

• autoevaluare, de 3–5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă:

(1) aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referiri la fiecare criteriu de evaluare;

(2) autoevaluarea contributiilor stiintifice semnificative incluse în mapa cu contributii stiintifice semnificative;

(3) asumarea răspunderii, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităti si realizări, în caz contrar candidatul suportând consecintele declaratiei în fals, în conformitate cu legislatia în vigoare;

• fisă de evaluare din partea conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, privind calitatea activitătilor de management al cercetării în raport cu cerintele criteriului 1 de evaluare, în original;

6. lista de lucrări structurată de candidat în raport cu cerintele preliminare si cu criteriile de evaluare, si anume, după caz, în ordine:

a) teza/tezele de doctorat;

b) cărti si capitole în cărti;

c) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute sau în reviste din tară recunoscute de CNCSIS;

d) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute din tară si din străinătate (cu ISSN sau ISBN);

e) brevete de inventie; f) proiecte de cercetare-dezvoltareinovare pe bază de contract/grant; g) alte lucrări si contributii stiintifice;

7. curriculum vitae al candidatului;

8. adeverintă eliberată de institutia unde candidatul este titular, în original, în care se evidentiază perioadele si functiile profesionale ale candidatului, în calitate de titular în învătământul superior/cercetare stiintifică, precum si documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăsurarea de activităti de învătământ superior în calitate de cadru didactic asociat;

9. copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor si atestatul/atestatele de recunoastere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare de licentă, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoastere (dacă este cazul) si foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

D. Constituirea mapei cu contributii stiintifice semnificative

Mapa cu contributii stiintifice semnificative este constituită într-un exemplar, de către candidat, din lucrările sale pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, pe baza cerintelor prezentate la criteriul 4 de evaluare.

Mapa cu contributii stiintifice semnificative însoteste dosarul de cercetător stiintific gradul I.

E. Transmiterea dosarului si a mapei cu contributii stiintifice semnificative

E1. Institutia trimite prin delegat oficial sau prin postă un exemplar al dosarului de cercetător stiintific gradul I si mapa cu contributii stiintifice semnificative la MEC, care le preia si înregistrează dosarul.

E2. MEC, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea conditiilor preliminare si:

a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de cercetător stiintific gradul I si mapa cu contributii stiintifice semnificative la comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U.;

b) în cazul în care conditiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de cercetător stiintific gradul I si mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

E3. După emiterea ordinului ministrului, prin care se conferă titlul de cercetător stiintific gradul I, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul de cercetător stiintific gradul I si returnează mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

E4. În cazul în care nu se conferă titlul de cercetător stiintific gradul I, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul si returnează mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare si conferire a titlului de cercetător stiintific gradul I

Metodologia de evaluare, confirmare si conferire a titlului de cercetător stiintific gradul I se prezintă în Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor de doctorat, si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă Sistemul de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) pot adăuga la sistemul de evaluare criterii sau indicatori suplimentari, în concordantă cu starea domeniului, dar nu pot substitui criteriile si indicatorii minimali stabiliti prin prezentul ordin.

Art. 2. – Titlul de cercetător stiintific gradul II este conferit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea C.N.A.T.D.C.U.

Art. 3. – Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării elaborează modelele pentru fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de cercetător stiintific gradul II, pe care le comunică institutiilor de învătământ superior si de cercetare si C.N.A.T.D.C.U. în termen de maximum o lună de la data emiterii prezentului ordin.

Art. 4. – Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior si de cercetare si C.N.A.T.D.C.U, care îl vor pune în aplicare.

Art. 5. – Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile concursurilor pentru titlul de cercetător stiintific gradul II începând cu anul universitar 2005–2006.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.824/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II (CS II), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 12 ianuarie 2005.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 3 octombrie 2005.

Nr. 5.101.

 

ANEXĂ

 

SISTEM DE EVALUARE

privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II

 

A. Conditii preliminare

(1) Dosarul de cercetător stiintific gradul II si mapa cu contributii stiintifice semnificative sunt constituite si transmise în conformitate cu prevederile cuprinse în sectiunile C, D si E.

(2) Pentru dobândirea titlului de cercetător stiintific gradul II, studiile universitare de licentă sau asimilate, studiile de masterat si doctorat, pozitia profesională, precum si activitătile si realizările profesional-stiintifice se prezintă si se evaluează, referitor la candidat, în legătură cu domeniul asociat postului aflat în concurs.

(3) În scopul racordării învătământului superior si cercetării la standardele internationale, alături de vizibilitatea si impactul national, vizibilitatea si impactul international sunt conditii importante pentru obtinerea titlului de cercetător stiintific gradul II, cu efect direct asupra programelor de masterat, de doctorat si postdoctorale.

Vizibilitatea si impactul international sunt operationalizate prin publicatii cotate de Institutul pentru Informatia Stiintifică (ISI) si/sau indexate în baze de date internationale reprezentative pentru domeniu, precum si prin contracte/granturi obtinute prin competitie internatională.

(4) Fisa de prezentare si lista de lucrări din dosarul de cercetător stiintific gradul II sunt publicate pe site-ul institutiei care propune candidatul, în perioada dintre data depunerii cererii de către acesta si data ordinului ministrului educatiei si cercetării privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II.

B. Criterii de evaluare

Criteriul 1 – Managementul proiectului/activitătii de cercetare

Se evaluează calitatea activitătilor de management al cercetării pentru candidatii la titlul de cercetător stiintific gradul II, cu referire distinctă la evolutia acesteia după acordarea ultimului titlu didactic sau stiintific. Evaluarea calitătii activitătilor de management al cercetării didactice este sintetizată de seful catedrei/departamentului/institutului, după caz, într-o fisă de evaluare. În fisa de evaluare seful catedrei/departamentului/institutului rezumă următoarele surse:

a) autoevaluarea activitătii de management al cercetării făcută de candidat;

b) evaluarea din partea colegilor. Concluzia se exprimă în calificative: “Foarte bine“, “Bine“, “Satisfăcător“ si “Nesatisfăcător“.

Standardul minim: Obtinerea calificativului “Bine“.

Criteriul 2 – Activitatea de cercetare

Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare obtinute prin competitie, pe bază de contract/grant, din tară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani.

Standardul minim: două granturi/contracte de cercetare obtinute în ultimii 5 ani pe bază de contract/grant, prin competitie, din care cel putin unul să fi fost obtinut de candidat în calitate de director de proiect.

Criteriul 3 – Contributia stiintifică

Se evaluează valoarea contributiilor la dezvoltarea cunoasterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, prin:

a) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internationale specifice domeniului, care fac un proces de selectie a revistelor pe baza unor criterii de performantă) si în reviste din tară recunoscute de CNCSIS;

b) cărti (autor, coautor, editor) si capitole în cărti de specialitate publicate în edituri recunoscute;

c) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute (cu ISSN sau ISBN);

d) brevete de inventie. În cazul candidatilor din domeniile arte si cultură fizică si sport, lucrările publicate se pot referi la creatii artistice/performante sportive, inclusiv la cele proprii.

Comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.:

a) vor stabili bazele de date internationale reprezentative pentru fiecare domeniu; si

b) pot face echivalări între contributiile stiintifice, păstrând însă criteriul relevantei internationale si nationale.

Standardul minim:

a) 4–6 articole/studii/brevete de inventie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din cele 4–6 articole/studii/brevete de inventie cel putin două trebuie să fie cotate ISI (de exemplu articole, studii prezentate la conferinte etc.) sau indexate în baze de date internationale de referintă pentru domeniu;

b) un studiu de sinteză publicat în ultimii 5 ani.

Criteriul 4 – Prestigiul profesional

Pentru evaluarea prestigiului profesional candidatul prezintă o mapă cu contributii stiintifice semnificative care cuprinde:

a) două contributii stiintifice relevante;

b) prezentarea în 2–5 pagini a unui contract/grant de cercetare; c) dovezi ale: recunoasterii realizărilor proprii de către specialisti si institutii prin citarea de lucrări în sistemul ISI, coordonării de structuri profesional-stiintifice, calitătii de membru în colective editoriale de prestigiu, afilierilor la organizatii profesionale internationale si nationale recunoscute, primirii de distinctii etc., precum si ale aportului la formarea de specialisti. Candidatul va face în scris, pe maximum două pagini, autoevaluarea contributiilor stiintifice semnificative, care va fi inclusă în mapa cu contributii stiintifice semnificative. Prestigiul profesional va fi evaluat prin luarea în considerare a tuturor pieselor din mapa cu contributii stiintifice semnificative.

La fiecare criteriu de evaluare, gradul de îndeplinire a cerintelor se exprimă prin rezolutia “Criteriul este îndeplinit“, dacă standardul minim împreună cu standardele suplimentare adăugate de comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U. sunt satisfăcute, sau “Criteriul nu este îndeplinit“, dacă una sau mai multe cerinte nu sunt satisfăcute. Rezolutia “Criteriul nu este îndeplinit“ se argumentează prin mentionarea clară a cerintelor care nu sunt satisfăcute.

Pentru conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II este necesar ca pentru fiecare criteriu de evaluare rezolutia să fie “Criteriul este îndeplinit“. Realizările specifice unui criteriu nu pot compensa nerealizările de la alte criterii.

C. Constituirea dosarului

C1. Dosarul de cercetător stiintific gradul II este constituit, în două exemplare, de către candidat si institutia care îl propune.

C2. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală în vigoare a institutiei; facultatea/departamentul/institutul (denumirea legală în vigoare), catedra/departamentul/institutul, postul/pozitia, domeniul (denumirea legală în vigoare), dosar de cercetător stiintific gradul II; candidat... (numele si prenumele, titlul didactic/stiintific)

C3. Documentele din dosar sunt, în ordine, după cum urmează:

1. opis;

2. adresa de înaintare, din partea conducerii institutiei, către MEC;

3. cererea candidatului, adresată conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, din institutie, prin care solicită desfăsurarea activitătilor legale privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II;

4. referat de prezentare din partea conducerii institutiei, prin care se propune conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II, ca urmare a hotărârii conducerii/senatului institutiei, pe baza avizării de către consiliul facultătii/ departamentului/institutului, după caz, a recomandării din partea catedrei/departamentului/institutului, după caz;

5. fisă de prezentare a studiilor, pozitiilor si realizărilor profesional-stiintifice, organizată pe baza criteriilor de evaluare descrise la sectiunea B, însotită de:

• autoevaluare, de 3–5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă:

(1) aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referiri la fiecare criteriu de evaluare;

(2) autoevaluarea contributiilor incluse în mapa cu contributii stiintifice semnificative;

(3) asumarea răspunderii, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităti si realizări, în caz contrar candidatul suportând consecintele declaratiilor în fals, în conformitate cu legislatia în vigoare;

• fisă de evaluare din partea conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, privind calitatea activitătilor de management al cercetării în raport cu cerintele criteriului 1 de evaluare, în original;

6. lista de lucrări structurată de candidat în raport cu cerintele preliminare si cu criteriile de evaluare, si anume, după caz, în ordine:

a) teza/tezele de doctorat; b) cărti si capitole în cărti;

c) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internatională recunoscute sau în reviste din tară recunoscute de CNCSIS;

d) studii publicate în volumele unor manifestări stiintifice internationale recunoscute din tară si din străinătate (cu ISSN sau ISBN);

e) brevete de inventie; f) proiecte de cercetare-dezvoltareinovare pe bază de contract/grant; g) alte lucrări si contributii stiintifice;

7. curriculum vitae al candidatului;

8. adeverintă eliberată de institutia unde candidatul este titular, în original, în care se evidentiază perioadele si functiile profesionale ale candidatului, în calitate de titular în învătământul superior/cercetare stiintifică, precum si documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăsurarea de activităti de învătământ superior în calitate de cadru didactic asociat;

9. copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor si atestatul/atestatele de recunoastere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoastere (dacă este cazul) si foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de nastere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

D. Constituirea mapei cu contributii stiintifice semnificative

Mapa cu contributii stiintifice semnificative este constituită într-un exemplar, de către candidat, din lucrările sale pe care le consideră ca fiind reprezentative, introduse într-o mapă, pe baza cerintelor prezentate la criteriul 4 de evaluare.

Mapa cu contributii stiintifice semnificative însoteste dosarul de cercetător stiintific gradul II.

E. Transmiterea dosarului si a mapei cu contributii stiintifice semnificative

E1. Institutia trimite prin delegat oficial sau prin postă un exemplar al dosarului de cercetător stiintific gradul II si mapa cu contributii stiintifice semnificative la MEC, care le preia si înregistrează dosarul.

E2. MEC, prin compartimentul de specialitate, verifică îndeplinirea conditiilor preliminare si:

a) în cazul în care acestea sunt îndeplinite, înaintează dosarul de cercetător stiintific gradul II si mapa cu contributii stiintifice semnificative la comisia specifică a C.N.A.T.D.C.U.;

b) în cazul în care conditiile în cauză nu sunt îndeplinite, returnează dosarul de cercetător stiintific gradul II si mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

E3. După emiterea ordinului ministrului, prin care se conferă titlul de cercetător stiintific gradul II, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul de cercetător stiintific gradul II si returnează mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

E4. În cazul în care nu se conferă titlul de cercetător stiintific gradul II, MEC, prin compartimentul de specialitate, arhivează dosarul si returnează mapa cu contributii stiintifice semnificative institutiei, prin delegatul oficial al acesteia.

F. Metodologia de evaluare, confirmare si conferire a titlului de cercetător stiintific gradul II

Metodologia de evaluare, confirmare si conferire a titlului de cercetător stiintific gradul II se prezintă în Regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.T.D.C.U. în vigoare.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la alin. (1) al art. 2, în loc de “... becurilor electrice...“ se va citi “... lămpilor electrice...“.