MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 949         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 octombrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.243. – Hotărâre pentru aprobarea Programului “Marea Aliantă Română Antidrog“ (MARA)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.113/153. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului “Marea Aliantă Română Antidrog“ (MARA)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Programul “Marea Aliantă Română Antidrog“ (MARA), denumit în continuare Programul MARA, document programatic de interes national, în baza căruia se vor dezvolta proiecte sectoriale pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, potrivit Strategiei nationale antidrog.

(2) Prin Programul MARA se constituie si se implementează Sistemul national integrat de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Implementarea Programului MARA se face sub coordonarea Agentiei Nationale Antidrog, în etape, pe perioada 2005–2009.

(2) Pentru propunerea solutiilor concrete de constituire a Sistemului national integrat de prevenire si combatere a  traficului si consumului ilicit de droguri, pe lângă Agentia Natională Antidrog se constituie o comisie mixtă, a cărei componentă se stabileste prin ordin comun al conducătorilor institutiilor implicate.

Art. 3. – Programul MARA se compune din proiecte pe domenii specifice activitătilor de reducere a cererii si ofertei de droguri, cooperare institutională si internatională în domeniu.

Art. 4. – Finantarea Programului MARA si a componentelor sale se asigură în proportie de 15% din bugetele ordonatorilor principali de credite implicati în derularea acestuia, în limita creditelor bugetare aprobate anual, si în proportie de 85% din sume atrase, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Agentia Natională Antidrog împreună cu ceilalti ordonatori principali de credite implicati în derularea Programului MARA fundamentează necesarul de resurse financiare bugetare ce pot fi alocate din bugetele anuale ale acestora.

(2) Repartizarea fondurilor externe nerambursabile, donatiilor si sponsorizărilor, precum si a altor surse potrivit legii, pe fiecare proiect si măsură din program, se face prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale Antidrog.

Art. 6. – În scopul realizării Sistemului national integrat de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri se mandatează Agentia Natională Antidrog să înceapă procedura de initiere a proiectelor de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Autoritătile administratiei publice centrale si locale vor sprijini, potrivit competentelor, realizarea Programului MARA.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2005.

Nr. 1.243.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.113 din 17 octombrie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 153 din 18 octombrie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările ulterioare, precum si al Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 637/196/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 2.590 din 17 octombrie 2005 al secretarului general al Ministerului Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 3.189 din 22 septembrie 2005,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si unitătile sanitare pin care se derulează aceste programe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De la această dată îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 25 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolăescu Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

1. Dispozitii generale

1.1. Ministerul Sănătătii împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează licitatii la nivel national pentru achizitia unor medicamente si materiale sanitare specifice necesare consumului în spital si în ambulatoriu, finantate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si nominalizate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitatie electronică.

1.2. Casa Natională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie si să deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice necesare realizării subprogramelor de sănătate, ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.

1.3. Programele, respectiv subprogramele pentru care achizitia de medicamente si/sau materiale sanitare specifice se realizează prin licitatie la nivel national sunt nominalizate si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

1.4. În cazul subprogramelor de sănătate pentru care achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice nu se realizează prin licitatie la nivel national, în situatia în care se vor organiza astfel de licitatii si se vor desemna furnizorii câstigători, casele de asigurări de sănătate vor rezilia contractele încheiate cu unitătile sanitare pentru suma rămasă nedecontată.

1.5. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în relatia cu unitătile sanitare care au calitatea de beneficiar final, pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate.

1.6. Achizitia unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice care se acordă în spital si în ambulatoriu, necesare derulării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate nenominalizate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, care se elaborează anual, se efectuează de fiecare unitate sanitară, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achzitiile publice.

2. Încheierea contractelor de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice

2.1. În urma procedurilor legale de achizitii publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, încheie direct cu furnizorii desemnati câstigători contracte de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.

2.2. Contractele mentionate la pct. 2.1 sunt valabile până la sfârsitul anului pentru care au fost încheiate si pot fi prelungite, cu acordul părtilor, prin acte aditionale lunare, până la organizarea unor noi licitatii nationale în anul următor, în conditiile legii.

2.3. Contractele încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si furnizori au ca obiect furnizarea către unitătile sanitare a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice acordate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, pentru care s-a efectuat licitatie la nivel national. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt destinate consumului în spital si în ambulatoriu.

Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care aceste programe se derulează.

2.4. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt cuprinse în propunerea tehnică anexată la contractele de furnizare. Livrarea acestora se efectuează la termenele si în conformitate cu clauzele referitoare la obligatiile părtilor asumate prin contractele de furnizare încheiate, pe baza necesarului lunar de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, transmis Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de unitătile sanitare implicate în derularea subprogramelor. Necesarul lunar va fi avizat de medicul coordonator judetean de program, care analizează solicitarea lunară din punct de vedere cantitativ si valoric.

Aceste solicitări lunare se stabilesc de fiecare unitate sanitară si cuprind numai medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, care au fost achizitionate prin licitatie la nivel national. Solicitările lunare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice sunt centralizate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, analizate din punct de vedere cantitativ si valoric si avizate de comisiile de experti desemnate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

2.5. Beneficiarul final al contractelor de furnizare încheiate între achizitor – Casa Natională de Asigurări de Sănătate – si furnizori este unitatea sanitară prin care se derulează subprograme de sănătate.

2.6. În calitate de achizitor, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va plăti furnizorului valoarea convenită pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute în contractele de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare.

2.7. Contractele de furnizare au anexate următoarele documente:

a) propunerea tehnică;

b) propunerea financiară;

c) graficul de livrare;

d) scrisoarea de livrare lunară.

3. Derularea contractelor de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice

Obligatiile părtilor

A. Obligatiile furnizorului

3.1. Furnizorul este obligat să livreze lunar medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, în baza contractului de furnizare, respectând standardele cuprinse în propunerea tehnică, preturile cuprinse în propunerea financiară, precum si cantitătile si termenele de livrare cuprinse în graficul de livrare. Furnizorul este obligat să livreze medicamentele si/sau materialele sanitare specifice care fac obiectul contractului de furnizare si/sau actelor aditionale la acesta, în baza graficelor de livrare transmise acestuia de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, ca urmare a centralizării necesarului de medicamente si/sau materiale sanitare specifice transmis de unitătile sanitare, cu avizul medicului coordonator judetean si avizate de comisiile de experti desemnate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

3.2. Furnizorul este obligat să livreze medicamente si/sau materiale sanitare specifice la sediul unitătilor sanitare beneficiare, care sunt nominalizate de ministerele în subordinea cărora functionează si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

3.3. Furnizorul este obligat să respecte întregul proces de livrare cu toate etapele sale prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 863/2001 pentru aprobarea Regulilor de bună practică de distributie angro a produselor medicamentoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

3.4. La livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice furnizorul este obligat să comunice achizitorului în scris, printr-o adresă de informare, datele de expediere. Adresa de informare se întocmeste conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

3.5. Furnizorul este obligat să ambaleze produsele livrate pentru a preîntâmpina orice problemă ce poate să apară la manipularea din timpul transportului, tranzitului si al expunerii la temperaturi extreme, soare, precipitatii etc., astfel încât acestea să ajungă în bună stare la beneficiarul final.

3.6. Furnizorul are responsabilitatea de a asigura produsele furnizate împotriva pierderilor sau deteriorării neprevăzute pe timpul transportului, până în momentul în care acestea sunt receptionate. După încheierea procesului-verbal de receptie responsabilitatea furnizorului privind asigurarea produselor încetează.

3.7. Furnizorul are obligatia de a suporta contravaloarea transportului produselor livrate până la destinatia finală.

3.8. Furnizorul are obligatia de a asigura transportul medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice de la un spital la altul, în situatia în care achizitorul dispune măsuri de redistribuire. Acest serviciu se efectuează fără a majora valoarea contractului de furnizare.

3.9. Furnizorul este obligat să remită beneficiarului final următoarele documente care însotesc medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate:

a) factura fiscală;

b) avizul de expeditie;

c) certificatul de calitate/certificatul de valabilitate sau garantie;

d) procesul-verbal de receptie.

Furnizorul are obligatia de a nominaliza la rubrica “Cumpărător“ din factura fiscală, pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si unitatea sanitară, în calitate de beneficiar final.

Factura fiscală în original este transmisă achizitorului împreună cu datele specificate la pct. 3.4.

Furnizorul remite unitătii sanitare odată cu medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate documentele prevăzute la lit. b), c) si d), precum si o copie a facturii fiscale. Scadenta facturii este conform prevederilor din contractul de furnizare.

3.10. Furnizorul are obligatia să participe direct sau printr-un delegat la receptia cantitativă si calitativă a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice.

3.11. Receptia se efectuează la sediul unitătii sanitare implicate în derularea subprogramului.

Fiecare lot de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrate va fi însotit de certificatul de calitate obtinut de furnizor de la producător.

Furnizorul este obligat să înlocuiască, în termen de 48 de ore, medicamentele si/sau materialele sanitare specifice care nu corespund specificatiilor tehnice, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

3.12. Dacă în momentul receptiei medicamentelor termenul de valabilitate rămas este mai mic de 12 luni, achizitorul poate respinge medicamentele a căror perioadă de valabilitate rămasă este mai mică de 80% din perioada totală de valabilitate.

Furnizorul este obligat să înlocuiască integral medicamentele livrate dacă această solicitare s-a făcut înainte de depăsirea a 80% din perioada totală de valabilitate. Medicamentele care sunt furnizate în România exclusiv prin intermediul contractelor de furnizare vor beneficia de prevederile alineatului anterior, dacă solicitarea s-a făcut înainte de depăsirea a 50% din perioada totală de valabilitate.

3.13. Furnizorul are obligatia de a avea în depozitele sale o cantitate cel putin egală cu cantitatea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice care trebuie livrată într-o perioadă specificată în documentatia de licitatie.

3.14. În conditiile legii, în cazuri absolut exceptionale si justificate, orice modificare în propunerea tehnică ce apare pe parcursul derulării contractului va fi adusă la cunostintă achizitorului în termen de 15 zile lucrătoare.

3.15. În cazul în care furnizorul face dovada că nu mai poate furniza un medicament/material sanitar, va Onstiinta Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu cel putin 30 de zile înainte, propunând o alternativă, cu respectarea specificatiilor tehnice si a clauzelor contractuale. În cazul în care nu există solutii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va rezilia partial contractul, iar furnizorul va plăti daune ca urmare a prejudiciului creat.

B. Obligatiile Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în calitate de achizitor

3.16. Achizitorul este obligat să plătească pretul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.

3.17. Achizitorul este obligat să indice furnizorului unitătile sanitare beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.

3.18. Achizitorul are obligatia să transmită furnizorului, la termenele prevăzute în contract, solicitarea de livrare lunară de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

3.19. În cazul în care achizitorul doreste schimbarea destinatiei precizate în graficul de livrare sau a decis redistribuirea între spitale a unor cantităti de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, acesta este obligat să anunte în scris furnizorul despre schimbare, la termenele prevăzute în contractul de furnizare.

3.20. Achizitorul este obligat să notifice în scris furnizorului identitatea reprezentantilor săi împuterniciti pentru efectuarea receptiei, testelor sau inspectiilor.

3.21. Achizitorul are obligatia de a transmite furnizorului orice notificare în legătură cu cantitatea si calitatea produselor imediat după primirea acesteia de la unitatea sanitară.

3.22. Achizitorul are obligatia de a efectua plata facturilor către furnizori la termenele prevăzute în contractul de furnizare. Documentele în original, în baza cărora achizitorul efectuează plata, sunt: factură, notă de intrarerecep tie si notă contabilă.

3.23. Achizitorul va vira furnizorului cu ordin de plată contravaloarea facturilor de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrate si confirmate ca receptionate în contul acestuia, deschis la Trezoreria Statului. Plata se efectuează în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat.

C. Obligatiile unitătilor sanitare în calitate de beneficiar final

3.24. Unitatea sanitară este obligată să elaboreze necesarul lunar de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, tinând cont de numărul de bolnavi beneficiari ai subprogramului aflati în tratament si de stocurile de medicamente si/sau materiale sanitare specifice la data lansării comenzii. Necesarul lunar, având avizul medicului coordonator judetean de program, va fi transmis Casei Nationale de Asigurări de Sănătate până la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare, atât în format electronic, cât si prin fax.

3.25. Unitatea sanitară este obligată să primească medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate de furnizor, în cantitătile si la termenele stabilite în contractul încheiat între furnizor si achizitor, însotite de documentele prevăzute la pct. 3.9. Reprezentantul desemnat de conducerea spitalului va semna pe exemplarul facturii furnizorului de primirea documentelor de însotire.

3.26. Unitatea sanitară este obligată să efectueze, pentru fiecare lot de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrat de furnizor, receptia cantitativă si calitativă si să încheie cu furnizorul si reprezentantul sau împuternicitul achizitorului procesul-verbal de receptie, care se întocmeste în două exemplare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Un exemplar se eliberează furnizorului, iar în baza exemplarului rămas la unitatea sanitară se întocmeste nota de intrare-receptie.

3.27. Unitatea sanitară este obligată să notifice în scris achizitorului, în maximum 24 de ore de la receptie, orice neconcordantă referitoare la calitatea sau cantitatea livrată de furnizor.

3.28. Pe baza datelor prevăzute la pct. 3.26 unitatea sanitară întocmeste nota de intrare-receptie (în 3 exemplare), în care se înscriu: felul, cantitatea, pretul unitar si valoarea totală. Acest document se semnează de persoanele din comisia de receptie si se vizează pentru exactitate si realitate de ordonatorul de credite si directorul financiar-contabil/contabilul-sef al spitalului. Documentul va purta stampila unitătii. De asemenea, se întocmeste nota contabilă, care cuprinde operatiunile de înregistrare în contabilitate a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice intrate în gestiunea unitătii sanitare. Nota contabilă va fi semnată de directorul financiarcontabil/contabilul-sef al unitătii sanitare.

3.29. Unitatea sanitară este obligată ca în termen de maximum 48 de ore de la data receptiei medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice să depună nota de intrare-receptie si nota contabilă, în original, la casa de asigurări de sănătate, care transmite, la rândul ei, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în maximum 3 zile, în original, aceste documente.

3.30. Unitatea sanitară este obligată să organizeze evidenta nominală si pe cod numeric personal a bolnavilor care beneficiază de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, eliberate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate.

3.31. Unitatea sanitară este obligată să organizeze si să conducă evidenta cantitativ-valorică la farmaciile prin care se derulează subprogramul.

3.32. Unitatea sanitară este obligată să urmărească în permanentă consumul de medicamente si/sau materiale sanitare specifice si să sesizeze în scris Casei Nationale de Asigurări de Sănătate existenta unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice cu rulaj redus, în vederea luării unor măsuri de redistribuire.

3.33. Unitatea sanitară este obligată să transmită caselor de asigurări de sănătate indicatorii aferenti fiecărui program, respectiv subprogram de sănătate, la termenele stabilite în ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul în curs.

3.34. Netransmiterea de către spital la termenele stabilite a documentelor mentionate la pct. 3.29, precum si a indicatorilor evidentiati la pct. 3.33 si 4.1 atrage răspunderea disciplinară si materială a ordonatorului de credite si a directorului financiar-contabil/contabilului-sef pentru penalitătile/daunele-interese plătite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru fiecare zi de întârziere în plata pretului, calculate conform clauzelor prevăzute în contractele de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice realizării programelor/subprogramelor de sănătate, respectiv de 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice receptionate.

3.35. Unitatea sanitară este obligată să conducă si să înregistreze în contabilitate operatiunile rezultate din executarea contractelor, potrivit metodologiei prevăzute la pct. 6 lit. B. În executie cheltuielile efective reprezentând consumul de medicamente si/sau materiale sanitare specifice utilizate pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, se raportează în col. 4 la art. 23.04 din anexa nr. 14 la darea de seamă.

3.36. Unitatea sanitară are obligatia de a monitoriza si de a organiza activitătile medicale din cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, evaluând impactul asupra stării de sănătate a populatiei cuprinse în programele, respectiv subprogramele de sănătate.

3.37. Unitatea sanitară are obligatia de a transmite casei de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, borderouri centralizatoare cuprinzând prescriptiile medicale, însotite de un exemplar al acestora, pentru medicamentele eliberate în ambulatoriu (atât al spitalului, cât si pentru cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare).

Pentru subprogramul 1.3 “Supravegherea si controlul tuberculozei“ se vor transmite borderouri centralizatoare cuprinzând datele din filele de condică aferente bolnavilor tratati în ambulatoriu, pentru care prescrierea si eliberarea medicamentelor se fac pe condică, însotite de un exemplar al acestora.

D. Obligatiile caselor de asigurări de sănătate

3.38. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, în relatia cu unitătile sanitare care au calitatea de beneficiar final al medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice achizitionate prin licitatie la nivel national, iar în acest sens vor actiona în vederea realizării subprogramelor de sănătate pentru care se organizează licitatii la nivel national.

3.39. În calitate de reprezentant al achizitorului, casele de asigurări de sănătate sub obligate să nominalizeze un număr suficient de persoane, în functie de numărul de subprograme si de numărul unitătilor sanitare prin care se derulează acestea, care vor participa la receptia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, precum si la inspectia si testarea acestora. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a presedintelui – director general al casei de asigurări de sănătate. Lista persoanelor nominalizate va fi înaintată Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu mentiunea ca orice modificare să fie comunicată.

3.40. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate ca, în termen de maximum 3 zile de la data primirii de la unitatea sanitară a notei de intrare-receptie si a notei contabile, să verifice aceste documente si să le transmită, în original, prin postă Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

3.41. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, evidenta nominală si pe cod numeric personal a bolnavilor care beneficiază de medicamente si/sau materiale sanitare specifice în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate.

3.42. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice la unitătile sanitare organizarea evidentei cantitativvalorice distincte a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice furnizate prin contractele încheiate potrivit pct. 1.2.

3.43. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să analizeze lunar, trimestrial si anual indicatorii si situatia privind stocurile de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, raportate de unitătile sanitare, si să transmită până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, situatia centralizată a acestora.

3.44. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită situatiile mentionate la pct. 3.43 conform tabelelor de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

3.45. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să efectueze trimestrial la unitătile sanitare controlul raportării indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv subprogramele de sănătate. Controlul va urmări, în principal:

a) dacă medicamentele si/sau materialele sanitare specifice primite au fost utilizate numai pentru bolnavii inclusi în subprogram si numai pentru afectiuni care se tratează din fondul alocat subprogramului, avându-se în vedere evidentele nominale si pe cod numeric personal;

b) respectarea, de către persoanele implicate, a responsabilitătilor ce le revin în derularea subprogramelor de sănătate;

c) realitatea indicatorilor raportati;

d) acuratetea si validitatea datelor colectate;

e) identificarea eventualelor obstacole sau disfunctionalităti în derularea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate;

f) dacă activitătile se desfăsoară conform reglementărilor legale în vigoare.

3.46. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să predea unitătii sanitare lista nominală cuprinzând medicii de specialitate din cabinetele medicale organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările ulterioare, si codurile acestora.

Aceste date sunt necesare unitătii sanitare în vederea eliberării din farmacia cu circuit închis a medicamentelor ce se eliberează în ambulatoriu în cadrul subprogramelor de sănătate.

3.47. Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a verifica lunar retetele eliberate în ambulatoriu prin farmacia cu circuit închis a unitătii sanitare prin care se derulează subprogramul, în functie de evidenta cantitativ-valorică a medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice.

3.48. Pentru subprogramul 1.3 “Supravegherea si controlul tuberculozei“ se vor verifica condicile de medicamente în baza cărora au fost eliberate medicamentele pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor.

4. Raportarea indicatorilor

4.1. Unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele prevăzute la pct. 1.3, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, vor transmite caselor de asigurări de sănătate, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă, indicatorii aferenti fiecărui program sau subprogram de sănătate, cuprinzând, în principal, numărul de bolnavi beneficiari de medicamente si/sau materiale sanitare specifice pe tip de afectiune, tip de terapie sau tip de sedintă, după caz, cheltuielile aferente acestora, precum si datele referitoare la valoarea stocului de medicamente, conform tabelelor de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Indicatorii se monitorizează pe baza evidentei tehnicooperative conduse la nivelul unitătilor sanitare.

4.2. Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a analiza lunar, trimestrial si anual indicatorii si situatia stocurilor de medicamente raportate de unitătile sanitare si de a centraliza pe judet datele transmise de unitătile sanitare pentru fiecare subprogram.

Până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate situatia centralizată pe judet privind indicatorii transmisi de  unitătile sanitare si valoarea stocurilor de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.

4.3. Lunar, trimestrial si anual directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate care au repartizate atributii privind programele sau subprogramele de sănătate analizează, în cadrul fiecărui subprogram de sănătate, situatia privind indicatorii si valoarea stocurilor raportate.

Trimestrial si în cazuri exceptionale si justificate Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în cazul nerealizării indicatorilor fizici si de eficientă, poate lua măsuri de sistare a aprovizionării cu medicamente si/sau materiale sanitare specifice si/sau redistribuirea acestora la alte unităti sanitare care au realizat indicatori peste cei contractati în cadrul subprogramelor de sănătate.

4.4. Pentru programele, respectiv subprogramele de sănătate, pentru care medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt achizitionate prin licitatie la nivel national, se vor aplica responsabilitătile specifice derulării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate cuprinse în ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

4.5. Trimestrial, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va transmite Ministerului Sănătătii un raport privind derularea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate. Acest raport va fi transmis după încheierea controlului trimestrial realizat de casele de asigurări de sănătate la unitătile sanitare prin care se derulează programe, respectiv subprograme de sănătate, si va contine:

– situatia centralizată a indicatorilor fizici si de eficientă pentru fiecare program, respectiv subprogram de sănătate;

– aspecte deosebite în derularea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate;

– eventualele propuneri de îmbunătătire a activitătilor pe programe.

5. Controlul raportării indicatorilor specifici

5.1. Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv subprogramele de sănătate, pentru care medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt achizitionate prin licitatie la nivel national, se efectuează potrivit prevederilor ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

6. Contabilitatea operatiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate potrivit art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare

Operatiunile financiare si de gestionare rezultate din derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale specifice, necesare realizării programelor sau subprogramelor de sănătate, se

înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a unitătilor sanitare beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, astfel cum se mentionează în cele ce urmează: A. Înregistrarea în contabilitatea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

a) Înregistrarea contravalorii facturilor prezentate de furnizori privind livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice către unitătile sanitare prin care se derulează programe, respectiv subprograme de sănătate, finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate:

 

410 “Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget“

– analitic

– capitolul 62.16 “Servicii medicale si medicamente“

– subcapitolul “Medicamente si/sau materiale sanitare specifice utilizate în spital si ambulatoriu pentru unele boli cronice si specialitatea clinice pe bază de programe“

– articolul 25 “Materiale si prestări de servicii cu caracter medical“

= 234 “Furnizori“

 

b) Plata facturilor către furnizori, după verificarea, aprobarea si avizarea acestora.

Plata se efectuează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie.

 

234 «Furnizori»

= 700 “Finantare de la buget privind anul curent“

– analitic, capitol, subcapitol si articol

 

B. Înregistrarea în contabilitatea unitătilor sanitare beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare finantate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate

a) Conform precizărilor prezentelor norme metodologice, valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, reprezintă o finantare efectivă, care se înregistrează în creditul contului 527 “Venituri din activitatea sanitară“, în contul analitic “Valoarea medicamentelor si/sau materialelor specifice primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate“. În cazul în care o unitate sanitară execută mai multe programe, respectiv subprograme de sănătate, acest cont analitic se conduce pentru fiecare program sau subprogram de sănătate.

b) Unitătile sanitare au obligatia să prevadă la partea de cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli, la art. 23.04 “Medicamente si/sau materiale sanitare pentru programe, respectiv subprograme de sănătate“, valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, prevăzute a fi primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate.

c) Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, primite si receptionate de la furnizori pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, se înregistrează pe baza documentelor legale:

 

600.01 “Medicamente si materiale sanitare“

– analitic – pe sortimente si programe, respectiv subprograme de sănătate

 

= 527 “Venituri din activitatea sanitară“

– analitic – “Valoarea medicamentelor si/sau materialelor specifice, primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate“

 

d) Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, consumate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate:

 

427 “Cheltuieli din activitatea sanitară,

conform O.U.G. nr. 150/2002“

– analitic

– art. 23.04 “Medicamente si materiale sanitare pentru programele, respectiv subprogramele de sănătate“, desfăsurate pe programe, respectiv subprograme de sănătate

= 600.01 “Medicamente si/sau materiale sanitare“

– analitic – pe sortimente si programe, respectiv subprograme de sănătate

 

7. Dispozitii finale

7.1. Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică în cazul centrelor-pilot nominalizate în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004, pentru care achizitia serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală externalizate se realizează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.487/2004.

7.2. Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Furnizorul ...................................................

 

ADRESĂ DE INFORMARE

 

Către

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, telefon ............., fax ..........

 

Stimati domni,

 

Prin prezenta vă înstiintăm că la data de ........................... au fost expediate medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, aferente transei (comenzii) din luna ......................, conform graficului de livrare anexat la Contractul de furnizare nr. .............. din data .............................. .

Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice au fost expediate în cantitătile stabilite (prin graficul de livrare anexat la contract) la sediul spitalelor nominalizate.

În cazul în care doriti informatii suplimentare, vă rugăm să îl/o contactati pe domnul/doamna  ...................................... .

Vă multumim pentru colaborare.

 

Data .............

 

Furnizor,

.............................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

.....................................................................................................

Nr. ............/data

 

SOLICITARE DE LIVRARE LUNARĂ DE MEDICAMENTE

SI/SAU MATERIALE SANITARE SPECIFICE

 

Către

...........................

(numele furnizorului)

 

Stimati domni,

În acord cu Contractul nr. .................. din data de .........................., vă solicităm livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, în următoarele cantităti:

 

Nr.

crt.

DCI

Denumirea comercială

Forma

Cantitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentionăm că aceste medicamente si/sau materiale sanitare specifice sunt aferente perioadei ..............., conform graficului de livrare anexat la contracte.

 

.............................................................

(semnătura ordonatorului principal de credite)

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Spitalul ........................................................

Localitatea ..................................................

Nr. ........../data ...................

 

PRCES-VERBAL DE RECEPTIE

 

Încheiat între Spitalul .............................................., reprezentat de domnul/doamna ...............,

în calitate de beneficiar final, si Societatea Comercială ................................................................ (denumirea si sediul societătii), reprezentată prin domnul/doamna ................................................................., în calitate de furnizor.

În conformitate cu prevederile Contractului nr. .......................... din data de ........................, încheiat între Societatea Comercială ..................................., în calitate de furnizor, si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si în urma solicitării de livrare lunară, înregistrată cu nr. ................ din data de ............................, s-au livrat medicamentele si/sau materialele sanitare specifice în forma si în cantitătile mentionate în anexă.

La receptie s-a constatat că livrarea corespunde:

– din punct de vedere cantitativ, cu cea din graficul de livrare;

– din punct de vedere al denumirii si formei, cu anexa privind propunerea tehnică;

– din punct de vedere calitativ a fost transportată în acord cu conditiile mentionate în instructiunile medicamentelor si nu sunt constatate deteriorări; termenul de valabilitate rămas este de cel putin un an sau mai mare de 80% din termenul total de valabilitate a produselor;

– seriile lotului sunt vizibile si usor de identificat pe ambalajele mari, precum si pe cele individuale.

Alte comentarii si/sau observatii*): ..........................................................................................…..

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Data ..............................

 

Am primit,

Spitalul .......................................

.....................................................

(semnătura autorizată)

Am predat,

Furnizorul,

.....................................................

(semnătura autorizată)

 


*) Cu privire la lipsuri, deteriorări, termene de valabilitate.