MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 959         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 octombrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

290. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români

 

1.002. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români

 

292. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

1.004. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

294. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

1.006. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

296. – Lege pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român

 

1.008. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 489 din 29 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Sistemul national informatic de evidentă a populatiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de către Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare C.N.A.B.D.E.P., si reprezintă ansamblul activitătilor desfăsurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, emiterea si evidenta documentelor de stare civilă, a cărtilor de identitate, a cărtilor de alegător si a altor documente necesare persoanei în relatiile cu statul.“

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – (1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, cetăteanului român si care face dovada identitătii, a domiciliului si, după caz, a resedintei titularului acestuia.

Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin act de identitate se întelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.

(3) Buletinele de identitate, eliberate în conditiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.“

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – Dovada identitătii si a cetăteniei române în cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al părintelui la care locuieste statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului său legal, precum si cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27.“

4. La articolul 13, alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însotit de unul dintre părinti sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistentă socială sau de persoana căreia i-a fost încredintat în plasament.

..........................................................................................

(5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identitătii. Pentru persoana care nu detine astfel de documente ori în situatia în care se constată diferente între fizionomia solicitantului si documentele prezentate sau informatiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identitătii de către structura teritorială a politiei.“

5. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:

“(8) Pentru testarea si urmărirea functionării aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum si pentru sprijinirea structurilor cu atributii în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează si de către Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, de către serviciile publice comunitare judetene de evidentă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti.“

6. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligatia să solicite serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele mentionate la art. 13 alin. (3) si (4).“

7. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Politistul care constată una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) este obligat să retină actul de identitate si să îl depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidentă a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte împrejurările si motivul retinerii.“

8. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidentă a persoanelor.“

9. La articolul 25, alineatul (1) se abrogă.

10. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – (1) Domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declară că are locuinta principală.

(2) Domiciliul minorului este la părintii săi sau la acela dintre părinti la care el locuieste statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredintat în plasament.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică si în cazul persoanei fizice puse sub interdictie.“

11. La articolul 27, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.“

12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art.28. – Declaratia de primire în spatiu a găzduitorului poate fi dată în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, a politistului de sigurantă publică, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.“

13. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art.29. – Resedinta este adresa la care persoana fizică declară că are locuinta secundară, alta decât cea de domiciliu.“

14. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.30. – (1) Resedinta se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieste mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinta secundară.“

15. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.31. – (1) Pentru înscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate si cu unul dintre documentele prevăzute la art. 27.“

16. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) În situatia prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea mentiunii comunică serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor situatia intervenită.“

17. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.35. – Persoana care găzduieste o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a), are obligatia de a anunta politia sau serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.“

18. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cartea de imobil se întocmeste si se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociatia de proprietari; în cazul asociatiei de proprietari, responsabilul cărtii de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociatiei.“

19. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art.42. – Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23 si art. 37 alin. (4), cu amendă de la 25 lei (RON) la 50 lei (RON);

b) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) si (3), art. 38 si 39, cu amendă de la 40 lei (RON) la 80 lei (RON);

c) nerespectarea dispozitiilor art. 24 si 35, cu amendă de la 75 lei (RON) la 150 lei (RON).“

20. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art.47. – Forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cărtii de imobil se stabilesc de Ministerul Administratiei si Internelor, la propunerea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a C.N.A.B.D.E.P., si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.“

Art. II. – În tot cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, precum si în toate actele normative în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acestei ordonante de urgentă, sintagmele “Registrul permanent de evidentă a populatiei“ (R.P.E.P.), “dovada domiciliului“ si “dovada resedintei“ se înlocuiesc cu sintagmele “Registrul national de evidentă a persoanelor“ (R.N.E.P.), “dovada adresei de domiciliu“ si “dovada adresei de resedintă“.

Art. III. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2005.

Nr. 290.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 1.002.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 14 iulie 2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 19 iulie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2005.

Nr. 292.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 1.004.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 26 mai 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2005.

Nr. 294.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 1.006.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 665/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate pentru desfăsurarea activitătii miscării olimpice române, a altor actiuni de natură sportivă si de natură economică.“

2. După alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Actiunile de natură economică, precum stagii de perfectionare, actiuni de reprezentare, protocol, actiuni oficiale, vor fi desfăsurate cu respectarea interdictiei prevăzute la alin. (3), astfel încât să nu afecteze actiunile de natură sportivă. Veniturile realizate din activităti economice, după acoperirea costurilor aferente, vor fi utilizate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (4) si a obiectivelor pentru care Comitetul Olimpic Român a fost autorizat, conform statutului propriu.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2005.

Nr. 296.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 1.008.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 489

din 29 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Irina Loredana Lăpădat – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Gabriela Grigore în Dosarul nr. 314/P/2005 al Tribunalului Arges – Sectia penală – Complet specializat anticoruptie.

La apelul nominal răspunde partea Societatea Comercială “Banc Post“ – S.A., reprezentată prin consilier juridic. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea Societatea Comercială “Banc Post“ – S.A. solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând că, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, redactarea defectuoasă a unui text de lege nu poate face obiect al controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 314/P/2005, Tribunalul Arges – Sectia penală – Complet specializat anticoruptie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Gabriela Grigore în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat utilizează sintagmele “bani, bunuri sau alte foloase necuvenite“, respectiv “utilizarea creditelor sau a subventiilor“, fără “o explicitare clară“ a acestora, ceea ce este de natură să încalce dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 45 si art. 124 alin. (1) si (2). Se arată că este încălcată prezumtia de nevinovătie prin faptul că simpla folosire a unor credite în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate este prezumată a fi obtinere de foloase necuvenite, apreciindu-se că “interesele finantatorului [...] ar fi protejate prin introducerea unei alte sintagme, anume «dacă s-a produs o pagub㻓. Totodată, se subliniază că “legea vizează situatia utilizării unor subventii sau a unor credite preferentiale, tot cu caracter de subventie/facilitate, în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate“.

Tribunalul Arges – Sectia penală – Complet specializat anticoruptie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu încalcă nici una dintre prevederile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile art. 21 alin. (3) si cele ale art. 23 alin. (1) din Constitutie, invocate de autoarea exceptiei în motivarea acesteia, nu au relevantă în cauză. Cât priveste critica formulată în raport de prevederile art. 45 din Constitutie, se arată că nu poate fi retinută, întrucât norma constitutională invocată garantează accesul liber al persoanei la o activitate economică si libera initiativă numai dacă acestea sunt exercitate în conditiile legii.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispozitiile art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 nu opresc părtile interesate de a se adresa instantelor judecătoresti, de a fi apărate si de a beneficia de un proces echitabil, incriminarea unor fapte ca fiind infractiuni nefiind de natură să limiteze accesul liber la justitie. Totodată, se apreciază că dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 23 alin. (1), art. 45 si 124, invocate de asemenea în motivarea exceptiei, nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, potrivit cărora: “Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârsite în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

[...] c) utilizarea creditelor sau a subventiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.“

Autoarea exceptiei sustine că aceste dispozitii legale sunt contrare prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 45 si art. 124 alin. (1) si (2), având următorul cuprins:

– Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“;

– Art. 23 alin. (1): “Libertatea individuală si siguranta persoanei sunt inviolabile.“;

– Art. 45: “Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora în conditiile legii sunt garantate.“;

– Art. 124 alin. (1) si (2): “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.“

Se sustine, în esentă, că textul criticat este defectuos redactat, fiind încălcată prezumtia de nevinovătie prin aceea că simpla folosire a unor credite în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate este prezumată a fi obtinere de foloase necuvenite. Se apreciază că se impune completarea acestuia cu sintagma «dacă s-a produs o pagubă».

Examinând exceptia de neconstitutionalitate Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale, si, în esentă, cu aceeasi motivare, de exemplu prin Decizia nr. 227 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 17 iunie 2005. Cu acel prilej, respingând exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, Curtea a retinut că prin incriminarea faptei de utilizare a creditelor sau a subventiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate nu este îngrădită libertatea economică, întrucât art. 45 din Legea fundamentală garantează exercitarea liberei initiative si accesul persoanei la o activitate economică “în conditiile legii“, iar textul de lege criticat nu face decât să sanctioneze nerespectarea unor astfel de conditii legale. De asemenea, Curtea a retinut că art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 nu contine nici o prevedere de natură să împiedice părtile interesate să se prevaleze, fără nici o îngrădire, de toate garantiile care caracterizează dreptul la un proces echitabil, reglementat de dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), si nu aduce atingere libertătii individuale sau principiilor constitutionale care guvernează înfăptuirea justitiei, întrucât nu afectează în vreun fel impartialitatea, unicitatea, egalitatea si independenta acesteia. Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Cât priveste criticile privind lipsa de claritate a textului ce face obiectul exceptiei, precum si propunerea în sensul completării sale cu sintagma «dacă s-a produs o pagubă», acestea excedează competentei Curtii, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“, si, prin urmare, nu are competenta de a cenzura o eventuală redactare defectuoasă a textului legal criticat si nici de a face propuneri de lege ferenda. În acest sens, Curtea Constitutională a statuat în mod constant în jurisprudenta sa faptul că nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică, spre a îndeplini rolul de legislator pozitiv.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Gabriela Grigore în Dosarul nr. 314/P/2005 al Tribunalului Arges – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat