MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 795         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 septembtie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 396 din 12 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305, ale art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

424. – Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Marian Eftimescu din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

471.– Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 19–2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă“

 

1.358. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 396

din 12 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305, ale art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă

 

Ion Predescu – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Rusu – procuror

Benke Károly – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305, ale art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Aurelian-Ionel Zanfirescu în Dosarul nr. 114/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei prin mandatar, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită Curtii amânarea pronuntării pentru a depune note scrise în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii formulate.

Curtea respinge cererea de amânare a pronuntării formulată de reprezentantul autorului exceptiei si îi pune în vedere acestuia să depună notele scrise până la terminarea sedintei de judecată.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, arătând că inadmisibilitatea probelor în recurs, altele decât înscrisurile, se aplică tuturor părtilor în proces, ceea ce nu contravine dispozitiilor art. 16 din Constitutie. În acest sens se invocă si Decizia Curtii Constitutionale nr. 234 din 5 iulie 2001. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă, se apreciază că aceasta este inadmisibilă, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, întrucât autorul exceptiei critică faptul că dispozitiile respective nu prevăd si o “aderare la recurs“.

În subsidiar se arată că prevederile legale criticate nu contravin textelor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, si nici art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 114/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305, ale art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Aurelian-Ionel Zanfirescu într-o cauză

având ca obiect judecarea recursului declarat împotriva unei sentinte prin care s-a solutionat un litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 305, ale art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16, 21 si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Autorul exceptiei arată că prin prevederile art. 305 din Codul de procedură civilă “este prohibită, între altele, si administrarea probei cu martori în recurs, fără a se face distinctie după cum recursul este sau nu singura cale de atac aflată la dispozitia părtilor“. În consecintă, se apreciază că “în cauzele în care recursul este singura cale de atac [...] dispozitiile art. 305 din Codul de procedură civilă instituie o îngrădire a accesului liber la justitie, astfel cum este acesta garantat de Constitutie, de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si de Declaratia Universală a Drepturilor Omului“. Totodată, se arată că, anterior modificării art. 305 din Codul de procedură civilă prin Legea nr. 59/1993, “administrarea probei cu martori în recurs era pe deplin admisibilă“.

De asemenea, autorul exceptiei consideră că dispozitiile art. 315 alin. 4 si cele ale art. 316 din Codul de procedură civilă încalcă textul art. 21 din Constitutie, întrucât prevăd “imposibilitatea exercitării unei căi de atac – «aderare» – prevăzută de legea procesual civilă expres pentru situatia apelului, dar înlăturată în cazul hotărârilor pentru care recursul este singura cale de atac, situatie în care recursul este cale devolutivă de atac“. În consecintă, se consideră că aceste dispozitii “creează o discriminare în raport cu partea care poate declara recurs si în raport cu situatia în care exista posibilitatea exercitării apelului“, ceea ce este contrar textului art. 16 din Constitutie. Totodată, se sustine că sunt încălcate si prevederile art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs efectiv.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, instanta arată că “recursul este o cale extraordinară de atac, de reformare, nedevolutivă si, în principiu, nesuspensivă de executare, prin care se exercită controlul de legalitate asupra hotărârilor recurate“. Se apreciază că, în cazul prevăzut de art. 3041 din Codul de procedură civilă, nu se poate sustine că “recursul ar îmbrăca caracterul unei căi ordinare de atac, asemenea apelului, si s-ar confunda cu acesta“. Totodată, se arată că, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, conditiile si procedura de exercitare a căilor de atac se stabilesc prin lege, domeniu, de altfel, reglementat de prevederile legale criticate.

Instanta opinează că textele legale considerate a fi neconstitutionale “controlează din punct de vedere legal cadrul de judecare a recursului“, ceea ce nu este de natură a contraveni principiilor constitutionale prevăzute de dispozitiile art. 16 si 21. Totodată, se arată că “atât timp cât legiuitorul nu a reglementat aderarea la recurs, dispozitiile art. 316 din Codul de procedură civilă nu pot fi apreciate ca neconstitutionale“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima  punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, se apreciază că, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul “poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, [si, în consecintă,] accesul liber la justitie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a le utiliza, în formele si în modalitătile prevăzute de lege“. Totodată, se consideră că dispozitiile criticate urmăresc “instaurarea unui climat de ordine, indispensabil, în vederea exercitării dreptului constitutional prevăzut de art. 21 [din Constitutie], prevenindu-se, astfel, abuzurile si asigurându-se protectia drepturilor si intereselor legitime ale celorlalte părti“. În acest sens se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, se arată că textele legale criticate “instituie un tratament juridic egal pentru toate părtile aflate în aceeasi situatie procesuală, fără nici o discriminare pe criterii arbitrare“, ceea ce nu este de natură a încălca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Totodată, Avocatul Poporului apreciază că nici prevederile art. 21 din Constitutie nu sunt încălcate, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, este de competenta exclusivă a legiuitorului “instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, respectiv reglementarea conditiilor de judecată a recursului“. În acest sens este invocată si Decizia Curtii Constitutionale nr. 92 din 11 septembrie 1996.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de autorul exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 305, ale art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

– Art. 305: “În instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor.“;

– Art. 315 alin. 4: “La judecarea recursului, precum si la rejudecarea procesului după casarea hotărârii de către instanta de recurs, dispozitiile art. 296 sunt aplicabile în mod corespunzător.“;

– Art. 316: “Dispozitiile de procedură privind judecata în apel se aplică si în instanta de recurs, în măsura în care nu sunt potrivnice celor cuprinse în acest capitol.“

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 si 21. Curtea observă că, astfel cum rezultă din motivarea exceptiei, autorul acesteia invocă în sustinerea ei numai prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1)–(3), care au următorul cuprins:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 21 alin. (1)–(3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“

Totodată, autorul exceptiei invocă în sustinerea acesteia Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referindu-se, în special, la dispozitiile art. 13 ale acesteia privind dreptul la un recurs efectiv, si Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Textul art. 13 din Conventie are următorul cuprins:

– Art. 13: “Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au actionat în exercitarea atributiilor lor oficiale.“

În esentă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciază că neaplicarea procedurii de aderare la apel si în ceea ce priveste recursul, precum si imposibilitatea de a aduce probe noi în recurs fată de judecata în fond, altele decât înscrisurile, sunt de natură a încălca atât prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 21 alin. (1)–(3) din Constitutie, cât si pe cele ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, Curtea retine că prin Decizia nr. 234 din 5 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 7 septembrie 2001, a statuat că “trăsătura esentială a statului de drept o constituie suprematia Constitutiei si obligativitatea respectării legii. Or, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie [devenit art. 126 alin. (2), după revizuirea si republicarea Constitutiei], «Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege», iar conform art. 128 [devenit art. 129] din Legea fundamentală, «Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii». Din analiza celor două texte constitutionale rezultă că reglementarea conditiilor si a procedurii de exercitare a căilor de atac se stabileste prin lege [...]. În consecintă, dispozitia cuprinsă în art. 305 din Codul de procedură civilă, conform căreia «În instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia înscrisurilor», reprezintă o normă prin care se stabileste, în raport cu celelalte dispozitii care reglementează sistemul probelor si cel al căilor de atac, o regulă de bază a judecării recursului.

Este, de altfel, semnificativ faptul că, în urma modificărilor si completărilor aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, în prezent recursul este o cale extraordinară de atac. Or, se justifică si din acest punct de vedere deosebirea fată de apel în ceea ce priveste inadmisibilitatea probelor noi, cu exceptia înscrisurilor“.

Neexistând elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

II. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că, astfel cum rezultă din memoriul formulat de autorul exceptiei, acesta sugerează că solutia problemei pe care o ridică ar fi prevederea explicită în lege a posibilitătii “aderării la recurs“, ceea ce însă ar constitui o completare a Codului de procedură civilă. Or, conform dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu poate prin decizia sa să modifice sau să completeze prevederile supuse controlului, exceptia, sub acest aspect, fiind inadmisibilă.

Totodată, Curtea retine că în cauză nu se pune o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, care este de competenta exclusivă a instantelor de judecată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Aurelian-Ionel Zanfirescu în Dosarul nr. 114/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

II. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 4 si ale art. 316 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 iulie 2005.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Marian Eftimescu din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

 

Tinându-se cont de cererea domnului Mihai Marian Eftimescu, adresată primului-ministru al României, referitoare la eliberarea sa din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/8.731 din 12 august 2005,

având în vedere cererea persoanei sus-mentionate, înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 9.765/CSM din 12 august 2005, privitoare la încetarea detasării sale la Ministerul Justitiei, dispuse în baza Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 18 din 2 martie 2005,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Marian Eftimescu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

 

Bucuresti, 24 august 2005.

Nr. 424.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 19 – 2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si înfiintarea Societătii Comerciale “ISCIR–CERT“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. I. – Se modifică si se completează Prescriptia tehnică PT R 19 – 2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 13 martie 2003, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

La capitolul I, punctul 1.2 “Domeniu de aplicare“ va avea următorul cuprins:

“1.2. Prezenta prescriptie tehnică se aplică echipamentelor si instalatiilor montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii, spatiilor de joacă si sporturi extreme.

Echipamentele de joacă pentru copiii la care miscarea acestora sau initierea acesteia se datorează utilizării greutătii corporale, în plan orizontal, în plan vertical sau pe plan înclinat, nu necesită autorizarea ISCIR Inspect, acestea trebuind doar certificate de către organismele abilitate.

Fabricatia, montarea-instalarea, punerea în functiune, utilizarea si întretinerea se vor efectua în conformitate cu SR EN 1176-2002, fiind responsabilitatea proprietarului/detinătorului.

Nu fac obiectul prezentei prescriptii tehnice echipamentele si instalatiile montate si utilizate în spatiile de joacă aflate pe domeniul privat si folosite numai pentru uz propriu.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 1. – Controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, constatarea si sanctionarea contraventiilor corespunzătoare, prevăzute la art. 58 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n) si o) si la art. 61 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, la art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, la art. 55 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, la art. 11 din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările si completările ulterioare, la art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfă, la art. 12 lit. c), e) si g) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză se efectuează de personalul împuternicit de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, în baza legitimatiei nominale de control, ale cărei model, formă si continut sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Locul de încadrare, functiile si competenta de control, constatare si sanctionare a contraventiilor ale personalului împuternicit de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Iuliu Winkler,

ministru delegat pentru comert

 

Bucuresti, 18 august 2005.

Nr. 471.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

În temeiul prevederilor art. 60 lit. a) si ale art. 61 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 9 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 13 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, ale art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, ale art. 13 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 30 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfă, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite prezentul ordin.

Art. 3. – Modul de eliberare a legitimatiilor de control si evidenta controalelor executate în baza acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. – Modelul si continutul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se aprobă prin decizie a directorului general al Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. si contin datele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Inspectoratul rutier din cadrul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispozitiile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 658/2002 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2002, se abrogă.

Art. 8. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 17 august 2005.

Nr. 1.358.

 

ANEXE

 

MODUL DE  ELIBERARE

a legitimatiilor de control si evidenta controalelor executate în baza acestora

 

1. Legitimatiile de control se atribuie de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si se eliberează de către Inspectoratul rutier din cadrul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R., care va tine evidenta acestora într-un registru.

2. Anual legitimatiile de control se vor viza pentru valabilitate de către secretarul de stat coordonator al activitătii de transport rutier.

3. Pentru personalul încadrat la sediul central, la agentiile Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. si la serviciile de inspectie si control frontieră eliberarea legitimatiilor de control se face la cererea acestora, adresată inspectorului-sef al Autoritătii Rutiere Române – A.R.R.

4. Lista nominală a persoanelor din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cuprinse în anexa nr. 2, care beneficiază de legitimatii de control, se aprobă de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea secretarului general al ministerului.

5. Inspectoratul rutier din cadrul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. va tine evidenta centralizată a tuturor controalelor executate de agentiile teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române – A.R.R., serviciile de inspectie si control teritoriale, precum si de personalul propriu, în baza prevederilor art. 58 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n) si o) si ale art. 61 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 55 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, ale art. 11 din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfă, precum si ale art. 12 lit. c), e) si g) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză.