MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 796         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

16. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 8/2005 privind înfiintarea Comisiei speciale pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

DECIZII

 

8. – Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. – Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar si al contabilitătii publice

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea nr. 1 (solutionare amiabilă) în cauza Moldovan si altii împotriva României (cererile nr. 41.138/98 si 64.320/01)

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 8/2005 privind înfiintarea Comisiei speciale pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Senatului nr. 8/2005 privind înfiintarea Comisiei speciale pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 25 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– la nr. crt. 2 din anexă “Componenta nominală a Comisiei speciale pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului“, doamna senator Norica Nicolai, Grupul parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L.–P.D., se înlocuieste, în perioada 1–4 septembrie 2005, cu domnul senator Mario-Ovidiu Oprea, Grupul parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L.–P.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 august 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 august 2005.

Nr. 16.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

 

În temeiul art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată, Camera Deputatilor este convocată în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005 în ziua de luni, 5 septembrie 2005, ora 14,00.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 august 2005.

Nr. 8.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar si al contabilitătii publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Reglementări ale unor operatiuni bugetare si contabile

 

SECTIUNEA 1

Reglementări cu privire la utilizarea unor fonduri publice

 

Art. 1. – Sumele necesare continuării finantării măsurilor din cadrul programului ISPA, în cazul indisponibilitătii temporare a sumelor de cofinantare asigurate prin tragerile din împrumuturile contractate de Ministerul Finantelor Publice cu Banca Europeană de Investitii, se prevăd în bugetul de stat la pozitia “Transferuri aferente Fondului national de preaderare“, în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale“.

Art. 2. – Dobânda acumulată la disponibilitătile din contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene, aflate în conturile Fondului national si ale agentiilor de implementare în cadrul programului PHARE, se utilizează începând cu memorandumurile de finantare PHARE 2003 pentru finantarea costurilor bancare ale transferurilor de fonduri de la agentiile de implementare către contractori/ beneficiari, urmând ca dobânda netă rămasă la finalizarea memorandumului de finantare să se constituie venit al bugetului de stat si care va fi utilizat de către Fondul national pentru finantarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice la pozitia “Transferuri aferente Fondului national de preaderare“ – “Actiuni generale“.

Art. 3. – Dobânda acumulată la disponibilitătile din contributia financiară nerambursabilă a Comunitătii Europene, aflate în conturile Fondului national si ale agentiilor de implementare în cadrul programului ISPA, poate fi folosită pentru asigurarea cofinantării nationale sau pentru finantarea unor componente suplimentare ale măsurilor ISPA la finalizarea programului, cu acordul Comisiei Europene.

Art. 4. – În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acestuia, privind cheltuielile cu salariile, numărul de posturi si fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si cu încadrarea în cheltuielile cu salariile si numărul maxim de posturi aprobate pe anul 2005.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reglementări privind preluarea în evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice a participatiilor statului la unele institutii financiare internationale

 

Art. 5. – Se aprobă preluarea în evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice din evidentele contabile ale Băncii Nationale a României, începând cu trimestrul III al anului 2005, a participatiilor statului la institutii financiare internationale, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Denumirea institutiilor financiare

internationale

Nr. de actiuni

Valuta

Suma în valută

confirmată de organismele

internationale

Echivalent RON

(curs B.N.R. valabil

la data de 1 iulie 2005)

1.

Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)

9.600

USD

16.804.955,20

89.165.691,59

EUR

10.800.000,00

2.

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD)

4.011

USD

30.508.591,50

97.944.688,14

3.

Corporatia Financiară Internatională (CFI)

2.661

USD

2.661.000,00

7.953.995,10

4.

Agentia Multilaterală pentru Garantarea Investitiilor (MIGA)

978

USD

2.008.836,00

6.004.611,69

 

 

TOTAL:

 

USD

51.983.382,70

 

201.068.986,52

EUR

10.800.000,00

 

Art. 6. – Din suma de 30.508.591,50 USD, reprezentând participatia statului la BIRD, 27.457.732,35 USD reprezintă participatia României în monedă natională. Mentinerea valorii cotei de participare la capitalul BIRD în monedă natională se face prin procedura stabilită de institutiile financiare internationale.

Art. 7. – Operatiunile prevăzute la art. 5 se evidentiază în situatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României, corespunzătoare lunii iulie 2005.

 

SECTIUNEA a 3-a

Scutiri de la plata taxelor, tarifelor si comisioanelor

 

Art. 8. – Transferul actiunilor detinute de stat către Fondul Proprietatea constituit potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si transferul actiunilor de la Fondul Proprietatea către titularii titlurilor de despăgubire sau dobânditorii acestora, atât în registrul comertului, cât si în registrul de evidentiere a actionarilor sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife ori comisioane.

 

SECTIUNEA a 4-a

Măsuri pentru finantarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti

 

Art. 9. – (1) Din fondul constituit în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, se poate asigura participarea, în mod exceptional, la reconstruirea/repararea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale în anul 2005 – inundatii si/sau alunecări de teren, prin cofinantarea unor actiuni ale autoritătilor administratiei publice locale.

(2) Localitătile, actiunile si sumele ce se acordă potrivit prevederilor alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este autorizat să opereze modificările corespunzătoare în bugetul activitătilor finantate integral din venituri proprii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

 

SECTIUNEA a 5-a

Interpretarea unor dispozitii legale

 

Art. 10. – În cadrul art. 1 si 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările si completările ulterioare, termenii si expresiile următoare se interpretează după cum urmează:

a) în sensul art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000, expresia produse petroliere livrate se referă la produse livrate pe piata internă;

b) în sensul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000, expresia destinatia produsului se referă la categoria de folosintă si tipurile de utilizatori ai produsului în cauză, iar nu la localizarea utilizatorilor.

 

CAPITOLUL II

Modificarea si completarea unor acte normative în domeniul financiar

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) agentia de implementare este persoana juridică sau institutia publică responsabilă cu implementarea proiectului, desemnată în cadrul memorandumului de finantare încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană, care va întocmi actul de control cu valoare de titlu de creantă.“

2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(3) Titlul de creantă este actul/documentul prin care se stabileste si se individualizează obligatia de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă, întocmit de agentiile de implementare în cadrul programelor PHARE si ISPA, precum si de Agentia SAPARD în cadrul programului SAPARD, după cum urmează:

a) actul/documentul de constatare si stabilire a obligatiilor de plată privind creantele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare, care se emite de către agentiile de implementare în cadrul programelor PHARE si ISPA, precum si de Agentia SAPARD în cadrul programului SAPARD;

b) hotărârea judecătorească executorie, prin care se stabileste obligatia de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă;

c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constată si se individualizează creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă.

(4) Titlul de creantă constituie înstiintare de plată si va cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum si elemente specifice, acolo unde este necesar.“

3. După alineatul (4) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Titlul de creantă se aduce la cunostintă debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, care reglementează comunicarea actului administrativ fiscal.“

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – Pentru recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau fraudă Agentia Natională de Administrare Fiscală si ceilalti creditori bugetari care administrează, potrivit legii, creantele bugetului Comunitătii Europene si ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)–f) si i) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)–d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare, respectiv, după caz, compartimentele de specialitate din cadrul organelor teritoriale subordonate, sunt abilitati să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

Art. II. – La articolul 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

“g) activitătile de asigurări si ale caselor de pensii, precum si activitătile de intermedieri financiare, inclusiv activitătile auxiliare acestora, cu exceptia activitătilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operatiunile efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;“.

Art. III. – La articolul 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 5 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cazuri temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la solicitarea ministrului educatiei si cercetării, ministrului sănătătii, respectiv a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, ministrul finantelor publice poate aproba achizitii de mobilier necesar desfăsurării în bune conditii a activitătii institutiilor publice din domeniul învătământului si sănătătii, cu încadrare în bugetul aprobat pe anul 2005.“

Art. IV. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 53.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

FOSTA SECTIE A II-A

 

HOTĂRÂREA Nr. 1

(solutionare amiabilă)

în cauza Moldovan si altii împotriva României

 

(cererile nr. 41.138/98 si 64.320/01)

Strasbourg, 5 iulie 2005

 

Această hotărâre este definitivă (cu privire la reclamantii Valentina Rostas, Lucretia Rostas, Silvia Moldovan, Eleonora Rostas, Octavian Rostas, Bazil Moldovan, Ghioloanca Lăcătus, Adrian Moldovan, Lucretia Moldovan, Maria Lăcătus, Ferdinand Lăcătus, Adrian Moldovan, Petru “Gălbinus“ Lăcătus, Petru “Petrisor“ Lăcătus, Persida Dorina Rostas, Mariana Moldovan, Bazil-Sami Lăcătus si Lucaci Moldovan), dar poate fi supusă unor modificări de formă.

În cauza Moldovan si altii împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a II-a), reunită într-o cameră formată din:

domnul J.-P. Costa, presedinte,

domnul L. Loucaides,

domnul C. Bîrsan,

domnul K. Jungwiert,

domnul V. Butkevych,

doamna W. Thomassen,

doamna A. Mularoni, judecători,

si doamna S. Dollé, grefier de sectie,

după ce a deliberat în secret la 3 iunie 2003 si 16 iunie 2005, pronuntă prezenta hotărâre, adoptată la această ultimă dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află două cereri (nr. 41.138/98 si 64.320/01) împotriva României, adresate Comisiei Europene a Drepturilor Omului (Comisia) în temeiul fostului art. 25 al Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia) la data de 14 aprilie 1997 si Curtii Europene a Drepturilor Omului (Curtea) la data de 9 mai 2000. Reclamantii sunt 25 de cetăteni români de origine romă: primul reclamant, Iulius Moldovan, s-a născut în 1959; al doilea reclamant, Melenuta Moldovan, s-a născut în 1963; al treilea reclamant, Valentina Rostas, s-a născut în 1964; al patrulea reclamant, Lucretia Rostas, s-a născut în 1950; al cincilea reclamant, Silvia Moldovan, s-a născut în 1955; al saselea reclamant, Eleonora Rostas, s-a născut în 1956; al saptelea reclamant, Octavian Rostas, s-a născut în 1958; al optulea reclamant, Bazil Moldovan, s-a născut în 1943; al nouălea reclamant, Maria Moldovan, s-a născut în 1940; al zecelea reclamant, Ghioloanca Lăcătus, s-a născut în 1933; al unsprezecelea reclamant, Adrian Moldovan (domiciliat în Hădăreni nr. 195A), s-a născut în 1943; al doisprezecelea reclamant, Lucretia Moldovan, sotia celui de-al optulea reclamant, s-a născut la o dată necunoscută; al treisprezecelea reclamant, Maria Lăcătus, sotia celui de-al nouăsprezecelea reclamant, s-a născut în 1959; datele de nastere ale celui de-al paisprezecelea, cincisprezecelea, saisprezecelea, saptesprezecelea, optsprezecelea si nouăsprezecelea reclamant – Otilia Rostas, Ferdinand Lăcătus, Adrian Moldovan (domiciliat în Hădăreni nr. 170), Petru “Gălbinus“ Lăcătus (domiciliat în Hădăreni nr. 51), Petru “Petrisor“ Lăcătus (domiciliat în Hădăreni nr. 115) si Petru “Gruia“ Lăcătus (domiciliat în Hădăreni nr. 114) – sunt necunoscute; al douăzecilea reclamant, Maria Florea Zoltan, s-a născut în 1964; al douăzeci si unulea reclamant, Persida Dorina Rostas, s-a născut în 1970; al douăzeci si doilea reclamant, Mariana Moldovan, a introdus cererea în numele mamei sale decedate, Rozalia Rostas (datele de nastere necunoscute); al douăzeci si treilea reclamant, Bazil-Sami Lăcătus, fiul celui de-al zecelea reclamant, si cel de-al douăzeci si patrulea reclamant, Lucaci Moldovan, s-au născut, de asemenea, la date necunoscute, iar al douăzeci si cincilea reclamant, Petru Lăcătus (domiciliat în Hădăreni nr. 148), s-a născut în 1962.

2. Reclamantii din ambele cereri, cu exceptia primului reclamant, domnul Iulius Moldovan, au fost reprezentati în fata Curtii de Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), o organizatie cu sediul la Budapesta, unii dintre ei fiind initial reprezentati de primul reclamant. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul său, doamna R. Rizoiu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantii au invocat, în special, faptul că distrugerea bunurilor lor în timpul unei revolte care a avut loc în data de 20 septembrie 1993 si consecintele care au decurs din aceasta au reprezentat o încălcare de către statul pârât a obligatiilor ce-i revin în temeiul art. 3, 6, 8 si 14 din Conventie, care garantează, între altele, dreptul de a nu fi supus tratamentelor inumane sau degradante, accesul la instantă în vederea stabilirii corecte a drepturilor si libertătilor civile, dreptul la respectarea vietii private si de familie, precum si a domiciliului si dreptul de a nu fi discriminat în exercitarea drepturilor si libertătilor garantate de Conventie.

4. Cererea nr. 41.138/98 a fost înaintată Curtii la 1 noiembrie 1998, când Protocolul nr. 11 la Conventie a intrat în vigoare (art. 5 § 2 din Protocolul nr. 11).

5. Cererile au fost atribuite Sectiei a II-a a Curtii (regula 52 § 1 din Regulamentul Curtii). În cadrul acestei sectii cauza a fost examinată de o cameră (art. 27 § 1 din Conventie) constituită în conformitate cu regula 26 § 1.

6. La data de 13 martie 2001, Camera a decis reunirea celor două cereri (regula 42 § 1).

7. La 1 noiembrie 2001, Curtea a schimbat compunerea sectiilor (regula 25 § 1). Prezenta cauză a fost atribuită noii Sectii a II-a (regula 52 § 1).

8. Printr-o decizie din 3 iunie 2003 Curtea a declarat cererile partial admisibile.

9. Camera a decis, după consultarea părtilor, că nu este necesară o audiere privind fondul cauzei (regula 59 § 3 in fine), fiecare parte răspunzând în scris observatiilor celeilalte.

10. La 4 si 19 martie 2004, în urma unui schimb de corespondentă, grefierul a propus părtilor să încerce să ajungă la o solutionare amiabilă în sensul art. 38 § 1 (b) din Conventie. La 19 aprilie si 18 mai 2004, următorii 18 reclamanti si Guvernul au depus declaratii formale prin care au acceptat solutionarea amiabilă a cauzei: Bazil Sami Lăcătus, Adrian Moldovan si sotia sa, Silvia Moldovan, Ferdinand Lăcătus, Ghioloanca Lăcătus, Lucaci Moldovan, Octavian Rostas si sotia sa, Eleonora Rostas, Lucretia Rostas, Adrian Moldovan (imobilul nr. 195A), Mariana Moldovan, Maria Lăcătus, Petru “Gălbinus“ Lăcătus, Persida Dorina Rostas, Valentina Rostas, Petru “Petrisor“ Lăcătus, Bazil Moldovan si sotia sa, Lucretia Moldovan.

11. La 19 aprilie 2004, următorii 7 reclamanti au informat Curtea că nu doresc solutionarea amiabilă a prezentei cauze: Iulius Moldovan, Melenuta Moldovan, Maria Moldovan, Petru “Gruia“ Lăcătus, Petru “Dîgăla“ Lăcătus, Otilia Rostas si Maria Floarea Zoltan. Cauza lor formează obiectul unei hotărâri separate care solutionează fondul, adoptată în aceeasi zi cu prezentul text.

12. La 19 aprilie 2004, reprezentantii reclamantilor au informat Curtea că reclamanta Silvia Moldovan a decedat, iar sotul ei, Adrian Moldovan, el însusi reclamant în prezenta cauză, si copiii lor minori, Adrian Silviu si Adriana Moldovan, doresc să continue procesul în numele ei.

13. La 17 august 2004, reprezentantii reclamantilor au informat Curtea că reclamantul Bazil Moldovan a decedat, iar sotia sa, Lucretia Moldovan, si cei 11 copii ai lor doresc să continue procesul.

14. La 1 noiembrie 2004, Curtea a modificat compunerea sectiilor (regula 25 § 1), însă prezenta cauză a fost retinută de fosta Sectie a II-a.

ÎN FAPT

15. Reclamantii sunt toti cetăteni români de origine romă care au locuit în acelasi sat. În septembrie 1993 s-a iscat o ceartă între 3 bărbati romi si un alt sătean, ce a condus la moartea fiului celui din urmă, care a încercat să intervină. Cei 3 bărbati s-au refugiat într-o casă din apropiere. O multime numeroasă si furioasă, în care s-au aflat comandantul postului local de politie si câtiva politisti, s-a adunat în fata casei. Casa a fost incendiată. Doi dintre bărbati au reusit să iasă din casă, dar au fost urmăriti de multime si omorâti în bătaie. Cel de-al treilea a fost împiedicat să iasă din clădire si a murit în incendiu.

Reclamantii au sustinut că politistii au încurajat multimea să distrugă si alte bunuri ale romilor din sat. Până a doua zi, 13 case ale romilor au fost complet distruse, iar alte câteva au fost avariate grav. Multe dintre obiectele personale ale reclamantilor au fost, de asemenea, distruse.

16. După incident, locuitorii romi din Hădăreni au formulat o plângere penală la parchet. Petitionarii au identificat un număr de persoane responsabile pentru evenimentele din 20 septembrie 1993. Printre cei identificati se aflau câtiva politisti.

17. În iulie 1994, 3 civili au fost arestati si acuzati de comiterea infractiunii de omor deosebit de grav. Totusi, acestia au fost pusi în libertate după câteva ore, iar mandatele lor de arestare au fost anulate. Având în vedere implicarea politistilor în incident, cauza a fost trimisă parchetului militar în octombrie 1994.

18. În septembrie 1995 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a politistilor de la postul local de politie cu motivarea că incapacitatea lor de a opri multimea nu a reprezentat în sine o formă de participare.

19. În august 1997, procurorul a emis un rechizitoriu prin care a trimis în judecată 11 civili. Procesul penal, la care a fost atasată actiunea civilă, a început în noiembrie. La proces, mai multi martori au declarat că politistii au fost implicati activ în omoruri si incendieri.

20. Hotărârea care a solutionat latura penală a cauzei a fost pronuntată la data de 17 iulie 1998. Instanta a constatat că inculpatii au actionat împreună, în moduri diferite, pentru a elimina romii din satul lor. Urmărirea penală a fost considerată necorespunzătoare. Cinci săteni au fost condamnati pentru omor deosebit de grav, iar 12 săteni, printre care si cei 5, au fost condamnati pentru alte infractiuni. Instanta i-a condamnat la pedepse cuprinse între 1 si 7 ani de închisoare.

21. Parchetul a formulat apel, considerând pedepsele prea blânde. Instanta de apel a condamnat un al saselea sătean pentru omor deosebit de grav si a mărit pedeapsa unuia dintre inculpati; celorlalti inculpati le-au fost reduse pedepsele. În noiembrie 1999, Curtea Supremă de Justitie a mentinut condamnările pentru distrugere, dar a schimbat încadrarea din omor deosebit de grav în omor calificat pentru 3 dintre inculpati.

22. În 2000, 2 dintre sătenii condamnati au fost gratiati.

23. La scurt timp după atacul asupra bunurilor romilor, Guvernul român a alocat suma de 25.000.000 lei1) pentru reconstructia caselor avariate sau distruse. Numai 4 case au fost reconstruite din aceste fonduri. În noiembrie 1994, Guvernul a alocat încă 30.000.000 lei2), alte 4 case fiind reconstruite. Reclamantii au depus fotografii care arată că aceste case au fost reconstruite foarte prost.

24. Trei case nu au fost încă reconstruite.

25. La 12 mai 2003, Tribunalul Mures a pronuntat o hotărâre privind latura civilă a cauzei. Instanta a acordat reclamantilor daune materiale pentru distrugerea caselor, constatând că în timpul evenimentelor din 20 septembrie 1993 18 case apartinând populatiei rome din Hădăreni au fost distruse total sau partial si 3 romi au fost ucisi, iar o instantă penală a găsit 12 săteni vinovati de aceste acte. Întemeindu-se pe un raport de expertiză, instanta a acordat daune materiale pentru acele case care nu fuseseră reconstruite între timp, precum si pensie de întretinere pentru copiii romilor ucisi în incident. În temeiul unei expertize, instanta a acordat daune materiale pentru distrugerea partială sau totală a caselor celui de al cincilea, al nouălea, al cincisprezecelea, al saptesprezecelea, al optsprezecelea si al nouăsprezecelea reclamant. Capetele de cerere privitoare la pierderea obiectelor personale si la daune morale au fost respinse ca neîntemeiate.

26. La 24 februarie 2004, Curtea de Apel Târgu Mures a acordat reclamantilor daune morale. Recursul este pendinte la Curtea Supremă de Justitie.

27. Reclamantii au arătat că, în general, în urma evenimentelor din septembrie 1993, au fost nevoiti să locuiască în cotete de păsări, cocini (Rozalia Rostas), beciuri fără ferestre (Bazil si Lucretia Moldovan) sau în conditii deplorabile, fără încălzire: 16 persoane într-o singură cameră fără încălzire, 7 persoane într-o cameră cu podea de pământ, familii dormind pe pământ sau podele de beton, fără îmbrăcăminte adecvată, încălzire sau pături (Ghioloanca Lăcătus, Maria Lăcătus, Octavian si Eleonora Rostas, Petru “Petrisor“ Lăcătus, Valentina Rostas), 31 de victime ale evenimentelor într-o singură casă (Ferdinand Lăcătus, Lucaci Moldovan, Rozalia Rostas, Adrian si Silvia Moldovan), 14 persoane înghesuite în două camere mici, fără electricitate si cu încălzire inadecvată (Ferdinand Lăcătus); 12 persoane au locuit timp de un an într-o bucătărie de vară fără acoperis corespunzător, usă sau ferestre (Adrian Moldovan) etc. Aceste conditii au persistat timp de mai multi ani, iar în unele cazuri continuă încă.

28. Ca o consecintă, multi reclamanti si familiile lor s-au “mbolnăvit. În special, Octavian Rostas s-a îmbolnăvit de ulcer; Eleonora Rostas s-a îmbolnăvit de hepatită; Bazil Moldovan s-a îmbolnăvit de hepatită, iar Lucretia Moldovan de spondiloză; Rozalia Rostas s-a îmbolnăvit de inimă si a murit în urma unui infarct în 1998; Adrian Moldovan s-a îmbolnăvit de diabet; fiica Valentinei Rostas s-a îmbolnăvit de meningită din cauza unei răceli foarte puternice contractate în noaptea incendiului si datorită faptului că reclamanta nu a avut bani pentru tratament. Ea este acum retardată mintal.

ÎN DREPT

I. Optsprezece reclamanti

A. Declaratiile privind solutionarea amiabilă

29. Prin scrisorile din 18 mai si 19 octombrie 2004, Guvernul a făcut următoarea declaratie:

“1. Declar că Guvernul României se oferă să plătească ex gratia către reclamantii mentionati în anexa la prezenta declaratie suma totală de 262.000 euro (două sute saizeci si două de mii de euro) în vederea solutionării amiabile a cererilor acestora înregistrate sub numerele 41.138/98 si 64.320/01. Sumele individuale sunt specificate în anexa la prezenta declaratie.

Această sumă, care acoperă si cheltuielile de judecată determinate de cauză, nu va fi impozitată si va fi plătită în euro, fiind convertită în lei la cursul de schimb aplicabil la data plătii, într-un cont bancar indicat de reclamanti si/sau de reprezentantii lor autorizati. Această sumă va fi plătită în termen de trei luni de la data comunicării hotărârii pronuntate de Curte în temeiul art. 39 din Conventia europeană a drepturilor omului. De la data expirării termenului de trei luni mentionat mai sus si până la data  plătii, la suma mentionată se va plăti o dobândă la o rată egală cu rata marginală de împrumut practicată de Banca Centrală Europeană în perioada de neplată la care se adaugă trei puncte procentuale. Această plată va reprezenta solutionarea definitivă a cauzei, inclusiv a pretentiilor civile ale reclamantilor în fata instantelor interne.

1) Astăzi, această sumă reprezintă aproximativ contravaloarea sumei de 720 euro.

2) Aproximativ 920 euro.

2. Guvernul regretă sincer faptul că ancheta penală nu a reusit să clarifice toate împrejurările care au condus la distrugerea caselor si bunurilor reclamantilor si i-au obligat să locuiască în conditii improprii, fortându-i astfel pe unii dintre ei să-si părăsească satul si a făcut dificilă posibilitatea introducerii, de către reclamanti, a unei actiuni civile. Regretă, de asemenea, durata procesului civil care s-a aflat pe rolul instantelor civile, precum si anumite remarci făcute de unele autorităti cu privire la originea romă a reclamantilor.

3. Se acceptă faptul că astfel de evenimente ridică probleme sub aspectul respectării art. 3, 6 si 8 din Conventie si, având în vedere consecintele distrugerii caselor si suferinta emotională decurgând din aceasta, probleme exceptionale pot să apară sub aspectul respectării art. 3 din Conventie, precum si a art. 14. Guvernul se angajează să emită instructiuni corespunzătoare si să adopte toate măsurile  necesare pentru a asigura respectarea în viitor a drepturilor individuale garantate de aceste articole. În special, Guvernul se angajează să adopte următoarele măsuri generale:

– îmbunătătirea programelor educationale pentru prevenirea si combaterea discriminării romilor în programa scolară în comunitatea din Hădăreni, judetul Mures;

– elaborarea unor programe de informare publică si de înlăturare a stereotipurilor, prejudecătilor si practicilor care afectează comunitatea romilor în institutiile publice din Mures competente pentru  comunitatea din Hădăreni;

– initierea unor programe de educatie juridică în cooperare cu membrii comunitătilor de romi;

– sustinerea schimbărilor pozitive în rândul opiniei publice din comunitatea din Hădăreni privitoare la romi, pe baza tolerantei si a principiului solidaritătii sociale;

– stimularea participării romilor la viata economică, socială, educatională, culturală si politică a comunitătii locale din judetul Mures, prin promovarea unor programe de asistentă mutuală si dezvoltare comunitară;

– implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor si a mediului în comunitate;

– identificarea, prevenirea si solutionarea activă a conflictelor care pot genera violente familiale, comunitare sau interetnice.

În plus, Guvernul se angajează să prevină aparitia în viitor a unor probleme similare prin efectuarea unor anchete adecvate si eficiente si prin adoptarea, în viitor, a unor politici sociale, economice, educationale  si politice menite să îmbunătătească situatia comunitătii romilor, în conformitate cu strategia guvernamentală existentă în acest domeniu. În special, va adopta măsuri generale reclamate de nevoile specifice ale comunitătii din Hădăreni în vederea facilitării solutionării generale a cazului, luând în considerare si pasii care au fost făcuti deja în acest scop si anume reconstruirea unora dintre casele distruse.

4. Guvernul consideră că supravegherea executării hotărârilor Curtii privitoare la România în aceste cauze de către Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei reprezintă un mecanism adecvat de asigurare a continuării acestor îmbunătătiri în acest context.

5. În sfârsit, Guvernul se angajează să nu solicite trimiterea cauzei la Marea Cameră în conformitate cu art. 43 § 1 din Conventie, după pronuntarea hotărârii Curtii.“

30. Prin scrisorile din 19 aprilie si 19 octombrie 2004, reprezentantii reclamantilor au depus următoarea declaratie:

 “1. Luăm act de faptul că Guvernul României este pregătit să adopte o strategie generală pentru îmbunătătirea situatiei comunitătii romilor si să ne plătească ex gratia suma de 262.000 euro (două sute saizeci si două de mii de euro) în vederea solutionării amiabile a cererilor noastre înregistrate sub numerele 41.138/98 si 64.320/01, sumele individuale fiind arătate în anexa la prezenta declaratie.

Această sumă, care va acoperi orice prejudiciu material sau moral, precum si cheltuielile judiciare determinate de cauză, va fi plătită în euro, fiind convertită în lei la cursul de schimb aplicabil la data plătii, într-un cont bancar pe care îl vom indica. Suma nu va fi impozitată si va fi plătită în termen de trei luni de la data hotărârii pronuntate de Curte în conformitate cu art. 39 din Conventia europeană a drepturilor omului. De la data expirării termenului de trei luni mentionat mai sus si până la data plătii se va plăti o dobândă simplă la suma amintită, la o rată egală cu rata marginală de împrumut practicată de Banca Centrală Europeană în perioada de neplată, la care se adaugă trei puncte procentuale.

2. Acceptăm propunerea si renuntăm la orice alte pretentii împotriva României legate de faptele la care se referă prezentele cereri. Declarăm că aceasta reprezintă solutionarea definitivă a cauzelor, inclusiv a pretentiilor noastre civile interne.

3. Această declaratie este făcută în contextul unei întelegeri amiabile la care Guvernul si noi am ajuns.

4. Ne angajăm, de asemenea, să nu solicităm trimiterea cauzei la Marea Cameră în temeiul art. 43 § 1 din Conventie, după pronuntarea hotărârii Curtii.“

B. Opinia Curtii

31. Curtea ia notă de acordul la care au ajuns părtile (art. 39 din Conventie). Consideră că acordul se bazează pe respectarea drepturilor omului, asa cum sunt definite în Conventie sau în protocoalele sale (art. 37 § 1 in fine din Conventie si regula 62 § 3 din Regulamentul Curtii).

32. În consecintă, cauzele, în măsura în care îi privesc pe Bazil Sami Lăcătus, Adrian Moldovan si sotia sa, Silvia Moldovan, Ferdinand Lăcătus, Ghioloanca Lăcătus, Lucaci Moldovan, Octavian Rostas si sotia sa, Eleonora Rostas, Lucretia Rostas, Adrian Moldovan (casa nr. 195A), Mariana Moldovan, Maria Lăcătus, Petru “Gălbinus“ Lăcătus, Persida Dorina Rostas, Valentina Rostas, Petru “Petrisor“ Lăcătus, Bazil Moldovan si sotia sa, Lucretia Moldovan, vor fi scoase de pe rol. (Sumele individuale sunt indicate în anexă.)

II. Ceilalti sapte reclamanti

33. Curtea retine că reclamantii Iulius Moldovan, Melenuta Moldovan, Maria Moldovan, Petru “Gruia“ Lăcătus, Petru “Dîgăla“ Lăcătus, Otilia Rostas si Maria Floarea Zoltan nu au dorit solutionarea amiabilă a cauzei.

Decide să amâne solutionarea cererilor lor în vederea unei examinări separate a fondului cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE:

1. decide scoaterea cauzelor de pe rol cu privire la Bazil Sami Lăcătus, Adrian Moldovan si sotia sa, Silvia Moldovan, Ferdinand Lăcătus, Ghioloanca Lăcătus, Lucaci Moldovan, Octavian Rostas si sotia sa, Eleonora Rostas, Lucretia Rostas, Adrian Moldovan (casa nr. 195 A), Mariana Moldovan, Maria Lăcătus, Petru “Gălbinus“ Lăcătus, Persida Dorina Rostas, Valentina Rostas, Petru “Petrisor“ Lăcătus, Bazil Moldovan si sotia sa, Lucretia Moldovan;

2. ia act de angajamentele părtilor de a nu solicita trimiterea cauzei în fata Marii Camere;

3. decide disjungerea si amânarea solutionării cererilor reclamantilor Iulius Moldovan, Melenuta Moldovan, Maria Moldovan, Petru “Gruia“ Lăcătus, Petru “Dîgăla“ Lăcătus, Otilia Rostas si Maria Floarea Zoltan.

Redactată în limba engleză si comunicată în scris la 5 iulie 2005, în conformitate cu regula 77 § 2 si 3 din Regulamentul Curtii.

 

S. Dollé

grefier

J.-P. Costa,

Presedinte

 

ANEXĂ

 

Reclamanti

Sume

1. Bazil Sami Lăcătus

11.000 euro

2. Adrian si Silvia Moldovan (nr. 170)

27.000 euro

3. Ferdinand Lăcătus

19.000 euro

4. Ghioloanca Lăcătus

18.000 euro

5. Lucaci Moldovan

23.000 euro

6. Octavian si Eleonora Rostas

24.000 euro

7. Lucretia Rostas

18.000 euro

8. Adrian Moldovan (nr. 195A)

16.000 euro

9. Rozalia Rostas (Mariana Moldovan)

13.000 euro

10. Maria Lăcătus

13.000 euro

11. Petru “Gălbinus“ Lăcătus

13.000 euro

12. Persida Dorina Rostas

13.000 euro

13. Valentina Rostas

13.000 euro

14. Petru “Petrisor“ Lăcătus

13.000 euro

15. Bazil si Lucretia Moldovan

28.000 euro

16. Silvia Moldovan (a se vedea nr. 2)

17. Eleonora Rostas (a se vedea nr. 6)

18. Lucretia Moldovan (a se vedea nr. 15)

TOTAL:

262.000 euro