MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 797         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 septembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.423. – Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de asigurare de către Societatea Comercială “CONDOR–Broker de asigurare“ – S.R.L.

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de asigurare de către Societatea Comercială “CONDOR–Broker de asigurare“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 8 iunie 2005, conform art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. 15.623 din 6 mai 2005, s-a hotărât suspendarea la cererea acestuia pe o perioadă de 12 luni a activitătii Societătii Comerciale “CONDOR–Broker de asigurare“ – S.R.L., cu sediul în Pitesti, str. Trivale bl. 66B, sc. A, et. 3, ap. 15, judetul Arges, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J03/1155/2004, cod unic de înregistrare nr. 16564262, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Laura Constanta Marinescu, în calitate de administrator.

În vederea aprobării cererii de suspendare organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială “CONDOR–Broker de asigurare“ – S.R.L., din care a rezultat că în activitatea desfăsurată brokerul de asigurare a respectat prevederile legale în vigoare.

Fată de aceste constatări, în temeiul art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 8 iunie 2005 suspendarea la cerere pe o perioadă de 12 luni a activitătii Societătii Comerciale “CONDOR–Broker de asigurare“ – S.R.L., drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se suspendă, la cerere, pe o perioadă de 12 luni, desfăsurarea activitătii de asigurare de către Societatea Comercială “CONDOR–Broker de asigurare“ – S.R.L., cu sediul în Pitesti, str. Trivale bl. 66B, sc. A, et. 3, ap. 15, judetul Arges, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J03/1155/2004, cod unic de înregistrare nr. 16564262, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Laura Constanta Marinescu, în calitate de administrator, în conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, care prevăd că Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aprobă suspendarea sau încetarea activitătii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, la cererea acestora, după verificarea prealabilă a situatiilor financiare, începând cu data de 1 aprilie 2005 până la data de 31 martie 2006.

Art. 2. – (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de asigurare, prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzice desfăsurarea activitătii de negociere a încheierii de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, a acordării de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi suspendarea activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, precum si oficiului registrului comertului, de îndată, dispozitiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare brokerul este obligat să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie prelungirea duratei de suspendare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

(4) În cazul în care brokerul de asigurare decide reluarea activitătii de asigurare, la data expirării perioadei de suspendare acesta are obligatia să îndeplinească conditiile prevăzute de normele legale în vigoare referitoare la autorizarea si functionarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare; în caz contrar, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va dispune retragerea autorizatiei de functionare.

Art. 3. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 5 iulie 2005.

Nr. 3.423.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 83/1999

privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România*)

 


*) Republicată în temeiul art. V din titlul III al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 66/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 30 martie 2004, si a mai fost modificată si completată prin:

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România si a anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 5 iulie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004;

– Hotărârea Guvernului nr. 1.334/2000 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 6 iunie 2002;

– Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

 

Art. 1. – (1) Imobilele care au apartinut comunitătilor minoritătilor nationale din România si care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 – 22 decembrie 1989, se restituie fostilor proprietari în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonante de urgentă, constructiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localitătilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluării în mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localitătilor, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Adăugirile aduse constructiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăsesc 50% din aria desfăsurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparatii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării initiale, îmbunătătiri functionale si altele asemenea.

(3) Prin comunitatea minoritătilor nationale se întelege entitatea juridică de drept privat, constituită si organizată potrivit legii române, care reprezintă interesele cetătenilor unei comunităti ale unei minorităti nationale ce a detinut în proprietate imobile preluate în mod abuziv si care dovedeste că este continuatoarea recunoscută a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de către stat. Recunoasterea continuitătii entitătii juridice de drept privat care se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de proprietate se face de către instanta judecătorească ce a autorizat functionarea acesteia, în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată*), cu modificările si completările ulterioare.

(4) În toate cazurile, cererile de restituire a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, instituită în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se depun în termenul util stabilit de comisie.

(5) În cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activităti de interes public din învătământ sau sănătate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

Art. 2. – (1) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea detinătoare va analiza documentatia prezentată de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivată, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în conditiile stabilite prin legea specială.

(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanta de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronuntată de instanta de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru si birourile de carte funciară, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 de zile, informatii privind situatia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.

(4) În situatia în care imobilul este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice, în decizia de retrocedare se va mentiona că proprietarul are drepturile si obligatiile prevăzute de lege.

Art. 3. – Prevederile art. 1 alin. (4)–(7) si (11), art. 2, art. 3 alin. (5), (8) si (9), art. 4 alin. (2)–(5) si art. 5–11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. – (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.

(2) În cadrul aceluiasi termen, se vor completa în mod corespunzător, prin hotărâre a Guvernului, atributiile si regulamentul Comisiei speciale de retrocedare.

(3) În vederea asigurării conditiilor de functionare si dotare a Comisiei speciale de retrocedare, se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor în mod corespunzător.

(4) În cazul în care, pentru imobilele ce au făcut obiectul procedurilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, aprobată prin Legea nr. 458/2003, si în prezenta ordonantă de urgentă, din diverse motive nu s-au concretizat procedurile de restituire, solutionarea restituirii acestora se va prelua si se va hotărî de către Comisia specială de retrocedare.**)

 

NOTĂ . Reproducem mai jos art. II–IV ale titlului III din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999:

Art.II. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, în conditiile art. 6 alin. (4)***) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 66/2004.

Art. III. – Dreptul la actiune prevăzut la art. III din titlul II din prezenta lege se aplică în mod corespunzător.

Art. IV. – (1) Cererile de restituire având ca obiect terenuri situate în extravilanul localitătilor la data preluării abuzive, precum si constructii de orice fel, situate în extravilanul localitătilor, apartinând exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatatia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea solutionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăsenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeste situatia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.“


*) Legea nr. 10/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

**) Textul initial al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 continea si o anexă cuprinzând o listă cu imobilele care se restituie comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România. Desi Legea nr. 247/2005 a abrogat orice referire la această anexă, respectiva anexă nu a fost abrogată expres; ea nu-si mai are însă nici o justificare, fată de textul actual al actului normativ, putând fi considerată a fi abrogată implicit; din acest motiv, anexa a fost eliminată din textul republicat al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/1999.

***) În urma renumerotării, art. 6 alin. (4) a devenit art. 1 alin. (4).

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 94/2000

privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România*)

 


*) Republicată în temeiul art. V din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002, si a mai fost modificată prin:

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004;

– Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

**) Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

 

Art. 1. – (1) Imobilele care au apartinut cultelor religioase din România si au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, altele decât lăcasele de cult, aflate în proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane juridice din cele prevăzute la art. 2, se retrocedează fostilor proprietari, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Regimul juridic al imobilelor care au destinatia de lăcas de cult va fi reglementat prin lege specială.

(3) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonante de urgentă, constructiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localitătilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluării în mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localitătilor, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi**). Adăugirile aduse constructiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depăsesc 50% din aria desfăsurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparatii curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării initiale, îmbunătătiri functionale si altele asemenea.

(4) În cazul în care terenul este ocupat partial, persoana îndreptătită poate obtine restituirea în natură a părtii de teren rămase libere, pentru cea ocupată de constructii noi, pentru cea necesară în vederea bunei utilizări a acestora si pentru cea afectată unor amenajări de utilitate publică, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. În cazul în care terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta se vor stabili măsuri reparatorii în echivalent. De asemenea, se retrocedează în natură terenurile pe care s-au ridicat constructii usoare sau demontabile.

(5) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natură se stabileste potrivit valorii de circulatie la momentul emiterii deciziei, stabilită potrivit standardelor intentionate de evaluare.

(6) Pentru situatiile prevăzute la alin. (4) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsuri reparatorii în echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despăgubirilor.

(7) În situatia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se află în domeniul public al statului sau al unei unităti administrativ-teritoriale, acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.

(8) Prin centru de cult se întelege institutia, cu sediul în România, care coordonează toate unitătile locale ale unui cult religios. Prin centru eparhial se întelege institutia care are jurisdictie asupra unui număr de unităti locale de cult situate într-o anumită zonă geografică a tării.

(9) În toate cazurile cererile de retrocedare a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acesteia. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau de retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se pot depune în termenul util stabilit de comisie.

(10) În cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activităti de interes public din învătământ sau sănătate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

(11) Odată cu imobilele retrocedate în natură se restituie si bunurile mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv si dacă acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. Detinătorul actual al imobilului, la solicitarea si în prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 46 alin. (2)–(4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Imobilele – terenuri si constructii – preluate în mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrării în vigoare a prezentei legi**) de o regie autonomă, o societate sau companie natională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, în natură, prin decizia organelor de conducere ale unitătii detinătoare. Cota de participare a statului sau a autoritătii administratiei publice centrale sau locale se va diminua în mod corespunzător cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la reducerea capitalului social si la recalcularea patrimoniului.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) Comisia specială de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unitătii detinătoare, care are obligatia de a o solutiona în termen de 60 de zile de la data completării dosarului.

(3) Prevederile alin. (3), (4), (5) si (11) ale art. 1 se aplică în mod corespunzător.

(4) Pentru situatiile prevăzute la art. 1 alin. (4) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsurile reparatorii în echivalent prevăzute de legea specială sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către unitatea detinătoare prevăzută la alin. (1), cu acordul persoanei îndreptătite.

(5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si în cazul în care statul sau o autoritate publică centrală sau locală, actionar sau asociat minoritar al unitătii care detine imobilul, dacă valoarea actiunilor sau părtilor sociale detinute este mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în natură este cerută.

(6) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate la sectia civilă a tribunalului în a cărui circumscriptie teritorială se află sediul unitătii detinătoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.

Art. 3. – (1) În scopul verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din:

a) un reprezentant din partea Ministerului Culturii si Cultelor;

b) un reprezentant din partea Ministerului Justitiei;

c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru, respectiv presedintele Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, care va avea calitatea de presedinte al comisiei;

d) un reprezentant din partea Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Relatii Interetnice.

(2) Membrii Comisiei speciale de retrocedare vor fi nominalizati de conducătorul autoritătii din care acestia fac parte. La lucrările Comisiei speciale de retrocedare va lua parte, cu statut de invitat, si un reprezentant din partea cultului religios solicitant, pentru a sustine cererea.

(3) Atributiile si regulamentul de organizare si functionare a Comisiei speciale de retrocedare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului-Ministru, prin Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor.

(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum si persoanele din cadrul Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizatie de sedintă reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, după caz, din indemnizatia lunară; într-o lună se poate acorda o singură indemnizatie, indiferent de numărul sedintelor de lucru.

(6) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea detinătoare prevăzută la art. 2 va analiza documentatia prezentată de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată, sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în conditiile stabilite prin legea specială. În situatia în care imobilul este înscris în Lista monumentelor istorice, în decizia de retrocedare se va mentiona că proprietarul are drepturile si obligatiile prevăzute de lege.


*) Legea nr. 10/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.

**) Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

 

(7) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronuntată de instanta de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(8) Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru si birourile de carte funciară, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 de zile, informatii privind situatia juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.

(9) În cazul în care detinătorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare, este obligată să identifice unitatea detinătoare si să comunice, în termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia.

Art. 4. – (1) Cererile de retrocedare se depun, prin centrul eparhial sau, după caz, centrul de cult, la Comisia specială de retrocedare.

(2) Pentru fiecare imobil solicitantul va pune la dispozitie Comisiei speciale de retrocedare, în vederea stabilirii dreptului de proprietate asupra imobilelor, actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calitătii de fost proprietar, în conditiile ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 3 alin. (3).

(3) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune începuturi de dovadă scrisă, declaratii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum si orice acte care, coroborate, întemeiază prezumtia existentei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluării abuzive.

(4) În absenta unor probe contrare, existenta si, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (4) si în absenta unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că detine imobilul sub nume de proprietar.

Art. 5. – (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unitătii detinătoare prevăzute la art. 2 sau a hotărârii judecătoresti rămase definitive, după caz.

(2) Dispozitiile legale privind protectia chiriasilor, persoane fizice, se aplică în mod corespunzător, fără a putea depăsi termenul de 5 ani prevăzut la art. 8 alin. (2).

(3) În cazul contractelor de locatiune care au ca obiect spatii cu altă destinatie decât aceea de locuintă noul proprietar se va subroga în drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioadă de maximum 5 ani potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 8 alin. (2), dacă aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legii.

(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătătiri aduse imobilelor care se retrocedează în conditiile prezentei ordonante de urgentă de către fostii detinători, precum si cele legate de aplicarea alin. (3) vor fi solutionate în conditiile legii.

(5) Măsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despăgubirilor.

Art. 6. – (1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent potrivit art. 5 alin. (5).

(2) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispozitiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.

(3) În cazul actiunilor formulate potrivit dispozitiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare începută în temeiul prezentei ordonante de urgentă este suspendată până la solutionarea acelor actiuni prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă. Persoana îndreptătită va Onstiinta de îndată Comisia specială de retrocedare.

(4) Prevederile prezentei ordonante de urgentă sunt aplicabile si în cazul actiunilor în curs de judecată, persoana îndreptătită putând alege calea acestei ordonante de urgentă, renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.

Art. 7. – (1) Sub sanctiunea nulitătii absolute, până la solutionarea procedurilor administrative si, după caz, judiciare, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, este interzisă înstrăinarea, schimbarea destinatiei, ipotecarea sau grevarea sub orice formă a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Solicitantilor le revine obligatia de a Onstiinta în scris detinătorul actual despre existenta cererilor de retrocedare depuse în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 8. – (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonante de urgentă vor încheia cu detinătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, după caz, a unitătii detinătoare prevăzute la art. 2, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului.

(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (10) si la art. 5 alin. (2) si (3).

Art. 9. – (1) Nerespectarea obligatiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă atrage răspunderea contraventională a institutiei sau, după caz, a conducătorului institutiei căreia îi incumbă respectarea acestor obligatii.

(2) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 1 alin. (7);

b) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 1 alin. (11);

c) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 2 alin. (2)

de către unitatea detinătoare;

d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informatiilor solicitate potrivit art. 3 alin. (8) si (9);

e) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 8 alin. (1);

f) încălcarea interdictiei de înstrăinare prevăzute la art. 7 alin. (1).

(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)–e) se sanctionează cu amendă de la 500 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).

(5) Neîncheierea de către detinătorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 8 alin. (1), atrage obligatia acestuia de a plăti noului proprietar o sumă, calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosintă a imobilului.

Art. 10. – (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) si aplicarea sanctiunilor în ceea ce priveste ministerele, prefecturile, unitătile detinătoare prevăzute la art. 2 se fac de către Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, prin corpul de control al acesteia.

(2) În cazul autoritătilor administratiei publice locale situate pe raza teritorială a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

(3) Activitatea prefectului judetului, respectiv a prefectului municipiului Bucuresti, prevăzută la alin. (2) este supusă controlului Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligatii, va propune ministrului administratiei si internelor măsuri corespunzătoare.

Art. 11. – Dispozitiile art. 9 si 10 se vor completa cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. – Pentru aplicarea unitară a prezentei ordonante de urgentă Guvernul va emite norme metodologice în termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

NOTĂ . Reproducem mai jos alin. (5) al art. VI din titlul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si art. II, III, IV si VI din titlul II din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000:

Art. VI alin. (5) din titlul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002:

“(5) Cererile sau actiunile în justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, si ale prezentei ordonante de urgentă, sunt scutite de taxe de timbru.“

Art. II, III, IV si VI din titlul II din Legea nr. 247/2005:

Art.II. – Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor apartinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5)*) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. – Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune prevăzut la art. 41 alin. (2)**) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările si completările ulterioare, se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. – (1) Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în extravilanul localitătilor la data preluării abuzive, precum si constructii de orice fel, situate în extravilanul localitătilor, apartinând exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatatia forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea solutionării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orăsenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primeste situatia juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.

............................................................................................

Art. VI. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. VI alin. (1)–(4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.“


*) În urma renumerotării, art. 1 alin. (5) a devenit art. 1 alin. (9).

**) În urma renumerotării, art. 41 alin. (2) a devenit art. 6 alin. (2).