MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 804         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

924. – Hotărâre privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

 

925. – Hotărâre pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 63 lit. d) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu Ministerul Sănătătii, controlează modul de îndeplinire a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare si ia măsurile ce se impun.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu autoritătile abilitate implicate, prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare, controlează modul de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri si ia măsurile ce se impun, conform limitelor de competentă legale.

Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 2 decembrie 2002.

(3) Prezenta hotărâre transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 139 din 30 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si

pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 924.

 

ANEXĂ

 

REGULI GENERALE

pentru igiena produselor alimentare

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

 

(1) Prezenta hotărâre stabileste reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar, tinându-se cont, în mod special, de următoarele principii:

a) responsabilitatea primară pentru siguranta alimentelor apartine operatorului cu activitate în domeniul alimentar;

b) este necesar să se asigure siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar, începând cu productia primară;

c) este important să se asigure lantul frigorific pentru alimente ce nu pot fi depozitate în sigurantă la temperaturi ale mediului ambiant, în special pentru alimente congelate;

d) implementarea generală a procedurilor bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), împreună cu aplicarea bunelor practici de igienă, trebuie să întărească responsabilitatea operatorilor cu activitate în domeniul alimentar;

e) ghidurile de bune practici sunt un instrument valoros pentru a ajuta operatorii cu activitate în domeniul alimentar, de la toate nivelurile lantului alimentar, să fie în conformitate cu regulile de igienă a alimentelor si la aplicarea principiilor HACCP;

f) este necesar să se stabilească criterii microbiologice si cerinte de control al temperaturii, bazate pe o evaluare stiintifică a riscului;

g) este necesar să se asigure ca alimentele importate să fie cel putin la acelasi standard de igienă ca alimentele produse în România sau să fie la un standard echivalent.

(2) Prezenta hotărâre se aplică tuturor etapelor de productie, de procesare si de distributie a alimentelor, precum si activitătilor de export, fără a se aduce atingere unor cerinte specifice cu referire la igiena alimentelor.

(3) Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) productiei primare pentru consum domestic privat;

b) preparării domestice, manipulării sau depozitării alimentelor pentru consum domestic privat;

c) furnizării directe, de către producător, de cantităti mici de produse primare către consumatorul final sau către întreprinderi locale de vânzare cu amănuntul ce aprovizionează direct consumatorul final;

d) centrelor de colectare si tăbăcăriilor ce intră sub incidenta definirii activitătilor în domeniul alimentar, numai pentru faptul că acestea manipulează materia primă pentru producerea de gelatină sau colagen.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor ce coordonează toate activitătile în acest domeniu, de la producerea materiilor prime până la consumator, stabileste împreună cu Ministerul Sănătătii, în baza legislatiei nationale, reguli ce reglementează activitătile prevăzute la alin. (3) lit. c). Astfel de reguli trebuie să asigure realizarea obiectivelor prezentei hotărâri.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

(1) În sensul prezentei hotărâri termenii si expresiile următoare se definesc astfel:

a) igiena alimentelor, denumită în continuare igienă – măsurile si conditiile necesare pentru controlul riscurilor si pentru a se asigura calitatea de propriu pentru consum uman a unui produs alimentar, în concordantă cu destinatia prestabilită a acestuia;

b) produse primare – produse rezultate din productia primară, incluzând produse crescute pe sol, obtinute prin cresterea de animale, din vânat si pescuit;

c) întreprindere – orice unitate cu activitate în domeniul alimentar;

d) autoritate competentă – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, competentă pentru implementarea, coordonarea implementării si asigurarea

conformitătii cu prevederile prezentei hotărâri sau orice altă autoritate căreia i-a fost delegată acea competentă.

Aceasta poate include, de asemenea, după caz, autoritatea corespondentă a altei tări;

e) echivalent – cu referire la sisteme diferite, capacitatea de îndeplinire a acelorasi obiective;

f) contaminare – prezenta sau introducerea unui risc;

g) apă potabilă – apa ce întruneste cerintele minime prevăzute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată si completată prin Legea nr. 311/2004, ce transpune Directiva Consiliului nr. 98/83/CE;

h) apă de mare curată – apa de mare naturală, artificială sau purificată ori apa sărată ce nu contine microorganisme, substante dăunătoare sau plancton marin toxic în cantităti capabile să afecteze direct ori indirect salubritatea alimentelor;

i) apă curată – apa de mare curată si apa proaspătă de o calitate similară;

j) ambalare – plasarea unui produs alimentar într-un ambalaj sau container, în contact direct cu produsul alimentar respectiv si ambalajul ori containerul însusi;

k) împachetare – plasarea unuia sau mai multor alimente ambalate într-un al doilea container si chiar acesta din urmă;

l) container sigilat ermetic – un container ce este proiectat si destinat a fi sigur fată de pătrunderea de pericole;

m) procesare – orice proces ce modifică substantial produsul initial, incluzând încălzirea, afumarea, sărarea, maturarea, uscarea, marinarea, extractia, extrudarea sau o combinare a acestor procese;

n) produse neprocesate – produse alimentare ce nu au fost supuse procesării si care includ produse ce au fost divizate, portionate, tăiate, decapitate, feliate, dezosate, tocate, jupuite, măruntite, transate, curătate, fasonate, decojite, măcinate, răcite, congelate, congelate profund sau dezghetate;

o) produse procesate – produse alimentare ce rezultă din procesarea produselor neprocesate. Aceste produse pot contine ingrediente ce sunt necesare pentru prelucrarea lor sau pentru a induce caracteristici specifice.

(2) În anexa prezentei hotărâri, termenii “atunci când este necesar“, “după caz“, “adecvat“ si “suficient“ înseamnă, respectiv, “atunci când este necesar“, “după caz“, “adecvat“ sau “suficient“ pentru a îndeplini obiectivele prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile operatorilor cu activitate în domeniul alimentar

 

ARTICOLUL 3

Obligatie generală

 

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că toate etapele de productie, de procesare si de distributie a alimentelor ce sunt sub controlul acestora satisfac cerintele aferente de igienă prevăzute de prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 4

Cerinte de igienă generale si specifice

 

(1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care realizează productie primară si cei asociati operatiunilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele reguli generale trebuie să se conformeze cu prevederile generale de igienă prevăzute la cap. I din anexa nr. 1 la Reguli generale pentru igiena produselor alimentare si cu orice alte cerinte specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE.

(2) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care realizează oricare dintre etapele de productie, de procesare si de distributie de alimente după acele etape la care se aplică prevederile alin. (1) trebuie să se conformeze cu cerintele generale de igienă prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele reguli generale si cu orice alte cerinte specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE.

(3) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să adopte, după caz, următoarele măsuri specifice de igienă:

a) conformarea cu criteriile microbiologice pentru produse alimentare;

b) proceduri necesare pentru a îndeplini obiectivele prevăzute de prezenta hotărâre;

c) conformarea cu cerintele privind controlul temperaturii pentru produse alimentare;

d) mentinerea lantului de frig;

e) prelevarea de probe si efectuarea de analize de laborator.

(4) Criteriile, cerintele si obiectivele la care se referă alin. (3) trebuie adoptate în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Metodele de prelevare de probe si de analiză asociate trebuie să fie stabilite în conformitate cu aceeasi procedură.

(5) a) Atunci când prezenta hotărâre, Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE, si măsurile de implementare a acestora nu specifică metodele de prelevare de probe si de analiză, operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot utiliza metode corespunzătoare prevăzute de alte acte normative ale legislatiei nationale si comunitare ce reglementează domeniul veterinar si pentru siguranta alimentelor sau, în absenta unor astfel de metode, metode ce oferă rezultate echivalente cu cele obtinute utilizând metoda de referintă, dacă acestea sunt validate stiintific în conformitate cu regulile sau protocoalele recunoscute international.

b) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot utiliza ghidurile prevăzute la art. 7, 8 si 9 ca un ajutor pentru asigurarea conformitătii cu obligatiile ce rezultă pentru ei în baza prezentei hotărâri.

 

ARTICOLUL 5

Analiza riscului si punctele critice de control – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

 

(1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să pună în aplicare, să implementeze si să mentină o procedură sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP.

(2) Principiile HACCP la care se referă alin. (1) constau în următoarele:

a) identificarea oricărui risc ce poate fi prevenit, eliminat sau redus la niveluri acceptabile;

b) identificarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele în care controlul este esential, pentru a se preveni ori a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri acceptabile;

c) stabilirea limitelor critice în punctele critice de control ce separă acceptabilul de neacceptabil pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identificate;

d) stabilirea si implementarea de proceduri eficiente de monitorizare a punctelor critice de control;

e) stabilirea de actiuni corective, atunci când monitorizarea indică faptul că un punct critic de control nu este sub control;

f) stabilirea de proceduri ce trebuie să fie efectuate în mod regulat pentru a se verifica dacă măsurile enuntate la lit. a)–e) functionează eficient;

g) stabilirea de documente si înregistrări proportional cu natura si mărimea activitătii din domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eficientă a măsurilor prevăzute la lit. a)–f).

(3) Când este efectuată orice modificare a produsului, a procesului de productie sau a unei etape a procesului de productie, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să revizuiască procedura si să-i aducă modificările care se impun.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică numai operatorilor cu activitate în domeniul alimentar care realizează orice etapă de productie, de procesare si de distributie de alimente după productia primară, precum si acele operatiuni asociate, prevăzute în anexa nr. 1.

(5) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie:

a) să furnizeze autoritătii competente documente care atestă îndeplinirea prevederilor alin. (1), în maniera în care acestea o solicită, tinând cont de natura si mărimea activitătii în domeniul alimentar;

b) să se asigure că orice documente ce descriu proceduri elaborate în conformitate cu acest articol sunt actualizate permanent;

c) să retină si să păstreze, pentru o perioadă corespunzătoare, orice alte documente si înregistrări.

(6) Autoritatea poate stabili măsuri detaliate pentru implementarea acestui articol în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Astfel de măsuri pot facilita implementarea acestui articol de către anumiti operatori cu activitate în domeniul alimentar, în special a procedurilor de utilizare ce sunt stabilite prin ghiduri pentru aplicarea principiilor HACCP, cu scopul de a se conforma cu alin. (1). Astfel de măsuri pot, de asemenea, să specifice perioada în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să retină si să păstreze documente si înregistrări, în conformitate cu alin. (4) lit. c).

 

ARTICOLUL 6

Controale oficiale, înregistrări si aprobări

 

(1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să coopereze cu autoritătile competente, în conformitate cu legislatia natională în vigoare.

(2) Fiecare operator cu activitate în domeniul alimentar trebuie să notifice autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, în maniera în care aceasta o solicită, fiecare întreprindere aflată sub controlul său ce efectuează oricare dintre etapele de productie, de procesare si de distributie de alimente, în scopul înregistrării fiecărei astfel de întreprinderi. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure, de asemenea, că autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si, respectiv, a municipiului Bucuresti detine informatii actualizate cu privire la aceste întreprinderi, inclusiv notificarea oricărei schimbări semnificative în activitatea acestora si închiderea oricărei întreprinderi existente.

(3) Atunci când este necesară autorizarea, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că întreprinderile lor sunt aprobate de autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si, respectiv, a municipiului Bucuresti ca urmare a cel putin unei inspectii efectuate la fata locului, această autorizare fiind acordată:

a) în baza legislatiei nationale, în afara celei ce nu transpune legislatie comunitară;

b) în baza Hotărârii Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE; sau

c) în baza unei decizii adoptate în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(4) Atunci când este necesară autorizarea anumitor întreprinderi în baza legislatiei nationale, asa cum este prevăzut la alin. (3) lit. a), Autoritatea trebuie să informeze Comisia Europeană si statele membre asupra reglementărilor nationale aplicabile.

 

CAPITOLUL III

Ghiduri de bune practici

 

ARTICOLUL 7

Elaborarea, difuzarea si utilizarea ghidurilor

 

Autoritatea trebuie să încurajeze elaborarea ghidurilor nationale de bune practici pentru igienă si pentru aplicarea principiilor HACCP, în conformitate cu art. 8. Trebuie să fie încurajate difuzarea si utilizarea atât a ghidurilor nationale, cât si a celor comunitare. Cu toate acestea, operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot utiliza aceste ghiduri în mod voluntar.

 

ARTICOLUL 8

Ghiduri nationale

 

(1) Asociatiile de profil din sectoarele cu activităti în domeniul alimentar pot elabora si difuza ghiduri nationale de bune practici, astfel:

a) prin consultare cu reprezentanti ai părtilor ale căror interese pot fi afectate substantial, precum autoritătile competente si grupurile de consumatori;

b) având în vedere codurile aferente de practici ale Codex Alimentarius;

c) atunci când acestea se referă la productia primară si la acele operatiuni asociate acesteia, prevăzute de anexa nr. 1 la prezentele reguli generale, în concordantă cu recomandările prevăzute la cap. II din această anexă.

(2) Ghidurile nationale pot fi elaborate sub egida unui institut national de standardizare recunoscut la nivel comunitar.

(3) Autoritatea trebuie să evalueze ghidurile nationale, pentru a se asigura că:

a) acestea au fost elaborate în conformitate cu prevederile alin. (1);

b) continutul acestora se poate utiliza pentru sectoarele din domeniul alimentar la care se referă acestea;

c) acestea sunt adecvate ca ghiduri pentru conformarea cu art. 3, 4 si 5, pentru sectoarele si pentru produsele alimentare la care se referă.

(4) Autoritatea transmite Comisiei Europene ghiduri nationale ce se conformează cu prevederile alin. (3), acestea fiind înregistrate de către Comisie si puse la dispozitie statelor membre.

(5) Ghidurile de bune practici elaborate în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2002 privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare, ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE, continuă să se aplice si după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu conditia ca acestea să fie compatibile cu obiectivele prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL IV

Activităti de import si export

 

ARTICOLUL 9

Activităti de import

 

În ceea ce priveste igiena alimentelor importate, pe lângă cerintele Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie să fie respectate si cerintele prevăzute de art. 3–6.

 

ARTICOLUL 10

Activităti de export

 

În ceea ce priveste igiena alimentelor exportate sau reexportate, pe lângă cerintele Legii nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie să fie incluse si cerintele prevăzute la art. 3–6.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 11

Măsuri de implementare

 

Autoritatea, împreună cu celelalte autorităti implicate, poate elabora măsuri de implementare, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 12

Modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la prezentele reguli generale

 

(1) Anexele nr. 1 si 2 pot fi modificate si completate, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, tinându-se cont de: a) necesitatea de a revizui recomandările prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1;

b) experienta câstigată prin implementarea sistemelor bazate pe HACCP în aplicarea prevederilor art. 5;

c) evolutiile tehnologice si consecintele practice ale acestora si de asteptările consumatorului cu privire la compozitia alimentelor;

d) opiniile stiintifice, în special cele obtinute ca urmare a noi evaluări de risc;

e) criterii microbiologice si de temperatură pentru produse alimentare.

(2) Autoritatea poate acorda derogări de la prevederile anexelor nr. 1 si 2, în special pentru a se facilita implementarea art. 5, pentru întreprinderi de capacitate mică, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, tinând cont de factorii de risc aferenti, cu conditia ca astfel de derogări să nu afecteze îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea poate adopta, fără a compromite îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri si în concordantă cu prevederile alin. (4) si (5), măsuri adaptând cerintele prevăzute în anexa nr. 2.

(4) a) Măsurile prevăzute la alin. (3) trebuie să aibă ca obiectiv:

(i) să permită utilizarea în continuare a metodelor traditionale, în oricare dintre etapele de productie, de procesare sau de distributie de alimente; sau (ii) acomodarea cu necesitătile activitătilor din domeniul alimentar ce se desfăsoară în zone ce sunt supuse unor constrângeri geografice speciale.

b) În alte cazuri măsurile trebuie să se aplice numai la proiectarea, construirea si echiparea întreprinderilor.

(5) Dacă Autoritatea intentionează să adopte măsurile prevăzute la alin. (3), trebuie să notifice aceasta Comisiei Europene si statelor membre. Notificarea trebuie:

a) să furnizeze o descriere detaliată a cerintelor pe care Autoritatea le consideră necesar să fie adaptate si natura adaptărilor preconizate;

b) să descrie produsele alimentare si întreprinderile la care se referă;

c) să explice motivele adaptării, inclusiv, atunci când este relevant, furnizarea unui rezumat al analizelor de risc efectuate si orice măsuri ce trebuie să fie luate pentru a se asigura că adaptarea nu compromite obiectivele prezentei hotărâri;

d) să furnizeze orice alte informatii relevante.

(6) Atunci când Autoritatea este notificată, în conformitate cu alin. (5), de către un stat membru că acesta intentionează să adopte măsuri, aceasta are la dispozitie o perioadă de 3 luni de la primirea notificării, pentru a transmite Comisiei Europene comentarii scrise. În cazul adaptărilor ce survin din aplicarea alin. (4) lit. b), această perioadă trebuie să fie extinsă la 4 luni, dacă Autoritatea solicită aceasta.

(7) Autoritatea poate adopta măsuri ce adaptează cerintele anexei nr. 2 numai:

a) în conformitate cu decizia adoptată în baza alin. (6);

b) dacă după o lună de la expirarea perioadei la care se referă alin. (6), Comisia Europeană nu a informat Autoritatea că a primit comentarii scrise sau că intentionează să propună adoptarea unei decizii în conformitate cu alin. (6).

 

ARTICOLUL 13

Măsuri de implementare si dispozitii tranzitorii

 

(1) Orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002 ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE se consideră ca fiind efectuată la prezenta hotărâre de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Măsurile adoptate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002 se aplică până la înlocuirea acestora prin măsuri adoptate în conformitate cu prezenta hotărâre sau cu Legea nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004.

(3) Până la stabilirea de criterii sau cerinte prevăzute la art. 4 alin. (3), Autoritatea poate mentine orice reguli ce stabilesc astfel de criterii sau cerinte pe care aceasta le-a adoptat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002.

(4) Până la aplicarea noii legislatii transpuse ce stabileste reguli pentru realizarea de controale oficiale ale alimentelor, Autoritatea si, după caz, împreună cu celelalte autorităti competente, instituie măsuri corespunzătoare pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de sau în baza prezentei hotărâri.

 

ARTICOLUL 14

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele reguli generale.

 

ANEXA Nr. 1

la regulile generale

 

PRODUCTIA PRIMARĂ

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale de igienă pentru productia primară si operatiuni asociate acesteia

 

ARTICOLUL 1

Domeniu de aplicare

 

Prezenta anexă se aplică productiei primare si următoarelor operatiuni asociate acesteia:

a) transportul, depozitarea si manipularea produselor primare la locul de productie, cu conditia ca aceste operatiuni să nu modifice substantial natura acestora;

b) transportul de animale vii, atunci când este necesar să se îndeplinească obiectivele prezentei hotărâri;

c) în cazul produselor de origine vegetală, al produselor de pescuit si al vânatului sălbatic, operatiunile de transport pentru livrarea produselor primare a căror natură nu a fost modificată substantial, de la locul de productie până la o întreprindere.

 

ARTICOLUL 2

Reguli privind igiena

 

(1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că produsele primare sunt protejate fată de contaminare, având în vedere orice procesare pe care produsele primare o vor suporta ulterior.

(2) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se conformeze prevederilor nationale corespunzătoare si celor comunitare transpuse în legislatia natională, referitoare la controlul riscurilor pentru productia primară si operatiunile asociate acesteia, incluzând:

a) măsuri pentru a se controla contaminarea ce provine din aer, sol, apă, hrană pentru animale, fertilizatori, produse medicinale de uz veterinar, produse pentru protectia plantelor, biocide si din depozitarea, manipularea, colectarea si prelucrarea deseurilor;

b) măsuri referitoare la sănătatea si bunăstarea animalelor si la sănătatea plantelor si care au implicatii asupra sănătătii publice, incluzând programe pentru monitorizarea si controlul zoonozelor si al agentilor zoonotici.

(3) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care cresc, colectează sau vânează animale ori care obtin produse primare de origine animală trebuie să ia măsuri adecvate, după caz, pentru:

a) a mentine în bună stare orice facilităti utilizate în legătură cu productia primară si cu operatiunile asociate acesteia, incuzând facilităti utilizate pentru depozitarea si manipularea hranei pentru animale, pentru a le curăta si, unde este necesar după curătare, a le dezinfecta într-o manieră corespunzătoare;

b) a mentine curat si, unde este necesar după curătare, a dezinfecta într-o manieră corespunzătoare echipamentul, containerele, boxele, vehiculele si vasele;

c) a asigura, pe cât posibil, curătenia animalelor ce urmează a fi sacrificate si, atunci când este necesar, a animalelor de productie;

d) a utiliza apă potabilă sau apă curată oricând este necesar pentru a se preveni contaminarea;

e) a se asigura că personalul care manipulează produsele alimentare este în stare bună de sănătate si a fost instruit cu privire la riscurile pentru sănătate;

f) a se evita, pe cât posibil, ca animalele si dăunătorii să determine producerea contaminării;

g) a se depozita si a se manipula deseuri si substante periculoase, astfel încât să se prevină contaminarea;

h) a se preveni introducerea si răspândirea de boli contagioase transmisibile la oameni prin alimente, inclusiv luarea de măsuri de precautie atunci când se introduc animale noi si raportarea suspiciunii existentei unor focare de astfel de boli către autoritatea competentă;

i) a tine cont de rezultatele oricăror analize aferente efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe ce au importantă pentru sănătatea publică;

j) a utiliza corect aditivi furajeri si produse medicinale de uz veterinar, în conformitate cu legislatia aferentă.

(4) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care produc sau recoltează produse vegetale trebuie să ia măsuri adecvate, după caz, pentru:

a) a mentine curate si, atunci când este necesar după curătare, a dezinfecta, într-o manieră corespunzătoare, facilitătile, echipamentul, containerele, lăzile, vehiculele si vasele;

b) a asigura, după cum este necesar, conditii igienice de productie, de transport si de depozitare si starea de curătenie a produselor vegetale;

c) a utiliza apă potabilă sau apă curată oricând este necesar să se prevină contaminarea;

d) a se asigura că personalul care manipulează produse alimentare este în bună stare de sănătate si a fost instruit cu privire la riscurile pentru sănătate;

e) a preveni, pe cât posibil, ca animalele si dăunătorii să determine producerea contaminării;

f) a se depozita si a se manipula deseuri si substante periculoase, astfel încât să se prevină contaminarea;

g) a tine cont de rezultatele oricăror analize relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte probe ce au importantă pentru sănătatea publică;

h) a se utiliza corect produse pentru protectia plantelor si biocide, asa cum s-a solicitat de legislatia în vigoare.

(5) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să ia măsuri corespunzătoare de remediere atunci când au fost informati despre probleme identificate în timpul controalelor oficiale.

 

ARTICOLUL 3

Păstrarea documentelor

 

(1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să întocmească si să păstreze documente referitoare la măsurile puse în aplicare pentru a controla pericolele într-o manieră si pentru o perioadă corespunzătoare, proportional cu natura si mărimea activitătilor din domeniul alimentar. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să facă disponibile informatiile relevante continute de aceste înregistrări autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor locale sau judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti si, după caz, celorlalte autorităti competente, precum si pe cele pe care le-au primit acestia, la cerere.

(2) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care cresc animale sau care obtin produse primare de origine animală trebuie, în special, să întocmească si să păstreze documente cu privire la:

a) natura si originea hranei pentru animale administrate animalelor;

b) produsele medicinale de uz veterinar sau alte tratamente administrate animalelor, datele de administrare si perioadele de asteptare;

c) aparitia de boli ce pot afecta siguranta produselor de origine animală;

d) rezultatele oricăror analize efectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe prelevate în scop de diagnostic ce au importantă pentru sănătatea publică;

e) orice rapoarte aferente verificărilor efectuate asupra animalelor sau produselor de origine animală.

(3) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar care produc sau recoltează produse vegetale trebuie, în special, să întocmească si să păstreze documente cu privire la:

a) orice utilizare a produselor pentru protectia plantelor si a biocidelor;

b) orice aparitie a dăunătorilor sau a bolilor ce pot afecta siguranta produselor de origine vegetală;

c) rezultatele oricăror analize relevante efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte probe ce au importantă pentru sănătatea publică.

(4) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot fi asistati, pentru întocmirea si păstrarea documentelor, de alte persoane precum medici veterinari, agronomi si tehnicieni de fermă.

 

CAPITOLUL II

Recomandări pentru ghiduri de bune practici de igienă

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Ghidurile nationale si comunitare prevăzute la art. 7 si 8 din anexa la prezenta hotărâre trebuie să contină îndrumări cu privire la bunele practici de igienă pentru controlul pericolelor si la operatiunile asociate productiei primare.

(2) Ghidurile de bune practici de igienă trebuie să includă informatii corespunzătoare cu privire la riscurile ce pot apărea în productia primară si operatiuni asociate acesteia, precum si măsuri pentru a controla riscurile, incluzând măsuri aferente prevăzute de legislatia natională, legislatia comunitară transpusă sau de programele nationale. Exemple de astfel de riscuri si măsuri pot include:

a) controlul contaminării, precum cea cu micotoxine, metale grele si material radioactiv;

b) utilizarea de apă, deseuri organice si fertilizatori;

c) utilizarea corectă si adecvată a produselor pentru protectia plantelor si a biocidelor si trasabilitatea acestora;

d) utilizarea corectă si adecvată a produselor medicinale de uz veterinar si a aditivilor furajeri si trasabilitatea acestora;

e) pregătirea, depozitarea, utilizarea si trasabilitatea furajelor;

f) ecarisarea corespunzătoare a animalelor moarte, înlăturarea corespunzătoare a deseurilor si a gunoiului;

g) măsuri de protectie pentru prevenirea introducerii de boli contagioase transmisibile la oameni prin consum de alimente si orice obligatie de a notifica autoritătii competente despre acestea;

h) proceduri, practici si metode pentru a se asigura că alimentele sunt produse, manipulate, împachetate, depozitate si transportate în conditii corespunzătoare de igienă, incluzând igienizarea si controlul dăunătorilor eficiente;

i) măsuri privind starea de curătenie a animalelor pentru tăiere si productie;

j) măsuri legate de întocmirea si păstrarea documentelor si a evidentelor.

 

ANEXA Nr. 2

la regulile generale

 

CERINTE GENERALE DE IGIENĂ

pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar, cu exceptia cazului în care se aplică prevederile anexei nr. 1

 

INTRODUCERE

 

Prevederile cuprinse în cap. V–XII se aplică tuturor etapelor de productie, de procesare si de distributie a alimentelor, iar prevederile celorlalte capitole se aplică după cum urmează:

– prevederile cap. I se aplică tututor obiectivelor din domeniul alimentar, cu exceptia obiectivelor cărora li se aplică prevederile cap. III;

– prevederile cap. II se aplică tututor încăperilor în care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu exceptia zonelor pentru servirea mesei si a obiectivelor cărora li se aplică prevederile cap. III;

– prevederile cap. III se aplică acelor obiective prevăzute de titlul capitolului;

– prevederile cap. IV se aplică transportului.

 

CAPITOLUL I

Cerinte generale pentru obiective din domeniul alimentar, altele decât cele prevăzute de cap. III

 

(1) Obiectivele din domeniul alimentar trebuie să fie mentinute curate si în stare bună de functionare si întretinere.

(2) Proiectarea, designul, constructia, localizarea si mărimea obiectivelor din domeniul alimentar trebuie:

a) să permită întretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvată, pentru a se evita ori a reduce la minimum posibilitătile de contaminare pe calea aerului, si să asigure spatiu de lucru adecvat care să permită efectuarea igienică a tuturor operatiunilor;

b) să fie astfel încât să protejeze împotriva acumulării de murdărie, contactului cu materiale toxice, căderii de particule în alimente si formării de condens sau de mucegaiuri pe suprafete;

c) să permită aplicarea bunelor practici de igienă pentru alimente, inclusiv protectia împotriva contaminării si, în special, controlul dăunătorilor;

d) să ofere, după caz, conditii adecvate de manipulare si depozitare a alimentelor, la o temperatură controlată, să fie de capacitate suficientă pentru mentinerea produselor alimentare la temperaturi corespunzătoare si să fie proiectate pentru a permite ca aceste temperaturi să fie monitorizate si, după caz, să fie înregistrate.

(3) Trebuie să fie disponibil un număr adecvat de toalete conectate la un sistem eficient de canalizare. Toaletele nu trebuie să comunice direct cu spatiile în care sunt manipulate alimente.

(4) Trebuie să fie disponibil un număr corespunzător de spălătoare, amplasate si concepute în mod adecvat pentru curătarea mâinilor. Trebuie să se asigure lavoare pentru curătarea mâinilor, prevăzute cu apă curentă caldă si rece, cu materiale pentru spălarea mâinilor si pentru uscare igienică. Atunci când este necesar, utilitătile pentru spălarea alimentelor trebuie să fie separate de cele pentru spălarea mâinilor.

(5) Trebuie să se asigure mijloace potrivite si suficiente de ventilatie naturală sau mecanică. Trebuie să fie evitat fluxul mecanic de aer dintr-o zonă contaminată către o zonă curată. Sistemele de ventilatie trebuie să fie construite astfel încât să permită ca filtrele si alte componente ce necesită curătare sau înlocuire să fie usor accesibile.

(6) Grupurile sanitare trebuie să aibă ventilatie naturală sau mecanică.

(7) Obiectivele din domeniul alimentar trebuie să aibă iluminare naturală si/sau artificială.

(8) Facilitătile pentru drenaj trebuie să fie adecvate destinatiei de utilizare. Acestea trebuie să fie concepute si construite în asa fel încât să se evite riscul de contaminare. Atunci când canalele de drenaj sunt deschise total sau partial, acestea trebuie să fie concepute pentru a se asigura că nu se scurg deseuri dintr-o zonă contaminată spre sau într-o zonă curată, în special în zona în care sunt manipulate alimente ce pot să prezinte un risc ridicat pentru consumatorul final.

(9) După caz, trebuie să fie asigurate vestiare pentru personal.

(10) Agentii de curătare si substantele dezinfectante nu trebuie să fie depozitate în zone unde se manipulează alimente.

 

CAPITOLUL II

Cerinte specifice pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produse alimentare, cu exceptia spatiilor pentru servirea mesei si a acelor obiective prevăzute de cap. III

 

(1) În încăperile în care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu exceptia spatiilor pentru servirea mesei si a acelor obiective prevăzute de cap. III, dar incluzând spatiile continute de mijloacele de transport,

configuratia si proiectul trebuie să permită aplicarea bunelor practici de igienă a alimentelor, incluzând protectia împotriva contaminării între si în timpul operatiunilor.

(2) În special:

a) suprafetele pavimentului trebuie să fie mentinute în bune conditii de întretinere si să fie usor de curătat si, după caz, de dezinfectat. Aceasta necesită utilizarea unui material impermeabil, nonabsorbant, lavabil si netoxic, cu exceptia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autoritătii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare. După caz, pavimentul trebuie să permită drenajul adecvat al suprafetelor;

b) suprafetele peretilor trebuie să fie mentinute în conditii bune de întretinere si să fie usor de curătat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat. Aceasta necesită utilizarea unor materiale impermeabile, nonabsorbante, lavabile si netoxice, precum si o suprafată netedă până la o înăltime adecvată efectuării diferitelor operatiuni, cu exceptia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autoritătii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare;

c) plafoanele sau, acolo unde nu există plafoane, suprafata interioară a acoperisului si accesoriile suspendate trebuie să fie construite si finisate astfel încât să se prevină acumularea de murdărie si să se reducă condensul, cresterea de mucegaiuri si împrăstierea de particule;

d) ferestrele si alte deschizături trebuie să fie construite pentru a se preveni acumularea de murdărie. Cele ce pot fi deschise către mediul exterior trebuie, după caz, să fie echipate cu plase împotriva insectelor, ce pot fi usor demontate pentru curătare. Atunci când deschiderea ferestrelor ar avea ca rezultat contaminarea, ferestrele trebuie să rămână închise si fixate în timpul productiei;

e) usile trebuie să fie usor de curătat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este necesară utilizarea de suprafete netede si nonabsorbante, cu exceptia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autoritătii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare;

f) suprafetele, incluzând suprafetele echipamentelor, din spatiile în care sunt manipulate alimente si, în special, suprafetele ce intră în contact cu alimentele trebuie să fie mentinute în stare bună de întretinere si trebuie să fie usor de curătat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat.

Pentru aceasta este necesară utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune si netoxice, cu exceptia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autoritătii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare.

(3) Trebuie să fie asigurate facilităti adecvate, după caz, pentru curătarea, dezinfectia si depozitarea ustensilelor si a echipamentelor de lucru. Aceste facilităti trebuie să fie construite din materiale rezistente la coroziune, să fie usor de curătat si să fie aprovizionate în mod adecvat cu apă fierbinte si rece.

(4) Trebuie să se elaboreze, după caz, instructiuni pentru spălarea alimentelor. Fiecare cuvă sau orice astfel de facilitate destinată spălării de alimente trebuie să aibă o sursă adecvată de apă fierbinte si/sau apă potabilă rece, în conformitate cu cerintele cap. VII, si să fie mentinută curată, iar atunci când este necesar, dezinfectată.

 

CAPITOLUL III

Cerinte pentru facilităti mobile si/sau temporare (precum marchize, standuri de comercializare, vehicule mobile pentru vânzare), facilităti utilizate în principal drept locuinte private, dar unde sunt preparate alimente, în mod regulat, pentru punere pe piată, precum si automate pentru vânzare

 

(1) Facilitătile si automatele pentru vânzare, în măsura în care este practicabil în mod rezonabil, trebuie să fie în asa fel amplasate, concepute, construite, mentinute curate si în bune conditii, încât să se evite riscul contaminării, în special de către animale si dăunători.

(2) În special, atunci când este necesar:

a) trebuie să fie disponibile facilităti corespunzătoare pentru mentinerea igienei corespunzătoare a personalului (incluzând facilităti pentru spălarea si uscarea igienică a mâinilor, spatii sanitare igienice si vestiare);

b) suprafetele în contact cu alimentele trebuie să fie în bună stare de întretinere si trebuie să fie usor de curătat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat. Pentru aceasta este necesară utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune si netoxice, cu exceptia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot dovedi autoritătii competente că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare;

c) trebuie să fie elaborate instructiuni adecvate pentru curătarea si, după caz, dezinfectia ustensilelor si a echipamentului de lucru;

d) atunci când produsele alimentare sunt curătate, ca parte a operatiunilor din cadrul activitătilor în domeniul alimentar, trebuie elaborate instructiuni adecvate pentru ca această operatiune să se efectueze igienic;

e) trebuie să fie disponibilă o sursă adecvată de apă fierbinte si/sau de apă potabilă rece;

f) trebuie să fie disponibile dispozitive adecvate si/sau facilităti, pentru depozitarea igienică, colectarea si eliminarea substantelor periculoase si/sau necomestibile si a deseurilor (lichide sau solide);

g) trebuie să fie disponibile facilităti adecvate si/sau dispozitive pentru mentinerea si monitorizarea conditiilor adecvate de temperatură pentru alimente;

h) produsele alimentare trebuie să fie plasate în asa fel încât să se evite riscul contaminării, pe cât este practic posibil.

 

CAPITOLUL IV

Transportul

 

(1) Mijloacele de transport si/sau containerele utilizate pentru transportul produselor alimentare trebuie să fie mentinute curate si în bună stare de întretinere si functionare pentru ca alimentele să fie protejate împotriva contaminării si, după caz, să fie concepute si construite pentru a se permite igienizarea si/sau dezinfectia adecvate.

(2) Recipientele din vehicule si/sau containerele nu trebuie să fie utilizate pentru transportul altor materii decât produsele alimentare, atunci când această utilizare poate avea ca rezultat contaminarea.

(3) Atunci când transportoarele si/sau containerele sunt utilizate si pentru transportul altor materiale decât produse alimentare sau pentru transportul simultan al unor produse alimentare diferite, trebuie să existe, după caz, o separare efectivă a produselor.

(4) Produsele alimentare sub formă lichidă, de granule sau de pudră, în vrac, trebuie să fie transportate în recipiente si/sau containere/tancuri rezervate exclusiv transportului de produse alimentare. Astfel de containere trebuie să fie marcate în mod vizibil cu litere ce nu pot fi sterse, în una sau mai multe limbi de circulatie internatională, pentru a se scoate în evidentă că acestea sunt utilizate exclusiv pentru transportul de produse alimentare, sau trebuie să fie marcate cu inscriptia înumai pentru produse alimentare“.

(5) Atunci când mijloacele de transport si/sau containerele au fost utilizate pentru transportul altor bunuri decât produse alimentare sau pentru transportul de produse alimentare diferite, trebuie să se efectueze o igienizare eficientă între încărcări, pentru a se evita riscul de contaminare.

(6) Produsele alimentare din mijloace de transport si/sau containere trebuie să fie aranjate si protejate, astfel încât să se reducă la minimum riscul de contaminare.

(7) După caz, mijloacele de transport si/sau containerele utilizate pentru transport de alimente trebuie să permită mentinerea alimentelor la temperaturi corespunzătoare si să permită ca aceste temperaturi să fie monitorizate.

 

CAPITOLUL V

Cerinte pentru echipamente

 

(1) Toate articolele, ustensilele, dotările, garniturile, componentele si echipamentele cu care alimentele vin în contact trebuie:

a) să fie igienizate eficient, iar atunci când este necesar, dezinfectate. Igienizarea si dezinfectia trebuie să aibă loc cu o frecventă suficientă pentru a se evita orice risc de contaminare;

b) să fie astfel construite, confectionate din astfel de materiale si să fie mentinute în bună ordine, stare de functionare si conditii de întretinere, încât să se reducă la minimum orice risc de contaminare;

c) cu exceptia containerelor nereturnabile si a materialelor de împachetare, să fie astfel construite, confectionate din astfel de materiale si să fie mentinute în bună ordine, stare de functionare si conditii de întretinere, încât să permită să fie păstrate curate, iar atunci când este necesar, să fie dezinfectate; si

d) să fie instalate de asa manieră încât să se permită igienizarea adecvată a echipamentului si a zonei înconjurătoare.

(2) După caz, echipamentul trebuie să fie dotat cu orice dispozitiv corespunzător de control necesar, pentru a se garanta îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri.

(3) Atunci când este necesară utilizarea de aditivi chimici pentru a se preveni coroziunea echipamentului si a containerelor, acestia trebuie să fie utilizati în conformitate cu bunele practici.

 

CAPITOLUL VI

Deseuri alimentare

 

(1) Deseurile alimentare, subprodusele necomestibile si alte resturi trebuie să fie îndepărtate cât mai repede posibil din încăperile în care sunt prezente alimente, pentru a se evita astfel acumularea acestora.

(2) Deseurile alimentare, subprodusele necomestibile si alte resturi trebuie să fie depozitate în containere ce se închid, cu exceptia cazului în care operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot demonstra autoritătii competente că alte tipuri de containere sau sisteme de evacuare utilizate sunt corespunzătoare. Aceste containere trebuie să fie construite corespunzător, tinute în conditii adecvate, să fie usor de igienizat si, atunci când este necesar, de dezinfectat.

(3) Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru depozitarea, colectarea si distrugerea deseurilor alimentare, a subproduselor necomestibile si a altor resturi. Spatiile de depozitare a deseurilor trebuie să fie concepute si utilizate în asa fel încât să se permită mentinerea curată a acestora si, după caz, să fie libere de animale si dăunători.

(4) Toate deseurile trebuie să fie eliminate în mod igienic si protejând mediul, în conformitate cu legislatia comunitară transpusă, aplicabilă în acest scop, si nu trebuie să constituie o sursă directă sau indirectă de contaminare.

 

CAPITOLUL VII

Aprovizionarea cu apă

 

(1) a) Trebuie să existe o sursă adecvată de apă potabilă ce trebuie să fie utilizată oricând este necesar să se asigure conditii ca alimentele să nu fie contaminate.

b) Apa curată poate fi utilizată pentru produse din pescuit întregi. Poate fi utilizată apă de mare curată pentru moluste bivalve vii, echinoderme, tunicate si gasteropode marine. Apa curată poate fi utilizată, de asemenea, pentru spălare externă. Când este utilizată o astfel de apă, trebuie să fie asigurate facilităti adecvate pentru furnizarea acesteia.

(2) Atunci când este utilizată apă nepotabilă, de exemplu pentru controlul incendiilor, pentru producerea de aburi, pentru refrigerare si pentru alte scopuri similare, aceasta trebuie circulată printr-un sistem separat, bine identificat. Apa nepotabilă nu trebuie să aibă conexiuni cu sau să permită refluxul în sistemele de apă potabilă.

(3) Apa reciclată utilizată pentru prelucrare sau ca ingredient nu trebuie să prezinte nici un risc de contaminare. Aceasta trebuie să fie de acelasi standard ca apa potabilă, cu exceptia cazului în care se poate demonstra autoritătii competente că, în fapt, calitatea apei nu poate afecta salubritatea produsului alimentar în forma finită a acestuia.

(4) Gheata ce vine în contact cu alimentele sau care poate contamina alimentele trebuie să fie produsă din apă potabilă sau, atunci când este utilizată pentru răcirea produselor din pescuit întregi, din apă curată. Aceasta trebuie să fie produsă, manipulată si depozitată în conditii care să o protejeze de contaminare.

(5) Aburul utilizat în contact direct cu alimentele nu trebuie să contină nici o substantă ce reprezintă un pericol pentru sănătate sau care are potentialul să contamineze alimentele.

(6) Atunci când alimentelor le este aplicat un tratament termic în containere sigilate ermetic, trebuie să se asigure ca apa utilizată pentru răcirea containerelor după tratamentul termic să nu constituie o sursă de contaminare pentru alimente.

 

CAPITOLUL VIII

Igiena personalului

 

(1) Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare a alimentelor trebuie să mentină un grad ridicat de curătenie personală si trebuie să poarte îmbrăcăminte adecvată, curată si, după caz, echipament de protectie.

(2) Nici unei persoane care suferă de o boală sau este purtătoare a unei boli ce poate fi transmisă prin alimente ori care suferă de o altă afectiune, cum ar fi leziuni infectate, infectii ale pielii, abcese sau diaree, nu trebuie să i se permită să manipuleze alimente ori să intre în nici o zonă de manipulare a alimentelor, de orice capacitate, dacă există posibilitatea de contaminare directă sau indirectă. Orice persoană astfel afectată si angajată într-o întreprindere din domeniul alimentar si care este posibil să intre în contact cu alimente trebuie să raporteze imediat operatorului cu activitate în domeniul alimentar boala sau simptomele, iar dacă este posibil, cauzele acestora.

 

CAPITOLUL IX

Prevederi aplicabile produselor alimentare

 

(1) Un operator cu activitate în domeniul alimentar nu trebuie să accepte materii prime ori ingrediente, altele decât animale vii sau orice alt material utilizat la procesarea produselor, dacă acestea sunt cunoscute a fi sau se apreciază, în mod rezonabil, că ar putea să fie contaminate cu paraziti, cu microorganisme patogene ori cu substante toxice, de descompunere sau străine, în asa măsură încât, chiar după ce operatorul cu activitate în domeniul alimentar a aplicat în mod igienic proceduri normale de sortare si/sau de preparare ori de procesare, produsul final ar fi impropriu pentru consum uman.

(2) Materiile prime si toate ingredientele depozitate într-o întreprindere din domeniul alimentar trebuie să fie tinute în conditii corespunzătoare, concepute să prevină deteriorarea acestora si să le protejeze împotriva contaminării.

(3) În toate etapele de productie, de procesare si de distributie alimentele ce trebuie să fie protejate împotriva oricărei contaminări ce poate face alimentul impropriu pentru consum uman, dăunător pentru sănătate sau contaminat în asa măsură încât ar fi nerezonabil să fie consumat în acea stare.

(4) Trebuie să se aplice proceduri adecvate pentru a se controla dăunătorii. Trebuie, de asemenea, să se aplice proceduri adecvate, pentru a se preveni ca animalele domestice să aibă acces în locuri unde sunt pregătite, manipulate sau depozitate alimente (sau atunci când autoritatea competentă permite aceasta în cazuri speciale, pentru a se preveni ca un astfel de acces să ducă la contaminare).

(5) Materiile prime, ingredientele, produsele intermediare si produsele finite ce pot să faciliteze multiplicarea unor microorganisme patogene sau formarea de toxine nu trebuie să fie păstrate la temperaturi ce ar putea avea ca rezultat un risc pentru sănătate. Lantul de frig nu trebuie să fie întrerupt. Totusi, sunt permise perioade limitate fără controlul temperaturii, pentru a se permite derularea practică a activitătilor preparării, transportului, depozitării, expunerii si servirii mâncării, cu conditia ca aceasta să nu aibă drept rezultat un risc pentru sănătate. Întreprinderile din domeniul alimentar în care se produc, se manipulează si se ambalează produse alimentare procesate trebuie să dispună de încăperi adecvate, suficient de mari pentru depozitarea separată a materiilor prime de materialul procesat, si de spatii separate de depozitare în conditii de refrigerare si suficient de mari.

(6) Atunci când produsele alimentare urmează să fie păstrate sau servite la temperaturi scăzute, acestea trebuie să fie răcite cât mai repede posibil după faza de procesare la cald sau faza de preparare finală, dacă nu este aplicat nici un proces de tratare termică, la o temperatură ce nu trebuie să aibă ca rezultat un risc pentru sănătate.

(7) Decongelarea produselor alimentare trebuie să fie realizată în asa fel încât să se reducă la minimum riscul dezvoltării de microorganisme patogene sau al formării de toxine în alimente. În timpul decongelării alimentele trebuie să fie supuse la temperaturi care să nu aibă ca rezultat un risc pentru sănătate. Atunci când lichidul ce se scurge în procesul de decongelare poate reprezenta un risc pentru sănătate, acesta trebuie să fie drenat în mod adecvat.

După decongelare alimentele trebuie să fie manipulate de asa manieră încât să se reducă la minimum riscul dezvoltării de microorganisme patogene sau formarea de toxine.

(8) Substantele ce prezintă un risc si/sau cele necomestibile, incluzând hrana pentru animale, trebuie să fie etichetate si depozitate adecvat, în containere separate si sigure.

 

CAPITOLUL X

Prevederi aplicabile ambalării si împachetării produselor alimentare

 

(1) Materialul utilizat pentru ambalare si împachetare nu trebuie să reprezinte o sursă de contaminare.

(2) Materialele de ambalare trebuie să fie depozitate de asa manieră încât acestea să nu fie expuse la un risc de contaminare.

(3) Operatiunile de ambalare si împachetare trebuie să fie efectuate astfel încât să se evite contaminarea produselor. După caz si în special în cazul recipientelor si al vaselor de sticlă, trebuie să fie asigurate integritatea containerului si igiena acestuia.

(4) Materialul de ambalare si de împachetare reutilizat pentru produse alimentare trebuie să fie usor de igienizat, iar atunci când este necesar, de dezinfectat.

 

CAPITOLUL XI

Tratamentul termic

 

Următoarele cerinte se aplică numai pentru alimentele puse pe piată în containere închise ermetic:

1. orice proces de tratare termică utilizat pentru a procesa un produs neprocesat sau pentru a procesa în continuare un produs procesat trebuie:

a) să asigure o temperatură dată, pentru toate părtile produsului tratat, pentru o perioadă de timp dată;

b) să prevină situatia ca produsul să devină contaminat în timpul procesului;

2. pentru a se asigura că prin procesul utilizat se îndeplinesc obiectivele dorite, operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să controleze cu regularitate parametrii principali relevanti (în mod special temperatura, presiunea, ermeticitatea si parametrii microbiologici), inclusiv prin utilizarea de dispozitive automate;

3. procesul utilizat trebuie să fie conform unui standard recunoscut international (de exemplu, pasteurizare, temperatură ultraînaltă – UHT sau sterilizare).

 

CAPITOLUL XII

Instruire

 

Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure:

a) că persoanele care manipulează alimente sunt instruite în probleme de igienă a alimentelor, proportional cu activitatea desfăsurată;

b) că, în fapt, cei responsabili pentru elaborarea si mentinerea procedurii prevăzute la art. 5 alin. (1) din anexa la hotărâre sau pentru punerea în aplicare a ghidurilor aferente au primit instruirea corespunzătoare în aplicarea principiilor HACCP;

c) de conformitatea cu toate cerintele legislatiei nationale referitoare la programe de instruire pentru persoane care lucrează în anumite sectoare alimentare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 63 lit. d) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu autoritătile nationale prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, controlează modul de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri si ia măsurile ce se impun, conform limitelor de competentă legale.

Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.196/2002 pentru aprobarea Normelor generale privind controlul oficial al alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002;

b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 776/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003, ce transpune Directiva nr. 70/373/CEE;

c) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 126/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind utilizarea în România a metodelor comunitare de prelevare de probe si de analiză pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 24 februarie 2005, ce transpune Directiva nr. 85/591/CEE;

d) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 368/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al produselor alimentare de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003, ce transpune Directiva nr. 89/397/CE;

e) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 717/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind principiile ce reglementează organizarea inspectiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 8 octombrie 2003, ce transpune Directiva nr. 95/53/CEE;

f) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 202/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind laboratoarele de referintă pentru monitorizarea biotoxinelor marine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003, ce transpune Decizia nr. 93/383/CEE;

g) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 805/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unui sistem de tarife în sectorul nutritiei animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, ce transpune Decizia nr. 98/728/CE;

h) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 63/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la laboratoarele de referintă pentru monitorizarea contaminării bacteriologice si virale a molustelor bivalve, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune Decizia nr. 93/313/CE;

i) orice alte prevederi contrare.

(3) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE, se abrogă de la 1 ianuarie 2008.

(4) Normele de implementare adoptate pe baza actelor normative prevăzute la alin. (2) si (3) rămân în vigoare până la adoptarea prevederilor emise în baza prezentei hotărâri, dacă nu sunt în contradictie cu prezenta hotărâre.

(5) Referintele din actele normative la actele abrogate prevăzute la alin. (2) si (3) se consideră făcute la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 165 din 28 mai 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 925.

 

ANEXĂ

 

REGULI

privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia

privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor

 

TITLUL I

Subiect, domeniu de aplicare si definitii

 

ARTICOLUL 1

Subiect si domeniu de aplicare

 

(1) Prezenta hotărâre stabileste reguli generale pentru realizarea de controale oficiale pentru a se verifica conformitatea cu reguli ce au drept scop, în special:

a) prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor până la niveluri acceptabile pentru sănătatea publică si a animalelor, fie direct, fie prin intermediul conditiilor de mediu;

b) garantarea de practici corecte în ceea ce priveste comertul cu hrană pentru animale si comertul cu alimente si protejarea intereselor consumatorilor, incluzând etichetarea hranei pentru animale si a alimentelor si alte forme de informare a consumatorilor.

(2) Prezenta hotărâre nu trebuie să se aplice controalelor oficiale pentru verificarea conformitătii cu regulile organizatiilor comune de piată pentru produse agricole.

(3) Prezenta hotărâre nu trebuie să aducă atingere prevederilor nationale care transpun legislatia comunitară privind controalele oficiale.

(4) Efectuarea de controale oficiale în conformitate cu prezenta hotărâre trebuie să se realizeze fără a se aduce atingere responsabilitătii legale primare a operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale si a celor cu activitate în domeniul alimentar pentru asigurarea sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale, asa cum este stabilit de Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, precum si oricărei răspunderi civile sau penale ce rezidă din nerespectarea obligatiilor acestora.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) control oficial – orice formă de control pe care îl efectuează autoritatea competentă ori Comisia Europeană împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea conformitătii cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si cu legislatia în domeniul alimentelor, cu regulile de sănătate si bunăstare a animalelor;

b) verificare – controlul, prin examinarea si prin luarea în considerare a evidentelor, sub raportul îndeplinirii cerintelor specificate;

c) autoritate competentă – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Sănătătii, denumite în continuare Autorităti, competente să organizeze controale oficiale, să asigure implementarea si coordonarea implementării în vederea realizării conformitătii cu cerintele prezentei hotărâri, sau orice altă autoritate căreia i s-a conferit această competentă, în conformitate cu protocolul încheiat între autorităti. De asemenea, aceasta trebuie să includă, după caz, autoritatea corespondentă a unei tări terte;

d) organism de control – o parte tertă independentă căreia autoritatea competentă i-a delegat anumite atributii de control;

e) audit – o examinarea sistematică si independentă pentru a se stabili dacă activitătile si rezultatele acestora sunt conforme cu programele planificate si dacă aceste programe sunt implementate eficient si sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor;

f) inspectie – examinarea oricărui aspect privind hrana pentru animale, alimentele, sănătatea si bunăstarea animalelor, pentru a se verifica faptul că astfel de aspecte sunt conforme cu cerintele legislatiei în domeniul hranei pentru animale si ale legislatiei în domeniul alimentelor si cu regulile de sănătate si bunăstare a animalelor;

g) monitorizare – realizarea de observatii sau măsuri planificate secvential, cu scopul de a obtine o evaluare generală a nivelului de conformitate cu legislatia în domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia în domeniul alimentelor, cu regulile de sănătate si bunăstare a animalelor;

h) supraveghere – o examinare atentă a uneia sau mai multor întreprinderi cu activitate în domeniul alimentar si întreprinderi cu activitate în domeniul hranei pentru animale, a operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau a operatorilor cu activitate în domeniul alimentar ori a activitătilor acestora;

i) neconformitate – neconformitate cu legislatia în domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia în domeniul alimentelor si cu regulile pentru protejarea sănătătii si bunăstării animalelor;

j) prelevare de probe pentru analiză – recoltarea de probe de hrană pentru animale ori de alimente sau de orice alte substante reprezentative pentru producerea, prelucrarea si distributia hranei pentru animale sau a alimentelor ori pentru sănătatea animalelor (inclusiv din mediul înconjurător), cu scopul de a se verifica prin analiză conformitatea cu legislatia în domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia în domeniul alimentelor ori cu regulile de sănătate a animalelor;

k) certificare oficială – procedura prin care autoritatea competentă sau organismele de control autorizate să actioneze în această privintă furnizează o asigurare în scris, electronic sau o asigurare echivalentă cu acestea, referitoare la conformitate;

l) retinere oficială – procedura prin care autoritatea competentă dispune ca hrana pentru animale sau alimentele să nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinatia acestora. Aceasta include depozitarea de către operatorii cu activitate în  domeniul hranei pentru animale si de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar, în conformitate cu instructiunile autoritătii competente;

m) echivalentă – capacitatea diferitelor sisteme sau măsuri de a îndeplini aceleasi obiective, iar echivalent înseamnă diferite sisteme sau măsuri capabile de îndeplinirea acelorasi obiective;

n) import – punerea în liberă circulatie a hranei pentru animale sau a alimentelor ori intentia de punere în liberă circulatie a hranei pentru animale sau a alimentelor, pe teritoriul României;

o) control documentar – examinarea documentelor comerciale ce însotesc transportul si, după caz, a mdocumentelor solicitate în baza legislatiei în domeniul hranei pentru animale sau a legislatiei în domeniul alimentelor;

p) control de identitate – o inspectie vizuală pentru a se asigura că certificatele sau alte documente ce însotesc transportul corespund cu etichetarea si continutul transportului;

q) controlul fizic – controlul hranei pentru animale sau al alimentelor ca atare, ce poate include verificarea mijloacelor de transport, a împachetării, etichetării si temperaturii, prelevarea de probe pentru analize si teste de laborator, precum si orice alt control necesar pentru a se  verifica conformitatea cu legislatia în domeniul hraneipentru animale sau cu legislatia în domeniul alimentelor;

r) plan de control – o descriere stabilită de autoritatea competentă, ce contine informatii generale referitoare la structura si organizarea sistemelor de control oficial ale acesteia.

 

TITLUL II

Controale oficiale efectuate de autoritătile competente

 

CAPITOLUL I

Obligatii generale

 

ARTICOLUL 3

Obligatii generale cu privire la organizarea de controale oficiale

 

(1) Autoritatea trebuie să se asigure că sunt efectuate controale oficiale în mod regulat, pe baza unei analize de risc si cu o frecventă corespunzătoare, pentru a se îndeplini obiectivele prezentei hotărâri, tinând cont de:

a) riscurile identificate asociate cu animalele, hrana pentru animale, alimentele, întreprinderile cu activitate în domeniul hranei pentru animale, întreprinderile cu activitate în domeniul alimentar, utilizarea hranei pentru animale ori a alimentelor sau cu orice proces, materie, substantă, activitate ori operatiune ce poate influenta siguranta hranei pentru animale sau a alimentelor, sănătatea ori bunăstarea animalelor;

b) consemnările anterioare ale operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale ori ale celor cu activitate în domeniul alimentar, cu privire la conformitatea cu legislatia în domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia în domeniul alimentelor ori cu regulile de sănătate si bunăstare a animalelor;

c) fiabilitatea autocontroalelor ce au fost deja efectuate;

d) orice informatii ce pot indica neconformitate.

(2) Controalele oficiale trebuie să fie efectuate fără o avertizare prealabilă, cu exceptia activitătilor de audit la care este necesară notificarea prealabilă a operatorului cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau a celui cu activitate în domeniul alimentar. De asemenea, pot fi efectuate controale oficiale ad-hoc.

(3) Controalele oficiale se efectuează în oricare dintre etapele de producere, prelucrare si distributie a hranei pentru animale sau a alimentelor si a animalelor ori a produselor de origine animală. Acestea trebuie să includă controale la întreprinderi cu activitate în domeniul hranei pentru animale si la cele cu activitate în domeniul alimentar, privind utilizarea hranei pentru animale si a alimentelor, depozitarea hranei pentru animale si a alimentelor sau orice proces, materie, substantă, activitate ori operatiune, inclusiv transportul hranei pentru animale sau al alimentelor si al animalelor vii pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei hotărâri.

(4) Controalele oficiale trebuie să fie efectuate cu aceeasi atentie pentru export, pentru punerea pe piata internă si pentru importul din tări terte.

(5) Autoritatea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsele destinate expedierii către un stat membru al Uniunii Europene sunt controlate cu aceeasi atentie ca cele destinate pentru a fi puse pe piată pe teritoriul propriu.

(6) Autoritatea din România, ca tară de destinatie, poate controla, prin autoritătile din subordinea acesteia, conformitatea hranei pentru animale si a alimentelor cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si cu legislatia în domeniul alimentelor, prin intermediul unor controale nediscriminatorii. Din motive strict necesare pentru organizarea de controale oficiale, Autoritatea poate solicita operatorilor care detin bunuri ce le-au fost livrate dintr-un stat membru al Uniunii Europene să raporteze sosirea unor astfel de bunuri.

(7) Dacă în timpul unui control efectuat la locul de destinatie sau în timpul depozitării ori transportului pe teritoriul României autoritatea competentă constată o neconformitate, aceasta poate să ia măsurile necesare ce pot include reexpedierea către statul membru al Uniunii Europene de origine.

 

CAPITOLUL II

Autorităti competente

 

ARTICOLUL 4

Desemnarea autoritătilor competente si a criteriilor operationale

 

(1) Autoritătile competente responsabile pentru scopurile si controalele oficiale instituite de prezenta hotărâre sunt autoritătile prevăzute în definitia mentionată la art. 2 lit. c).

(2) Autoritătile competente trebuie să se asigure:

a) de eficienta si oportunitatea controalelor oficiale privind animalele vii, hrana pentru animale si alimentele, în toate etapele de producere, prelucrare, distributie si utilizare a hranei pentru animale;

b) că persoanele care efectuează controale oficiale sunt în afara oricărui conflict de interese;

c) că acestea detin sau au acces la un laborator cu o capacitate adecvată pentru testare si un personal suficient cu calificare adecvată si experimentat, astfel încât controalele oficiale si responsabilitătile de control să poată fi efectuate eficient si efectiv;

d) că acestea au facilităti si echipamente mentinute în stare corespunzătoare, pentru a se asigura că personalul poate efectua controale oficiale în mod eficient si efectiv;

e) că acestea au împuternicirile legale pentru a efectua controale oficiale si pentru a lua măsurile prevăzute de prezenta hotărâre;

f) că acestea dispun de planuri de contingentă în aplicare si sunt pregătite să implementeze astfel de planuri în cazul unei situatii de necesitate;

g) că operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate în domeniul alimentar sunt obligati să se supună oricărei inspectii efectuate în conformitate cu prezenta hotărâre si să asiste personalul autoritătii competente în îndeplinirea sarcinilor acesteia.

(3) Când Autoritatea conferă competenta de a efectua controale oficiale unei autorităti sau unor autorităti, altele decât personalul propriu, în special celor de la nivel judetean sau de la nivel local, trebuie să fie asigurată o coordonare eficientă si efectivă între toate autoritătile competente implicate, incluzând, după caz, domeniul protectiei mediului si a sănătătii.

(4) Autoritătile competente trebuie să se asigure de impartialitatea, calitatea si consecventa controalelor oficiale la toate nivelurile. Criteriile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie respectate în întregime de fiecare autoritate căreia îi este conferită competenta de a efectua controale oficiale.

(5) Când, în cadrul unei autorităti competente, mai mult de o structură este competentă să efectueze controale oficiale, trebuie să se asigure coordonarea si cooperarea efectivă si eficientă între diferitele structuri.

(6) Autoritătile competente trebuie să efectueze activităti de audit intern sau să fie supuse unui audit extern si trebuie să ia măsurile corespunzătoare în lumina rezultatelor acestora, pentru a se asigura că acestea îndeplinesc obiectivele prezentei hotărâri. Aceste activităti de audit trebuie să fie supuse unei analize independente si trebuie să fie efectuate într-o manieră transparentă.

(7) Pot fi adoptate reguli detaliate pentru implementarea prezentului articol în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 5

Delegarea sarcinilor specifice privind controalele oficiale

 

(1) Autoritatea poate delega atributii specifice privind controalele oficiale unuia sau mai multor organisme de control în conformitate cu alin. (2)–(4). O listă de atributii ce pot sau nu pot fi delegate poate fi stabilită în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Activitătile prevăzute de art. 51 nu trebuie să fie supuse unei astfel de delegări.

(2) Autoritatea poate delega sarcini specifice unui anumit organism de control numai dacă:

a) există o descriere clară a sarcinilor pe care organismul de control le poate efectua si a conditiilor în baza cărora acesta poate efectua aceste sarcini;

b) există dovezi că organismul de control:

(i) posedă capacitatea de expertizare, echipamentele si infrastructura necesare pentru a realiza sarcinile ce i-au fost delegate;

(ii) are suficient personal, calificat adecvat si experimentat; si

(iii) este impartial si în afara oricărui conflict de interese privind exercitarea sarcinilor delegate;

c) organismul de control functionează si este acreditat în conformitate cu Standardul european EN 45004 “Criterii generale pentru functionarea diverselor tipuri de organisme ce efectuează inspectii“ si/sau cu alt standard dacă acesta este mai adecvat pentru sarcinile delegate respective;

d) laboratoarele functionează în conformitate cu standardele prevăzute la art. 12 alin. (2); e) organismul de control comunică rezultatele controalelor efectuate autoritătii competente, în mod regulat si ori de câte ori autoritatea competentă solicită aceasta.

Dacă rezultatele controalelor indică neconformitate sau evidentiază probabilitatea unei neconformităti, organismul de control trebuie să informeze imediat autoritatea competentă;

f) există coordonare eficientă si efectivă între autoritatea competentă de delegare si organismul de control.

(3) Autoritătile competente ce deleagă sarcinile specifice organismelor de control trebuie să organizeze, dacă este necesar, activităti de audit sau inspectii asupra organismelor de control. Dacă, în urma unui audit sau a unei inspectii, se constată că astfel de organisme nu  reusesc să îndeplinească în mod adecvat sarcinile ce le-au fost delegate, autoritatea competentă de delegare poate să retragă delegarea. Aceasta trebuie să retragă delegarea fără întârziere, dacă organismul de control nu reuseste să ia măsurile de remediere corespunzătoare si la timp.

(4) Atunci când Autoritatea intentionează să delege o sarcină specifică de control unui organism de control trebuie să notifice aceasta Comisiei Europene. Această notificare trebuie să furnizeze o descriere detaliată a:

a) autoritătii competente care intentionează să delege atributia;

b) atributiei pe care aceasta intentionează să o delege; si

c) organismului de control căruia aceasta intentionează să-i delege atributia.

 

ARTICOLUL 6

Personalul care efectuează controale oficiale

 

Autoritătile competente trebuie să se asigure că întregul personal al acestora care efectuează controale oficiale:

a) primeste, pentru domeniul de competentă, o instruire corespunzătoare ce îi permite să-si îndeplinească în mod competent sarcinile si să efectueze controale oficiale în mod consecvent. Această instruire trebuie să cuprindă, după caz, domeniile la care se referă cap. I din anexa nr. 1;

b) se informează la zi în domeniul de competentă si urmează, după caz, instruiri suplimentare în mod regulat; c) prezintă aptitudini pentru cooperare multidisciplinară.

 

ARTICOLUL 7

Transparentă si confidentialitate

 

(1) Autoritătile competente trebuie să se asigure că îsi desfăsoară activitătile la un nivel ridicat de transparentă. Pentru acest scop informatiile relevante detinute de acestea trebuie să fie făcute disponibile publicului cât mai curând posibil. În general, publicul trebuie să aibă acces la:

a) informatii referitoare la activitătile de control ale autoritătilor competente si eficacitatea acestora;

b) informatii prevăzute la art. 10 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE.

(2) Autoritătile competente trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că membrii personalului acestora nu dezvăluie informatiile dobândite când îsi realizează sarcinile de control oficiale care, prin natura acestora si în cazuri bine justificate, sunt supuse secretului profesional. Protectia secretului profesional nu trebuie să împiedice transmiterea de către autoritătile competente a informatiilor la care se referă alin. (1) lit. b). Regulile nationale transpuse din legislatia comunitară referitoare la protectia indivizilor cu privire la procesarea datelor personale si cea referitoare la libera circulatie a unor astfel de date rămân neafectate.

(3) Informatiile privind secretul profesional includ, în special:

a) confidentialitatea procedurilor de investigare preliminară sau a procedurilor legale curente;

b) date personale;

c) informatiile protejate de legislatia natională si de cea comunitară care privesc, în special, secretul profesional, confidentialitatea deliberărilor, relatiile internationale si securitatea natională.

 

ARTICOLUL 8

Control si proceduri de verificare

 

(1) Autoritătile competente trebuie să efectueze controale oficiale în conformitate cu proceduri documentate.

Aceste proceduri trebuie să contină informatii si instructiuni pentru personalul care efectuează controalele oficiale, inclusiv domeniile la care se referă cap. II din anexa nr. 1.

(2) Autoritătile competente trebuie să se asigure că dispun de proceduri legale în vigoare pentru a se asigura că personalul acestora are acces la facilitătile si documentatia detinută de operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate în domeniul alimentar, astfel încât să fie capabil să îsi îndeplinească atributiile în mod adecvat.

(3) Autoritătile competente trebuie să aibă în aplicare proceduri:

a) pentru a verifica eficacitatea controalelor oficiale pe care le efectuează;

b) pentru a se asigura că atunci când este nevoie se iau măsuri corective si că documentele la care se referă alin. (1) sunt actualizate.

 

ARTICOLUL 9

Rapoarte

 

(1) Autoritătile competente trebuie să elaboreze rapoarte privind controalele oficiale pe care le-au efectuat.

(2) Aceste rapoarte trebuie să includă o descriere a scopului controalelor oficiale, metodele de control aplicate, rezultatele controalelor oficiale si, după caz, măsurile pe care trebuie să le ia operatorul în cauză.

(3) Autoritătile competente trebuie să trimită operatorului în cauză o copie a raportului la care se referă alin. (2), cel putin în cazul unei neconformităti.

 

ARTICOLUL 10

Activităti, metode si tehnici de control

 

(1) Controalele oficiale trebuie să fie efectuate utilizându-se metode de control si tehnici corespunzătoare, cum ar fi monitorizarea, supravegherea, verificarea, auditul, inspectia, prelevarea de probe si analiza.

(2) Controalele oficiale referitoare la hrana pentru animale si alimente trebuie să includă, printre altele, următoarele activităti:

a) examinarea sistemelor de control pe care operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate în domeniul alimentar le-au pus în aplicare si rezultatele obtinute;

b) inspectia:

(i) instalatiilor de productie primară, întreprinderilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale si întreprinderilor cu activitate în domeniul alimentar, inclusiv împrejurimilor acestora, facilitătilor, birourilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a hranei pentru animale si a alimentelor;

(ii) materiilor prime, ingredientelor, agentilor auxiliari de prelucrare si a altor produse utilizate pentru prepararea si producerea de hrană pentru animale si de alimente;

(iii) produselor semifinite;

(iv) materialelor si articolelor destinate să intre în contact cu alimentele;

(v) produselor si proceselor de curătare si întretinere si a pesticidelor;

(vi) etichetării, prezentării si reclamei;

c) controalele privind conditiile de igienă în întreprinderile cu activitate în domeniul hranei pentru animale si în întreprinderile cu activitate în domeniul alimentar;

d) evaluarea procedurilor referitoare la bunele practici de fabricatie (GMP), bunele practici de igienă (GHP), bunele practici agricole si HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), tinându-se cont de utilizarea de ghiduri stabilite în conformitate cu legislatia natională ce transpune legislatia comunitară specifică;

e) examinarea materialelor scrise sau a altor înregistrări ce pot fi relevante pentru evaluarea conformitătii cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si cu legislatia în domeniul alimentelor;

f) interviuri cu operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale, cu cei cu activitate în domeniul alimentar si cu personalul acestora;

g) citirea valorilor înregistrate de instrumentele de măsurare ale întreprinderilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau ale întreprinderilor cu activitate în domeniul alimentar;

h) controalele efectuate cu instrumentele proprii ale autoritătii competente, pentru a se verifica măsurătorile făcute de operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale si de cei cu activitate în domeniul alimentar;

i) orice altă activitate necesară pentru a se asigura că sunt îndeplinite obiectivele prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL III

Prelevare de probe si analiză

 

ARTICOLUL 11

Metode de prelevare de probe si de analiză

 

(1) Metodele de prelevare de probe si de analiză utilizate în cadrul controalelor oficiale trebuie să fie conforme cu regulile comunitare transpuse în legislatia natională sau:

a) dacă astfel de reguli nu există, cu reguli si protocoale recunoscute international, de exemplu cele pe care Comitetul European pentru Standardizare (CEN) le-a acceptat, ori cu cele agreate de legislatia natională; sau

b) în absenta celor prevăzute anterior, cu alte metode proprii scopului destinat sau elaborate în conformitate cu protocoale stiintifice.

(2) Atunci când nu se aplică prevederile alin. (1), validarea de metode de analiză poate avea loc într-un singur laborator, în conformitate cu un protocol acceptat international.

(3) Ori de câte ori este posibil, metodele de analiză trebuie să fie caracterizate prin criteriile corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2.

 (4) Pot fi luate următoarele măsuri de implementare, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene:

a) metode de prelevare de probe si de analiză, incluzând metode de confirmare sau de referintă ce trebuie să fie utilizate în cazul unei dispute;

b) criterii de performantă, parametri de analiză, incertitudinea de măsurare si proceduri pentru validarea metodelor la care se referă lit. a);

c) reguli referitoare la interpretarea rezultatelor.

(5) Autoritătile competente trebuie să stabilească proceduri adecvate pentru a garanta dreptul operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale si al celor cu activitate în domeniul alimentar, ale căror produse sunt supuse prelevării de probe si analizei, să solicite opinia suplimentară a unui expert, fără a aduce atingere obligatiei autoritătilor competente de a lua măsuri prompte în caz de urgentă.

(6) Autoritătile competente trebuie să se asigure, în special, că operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate în domeniul alimentar pot obtine un număr suficient de probe pentru a putea solicita o opinie suplimentară a unor experti. Aceasta se aplică cu exceptia situatiei în care este imposibilă obtinerea de probe suplimentare, cum este cazul produselor cu grad înalt de perisabilitate sau în cazul unor cantităti foarte mici de substrat disponibil.

(7) Probele trebuie să fie manipulate si etichetate de asa manieră încât să se garanteze atât validitatea legală, cât si cea analitică.

 

ARTICOLUL 12

Laboratoare oficiale

 

(1) Autoritătile competente trebuie să desemneze laboratoarele ce pot efectua analiza probelor prelevate în timpul controalelor oficiale.

(2) Autoritătile competente pot desemna doar laboratoare care functionează si sunt evaluate si acreditate în conformitate cu următoarele standarde europene:

a) EN ISO/IEC 17025 “Cerinte generale pentru competenta de testare si de etalonare a laboratoarelor“;

b) EN 45002 “Criterii generale pentru evaluarea laboratoarelor de testare“;

c) EN 45003 “Sistemul de acreditare a laboratoarelor de testare si etalonare; cerintele generale pentru functionare si recunoastere“, tinând cont de criteriile pentru diferite metode de testare prevăzute de legislatia natională ce transpune legislatia comunitară în domeniul hranei pentru animale si cea în domeniul alimentelor.

(3) Acreditarea si evaluarea laboratoarelor de testare la care se referă alin. (2) sunt corelate cu testări individuale sau cu grupuri de testări.

(4) Autoritătile competente pot anula desemnarea la care se referă alin. (1), când nu mai sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL IV

Managementul crizelor

 

ARTICOLUL 13

Planuri de contingentă pentru hrana pentru animale si pentru alimente

 

(1) Pentru implementarea planului general pentru managementul crizelor la care se referă Legea nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, Autoritatea trebuie să elaboreze planuri de contingentă operationale ce stabilesc măsuri ce trebuie să fie implementate fără întârziere, când hrana pentru animale sau alimentele pot reprezenta un risc major pentru oameni sau pentru animale, fie direct, fie prin intermediul mediului.

(2) Aceste planuri de contingentă trebuie să specifice:

a) autoritătile administrative ce trebuie să fie implicate;

b) puterile si responsabilitătile acestora;

c) canalele si procedurile pentru schimb de informatii între părtile interesate.

(3) Autoritatea trebuie să revizuiască aceste planuri de contingentă, după caz, în special în lumina schimbărilor în organizarea autoritătilor competente si a experientei, inclusiv experienta câstigată din exercitii de simulare.

(4) Atunci când este necesar pot fi adoptate măsuri de implementare în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Astfel de măsuri trebuie să stabilească reguli armonizate pentru planurile de contingentă, în măsura necesară asigurării că astfel de planuri sunt compatibile cu planul general pentru managementul crizelor la care se referă Legea nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE. De asemenea, acestea trebuie să indice rolul actionarilor în stabilirea si functionarea planurilor de contingentă.

 

CAPITOLUL V

Controale oficiale la importul de hrană pentru animale si de alimente din tări terte

 

ARTICOLUL 14

Controale oficiale privind hrana pentru animale si alimentele de origine animală

 

(1) Prezenta hotărâre nu trebuie să afecteze cerintele pentru controale veterinare privind hrana pentru animale si alimentele de origine animală, prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 97/78/CE. Autoritatea competentă desemnată în conformitate cu norma sanitară veterinară prevăzută anterior efectuează controale oficiale pentru a verifica conformitatea cu legislatia în domeniul hranei pentru animale sau legislatia în domeniul alimentelor pe care respectiva normă sanitară veterinară nu le cuprinde, inclusiv acele aspecte la care se referă titlul VI cap. II din prezenta anexă.

(2) De asemenea, regulile generale prevăzute la art. 18–25 trebuie să se aplice controalelor oficiale privind toate sortimentele de hrană pentru animale si toate  alimentele, inclusiv hrana pentru animale si alimentele de origine animală.

 

ARTICOLUL 15

Controale oficiale privind hrana pentru animale si alimentele de origine nonanimală

 

(1) Autoritătile competente trebuie să efectueze în mod regulat controale oficiale privind hrana pentru animale si alimentele de origine nonanimală care nu sunt incluse în domeniul de aplicare a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003, ce transpune Directiva nr. 97/78/CE, importate în România. Acestea trebuie să organizeze controalele pe baza unui plan de control national multianual elaborat în conformitate cu art. 40–42 si în lumina unor riscuri potentiale. Controalele trebuie să cuprindă toate aspectele cuprinse în legislatia în domeniul hranei pentru animale si în legislatia în domeniul alimentelor.

(2) Aceste controale trebuie să fie efectuate într-un loc corespunzător, incluzând punctul de intrare al mărfurilor pe teritoriul României, punctul în care se stabileste punerea în liberă circulatie, depozitele, facilitătile operatorului importator cu activitate în domeniul hranei pentru animale si ale celui cu activitate în domeniul alimentar sau alte puncte din lantul hranei pentru animale si lantul alimentar.

(3) De asemenea, controalele pot fi efectuate asupra bunurilor care:

a) sunt supuse unei proceduri vamale;

b) trebuie să intre în zone libere sau în depozite situate în zone libere.

(4) Rezultatele satisfăcătoare ale controalelor prevăzute la alin. (3) nu trebuie nici să afecteze responsabilitatea operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale si a celor cu activitate în domeniul alimentar de a se asigura că hrana pentru animale si alimentele sunt în conformitate cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si cu legislatia în domeniul alimentelor, din momentul punerii în liberă circulatie, si nici să impieteze efectuarea de controale oficiale ulterioare referitoare la hrana pentru animale sau alimentele respective.

(5) Trebuie să fie elaborată si actualizată, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, o listă de sortimente de hrană pentru animale si de alimente de origine nonanimală care, pe baza unui risc cunoscut sau a unui risc posibil, trebuie să fie supuse unor controale oficiale intensificate la punctul de intrare pe teritoriul României. Frecventa si natura acestor controale trebuie stabilite în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. În acelasi timp, tarifele corelate cu astfel de controale pot fi prevăzute în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 16

Tipuri de controale privind hrana pentru animale si alimentele de origine nonanimală

 

(1) Controalele oficiale prevăzute la art. 15 alin. (1) trebuie să includă cel putin un control documentar sistematic, un control de identitate aleatoriu si, după caz, un control fizic.

(2) Controalele fizice trebuie să fie efectuate cu o frecventă ce depinde de:

a) riscurile asociate cu tipuri diferite de hrană pentru animale si de alimente;

b) istoricul conformitătii cu cerintele pentru produsul în cauză al tării terte si întreprinderii de origine, al operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau al celor cu activitate în domeniul alimentar care importă si exportă produsul;

c) controalele pe care le-a efectuat operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate în domeniul alimentar care importă produsul;

d) garantiile pe care le-a oferit autoritatea competentă a tării terte de origine.

(3) Autoritătile competente trebuie să se asigure că sunt efectuate controale fizice în conditii corespunzătoare si într-un loc cu acces la facilităti de control adecvate ce permit să fie efectuate investigatii în mod adecvat, să fie recoltat un număr de probe adaptate la managementul riscului, iar hrana pentru animale si alimentele să fie manipulate igienic. Probele trebuie să fie manipulate de asa manieră încât să se garanteze atât validitatea legală, cât si cea analitică a acestora. Autoritătile competente trebuie să se asigure că echipamentele si metodologia sunt adecvate pentru măsurarea valorilor limită prevăzute în baza legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitară sau în baza legislatiei nationale.

 

ARTICOLUL 17

Puncte de intrare si de notificare prealabilă

 

(1) Pentru organizarea de controale oficiale la care se referă art. 15 alin. (4), autoritătile competente trebuie:

a) să desemneze puncte speciale de intrare pe teritoriul României, care să aibă acces la facilitătile de control corespunzătoare pentru tipuri diferite de hrană pentru animale si de alimente;

b) să solicite operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale si celor cu activitate în domeniul alimentar, responsabili pentru activitătile de transport, să trimită o notificare prealabilă privind sosirea si natura acestora.

Autoritătile competente pot aplica aceleasi reguli pentru alte sortimente de hrană pentru animale ce nu este de origine animală.

(2) Autoritatea competentă trebuie să informeze Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene despre orice măsuri pe care aceasta le ia în conformitate cu alin. (1). Aceasta trebuie să stabilească acele măsuri de asa manieră încât să se evite întreruperea inutilă a schimburilor comerciale.

 

ARTICOLUL 18

Măsuri în caz de suspiciune

 

(1) În caz de suspiciune de neconformitate sau dacă există dubii în ceea ce priveste identitatea ori destinatia reală a transportului sau în ceea ce priveste corespondenta dintre transport si garantiile certificate, autoritătile competente trebuie să efectueze controale oficiale cu scopul de a confirma ori de a elimina suspiciunea sau incertitudinea.

(2) Autoritătile competente trebuie să dispună retinerea oficială a transportului respectiv până când obtin rezultatele controalelor oficiale.

 

ARTICOLUL 19

Măsuri consecutive controalelor oficiale privind hrana pentru animale si alimentele provenite din tări terte

 

(1) Autoritătile competente trebuie să dispună retinerea oficială a hranei pentru animale sau a alimentelor provenite din tări terte, care nu sunt conforme cu legislatia în domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia în domeniul alimentelor, tinând cont de punctul de vedere al operatorilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau al celor cu activitate în domeniul alimentar, responsabili cu transportul, si trebuie să ia următoarele măsuri cu privire la astfel de hrană pentru animale sau alimente:

a) să dispună ca hrana pentru animale sau alimentele să fie distruse, să fie supuse unui tratament special în conformitate cu art. 20 ori să fie reexpediate în afara României în conformitate cu art. 21. De asemenea, pot fi luate si alte măsuri corespunzătoare, cum ar fi utilizarea hranei pentru animale sau a alimentelor în scopuri diferite de destinatia lor initială;

b) dacă hrana pentru animale sau alimentele au fost deja puse pe piată, să monitorizeze ori, dacă este necesar, să dispună retragerea de pe piată sau de la consumator a acestora, înainte de luarea uneia dintre măsurile prevăzute anterior;

c) să verifice dacă hrana pentru animale si alimentele nu produc efecte adverse pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor, fie direct, fie prin intermediul mediului, în timpul ori până la implementarea oricărei măsuri prevăzute la lit. a) si b).

(2) În situatia în care:

a) controalele oficiale prevăzute la art. 14 si 15 indică faptul că un transport este dăunător pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor ori nu îndeplineste conditiile de sigurantă, autoritătile competente trebuie să dispună retinerea oficială până la distrugerea acestuia sau până se iau alte măsuri necesare pentru a se proteja sănătatea oamenilor si a animalelor;

b) hrana pentru animale sau alimentele de origine nonanimală, pentru care s-a stabilit o exigentă crescută a controalelor în conformitate cu art. 15 alin. (5), nu sunt prezentate pentru controale oficiale ori nu sunt prezentate în conformitate cu cerintele specifice prevăzute la art. 17, autoritătile competente trebuie să ordone ca acestea să fie respinse si retinute oficial, fără întârziere, si apoi să fie distruse sau reexpediate în conformitate cu art. 21.

(3) Când autoritătile competente nu permit introducerea de hrană pentru animale sau de alimente pe teritoriul României, autoritatea competentă trebuie să notifice Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene despre constatările acesteia si despre identificarea produselor respective, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, si trebuie să notifice deciziile sale serviciilor vamale, împreună cu informatii referitoare la destinatia finală a transportului.

 

ARTICOLUL 20

Tratament special

 

(1) Tratamentul special prevăzut la art. 19 poate include:

a) tratament sau prelucrare pentru a aduce în conformitate hrana pentru animale sau alimentele cu cerintele legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitară specifică sau cu cerintele unei tări terte de reexpediere, incluzând, după caz, decontaminarea, dar excluzând diluarea;

b) prelucrare în orice altă manieră adecvată pentru alte scopuri decât consum animal sau uman.

(2) Autoritătile competente trebuie să se asigure că tratamentul special are loc în întreprinderi ce se află sub controlul acestora sau sub controlul unui stat membru al Uniunii Europene si în conformitate cu cerintele Uniunii Europene sau, în absenta unor astfel de conditii, cu regulile nationale.

 

ARTICOLUL 21

Reexpedierea transporturilor

 

(1) Autoritătile competente permit reexpedierea transporturilor numai dacă:

a) s-a stabilit destinatia împreună cu operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau cu cel cu activitate în domeniul alimentar, responsabil pentru transport;

b) operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale si cel cu activitate în domeniul alimentar au informat initial autoritatea competentă a tării terte de origine sau a tării terte de destinatie, dacă acestea sunt diferite, despre motivele si circumstantele ce împiedică punerea pe piată în România a hranei pentru animale sau a alimentelor în cauză;

c) când tara tertă de destinatie nu este tară tertă de origine, autoritatea competentă a tării terte de destinatie a notificat autoritătii competente că este pregătită să accepte transportul.

(2) Fără a se aduce atingere regulilor nationale aplicabile în ceea ce priveste limitele de timp pentru solicitarea unei opinii suplimentare a unui expert si atunci când rezultatele controalelor oficiale nu exclud aceasta, reexpedierea trebuie să aibă loc, ca regulă generală, în cel mult 60 de zile de la data la care autoritatea competentă a decis destinatia transportului, cu exceptia cazului în care nu s-au luat măsuri legale. Dacă după expirarea perioadei de 60 de zile reexpedierea nu are loc, transportul trebuie să fie distrus, cu exceptia cazului în care întârzierea este justificată.

(3) Până la reexpedierea loturilor de transport sau confirmarea motivelor respingerii, autoritătile competente trebuie să dispună retinerea oficială a loturilor de transport.

(4) Autoritatea competentă trebuie să notifice Comisia si statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu procedura natională elaborată de aceasta, si trebuie să notifice deciziile sale serviciilor vamale. Autoritătile competente trebuie să coopereze în conformitate cu titlul IV pentru a lua măsuri ulterioare necesare pentru a se asigura că nu este posibil să se reintroducă pe teritoriul României un transport respins.

 

ARTICOLUL 22

Costuri

 

Operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate în domeniul alimentar, responsabil pentru transport, sau reprezentantul acestuia este răspunzător de cheltuielile efectuate de autoritătile competente pentru activitătile prevăzute la art. 18–21.

 

ARTICOLUL 23

Autorizarea controalelor anterioare exportului, efectuate de tările terte

 

(1) Autoritatea autorizează controale specifice anterioare exportului, pe care o tară tertă le efectuează, cu referire la hrana pentru animale si alimente, imediat înaintea exportului în România, cu scopul de a verifica faptul că produsele exportate satisfac cerintele comunitare.

Autorizarea se poate aplica numai pentru hrana pentru animale si pentru alimentele ce sunt originare din tara tertă respectivă si poate fi acordată pentru unul sau mai multe produse.

(2) Atunci când a fost acordată o astfel de autorizare, poate fi redusă frecventa controalelor privind importul de hrană pentru animale sau alimente. Autoritătile competente trebuie să efectueze controale oficiale privind hrana pentru animale si alimentele importate în conformitate cu autorizarea la care se referă alin. (1), astfel încât să se asigure că, în fapt, controalele anterioare exportului, efectuate în tara tertă, sunt eficiente.

(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată unei tări terte numai dacă:

a) un audit comunitar a arătat că hrana pentru animale sau alimentele exportate în România întrunesc cerintele nationale ce transpun cerinte comunitare sau cerinte echivalente;

b) controalele efectuate în tara tertă înainte de expediere sunt considerate suficient de efective si eficiente pentru a înlocui sau a reduce controalele documentare, de identitate si fizice, prevăzute de legislatia natională ce transpune legislatia comunitară specifică.

(4) Autorizarea prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice autoritatea competentă a tării terte sub responsabilitatea căreia sunt efectuate controalele anterioare exportului si, dacă este corespunzător, orice organism de control căruia acea autoritate competentă îi poate delega anumite atributii. O astfel de delegare poate fi autorizată numai dacă aceasta întruneste criteriile mentionate la art. 5 sau conditii echivalente.

(5) Autoritatea competentă si orice organism de control din tara tertă, prevăzut de autorizare, trebuie să fie responsabile pentru contactele cu România.

(6) Autoritatea competentă sau organismul de control din tara tertă trebuie să asigure certificarea oficială a fiecărui transport controlat anterior intrării acestuia pe teritoriul României. Autorizarea prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice un model pentru astfel de certificate.

(7) Fără a se aduce atingere prevederilor Legii nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, când controalele oficiale referitoare la activităti de import supuse procedurii prevăzute la alin. (2) indică o neconformitate semnificativă, Autoritatea trebuie să notifice aceasta imediat Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene si operatorilor respectivi, în conformitate cu procedura prevăzută de titlul IV. Autoritatea trebuie să dispună mărirea numărului de loturi de transport controlate si, atunci când este necesar, să permită o examinare analitică adecvată a situatiei, precum si să mentină un număr corespunzător de probe în conditii de depozitare corespunzătoare.

(8) Dacă se descoperă că într-un număr semnificativ de loturi de transport bunurile nu corespund informatiilor din certificatele emise de autoritatea competentă sau de organismul de control din tara tertă, nu se mai aplică frecventa redusă la care s-a referit alin. (2).

 

ARTICOLUL 24

Autorităti competente si servicii vamale

 

(1) Pentru organizarea controalelor oficiale prevăzute în prezentul capitol, autoritătile competente si serviciile vamale trebuie să coopereze.

(2) În ceea ce priveste transporturile de hrană pentru animale, alimente de origine animală, hrană pentru animale si alimente prevăzute la art. 15 alin. (5), serviciile vamale nu trebuie să permită intrarea sau manipularea acestora în zone libere ori în depozite situate în zone libere, fără acordul autoritătilor competente.

(3) Atunci când sunt prelevate probe, autoritătile competente trebuie să informeze serviciile vamale si operatorii în cauză si să indice dacă bunurile pot fi puse în circulatie înainte ca rezultatele analizei probelor să fie disponibile, cu conditia asigurării trasabilitătii transportului.

(4) În cazul punerii în liberă circulatie, autoritătile competente si serviciile vamale trebuie să colaboreze în conformitate cu cerintele prevăzute la art. 2–6 din Hotărârea Guvernului nr. 409/2002 privind controalele de conformitate cu reglementările referitoare la securitatea produselor, în cazul produselor de import.

 

ARTICOLUL 25

Măsuri de implementare

 

(1) Măsurile necesare pentru a se asigura implementarea uniformă a controalelor oficiale referitoare la introducerea de hrană pentru animale si de alimente trebuie să fie prevăzute în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(2) Autoritatea poate stabili reguli detaliate, în special pentru:

a) hrana pentru animale si alimentele importate sau care urmează a fi manipulate în zone libere ori în depozite situate în zone libere;

b) alimentele pentru aprovizionarea echipajului si pasagerilor mijloacelor de transport internationale;

c) hrana pentru animale si alimentele comandate la distantă (de exemplu prin e-mail, prin telefon sau prin Internet) si livrate consumatorului;

d) hrana pentru animale destinată animalelor de companie sau cailor si alimentele transportate de pasagerii si echipajul mijloacelor de transport internationale;

e) asigurarea consecventei deciziilor luate de autoritătile competente privind hrana pentru animale si alimentele provenite din tări terte, conform art. 19;

f) loturile de transport originare din România ce sunt returnate dintr-o tară tertă;

g) documentele ce trebuie să însotească activitătile de transport, când au fost prelevate probe.

 

CAPITOLUL VI

Finantarea controalelor oficiale

 

ARTICOLUL 26

Principiu general

 

Autoritătile competente trebuie să se asigure că sunt disponibile resurse financiare adecvate în scopul de a asigura ersonalul necesar si alte resurse pentru controale oficiale prin orice mijloace considerate corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 27

Tarife

 

(1) Autoritătile competente pot percepe tarife pentru acoperirea costurilor ocazionate de controalele oficiale.

(2) În ceea ce priveste activitătile la care se referă sectiunea A din anexa nr. 3 la prezentele reguli si sectiunea A din anexa nr. 4 la prezentele reguli, autoritatea competentă trebuie să asigure colectarea de tarife.

(3) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (4) si (6), tarifele colectate în ceea ce priveste activitătile specifice prevăzute în sectiunea A din anexa nr. 3 la prezentele reguli si în sectiunea A din anexa nr. 4 la prezentele reguli nu trebuie să fie mai mici decât sumele minime specificate la sectiunea B din anexa nr. 3 la prezentele reguli si la sectiunea B din anexa nr. 4 la prezentele reguli. În perioada de tranzitie până la 1 ianuarie 2008, pentru activitătile la care se referă sectiunea A din anexa nr. 3 la prezentele reguli autoritatea competentă poate continua să aplice tarifele curente conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE, cu modificările si completările ulterioare. Tarifele prevăzute în sectiunea B din anexa nr. 3 la prezentele reguli si în sectiunea B din anexa nr. 4 la prezentele reguli trebuie să fie actualizate la cel putin 2 ani, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, tinându-se cont în special de inflatie.

(4) Tarifele colectate pentru controalele oficiale în conformitate cu alin. (1) sau (2):

a) nu trebuie să fie mai mari decât costurile suportate de autoritătile competente responsabile în relatie cu punctele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele reguli;

b) pot fi fixate la un anumit nivel, pe baza costurilor suportate de autoritătile competente pentru o perioadă de timp sau atunci când este aplicabil, la sumele prevăzute în sectiunea B din anexa nr. 3 la prezentele reguli sau în sectiunea B din anexa nr. 4 la prezentele reguli.

(5) La stabilirea tarifelor, autoritătile competente trebuie să ia în considerare:

a) tipul întreprinderii respective si factorii de risc relevanti;

b) interesele întreprinderilor cu o capacitate mică de productie;

c) metodele traditionale folosite pentru producere, prelucrare si distributie;

d) necesitătile întreprinderilor localizate în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice.

(6) Când, în vederea autocontrolului si a sistemelor de trasabilitate implementate de întreprinderile cu activitate în domeniul hranei pentru animale si de cele cu activitate în domeniul alimentelor, precum si a nivelului conformitătii determinat în timpul controalelor oficiale pentru un anumit tip de hrană pentru animale sau alimente ori pentru un anumit tip de activităti, controalele oficiale sunt efectuate cu o frecventă redusă sau pentru a tine cont de criteriile la care se referă alin. (5) lit. b)–d), autoritătile competente pot stabili tarife pentru controlul oficial sub nivelul minim la care se referă alin. (4) lit. b), cu conditia ca acestea să transmită Comisiei Europene un raport în care să specifice:

a) tipul de hrană pentru animale sau alimente ori activitatea respectivă;

b) controalele efectuate în întreprinderile cu activitate în domeniul hranei pentru animale si în întreprinderile cu activitate în domeniul alimentelor respective;

c) metoda pentru calcularea reducerii tarifului.

(7) Când autoritătile competente care efectuează controale si inspectii veterinare realizează mai multe controale oficiale în acelasi timp într-o singură întreprindere, trebuie să considere aceste controale ca activitate unică si să perceapă un singur nivel de tarif.

(8) Tarifele privind controalele la import trebuie să fie plătite de operator sau de reprezentantul acestuia autoritătilor competente care efectuează inspectii si controale veterinare la import.

(9) Tarifele nu trebuie să fie rambursate direct sau indirect, cu exceptia cazului în care sunt colectate pe nedrept.

(10) Fără a se aduce atingere costurilor ce derivă din cheltuielile prevăzute la art. 28, autoritătile competente nu trebuie să colecteze alte tarife decât pe cele la care se referă prezentul articol pentru implementarea prezentei hotărâri.

(11) Operatorii sau alte întreprinderi relevante ori reprezentantii acestora trebuie să primească dovada plătii tarifelor de către acestia.

(12) Autoritătile competente trebuie să publice metoda de calculare a tarifelor si să o comunice Comisiei Europene.

 

ARTICOLUL 28

Cheltuieli aferente controalelor oficiale suplimentare

 

(1) Când detectarea unei neconformităti conduce la efectuarea de controale oficiale ce depăsesc activitătile normale de control ale autoritătilor competente, acestea trebuie să impute cheltuielile induse de controalele oficiale suplimentare operatorilor responsabili de neconformitate sau operatorului care posedă ori păstrează bunurile la momentul când sunt efectuate controale oficiale suplimentare.

(2) Activitătile normale de control sunt activitătile de control de rutină solicitate în baza legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitară specifică sau a legislatiei nationale si, în special, a celei descrise de planul prevăzut la art. 40.

(3) Activitătile ce depăsesc activitătile normale de control includ prelevarea si analiza probelor, precum si alte controale ce sunt necesare pentru a controla amploarea unei probleme, pentru a verifica dacă au fost luate măsuri corective sau pentru a detecta si/sau fundamenta neconformitatea.

 

ARTICOLUL 29

Nivelul cheltuielilor

 

Trebuie să se tină cont de principiile prevăzute la art. 27 atunci când se stabileste nivelul cheltuielilor prevăzute la art. 28.

 

CAPITOLUL VII

Alte prevederi

 

ARTICOLUL 30

Certificarea oficială

 

(1) Fără a se aduce atingere cerintelor privind certificarea oficială adoptate pentru scopuri de sănătate si bunăstare a animalelor, pot fi adoptate cerinte în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, privind:

a) circumstantele în care este solicitată certificarea oficială;

b) modelele de certificare;

c) calificările personalului care realizează certificarea;

d) principiile ce trebuie să fie respectate pentru a se asigura certificarea corectă, incluzând certificarea electronică;

e) procedurile ce trebuie să fie urmate în cazul retragerii certificatelor si pentru înlocuirea certificatelor;

f) transporturile ce sunt împărtite în loturi de transport mai mici sau care sunt amestecate cu alte loturi de transport;

g) documentele ce trebuie să însotească bunurile după ce au fost efectuate controale oficiale.

(2) Atunci când este solicitată certificarea oficială, trebuie să se asigure că:

a) există o legătură între certificat si transport;

b) informatiile din certificat sunt corecte si autentice.

(3) Când este cazul, un singur model de certificat trebuie să combine cerintele privind certificarea oficială a hranei pentru animale si a alimentelor si alte cerinte pentru certificarea oficială.

 

ARTICOLUL 31

Înregistrarea/autorizarea întreprinderilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale si a întreprinderilor cu activitate în domeniul alimentelor

 

(1) Autoritătile competente trebuie să stabilească proceduri pentru operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale si pentru cei cu activitate în domeniul alimentar, care trebuie urmate atunci când acestia solicită înregistrarea întreprinderilor lor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 924/2005*) privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, ce transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 505/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile si modalitătile pentru autorizarea si înregistrarea unor întreprinderi si intermediari ce operează în sectorul nutritiei animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 23 septembrie 2003, ce transpune Directiva nr. 95/69/CE, sau cu viitoarele reglementări referitoare la igiena hranei pentru animale.

(2) Autoritătile competente trebuie să elaboreze si să mentină la zi o listă cu operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale si cu cei cu activitate în domeniul alimentar, care au fost înregistrati. Atunci când o astfel de listă există deja, aceasta poate fi utilizată pentru scopurile prezentei hotărâri.

(3) Autoritătile competente trebuie să stabilească proceduri ce trebuie urmate de operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale si de cei cu activitate în domeniul alimentar, când acestia solicită autorizarea unitătilor lor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 ce transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE, cu Hotărârea Guvernului nr. 955/2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 505/2003, ce transpune Directiva nr. 95/69/CE, sau cu viitoarea legislatie natională referitoare la igiena hranei pentru animale.

(4) După primirea unei cereri pentru autorizare din partea unui operator cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau a unuia cu activitate în domeniul alimentar, autoritătile competente trebuie să efectueze o vizită la fata locului.

(5) Autoritătile competente trebuie să autorizeze o întreprindere pentru activitătile respective numai dacă operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate în domeniul alimentar a demonstrat că se conformează cerintelor legislatiei în domeniul hranei pentru animale sau ale legislatiei în domeniul alimentelor.

(6) Autoritătile competente pot acorda autorizare conditionată dacă se constată că întreprinderea întruneste toate cerintele legate de infrastructură si echipamente.

Acestea acordă autorizare definitivă numai dacă se constată că, în cadrul unui nou control al întreprinderii, efectuat în decurs de 3 luni de la acordarea autorizării conditionate, întreprinderea întruneste celelalte cerinte ale legislatiei în domeniul hranei pentru animale sau ale legislatiei în domeniul alimentelor. Dacă s-a realizat un progres clar, dar întreprinderea încă nu întruneste toate cerintele, autoritătile competente pot prelungi autorizarea conditionată. Totusi, autorizarea conditionată nu trebuie să depăsească o perioadă totală de 6 luni.

(7) Autoritătile competente trebuie să tină cont de autorizarea întreprinderilor când efectuează controale oficiale. Dacă autoritătile competente constată deficiente serioase ori trebuie să oprească productia într-o întreprindere în mod repetat, iar operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate în domeniul alimentar nu este capabil să furnizeze garantii adecvate privind productia viitoare, autoritătile competente trebuie să initieze proceduri pentru a retrage autorizarea întreprinderii.

(8) Autoritătile competente pot suspenda autorizarea unei întreprinderi dacă operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale sau cel cu activitate în domeniul alimentar poate garanta că acesta va remedia deficientele într-o perioadă de timp acceptabilă.

(9) Autoritătile competente trebuie să actualizeze permanent listele întreprinderilor autorizate si să le pună la dispozitie statelor membre ale Uniunii Europene si publicului, într-o manieră ce poate fi specificată în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

 

TITLUL III

Laboratoare de referintă

 

ARTICOLUL 32

Laboratoare nationale de referintă

 

(1) Autoritatea trebuie să ia măsurile necesare pentru desemnarea unuia sau mai multor laboratoare nationale de referintă pentru fiecare laborator comunitar de referintă.

Autoritatea poate desemna un laborator situat într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat membru al Asociatiei Europene de Liber Schimb (AELS), iar un singur laborator poate fi desemnat laborator national de referintă pentru România si pentru unul sau mai multe state membre.

(2) Aceste laboratoare nationale de referintă trebuie:

a) să colaboreze cu laboratorul comunitar de referintă în domeniile de competentă ale acestora;

b) să coordoneze în domeniile lor de competentă activitătile laboratoarelor oficiale responsabile pentru analiza probelor în conformitate cu art. 11;

c) atunci când este cazul, să organizeze testări comparative între laboratoarele nationale oficiale si să asigure actiuni ulterioare de urmărire corespunzătoare unor astfel de testări comparative;

d) să asigure transmiterea informatiilor furnizate de laboratorul comunitar de referintă către autoritătile competente si laboratoarele nationale oficiale;

e) să acorde asistentă stiintifică si tehnică autoritătilor competente pentru implementarea unor planuri de control coordonate, adoptate în conformitate cu art. 51;

f) să fie responsabile pentru efectuarea altor atributii specifice prevăzute în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, fără a se aduce atingere atributiilor nationale suplimentare existente.


*) Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 este reprodusă la pag. 1–11.

 

(3) Prevederile art. 12 alin. (2) si (3) trebuie să se aplice laboratoarelor nationale de referintă.

(4) Autoritatea trebuie să comunice Comisiei Europene, laboratorului comunitar de referintă si statelor membre ale Uniunii Europene numele si adresa fiecărui laborator national de referintă.

(5) Dacă România desemnează mai mult de un laborator national de referintă pentru un laborator comunitar de referintă, trebuie să se asigure că aceste laboratoare colaborează strâns, astfel încât să se asigure o coordonare eficientă între acestea cu alte laboratoare nationale si cu laboratorul comunitar de referintă.

(6) Pot fi stabilite responsabilităti si atributii suplimentare pentru laboratoarele nationale de referintă, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(7) Prevederile alin. (1)–(5) trebuie să se aplice fără a aduce atingere regulilor specifice si, în special, art. 19–21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002, ce transpune Regulamentul nr. 999/2001/CE, si art. 14 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 23 noiembrie 2001, ce transpune Directiva nr. 96/23/CE.

 

TITLUL IV

Asistentă si cooperare în domeniul hranei pentru animale si al alimentelor

 

ARTICOLUL 33

Principii generale

 

(1) Autoritatea trebuie să furnizeze asistentă de specialitate atunci când rezultatul controalelor oficiale referitoare la hrana pentru animale si alimente necesită luarea unor măsuri în România si în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.

(2) Autoritatea trebuie să asigure asistentă de specialitate, la cerere sau în mod spontan, când evolutia investigatiilor impune aceasta. Asistenta de specialitate poate include, atunci când este cazul, participarea la controale pe care autoritatea competentă a României sau a unui stat membru al Uniunii Europene le efectuează la fata locului.

(3) Prevederile art. 34–39 nu trebuie să aducă atingere regulilor nationale aplicabile pentru publicarea documentelor care fac obiectul sau care se referă la proceduri judecătoresti ori la reguli de protectie a intereselor comerciale ale persoanelor fizice sau juridice.

 

ARTICOLUL 34

Organisme de legătură

 

(1) Autoritatea trebuie să desemneze unul sau mai multe organisme de legătură pentru a realiza contacte corespunzătoare cu organismele de legătură ale statelor membre ale Uniunii Europene. Rolul organismelor de legătură este de a asista si de a coordona comunicarea între autoritătile competente si, în special, de a transmite si primi cererile pentru asistentă.

(2) Autoritatea trebuie să informeze Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene despre toate detaliile relevante ale organismelor de legătură desemnate si despre orice modificare a acestor detalii.

(3) Fără a se aduce atingere alin. (1), desemnarea organismelor de legătură nu trebuie să excludă contactele directe, schimbul de informatii sau cooperarea între personalul Autoritătii si cel al autoritătilor competente din diferite state membre ale Uniunii Europene.

(4) Autoritătile competente pentru care se aplică Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 631/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenta mutuală între autoritatea veterinară centrală a României si autoritătile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană, în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniul veterinar si zootehnic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului nr. 89/608/CE, trebuie să realizeze, după caz, contacte reciproce.

 

ARTICOLUL 35

Asistentă la cerere

 

(1) După primirea unei cereri motivate, autoritatea competentă solicitată trebuie să se asigure că autoritătii competente solicitante i s-au furnizat toate informatiile si documentele necesare ce îi permit acesteia din urmă să verifice conformitatea cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si cu legislatia în domeniul alimentelor din jurisdictia acesteia. În acest scop, autoritatea competentă solicitată trebuie să ia măsuri pentru realizarea unei anchete pentru a obtine informatii si documente.

(2) Informatiile si documentele prevăzute conform alin. (1) trebuie să fie trimise fără întârziere nejustificată.

Documentele pot fi transmise în original sau în copie.

(3) Printr-un acord între autoritatea competentă solicitantă si autoritatea solicitată, personalul desemnat de autoritatea solicitantă poate fi prezent în timpul anchetelor.

Astfel de anchete trebuie să fie efectuate întotdeauna de personalul autoritătii competente solicitate. Personalul autoritătii competente solicitante nu poate, din proprie initiativă, să efectueze ancheta în cadrul autoritătii competente solicitate. Personalul autoritătii competente solicitante trebuie să aibă acces la aceleasi facilităti si documente ca si autoritatea competentă solicitată, prin intermediul acesteia si cu unic scop de efectuare a anchetei.

(4) Personalul autoritătii competente solicitante prezent într-un stat membru, în conformitate cu alin. (3), trebuie să fie în măsură, în orice moment, să prezinte o autorizare scrisă ce atestă identitatea si capacitatea oficială ale acestora.

 

ARTICOLUL 36

Asistentă fără solicitare

 

(1) Când Autoritatea constată o neconformitate si dacă o astfel de neconformitate poate avea implicatii pentru un stat membru al Uniunii Europene sau pentru alte state, aceasta trebuie să comunice astfel de informatii statului membru al Uniunii Europene ori altui stat, fără solicitare anterioară si fără întârziere.

(2) Dacă Autoritatea primeste astfel de informatii, aceasta trebuie să investigheze domeniul si să informeze statul membru al Uniunii Europene care a transmis informatiile despre rezultatele acestei investigatii si, după caz, despre orice măsuri luate.

 

ARTICOLUL 37

Asistentă în caz de neconformitate

 

(1) Dacă în timpul unui control oficial efectuat la locul de destinatie al bunurilor sau în timpul transportului acestora, autoritatea competentă a României ca stat de destinatie stabileste că bunurile nu sunt în conformitate cu legislatia în domeniul hranei pentru animale ori cu legislatia în domeniul alimentelor, astfel încât prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor ori constituie o încălcare gravă a legislatiei în domeniul hranei pentru animale si al alimentelor, aceasta trebuie să contacteze fără întârziere autoritatea competentă a statului membru al Uniunii Europene expeditor, care va actiona în consecintă.

(2) Dacă Autoritatea are motive să considere că măsurile luate de autoritatea competentă a statului membru al Uniunii Europene expeditor sunt inadecvate, aceasta si autoritatea competentă a statului membru ale Uniunii Europene expeditor trebuie să identifice împreună căile si modalitătile de remediere a situatiei, incluzând, după caz, o inspectie comună la fata locului efectuată în conformitate cu alin. (3) si (4) ale art. 35. Dacă acestea nu pot stabili de comun acord măsurile corespunzătoare, Autoritatea trebuie să informeze Comisia Europeană. 

(3) O procedură identică se aplică si pentru situatiile în care România este stat expeditor si a fost notificată de un stat membru al Uniunii Europene despre existenta unor neconformităti ale bunurilor expediate de aceasta către statul membru respectiv.

 

ARTICOLUL 38

Relatii cu tările terte

 

(1) Atunci când Autoritatea primeste informatii dintr-o tară tertă ce indică neconformitate si/sau un risc pentru sănătatea oamenilor ori sănătatea animalelor, aceasta trebuie să comunice informatiile autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, dacă, în fapt, consideră că acestea pot fi interesate sau dacă acestea solicită acest lucru. Autoritatea trebuie să comunice astfel de informatii Comisiei Europene ori de câte ori acestea prezintă relevantă la nivel comunitar.

(2) Dacă tara tertă a încheiat un angajament juridic pentru a acorda asistenta solicitată în vederea strângerii de dovezi referitoare la caracterul neobisnuit al tranzactiilor ce sunt sau par a fi contrare legislatiei în domeniul hranei pentru animale si celei în domeniul alimentelor, informatiile obtinute în baza prezentei hotărâri pot fi communicate respectivei tări terte, cu acordul autoritătilor competente care au furnizat informatiile, în conformitate cu legile ce se aplică pentru comunicarea datelor personale către tări terte.

 

ARTICOLUL 39

Asistenta si actiunile ulterioare coordonate de Comisia Europeană

 

Când controalele oficiale la destinatie relevă neconformitate repetată sau alte riscuri pentru oameni, plante ori animale, induse prin hrana pentru animale sau prin alimente, fie direct, fie prin mediu, autoritatea competentă a României, ca stat de destinatie, trebuie să informeze fără întârziere Comisia Europeană si autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, care vor actiona în consecintă.

 

TITLUL V

Planuri de control

ARTICOLUL 40

Planuri de control nationale multianuale

 

Pentru a se asigura implementarea eficientă a prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 150/2004, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, a regulilor de sănătate si bunăstare a animalelor si a art. 44 din prezenta hotărâre, Autoritatea trebuie să întocmească un plan unic de control national multianual integrat.

 

ARTICOLUL 41

Principii pentru întocmirea planurilor de control nationale

Multianuale

 

(1) Autoritatea trebuie:

a) să implementeze planul prevăzut la art. 40 pentru prima dată nu mai târziu de 1 ianuarie 2007;

b) să-l actualizeze în mod regulat în lumina evolutiei;

c) să transmită Comisiei Europene, la cerere, ultima versiune a planului.

(2) Planul de control national multianual trebuie să contină informatii generale referitoare la structura si organizarea sistemelor de control al hranei pentru animale si al alimentelor si referitoare la controlul sănătătii si bunăstării animalelor din România, în special cu privire la:

a) obiectivele strategice ale planului si modul cum prioritătile de control si alocarea resurselor reflectă aceste obiective;

b) clasificarea riscului activitătilor în cauză;

c) desemnarea autoritătilor competente si a atributiilor acestora la nivel national, regional si local si a resurselor disponibile pentru aceste autorităti;

d) managementul si organizarea generală a controalelor oficiale la nivel national, regional si local, incluzând controale oficiale în întreprinderi individuale;

e) sisteme de control aplicate diferitelor sectoare si coordonarea diferitelor servicii ale autoritătilor competente responsabile pentru controale oficiale în aceste sectoare;

f) după caz, delegarea atributiilor altor organisme de control;

g) metode pentru a se asigura conformitatea cu criteriile operationale prevăzute la art. 4 alin. (2);

h) instruirea personalului care efectuează controalele oficiale prevăzute la art. 6;

i) procedurile documentate prevăzute la art. 8 si 9;

j) organizarea si functionarea planurilor de contingentă pentru situatii de urgentă privind bolile la animale sau în caz de toxiinfectii alimentare, ca urmare a contaminării hranei pentru animale si a alimentelor si pentru alte situatii de risc privind sănătatea publică;

k) organizarea cooperării si asistentei mutuale.

(3) Planurile de control nationale multianuale pot fi adaptate în timpul implementării acestora. Pot fi făcute amendamente în lumina sau pentru a se tine cont de factori ce includ:

a) noua legislatie;

b) aparitia unor noi boli sau a altor riscuri pentru sănătate;

c) schimbări semnificative în ceea ce priveste structura, managementul sau modul de functionare a autoritătilor nationale competente;

d) rezultatele controalelor oficiale ale autoritătilor competente;

e) rezultatele controalelor comunitare efectuate în conformitate cu art. 44;

f) orice amendament al liniilor directoare prevăzute la art. 42;

g) aspecte stiintifice;

h) rezultatul activitătilor de audit efectuate de o tară tertă în România.

 

ARTICOLUL 42

Linii directoare pentru planurile de control nationale multianuale

 

Planurile de control nationale multianuale prevăzute la art. 40 se elaborează tinându-se seama de liniile directoare elaborate de Comisia Europeană.

 

ARTICOLUL 43

Rapoarte anuale

 

(1) La un an de la începerea implementării planurilor de control nationale multianuale si ulterior în fiecare an, Autoritatea trebuie să trimită Comisiei Europene un raport care să indice:

a) orice amendamente la planurile de control nationale multianuale pentru a se tine cont de factorii prevăzuti la art. 41 alin. (3);

b) rezultatele controalelor si activitătilor de audit realizate în anul anterior, în baza prevederilor planului de control national multianual;

c) tipul si numărul de cazuri de neconformitate identificate;

d) măsuri pentru a se asigura functionarea eficientă a planurilor de control nationale multianuale, incluzând măsuri de implementare si rezultatele acestora.

(2) Pentru a promova prezentarea consecventă a acestui raport si în special a rezultatelor controalelor oficiale, informatiile la care se referă alin. (1) trebuie să tină cont de liniile directoare elaborate de Comisia Europeană în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(3) Autoritatea trebuie să finalizeze rapoartele acesteia si să le transmită Comisiei Europene în decurs de 6 luni de la sfârsitul anului la care se referă raportul.

(4) Planurile de control nationale multianuale se adaptează în conformitate cu concluziile si recomandările cuprinse de rapoartele Comisiei Europene.

 

TITLUL VI

Activităti comunitare

 

CAPITOLUL I

Controale comunitare

ARTICOLUL 44

Controale comunitare în România

 

(1) Expertii comunitari pot să efectueze activităti de audit generale si specifice în România. Pot fi organizate activităti de audit generale si specifice în cooperare cu autoritătile competente din România. Activitătile de audit se efectuează în mod regulat. Scopul principal al acestora este de a verifica faptul că, în ansamblu, controalele oficiale au loc în România în conformitate cu planurile de control nationale multianuale prevăzute la art. 40 si cu legislatia comunitară. În acest scop si pentru a facilita eficienta si eficacitatea activitătilor de audit, Comisia Europeană poate solicita ca România să transmită, cât mai curând posibil, copii actualizate ale planurilor de control nationale multianuale, înainte de efectuarea unor astfel de activităti de audit.

(2) Activitătile de audit si inspectiile specifice din una sau mai multe arii specifice pot suplimenta activitătile de audit general. Aceste activităti de audit si inspectii specifice sunt utile în special pentru:

a) verificarea implementării planului de control national multianual, a legislatiei în domeniul hranei pentru animale si a celei în domeniul alimentelor si a legislatiei privind sănătatea si bunăstarea animalelor si pot include, după caz, inspectii ale serviciilor oficiale la fata locului si ale întreprinderilor din sectorul care este auditat;

b) verificarea functionării si organizării autoritătilor competente;

c) investigarea problemelor importante sau care apar periodic în România;

d) investigarea situatiilor de urgentă, aspectelor nou apărute sau noilor evolutii în România. (3) Comisia Europeană întocmeste un raport privind concluziile fiecărui control efectuat. Dacă se consideră corespunzător, raportul acesteia poate contine recomandări pentru România privind îmbunătătirea conformitătii cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si cu cea în domeniul alimentelor si cu regulile de sănătate, protectie si bunăstare a animalelor. Comisia Europeană pune la dispozitie publicului rapoartele acesteia. În cazul rapoartelor privind controalele efectuate în România, Comisia Europeană furnizează Autoritătii un proiect de raport pentru comentarii si ia în considerare acele comentarii pentru a pregăti raportul final si pentru a publica comentariile Autoritătii împreună cu raportul final.

(4) a) Comisia Europeană stabileste un program de control anual, îl comunică anticipat României si întocmeste raportul privind rezultatele acestuia. Comisia Europeană poate amenda programul pentru a tine cont de evolutiile din domeniile privind siguranta hranei pentru animale si a alimentelor, sănătatea, protectia, bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor.

b) O procedură identică se aplică si atunci când experti ai Autoritătii participă alături de experti ai Comisiei Europene la efectuarea de inspectii ad-hoc în statele membre ale Uniunii Europene.

(5) Autoritatea trebuie:

a) să ia măsuri ulterioare corespunzătoare în lumina recomandărilor ce rezultă din controalele comunitare;

b) să acorde întreaga asistentă necesară si să furnizeze toate documentele si alt suport tehnic pe care îl solicită expertii Comisiei Europene pentru a-i ajuta să efectueze controalele în mod eficient si efectiv;

c) să se asigure că expertii Comisiei Europene au acces la toate facilitătile sau la părti ale acestora si la informatii, incluzând sistemele informatice, relevante pentru realizarea atributiilor acestora.

(6) Reguli detaliate privind controalele comunitare în România sau în statele membre ale Uniunii Europene pot fi elaborate ori amendate în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 45

Controalele comunitare în tări terte

 

(1) Expertii din România colaborează cu expertii Comisiei Europene în efectuarea controalelor oficiale în tări terte, pentru a verifica, pe baza informatiilor prevăzute la art. 46 alin. (1), conformitatea sau echivalenta legislatiei si a sistemelor tărilor terte cu legislatia comunitară în domeniul hranei pentru animale si cu cea în domeniul alimentelor, precum si cu legislatia comunitară privind sănătatea animalelor. Comisia Europeană poate numi experti din România sau din statele membre ale Uniunii Europene pentru a-i asista pe expertii proprii. Astfel de controale oficiale trebuie să se refere în special la:

a) legislatia tării terte;

b) organizarea autoritătilor competente ale tării terte, puterile si independenta acestora, supravegherea la care acestea sunt supuse si autoritatea pe care o au pentru a aplica efectiv legislatia aplicabilă;

c) instruirea personalului privind efectuarea de controale oficiale;

d) resursele ce includ facilităti de diagnostic disponibile autoritătilor competente;

e) existenta si functionarea procedurilor de control documentate si a sistemelor de control bazate pe priorităti;

f) atunci când este aplicabil, situatia privind sănătatea animalelor, zoonozele si sănătatea plantelor si procedurile pentru notificarea Comisiei Europene si a organismelor internationale relevante privind focare ale bolilor animalelor si ale plantelor;

g) extinderea si functionarea controalelor oficiale privind activitătile de import de animale, de plante si de produse ale acestora;

h) asigurările pe care tara tertă le poate oferi în ceea ce priveste conformitatea sau echivalenta cu cerintele comunitare.

(2) Pentru a facilita eficienta si eficacitatea controalelor într-o tară tertă, Comisia Europeană poate, înainte de efectuarea unor astfel de controale, să solicite ca tara tertă respectivă să furnizeze informatiile prevăzute la art. 46 alin. (1) si, atunci când se consideră corespunzător, înregistrările scrise referitoare la implementarea unor astfel de controale.

(3) Frecventa controalelor comunitare în tări terte trebuie să fie determinată pe baza:

a) unei evaluări a riscului pentru produsele exportate în Comunitatea Europeană sau în România;

b) prevederilor legislatiei comunitare;

c) volumului si naturii activitătilor de import din tara tertă respectivă;

d) rezultatelor controalelor pe care serviciile Comisiei Europene sau alte organisme de inspectie le-au efectuat deja;

e) rezultatelor controalelor la import sau ale oricăror alte controale pe care autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori ale României le-au efectuat;

f) informatiilor primite de la Autoritatea Europeană pentru Siguranta Alimentelor sau de la organisme similare;

g) informatiilor primite de la organisme recunoscute international, cum ar fi Organizatia Mondială a Sănătătii (OMS), Comisia Codex Alimentarius si Organizatia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), sau din alte surse;

h) dovezii privind situatii de boli emergente sau alte circumstante ce pot duce la existenta unor riscuri pentru sănătatea animalelor, plantelor ori hranei pentru animale si a alimentelor importate dintr-o tară tertă;

i) necesitătii de a investiga sau de a răspunde situatiilor de urgentă în tări terte, individual.

Criteriile pentru stabilirea riscului în scopul unei evaluări a riscului la care s-a referit lit. a) trebuie să fie decise în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(4) Procedura si regulile detaliate pentru controale în tări terte pot fi determinate sau amendate în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Acestea trebuie să includă, în special, proceduri si reguli detaliate referitoare la:

a) controale în tări terte în contextul unui acord bilateral;

b) controale în alte tări terte.

În conformitate cu aceeasi procedură, pot fi stabilite tarife pentru controalele prevăzute anterior, pe o bază reciprocă.

 

CAPITOLUL II

Conditii de import

ARTICOLUL 46

Conditii generale de import

 

(1) Autoritatea este responsabilă pentru solicitarea tărilor terte care intentionează să exporte bunuri în România, să furnizeze următoarele informatii corecte si actualizate cu privire la organizarea generală si managementul sistemelor sanitare de control:

a) orice reglementări sanitare sau fitosanitare adoptate ori propuse spre a fi adoptate pe teritoriul acesteia;

b) orice proceduri de control si inspectie, tratamente folosite pentru productie si carantină, proceduri de autorizare a limitelor de tolerantă a pesticidelor si proceduri de autorizare a aditivilor alimentari, aplicate pe teritoriul acesteia;

c) proceduri de evaluare a riscului, factorii luati în consideratie, precum si determinarea nivelului corespunzător de protectie sanitară sau fitosanitară;

d) după caz, actiunile ulterioare întreprinse ca urmare a recomandărilor făcute în conformitate cu controalele prevăzute la art. 45.

(2) Informatiile la care se referă alin. (1) trebuie să fie în concordantă cu natura bunurilor, tinându-se cont de situatia si structura specifică a tării terte si de natura produselor exportate în România. Informatiile trebuie să se refere la bunurile destinate pentru a fi exportate în România.

(3) De asemenea, informatiile prevăzute la alin. (1) si

(2) se pot referi la:

a) rezultatele controalelor nationale efectuate asupra bunurilor destinate pentru a fi exportate în România;

b) schimbările importante ce au avut loc în structura si functionarea sistemelor de control relevante, în special pentru a se respecta cerintele sau recomandările nationale.

(4) Atunci când o tară tertă nu furnizează astfel de informatii sau atunci când astfel de informatii sunt inadecvate, pot fi fixate conditii specifice de import, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, pe o bază individuală si strict temporară, ca urmare a consultatiilor cu tara tertă în cauză.

(5) Liniile directoare ce specifică modul în care trebuie să fie redactate si prezentate Autoritătii informatiile la care se referă alin. (1), (2) si (3), precum si măsurile tranzitorii ce acordă timp tărilor terte pentru a pregăti aceste informatii trebuie să fie stabilite în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 47

Conditii specifice de import

 

(1) În măsura în care conditiile si procedurile detaliate ce trebuie să fie respectate când se importă bunuri din tări terte sau din regiuni ale acestora nu sunt prevăzute de legislatia natională ce transpune legislatia comunitară specifică si, în special, de Hotărârea Guvernului nr. 955/2005 ce transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE, acestea trebuie să fie elaborate, dacă este necesar, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

(2) Conditiile si procedurile detaliate la care se referă alin. (1) pot include:

a) stabilirea unei liste de tări terte din care pot fi importate în România produse specifice;

b) stabilirea de modele de certificate ce însotesc loturile de transport;

c) conditii speciale de import, depinzând de tipul de produs sau animal si de riscurile posibile asociate cu acestea.

(3) Tările terte sunt incluse pe listele prevăzute la alin. (2) lit. a) numai dacă autoritătile competente ale acestora furnizează garantii corespunzătoare cu referire la conformitatea sau echivalenta cu legislatia natională ce transpune legislatia comunitară în domeniul hranei pentru animale si cea în domeniul alimentelor, precum si cu regulile de sănătate a animalelor.

(4) Când se elaborează sau se actualizează liste, trebuie să se tină cont, în special, de următoarele criterii:

a) legislatia tării terte pentru sectorul respectiv;

b) structura si organizarea autoritătii competente din tara tertă si a serviciilor de control ale acesteia, precum si puterile de care dispune aceasta si garantiile ce pot fi furnizate cu privire la implementarea legislatiei respective;

c) existenta de controale oficiale adecvate;

d) regularitatea si rapiditatea informatiilor furnizate de tara tertă referitoare la prezenta riscurilor asociate hranei pentru animale, alimentelor si animalelor vii;

e) garantiile acordate de o tară tertă că:

(i) în fapt, conditiile aplicate întreprinderilor din care pot fi importate hrană pentru animale si alimente în România sunt conforme cu sau sunt echivalente cu cerintele legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitară în domeniul hranei pentru animale si legislatia în domeniul alimentelor;

(ii) este elaborată si actualizată o listă cu astfel de întreprinderi;

(iii) lista de întreprinderi si versiunile actualizate ale acesteia sunt comunicate Comisiei Europene fără întârziere;

(iv) întreprinderile sunt supuse unor controale regulate si eficiente de către autoritatea competentă a tării terte.

(5) Atunci când se adoptă conditiile speciale de import la care se referă alin. (2) lit. c), trebuie să se tină cont de informatiile pe care tările terte respective le-au furnizat si, atunci când este necesar, de rezultatele controalelor comunitare sau ale expertilor români, efectuate în astfel de tări terte. Pot fi stabilite conditii speciale de import pentru un singur produs sau pentru un grup de produse. Acestea se pot aplica unei singure tări terte, unor regiuni dintr-o tară tertă sau unui grup de tări terte.

 

ARTICOLUL 48

Echivalentă

 

(1) Ca urmare a implementării unui acord de echivalentă sau unui audit satisfăcător, se poate lua o decizie, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, recunoscându-se că măsurile pe care tările terte sau regiuni ale acestora le aplică în anumite zone oferă garantii echivalente cu cele aplicate în România, dacă tările terte furnizează dovezi obiective în această privintă.

(2) Decizia la care se referă alin. (1) trebuie să stabilească conditiile ce reglementează activitătile de import din acea tară tertă sau regiune a acesteia. Conditiile pot include:

a) natura si continutul certificatelor ce trebuie să însotească produsele;

b) cerinte specifice aplicabile importului în România;

c) proceduri pentru elaborarea si amendarea listelor cu regiunile sau întreprinderile din care sunt permise importuri, atunci când este necesar.

(3) Decizia la care se referă alin. (1) trebuie să fie abrogată în conformitate cu cerintele Uniunii Europene si fără întârziere, atunci când oricare dintre conditiile pentru recunoasterea echivalentei, stabilite în momentul adoptării acesteia, încetează să mai fie îndeplinite.

 

CAPITOLUL III

Instruirea personalului de control

ARTICOLUL 49

Instruirea personalului de control

 

(1) Cursurile de instruire organizate de Comisia Europeană pentru personalul autoritătilor competente responsabile pentru controalele oficiale sunt accesibile participantilor din România.

(2) Aceste cursuri de instruire trebuie să servească la elaborarea unei abordări armonizate a controalelor oficiale în statele membre. Acestea pot include, în special, instruire referitoare la:

a) legislatia natională ce transpune legislatia comunitară în domeniul hranei pentru animale si legislatia în domeniul alimentelor, precum si regulile de sănătate si bunăstare a animalelor;

b) metodele si tehnicile de control, cum ar fi auditarea sistemelor pe care operatorii le creează pentru a se conforma cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si cu legislatia în domeniul alimentelor, precum si cu regulile de sănătate si bunăstare a animalelor;

c) controalele ce trebuie să fie efectuate pentru bunurile importate în România;

d) metode si tehnici de producere, prelucrare si comercializare a hranei pentru animale si a alimentelor.

 

CAPITOLUL IV

Alte activităti nationale

ARTICOLUL 50

Controale ale tărilor terte în România

 

(1) Expertii Comisiei Europene pot, la solicitarea si în cooperare cu autoritătile competente din România, să asiste România în timpul controalelor pe care tările terte le efectuează în aceasta.

(2) În astfel de cazuri, România, ca stat pe al cărui teritoriu o tară tertă trebuie să efectueze un control, trebuie să informeze Comisia Europeană despre planificarea, domeniul, documentele si orice alte informatii importante ce ajută Comisia Europeană să ia parte în mod efectiv la control.

(3) Asistenta Comisiei Europene serveste în special pentru:

a) a clarifica legislatia comunitară în domeniul hranei pentru animale si legislatia în domeniul alimentelor, transpusă în legislatia natională, precum si regulile de sănătate si bunăstare a animalelor;

b) a furniza informatii si date disponibile la nivel comunitar ce pot fi folositoare pentru controlul efectuat de către tara tertă;

c) a asigura uniformitatea cu privire la controalele efectuate de tările terte.

 

TITLUL VII

Măsuri nationale de implementare

ARTICOLUL 51

Măsuri în caz de neconformitate

 

(1) Atunci când autoritătile competente identifică o neconformitate, acestea trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că operatorul remediază situatia. Atunci când decid ce măsuri trebuie întreprinse, autoritătile competente trebuie să tină cont de natura neconformitătii si de constatările anterioare cu privire la neconformitate.

(2) Măsurile trebuie să includă, după caz:

a) impunerea unor proceduri de salubrizare sau a oricăror alte măsuri considerate necesare pentru a se asigura siguranta hranei pentru animale ori siguranta alimentelor si conformitatea cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si al alimentelor, cu reguli privind sănătatea si bunăstarea animalelor;

b) restrictia sau interzicerea punerii pe piată, importului ori exportului de hrană pentru animale, alimente sau animale;

c) monitorizarea si, dacă este necesar, ordonarea retragerii de pe piată si de la consumator si/sau distrugerea hranei pentru animale sau a alimentelor;

d) autorizarea de a se utiliza hrană pentru animale sau alimente pentru alte scopuri decât cele pentru care acestea erau destinate initial;

e) suspendarea functionării ori închiderea totală sau a unei părti a întreprinderii respective, pe o perioadă de timp corespunzătoare;

f) suspendarea sau retragerea autorizării întreprinderii;

g) măsurile prevăzute la art. 19 privind transporturile ce provin din tări terte;

h) orice altă măsură pe care autoritatea competentă o consideră necesară.

(3) Autoritătile competente trebuie să transmită operatorului respectiv sau unui reprezentant al acestuia o notificare scrisă a deciziei acestora privind măsurile luate în conformitate cu alin. (1), împreună cu motivele deciziei.

(4) După caz, Autoritatea trebuie, de asemenea, să notifice autoritătii competente a statului membru al Uniunii Europene expeditor decizia sa.

(5) Toate cheltuielile generate conform cu prezentul articol trebuie să fie suportate de operatorul responsabil cu activitate în domeniul hranei pentru animale si de către cel cu activitate în domeniul alimentar.

(6) Autoritatea trebuie să notifice Comisiei Europene, fără întârziere, prevederile aplicabile pentru încălcări ale legislatiei în domeniul hranei pentru animale si ale legislatiei în domeniul alimentelor, precum si orice alt amendament ulterior.

 

TITLUL VIII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 52

Măsuri de implementare

 

Pot fi stabilite măsuri de implementare necesare pentru a se asigura aplicarea uniformă a prezentei hotărâri, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Aceasta se aplică în special pentru:

a) delegarea atributiilor de control organismelor de control prevăzute la art. 5, atunci când aceste organisme de control functionau înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

b) orice modificare cu privire la standardele prevăzute la art. 12 alin. (2);

c) neconformitatea prevăzută la art. 28 ce determină cresterea cheltuielilor ce rezultă din controale oficiale suplimentare;

d) cheltuielile generate în conformitate cu art. 51;

e) regulile referitoare la analizele microbiologice, fizice si/sau chimice, efectuate în cadrul controalelor oficiale, în special în caz de suspiciune de risc si incluzând supraveherea sigurantei produselor importate din tări terte;

f) definirea a ceea ce se consideră a fi hrană pentru animale de origine animală în scopul prezentei hotărâri.

 

ARTICOLUL 53

 

Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentele reguli.

 

ANEXA Nr. 1

la reguli

 

AUTORITĂTI COMPETENTE

 

CAPITOLUL I

Tematica pentru instruirea personalului care efectuează controale oficiale

 

1. Diferite tehnici de control, cum ar fi audit, prelevare de probe si inspectii

2. Proceduri de control

3. Legislatie în domeniul hranei pentru animale si legislatie în domeniul alimentelor

4. Diferitele etape de producere, prelucrare si distributie si riscurile posibile pentru sănătatea publică si, după caz, pentru sănătatea animalelor, a plantelor si pentru mediu 5. Evaluarea neconformitătii cu legislatia în domeniul hranei pentru animale si cu legislatia în domeniul alimentelor

6. Pericole la producerea hranei pentru animale si a alimentelor

7. Evaluarea aplicării procedurilor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

8. Sisteme de management, cum ar fi programe de asigurare a calitătii pe care întreprinderile cu activitate în domeniul hranei pentru animale si cele cu activitate în domeniul alimentelor le aplică si evaluarea acestora în măsura în care acestea sunt relevante pentru cerintele legislatiei în domeniul hranei pentru animale sau ale legislatiei în domeniul alimentelor

9. Sisteme de certificare oficială

10. Planuri de contingentă pentru situatii de urgentă ce includ comunicarea între Autoritate si Comisia Europeană

11. Proceduri si implicatii legale ale controalelor oficiale

12. Examinarea unor materiale documentare scrise si a altor înregistrări, inclusiv cele privind testarea competentei, acreditarea si evaluarea riscului, ce pot fi relevante pentru evaluarea conformitătii cu legislatia în domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia în domeniul alimentelor.

Aceasta poate include aspecte financiare si comerciale

13. Orice alt domeniu, inclusiv sănătatea si bunăstarea animalelor, pentru a asigura conformitatea controalelor oficiale cu prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL II

Domenii de aplicare pentru proceduri de control

 

1. Organizarea autoritătilor competente si relatia dintre Autoritate si autoritătile cărora aceasta le-a delegat responsabilităti pentru a efectua controale oficiale

2. Relatia dintre autoritătile competente si organismele de control cărora acestea le-au delegat responsabilităti privind controalele oficiale

3. O declaratie privind obiectivele ce trebuie atinse

4. Sarcinile, responsabilitătile si obligatiile personalului

5. Proceduri de prelevare de probe, metode si tehnici de control, interpretarea rezultatelor si decizii în consecintă

6. Programe de monitorizare si de supraveghere

7. Asistentă mutuală în cazul în care controalele oficiale solicită ca măsurile să fie luate de România sau de unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene

8. Măsuri ce trebuie să fie luate în urma controalelor oficiale

9. Cooperarea cu alte servicii sau departamente ce pot avea responsabilităti relevante

10. Verificarea dacă metodele de prelevare de probe, metodele de analiză si testele de detectare sunt corespunzătoare

11. Orice altă activitate sau informatii solicitate pentru functionarea efectivă a controalelor oficiale.

 

ANEXA Nr. 2

la reguli

 

CARACTERIZAREA METODELOR DE ANALIZĂ

 

(1) Metodele de analiză trebuie să fie caracterizate prin următoarele criterii:

a) acuratete;

b) aplicabilitate (matrice si limitele concentratiilor);

c) limita de detectie;

d) limita de determinare;

e) precizie;

f) repetabilitate;

g) reproductibilitate;

h) recuperare;

i) selectivitate;

j) sensibilitate;

k) linearitate;

l) măsurarea marjei de eroare;

m) alte criterii ce pot fi selectate ca fiind necesare.

(2) Valorile preciziei la care se referă alin. (1) lit. e) trebuie să fie obtinute prin teste de verificare interlaboratoare, realizate în conformitate cu un protocol recunoscut international (de exemplu: ISO 5725:1994 sau Protocolul armonizat international IUPAC) sau pe baza unor teste de conformitate, atunci când au fost stabilite criteriile de performantă pentru metodele analitice. Valorile reproductibilitătii si repetabilitătii trebuie să fie exprimate într-o formă recunoscută international (de exemplu, intervale de sigurantă de 95%, asa cum sunt definite de ISO 5725:1994 sau de IUPAC). Rezultatele testelor de verificare interlaboratoare trebuie să fie publicate sau accesibile fără restrictii.

(3) Trebuie să se acorde prioritate metodelor de analiză aplicabile unitar diferitelor grupuri de produse fată de metodele ce se aplică numai produselor individuale.

(4) În situatiile în care metodele de analiză pot fi validate în cadrul unui singur laborator, acestea ar trebui să fie apoi validate în conformitate cu, de exemplu, liniile directoare armonizate IUPAC sau atunci când au fost stabilite criteriile de performantă pentru metode analitice, acestea trebuie să fie bazate pe teste de conformitate cu aceste criterii.

(5) Metodele de analiză adoptate în baza prezentei hotărâri trebuie să fie editate sub formele standard pentru metode de analiză recomandate de ISO.

 

ANEXA Nr. 3

la reguli

 

ACTIVITĂTI SI SUME MINIME

pentru stabilirea tarifelor privind controalele oficiale asupra întreprinderilor nationale

 

SECTIUNEA A

Activităti

 

Se percep tarife pentru următoarele activităti:

1. activitătile cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 21/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 89/662/CE, în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune Directiva nr. 90/425/CE, în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr.425/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 9 decembrie 2002, ce transpune Directiva nr. 93/119/CE, în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 357/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animale vii si la produsele lor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 23 noiembrie 2001, ce transpune Directiva nr. 96/23/CE, pentru care autoritătile competente percep în mod curent tarife ce sunt conforme cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului între statele membre ale Uniunii Europene si România sau importului din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE;

2. autorizarea întreprinderilor cu activitate în domeniul hranei pentru animale.

 

SECTIUNEA B

Sume minime

 

Autoritătile competente trebuie să perceapă cel putin sumele minime pentru tarifele privind controalele referitoare la produsele din următoarea listă.

 

CAPITOLUL I

Sume minime pentru tarifele pentru inspectia la tăiere

 

a) carne de vită de la:

– bovine adulte: 5 euro/animal;

– tineret bovin: 2 euro/animal;

b) solipede si ecvidee: 3 euro/animal;

c) carne de porc: animale

cu greutatea carcasei:

– mai mică de 25 kg: 0,5 euro/animal;

– egală sau mai mare de 25 kg: 1 euro/animal;

d) carne de oaie si carne de capră: animale cu greutatea carcasei:

– mai mică de 12 kg: 0,15 euro/animal;

– egală sau mai mare de 12 kg: 0,25 euro/animal;

e) carne de pasăre:

– găini si bibilici 0,005 euro/animal;

– rate si gâste: 0,01 euro/animal;

– curci: 0,025 euro/animal;

– carne de iepure de fermă: 0,005 euro/animal.

 

CAPITOLUL II

Sume minime pentru tarifele pentru controalele în unitătile de transare

 

Pentru o tonă de:

a) carne de vită, carne de vitel, carne de porc, carne de solipede/ecvidee, carne de oaie si carne de capră: 2 euro;

b) carne de pasăre si carne de iepure de fermă: 1,5 euro;

c) carne de vânat de fermă si carne de vânat sălbatic:

– păsări vânat mic si vânat terestru: 1,5 euro;

– carne de ratite (strut, emu, nandu): 3 euro;

– carne de mistret si de rumegătoare: 2 euro.

 

CAPITOLUL III

Sume minime pentru tarifele pentru controalele în unitătile de prelucrare a vânatului

 

a) păsări vânat mic: 0,005 euro/animal;

b) vânat mic terestru: 0,01 euro/animal;

c) ratite: 0,5 euro/animal;

d) mamifere terestre:

– mistret: 1,5 euro/animal;

– rumegătoare: 0,5 euro/animal.

 

CAPITOLUL IV

Sume minime pentru tarifele aplicabile productiei de lapte

 

– 1 euro/30 tone; si

– 0,5 euro/tonă peste limita de 30 de tone.

 

CAPITOLUL V

Sume minime pentru tarifele aplicabile producerii si punerii pe piată de produse de pescuit si de acvacultură

 

a) prima punere pe piată de produse de pescuit si de acvacultură:

– 1 euro/tonă pentru primele 50 de tone valorificate lunar;

– 0,5 euro/tonă peste limita de 50 de tone;

b) prima vânzare pe piata de peste:

– 0,5 euro/tonă pentru primele 50 de tone valorificate lunar;

– 0,25 euro/tonă peste limita de 50 de tone;

c) prima vânzare în cazul lipsei gradării sau gradării insuficiente pentru prospetime si/sau dimensiune, în conformitate cu legislatia natională care transpune legislatia comunitară specifică ce stabileste standarde comune de comercializare pentru anumite produse de pescuit:

– 1 euro/tonă pentru primele 50 de tone valorificate lunar;

– 0,5 euro/tonă peste limita de 50 de tone.

Tarifele percepute cu privire la speciile prevăzute de legislatia comunitară transpusă în legislatia natională ce stabileste reguli detaliate pentru aplicarea standardelor comune de comercializare pentru anumite sortimente de peste proaspăt sau refrigerat nu trebuie să depăsească 50 de euro/transport.

Autoritătile competente trebuie să perceapă 0,5 euro/tonă pentru prelucrarea produselor de pescuit si de acvacultură.

 

ANEXA Nr. 4

la reguli

 

ACTIVITĂTI SI SUME MINIME

pentru stabilirea tarifelor privind controalele oficiale asupra produselor si animalelor vii introduse în România

 

SECTIUNEA A

Activităti sau controale

 

Activitătile sunt cele cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 97/78/CE, în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 91/496/CE, pentru care autoritătile competente percep în mod curent tarife ce sunt conforme cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE.

 

SECTIUNEA B

Tarife

 

CAPITOLUL I

Tarife aplicabile cărnii importate

 

Sumele minime ale tarifelor pentru controlul oficial la importul unui transport de carne sunt fixate la:

a) 55 euro/transport până la 6 tone;

b) 9 euro/tonă până la 46 de tone; si

c) 420 euro/transport peste 46 de tone.

 

CAPITOLUL II

Tarife aplicabile produselor de pescuit importate

 

(1) Tariful minim pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit este fixat la:

a) 55 euro/transport până la 6 tone;

b) 9 euro/tonă până la 46 de tone; si

c) 420 euro/transport peste 46 de tone.

(2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit transportate în vrac trebuie să fie:

a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 500 de tone;

b) 1.200 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 1.000 de tone;

c) 2.400 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 2.000 de tone;

d) 3.600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit mai mare de 2.000 de tone.

(3) Trebuie să se aplice prevederile prevăzute în anexa nr. 3 la Reguli privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea pentru alimente si cu regulile de sănătate si de bunăstare a animalelor, sectiunea B, cap. V, pct. a), în cazul produselor pescuite din mediul natural al acestora si debarcate direct de către un vas de pescuit ce navighează sub pavilionul unei tări terte.

 

CAPITOLUL III

Tarifele aplicabile produselor din carne si cărnii de pasăre, vânat sălbatic, iepure, vânat de fermă, subproduselor si hranei de origine animală destinată animalelor

 

(1) Tariful minim pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la cap. I si II, sau al unui transport de subproduse de origine animală ori al unui transport de hrană pentru animale este fixat la:

a) 55 euro/transport până la 6 tone;

b) 9 euro/tonă până la 46 de tone; si

c) 420 euro/transport peste 46 de tone.

(2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la cap. I si II, al unui transport de subproduse de origine animală sau al unui transport de hrană pentru animale, transportate în vrac, trebuie să fie:

a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 500 de tone;

b) 1.200 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 1.000 de tone;

c) 2.400 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 2.000 de tone;

d) 3.600 euro/vas cu o încărcătură de produse mai mare de 2.000 de tone.

 

CAPITOLUL IV

Tariful aplicabil tranzitului prin România de produse si animale vii

 

Valoarea tarifelor pentru controlul oficial la tranzitul de produse si animale vii prin România este fixată la un nivel minim de 30 euro, crescută cu 20 euro/sfert de oră, pentru fiecare membru al personalului implicat în controale.

 

CAPITOLUL V

Tarifele aplicabile animalelor vii importate

 

(1) Tariful pentru controlul oficial la importul unui transport de animale vii este fixat:

a) pentru bovine, ecvidee, porcine, ovine, caprine, păsări, iepuri, păsări vânat mic sau vânat terestru si următoarele mamifere terestre: porc mistret si rumegătoare, la:

– 55 euro/transport până la 6 tone;

– 9 euro/tonă până la 46 de tone; si

– 420 euro/transport peste 46 de tone;

b) pentru animale din alte specii, la costul real de inspectie exprimat pentru un animal sau pentru o tonă importată, la:

– 55 euro/transport până la 46 de tone; sau

– 420 euro/transport peste 46 de tone.

(2) Poate fi aplicat un nivel mai scăzut al tarifelor pentru activitătile de import din anumite tări terte, la solicitarea Autoritătii, însotită de documente de sustinere corespunzătoare si în conformitate cu cerintele Uniunii Europene referitoare la acest aspect.

 

ANEXA Nr. 5

la reguli

 

CRITERII

ce trebuie să fie luate în considerare pentru calcularea tarifelor

 

1. Salariile personalului implicat în efectuarea controalelor oficiale

2. Costurile pentru personalul implicat în efectuarea controalelor, incluzând costuri pentru facilităti, instrumente, echipamente, instruiri, călătorii si costuri asociate

3. Costurile pentru analize de laborator si prelevare de probe.