MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 816         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.001 – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

1.017. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

496. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Nomenclatorului de lucrări si servicii pe care le prestează, în regim de tarifare, Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

321. – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură

 

322. – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor si rocurorilor si atestare a rezultatelor obtinute

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 1.001.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care au deja alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judetene si comunale cu suma de 1.960 mii lei (RON) pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Suceava pentru finalizarea obiectivului “Modernizare drum judetean Cacica–Solonetu Nou“.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 1.017.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului de lucrări si servicii pe care le prestează, în regim de tarifare, Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase

 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si ale art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, ale art. 4–7 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, si ale art. 7–19 din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, ale art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) si (2) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 2.009/2004 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, ale art. 17 si art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 693/2004, ale art. 4 alin. (3) si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, modificată si completată prin Legea nr. 505/2004, si ale art. 3 alin. (1)–(5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002, modificat si completat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2005,

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), c), d) si e) si alin. (2) si ale art. 5 si art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Nomenclatorul de lucrări si servicii pe care le prestează, în regim de tarifare, Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase si cuantumul aferent acestora, prezentat în anexele nr. 1–3.

Art. 2. – Plata se poate efectua în numerar, la casieria de la sediul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, sau în contul deschis în acest scop la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti, conform prevederilor reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. – Cuantumul tarifelor se actualizează anual, în raport cu rata inflatiei, prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 4. – Sumele provenite din încasări vor fi utilizate pentru finantarea activitătii Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999, cu modificările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.

Art. 5. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. – Începând de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 568/2002 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări si servicii care se prestează de către Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 5 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 496.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATORUL

de lucrări si servicii privind plasarea pe piată a substantelor si preparatelor chimice periculoase pe care le prestează Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP), în regim de tarifare, si cuantumul aferent

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării sau serviciului tarifat

Cuantumul tarifelor, în functie de complexitatea activitătii prestate

[euro*)]

mică1)

medie2)

mare3)

1.

Înregistrarea si aprobarea unei cereri pentru păstrarea confidentialitătii denumirii chimice a substantei chimice periculoase sau a componentelor din preparatele chimice periculoase, care urmează să fie redate cu ajutorul unei denumiri care identifică cele mai importante grupe functionale sau al unei denumiri alternative

25

45

70

2.

Verificarea conformitătii cu prevederile reglementărilor legale în vigoare si transmiterea recomandărilor si propunerilor cu privire la întocmirea si revizuirea fiselor tehnice de securitate, la cererea persoanelor responsabile de plasarea pe piată a produselor chimice sub formă de substante sau preparate chimice

Periculoase

100

175

250

3.

Transmiterea unor date si informatii din baza de date în domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase, la solicitarea agentilor economici

10

20

30

4.

Cursuri de 2–3 zile, după caz, pentru instruirea si/sau pregătirea personalului specializat al agentilor economici, care urmează să fie atestat, sau/si pentru perfectionarea pregătirii personalului specializat atestat, pentru a-i reprezenta în fata ANSPCP si a altor autorităti cu atributii în domeniul substantelor si preparatelor chimice

300/pers.

350/pers.

400/pers


*) Se încasează echivalentul în lei la cursul oficial al zilei în care se efectuează plata.

1) cuantumul tarifelor stabilite pentru lucrări sau servicii de complexitate mică, referitoare la un număr de 1–5 substante sau/si preparate chimice periculoase ori la un număr de 1–2 teme, în cazul cursurilor organizate de ANSPCP

2) cuantumul tarifelor stabilite pentru lucrări sau servicii de complexitate medie, referitoare la un număr de 6–15 substante sau/si preparate chimice periculoase ori la un număr de 3–5 teme, în cazul cursurilor organizate de ANSPCP

3) cuantumul tarifelor stabilite pentru lucrări sau servicii de complexitate mare, referitoare la un număr mai mare de 16 substante sau/si preparate chimice periculoase ori la un număr de 6 teme, în cazul cursurilor organizate de ANSPCP

 

ANEXA Nr. 2

 

NOMENCLATORUL

de lucrări si servicii privind operatiunile cu precursori din categoria a III-a folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, pe care le prestează ANSPCP, în regim de tarifare, si cuantumul aferent

 

Nr. crt.

Scopul lucrării sau serviciului tarifat

Denumirea lucrării sau serviciului tarifat

Cuantumul

tarifului

[lei RON*)]

1.

Emiterea si prelungirea autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a 3.

1. Înregistrarea cererii si a documentatiei aferente

2. Verificarea conformitătii cu prevederile reglementărilor legale în vigoare a documentatiei înregistrate

Eliberarea autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a, valabilă pe o perioadă de 3 ani

200

2.

Emiterea autorizatiei de export

1. Înregistrarea cererii si a documentatiei aferente

2. Verificarea conformitătii cu prevederile reglementărilor legale în vigoare a documentatiei înregistrate

3. Eliberarea autorizatiei de export, valabilă pentru o singură operatiune de export de precursori din categoria a III-a

100

3.

Modificări si completări ale autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a

1. Înregistrarea modificărilor si/sau completărilor la documentatia înregistrată

2. Verificarea conformitătii cu prevederile reglementărilor legale în vigoare a documentatiei înregistrate

3. Eliberarea autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a sau a autorizatiei de export

70

4.

Emiterea unui duplicat al autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a sau al autorizatiei de export

1. Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a sau al autorizatiei

2. Eliberarea unui duplicat al autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a sau al autorizatiei de export

70


*) Pentru emiterea în regim de urgentă, în termen de maximum 24 de ore, a autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a folosit la fabricarea ilicită a drogurilor sau a autorizatiei de export, valabilă pentru o singură operatiune de export de precursori din categoria a III-a folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, se percepe o taxă de urgentă prin majorarea cuantumului tarifului cu 50%.

 

ANEXA Nr. 3

 

NOMENCLATORUL

de lucrări si servicii privind importul produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, pe care le prestează ANSPCP, în regim de tarifare, si cuantumul aferent

 

Nr.crt.

Scopul lucrării sau serviciului tarifat

Denumirea lucrării sau serviciului tarifat

Cuantumul tarifului

[lei RON*)]

1.

Emiterea sau prelungirea certificatului de abilitare pentru importul produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

1. Înregistrarea cererii si a documentatiei aferente

2. Verificarea conformitătii cu prevederile reglementărilor legale în vigoare a documentatiei înregistrate

3. Eliberarea certificatului de abilitare pentru importul produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu, valabilă pe o perioadă de un an

200

2.

Modificări si completări ale certificatului de abilitare pentru importul produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

1. Înregistrarea modificărilor si/sau completărilor la documentatia înregistrată

2. Verificarea conformitătii cu prevederile reglementărilor legale în vigoare a documentatiei înregistrate

3. Eliberarea autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a sau a autorizatiei de expo

70

3.

Emiterea unui duplicat al certificatului de abilitare pentru importul produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

1. Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei pentru operatiuni cu un precursor din categoria a III-a sau al autorizatiei

2. Eliberarea unui duplicat al certificatului de abilitare pentru importul produselor periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediu

70

 
ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură

 

În temeiul art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si al art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004, se abrogă.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

Bucuresti, 24 august 2005.

Nr. 321.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor si a bunei reputatii.

(2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, în conditiile prezentului regulament.

Art. 2. – La concursul de admitere în magistratură au dreptul să participe persoanele care au îndeplinit functia de judecător sau de procuror si care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din învătământul juridic superior acreditat, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani, precum si magistratii asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)–d) si la art. 31 alin. (1), precum si, după caz, la art. 301 din aceeasi lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

Art. 3. – (1) Concursul de admitere se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii si de la parchetele de pe lângă acestea.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste în fiecare an numărul de locuri scoase la concurs, în functie de posturile de judecători si procurori vacante, precum si de cele care vor fi înfiintate.

(3) Data, locul, modul de desfăsurare a concursului de admitere, numărul de locuri scoase la concurs, tematica si bibliografia se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

(4) Data, locul, modul de desfăsurare a concursului de admitere si numărul de locuri scoase la concurs se aduc la cunostintă si printr-un comunicat de presă, care se publică în 3 cotidiene centrale.

(5) Cererile de înscriere tipizate se elaborează de Consiliul Superior al Magistraturii si se înaintează tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea odată cu tematica si bibliografia stabilite pentru concurs.

(6) La înscriere candidatii primesc cererea tipizată, un exemplar al prezentului regulament, precum si tematica si bibliografia stabilite pentru concurs.

(7) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun cu cel putin 30 de zile înainte de data acestuia, la tribunale si, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscriptii domiciliază candidatii.

(8) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de nastere, în copie;

b) actul de identitate, în copie;

c) diploma de licentă, în copie;

d) chitanta de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) declaratia pe propria răspundere că nu au avut întreruperi în activitate;

h) curriculum vitae;

i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie.

(9) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileste prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plăteste la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitantele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul si al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obtinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată.

(10) Presedintii tribunalelor si, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor transmite dosarele candidatilor, cu cel putin 25 de zile înainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 4. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeste, la propunerea Institutului National al Magistraturii, comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de contestatii.

(2) Presedintele comisiei de admitere este desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre membrii acesteia.

Art. 5. – (1) Comisia de admitere organizează si supraveghează desfăsurarea concursului si corectează lucrările.

(2) Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, cu modificările si completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere.

(3) Rezultatele verificării se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea si se publică pe paginile de Internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data concursului.

(4) Candidatii respinsi în urma verificării pot formula contestatii în termen de 3 zile de la afisare.

(5) Contestatiile vor fi solutionate, prin hotărâre definitivă, de comisia de contestatii, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea concursului

 

Art. 6. – Examinarea candidatilor se va face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si practice la următoarele materii:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal;

e) organizare judiciară si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Art. 7. – (1) Cu 24 de ore înainte de desfăsurarea probei scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabileste câte trei variante de subiecte pentru fiecare materie.

(2) Subiectele vor fi puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi desfăcute în ziua concursului, după intrarea în sală a candidatilor, în prezenta acestora. Despre toate aceste operatiuni se va face mentiune în procesul-verbal.

(3) Prin tragere la sorti vor fi stabilite subiectele pentru lucrările scrise, care vor fi multiplicate si predate delegatilor din sălile de concurs.

Art. 8. – (1) Accesul candidatilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea în sală. Candidatii vor păstra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs, pe întreaga durată a desfăsurării probelor.

(2) Candidatii au dreptul să aibă asupra lor legislatie, fără comentarii sau adnotări, care va putea fi consultată în timpul concursului.

(3) Detinerea oricăror aparate de comunicare în sala de concurs este interzisă. Încălcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.

(4) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pentru probele scrise pierd dreptul de a mai sustine concursul.

(5) În vederea elaborării lucrării scrise, candidatii primesc coli de hârtie tip, având stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneală sau pix de culoare albastră.

(6) Înainte de comunicarea subiectelor pentru proba scrisă, candidatii îsi înscriu numele si prenumele, judetul de domiciliu sau, după caz, municipiul Bucuresti si numărul legitimatiei de concurs pe coltul foii ce urmează a fi sigilat. (7) Responsabilul de sală comunică subiectele, ora când începe si ora când se încheie proba.

(8) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati. Părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai în cazuri exceptionale, cu însotitor.

Art. 9. – (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor si nu poate depăsi 4 ore. La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă candidatul predă lucrarea sub semnătură, iar responsabilul de sală mentionează în borderou numărul de pagini al lucrării respective si aplică stampila Consiliului Superior al Magistraturii pe coltul sigilatal lucrării.

(2) Responsabilul de sală predă lucrările comisiei de admitere, care le numerotează si le înscrie în borderoul centralizator.

(3) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea îfraudă“. Procesul-verbal se comunică presedintelui comisiei de admitere si candidatului respectiv.

(4) Pentru fiecare sală de concurs se întocmesc un borderou si un proces-verbal.

Art. 10. – (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afisează la sfârsitul probei scrise.

(2) Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obtinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă. Nota finală a lucrării de concurs o reprezintă media aritmetică, cu două zecimale, a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs prevăzute la art. 6 lit. a)–e). Organizarea judiciară si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului constituie o singură materie de concurs.

(3) Corectarea lucrărilor se face independent, de 2 membri ai comisiei, notarea acestora fiind trecută în borderouri separate, semnate pe fiecare pagină. Nota finală a lucrării o reprezintă media celor două note acordate.

Dacă între notele acordate diferenta este mai mare de un punct, intervine arbitrajul unui alt membru al comisiei, specializat în materia respectivă. Nota acordată la această probă este stabilită de arbitru.

(4) Pe timpul corectării, coltul sigilat al lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, de către presedintele comisiei de admitere, după care se introduc în baza de date a comisiei de admitere. După efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrării si se corelează numărul lucrării cu numele si prenumele candidatului.

(5) Pentru ocuparea unui post vacant de judecător sau de procuror candidatul trebuie să obtină cel putin media generală 7 (sapte), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de concurs.

(6) Departajarea candidatilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a mediilor la disciplinele de concurs enumerate la art. 6 lit. a)–e).

Art. 11. – (1) Rezultatele concursului se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea si se aduc la cunostintă publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii în termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Institutului National al Magistraturii sau la sediile tribunalelor ori parchetelor de pe lângă acestea, la care s-au înscris candidatii. Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit de îndată contestatiile, prin fax, la Institutul National al Magistraturii.

(3) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise vor fi renumerotate si resigilate, fiind înscrise într-un borderou separat. Nota obtinută în urma contestatiei nu poate fi mai mică decât nota contestată. Notarea comisiei de solutionare a contestatiilor este definitivă.

Art. 12. – (1) Candidatii admisi la concurs vor fi verificati, sub aspectul bunei reputatii, de către inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicală si la testarea psihologică.

(2) Candidatii inapti pentru exercitarea functiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum si cei care nu se bucură de o bună reputatie sunt declarati respinsi.

 

CAPITOLUL IV

Validarea concursului

 

Art. 13. – (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) După validarea concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii efectuează repartizarea pe posturi a candidatilor admisi la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor obtinute, pe baza optiunilor acestora.

Art. 14. – În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui României

numirea în functia de judecător sau, după caz, de procuror a candidatilor admisi.

 

CAPITOLUL V

Cursuri de formare profesională

 

Art. 15. – (1) După numirea în functia de judecător sau de procuror, persoanele prevăzute la art. 14 sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului National al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu si elemente de drept comunitar.

(2) La finalizarea cursului, persoanele prevăzute la alin. (1) vor sustine un examen pentru verificarea cunostintelor.

(3) Examenul prevăzut la alin. (2) constă în verificarea cunostintelor teoretice si practice, prin probe scrise si orale, de către comisii constituite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, formate dintr-un membru al personalului de instruire al acestuia si 2 judecători sau, după caz, 2 procurori.

(4) Tematica si bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului se elaborează de Institutul National al Magistraturii si se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel putin 30 de zile înainte de data examenului.

Art. 16. – (1) Probele scrise teoretice constau în lucrări scrise, cu subiecte comune pentru judecători si procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal si dreptul comunitar.

(2) Probele scrise practice constau în solutionarea unor spete si întocmirea unor acte procedurale, distincte pentru judecători si procurori.

(3) Probele scrise teoretice si practice se vor sustine pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:

– prima zi: proba teoretică la dreptul civil, la dreptul procesual civil si proba practică constând în rezolvarea unei spete si întocmirea de acte procedurale;

– a doua zi: proba teoretică la dreptul penal si dreptul procesual penal si proba practică constând în rezolvarea unei spete si întocmirea de acte procedurale.

(4) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, în raport de complexitatea subiectelor, dar nu poate depăsi 4 ore.

(5) La proba practică este permisă consultarea legislatiei, cu exceptia celei comentate sau adnotate.

(6) Nota probei scrise teoretice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie.

(7) Nota probei scrise practice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie.

(8) Nota generală a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la proba scrisă teoretică si proba scrisă practică.

(9) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.

Art. 17. – (1) Probele orale teoretice si practice se sustin la următoarele materii: fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de bază din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, elemente de drept comunitar, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor.

(2) Examinarea se face pe bază de bilete, care contin atât subiecte teoretice, cât si subiecte practice.

(3) Pentru pregătirea subiectelor candidatul va beneficia de un timp de gândire de 30 de minute.

(4) Nota probei orale reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Nota astfel acordată este definitivă.

Art. 18. – Notarea se face cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obtinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.

Art. 19. – (1) Nota finală a examenului reprezintă media aritmetică obtinută la proba scrisă si la proba orală, determinată potrivit art. 16 alin. (8) si, după caz, art. 17 alin. (4).

(2) Pentru absolvirea cursurilor de specializare candidatul trebuie să obtină cel putin media generală 7 (sapte), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de examen.

Art. 20. – Rezultatul examenului poate fi contestat în termen de 48 de ore de la afisarea la sediul Institutului National al Magistraturii. Contestatiile se solutionează în termen de 3 zile de comisiile de contestatii numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, formate dintr-un membru al personalului de instruire al acestuia si 2 judecători sau, după caz, 2 procurori, altii decât membrii comisiei de examinare.

Art. 21. – Nepromovarea examenului sau absenta nejustificată conduce la eliberarea din functie, cu obligatia restituirii indemnizatiilor primite în perioada în carepersoanele prevăzute la art. 14 au urmat cursurile.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 106 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 153/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004, se abrogă.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

Bucuresti, 24 august 2005.

Nr. 322.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Formarea profesională continuă a judecătorilor si procurorilor constituie garantia independentei si impartialitătii acestora în exercitarea functiei.

(2) Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor si procurorilor revine Institutului National al Magistraturii, conducătorilor instantelor sau parchetelor la care acestia îsi desfăsoară activitatea, precum si fiecărui judecător sau procuror, prin pregătire individuală.

Art. 2. – Judecătorii si procurorii în functie participă cel putin o dată la 3 ani la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutii de învătământ superior din tară sau din străinătate ori la alte forme de perfectionare profesională.

Art. 3. – (1) Formarea profesională continuă trebuie să tină seama de dinamica procesului legislativ si constă, în principal, în cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care România este parte, a jurisprudentei instantelor judecătoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de judecător sau de procuror, în abordarea multidisciplinară a institutiilor cu caracter de noutate, precum si în cunoasterea si aprofundarea unor limbi străine si operarea pe calculator.

(2) Formarea profesională continuă a judecătorilor si procurorilor se realizează tinându-se seama de necesitatea specializării lor.

Art. 4. – Judecătorii si procurorii au obligatia de a urma în cadrul programelor de formare profesională continuă un curs intensiv pentru învătarea sau aprofundarea unei limbi străine si a unui curs intensiv pentru initierea sau aprofundarea cunostintelor de operare pe calculator, organizate de Institutul National al Magistraturii ori de instantele judecătoresti sau de parchetele de pe lângă acestea, de institutii de învătământ  superior din tară ori din străinătate, precum si de alte institutii de specialitate.

Art. 5. – Formarea profesională continuă se organizează atât la nivelul Institutului National al Magistraturii, cât si descentralizat, la nivelul curtilor de apel si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si la instantele si parchetele din circumscriptiile acestora.

Art. 6. – Institutul National al Magistraturii coordonează formarea judecătorilor si procurorilor din fonduri bugetare, în conformitate cu programul de formare profesională continuă aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

 

CAPITOLUL II

Cursurile de formare profesională continuă organizate de Institutul National al Magistraturii

 

Art. 7. – Institutul National al Magistraturii organizează atât cursuri generale de formare profesională continuă, cât si cursuri speciale. Cursurile speciale de formare profesională continuă se organizează pentru:

a) judecătorii din instantele specializate si procurorii din parchetele de pe lângă acestea;

b) judecătorii si procurorii care au fost numiti în conditiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, cu modificările si completările ulterioare;

c) judecătorii si procurorii care au primit calificativul “Nesatisfăcător“ sau calificativul “Satisfăcător“ în urma a două evaluări consecutive.

Art. 8. – (1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează de Institutul National al Magistraturii în baza unui program anual, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii.

(2) Programul de formare profesională continuă cuprinde domeniile si temele de formare.

(3) Cursurile de formare profesională continuă se desfăsoară, de regulă, sub formă de seminarii, colocvii, mese rotunde sau sesiuni.

Art. 9. – (1) La elaborarea programului de formare profesională continuă a judecătorilor si procurorilor, consiliul stiintific va lua în considerare următoarele:

a) propunerile formatorilor Institutului National al Magistraturii cu privire la domeniile de formare si temele ce urmează a fi dezbătute;

b) propunerile instantelor si ale parchetelor;

c) propunerile asociatiilor profesionale ale magistratilor;

d) propunerile altor specialisti din domeniul dreptului;

e) evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori.

(2) Programul de formare profesională continuă, locul si perioada de desfăsurare a cursurilor se transmit în mod obligatoriu, după aprobare, tuturor judecătorilor si procurorilor, în vederea formulării de către acestia a optiunilor de participare.

(3) Optiunile judecătorilor si procurorilor se fac, de regulă, în anul anterior celui în care se desfăsoară cursurile de formare si se transmit, prin intermediul conducerii instantelor si parchetelor, după analizarea si aprobarea lor în colegiul de conducere al instantei, respectiv parchetului.

(4) Planul de formare rezultat în urma optiunilor judecătorilor si procurorilor se comunică instantelor si parchetelor, precum si participantilor, pentru a fi avut în vedere la organizarea activitătilor. Conducerile instantelor si parchetelor au obligatia de a lua măsurile ce se impun pentru a permite judecătorului sau procurorului să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform planificării aprobate de colegiul de conducere.

Art. 10. – Activitatea de formare profesională continuă este asigurată de personalul de instruire al Institutului National al Magistraturii. Acesta cuprinde judecători si procurori, cadre didactice din învătământul superior juridic acreditat, alti specialisti români si străini, precum si personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor.

Art. 11. – La sfârsitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă judecătorii si procurorii participanti completează o fisă de evaluare a dezbaterilor si primesc un atestat.

Art. 12. – Cursurile de formare profesională continuă se desfăsoară, de regulă, la sediul Institutului National al Magistraturii sau la sediul centrelor regionale de pregătire a judecătorilor si procurorilor.

Art. 13. – (1) Institutul National al Magistraturii elaborează programe si organizează următoarele cursuri speciale de formare profesională continuă:

a) cursuri pentru judecătorii din instantele specializate si procurorii din parchetele de pe lângă acestea;

b) cursuri de 6 luni pentru judecătorii si procurorii care au fost numiti în conditiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, cu modificările si completările ulterioare;

c) cursuri de 3–6 luni pentru judecătorii si procurorii care au primit calificativul “Satisfăcător“ în urma a două evaluări consecutive sau calificativul “Nesatisfăcător“.

(2) Domeniile de formare, tematica, modul de organizare si desfăsurare a cursurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii.

Art. 14. – Cursurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c) se încheie prin sustinerea unui examen.

 

CAPITOLUL III

Formarea profesională continuă descentralizată

 

Art. 15. – Institutul National al Magistraturii coordonează activitatea de pregătire profesională continuă descentralizată, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 16. – (1) În cadrul instantelor sau parchetelor la care îsi desfăsoară activitatea judecătorul ori procurorul se organizează periodic, sub coordonarea curtilor de apel sau parchetelor de pe lângă acestea, activităti de formare profesională continuă, constând în consultări, dezbateri, seminarii, sesiuni ori mese rotunde, cu participarea Institutului National al Magistraturii.

(2) Tematica activitătilor de formare profesională continuă prevăzute la alin. (1) se stabileste de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, pe baza propunerilor formulate potrivit art. 9 alin. (1).

(3) La nivelul instantelor si parchetelor se pot organiza consultări si dezbateri si asupra altor teme.

Art. 17. – Presedintii instantelor sau prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea desemnează judecătorii ori procurorii care răspund de organizarea activitătii de formare profesională continuă sub coordonarea judecătorilor sau procurorilor desemnati de presedintii curtilor de apel ori, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 18. – Institutul National al Magistraturii organizează întruniri periodice ale judecătorilor si procurorilor desemnati conform art. 17, în vederea asigurării unei pregătiri uniforme la nivelul instantelor sau, după caz, al parchetelor.

Art. 19. – În vederea exercitării atributiilor de coordonare prevăzute la art. 17, judecătorii si procurorii responsabili cu formarea profesională continuă întocmesc si transmit Institutului National al Magistraturii planurile privind activitătile de formare profesională continuă din cadrul fiecărei instante sau fiecărui parchet, după aprobarea acestora de către presedintii curtilor de apel ori, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea.