MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 820         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 septembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

221. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu

 

642. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

44. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2005 de modificare a Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu

 

În conformitate cu prevederile:

• Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

• Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Directia radioprotectie si deseuri radioactive va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 221.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind limitarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu

 

CAPITOLUL 1

Scop si definitii

 

Art. 1. – Prezentele norme sunt emise în temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, si stabilesc principiile si cerintele generale privind eliberările de efluenti radioactivi lichizi si gazosi în mediu, precum si autorizarea si controlul acestor eliberări.

Art. 2. – Prezentele norme completează prevederile Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 si 404 bis din 29 august 2000, ale Normelor fundamentale pentru gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 56/2004 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004, si ale Normelor de securitate radiologică privind radioprotectia operatională în mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 127/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 12 septembrie 2002.

Art. 3. – În scopul aplicării prezentelor norme, pe lângă termenii si expresiile care se definesc în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000, mai sunt utilizati termeni si expresii specifice, ale căror definitii sunt date în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme.

 

CAPITOLUL 2

Domeniul de aplicabilitate

 

Art. 4. – (1) Prezentele norme se aplică tuturor practicilor în care, în cadrul operării normale, urmează să fie eliberate în mediu, în cantităti si în concentratii limitate, substante radioactive sub formă lichidă sau gazoasă.

(2) În particular, prezentele norme se aplică la practicile privind centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare, statiile pentru tratarea si conditionarea deseurilor radioactive, mineritul si prepararea minereurilor de uraniu sau toriu, prelucrarea materiei prime nucleare si fabricarea combustibilului nuclear, precum si la practicile medicale, industriale si de cercetare unde are loc eliberarea de efluenti radioactivi, inclusiv eliberarea de efluenti radioactivi la canalizarea publică.

(3) Prezentele norme nu se aplică în situatii de accident.

(4) Prezentele norme nu se aplică eliberărilor de efluenti radioactivi de la depozitele finale de deseuri radioactive sau de la minele de uraniu ori toriu după finalizarea închiderii; pentru aceste situatii autorizarea si controlul eliberărilor de efluenti radioactivi se vor stabili prin reglementări specifice.

 

CAPITOLUL 3

Obiectiv

 

Art. 5. – Obiectivul prezentelor norme este limitarea si optimizarea eliberărilor de efluenti radioactivi în mediu în vederea asigurării protejării sănătătii populatiei si protectiei mediului acum si în viitor.

 

CAPITOLUL 4

Constrângeri de doză anuală si limitele derivate de emisie

 

Art. 6. – (1) Pentru fiecare dintre practicile pentru care, în cadrul operării normale, urmează să fie evacuate în mediu substante radioactive sub formă lichidă sau gazoasă, CNCAN stabileste constrângeri de doză efectivă anuală pentru persoanele din populatie, referitoare la expunerea la radiatii datorată efluentilor radioactivi.

(2) Constrângerile de doză efectivă anuală stabilite de CNCAN asigură ca limitele anuale de doză efectivă pentru persoanele din populatie, acum si în viitor, să nu fie depăsite, în conditiile în care persoana respectivă este supusă expunerii provenite de la toate sursele si practicile relevante.

(3) Constrângerile de doză efectivă anuală prevăzute la alin. (1) se referă la doza anuală încasată prin expunere externă, însumată cu doza anuală angajată ca urmare a încorporării de către persoanele din grupurile critice existente sau anticipate, pe toate căile relevante de expunere la radiatii a persoanelor respective, ce decurg din eliberările de efluenti radioactivi în mediu.

Art. 7. – (1) Solicitantul/titularul de autorizatie a unei practici pentru care, în cadrul operării normale, urmează să fie evacuati în mediu efluenti radioactivi sub formă lichidă sau gazoasă trebuie să stabilească limite derivate de emisie anuală a efluentilor radioactivi lichizi, respectiv gazosi, care să asigure respectarea constrângerilor de doză efectivă anuală.

(2) În vederea declansării de investigatii în cazul aparitiei emisiilor crescute de efluenti radioactivi, pentru a preveni nerespectarea limitelor derivate de emisie anuală, precum si pentru a preveni posibilitatea cresterii semnificative a dozelor datorită emisiilor crescute de efluenti radioactivi în conditii de dispersie slabă în mediu, CNCAN poate cere titularului de autorizatie să stabilească si limite derivate de emisie zilnică pe deversare, săptămânală, lunară si trimestrială.

(3) Limitele derivate de emisie prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie certificate de un expert acreditat.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) si (2):

a) practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat eliberarea efluentilor radioactivi lichizi la canalizarea publică, pentru care limitele derivate de emisie implicite se stabilesc conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme;

b) practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat limitele derivate implicite de emisie a efluentilor radioactivi gazosi, conform anexei nr. 2.

(5) Limitele derivate de emisie anuală stabilite de solicitantul/titularul de autorizatie, conform prevederilor alin. (1) si (4), precum si limitele derivate de emisie zilnică pe deversare, săptămânală, lunară si trimestrială, stabilite de solicitantul/titularul de autorizatie conform prevederilor alin. (2), se aprobă de CNCAN în procesul de autorizare.

(6) În vederea optimizării expunerii la radiatii a populatiei si a mediului, datorită eliberărilor de efluenti radioactivi, solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să realizeze evaluarea dozei anuale colective ce decurge din eliberările de efluenti radioactivi.

(7) Măsurile de reducere a eliberărilor de efluenti radioactivi la valori mai joase decât limitele derivate de emisie anuală a efluentilor radioactivi, alegerea metodelor si echipamentelor adecvate de monitorizare a emisiilor radioactive si a radioactivitătii mediului în vecinătatea instalatiilor nucleare si radiologice, precum si amploarea programelor de monitorizare vor fi optimizate luându-se în considerare atât doza efectivă anuală încasată de persoanele din grupurile critice, cât si dozele efective colective anuale pentru populatie, ce decurg din eliberările de efluenti radioactivi.

 

CAPITOLUL 5

Stabilirea limitelor derivate de emisie anuală a efluentilor radioactivi si aprobarea acestora de către CNCAN

 

Art. 8. – (1) Pentru stabilirea limitelor derivate de emisie anuală solicitantul/titularul de autorizatie trebuie să evalueze dozele anuale corespunzătoare evacuărilor intentionate pentru toti radionuclizii emisi, pe fiecare cale de evacuare, determinând ponderea relativă a dozelor corespunzătoare fiecărui radionuclid de pe fiecare cale de evacuare.

(2) Pe baza ponderilor relative, pentru fiecare radionuclid de pe fiecare cale de evacuare se stabilesc limite derivate de emisie anuală în asa fel încât pe total să se satisfacă constrângerea de doză efectivă anuală, conform formulei:

 

Σ

Σ

(fik)model

·Q*ik ≤ Econstr/Γ

i

k

 

 

unde:

– (fik)model este doza efectivă maximă anuală pentru o persoană din grupul critic, datorată eliberării unui bequerel din radionuclidul i sau grupul de radionuclizi i, stabilit conform prevederilor alin. (3), pe calea de eliberare k;

(fik)model trebuie să fie calculat conform unui model agreat în prealabil de CNCAN;

– Q*ik este limita derivată de emisie anuală, exprimată în Bq/an, pentru radionuclidul i sau grupul de radionuclizi i, pe calea de evacuare k; doza respectivă este calculată cu acelasi model folosit pentru calcularea lui (fik)model, model agreat în prealabil de CNCAN;

– Econstr este constrângerea de doză efectivă anuală, exprimată în Sv/an pentru persoanele din grupurile critice referitoare la expunerea la radiatii datorată efluentilor radioactivi;

Γ  este un factor de sigurantă care tine cont de incertitudinile modelului utilizat la calculul dozelor si a cărui valoare se aprobă de CNCAN odată cu limitele derivate de emisie anuală.

(3) CNCAN poate accepta si stabilirea de limite derivate de emisie anuală pentru grupurile de radionuclizi (cum ar fi gaze nobile, halogeni sau grupuri de radionuclizi mai putin relevanti pentru doză), caz în care pentru stabilirea limitei derivate de emisie anuală pentru grupul respectiv se utilizează ipoteze conservative, cum ar fi, de exemplu, considerarea celui mai restrictiv radionuclid din grup.

(4) În cazul în care constrângerea de doză efectivă anuală este stabilită de CNCAN separat pentru diferite căi de evacuare, este necesar ca pentru fiecare cale de evacuare k să fie satisfăcută constrângerea de doză respectivă, conform formulei:

 

Σ

(fik)model

·Q*ik ≤ Econstr,k /Γ

i

 

 

– Econstr,k reprezintă constrângerea de doză efectivă anuală, pentru persoane din grupuri critice fată de calea de eliberare k, exprimată în mSv/an.

Simbolurile celelalte au aceeasi semnificatie ca în formula prezentată la alin. (2).

Art. 9. – (1) Aprobarea de către CNCAN a limitelor derivate de emisie, prevăzută la art. 7 alin. (1), (2) si (4), se face pe baza analizării documentatiei suport.

(2) Documentatia suport prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) descrierea exhaustivă a căilor si mecanismelor de evacuare si de dispersie în mediile receptoare a efluentilor radioactivi (descrierea va fi însotită de desene lămuritoare);

b) caracteristicile fizico-chimice relevante ale efluentilor radioactivi si estimarea activitătilor anuale si a concentratiilor activitătii pentru radionuclizii continuti în efluenti, pentru fiecare cale de evacuare (se vor preciza atât valorile pentru operare normală, cât si pentru situatiile anormale, pentru toată durata de desfăsurare a practicii);

c) căile de expunere prin care radionuclizii emisi pot conduce la expunerea populatiei si/sau la contaminarea mediului ambiant;

d) grupurile critice si justificarea selectării lor (grupurile critice trebuie să fie suficient de mici pentru a asigura omogenitatea referitoare la vârstă, dietă, conditii de viată si mediu, precum si la acele aspecte comportamentale care afectează dozele încasate);

e) modelul de evaluare a dozelor, valorile parametrilor relevanti utilizati în cadrul modelului si justificarea selectării acestor valori, precum si incertitudinile asociate calculelor de doză (modelul va tine cont de variatiile unor parametri importanti, cum ar fi concentratia de activitate în efluentii radioactivi lichizi sau debitul apei receptoare pentru efluentii lichizi, precum si de conditiile climatice si de acumularea radionuclizilor emisi în anii anteriori);

f) valoarea factorului de sigurantă Ă prevăzut în formulele cuprinse la art. 8 alin. (2) si (4), utilizate pentru demonstrarea respectării constrângerilor de doză, precum si justificarea selectării acestei valori;

g) valorile stabilite pentru limitele derivate de emisie si calculul acestor valori;

h) descrierea generală a programului de monitorizare a emisiilor radioactive si a programului de monitorizare a radioactivitătii mediului în vecinătatea instalatiei nucleare sau radiologice;

i) măsurile de optimizare avute în vedere pentru minimizarea evacuărilor de efluenti radioactivi;

j) un studiu preoperational care să constituie baza de stabilire a căilor de expunere si grupurile critice mentionate la lit. c) si, respectiv, lit. d).

 

CAPITOLUL 6

Responsabilitătile titularului de autorizatie pe durata operării instalatiei

 

Art. 10. – Titularul de autorizatie trebuie să respecte, după caz, următoarele restrictii la deversarea efluentilor radioactivi lichizi:

a) lichidele de deversare trebuie să fie miscibile cu apa si rapid dispersabile în apă;

b) dacă lichidul de deversare contine materiale în suspensie peste limitele legale, trebuie filtrat înainte de deversare;

c) dacă lichidul de deversare contine sau este suspect de a contine particule ori aglomerări de particule cu activitate mare, trebuie filtrat înainte de deversare;

d) lichidele acide sau alcaline trebuie neutralizate înainte de deversare;

e) dacă lichidele de deversare contin si substante toxice sau chimice de natură să afecteze în mod nefavorabil mediul ori tratarea apelor reziduale, ele trebuie tratate înainte de deversare, în conformitate cu reglementările specifice de protectie a sănătătii si a mediului.

Art. 11. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să analizeze la intervale regulate de timp eliberările de efluenti radioactivi si măsurile de control asociate.

(2) Dacă autorizatia nu prevede altfel, intervalul de timp prevăzut la alin. (1) este de 2 ani.

(3) Titularul de autorizatie trebuie să analizeze eliberările de efluenti radioactivi si măsurile de control asociate ori de câte ori au loc modificări privind căile de expunere sau componenta grupurilor critice.

Art. 12. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să asigure optimizarea expunerii populatiei si a contaminării mediului prin reducerea emisiilor de efluenti radioactivi sub valoarea limitelor derivate de emisie, atât cât este rezonabil de realizat.

(2) Titularul de autorizatie trebuie să stabilească si să implementeze programe de monitorizare a emisiilor radioactive si a radioactivitătii mediului în vecinătatea instalatiei, pe baza cărora să demonstreze că limitele derivate de emisie sunt respectate si să verifice că presupunerile făcute privind modelul de evaluare a dozelor si valorile parametrilor relevanti utilizati în cadrul modelului rămân valabile.

 

CAPITOLUL 7

Evidente si raportări

 

Art. 13. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să tină evidenta emisiilor de efluenti radioactivi gazosi si lichizi si a dozelor efective asociate.

(2) Evidenta prevăzută la alin. (1) se păstrează până la încheierea dezafectării instalatiei si până la eliberarea nerestrictivă a amplasamentului de sub cerintele de autorizare.

Art. 14. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să raporteze la CNCAN până la sfârsitul primului trimestru al anului următor emisiile radioactive anuale si dozele efective anuale asociate.

(2) Titularul de autorizatie pentru practicile privind centralele nuclearoelectrice, reactorii de cercetare, extragerea si prepararea minereurilor de uraniu sau toriu ori alte practici, pentru care autorizatia prevede acest lucru, trebuie să raporteze la CNCAN, până la sfârsitul trimestrului următor, emisiile radioactive trimestriale si dozele efective trimestriale asociate.

(3) Titularul de autorizatie trebuie să raporteze de îndată la CNCAN orice depăsire a limitelor derivate de emisie zilnică/pe deversare, săptămânală, lunară sau trimestrială.

 

CAPITOLUL 8

Managementul calitătii

 

Art. 15. – (1) Titularul de autorizatie trebuie să stabilească programe de management al calitătii privind activitătile de monitorizare a emisiilor de efluenti radioactivi si activitătile de monitorizare a factorilor de mediu.

(2) Programele de management al calitătii prevăzute la alin. (1) trebuie să includă măsuri care să asigure că: a) cerintele privind monitorizarea emisiilor de efluenti radioactivi, monitorizarea factorilor de mediu si reprezentativitatea prelevărilor sunt implementate corespunzător;

b) frecventa prelevărilor este corespunzătoare;

c) procedurile de etalonare si verificare a echipamentelor de măsură sunt corespunzătoare;

d) sunt implementate programe de intercomparare;

e) măsurările sunt trasabile la standarde internationale;

f) laboratoarele analitice sunt desemnate de CNCAN ca laboratoare notificate, conform reglementărilor în vigoare;

g) sistemul de evidentă a înregistrărilor este corespunzător;

h) procedura de raportare este în acord cu prevederile prezentelor norme si ale celorlalte reglementări interne aprobate de CNCAN.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

 

CDA – concentratia derivată în aer a unui radionuclid, exprimată în Bq/m3, reprezentând concentratia de activitate a radionuclidului respectiv în aerul în care, dacă o persoană lucrează 2.000 de ore, se atinge doza limită anuală pentru persoane expuse profesional.

CMA – concentratia maximă a activitătii în aer permisă pentru un radionuclid, exprimată în Bq/m3; în cuprinsul acestor norme CMA = 1% CDA.

Efluenti gazosi – gaze nobile, halogeni, vapori si particule, inclusiv aerosoli.

LAI – Limita anuală de încorporare reprezentând activitatea încorporată de o persoană expusă profesional ce conduce la o doză angajată de 20 mSv.

 

ANEXA Nr. 2

 

LIMITE

derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi

 

a) Limite derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi lichizi la canalizarea publică

1. Pentru practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat eliberarea efluentilor la canalizarea publică, eliberările de efluenti radioactivi lichizi trebuie să satisfacă următoarele conditii:

(i) pentru o singură eliberare:

 

Σ

Ak

≤ 2,5,

k

LAImin,k

 

unde:

– Ak este activitatea de radionuclid k deversată în cursul eliberării respective, exprimată în Bq;

– LAImin,k este cea mai restrictivă valoare a limitei anuale de încorporare prin inhalare sau ingestie a radionuclidului k, pentru o persoană expusă profesional, exprimată în Bq, obtinută pentru doza efectivă anuală de 20 mSv, utilizându-se valorile pentru coeficientii de doză efectivă prevăzuti în tabelele 4-C1 si 4-C2 din anexa nr. 4 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000. Valoarea LAImin,k se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singură cifră semnificativă;

(ii) pentru toate eliberările de pe parcursul unei luni:


 

Σ

Ak

≤ 25,

k

LAImin,k

 

unde:

– LAImin,k are semnificatia de la conditia (i);

– Ak este activitatea de radionuclid k deversată în cursul lunii respective;

(iii) pentru toate eliberările de pe parcursul unui an calendaristic:

 

Σ

Ak

≤ 200,

k

LAImin,k

 

unde:

– LAImin,k are semnificatia de la conditia (i);

– Ak este activitatea de radionuclid k deversată în cursul anului respectiv.

2. Valorile LAImin,k pentru cei mai utilizati radionuclizi sunt prezentate în tabelul nr. 1.

b) Limite derivate implicite de eliberare a efluentilor radioactivi gazosi

1. Pentru practicile medicale, industriale sau de cercetare, pentru care CNCAN a autorizat utilizarea limitelor implicite de eliberare a efluentilor gazosi, eliberările respective trebuie să fie limitate în asa fel încât, în imediata apropiere a gurii de ventilatie (adică, dacă nu există puncte mai apropiate unde se poate afla un timp semnificativ un lucrător sau o persoană din populatie, la maximum 5 m de gura de ventilatie), să fie satisfăcută conditia:

 

Σ

Ck

≤ 1,

k

CMAk

 

 

unde:

– CMAk este concentratia maximă a activitătii în aer permisă pentru radionuclidul k, exprimată în Bq/m3, reprezentând 1% din CDAk (concentratia derivată în aer a radionuclidului k);

– Ck este concentratia activitătii în aer a radionuclidului k în imediata apropiere a gurii de ventilatie, exprimată în Bq/m3.

2. Deducerea CDA pentru un radionuclid oarecare, la care expunerea externă poate fi neglijată, se face pe baza formulei:

 

CDAk = LAIinh,k/V

unde:

– CDAk este concentratia derivată în aer a radionuclidului k, exprimată în Bq/m3;

– V este 2.400 m3/an, reprezentând volumul de aer inhalat în 2.000 de ore de lucru pe an la o rată de inhalare de 1,2 m3/oră;

– LAIinh,k este limita anuală de încorporare prin inhalare a radionuclidului k, pentru o persoană expusă profesional, exprimată în Bq, obtinută pentru doza efectivă anuală de 20 mSv, utilizându-se valorile pentru coeficientii de doză efectivă prevăzuti în tabelele 4-C1 si 4-C2 din anexa nr. 4 la Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 14/2000, tinând cont de tipul de absorbtie pulmonară (determinat de forma chimică a substantei radioactive emise) si de dimensiunile particulelor emise; dacă acesti factori sunt necunoscuti, în calcularea CDAk conform formulei de mai sus se va utiliza cea mai restrictivă (deci cea mai mare) valoare pentru coeficientul de doză efectivă.

Valoarea CDA se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singură cifră semnificativă.

3. La obtinerea CDA pentru gazele nobile si gazele care nu sunt absorbite usor în organism, precum si pentru radionuclizii de viată scurtă, emitători de radiatii gamma penetrante, trebuie să se tină cont de expunerea externă.

Calculul expunerii externe se face utilizându-se modelul imersiei într-un nor radioactiv infinit. Valoarea CDA se obtine prin rotunjirea valorii calculate la o singură cifră semnificativă.

4. Valorile CMA pentru cei mai uzuali radionuclizi si conditiile în care s-a efectuat calculul pentru fiecare radionuclid sunt prezentate în tabelul nr. 2.

5. Valorile CMA pentru cele mai uzuale gaze inerte si alte gaze pentru care CMA se calculează pe baza expunerii externe sunt prezentate în tabelul nr. 3.

 

*) Tabele

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin Comunicarea Comisiei Europene nr. C 204/04 din 12 august 2004, prevăzută în anexă.

Art. 2. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 476/2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 22 septembrie 2004.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 30 august 2005.

Nr. 642.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2005 de modificare a Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

în sedinta din 29 august 2005 Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2005 de modificare a Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia ( www.cnvmr.ro ).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

prof. univ. dr. Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 5 septembrie 2005.

Nr. 44.