MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 821         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.005. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.012. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova, judetul Dolj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

36. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind cadrul de functionare a pietei angro de energie electrică

 

37. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare – continut-cadru

 

79. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei metodologice de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică (normă Balai pentru animale), privind conditiile în care se poate realiza importul de pisici, câini si dihori domestici pentru organizatii, institutii sau centre autorizate

 

640. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

917/62. – Ordin al ministrului sănătătii si al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 si al urmasilor eroilor-martiri la tratamente si medicamente în spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice din subordinea Ministerului Sănătătii

 

4.840/IR 38.342/2.796. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării, al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind controlul medical anual pentru personalul din învătământul preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 1.005.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române cu stabilirea domiciliului în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova, judetul Dolj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova, judetul Dolj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ion Mircea Plângu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 1.012.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova, judetul Dolj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 152, judetul Dolj

 

Statul român — Ministerul Apărării Nationale

 

Municipiul Craiova,

judetul Dolj — Consiliul Local al Municipiului Craiova

 

— imobil 1180

— cod 8.29.09

— nr. M.F. 103867

 

— Suprafata construită — 6.331 m2;

— Suprafata desfăsurată — 6.331 m2;

— Suprafata totală a

terenului, inclusiv

constructiile-56.808 m2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind cadrul de functionare a pietei angro de energie electrică

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare redactat de Departamentul functionarea si dezvoltarea pietei de energie si în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 31 august 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Cadrul de functionare a pietei angro de energie electrică se completează cu prevederile anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Societatea Comercială “Opcom“ – S.A., Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. si participantii la piata angro de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 31 august 2005.

Nr. 36.


*) Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare – continut-cadru

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 26 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare, în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 31 august 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă avizele tehnice de racordare – continut-cadru, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Titularii de licentă pentru distributia energiei electrice vor emite avize tehnice de racordare, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Departamentul infrastructură si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice, aprobată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, si anexa nr. 3 la Contractul-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 19 ianuarie 2005, îsi încetează valabilitatea si se înlocuiesc cu avizele tehnice de racordare – continut-cadru prevăzute la art. 1.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 2 septembrie 2005.

Nr. 37.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro) la sectiunea reglementări tehnice si la sectiunea contracte (anexe la contractele-cadru de furnizare/distributie a energiei electrice).

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei metodologice de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică (normă Balai pentru animale), privind conditiile în care se poate realiza importul de pisici, câini si dihori domestici pentru organizatii, institutii sau centre autorizate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 33.918 din 18 august 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma metodologică de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre al Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică (normă Balai pentru animale), privind conditiile în care se poate realiza importul de pisici, câini si dihori domestici pentru organizatii, institutii sau centre autorizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Comisiei 2005/64/CE privind implementarea Directivei Consiliului 92/65/CE privind conditiile de import pentru pisici, câini si dihori domestici pentru organizatii, institutii sau centre autorizate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L27 din 29 ianuarie 2005, p. 48.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan fiîru

 

Bucuresti, 23 august 2005.

Nr. 79.

 

ANEXĂ

 

NORMA METODOLOGICĂ

de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre al Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică (normă Balai pentru animale), privind conditiile în care se poate realiza importul de pisici, câini si dihori domestici pentru organizatii, institutii sau centre autorizate

 

Art. 1. – Importul de pisici, câini si dihori domestici pentru organizatii, institutii sau centre autorizate, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică (normă Balai pentru animale), aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002, ce transpune în legislatia natională Directiva 92/65/CEE, trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerinte:

a) acestea trebuie să provină dintr-o tară tertă sau dintr-un teritoriu mentionat în sectiunea 2 lit. B si C din anexa nr. II la Regulamentul nr. 998/2003;

b) acestea trebuie să fie însotite de un certificat veterinar corespunzător modelului de certificat de sănătate stabilit de anexa la prezenta normă metodologică.

Art. 2. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă metodologică, le transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si stabileste măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme metodologice.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă si referire expresă la prezenta normă metodologică. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor dispune măsurile necesare si sanctionează, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme metodologice. De asemenea, facilitează întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcărilor legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(4) Prezenta normă metodologică constituie transpunerea oficială a Directivei Comisiei 2005/64/CE.

Art. 3. – Anexa face parte integrantă din prezenta normă metodologică.

 

ANEXĂ

la norma metodologică

 

CERTIFICAT VETERINAR

pentru importul de pisici, câini si dihori domestici pentru organizatii, institutii sau centre autorizate, în conformitate cu anexa C la Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică (normă Balai pentru animale), aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002, ce transpune în legislatia natională Directiva 92/65/CEE

 

Notă pentru importator: Prezentul certificat este numai pentru scopuri veterinare si trebuie să însotească transportul până ajunge la postul de inspectie la frontieră.

Note for the import: This certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

 

1. Tara de origine si autoritatea competentă (1).

1. Country of origin and competent authority (1)

2. Certificat de sănătate nr. 2. Health certificate no

Original (2)

Copie (3)

Original (2)

Copy (3)

 

I. Originea animalelor

I. Origin of animals

 

3. Numele si adresa exploatatiei de origine

3. Name and address of the holding of origin

4. Numele si adresa expeditorului

4. Name and address of the consignor

5. Locul de încărcare

5. Place of loading

6. Mijloc de transport

6. Means of transport

 

II. Destinatiile animalelor

II. Destinations of the animals

7. Statul membru de destinatie

7. Member state of destination

 

8. Numele si adresa sau codul de înregistrare al organizatiei, institutiei sau centrului de destinatie

8. Name and address or registration code of the body, institute or centre of destination

9. Numele si adresa destinatarului

9. Name and address of the consignee

 

III. Identitatea individuală a animalelor

III. Individual identity of the animals

 

 

10. Specia

11. Sexul

12. Data fătării sau vârsta

13. Identificare individuală (microcip sau tatuaj) (4)

10. Animal species

11. Sex

12. Birth date or age

13. Individual identification (microcip or tatoo) (4)

10.1

 

 

 

10.2

 

 

 

10.3

 

 

 

10.4

 

 

 

10.5

 

 

 

10.6

 

 

 

10.7

 

 

 

10.8

 

 

 

10.9

 

 

 

10.10 (5)

 

 

 

 

IV. Vaccinările împotriva rabiei (atunci când s-a solicitat – mentionati atunci când nu s-a certificat)

IV. Vaccination against rabies (when required – strike out when not certified)

Producătorul si numele vaccinului:

Manufacturer and name of vaccine:

Numărul lotului

Batch number

Data vaccinării

Vaccination date

Valabil până la data

Valid until

 

V. Testarea serologică pentru rabie (atunci când s-a solicitat – mentionati atunci când nu s-a certificat)

V. Rabies serological test (when required – strike out when not certified)

Am văzut înregistrările oficiale ale rezultatelor testărilor serologice pentru animale, realizate pe probe prelevate pe .... si testate într-un laborator autorizat de Uniunea Europeană, care constată că titrul de anticorp neutralizant pentru rabie a fost egal sau mai mare de 0,5 UI/ml.

I have seen (an) official record(s) of the result(s) of the serological test(s), carried out on (a) sample(s) taken on ..... and tested in an EU approved laboratory, which state(s) that the rabies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0,5 IU-ml.

VI. Examinarea clinică

VI. Clinical examination

Declar că animalul/animalele este/sunt în prezent liber/libere de semne clinice si transportabile si provine/provin dintr-o exploatatie autorizată sau înregistrată de autoritatea competentă pentru cresterea speciei respective si care nu este supusă nici unei restrictii oficiale din motive de sănătate.

I declare that the animal(s) is (are) at present free of clinical signs and transportable and come(s) from a holding approved or registered by the competent authority for the breeding of the species concerned and which is not subject to any official restrictions for health reasons.

VII. Tratamentul împotriva căpuselor (atunci când s-a solicitat – mentionati atunci când nu s-a certificat)

VII. Tick treatment (when required – strike out when not certified)

Producătorul si numele produsului:

Manufacturer and name of product:

Data si ora tratamentului (în 24 de ore):

Date and time of treatment (24-hour clock):

VIII. Tratamentul împotriva echinococozei (atunci când s-a solicitat – mentionati atunci când nu s-a certificat)

VIII. Echinococcus treatment (when required – strike out when not certified)

Producătorul si numele produsului:

Manufacturer and name of product:

Data si ora tratamentului (în 24 de ore):

Date and time of treatment (24-hour clock):

Numele si calificarea subsemnatului (medic veterinar autorizat/medic veterinar oficial)

Name and qualification of the undersigned (approved veterinarian/official veterinarian)

 

Nume:

Surname:

Prenume:

First name:

Address:

Adresă:

Cod postal:

Post code:

Oras:

City:

fiară:

Country:

Telefon:

Telephone:

Note directoare

Notes for guidance

Semnătura, data si stampila

Signature, date and stamp

 

1. Identificarea animalului (tatuaj sau microcip) trebuie să fie verificată înainte ca orice intrare să fie operată în certificat.

1. Identification of the animal (tatto or microchip) must be verified before any entries are made on the certificate.

2. Vaccinul utilizat împotriva rabiei trebuie să fie un vaccin inactivat, produs în conformitate cu standardele Oficiului International de Epizootii.

2. The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.

3. Certificatul este valabil 10 zile de la data semnării pentru importul în Uniunea Europeană si se controlează la frontieră. Va fi valabil 4 luni de la data semnării, în scopul unei miscări ulterioare între România si statele membre, în loc de pasaport pentru animale de companie.

3. This certificate shall be valid for 10 days from the date of signature for the purpose of import into the EU and control at its borders. It shall be valid for four months from the date of signature for the purpose of further movement between EU Member States, in place of the pet passport.

4. Animalele ce provin sau sunt pregătite din tări terte care nu sunt mentionate de anexa nr. II la Regulamentul nr. 998/2003 nu pot intra în Irlanda, Suedia sau Marea Britanie, direct sau prin altă tară mentionată de anexa nr. II, dacă nu sunt în conformitate cu regulile nationale.

4. Animals from, or prepared in third countries not listed in Annex II to Regulation no. 998/2003, may not enter Ireland, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II, unless brought into conformity with National Rules.

5. Examinarea clinică (partea VI) trebuie să fie realizată cu 24 de ore înainte de miscare.

5. The clinical examination (Part VI) must be done within 24 hours before movement.

6. Părtile necertificate trebuie să fie mentionate.

6. Parts not certified must be struck out.

Conditii aplicabile

Applicable conditions

Completarea părtii VI este obligatorie.

Completion of Part VI is compulsory.

Părtile IV, V, VII si VIII trebuie să fie completate în functie de solicitarea statului membru de destinatie. Statul membru de destinatie poate deroga oricare dintre aceste conditii.

Parts IV, V, VII and VIII shall be completed depending on the request of the member States of destination. Member States can derogate to any of these conditions.

(1) fiara tertă trebuie să fie mentionată în sectiunea 2 lit. B si C din anexa nr. II la Regulamentul nr. 998/2003.

(1) The third country must be listed in section 2 of Part B or Part C of Annex II to Regulation 998/2003.

(2) Originalul trebuie să însotească transportul la destinatia finală.

(2) The original must accompany the consignment to the final destination.

(3) Copia trebuie să fie păstrată de responsabilul exploatatiei de origine.

(3) The copy must be kept by the responsible of the holding of origin.

(4) Depinde de cerintele statului membru de destinatie.

(4) Depending on the requirements of the member State of destination.

(5) Continuă dacă este necesar.

(5) Continue as necessary.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, art. 19 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, precum si pct. 7 alin. (2) si pct. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 477/2004,

în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 30 august 2005.

Nr. 640.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

Nr.crt.

Numele si adresa organismului

Număr alocat în Registrul organismelor recunoscute

Produsele sau grupele de produse care vor fi evaluate

Proceduri de evaluare/sarcini specifice

Hotărârea Guvernului

0

1

 

2

3

4

 

Organismul INSEMEX-SECEEx - Serviciul de certificare a echipamentelor Ex din cadrul Institutului National pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă (INSEMEX) Adresa: Petrosani, str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara, codul po.tal 332047 Telefon: 0254/541621 Fax: 0254/546277

E-mail: insemex@comtrust.ro WEB: wwwsinsemexpetrosani. go.ro

 09

Echipamente din grupele I si II, categoriile M1 si 1

procedura de examinare EC de tip, conform anexei nr. 3

nr. 752/2004

 

 

 

 

procedura referitoare la asigurarea calitătii productiei, conform anexei nr. 4

 

 

 

 

 

procedura referitoare la verificarea produsului, conform anexei nr. 5

 

 

 

 

 

procedura referitoare la verificarea EC a unitătii de produs, conform anexei nr. 9

 

 

 

 

Motoare cu combustie internă si echipamente electrice din grupele I si II, categoriile M2 si 2

procedura de examinare EC de tip, conform anexei nr. 3

 

 

 

 

 

procedura referitoare la conformitatea cu tipul, conform anexei nr. 6

 

 

 

 

 

procedura referitoare la asigurarea calitătii produsului, conform anexei nr. 7

 

 

 

 

 

procedura referitoare la verificarea EC a unitătii de produs, conform anexei nr. 9

 

 

 

 

Alte echipamente din grupele I si II, categoriile M2 si 2

confirmarea primirii documentatiei tehnice prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 8

 

 

 

 

 

procedura referitoare la verificarea EC a unitătii de produs, conform anexei nr. 9

 

 

 

 

Echipamente din grupa II, categoria 3

procedura referitoare la verificarea EC a unitătii de produs, conform anexei nr. 9

 

 

 

 

Sisteme protectoare autonome

procedura de examinare EC de tip, conform anexei nr. 3

 

 

 

 

 

procedura referitoare la asigurarea calitătii productiei, conform anexei nr. 4

 

 

 

 

 

procedura referitoare la verificarea produsului, conform anexei nr. 5

 

 

 

 

 

procedura referitoare la verificarea EC a unitătii de produs, conform anexei nr. 9

 

 

 

 

Componente

procedura de examinare EC de tip, conform anexei nr. 3

      

 

 

 

 

procedura referitoare la asigurarea calitătii productiei, conform anexei nr. 4

 

 

 

 

 

procedura referitoare la verificarea produsului, conform anexei nr. 5

 

 

 

 

 

procedura referitoare la conformitatea cu tipul, conform anexei nr. 6

 

 

 

 

 

procedura referitoare la asigurarea calitătii produsului, conform anexei nr. 7

 

 

 

 

 

confirmarea primirii documentatiei tehnice prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 8

 

 

 

 

 

procedura referitoare la verificarea EC a unitătii de produs, conform anexei nr. 9

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 917 din 22 august 2005

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

Nr. 62 din 10 iunie 2005

 

ORDIN

privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 si al urmasilor eroilor-martiri la tratamente si medicamente în spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice din subordinea Ministerului Sănătătii

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004 si ale art. 36 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

ministrul sănătătii si secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emit prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie nr. 341/2004 beneficiază gratuit, în spitalele, policlinicile, bazele de tratament si statiunile balneoclimaterice, denumite în continuare unităti sanitare, din reteaua Ministerului Sănătătii, de medicamente si tratamente, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Sănătătii si din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Prin policlinici, în sensul definirii notiunii din titlul prezentului ordin, se întelege unitătile sanitare specificate în art. 36 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004.

(3) Prin case de asigurări de sănătate se întelege casele de asigurări de sănătate judetene, CASAOPSNAJ, CASMB si CASMTCT.

Art. 2. – (1) Persoanele specificate la art. 1 beneficiază gratuit, în unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii, de tratamente medicale si medicamente în:

a) asistenta medicală primară;

b) asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice;

c) asistenta medicală spitalicească;

d) asistenta medicală cu medicamente, materiale sanitare si proteze;

e) asistenta medicală de recuperare;

f) asistenta medicală de urgentă;

g) transport sanitar;

h) îngrijiri medicale.

(2) Contravaloarea serviciilor medicale si farmaceutice din pachetul de servicii de bază ce se aprobă anual prin contractul-cadru se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, în baza calitătii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

Art. 3. – (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004, coroborate cu reglementările din contractul-cadru, sumele destinate decontării serviciilor de tratament si recuperare, acordate în bazele de tratament si în statiunile balneoclimaterice, se suportă de către casele de asigurări de sănătate, în procentele prevăzute de contractul-cadru, iar diferenta reprezentând contributia persoanei asigurate, de către Ministerul Sănătătii, din fondurile alocate cu această destinatie.

(2) Pentru anul 2005, sumele aferente decontării acestor servicii de către Ministerul Sănătătii se vor solicita în bugetul acestui minister, prin rectificare bugetară.

Art. 4. – (1) Începând cu anul 2006, sumele specificate la art. 3 alin. (2) vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii. Pentru calculul estimativ al fondurilor anuale necesare, Secretariatul de Stat pentru Problemele

Revolutionarilor din Decembrie 1989 (SSPR) comunică Ministerului Sănătătii numărul persoanelor specificate la art. 1 alin. (1), aflate în evidentă.

(2) Cererile pentru tratament si recuperare medicală în bazele de tratament si în statiunile balneoclimaterice, având avizul SSPR sub forma unei adeverinte-tip, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, însotite de recomandarea medicală, documentul doveditor al calitătii de luptător pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau urmas de erou-martir, eliberate în conditiile reglementărilor Legii nr. 341/2004, copia actului de identitate si biletul de trimitere, se depun de către solicitanti la unitatea sanitară recomandată de către medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu ori spital.

(3) SSPR comunică Ministerului Sănătătii, lunar, situatia centralizatoare cuprinzând beneficiarii Legii nr. 341/2004, cărora li s-a acordat avizul, în vederea decontării sumelor reprezentând contributia personală a asiguratului la tratamentul medical.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat

pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Petrisor Morar

 

ANEXĂ

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE

REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 Nr. ................./.................

 

ADEVERINTĂ

 

Domnul/Doamna ..................................., domiciliat/domiciliată în ................................................, CNP ................................, având calitatea de ..........................., posesor/posesoare al/a Certificatului seria ... nr. .............., beneficiază de prevederile art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, în ceea ce priveste accesul gratuit la tratament în statiunile balneoclimaterice sau în bazele de tratament apartinând Ministerului Sănătătii.

Prezenta adeverintă constituie avizul acordat în conditiile reglementărilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 nr. 917/62/2005.

 

Secretar de stat,

......................................

 

MINISTERUL EDUCATIEI

SI CERCETĂRII

Nr. 4.840 din 24 august 2005

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. IR 38.342 din 23 august 2005

CASA NATIONALĂ

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 2.796 din 23 august 2005

 

ORDIN

privind controlul medical anual pentru personalul din învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) si (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulerioare,

în temeiul Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 171 si 172 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si

completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului sănătătii si familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii,

în conformitate cu Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din România,

în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 pivind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării, ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Avizul clinic va fi acordat de către medicul de familie pe lista căruia se află cadrul didactic, cadrul didactic auxiliar, respectiv personalul nedidactic, ca urmare a efectuării de către medicul de familie a controlului medical anual, asa cum este definit de legislatia care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 2. – Lista bolilor profesionale incompatibile cu functia didactică este stipulată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Examinarea psihologică anuală a personalului din învătământul preuniversitar se realizează de către psihologii scolari. Totodată, personalul din învătământul preuniversitar este obligat să prezinte conducerii unitătii scolare o declaratie pe propria răspundere că nu suferă de afectiunile psihice stipulate în anexă. În cazul constatării unor tulburări de natură psihocomportamentală, psihologii scolari informează directorii unitătilor de învătământ. Acestia vor solicita, în conditiile legii, un examen medical specializat de la un cabinet de medicină a muncii.

Art. 4. – Costul aferent microradiofotografiei (MRF) va fi suportat de angajator/unitatea scolară, prin ordonatorul principal de credite – consiliul local, respectiv consiliul judetean, conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 354/2004.

Art. 5. – Inspectoratele scolare judetene, unitătile scolare si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul sănătătii,

Ioan Roman,

secretar de stat

p. Presedintele Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate,

Vasile Cepoi

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

incompatibilitătilor de ordin medical pentru categoriile profesionale mentionate la art. 4 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

A. Situatii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală:

1. episoade acute ale bolilor psihotice;

2. deteriorarea cognitivă, indiferent de etiologie;

3. tulburări severe de comportament datorate bolilor mintale, inclusiv cele care pot însoti tulburările de identitate de gen si preferintă sexuală, precum si cele datorate consumului de alcool si/sau de substante psihoactive.

B. Afectiuni neurologice:

• tulburări de vorbire care împiedică activitatea didactică:

– balbismul foarte grav;

– afazia (de orice etiologie).

C. Boli transmisibile în evolutie, până la vindecare, inclusiv starea de purtător, până la sterilizare:

• TBC evolutiv.