MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 8         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

992. – Hotărâre privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

 

996. – Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti

nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Oltenita, judetul Călărasi

 

1.007. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

80. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

81. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste lista posturilor de inspectie la frontieră convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii si produselor de origine animală provenind din tări terte si actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către expertii Comisiei Europene

 

83. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind garantii suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în comertul intracomunitar cu porci si criteriile de furnizare a informatiilor despre această boală

 

1.298/EN. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

Rectificări la :

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2005

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Prezenta hotărâre are ca obiectiv limitarea utilizării substantelor periculoase în echipamentele electrice si electronice, contribuind astfel la protectia sănătătii umane si la recuperarea si eliminarea ecologică a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor electrice si electronice care intră sub incidenta categoriilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 10, prevăzute în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, precum si becurilor electrice si corpurilor de iluminat din gospodării.

(2) Prezenta hotărâre se aplică fără a se aduce atingere legislatiei nationale privind cerintele de securitate si sănătate, precum si privind gestionarea deseurilor.

(3) Prezenta hotărâre nu se aplică pieselor de schimb pentru repararea sau reutilizarea echipamentelor electrice si electronice introduse pe piată înainte de data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 3. – (1) În sensul prezentei hotărâri termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) echipamente electrice si electronice sau EEE – echipamentele care functionează pe bază de curenti electrici sau câmpuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si măsurare a acestor curenti si câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 448/2005, destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 de volti curent alternativ si 1.500 de volti curent continuu;

b) producător – orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distantă în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/2003, produce si comercializează, sub propria marcă, echipamente electrice si electronice sau revinde, sub propria marcă, echipamente produse de alti furnizori, un revânzător nefiind considerat producător atunci când marca producătorului figurează pe echipament ori importă sau exportă, cu titlu profesional, echipamente electrice si electronice din sau în România.

(2) Persoana fizică sau juridică care asigură în mod exclusiv o finantare în cadrul sau ca urmare a unui acord de finantare nu este considerată producător decât dacă actionează ca producător în sensul prevederilor alin. (1) lit. b).

Art. 4. – (1) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se admite introducerea pe piată numai a echipamentelor electrice si electronice noi care nu contin plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurati (BPB) sau eteri de difenil polibromurati (DEPB).

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul utilizărilor plumbului, mercurului, cadmiului si cromului hexavalent în aplicatiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1).

Art. 6. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 5 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

(2) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 5 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L037 din 13 februarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 992.

 

ANEXĂ

 

UTILIZĂRILE

plumbului, mercurului, cadmiului si cromului hexavalent care sunt exceptate de la prevederile art. 4 alin. (1) din hotărâre

 

1. Mercur, în lămpi compacte fluorescente, atunci când cantitatea acestuia nu depăseste 5 mg per lampă.

2. Mercur, în lămpi fluorescente drepte, cu utilizare generală, atunci când:

– cantitatea de fosfat halogenat nu depăseste 10 mg;

– cantitatea de trifosfat, cu durată de viată normală, nu depăseste 5 mg;

– cantitatea de trifosfat, cu durată de viată lungă, nu depăseste 8 mg.

3. Mercur, în lămpi fluorescente drepte, cu utilizare specială.

4. Mercur, în alte tipuri de lămpi, care nu au fost mentionate specific în prezenta anexă.

5. Plumb, în sticla tuburilor cu raze catodice, în componente electronice si în tuburi fluorescente.

6. Plumb, ca element de aliere în otel cu continut de plumb până la 0,35% în greutate, aliaj cu aluminiu cu continut de plumb până la 0,4% în greutate si aliaj de cupru cu continut de plumb până la 4% în greutate.

7. Plumb, în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (adică aliaje de lipit staniu-plumb având continut de plumb mai mare de 85%), respectiv:

– plumb, în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare si de retele de stocare (exceptare acordată până în anul 2010);

– plumb, în aliaje de lipit pentru echipamente de infrastructură de retele pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum si pentru gestionarea retelelor de telecomunicatii;

– plumb, în piese electronice din ceramică (de exemplu, dispozitive piezoelectrice).

8. Placarea cu cadmiu, cu exceptia utilizărilor interzise, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificările si completările ulterioare.

9. Cromul hexavalent ca anticoroziv pentru sistemele de răcire din otel carbon ale frigiderelor cu absorbtie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Oltenita,

judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă efectuarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Oltenita, subordonată Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 996.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentuluicadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă Nomenclatorul institutiilor de asistentă socială si structura orientativă de personal de specialitate, prevăzute în anexa nr. 1.“

2. Articolul 5 se abrogă.

3. Alineatul (4) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul institutiilor de asistentă socială din domeniile protectiei si promovării drepturilor copilului, protectiei speciale a persoanelor cu handicap si prevenirii si combaterii violentei în familie, consiliile judetene, consiliile locale, precum si persoanele juridice prevăzute de lege aprobă regulamentele de organizare si functionare a institutiilor pe care le înfiintează, pe baza Regulamentuluicadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, prevăzut în anexa nr. 2, precum si a prevederilor regulamentelor-cadru specifice.“

4. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 1.007.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

NOMENCLATORUL

institutiilor de asistentă socială si structura orientativă de personal de specialitate

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială

 

Art. 1. – Institutiile de asistentă socială, denumite în continuare institutii, furnizează servicii sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire.

Art. 2. – Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către institutii sunt următoarele:

a) respectarea drepturilor si a demnitătii omului;

b) asigurarea autodeterminării si a intimitătii persoanelor beneficiare;

c) asigurarea dreptului de a alege;

d) abordarea individualizată si centrarea pe persoane;

e) participarea persoanelor beneficiare;

f) cooperarea si parteneriatul;

g) recunoasterea valorii fiecărei persoane;

h) abordarea comprehensivă, globală si integrată;

i) orientarea pe rezultate;

j) îmbunătătirea continuă a calitătii;

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul institutiilor.

Art. 3. – Institutiile au următoarele atributii:

a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului si în baza contractului încheiat cu acesta;

b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire;

c) asigură întretinerea si folosirea eficientă a bazei materiale si a bunurilor din dotare;

d) întocmesc proiecte si programe proprii care să asigure cresterea calitătii activitătii, potrivit politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale;

e) organizează activităti de socializare în vederea relationării beneficiarilor cu mediul exterior institutiilor;

f) acordă sprijin si asistentă de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranta beneficiarilor;

g) dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizatii, institutii si orice forme organizate ale societătii civile, în conditiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

h) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunostintă atât personalului, cât si beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare;

i) elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează;

j) instituie măsuri de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri.

Art. 4. – (1) Structura organizatorică, numărul de posturi si categoriile de personal ale institutiilor publice de asistentă socială se aprobă de către autoritatea administratiei publice locale care asigură administrarea si finantarea acestora.

(2) Functiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în conditiile legii.

(3) Candidatii pentru ocuparea functiei de conducere trebuie să fie absolventi cu diplomă de învătământ superior în domeniul stiintelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel putin 3 ani.

Art. 5. – În functie de complexitatea problematicii sociale si a serviciilor sociale acordate de institutiile publice de asistentă socială, autoritătile administratiei publice locale care asigură administrarea si finantarea acestora organizează consilii consultative compuse din reprezentanti ai beneficiarilor si ai partenerilor sociali, în conditiile prezentului regulament-cadru.

Art. 6. – (1) Conducătorul institutiei publice răspunde de buna functionare si administrare a acesteia si îndeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) propune autoritătii administratiei publice locale care asigură administrarea si finantarea institutiei aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea institutiei, stadiul implementării obiectivelor si întocmeste informări pe care le prezintă autoritătii administratiei publice locale care asigură administrarea si finantarea sau, după caz, consiliului consultativ;

c) elaborează si implementează proiecte care au ca scop îmbunătătirea activitătii de asistentă socială în institutie;

d) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si perfectionare;

e) colaborează cu formele organizate ale societătii civile la actiuni care vizează ameliorarea asistentei sociale a grupurilor vulnerabile;

f) întocmeste raportul anual de activitate;

g) asigură respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;

h) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege în sarcina sa.

(2) Conducătorul institutiei publice de asistentă socială, care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri are personalitate juridică, exercită si alte atributii ce îi revin, în conditiile legii.

Art. 7. – (1) Consiliul consultativ este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:

a) 2 reprezentanti ai autoritătilor sau persoanelor juridice care au înfiintat ori, după caz, care finantează institutia;

b) 2 reprezentanti ai beneficiarilor;

c) un reprezentant al consiliului local pe a cărui rază administrativ-teritorială functionează institutia;

d) 2 reprezentanti alesi de către si din cadrul organizatiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale si din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază functionează institutia.

(2) Consiliul consultativ se Ontruneste în sedintă ordinară trimestrial, la convocarea conducătorului institutiei publice de asistentă socială, precum si în sedintă extraordinară ori de câte ori este necesar.

(3) Reprezentantii prevăzuti la alin. (1) lit. a) si c) sunt desemnati, conform prevederilor legale, de către autoritătile sau persoanele juridice în cadrul cărora acestia îsi desfăsoară activitatea.

(4) Reprezentantii prevăzuti la alin. (1) lit. b) sunt desemnati, anual sau ori de câte ori este necesar, de către beneficiarii serviciilor sociale furnizate în institutiile respective sau, după caz, de reprezentantii legali ai acestora.

(5) Membrii consiliului consultativ nu beneficiază de indemnizatie de sedintă.

(6) Desemnarea membrilor consiliului consultativ, precum si activitatea acestuia se realizează cu respectarea dispozitiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.

(7) Sedintele sunt valabil întrunite în cazul în care sunt prezenti cel putin 5 membri ai consiliului consultativ.

Art. 8. – Consiliul consultativ îndeplineste următoarele atributii principale:

a) avizează proiectul bugetului institutiei;

b) avizează structura organizatorică si numărul de personal;

c) analizează activitatea institutiei si propune măsuri si programe de îmbunătătire a activitătii;

d) avizează statul de functii si salarizarea personalului;

e) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează institutia.

Art. 9. – Sanctionarea disciplinară sau eliberarea din functie a conducătorilor institutiei se face în conditiile legii.

Art. 10. – Beneficiarii de servicii sociale furnizate în institutii au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile si libertătile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstantă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidentialitătii asupra informatiilor furnizate si primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;

e) să fie protejati de lege atât ei, cât si bunurile lor atunci când nu au capacitate de decizie;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situatia în care sunt minori sau persoane cu handicap.

Art. 11. – Beneficiarii de servicii sociale furnizate în institutii au următoarele obligatii:

a) să furnizeze informatii concrete cu privire la identitate, situatie familială, socială, medicală si economică;

b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislatia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în functie de tipul serviciului si de situatia lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situatia lor personală.

Art. 12. – Conducerea institutiei asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale în institutia respectivă.

Art. 13. – Salarizarea personalului institutiei se stabileste potrivit legislatiei aplicabile functionarului public si personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 14. – Finantarea cheltuielilor institutiei se asigură, în conditiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) bugetul local al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

d) donatii, sponsorizări sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tară si din străinătate;

e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

f) contributia persoanelor beneficiare sau a întretinătorilor acestora, după caz;

g) alte surse de finantare, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 34.101 din 26 august 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) si ale anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 723/2003,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Toate persoanele fizice si juridice care produc sau sunt implicate în activitatea de colectare, transport, depozitare, manipulare, prelucrare, utilizare, procesare, comercializare si, în unele cazuri specifice, în importul, exportul si tranzitul subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman si al produselor derivate, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si celelalte institutii cu atributii de control, stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală, vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 29 august 2005.

Nr. 80.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste lista posturilor de inspectie la frontieră convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii si produselor de origine animală provenind din tări terte si actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către expertii Comisiei Europene

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 51.556 din 29 august 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste lista posturilor de inspectie la frontieră convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii si produselor de origine animală provenind din tări terte si actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către expertii Comisiei Europene, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 8/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista posturilor de inspectie veterinară de frontieră aprobate pentru controale veterinare ale produselor de origine animală si animalelor provenite din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 si nr. 152 bis din 10 martie 2003.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2001/881/CE care stabileste o listă a posturilor de inspectie la frontieră convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor si produselor de origine animală provenind din tări terte si care actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către expertii Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 11 decembrie 2001, p. 44, amendată ultima dată prin Decizia 2005/485/CE.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 29 august 2005.

Nr. 81.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind garantii suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în comertul intracomunitar cu porci si criteriile de furnizare

a informatiilor despre această boală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 33.333 din 26 august 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind garantii suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în comertul intracomunitar cu porci si criteriile de furnizare a informatiilor despre această boală, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2001/618/CE privind garantii suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în comertul intracomunitar cu porci, criteriile de furnizare a informatiilor despre această boală si de abrogare a deciziilor 93/24/CE si 93/244/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 215 din 9 august 2001, p. 48.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 29 august 2005.

Nr. 83.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAfiII

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (10) si ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

având în vedere Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, modificat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 318/2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. – Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2004, modificată si completată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.188/EN/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Pot beneficia de subventia si de facilitătile prevăzute la art. 8 familiile, prin titularul de contract, care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic de 310 lei (RON) si care, la data depunerii cererii de acordare a subventiei, în conditiile art. 14, au contracte în derulare cu furnizorul de serviciu universal, având ca obiect furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix.“

2. După alineatul (2) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Costul net al furnizării serviciului de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, calculat potrivit prevederilor art. 16 si care poate fi solicitat de furnizorul de serviciu universal potrivit prevederilor art. 36, nu poate depăsi suma rezultată din înmultirea cuantumului subventiei individuale, prevăzut la alin. (2), cu numărul cererilor cuprinse în situatia centralizată prevăzută la alin. (1), pe baza căruia a fost calculat cuantumul subventiei individuale.“

3. Litera b) a articolului 21 se abrogă.

4. Articolele 32 si 33 vor avea următorul cuprins:

“Art.32. – Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se va baza pe resurse financiare provenite din contributiile furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si ale furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, ce vor fi administrate de ANRC, fiind evidentiate în mod distinct în cadrul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei.

Art. 33. – (1) Pentru necesitătile anuale de finantare a serviciului universal, ANRC va percepe de la furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de la furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, cu o cifră de afaceri înregistrată în anul precedent mai mare sau egală cu 3.000.000 euro:

a) pentru anul 2004, o sumă egală cu 0,8% din cifra lor de afaceri, din care s-au scăzut în prealabil veniturile provenite din servicii de interconectare si din servicii de roaming oferite pe piata de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilă din afara României pentru utilizatorii acestora aflati pe teritoriul României;

b) pentru perioada 2005–2006, o sumă anuală egală cu 0,5% din cifra lor de afaceri, din care s-au scăzut în prealabil veniturile provenite din servicii de interconectare si din servicii de roaming oferite pe piata de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilă din afara României pentru utilizatorii acestora aflati pe teritoriul României, dar nu mai mult de 2.000.000 euro în anul 2005 si, respectiv, 3.000.000 euro în anul 2006, pentru fiecare furnizor.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), dacă prin aplicarea procentului de 0,5% vor exista furnizori a căror obligatie de plată anuală depăseste 2.000.000 euro în anul 2005 sau 3.000.000 euro în anul 2006, procentul ce va fi utilizat pentru calcularea contributiilor furnizorilor se va diminua astfel încât suma maximă anuală plătită de un furnizor să fie egală cu 2.000.000 euro în anul 2005 si, respectiv, 3.000.000 euro în anul 2006.

(3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în situatiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează contributia.

(4) Persoanele obligate la plata contributiei se stabilesc în functie de cuantumul cifrei de afaceri calculat în euro la cursul de schimb valutar mediu al anului în care a fost realizată cifra de afaceri, comunicat de Banca Natională a României.

(5) Persoanele obligate la plata contributiei începând cu anul 2006 sunt cele care au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice sau de furnizor de servicii de telefonie destinate publicului la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează contributia.

(6) În vederea determinării cuantumului contributiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuti la alin. (1), acestia sunt obligati să transmită ANRC, până la data de 30 iunie, declaratii pe propria răspundere privind veniturile realizate în anul anterior din servicii de interconectare si din servicii de roaming oferite pe piata de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilă din afara României pentru utilizatorii acestora aflati pe teritoriul României.

(7) În situatia în care furnizorii prevăzuti la alin. (1) nu transmit declaratiile pe propria răspundere în conditiile alin. (6), la determinarea cuantumului contributiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora.“

5. După articolul 33 se introduce articolul 331 cu următorul cuprins:

“Art.331. – (1) În vederea determinării furnizorilor obligati la plata contributiei, precum si în vederea stabilirii cuantumului contributiei, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului pot solicita, începând cu anul 2006, luarea în considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice, în locul cifrei de afaceri prevăzute în situatiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează contributia.

(2) În vederea stabilirii cuantumului contributiei, începând cu anul 2006, furnizorii obligati la plata contributiei pot opta ca din cifra de afaceri să fie scăzute în prealabil si veniturile provenite din serviciile de transmisie a programelor audiovizuale.

(3) În vederea stabilirii veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice, precum si a veniturilor provenite din serviciile de transmisie a programelor audiovizuale, furnizorii sunt obligati să tină contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveste veniturile obtinute din aceste activităti, în acelasi mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activităti ar fi desfăsurate de entităti cu personalitate juridică distinctă. Certificarea veniturilor se va realiza de un auditor independent, în conditiile stabilite de ANRC.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)–(3) se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC.“

6. Alineatele (1) si (11) ale articolului 34 se abrogă.

7. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul contributiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuti la art. 33 alin. (1) se stabileste anual, prin decizie a presedintelui ANRC. Începând cu anul 2006, cuantumul contributiilor individuale va fi stabilit până la data de 1 august a anului respectiv.“

8. După articolul 34 se introduce articolul 341 cu următorul cuprins:

“Art.341. – (1) Pentru anul 2005, fondurile destinate finantării serviciului universal vor fi alocate astfel:

a) 45% din fondurile totale, pentru furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor;

b) 35% din fondurile totale, pentru subventionarea serviciilor de acces la reteaua publică de telefonie, la un punct fix;

c) 20% din fondurile totale, pentru furnizarea accesului la telefoanele publice cu plată.

(2) Începând cu anul 2006, modul de alocare a fondurilor destinate finantării serviciului universal se stabileste anual de către ANRC, în functie de prioritătile de implementare a serviciului universal, stabilite de ANRC pentru anul respectiv în vederea atingerii obiectivelor politicii si strategiei privind implementarea serviciului universal, avându-se în vedere si sumele rămase neutilizate la sfârsitul exercitiului financiar precedent si reportate pentru anul respectiv.“

9. La anexa nr. 1, prima liniută a alineatului 6 va avea următorul cuprins:

“ posibilitatea utilizatorilor de a primi apeluri prin intermediul înregistrării de mesaje vocale, în conditiile stabilite de ANRC;“.

10. La anexa nr. 3, alineatul al doilea al literei D se elimină.

Art. II. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2005.

Nr. 1.298/EN.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la anexa nr. 1 “Denumirea si sediile unitătilor aflate în subordinea Administratiei Nationale «Apele Române» (anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002), lit. A “Unităti cu personalitate juridică“, la pct. 2, în loc de: “2. Directia Apelor Crisuri, organizată la nivelul districtului de bazin Crisuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 25, judetul Bihor;“ se va citi: “2. Directia Apelor Crisuri, organizată la nivelul districtului de bazin Crisuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, judetul Bihor;“