MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 839         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 septembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 364 din 5 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

994. – Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând 35 de obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

 

1.022. – Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2001 privind transportul spre/dinspre România al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul

 

1.029. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

654. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea ca linii prioritare pentru subventionarea în anul 2006 de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociatiilor si fundatiilor, a unitătilor de asistentă socială, asa cum sunt clasificate în Nomenclatorul institutiilor de asistentă socială, a Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor

 

937/M.85/676/913/10.866/38/7/503. – Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului apărării nationale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 364

din 5 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ecaterina Dima si Petronela Dima în Dosarul nr. 8.943/2004 al Tribunalului Iasi si de Societatea Comercială “Distrigaz Nord“ – S.A. – Sucursala Iasi în Dosarul nr. 10.100/2004 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 252D/2005 si nr. 253D/2005 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 253D/2005 la Dosarul nr. 252D/2005, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că, în ceea ce priveste dispozitiile art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 176/2005, în sensul admiterii exceptiei de neconstitutionalitate. Referitor la dispozitiile lit. b), c) si d) ale alin. 1, precum si ale alin. 2 al aceluiasi articol Ministerul Public arată că toate elementele de identificare cuprinse în cererea de recurs sunt importante, iar reglementarea acestora nu aduce atingere accesului liber la justitie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 februarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 8.943/2004, si Încheierea din 16 februarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 10.100/2004, Tribunalul Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Ecaterina

Dima si Petronela Dima, precum si de Societatea Comercială “Distrigaz Nord“ – S.A. – Sucursala Iasi cu ocazia solutionării unor recursuri formulate de autorii exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 3021 din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale. În acest sens arată că, potrivit prevederilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, presedintele instantei va putea să înapoieze părtii prezente cererea de recurs dacă aceasta nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege, pentru a fi refăcută, prelungind termenul de recurs cu 5 zile. Asa fiind, apreciază că se lasă la “latitudinea liberului arbitru al unei persoane de a hotărî dacă o cerere de recurs este incompletă, dacă este sau nu restituită pentru a fi completată“, ceea ce aduce atingere prevederilor art. 21 din Constitutie.

Tribunalul Iasi apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile art. 3021 din Codul de procedură civilă nu instituie o restrângere a exercitiului dreptului părtii de a se adresa justitiei si de a exercita împotriva hotărârilor judecătoresti căile de atac, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea abuzivă a acestor drepturi.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că, întrucât printr-o decizie anterioară, si anume prin Decizia nr. 176/2005, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, exceptia ridicată în cauza de fată urmează a fi respinsă ca lipsită de interes, partea urmând să invoce această decizie direct în fata instantei de judecată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 3021 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale. În acest sens arată că dispozitiile criticate nu contravin art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, întrucât nu îngrădesc sub nici un aspect posibilitatea părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime. Ele sunt, de asemenea, în deplină concordantă cu principiul contradictorialitătii, garantie a procesului echitabil si a dreptului la un recurs efectiv. De altfel, în temeiul art. 316 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 287 alin. 2 din acelasi cod, recurentul are posibilitatea de a îndeplini cerintele mentionate în textul criticat până la prima zi de înfătisare. În sustinerea acestui punct de vedere este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 310/2004.

Mai mult, Avocatul Poporului arată că dispozitiile legale criticate sunt norme de procedură ce reprezintă optiunea legiuitorului, în conformitate cu prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (2), potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt stabilite numai prin lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 3021 din Codul de procedură civilă, introdus prin art. I pct. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, si completat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

“Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitătii, următoarele mentiuni:

a) numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal si contul bancar. Dacă recurentul locuieste în străinătate, va arăta si domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b) indicarea hotărârii care se atacă;

c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul si dezvoltarea lor sau, după caz, mentiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;

d) semnătura.

La cererea de recurs se va atasa dovada achitării taxei de timbru, conform legii.“

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 21, potrivit cărora:

“(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, ulterior sesizării sale, s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 2005.

Cu acel prilej Curtea a constatat că textul de lege criticat este neconstitutional în ceea ce priveste sanctionarea cu nulitate absolută a omisiunii de a se preciza în cuprinsul cererii de recurs “numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal si contul bancar“, precum si – dacă recurentul locuieste în străinătate – “domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul“.

În consecintă, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale“, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

În ceea ce priveste critica îndreptată împotriva dispozitiilor lit. b), c) si d), precum si ale alin. 2 al aceluiasi articol, Curtea constată că, dincolo de semnificatia esentială a acestor mentiuni pentru buna administrare a justitiei în faza de atac a recursului, coroborarea reglementării criticate cu dispozitiile art. 287 si cu cele ale art. 316 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora partea are posibilitatea să complinească omisiunea lor până la prima zi de înfătisare, în cererea de apel si, prin extindere, si în aceea de recurs, se impune concluzia că dispozitiile legale deduse controlului nu contravin normelor constitutionale de referintă.

Asa fiind, critica privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. b), c) si d), precum si ale alin. 2 al aceluiasi articol din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ecaterina Dima si Petronela Dima în Dosarul nr. 8.943/2004 al Tribunalului Iasi si de Societatea Comercială “Distrigaz Nord“ – S.A. – Sucursala Iasi în Dosarul nr. 10.100/2004 al aceleiasi instante.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. b), c) si d) si ale alin. 2 al aceluiasi articol din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de aceiasi autori în dosarele mai sus mentionate.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 iulie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând 35 de obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă Lista cuprinzând 35 de obiective de investitii din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A., cuprinsă în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1–2/35*).

Art. 2. – Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1–2/35, se face din bugetul de stat, bugetele locale, din credite interne si/sau externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. – Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1–2/35 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări

publice si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 994.


*) Anexele nr. 2/1–2/35 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

cuprinzând 35 de obiective de investitii din cadrul programului “Săli de sport“, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2001 privind transportul spre/dinspre România al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 478/2001 privind transportul spre/dinspre România al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 29 mai 2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Alexandros Galiatatos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.022.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administratie format din 5 persoane.

(2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie.

(3) Componenta consiliului de administratie al regiei este următoarea:

– presedinte – directorul general;

– 2 reprezentanti din partea Secretariatului General al Guvernului;

– un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;

– un reprezentant din partea Ministerului Finantelor Publice.

(4) Directorul general si cei 4 membri ai consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului de resort.

(5) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1) si (2), si al sucursalelor sale este numit de consiliul de administratie pe criteriul competentei profesionale.“

2. Articolul 7 din anexa nr. 1 “Regulament de organizare si functionare a Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administratie format din 5 persoane.

(2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie.

(3) Directorul general si cei 4 membri ai consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului de resort.

(4) Consiliul de administratie al regiei îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare. Consiliul de administratie hotărăste în problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta directorului general.“

3. Articolul 8 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Componenta consiliului de administratie al regiei este următoarea:

– presedinte – directorul general;

– 2 reprezentanti din partea Secretariatului General al Guvernului;

– un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;

– un reprezentant din partea Ministerului Finantelor Publice.“

4. La articolul 12 din anexa nr. 1, punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. asigură conducerea operativă a regiei si a sucursalelor sale împreună cu directorii executivi;“.

5. Articolul 16 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – În lipsa directorului general atributiile acestuia sunt exercitate de unul dintre directorii executivi ai regiei, pe bază de delegatie scrisă.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.029.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea ca linii prioritare pentru subventionarea în anul 2006 de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociatiilor si fundatiilor, a unitătilor de asistentă socială, asa cum sunt clasificate în Nomenclatorul institutiilor de asistentă socială, a Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor

 

Având în vedere:

– prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările si completările ulterioare;

– prevederile anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă ca linii prioritare pentru subventionarea în anul 2006 de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, a asociatiilor si fundatiilor, unitătile de asistentă socială, asa cum sunt clasificate în Nomenclatorul institutiilor de asistentă socială, pentru următoarele categorii de persoane beneficiare:

a) persoane vârstnice;

b) persoane victime ale violentei în familie;

c) persoane toxicodependente;

d) persoane victime ale traficului de persoane;

e) persoane imigrante si refugiati;

f) alte persoane în situatii de dificultate, respectiv persoane tinere care părăsesc sistemul de protectie a copilului si persoane fără adăpost.

Art. 2. – În scopul evaluării si selectionării asociatiilor si fundatiilor care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, în vederea acordării subventiilor de la bugetul de stat pentru anul 2006, se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Se aprobă Grila de evaluare a asociatiilor si fundatiilor, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 532/2003.

Art. 5. – Directia generală politici asistentă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 2 septembrie 2005.

Nr. 654.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare Obiectivul comisiei de evaluare si selectionare

 

Art. 1. – Comisia de evaluare si selectionare, denumită în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor în vederea acordării subventiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, si al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, modificate si completate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2005, denumite în continuare norme metodologice.

Perioada în care comisia evaluează si selectionează asociatiile si fundatiile

Art. 2. – (1) Perioada în care comisia evaluează si selectionează asociatiile si fundatiile începe marti, 1 noiembrie 2005, după perioada de expirare a termenului limită pentru depunerea documentatiei în vederea solicitării subventiilor, respectiv 31 octombrie 2005, ora 16,30.

(2) Perioada în care comisia evaluează si selectionează asociatiile si fundatiile încetează la data de 15 decembrie 2005, dată după care comisia predă Directiei generale politici asistentă socială documentele care au stat la baza evaluării si selectionării.

(3) Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrării la registratura generală a Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei a primei documentatii pentru solicitarea subventiei pentru anul 2006.

Atributiile comisiei

Art. 3. – Comisia are următoarele atributii:

a) analizează continutul documentatiei depuse de asociatii sau fundatii si respectarea de către acestea a conditiilor legale pentru acordarea subventiilor;

b) solicită directiilor judetene de muncă, solidaritate socială si familie în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială raportul privind oportunitatea acordării subventiei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data începerii activitătii prevăzute la art. 2;

c) solicită, dacă este cazul, ca raportul să fie însotit de documente justificative pentru sustinerea recomandărilor, odată cu solicitarea întocmirii de către directia teritorială a raportului privind oportunitatea acordării subventiei;

d) evaluează si selectionează asociatiile si fundatiile pe baza criteriilor prevăzute la art. 6 din normele metodologice si a grilei de evaluare;

e) comunică asociatiilor si fundatiilor neselectionate motivele care au stat la baza luării acestei decizii;

f) propune spre aprobare ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei lista asociatiilor si fundatiilor selectionate, precum si nivelul subventiilor ce urmează a fi acordate;

g) comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei prevăzut la art. 9 alin. (1) din normele metodologice, asociatiilor si fundatiilor selectionate, precum si directiilor judetene de muncă, solidaritate socială si familie în a căror rază teritorială îsi au sediul asociatiile si fundatiile nivelul subventiilor aprobate;

h) transmite, în vederea încheierii conventiilor, directiilor judetene de muncă, solidaritate socială si familie în a căror rază teritorială îsi au sediul asociatiile si fundatiile selectate, două exemplare din cererile de solicitare a subventiei.

Sarcinile si responsabilitătile comisiei

Art. 4. – Sarcinile si responsabilitătile presedintelui comisiei sunt următoarele:

a) reprezintă comisia în relatiile cu conducerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, directiile judetene de muncă, solidaritate socială si familie si asociatiile si fundatiile solicitante de subventii;

b) coordonează activitatea membrilor si a secretarului comisiei;

c) verifică respectarea termenului de depunere a documentatiei;

d) verifică componenta documentatiei de solicitare a subventiei;

e) verifică îndeplinirea de către asociatie/fundatie a conditiilor de eligibilitate;

f) evaluează îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistentă socială;

g) analizează raportul privind oportunitatea acordării subventiei;

h) evaluează asociatiile si fundatiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din normele metodologice;

i) stabileste numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subventiei;

j) stabileste suma reprezentând subventia care se propune a fi acordată unitătii de asistentă socială;

k) participă cu drept de vot la sedintele de lucru ale comisiei;

l) păstrează confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 5. – Sarcinile si responsabilitătile membrilor comisiei sunt următoarele:

a) verifică respectarea termenului de depunere a documentatiei;

b) verifică componenta documentatiei de solicitare a subventiei;

c) verifică îndeplinirea de către asociatie/fundatie a conditiilor de eligibilitate;

d) evaluează îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistentă socială;

e) analizează raportul privind oportunitatea acordării subventiei;

f) evaluează asociatiile si fundatiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din normele metodologice;

g) stabileste numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subventiei;

h) stabileste suma reprezentând subventia care se propune a fi acordată unitătii de asistentă socială;

i) păstrează confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 6. – Sarcinile si responsabilitătile secretarului comisiei sunt următoarele:

a) preia de la registratura generală a Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei toate solicitările pentru acordarea de subventii pentru anul 2006, le înregistrează în registrul special al comisiei si le păstrează nedesfăcute până la data la care comisia îsi începe activitatea;

b) organizează sedintele comisiei, săptămânal sau la solicitarea presedintelui;

c) întocmeste si transmite directiilor judetene de muncă, solidaritate socială si familie în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială adresele prin care se solicită întocmirea raportului privind oportunitatea acordării subventiei;

d) întocmeste si transmite asociatiilor si fundatiilor comunicările privind rezultatul selectiei;

e) întocmeste si transmite directiilor judetene de muncă, solidaritate socială si familie în a căror rază teritorială îsi au sediul asociatiile si fundatiile comunicările privind asociatiile si fundatiile selectionate, însotite de două exemplare ale cererii de solicitare a subventiei, în vederea încheierii conventiei;

f) întocmeste si răspunde de evidenta documentelor emise si primite de comisie;

g) întocmeste orice alt document solicitat de presedintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia;

h) păstrează confidentialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluării si selectionării

Art. 7. – Evaluarea asociatiilor si fundatiilor se realizează pe baza grilei de evaluare, de către membrii comisiei.

Art. 8. – (1) În cadrul comisiei au drept de vot numai membrii si presedintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simplă, în sedintele de lucru colective, convocate o dată pe săptămână.

(2) În cazul în care apar divergente în luarea deciziilor, presedintele comisiei are dreptul de a solicita punctul de vedere al Departamentului de asistentă socială si politici pentru familie, care are caracter consultativ.

Art. 9. – Pe parcursul evaluării comisia întocmeste lista asociatiilor si fundatiilor si a unitătilor de asistentă socială ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare.

Art. 10. – La încheierea procesului de evaluare comisia întocmeste lista asociatiilor si fundatiilor si a unitătilor de asistentă socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel putin 60 de puncte.

Art. 11. – În cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subventie se încadrează în fondul prevăzut în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei cu această destinatie, comisia transmite lista prevăzută la art. 10 Directiei generale politici asistentă socială în vederea întocmirii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (1) din normele metodologice.

Art. 12. – (1) În cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subventie depăsesc fondul prevăzut în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei cu această destinatie, comisia va proceda după cum urmează:

a) propune pentru aprobare unitătile de asistentă socială ale asociatiilor si fundatiilor, în ordinea punctajului obtinut, astfel încât totalul sumelor propuse cu titlu de subventie să se încadreze în fondul mentionat;

b) departajează unitătile de asistentă socială care au obtinut acelasi punctaj cu punctajul obtinut de ultima unitate de asistentă socială propusă pentru aprobare.

(2) Departajarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

1. recunoasterea ca fiind de utilitate publică a asociatiilor si fundatiilor;

2. necesitătile si prioritătile în domeniul asistentei sociale ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, comunicate de Departamentul de asistentă socială si politici pentru familiei, în conformitate cu art. 12 alin. (4) din normele metodologice.

Art. 13. – Listele prevăzute la art. 9–11 cuprind atât numărul de persoane asistate, cât si suma reprezentând subventia propusă a fi acordată unitătilor din cadrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 14. – În termen de 5 zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (1) din normele metodologice, comisia procedează după cum urmează:

a) comunică asociatiilor si fundatiilor selectionate nivelul subventiilor aprobate;

b) transmite directiilor judetene de muncă, solidaritate socială si familie, în a căror rază teritorială îsi au sediul asociatiile si fundatiile două exemplare ale cererii de solicitare a subventiei si o copie a ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea nivelului subventiilor, în vederea încheierii conventiei;

c) solicită directiilor judetene de muncă, solidaritate socială si familie o copie a conventiei încheiate.

Dispozitii finale

Art. 15. – Documentele emise si primite de comisie se evidentiază într-un registru special.

Art. 16. – Documentele care au stat la baza evaluării si selectionării asociatiilor si fundatiilor, precum si documentele si registrul special prevăzute la art. 15 se predau pe bază de proces-verbal Directiei generale politici asistentă socială la încheierea activitătii comisiei.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 937 din 6 septembrie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 676 din 2 iunie 2005

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 10.866 din 10 iunie 2005

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 7 din 20 iunie 2005

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.85 din 23 mai 2005

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 913 din 28 iunie 2005

SERVICIUL DE TELECOMUNICAfiII SPECIALE

Nr. 38 din 16 iunie 2005

SERVICIUL DE PROTECfiIE SI PAZĂ

Nr. 503 din 22 iunie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

Pentru aplicarea art. 10 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, a art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001, si a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul apărării nationale, ministrul administratiei si internelor, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 si nr. 134 bis din 14 februarie 2005, cu modificările ulterioare. Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul justitiei,

Katalin Barbara Kibedi,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

 

ANEXĂ

 

NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în retelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005, cu modificările ulterioare.

(3) Prezentele norme sunt aplicabile pe toată durata de valabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 52/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 2. – Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001.

Art. 3. – Atributiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de directiile medicale sau de alte structuri similare ale ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii.

Art. 4. – (1) În vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice, furnizorii din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute la cap. III din Contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de înmatriculare la registrul comertului.

(3) Prin act de înfiintare a furnizorului se întelege inclusiv ordinele legale de înfiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 5. – (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale si farmaceutice si care contin informatii clasificate potrivit legii, datorită specificului institutiei respective, se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitătilor si competentelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, agreate de institutie. Fac exceptie de la activitatea de agreare auditorii publici interni ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control apartinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informatiile clasificate potrivit legii, în conditiile si cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin plătile efectuate, se arhivează si se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 6. – (1) Asiguratii care plătesc contributia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări în a cărei evidentă se află, precum si cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, vor face dovada calitătii lor potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru asiguratii care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si pentru persoanele private de libertate, evidenta acestora la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se tine numeric. Dovada calitătii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de institutiile care le au în evidentă.

(3) Pentru categoriile de asigurati care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestati, retinuti si condamnati), în scopul evitării dublei plăti, institutiile în evidenta cărora se află acestea vor informa casele judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti în a căror rază aveau domiciliul aceste persoane, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre starea de fapt a acestora.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

SECTIUNEA 1

Servicii medicale curative

 

Art. 7. – (1) Serviciile medicale se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afara acestui program, în centre de permanentă stabilite si organizate, potrivit legii, de directiile medicale sau de structurile similare acestora din ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, cu avizul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si în limita fondurilor alocate.

(2) Avizul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti poate fi retras, cu acordul directiilor medicale (similare), după o prealabilă Onstiintare a acestora, dacă din raportările furnizorilor rezultă că adresabilitatea la centrul de permanentă, într-un trimestru, este nesemnificativă.

(3) Acolo unde nu se pot organiza centre de permanentă, medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti pot acorda consultatii si în afara orelor de program, conform unui program de lucru stabilit de comun acord cu directiile medicale similare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modalităti de contractare

 

Art. 8. – Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 9. – Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10. – Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 11. – Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 12. – (1) Listele ce cuprind asiguratii aflati în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu militari în termen, elevi si studenti militari, care se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical. Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre active, functionari publici cu statut special, salariati civili, membri de

familie ai acestora, precum si pensionari militari, care au optat pentru medicii de familie respectivi.

(3) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia să anunte în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeteană, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după caz, în a cărei rază de competentă îsi are domiciliul asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.

Art. 13. – Listele nominale cuprinzând asiguratii, precum si formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti atât pe hârtie, cât si pe suport magnetic.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modalităti de plată

 

Art. 14. – Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activitătii de asistentă medicală primară se face pe baza raportării numerice, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa  Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 15. – Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor numerice, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

 

Total număr de persoane private de libertate în fiecare zi a lunii/ Număr de zile calendaristice ale lunii respective = Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 10/12 = Număr de puncte neajustate pe lună

 

Numărul initial de persoane private de libertate se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2005.

Prin persoane private de libertate se întelege retinuti si arestati preventiv si persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate.

 

Art. 16. – Pentru perioada de absentă motivată a medicului care acordă asistentă medicală primară ministerele si institutiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic cu licentă de înlocuire si comunică despre aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti. Se consideră absentă motivată următoarele situatii: concedii de odihnă, caz de boală, citatii de la organele judecătoresti sau de alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective si misiunile ordonate.

Art. 17. – Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 18. – (1) Numărul total de puncte se ajustează în raport de conditiile în care se desfăsoară activitatea, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005, cu modificările ulterioare.

(2) Lista cuprinzând cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului în care se acordă asistentă medicală primară, la care se aplică majorări, se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu referate justificative bine întemeiate si în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc.).

(3) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti spre avizare Ministerului Sănătătii.

 

CAPITOLUL III

Modalităti de contractare si decontare în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

Art. 19. – Criteriile de contractare si decontare a serviciilor medicale pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice aflati în relatii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti sunt stabilite în functie de criteriile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

Art. 20. – Decontarea de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face în limita sumei contractate pentru cabinetele medicale din unitătile sanitare ambulatorii de specialitate apartinând ministerelor cu retele sanitare proprii, precum si pentru cele din cadrul ambulatoriilor de specialitate din structura spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

CAPITOLUL IV

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 21. – Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate si acreditate conform prevederilor legale în vigoare, precum si de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, acreditate de comisia de acreditare constituită la nivelul sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, cu respectarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.073/2003, cu modificările ulterioare, adaptate specificului propriu.

Art. 22. – Pentru farmaciile care functionează în ambulatoriile de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti nu se aplică criteriile de selectie a farmaciilor, în vederea încheierii contractului, prevăzute în anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 23. – Pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriile de specialitate din reteaua sanitară proprie Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va acorda în cadrul sumelor contractate un avans în limita a 30% din valoarea contractului, în conditiile legii.

Art. 24. – Pentru farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, la stabilirea valorii contractului nu se va utiliza si criteriul privind punctajul realizat în functie de încadrarea cu personal, dar se va aplica principiul proportionalitătii raportat la numărul de asigurati si consumul de medicamente din anul precedent.

Art. 25. – Decontarea pentru activitatea curentă a farmaciilor din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se efectuează în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 26. – Modalitatea de decontare a părtii necompensate de care beneficiază asiguratii în baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducătorilor institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 27. – Documentele necesare decontării medicamentelor se întocmesc în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 28. – Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti care au fost acreditati să lucreze în acest sistem si sunt mutati în interes de serviciu în alte unităti sanitare similare celei în care si-au desfăsurat activitatea pot continua relatiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti prin încheierea unui nou contract.

Art. 29. – Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informatiile clasificate, printr-un protocol care se semnează între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.