MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 843         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 septembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

123. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Având în vedere angajamentele României în cadrul calendarului de măsuri pentru integrarea în Uniunea Europeană,

pentru transpunerea în dreptul intern a acquis-ului comunitar privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală,

în scopul eliminării blocajelor constatate pe parcursul aplicării Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea întăririi capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prin stabilirea unei structuri organizatorice corespunzătoare si pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii în domeniu, aceste elemente vizând interesul public si reprezentând situatii extraordinare si de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Partea introductivă a articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuală în domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:“.

2. La articolul 7, litera j) se abrogă.

3. La articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) reproducerea operei;“.

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se întelege realizarea integrală sau partială a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.“

5. Alineatul (3) al articolului 144 va avea următorul cuprins:

“(3) Remuneratia echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se datorează, în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de învătământ cu acces gratuit.“

6. La articolul 144, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Dreptul de împrumut nu se epuizează odată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori copiilor unei opere pe piată, efectuat de titularul de drepturi sau cu consimtământul acestuia.“

7. Articolul 145 va avea următorul cuprins:

“Art.145 – Dispozitiile prezentei legi privind închirierea si împrumutul nu se aplică:

a) constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale;

b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

c) originalelor sau copiilor operelor, în scopul comunicării publice ori pentru a căror utilizare există un contract;

d) lucrărilor de referintă pentru consultare imediată sau pentru împrumut între institutii;

e) operelor create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activitătii obisnuite.“

8. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de executie ori de prezentare directă a operei, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică si de arhitectură, proiectia publică a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.“

9. Articolul 151 va avea următorul cuprins:

“Art.151. – În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se întelege:

a) emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea publică prin satelit, în scopul receptionării de către public;

b) transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, în scopul receptionării de către public.“

10. La alineatul (2) al articolului 33, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) de opere, în cazul utilizării de natură necomercială în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si în limita cerută de handicapul respectiv.“

11. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, în conditiile prevăzute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integrantă si esentială a unui proces tehnic si al căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei retele între terti, de către un intermediar, sau utilizarea licită a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economică de sine stătătoare.“

12. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art.34. – (1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere, cu exceptia partiturilor muzicale, fără consimtământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera să fi fost adusă anterior la cunostintă publică, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei si să nu îl prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare.

(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele ce permit realizarea de copii, în situatia prevăzută la alin. (1), se va plăti o remuneratie compensatorie stabilită prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.“

13. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art.37. – (1) În scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricării sau vânzării, societătile comerciale care produc ori vând înregistrări sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publică a acestora, precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si de televiziune pot reproduce si prezenta extrase din opere, cu conditia ca aceste operatiuni să fie reduse la dimensiunile necesare testării.

(2) Pentru supravegherea utilizării repertoriului propriu de către terti organismele de gestiune colectivă pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fără autorizarea acestora si fără plată, putând solicita în acest scop si informatii de interes public detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente.“

14. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“Art.38. – (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere către un organism de radiodifuziune sau de televiziune dă dreptul acestuia să înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni în scopul realizării, o singură dată, a radiodifuzării autorizate. În cazul unei noi radiodifuzări a operei astfel înregistrate este necesară o nouă autorizare din partea autorilor, în schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntări.

Dacă în termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicită această autorizare, înregistrarea trebuie distrusă.“

15. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“Art.41. – (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise si să mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitătile de utilizare, durata si întinderea cesiunii si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricăreia dintre aceste prevederi dă dreptul părtii interesate de a cere anularea contractului.“

16. Alineatul (5) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

“(5) În cazul în care editorul intentionează să distrugă copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicării, si dacă în contract nu se prevede o altă perioadă, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vânzarea ca deseuri.“

17. La articolul 65, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisă a contractului dintre producător si autorul principal este obligatorie.“

18. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art.66. – Sunt autori ai operei audiovizuale, în conditiile prevăzute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, când acestea din urmă reprezintă o parte importantă a operei. În contractul dintre producătorul si regizorul sau realizatorul operei părtile pot conveni să fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia.“

19. Alineatul (1) al articolului 70 va avea următorul cuprins:

“Art.70. – (1) Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale si producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezumă că acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul său, prevăzute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, în schimbul unei remuneratii echitabile.“

20. La articolul 73, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prima vânzare a unei copii a unui program pentru calculator pe piata internă de către titularul drepturilor sau cu consimtământul acestuia epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata internă.“

21. La alineatul (1) al articolului 98, literele b) si g) vor avea următorul cuprins:

“b) reproducerea interpretării sau a executiei fixate;

..............................................................................................

g) radiodifuzarea si comunicarea publică a interpretării sau a executiei sale, în afara cazului în care interpretarea ori executia a fost deja fixată sau radiodifuzată ori realizată pe baza unei fixări, caz în care are dreptul numai la remuneratie echitabilă;“

22. Alineatele (2) si (3) ale articolului 98 vor avea următorul cuprins:

“(2) În sensul prezentei legi, se consideră fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentării digitale a acestora, într-un suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publică, cu ajutorul unui dispozitiv.

(3) Remuneratia echitabilă prevăzută la alin. (1) lit. g) se stabileste si se colectează conform procedurii prevăzute la art. 131, 1311, 1312 si 133.“

23. La articolul 98, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Definitiile prevăzute la art. 14, 141, 142, 143, 144, art. 15 alin. (1), art. 151 si 152 se aplică în mod corespunzător si drepturilor prevăzute la alin. (1).“

24. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

“Art.102. – (1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani de la data interpretării sau executiei. Totusi, dacă fixarea interpretării sau executiei în decursul acestei perioade face obiectul unei publicări licite sau al unei comunicări publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oară oricare dintre acestea.

(2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.“

25. Alineatul (1) al articolului 103 va avea următorul cuprins:

“Art.103. – (1) Se consideră înregistrare sonoră sau fonogramă, în sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentării digitale ale acestor sunete, alta decât sub forma unei fixări incorporate într-o operă cinematografică sau în altă operă audiovizuală.“

26. La alineatul (1) al articolului 105, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) radiodifuzarea si comunicarea publică a propriilor înregistrări sonore, cu exceptia celor publicate în scop comercial, caz în care are dreptul la remuneratie echitabilă;“.

27. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

“Art.106. – (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări sonore este de 50 de ani de la data primei fixări. Totusi, dacă înregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicări licite sau al unei comunicări publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oară oricare dintre acestea.

(2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.“

28. Articolul 1064 va avea următorul cuprins:

“Art.1064. – (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixări. Totusi, dacă înregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicări sau al unei comunicări publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oară oricare dintre acestea.

(2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.“

29. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

“Art.107. – (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hârtie, direct ori indirect, în conditiile prevăzute la art. 34 alin. (1), au dreptul, împreună cu editorii, producătorii si cu artistii interpreti sau executanti, după caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privată, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renuntări din partea beneficiarilor.

(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se plăteste de către fabricantii si importatorii de suporturi sau aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analog sau digital.

(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligati să se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul National al Copiei Private, si pot desfăsura activitătile respective de import sau de productie numai după obtinerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare. Acest certificat se eliberează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a certificatului unic de înregistrare la registrul comertului, în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociază din 2 în 2 ani, în cadrul unor comisii constituite din:

a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care functionează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;

b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si de aparate, numit dintre acestea, si câte un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori de suporturi si de aparate majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piată din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, pe de altă parte.

(5) În vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)–(4), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si de aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere continând lista suporturilor si aparatelor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmează a fi negociate.

Metodologiile se elaborează în mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociază în două comisii.

(6) Remuneratiile negociate de părti pot fi procentuale sau forfetare si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevăzute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.

(7) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se calculează la valoarea în vamă, în cazul importurilor si, respectiv, la valoarea facturată fără TVA, în cazul fabricantilor. Remuneratia este scadentă la data de 25 a lunii următoare efectuării importului, respectiv facturării de către fabricanti.

(8) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii si a listei aparatelor si suporturilor pentru care se datorează această remuneratie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si se desfăsoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 1312.“

30. Articolul 1071 va avea următorul cuprins:

“Art.1071. – Remuneratia compensatorie pentru copia privată se colectează de către un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse după înregistrări sonore si audiovizuale si de către un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hârtie, în conditiile prevăzute la art. 133 alin. (6)–(8). Cele două organisme de gestiune colectivă, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin votul majoritătii organismelor de gestiune colectivă beneficiare, la prima convocare, sau prin votul majoritătii celor prezenti, la a doua convocare. Organismele de gestiune colectivă desemnate prin vot vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

31. La alineatul (1) al articolului 1072, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) în cazul copiilor înregistrate, prin procedeu analogic, pe hârtie, remuneratia se împarte în mod egal între autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizează acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol încheiat între acestea, continând criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecărei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care îndeplinesc conditiile stabilite prin decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;“.

32. Alineatul (2) al articolului 1072 se abrogă.

33. Articolul 112 va avea următorul cuprins:

“Art.112. – Dispozitiile privind limitele exercitării drepturilor prevăzute la art. 33–38 se aplică în mod corespunzător si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.“

34. La articolul 113, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) reproducerea integrală sau partială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc si sub orice formă, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost transmise prin fir ori fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit;“.

35. La articolul 117, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În sensul prezentei legi, prin satelit se întelege orice satelit care operează pe benzi de frecventă rezervate, conform legislatiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea semnalelor în scopul receptionării de către public sau pentru comunicarea individuală privată. În acest din urmă caz este totusi necesar ca receptia individuală să se poată face în conditii comparabile celor din primul caz.“

36. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

“Art.118. – (1) În cazul în care semnalele purtătoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o formă codificată, introducerea lor în lantul de comunicare este considerată comunicare publică, dacă dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitie publicului de organismul respectiv sau cu consimtământul său.

(2) Responsabilitatea comunicării publice, în cazul în care semnalele purtătoare sunt transmise de un organism situat în afara României sau într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si care nu asigură nivelul de protectie prevăzut de prezenta lege, este asigurată astfel:

a) dacă semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legătură ascensională, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizează statia;

b) dacă nu se apelează la o statie de legătură ascensională, dar comunicarea către public a fost autorizată de un organism cu sediul principal în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o.“

37. Alineatul (2) al articolului 119 va avea următorul cuprins:

“(2) Contractul-cadru încheiat între un organism de gestiune colectivă si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publică prin satelit a unei categorii de opere apartinând unui anumit domeniu, îsi poate produce efectele extinse si fată de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectivă, dacă această comunicare către public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestră efectuată de către acelasi organism emitător. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea în orice moment să înlăture producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv.“

38. Alineatele (1)–(4) ale articolului 121 vor avea următorul cuprins:

“Art.121. – (1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe îsi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă.

(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe pentru retransmiterea prin cablu se stabileste prin metodologii negociate între organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevăzute la art. 131, 1311 si 1312.

(3) În cazul în care părtile nu pot stabili metodologii prin negociere, înainte de initierea procedurii de arbitraj prevăzute de art. 1312 alin. (3) acestea pot conveni să recurgă la o procedură de mediere facultativă. Această mediere este efectuată de unul sau mai multi mediatori alesi de părti în asa fel încât independenta si impartialitatea lor să nu poată fi puse la îndoială. Mediatorii au ca sarcină să ajute negocierile si pot să notifice o propunere părtilor.

(4) În termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de către mediatori, părtile vor notifica mediatorilor si la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. Notificarea propunerii, precum si a acceptării sau respingerii acesteia se face în conformitate cu regulile aplicabile notificării actelor juridice. Acceptarea de către toate părtile este prezumată în cazul în care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii în acest termen.“

39. Alineatul (2) al articolului 1211 se abrogă.

40. La articolul 1223, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei părti dintr-o bază de date poate efectua fără consimtământul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publică sau transformare, necesar utilizării normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta.“

41. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1232 vor avea următorul cuprins:

“Art.1232. – (1) Pot fi gestionate colectiv următoarele drepturi:

a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;

b) dreptul de comunicare publică a operelor si a prestatiilor artistice în domeniul audiovizual;

c) dreptul de împrumut, cu exceptia cazului prevăzut la art. 1231 alin. (1) lit. b);

d) dreptul de radiodifuzare a operelor si a prestatiilor artistice în domeniul audiovizual;

e) dreptul la remuneratie echitabilă rezultată din cesiunea dreptului de închiriere prevăzut la art. 1111 alin. (1);

f) dreptul la remuneratie echitabilă recunoscut artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică si radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora.

(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licentă. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, români si străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se află sub supravegherea si controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii.“

42. La articolul 1251, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) categoriile de utilizatori si alte categorii de persoane fizice si juridice care au obligatii de plată către titularii de drepturi;“.

43. Articolul 1291 va avea următorul cuprins:

“Art.1291. – În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale.“

44. La alineatul (1) al articolului 130, literele a), b), h) si i) vor avea următorul cuprins:

“a) să elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plătii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi;

b) să-i autorizeze pe utilizatori, în cazul în care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneratii, prin licentă neexclusivă, în formă scrisă;

.............................................................................................

h) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colectează, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia să furnizeze, în format scris si electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate sub semnătura reprezentantului legal si cu stampilă;

i) să asigure transparenta activitătii de gestiune colectivă în raporturile cu autoritătile publice care au drept de control;“.

45. Alineatele (1)–(3) ale articolului 131 vor avea următorul cuprins:

“Art.131. – (1) În vederea initierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectivă trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însotită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a).

(2) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă. Comisia de negociere este constituită din:

a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care functionează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;

b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, si câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piată a acestora în domeniu, cu conditia ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, precum si al societătilor publice de radiodifuziune si de televiziune, după caz, pe de altă parte.

(3) În vederea desemnării în cadrul comisiei prevăzute la alin. (2), organismele de gestiune colectivă vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, odată cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor si pe cea a utilizatorilor majori, care urmează a fi convocati pentru negocieri, precum si elementele de identificare a acestora.“

46. Alineatele (2)–(4) ale articolului 1311 vor avea următorul cuprins:

“(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul, iar în lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare.

(3) Remuneratiile forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă si în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se află în termenele de protectie prevăzute de lege.

(4) În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 1231, metodologiile se negociază fără a se tine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.“

47. Alineatele (1)–(7) si (9) ale articolului 1312 vor avea următorul cuprins:

“Art.1312. – (1) Negocierea metodologiilor se desfăsoară conform programului stabilit între cele două părti, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.

(2) Întelegerea părtilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si tuturor importatorilor si fabricantilor de suporturi si aparate pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.

(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situatii:

a) entitătile care alcătuiesc o parte ce urmează să participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părti;

b) cele două părti aflate în negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1);

c) organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părtile în vederea desemnării, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezervă. Acestia din urmă vor înlocui, în ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si în cazul absentei părtilor convocate.

(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul său arbitrii desemnati si părtile în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste onorariul brut, dar nu mai mult de 3.000 lei (RON) pentru fiecare arbitru, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informează părtile.

(6) Cele două părti aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectivă si, respectiv, utilizatorii sau alti plătitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decăderea părtii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata arbitrajului.

(7) Arbitrii au obligatia ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finală a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicării către părti. În mod exceptional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îsi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.

................................................................................................

(9) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale părtile pot face apel împotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei, în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitivă si irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în 5 zile de la data comunicării.“

48. La articolul 1312, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

“(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1)–(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declansării procedurii de negociere a metodologiilor se află în curs de negociere directă a unui contract de licentă sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă.“

49. Articolul 1313 va avea următorul cuprins:

“Art.1313. – (1) Organismele de gestiune colectivă sau, după caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societătile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o nouă cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul negocierilor prevăzute de art. 107 alin. (4), oricare dintre părti poate formula o nouă cerere de initiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 2 ani de la data publicării acestora în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Până la publicarea noilor metodologii, rămân valabile vechile metodologii.“

50. Articolul 133 va avea următorul cuprins:

“Art.133. – (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti plătitori se face de către un singur organism de gestiune colectivă pentru aceeasi categorie de titulari de drepturi.

(2) În situatia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru un singur domeniu de titulari de drepturi, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:

a) criteriile repartizării între organisme a remuneratiei;

b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză;

c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă organismele de gestiune colectivă beneficiare nu depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauză, pe baza reprezentativitătii, prin decizie a directorului general.

(4) Pentru situatia prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decât după depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a unui protocol încheiat între organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidentiază distinct si trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum si etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 1312 alin. (3)–(9).

(6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectivă, în calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 1071 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) si alin. (1) si (3) ale prezentului articol, se evidentiază în conturi analitice distincte.

(7) Organismul de gestiune colectivă, care este colector unic, are obligatia să elibereze autorizarea prin licentă neexclusivă, în formă scrisă semnată de toate organismele de gestiune colectivă beneficiare, si să asigure transparenta activitătilor de colectare, precum si a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare.

(8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplică în mod corespunzător si organismelor de gestiune colectivă care sunt colectori unici.

(9) Organismele de gestiune colectivă pot conveni printr-un protocol care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de plătitori, privind remuneratiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectivă pot înfiinta, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care să functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectivă din prezenta lege.“

51. Alineatul (2) al articolului 134 va avea următorul cuprins:

“(2) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:

a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să fie luate de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;

b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual;

c) în lipsa unei hotărâri exprese a adunării generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării si repartizării către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide ca maximum 30% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune si numai în limita obiectului de activitate;

d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectării; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a căror repartizare nu presupune o documentare specială, în termen de 30 de zile de la data colectării;

e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecăruia, după calcularea repartitiei individuale;

f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării drepturilor de autor ori a drepturilor conexe se cuvin si se repartizează titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă.“

52. La articolul 134, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Remuneratiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora. În exercitarea mandatului, în conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectivă nu li se transferă sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora.“

53. La alineatul (1) al articolului 1341, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) situatia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti plătitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari;“.

54. Articolul 137 va avea următorul cuprins:

“Art.137. – (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor functionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unică de reglementare, evidentă prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifică în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se face integral si distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.

(3) Organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii si cultelor si este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.

(5) Personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat din operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în procent de până la 15%.

(6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operatiunile prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) si l) si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.“

55. Articolul 138 va avea următorul cuprins:

“Art.138. – (1) Principalele atributii ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt următoarele:

a) reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;

b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă;

d) organizează si administrează contra cost înregistrarea în registrele nationale si în alte evidente nationale specifice, prevăzute de lege;

e) eliberează contra cost marcaje holografice utilizabile în conditiile legii în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, la valoarea pretului de achizitie la care se adaugă un comision de administrare de 30%;

f) avizează constituirea si supraveghează functionarea organismelor de gestiune colectivă;

g) avizează, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociatiilor si fundatiilor constituite în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei;

h) controlează functionarea organismelor de gestiune colectivă si stabileste măsurile de intrare în legalitate sau aplică sanctiuni, după caz;

i) asigură secretariatul procedurilor de arbitraj desfăsurate potrivit legii;

j) efectuează constatări tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală;

k) efectuează la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala părtilor interesate;

l) desfăsoară activităti de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activităti de instruire, pe cheltuiala celor interesati;

m) desfăsoară activităti de reprezentare în relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul român este parte;

n) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, contra cost.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor stabilite prin lege Oficiul Român pentru Drepturile de Autor are acces la informatiile necesare în mod operativ si gratuit de la Centrul National al Cinematografiei, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Natională a Vămilor, Agentia Natională de Administrare Fiscală si de la Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Directia Generală de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, în conditiile legii.“

56. Alineatul (4) al articolului 1382 va avea următorul cuprins:

“(4) Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatării unor nereguli, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal către adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cauză care îl va dezbate în prima sedintă ordinară.“

57. Articolul 1383 va avea următorul cuprins:

“Art.1383. – În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 124 si 126 ori încalcă obligatiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 1341, 135 sau art. 1382 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instantele judecătoresti de contecios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevăzut la art. 125. Retragerea temporară a avizului are ca efect suspendarea activitătii organismului de gestiune colectivă până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.“

58. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1384 vor avea următorul cuprins:

“Art.1384. – (1) Pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor functionează un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 în 3 ani prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregătire juridică si cu minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectivă, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societătile publice de radiodifuziune si de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzând informatii privind modalitătile de convocare.

(2) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectivă în conditiile prevăzute de prezenta lege.“

59. Alineatele (2) si (4) ale articolului 1385 vor avea următorul cuprins:

“(2) Prin măsuri tehnice, în sensul prezentei legi, se întelege utilizarea oricărei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul functionării sale normale, este destinată să împiedice sau să limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.

.............................................................................................

(4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitie beneficiarilor exceptiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2) lit. d) si e) si la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Totodată acestia au dreptul să limiteze numărul copiilor realizate în conditiile de mai sus.“

60. La articolul 1385, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplică în cazul operelor protejate puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite între părti, astfel încât membrii publicului să poată avea acces la acestea în orice loc si în orice moment ales, în mod individual.“

61. La capitolul III “Măsuri de protectie, proceduri si sanctiuni“, în sectiunea a II-a “Proceduri si sanctiuni“, înainte de art. 139 se introduce un nou articol, articolul 1387, cu următorul cuprins:

“Art.1387. – (1) Încălcarea drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun.

(2) În cadrul unei actiuni referitoare la încălcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca răspuns la o cerere justificată a solicitantului, instanta are dreptul să solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a mărfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevăzut de prezenta lege fie de la făptuitor si/sau de la orice altă persoană care:

a) detinea în scop comercial mărfuri pirat;

b) utiliza în scop comercial servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege;

c) furniza, în scop comercial, produse sau servicii utilizate în activităti prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege;

d) a fost indicată, de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicată în producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea ori închirierea mărfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului ori în furnizarea produselor sau serviciilor prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege.

(3) Informatiile prevăzute în alin. (2) cuprind, după caz:

a) numele si adresa producătorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinători anteriori ai mărfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vânzătorilor cu amănuntul;

b) informatii privind cantitătile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru mărfurile, dispozitivele sau serviciile respective.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplică fără a aduce atingere altor dispozitii legale, care:

a) acordă titularului dreptul de a primi informatii mai extinse;

b) prevăd utilizarea în cauzele civile sau penale a informatiilor comunicate în conformitate cu prezentul articol;

c) prevăd răspunderea pentru abuzul de drept la informare;

d) dau posibilitatea să se refuze furnizarea de informatii care ar constrânge persoana mentionată în alin. (1) să admită propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege;

e) prevăd protectia confidentialitătii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal.“

62. Articolul 139 va avea următorul cuprins:

“Art.139. – (1) Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea încălcării acestora si pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitări pot fi formulate în numele si pentru titularii de drepturi de către organismele de gestiune, de către asociatiile de combatere a pirateriei sau de către persoanele autorizate să utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când o actiune a fost pornită de titular, persoanele autorizate să utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.

(2) La stabilirea despăgubirilor instanta de judecată ia în considerare:

a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, în special câstigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de făptuitor si, atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;

b) fie acordarea de despăgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a).

(3) În cazul în care există suspiciuni cu privire la încălcarea unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, persoanele îndreptătite pot cere instantei de judecată sau altor organe competente potrivit legii:

a) să dispună de îndată luarea unor măsuri pentru a preveni producerea iminentă a unei pagube prin încălcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca încălcările prezumate aduse acestui drept să continue sau pentru a conditiona continuarea lor de constituirea unor garantii destinate să asigure despăgubirea solicitantului; măsurile provizorii de interzicere vor fi impuse, dacă este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun;

b) să dispună de îndată luarea unor măsuri pentru a asigura repararea pagubei; în acest scop instanta poate dispune luarea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile si imobile ale persoanei presupuse a fi încălcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare si a altor bunuri. În acest scop, autoritătile competente pot să dispună comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informatiile pertinente;

c) să dispună ridicarea sau predarea către autoritătile competente a mărfurilor cu privire la care există suspiciuni privind încălcarea unui drept prevăzut de prezenta lege pentru a împiedica introducerea acestora în circuitul comercial.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (3) si (6) pot fi dispuse si prin ordonantă presedintială. În acest caz, instantele judecătoresti pot să ceară reclamantului să depună o cautiune suficientă pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.

(5) Aceleasi măsuri pot fi cerute, în aceleasi conditii, împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un tert pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege.

(6) Titularii de drepturi sau reprezentantii acestora prevăzuti la alin. (1) pot solicita instantei judecătoresti, chiar si înainte de introducerea unei actiuni pe fondul cauzei, luarea unor măsuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor prevăzute de prezenta lege si dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă.

(7) Măsurile prevăzute la alin. (3), (5) si (6) pot să includă descrierea detaliată, cu sau fără prelevare de esantioane, sau sechestrarea reală a mărfurilor în litigiu si, în cazurile corespunzătoare, a materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste mărfuri, precum si documentele care se referă la ele. Aceste măsuri vor fi avute în vedere si în aplicarea dispozitiilor art. 96–99 din Codul de procedură penală.

(8) Pentru luarea măsurilor provizorii si a măsurilor asigurătorii prevăzute la alin. (3) si pentru luarea măsurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt prevăzute la alin. (6), precum si pentru exercitarea căilor de atac asupra măsurilor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore.

(9) Instantele judecătoresti sunt abilitate să adopte măsurile prevăzute la alin. (3) si (6), fără citarea părtii adverse, în cazurile în care acest lucru va fi necesar, în special atunci când orice întârziere este de natură să cauzeze un prejudiciu ireparabil sau când există riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de probă. Partea adversă va fi informată de îndată, cel mai târziu după executarea măsurilor.

(10) Instanta poate să autorizeze ridicarea de obiecte si înscrisuri care constituie dovezi ale încălcării drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original ori în copie, chiar si atunci când acestea se află în posesia părtii adverse. În cazul încălcărilor comise la scară comercială, autoritătile competente pot să dispună, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informatiile pertinente.

(11) Pentru adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurării protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecătoresti vor pretinde reclamantului să furnizeze orice element de probă, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficientă certitudine, că s-a adus atingere dreptului său ori că o astfel de atingere este iminentă. Se consideră ca reprezentând element de probă suficient si un esantion rezonabil dintr-un număr substantial de copii ale unei opere sau ale oricărui alt obiect protejat. În acest caz, instantele judecătoresti pot să ceară reclamantului să depună o cautiune suficientă pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.

(12) Măsurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt dispuse de instantă vor fi duse la îndeplinire prin executor judecătoresc. Titularii drepturilor ce se presupune că au fost încălcate ori cu privire la care există pericolul de a fi încălcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a măsurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stări de fapt.

(13) Instanta poate dispune ridicarea măsurilor prevăzute la alin. (3) si (6), la cererea pârâtului, dacă reclamantul nu a introdus o actiune care să conducă la solutionarea pe fond a cauzei într-un termen de 20 de zile lucrătoare sau 31 de zile calendaristice, dacă acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la îndeplinire a măsurilor.

(14) Titularii drepturilor încălcate pot cere instantei de judecată să dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri:

a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate prin actul ilicit;

b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinatie unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit;

c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal;

d) răspândirea informatiilor cu privire la hotărârea instantei de judecată, inclusiv afisarea hotărârii, precum si publicarea sa integrală sau partială în mijloacele de comunicare în masă, pe cheltuiala celui care a săvârsit fapta; în aceleasi conditii instantele pot dispune măsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.

(15) Instanta de judecată dispune aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (14) pe cheltuiala făptuitorului, cu exceptia cazului în care există motive temeinice pentru ca acesta să nu suporte cheltuielile.

(16) Măsurile prevăzute la alin. (14) lit. b) si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia rezolvării cauzei în faza de urmărire penală. Dispozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplică pentru constructiile realizate cu încălcarea drepturilor privind opera de arhitectură, protejate prin prezenta lege, dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstantele cazului respectiv.

(17) În dispunerea măsurilor prevăzute la alin. (14), instanta de judecată va respecta principiul proportionalitătii cu gravitatea încălcării drepturilor protejate de prezenta lege si va lua în considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste măsuri.

(18) Autoritătile judiciare sunt obligate să comunice părtilor solutiile adoptate în cauzele de încălcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.

(19) Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijină elaborarea de către asociatiile si organizatiile profesionale a codurilor de conduită la nivel comunitar, destinate să contribuie la asigurarea respectului drepturilor prevăzute de prezenta lege, în special în ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijină transmiterea către Comisia Europeană a proiectelor codurilor de conduită la nivel national sau comunitar si a evaluărilor referitoare la aplicarea acestora.“

63. Articolul 1392 va avea următorul cuprins:

“Art.1392. – Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 21;

b) încălcarea prevederilor art. 88 si 89;

c) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7);

d) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);

e) fixarea, fără autorizarea sau consimtământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor  sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.“

64. Articolul 1393 se abrogă.

65. Articolul 1394 va avea următorul cuprins:

“Art.1394. – (1) Constituie contraventie, dacă nu reprezintă infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) si cu confiscarea mărfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul în spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, în vederea săvârsirii de către o altă persoană a unei contraventii sau infractiuni prevăzute de prezenta lege.

(2) Pentru repetarea săvârsirii faptei prevăzute la alin. (1), care au avut ca rezultat săvârsirea infractiunilor prevăzute la art. 1396 în termen de un an, organul constatator aplică si sanctiunea complementară a închiderii unitătii.“

66. Articolul 1395 va avea următorul cuprins:

“Art.1395. – (1) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 1392 se aplică si persoanelor juridice. În cazul în care contravenientul, persoană juridică, desfăsoară activităti care implică, conform obiectului său de activitate, comunicarea publică de opere sau de produse purtătoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se măresc de două ori.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 1392 si 1394 se constată si se aplică de ofiterii sau de agentii de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor cu competente în domeniu.

(3) Contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege.“

67. Articolul 1396 va avea următorul cuprins:

“Art.1396. – (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON) următoarele fapte:

a) realizarea, în scopul distribuirii, fără a se urmări, direct sau indirect, un avantaj material, cu orice mijloace si în orice mod de mărfuri pirat;

b) plasarea mărfurilor pirat sub un regim vamal definitiv de import sau export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere;

c) orice altă modalitate de introducere a mărfurilor pirat pe piata internă.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, în scopul distribuirii, de mărfuri pirat, precum si detinerea acestora în scopul utilizării prin comunicare publică la punctele de lucru ale persoanelor juridice.

(3) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt săvârsite în scop comercial, acestea se sanctionează cu închisoare de la 3 ani la 12 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sanctionează si închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri pirat.

(5) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) promovarea de mărfuri pirat prin orice mijloc si în orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau a cataloagelor de produse.

(6) În cazul în care oricare dintre faptele prevăzute la alin. (1)–(4) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctionează cu închisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravitătii consecintelor, calculul pagubei materiale se efectuează tinându-se seama de mărfurile pirat identificate în conditiile prevăzute la alin. (1)–(4) si de pretul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele încasate ilegal de făptuitor.

(7) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (6) se sanctionează săvârsirea faptelor mentionate la alin. (1)–(5) de către un grup infractional organizat.

(8) În sensul prezentei legi, prin mărfuri pirat se întelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimtământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, de pe un produs purtător de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora.

(9) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se întelege urmărirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material.

(10) Scopul comercial se prezumă dacă marfa pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.“

68. Articolul 1397 va avea următorul cuprins:

“Art.1397. – Refuzul de a declara provenienta mărfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 20.000 lei (RON).“

69. Articolul 1398 va avea următorul cuprins:

“Art.1398. – Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 40.000 lei (RON) punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau prin alte retele de calculatoare, fără consimtământul titularilor de drepturi, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.“

70. Articolul 1399 va avea următorul cuprins:

“Art.1399. – Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON) reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalităti: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea internă.“

71. Articolul 140 va avea următorul cuprins:

“Art.140. – (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimtământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:

a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

b) distribuirea, închirierea sau importul pe piata internă al operelor ori al produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile pirat;

c) comunicarea publică a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

f) realizarea de opere derivate;

g) fixarea în scop comercial a interpretărilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

(2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se întelege interpretările sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune.“

72. După articolul 141 se introduce un nou articol, articolul 1411, cu următorul cuprins:

“Art.1411. – (1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, întretinerea sau înlocuirea în mod ilicit a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON).

(2) Fapta persoanei care se racordează fără drept sau care racordează fără drept o altă persoană la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON).

(3) Utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare în scopul promovării dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces conditionat, precum si expunerea sau prezentarea către public în orice mod, fără drept, a informatiilor necesare confectionării de dispozitive de orice fel, apte să asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces conditionat, ori destinate accesului neautorizat în orice mod la astfel de servicii, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 3 ani.

(4) Vânzarea sau închirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu închisoare de la 3 ani la 10 ani.

(5) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (4) se sanctionează si săvârsirea faptelor prevăzute la alin. (1) si (2) în scop comercial.

(6) În sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se întelege orice dispozitiv a cărui confectionare nu a fost autorizată de către titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege în raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces conditionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu.“

73. Articolul 143 va avea următorul cuprins:

“Art.143. – (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere ori detine, în vederea comercializării, dispozitive sau componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protectie ori care prestează servicii ce conduc la neutralizarea măsurilor tehnice de protectie ori care neutralizează aceste măsuri tehnice de protectie, inclusiv în mediul digital.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fără a avea consimtământul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind să stie că astfel permite, facilitează, provoacă sau ascunde o încălcare a unui drept prevăzut în prezenta lege:

a) înlătură în scop comercial de pe opere sau de pe alte produse protejate ori modifică pe acestea orice informatie sub formă electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;

b) distribuie, importă în scopul distribuirii, radiodifuzează ori comunică public sau pune la dispozitie publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc si în orice moment ales în mod individual, fără drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost înlăturate ori modificate fără autorizatie.“

74. Articolul 145 va avea următorul cuprins:

“Art.145. – (1) Constatarea infractiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Române si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră.

(2) Constatarea infractiunilor prevăzute la art. 1396 alin. (5), art. 1398, 1399 si 143 se face si de către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, în conditiile prevăzute de art. 214 din Codul de procedură penală.

(3) Competenta de judecată pentru infractiunile prevăzute la art. 1396–143 revine tribunalului.“

75. Articolul 146 va avea următorul cuprins:

“Art.146. – Beneficiază de protectia prevăzută de prezenta lege următoarele:

a) operele ai căror autori sunt cetăteni români, chiar dacă nu au fost aduse încă la cunostintă publică; b) operele ai căror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România, chiar dacă nu au fost aduse la cunostintă publică;

c) operele de arhitectură construite pe teritoriul României;

d) interpretările sau executiile artistilor interpreti ori executanti care au loc pe teritoriul României;

e) interpretările sau executiile artistilor interpreti ori executanti care sunt fixate în înregistrări protejate de prezenta lege;

f) interpretările sau executiile artistilor interpreti ori executanti care nu au fost fixate în înregistrări, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;

g) înregistrările sonore sau audiovizuale ai căror producători sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România;

h) înregistrările sonore sau audiovizuale a căror primă fixare pe un suport material a avut loc pentru prima dată în România;

i) programele de radiodifuziune si de televiziune emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul în România;

j) programele de radiodifuziune si de televiziune transmise de organisme transmitătoare cu sediul în România.“

76. Articolul 147 va avea următorul cuprins:

“Art.147. – Persoanele fizice sau juridice străine, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiază de protectia prevăzută prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care România este parte, iar în lipsa acestora beneficiază de un tratament egal cu cel al cetătenilor români, cu conditia ca acestia să beneficieze, la rândul lor, de tratament national în statele respective.“

77. Articolul 1471 va avea următorul cuprins:

“Art.1471. – În completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementări speciale pentru stabilirea unor măsuri, inclusiv privind aplicarea si utilizarea codurilor de identificare a sursei, în vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau închirierii de mărfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, precum si pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea plătii remuneratiei compensatorii pentru copia privată.“

78. Alineatul (2) al articolului 149 va avea următorul cuprins:

“(2) Beneficiază de protectia prezentei legi si operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretările sau executiile, înregistrările sonore sau audiovizuale, precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, în conditiile prevăzute la alin. (1).“

79. După articolul 151 se introduc două noi articole, articolele 1511 si 1512, cu următorul cuprins:

“Art.1511. – (1) Comisia Europeană va fi informată cu privire la intentia de adoptare a unor dispozitii nationale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizându-se motivele esentiale care justifică reglementarea acestor drepturi, precum si durata de protectie corespunzătoare.

(2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozitii nationale adoptate în domeniul reglementat de prezenta lege.

(3) Va fi transmisă Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune cărora le sunt aplicabile dispozitiile art. 119 alin. (2).

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicărilor prevăzute la alin. (1)–(3) către Comisia Europeană.

Art. 1512. – Prezenta lege transpune prevederile următoarelor acte normative comunitare:

a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridică a programelor pentru calculator, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991;

b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere si de împrumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietătii intelectuale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992;

c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993;

d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993;

e) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridică a bazelor de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996;

f) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informatională, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002;

g) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001;

h) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004.“

Art. II. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă următoarele prevederi legale:

a) art. 96 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 7/2004 privind protectia juridică a serviciilor bazate pe acces conditionat sau constând în accesul conditionat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie 2004;

c) art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 624/2001;

d) art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 213/2002;

e) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003;

f) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003.

(2) Pe data prevăzută la alin. (1) atributiile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale, stabilite prin acte normative anterioare prezentei ordonante de urgentă, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. III. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, părtile implicate în negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia sa trimită câte 3 nominalizări pentru constituirea corpului de arbitri prevăzut la art. 1384 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Până la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se aplică metodologiile în vigoare.

Art. IV. – În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va începe eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonograme. În această perioadă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România va continua să elibereze marcajele holografice conform procedurii existente anterior prezentei ordonante de urgentă. Ministerul Finantelor Publice va asigura suplimentarea bugetului Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu suma necesară achizitionării în timp util a marcajelor holografice, estimată în raport cu vânzările de marcaje holografice din anii anteriori. Stocul de marcaje holografice rămas la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România la sfârsitul perioadei de 90 de zile va fi preluat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în conditiile stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. V. – Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2005.

Nr. 123.