MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 846         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 septembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 399 din 14 iulie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.035. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

1.036. – Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale “Exploatarea Minieră de Carieră“ Berbesti din cadrul Societătii Nationale a Lignitului Oltenia – S.A. Târgu Jiu în domeniul public al orasului Berbesti si, respectiv, al comunei Copăceni, judetul Vâlcea, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativteritoriale respective

 

1.043. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea

 

1.044. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Carei, judetul Satu Mare, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

798. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare

 

962. – Ordin al ministrului sănătătii pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 535/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 399

din 14 iulie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, exceptie ridicată de Ion-Marcel Chiper si Vasile Chiper în Dosarul nr. 51/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul de 9 judecători.

La apelul nominal răspunde Ion-Marcel Chiper, reprezentat prin avocat Doru Viorel Ursu, lipsă fiind celălalt autor al exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Apărătorul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că dispozitiile art. II din Legea nr. 576/2004 contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 124 alin. (2), precum si ale art. 20, raportat la art. 6 din Conventia europeană a drepturilor omului.

Astfel, arată că la intrarea în vigoare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară dispare competenta materială exclusivă a completului de 9 judecători ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie de a judeca recursurile în anulare. Asa fiind, este neconstitutional ca, printr-o lege ulterioară, în spetă Legea nr. 576/2004, să se dispună ca recursurile în anulare declarate până la data intrării în vigoare a acestei legi să fie judecate de Înalta Curte de Casatie si Justitie. De asemenea, arată că nu se poate institui o categorie separată de persoane (cetăteni) care să beneficieze în continuare de solutionarea recursurilor în anulare de Înalta Curte de Casatie si Justitie, astfel cum statuează dispozitiile art. II din Legea nr. 576/2004, întrucât astfel se realizează o extindere "ilegală“ a competentei acestei instante.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că Legea nr. 576/2004 abrogă institutia recursului în anulare, dispozitiile criticate constituind o normă tranzitorie prin intermediul căreia legiuitorul a optat pentru ultraactivitatea legii. Oricum, potrivit celor statuate de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 139/2004, determinarea situatiilor juridice care rămân supuse vechii reglementări, precum si a celor care vor fi guvernate de noua reglementare nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 51/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 9 judecători a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, exceptie ridicată de Ion-Marcel Chiper si Vasile Chiper.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară prevede în mod expres si strict limitele competentei Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Asa fiind, după intrarea în vigoare a legii mentionate, această instantă nu mai este competentă să solutioneze calea extraordinară de atac a recursului în anulare. În opinia autorilor exceptiei recunoasterea  competentei Înaltei Curti de Casatie si Justitie de a solutiona recursurile în anulare deja declarate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 304/2004, prin art. II din Legea nr. 576/2004, conferă acestuia caracter retroactiv. Textul de lege dedus controlului reprezintă astfel o încălcare atât a prevederilor art. 15 alin. (2), cât si ale art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Înalta Curte de Casatie si Justitie apreciază că dispozitiile art. II din Legea nr. 576/2004 sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată că, în scopul reglementării situatiei cauzelor privind recursurile în anulare aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Legea nr. 576/2004 cuprinde o dispozitie tranzitorie cu privire la modalitatea de solutionare a recursurilor în anulare declarate până la data intrării în vigoare a prevederilor acestui act normativ. Aceste dispozitii tranzitorii prezintă o importantă deosebită datorită faptului că, în toate cazurile în care unele legi procesual penale sunt înlocuite cu altele, pe agendele organelor judiciare penale se găsesc, în curs de solutionare, numeroase dosare penale. Guvernul consideră că, sub acest aspect, prin dispozitiile tranzitorii se realizează o conciliere între principiile activitătii legii si ale operativitătii procesului penal, pe de o parte, si ocrotirea drepturilor si intereselor legitime ale părtilor, pe de altă parte. În final, arată că, în concret, nu este vorba de un control al constitutionalitătii dispozitiilor Legii nr. 576/2004, ci, de fapt, de o problemă de aplicare în timp a legii procesual penale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a art. II din Legea nr. 576/2004 fată de prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, dispozitiile criticate asigurând tocmai conditiile pentru realizarea deplină a principiului neretroactivitătii legii.

În plus, formula redactională a textului de lege dedus controlului de constitutionalitate nu oferă temei unei atari critici, întrucât nu contine în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv si nici nu rezultă din textul criticat că acesta ar urmări să producă efecte retroactive, el urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a Legii nr. 576/2004.

Dispozitiile criticate nu contravin nici principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor si nici regulii potrivit căreia justitia e unică, impartială si egală pentru toti, acestea aplicându-se oricărei persoane aflate în ipoteza normei legale, fără discriminare pe criterii arbitrare. În ceea ce priveste contrarietatea dispozitiilor legale criticate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, Avocatul Poporului arată că textul criticat nu încalcă dreptul la un proces echitabil, întrucât nu înlătură posibilitatea inculpatilor de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instantă independentă, impartială si stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, conditii care sunt asigurate si în situatia declarării recursului în anulare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, dispozitii potrivit cărora:

“Cauzele privind recursurile în anulare declarate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să fie judecate de Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit dispozitiilor în vigoare la data declarării recursurilor în anulare.“

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si ale art. 124 alin. (2), care au următorul continut:

– Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“;

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“;

– Art. 124 alin. (2): “Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin art. I pct. 5 din Legea nr. 576/2004 au fost abrogate dispozitiile art. 409–4141 din Codul de procedură penală referitoare la recursul în anulare, care astfel si-a încetat existenta ca institutie procesuală. Art. II din acelasi act normativ consacră o normă tranzitorie care, departe de a avea caracter retroactiv, asa cum sustin autorii exceptiei, consacră, dimpotrivă, ultraactivitatea reglementării anterioare în ceea ce priveste cauzele aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ca urmare a declarării recursurilor în anulare de către procurorul general, sub imperiul acesteia.

De altfel, solutia contrară, respectiv aplicarea de îndată a dispozitiei abrogatoare, având drept consecintă încetarea proceselor deja declansate prin promovarea recursului în anulare, aflate în curs de solutionare si, deci, lipsirea de eficientă a unei atari căi de atac, cu toate că fusese exercitată sub imperiul si în temeiul reglementării anterioare, atunci în vigoare, ar avea un evident caracter retroactiv.

Curtea constată că nu poate fi retinută nici critica cu privire la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 124 alin. (2) din Constitutie, în măsura în care aplicarea reglementării criticate are loc exclusiv în ipoteza acolo prevăzută, fără distinctii în functie de criterii arbitrare, iar procesele în curs se derulează potrivit regulilor procedurale de drept comun, cu respectarea drepturilor si a garantiilor consacrate de legislatia în vigoare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 576/2004 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, exceptie ridicată de Ion-Marcel Chiper si Vasile Chiper în Dosarul nr. 51/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul de 9 judecători.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iulie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Arges, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Arges, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.035.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Arges

 

Nr.

crt.

Adresa constructiilor

care se transmit

Numărul

de identificare

atribuit de M.F.P.

Persoana juridică

la care se află

în administrare constructiile

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

1.

Garaj auto, Str. Republicii nr. 22, municipiul Pitesti,

judetul Arges

36688

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea  Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Arges

Constructie din zidărie:

– suprafata construită = 30 m2

– valoarea de inventar = 19.565 lei (ROL)

2.

Sopron, Str. Republicii nr. 22, municipiul Pitesti,

judetul Arges

36689

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Arges

Constructie din lemn:

– suprafata construită = 40 m2

– valoarea de inventar = 3.283 lei (ROL)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societătii Comerciale “Exploatarea Minieră de Carieră“ Berbesti din cadrul Societătii Nationale a Lignitului Oltenia – S.A. Târgu Jiu în domeniul public al orasului Berbesti si, respectiv, al comunei Copăceni, judetul Vâlcea, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Exploatarea Minieră de Carieră“ Berbesti din cadrul Societătii Nationale a Lignitului Oltenia – S.A. Târgu Jiu în domeniul public al orasului Berbesti si, respectiv, al comunei Copăceni, judetul Vâlcea, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective.

Art. 2. – Predarea-preluarea activelor cu caracter social prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate la data transmiterii.

Art. 3. – Capitalul social al Societătii Comerciale “Exploatarea Minieră de Carieră“ Berbesti din cadrul Societătii Nationale a Lignitului Oltenia – S.A. Târgu Jiu se diminuează cu valoarea bunurilor transmise potrivit art. 1, iar domeniul public al orasului Berbesti si, respectiv, al comunei Copăceni se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.036.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activelor cu caracter social care se transmit cu titlu gratuit din patrimoniul Societătii Comerciale “Exploatarea Minieră de Carieră“ Berbesti din cadrul Societătii Nationale a Lignitului Oltenia – S.A. Târgu Jiu în domeniul public al orasului Berbesti si, respectiv, al comunei Copăceni, judetul Vâlcea, si în administrarea consiliilor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective

 

Denumirea si adresa

activelor

Persoana juridică de la care

se transmit activele

Persoana juridică la care

se transmit activele

Caracteristicile tehnice

Scoala de calificare, orasul Berbesti, judetul Vâlcea

Statul român, Societatea Comercială “Exploatarea Minieră de Carieră“

Berbesti, judetul Vâlcea

Orasul Berbesti, în administrarea Consiliului Local

al Orasului Berbesti, judetul Vâlcea

Suprafata construită = 318,25 m2

Suprafata desfăsurată = 637 m2

Terenul aferent = 1.950,43 m2

Valoarea de inventar = 50.404 lei (RON)

Sistem de alimentare cu apă, sector Cerna, comuna Copăceni

Statul român, Societatea Comercială “Exploatarea Minieră de Carieră“

Berbesti, judetul Vâlcea

Comuna Copăceni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Copăceni, judetul Vâlcea

Conductă de aductiune, rezervoare de apă 500 m3 – 2 bucăti

Valoarea de inventar = 355.624 lei (RON)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului  Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea.

Art. 2. – Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.043

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea

 

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Oradea,

Str. Umbrei nr. 4,

judetul Bihor

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Statul român,

Ministerul Culturii si Cultelor, Mănăstirea Sfintei Cruci Oradea

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106.718

– imobil 814 (partial)

– suprafata construită = 1.640,6 m2

– suprafata desfăsurată = 1.640,6 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 8.674 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Carei, judetul Satu Mare, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Carei, judetul Satu Mare, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.044.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului din domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Carei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Carei,

Str. Eliberării bloc 10,

judetul Satu Mare

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Carei,

judetul Satu Mare,

Consiliul Local

al Municipiului Carei

– imobil 3.172

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106.655

– suprafata construită = 307 m2

– suprafata desfăsurată = 1.535 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 307 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.656 din 30 august 2005, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si Administratia Natională “Apele Române” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 31 august 2005.

Nr. 798.

 

ANEXĂ

 

ABONAMENTUL-CADRU

de utilizare/exploatare

 

Art. 1. – (1) Drepturile de utilizare a resurselor gestionate, în calitate de operator unic, de Administratia Natională “Apele Române” se obtin în baza abonamentului de utilizare/exploatare încheiat de beneficiari cu operatorul unic.

(2) Formularul-tip de abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă sau a potentialului hidroenergetic este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Formularul-tip de abonament de utilizare/exploatare a nisipurilor si pietrisurilor este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. – (1) Pentru utilizarea resurselor în baza abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul plăteste operatorului unic contributiile specifice de gospodărire a apelor prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Valoarea contributiilor se calculează conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 3, pe baza cuantumului contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Suma contributiilor datorate într-un an de un beneficiar pentru totalitatea drepturilor de utilizare/exploatare care îi sunt atribuite se înscrie în abonamentul încheiat cu operatorul unic si reprezintă valoarea anuală a abonamentului.

Art. 3. – (1) Abonamentul de utilizare/exploatare se încadrează obligatoriu în prevederile actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, emise pentru beneficiarul în cauză.

(2) Beneficiarilor care se abat de la prevederile reglementate, prin depăsirea atât a cantitătilor de apă utilizate, cât si a concentratiilor de substante impurificatoare evacuate în resursele de apă li se aplică penalităti a căror valoare se calculează conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 4, pe baza nivelului penalitătilor prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Procesele-verbale de constatare a abaterilor prevăzute la alin. (2) se completează pe formularele-tip prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. – Anexele nr. 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1 si 5*) fac parte integrantă din prezentul abonament-cadru.

 

ANEXE

la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului sănătătii nr. 535/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active, cu modificările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. E.N. 790 din 14 septembrie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 535/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 17 mai 2004, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 septembrie 2005.

Nr. 962.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active

 

Pagina 1

Pagina a 2-a