MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 852         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 septembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

956. – Hotărâre privind plasarea pe piată a produselor biocide

 

1.061. – Hotărâre privind schimbarea temporară a regimului juridic al unui teren apartinând domeniului public al statului, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judetul Dolj, în vederea finantării si realizării unui obiectiv militar afectat de constructia noului pod peste fluviul Dunărea, la Calafat – Vidin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plasarea pe piată a produselor biocide

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 lit. m) din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Procedura de plasare pe piată a produselor biocide pe teritoriul României se stabileste potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. – Autoritatea competentă pentru reglementarea regimului produselor biocide pe teritoriul României este Ministerul Sănătătii, denumit în continuare autoritate competentă.

Art. 3. – Pentru îndeplinirea atributiilor privind autorizarea si înregistrarea produselor biocide pe teritoriul României se înfiintează Comisia Natională pentru Produse Biocide, organism de specialitate, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Sănătătii, denumită în continuare Comisie.

Art. 4. – (1) Comisia este alcătuită din persoane cu experientă profesională în domeniul produselor biocide.

(2) Comisia are următoarea componentă: un presedinte desemnat de Ministerul Sănătătii, 2 vicepresedinti desemnati de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si, respectiv, de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, un secretar si un număr de 7 membri, dintre care 4 membri desemnati de Ministerul Sănătătii, 2 membri desemnati de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si un membru desemnat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Pe lângă Comisie functionează un grup de experti care participă la evaluarea dosarelor, pentru eficacitatea, chimia, toxicologia si ecotoxicologia produselor biocide, desemnati de Ministerul Sănătătii, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si, respectiv, de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 5. – (1) Atributiile, modul de organizare si functionare, precum si procedura de lucru se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Componenta nominală a Comisiei se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 6. – (1) Comisia are ca organism executiv un secretariat tehnic care functionează în cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti din subordinea Ministerului Sănătătii.

(2) Coordonatorul Secretariatului tehnic este si secretarul Comisiei.

(3) Atributiile Secretariatului tehnic sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei.

Art. 7. – Nu se autorizează pentru plasare pe piată produsele biocide care contin substante active dintre cele mentionate în anexa nr. 1.

Art. 8. – Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele substante chimice si produse care intră în domeniul de aplicare al următoarelor reglementări:

a) produsele medicamentoase de uz uman, reglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) produsele medicinale/medicamentele de uz veterinar, reglementate prin Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea si utilizarea produselor medicinale veterinare si a altor produse de uz veterinar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) dispozitivele medicale reglementate prin Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată;

d) aditivii alimentari, altii decât colorantii sau îndulcitorii, reglementati prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 si 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) materialele si articolele care intră în contact cu produsele alimentare, inclusiv laptele crud, laptele pasteurizat, produsele pe bază de lapte, produsele pe bază de ouă, produsele de pescărie, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările si completările ulterioare;

f) suplimentele nutritive destinate animalelor;

g) aditivii din hrana pentru animale, reglementati în art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare;

h) produsele cosmetice reglementate prin Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată;

i) produsele pentru protectia plantelor, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările ulterioare.

Art. 9. – Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere reglementărilor cuprinse în:

a) Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar continând anumite substante active, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002;

c) Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase – procedura PIC, cu modificările si completările ulterioare;

d) Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului sănătătii si familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002;

e) cap. II din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Definirea termenilor

 

Art. 10. – În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni si expresii se definesc astfel:

a) substantă – conform definitiei prevăzute la art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001;

b) preparat – conform definitiei prevăzute la art. 6 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001;

c) produse biocide – substantele active si preparatele continând una sau mai multe substante active, conditionate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă si să prevină actiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice;

d) produse biocide cu risc scăzut – produsele biocide care contin doar substantele active incluse în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“ si care nu contin una sau mai multe substante potential periculoase;

e) substante de bază – substantele incluse în “Lista substantelor de bază aprobate de Comunitatea Europeană“, care sunt utilizate în principal la nonpesticide, dar care au o utilizare minoră ca biocide fie direct, fie într-un produs continând substanta si un diluant simplu, care la rândul său nu reprezintă o substantă potential periculoasă si care nu este comercializat direct în scopul folosirii drept biocid;

f) substantă activă – o substantă sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciupercă (fung), care are o actiune generală sau specifică asupra sau împotriva organismelor dăunătoare;

g) substantă potential periculoasă – orice substantă, alta decât substanta activă, care are capacitatea inerentă de a cauza efecte adverse oamenilor, animalelor sau mediului si care este prezentă sau poate apărea într-un produs biocid, într-o concentratie suficientă, pentru a cauza astfel de efecte. O astfel de substantă, dacă nu există alte motive de îngrijorare, va fi în mod normal o substantă clasificată ca periculoasă conform art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, fiind prezentă în produsul biocid într-o concentratie ce va face ca produsul să fie considerat periculos, conform Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase;

h) organisme dăunătoare – oricare dintre organismele care au o prezentă nedorită sau un efect dăunător pentru oameni, pentru activitătile lor ori asupra produselor pe care acestia le folosesc sau le produc, pentru animale ori pentru mediu;

i) substante reziduale – una sau mai multe dintre substantele prezente într-un produs biocid, ce rămân după utilizare, inclusiv metabolitii acestora si produsele rezultate din degradarea sau reactia acestora;

j) plasarea pe piată – furnizarea către terti contra cost sau gratuit, depozitarea, alta decât depozitarea urmată de expediere de pe teritoriul vamal al Comunitătii Europene ori eliminarea. Importul se consideră plasare pe piată în sensul prezentei hotărâri;

k) autorizatie – actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat pentru plasare pe piată pe teritoriul României de către autoritatea competentă, în urma unei cereri formulate de un solicitant;

l) formulare-cadru – specificatii tehnice pentru un grup de produse biocide având aceeasi utilizare si acelasi tip de utilizator. Acest grup de produse trebuie să contină aceleasi substante active cu aceleasi caracteristici, iar compozitia lor nu trebuie să prezinte modificări fată de un produs biocid autorizat anterior, decât unele variatii care să nu afecteze nici nivelul de risc al acestora si nici eficacitatea lor. În acest context este/sunt permisă/permise reducerea procentajului substantei active si/sau modificarea proportiei uneia ori mai multor substante inactive din compozitia produsului biocid si/sau înlocuirea unuia sau mai multor pigmenti, coloranti, parfumuri cu alte asemenea substante ce prezintă acelasi risc sau un risc mai mic si care nu îi micsorează eficacitatea;

m) înregistrare – actul administrativ prin care autoritatea competentă, în urma unei cerei formulate de un solicitant, permite plasarea pe piată, pe teritoriul României, a unui produs biocid cu risc scăzut, după verificarea dosarului ce trebuie să fie conform cu cerintele cuprinse în prezenta hotărâre;

n) scrisoare de acces – un document semnat de detinătorul sau de detinătorii datelor relevante protejate de lege, în care se specifică că aceste date pot fi folosite de autoritatea competentă în scopul acordării autorizatiei sau în scopul înregistrării unui produs biocid în conformitate cu prezenta hotărâre;

o) cercetare si dezvoltare stiintifică – conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice, cu modificările si completările ulterioare;

p) cercetare si dezvoltare aplicativă – conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. – (1) Produsele biocide cărora li se aplică prezenta hotărâre sunt clasificate în 23 de tipuri de produse biocide din următoarele grupe principale:

a) grupa 1: Dezinfectante si produse biocide în general;

b) grupa 2: Conservanti;

c) grupa 3: Pesticide nonagricole;

d) grupa 4: Alte produse biocide.

(2) Tipurile de produse biocide care fac parte din grupurile principale prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea pentru plasarea pe piată a produselor biocide

 

Art. 12. – Produsele biocide sunt plasate pe piată si folosite pe teritoriul României numai dacă sunt autorizate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 13. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 sunt permise plasarea pe piată si folosirea produselor biocide cu risc scăzut, cu conditia înregistrării acestora, dacă dosarul depus contine toate elementele prevăzute la art. 36.

(2) Prevederile prezentei hotărâri, referitoare la autorizare, se aplică si în cazul înregistrării produselor biocide cu risc scăzut.

Art. 14. – (1) Sunt interzise plasarea pe piată si utilizarea substantelor de bază în scopuri biocide, dacă acestea nu au fost incluse în “Lista substantelor de bază aprobate de Comunitatea Europeană“.

(2) Este interzisă plasarea pe piată a produselor biocide ce contin substante active care nu sunt incluse în anexa nr. 3.

(3) Este interzisă plasarea pe piată a produselor biocide ce contin substante active care nu sunt incluse în tipul/tipurile de produs/produse biocid/biocide prezentate în anexa nr. 4.

(4) Este interzisă plasarea pe piată a unei substante sau a unui produs biocid neautorizat, cu exceptia cazurilor de cercetare stiintifică si dezvoltare prevăzute la art. 52 alin. (1) si cap. XIII.

Art. 15. – (1) Cererile pentru produsele biocide care necesită autorizare sunt solutionate de către autoritatea competentă în termen de un an, după prezentarea documentatiei complete.

(2) Cererile pentru produsele biocide care necesită înregistrare sunt solutionate de către autoritatea competentă în termen de 60 de zile de la prezentarea documentatiei complete.

Art. 16. – (1) La emiterea unei autorizatii pentru un anume tip de produs biocid, autoritatea competentă stabileste o formulare-cadru pe care o comunică solicitantului, la cerere sau din proprie initiativă.

(2) În cazul în care o cerere ulterioară de autorizare pentru un nou produs biocid se bazează pe o formularecadru, solicitantul are drept de acces la formularea-cadru sub formă de scrisoare de acces.

(3) Cererile prevăzute la alin. (2) sunt solutionate de autoritatea competentă în termen de 60 de zile de la depunerea scrisorii de acces.

Art. 17. – (1) Autorizatia este acordată pe o perioadă de maximum 10 ani, în functie de tipul de produs biocid si fără a depăsi termenul limită specificat pentru substanta activă în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“.

(2) Autorizatia poate fi reînnoită, la cerere, după ce se verifică dacă sunt îndeplinite în continuare conditiile prevăzute la art. 24 si 25.

Art. 18. – (1) Produsele biocide sunt utilizate în mod corespunzător, în conditiile prevăzute la art. 24–27 si în cadrul prevederilor de etichetare mentionate la art. 68.

(2) Utilizarea corespunzătoare a produselor biocide implică aplicarea ratională a unor combinatii de măsuri fizice, biologice, chimice sau de altă natură, astfel încât utilizarea produselor biocide să fie limitată la minimul necesar.

(3) În cazul în care produsele biocide sunt utilizate la locul de muncă, această utilizare trebuie să se conformeze cerintelor referitoare la protectia muncii.

 

CAPITOLUL IV

Recunoasterea mutuală a autorizatiilor

 

Art. 19. – (1) Un produs biocid care este deja autorizat într-un stat membru al Comunitătii Europene se autorizează si în România în termen de 120 de zile de la primirea cererii, cu conditia ca substanta activă din produsul biocid să fie inclusă în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“, iar cerintele din prezenta hotărâre să fie îndeplinite. În acest caz se eliberează Autorizatia de recunoastere mutuală.

(2) Un produs biocid care este deja înregistrat într-un stat membru al Comunitătii Europene se înregistrează si în România în termen de 60 de zile de la primirea cererii, cu conditia ca substanta activă din produsul biocid să fie inclusă în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“, iar cerintele din prezenta hotărâre să fie îndeplinite. În acest caz se eliberează Înregistrarea de recunoastere mutuală.

(3) Pentru recunoasterea mutuală a autorizatiilor, la formularul de cerere se atasează o copie legalizată a primei autorizatii si din dosarul depus pentru autorizare, conform art. 35, numai rezumatul.

(4) Pentru recunoasterea mutuală a înregistrării produselor biocide cu risc scăzut, la formularul de cerere se atasează datele mentionate la art. 36, cu exceptia datelor de eficacitate pentru care este suficient numai rezumatul.

Art. 20. – (1) Autoritatea competentă poate constata următoarele situatii:

a) specia-tintă nu este prezentă în cantităti dăunătoare pe teritoriul României;

b) s-a demonstrat o tolerantă sau rezistentă inacceptabilă a organismelor-tintă fată de produsul biocid;

c) circumstantele relevante de utilizare, cum ar fi climatul sau perioada de reproducere a speciilor-tintă din statul membru al Comunitătii Europene unde produsul biocid a fost autorizat prima dată, diferă semnificativ de cele din România si astfel o autorizatie nemodificată poate conduce, prin utilizarea produsului biocid, la riscuri inacceptabile pentru oameni sau mediu.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) autoritatea competentă poate solicita ca prevederile referitoare la etichetarea produselor biocide să fie adaptate la diferite circumstante, astfel încât să contină datele specificate la art. 68 alin. (3) lit. e), f), h), j) si l), si conditiile de autorizare să fie îndeplinite.

Art. 21. – (1) Dacă autoritatea competentă consideră că un produs biocid cu risc scăzut, care a fost înregistrat de un alt stat membru al Comunitătii Europene, nu corespunde definitiei prevăzute la art. 10 lit. d), aceasta poate refuza temporar înregistrarea acestuia si are obligatia de a comunica imediat acest lucru autoritătii competente din statul în care produsul a fost înregistrat.

(2) Dacă, într-o perioadă de maximum 90 de zile, nu se ajunge la un acord între autoritătile implicate, cazul este înaintat Comisiei Europene.

Art. 22. – (1) Dacă autoritatea competentă consideră că un produs biocid autorizat de un alt stat membru al Comunitătii Europene nu îndeplineste conditiile stabilite la art. 24 poate lua decizia de a refuza autorizarea sau de a limita autorizatia sub anumite conditii.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) autoritatea competentă are obligatia de a notifica Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Comunitătii Europene si solicitantului si de a le transmite un document explicativ care contine numele produsului, specificatiile acestuia si motivele pentru care refuză autorizarea sau limitează autorizatia.

Art. 23. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 19, autoritatea competentă poate refuza, cu conditia respectării Tratatului instituind Comunitatea Europeană, recunoasterea mutuală a autorizatiilor acordate pentru următoarele tipuri de produse, cu conditia ca o astfel de limitare să poată fi justificată:

a) avicide;

b) piscicide;

c) produse pentru controlul altor vertebrate.

(2) Autoritatea competentă informează statele membre ale Comunitătii Europene si Comisia Europeană despre orice decizie luată în această privintă, cu specificarea motivelor ce au stat la baza acesteia.

 

CAPITOLUL V

Conditiile pentru emiterea unei autorizatii

 

Art. 24. – (1) Autoritatea competentă autorizează produsele biocide dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) contin substante active incluse în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“;

b) în conformitate cu principiile uniforme de autorizare, rezultă că:

b.1) în conditii normale de utilizare, produsele biocide prezintă următoarele caracteristici:

b.1.1) sunt eficace;

b.1.2) nu au nici un efect inacceptabil asupra organismelor-tintă, cum ar fi o rezistentă inacceptabilă sau Oncrucisată, suferinte si dureri inutile cauzate vertebratelor;

b.1.3) nu au un efect nociv direct sau indirect asupra sănătătii umane ori animale, prin apa potabilă, alimente si furaje, prin aerul dintr-o incintă, sau consecinte la locul de muncă ori asupra apelor de suprafată sau a celor subterane;

b.1.4) nu au un efect negativ, direct sau indirect, asupra mediului înconjurător, având în vedere modul de pătrundere si distributia în mediu, în special contaminarea apelor de suprafată, a apei subterane si potabile si influenta asupra speciilor nontintă;

b.2) natura si cantitatea substantelor lor active si, dacă este cazul, ale impuritătilor si ale altor substante din compozitie, din punct de vedere toxicologic si ecotoxicologic, pot fi determinate cu ajutorul unor metode adecvate;

b.3) reziduurile provenite din utilizările autorizate si care sunt semnificative din punct de vedere toxicologic sau ecotoxicologic, pot fi determinate cu ajutorul metodelor adecvate utilizate în mod curent;

b.4) proprietătile lor fizico-chimice au fost determinate si considerate acceptabile pentru utilizarea, depozitarea si transportul adecvate.

(2) Aplicarea alin. (1) lit. b) pct. b.1)–b.4) se realizează prin efectuarea de teste si analize recunoscute oficial, conform art. 39, în conditii adecvate folosirii produsului biocid respectiv si reprezentative.

Art. 25. – (1) Autoritatea competentă nu autorizează pentru comercializare sau utilizare de către populatie un produs biocid clasificat în conformitate cu art. 2 din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, ca fiind toxic, foarte toxic, cancerigen din categoria 1 sau 2, mutagen din categoria 1 sau 2 ori toxic pentru reproducere din categoria 1 sau 2.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru produsele biocide deja plasate pe piată, pentru care autorizatiile vor fi revizuite.

Art. 26. – Autorizatia poate fi conditională; în acest caz sunt specificate cerintele referitoare la plasarea pe piată si utilizarea produsului sau cel putin cele care asigură respectarea prevederilor art. 24 alin. (1).

Art. 27. – În cazul în care alte dispozitii legale impun anumite cerinte referitoare la conditiile de eliberare a unei autorizatii privind utilizarea produsului biocid, în special când acestea au rolul de a proteja sănătatea distribuitorilor, utilizatorilor, lucrătorilor si consumatorilor, sănătatea animalelor sau protectia mediului, autoritatea competentă tine cont de acestea la eliberarea unei autorizatii si conditionează, dacă este necesar, această eliberare numai dacă aceste cerinte sunt îndeplinite.

 

CAPITOLUL VI

Revizuirea, anularea sau modificarea autorizatiei

 

Art. 28. – (1) Autorizatia poate fi revizuită în orice moment pe perioada de valabilitate sau dacă, potrivit prevederilor art. 50, se constată că nu mai este îndeplinită cel putin una dintre conditiile prevăzute la art. 24. În acest caz autoritatea competentă poate cere detinătorului autorizatiei informatii suplimentare, necesare pentru revizuire.

(2) Autorizatia poate fi prelungită pe perioada efectuării revizuirii, până la prezentarea informatiilor suplimentare.

Art. 29. – Autorizatia este anulată dacă:

a) substanta activă nu mai este inclusă în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“;

b) nu mai sunt îndeplinite conditiile de obtinere a autorizatiei prevăzute la art. 24 alin. (1);

c) se descoperă că solicitantul a depus la autoritatea competentă documente false sau inexacte cu privire la produsul biocid, pe baza cărora a fost eliberată autorizatia.

Art. 30. – Detinătorul autorizatiei poate solicita anularea acesteia, prezentând motivele de anulare.

Art. 31. – (1) În cazul în care autoritatea competentă intentionează să anuleze o autorizatie, îl informează pe detinătorul acesteia despre decizia luată, îl audiază si îi acordă o perioadă de gratie pentru comercializarea, utilizarea, depozitarea si eliminarea stocurilor de produse biocide existente la momentul anulării autorizării, fără a veni în contradictie cu reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 347/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În functie de motivele anulării, dacă autoritatea competentă constată că produsul biocid reprezintă un risc, nu se mai acordă perioada de gratie în momentul anulării autorizatiei.

Art. 32. – (1) Autorizatia se poate modifica în următoarele conditii:

a) modificarea modului de utilizare sau cantitătile de utilizare, în scopul protejării sănătătii populatiei si a mediului;

b) solicitarea extinderii domeniului de utilizare;

c) în urma revizuirii;

d) la solicitare, detinătorul autorizatiei prezintă motive de modificare.

(2) Autorizatia este modificată numai dacă sunt îndeplinite în continuare conditiile prevăzute la art. 24.

 

CAPITOLUL VII

Cerinte pentru obtinerea autorizatiei

 

Art. 33. – Autorizatia se solicită autoritătii competente, printr-o cerere, de către sau în numele persoanei juridice, producător ori importator, care este responsabilă pentru prima plasare pe teritoriul României a produsului biocid respectiv.

Art. 34. – Persoana juridică care are sediul permanent în Comunitatea Europeană si nu desfăsoară activităti comerciale pe teritoriul României poate solicita autorizarea si prin intermediul reprezentantei sau al unui reprezentant legal cu sediul în România.

Art. 35. – Solicitantul trebuie să depună odată cu cererea de autorizatie următoarele documente:

a) un dosar sau o scrisoare de acces pentru produsul biocid, care să cuprindă toate testele necesare pentru evaluare;

b) un dosar sau o scrisoare de acces pentru fiecare substantă activă continută în produsul biocid, care să cuprindă toate testele necesare pentru evaluare.

Art. 36. – Pentru un produs biocid cu risc scăzut dosarul trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele solicitantului:

a.1) numele si adresa;

a.2) fabricantii produsului biocid si ai substantelor active, numele si adresele, inclusiv sediul fabricantilor substantei active;

a.3) unde este cazul, o scrisoare de acces pentru orice date relevante necesare;

b) date privind identitatea produsului biocid:

b.1) denumirea comercială;

b.2) compozitia integrală a produsului biocid;

b.3) proprietătile fizico-chimice prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) pct. b.4);

c) date privind destinatia utilizării:

c.1) tipul de produs, conform anexei nr. 2, si domeniul de utilizare;

c.2) categoriile de utilizatori;

c.3) metoda de folosire;

d) date privind eficacitatea;

e) metodele analitice de determinare a substantelor active;

f) clasificarea, ambalarea si etichetarea, inclusiv un proiect de etichetă conform prevederilor art. 68 alin. (3);

g) fisa tehnică de securitate întocmită potrivit Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, referitoare la etichetare.

Art. 37. – (1) Dacă din evaluarea documentelor din dosar se constată că sunt necesare informatii noi, inclusiv alte date si rezultate necesare evaluării riscului produsului biocid, autoritatea competentă cere solicitantului prezentarea acestor informatii.

(2) Evaluarea dosarului începe după completarea acestuia.

Art. 38. – Denumirea substantei active trebuie să corespundă cu denumirea substantei chimice prevăzute în lista din anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, sau, în cazul în care denumirea nu apare în listă, i se atribuie denumirea chimică din inventarul european al substantelor existente puse pe piată – IESCE, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 227/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 19 iunie 2002, sau, dacă numele nu este inclus nici acolo, substantei active i se atribuie denumirea chimică obisnuită conform Organizatiei Internationale de Standardizare (ISO), iar dacă nici aceasta nu este disponibilă, substantei i se atribuie denumirea chimică în conformitate cu regulile Uniunii Internationale de Chimie Pură si Aplicată (IUPAC).

Art. 39. – (1) Testele trebuie efectuate conform metodelor prevăzute în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. În situatia în care o astfel de metodă nu se poate aplica sau nu este descrisă, atunci pot fi utilizate alte metode aprobate prin standarde ISO sau CEN, metode nationale standardizate sau alte metode standardizate acceptate de tările membre ale Uniunii Europene. Testele trebuie să respecte prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2002 pentru protectia animalelor utilizate în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum si inspectia si verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substantelor chimice.

(2) Testele efectuate prin alte metode decât cele descrise în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, sunt evaluate de la caz la caz, luându-se în considerare necesitatea reducerii numărului de teste pe animale vertebrate.

Art. 40. – Autoritatea competentă poate solicita mostre din produsul biocid si din ingredientele utilizate.

Art. 41. – (1) Toate documentele necesare pentru autorizarea unui produs biocid sunt prezentate în limba română si în limba engleză.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie traduse de un traducător autorizat.

 

CAPITOLUL VIII

Plasarea pe piată a substantelor active utilizate pentru produse biocide

 

Art. 42. – (1) Substanta activă care nu este cuprinsă în anexa nr. 3 este considerată ca fiind substantă nouă, deoarece nu a fost introdusă pe piata comunitară în scop biocid înainte de 14 mai 2000, limita de timp stabilită de Comunitatea Europeană, pentru identificarea substantelor active existente utilizate în produsele biocide.

(2) Includerea unei substante noi în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“ sau în “Lista substantelor de bază aprobate de Comunitatea Europeană“ se limitează la cele 23 de tipuri de produse biocide prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 43. – O substantă activă nouă este plasată pe piată pentru utilizare într-un produs biocid dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) solicitantul prezintă un dosar care cuprinde toate testele necesare pentru evaluare, prevăzute la art. 83, împreună cu o declaratie în care se mentionează pentru ce tip de produs biocid este utilizată aceasta;

b) este clasificată, etichetată si ambalată în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001.

Art. 44. – Autoritatea competentă evaluează datele din dosarul substantei active si face o recomandare pentru includerea sau neincluderea substantei active în una dintre listele enumerate la art. 42 alin. (2), recomandare care este transmisă Comisiei Europene, statului membru raportor si solicitantului.

 

CAPITOLUL IX

Utilizarea informatiilor detinute de autoritatea competentă pentru alti solicitanti

 

Art. 45. – Autoritatea competentă nu utilizează informatiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 35 lit. b) în beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decât:

a) dacă al doilea sau ulterior solicitant detine aprobarea scrisă, sub forma unei scrisori de acces, prin care primul solicitant dă acceptul utilizării informatiilor respective;

b) în cazul unei substante active care nu se află pe piată la data prevăzută la art. 42 alin. (1), pentru o perioadă de 15 ani de la data primei includeri în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană,

admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“;

c) în cazul unei substante active care se află deja pe piată la data prevăzută la art. 42 alin. (1):

c.1) pentru o perioadă de 10 ani de la data prevăzută la art. 42 alin. (1), pentru orice informatii prezentate în conformitate cu art. 35 lit. b), cu exceptia cazului în care aceste informatii sunt deja protejate în conformitate cu art. 62. În acest caz informatiile sunt protejate până la expirarea perioadei de protectie, de maximum 10 ani de la data prevăzută la art. 42 alin. (1);

c.2) pentru o perioadă de 10 ani începând cu data includerii unei substante active în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“ pentru informatiile înaintate pentru prima dată în sprijinul primei includeri în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“ fie a substantei active, fie a unui tip de produs aditional pentru această substantă activă;

d) în cazul altor informatii prezentate pentru prima dată în una dintre următoarele situatii:

d.1) modificarea conditiilor de includere în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“;

d.2) mentinerea unei includeri în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“, pentru o perioadă de 5 ani de la data deciziei care urmează de la primirea informatiilor noi, cu exceptia cazului în care perioada de 5 ani nu expiră înaintea perioadei prevăzute la lit. b) si c), caz în care perioada de 5 ani este prelungită astfel încât să expire pe aceeasi dată cu perioadele respective.

Art. 46. – Autoritatea competentă nu utilizează informatiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 35 lit. a) în beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decât:

a) dacă al doilea sau ulterior solicitant detine aprobarea scrisă, sub forma unei scrisori de acces, prin care primul solicitant dă acceptul utilizării informatiilor respective;

b) în cazul unui produs biocid care contine o substantă activă care nu se află pe piată la data prevăzută la art. 42 alin. (1), pentru o perioadă de 10 ani de la data primei autorizatii în oricare stat membru al Comunitătii Europene;

c) în cazul unui produs biocid care contine o substantă activă care se află deja pe piată la data prevăzută la art. 42 alin. (1):

c.1) pentru o perioadă de 10 ani de la data prevăzută la art. 42 alin. (1), pentru orice informatii prezentate în conformitate cu art. 35 lit. a), cu exceptia cazului în care aceste informatii sunt deja protejate în conformitate cu art. 62. În acest caz informatiile sunt protejate până la expirarea perioadei de protectie, de maximum 10 ani de la data prevăzută la art. 42 alin. (1);

c.2) pentru o perioadă de 10 ani începând cu data includerii unei substante active în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“ pentru informatiile înaintate pentru prima dată în sprijinul primei includeri în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“ fie a substantei active, fie a unui tip de produs aditional pentru această substantă activă;

d) în cazul altor informatii prezentate pentru prima dată în una dintre următoarele situatii:

d.1) modificarea conditiilor de autorizare a unui produs biocid;

d.2) prezentarea datelor necesare pentru a mentine includerea unei substante active în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“, pentru o perioadă de 5 ani de la data primirii informatiilor noi, cu exceptia cazului în care perioada de 5 ani expiră înainte de perioada prevăzută la lit. b) si c), caz în care perioada de 5 ani este prelungită astfel încât să expire pe aceeasi dată cu perioadele respective.

Art. 47. – În vederea adoptării deciziei de a include sau nu o substantă activă pe una dintre listele enumerate la art. 42 alin. (2), autoritatea competentă poate transmite informatiile prevăzute la art. 45 si 46 în scopul utilizării lor de către Comisia Europeană sau de către celelalte state membre ale Comunitătii Europene.

 

CAPITOLUL X

Cooperarea pentru utilizarea informatiilor la a doua si la ulterioarele solicitări de autorizare

 

Art. 48. – (1) Fără a se aduce atingere obligatiilor prevăzute la art. 45–47, în cazul unui produs biocid autorizat în conformitate cu prevederile art. 12–18 si 24–27, autoritatea competentă permite unui solicitant ulterior de autorizatie să facă referire la informatiile furnizate de primul solicitant de autorizatie.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) solicitantul ulterior trebuie să demonstreze că produsul biocid este similar si că substantele sale active, inclusiv gradul de puritate si natura impuritătilor, sunt identice cu cele ale produsului autorizat anterior.

Art. 49. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 35:

a) înainte de a efectua experimente pe animale vertebrate, solicitantul unei autorizatii pentru un produs biocid trebuie să solicite autoritătii competente informatii privind existenta unei autorizatii privind un produs biocid similar celui pentru care înaintează cererea de autorizare, numele si adresa detinătorului sau detinătorilor autorizatiei ori autorizatiilor. Cererea trebuie să fie sustinută de documente justificative care să ateste că solicitantul are intentia de a depune cererea de autorizare în nume propriu si că celelalte informatii prevăzute la art. 35 sunt disponibile;

b) dacă autoritatea competentă este convinsă că solicitantul are intentia de a depune o cerere de acest tip, furnizează numele si adresa detinătorului sau detinătorilor de autorizatii anterioare similare si comunică simultan acestora din urmă numele si adresa solicitantului.

Detinătorul sau detinătorii de autorizatii anterioare si solicitantul iau toate măsurile necesare pentru a ajunge la un acord asupra comunicării informatiilor, astfel încât să evite, dacă este posibil, cresterea numărului de teste pe animale vertebrate.

(2) Autoritatea competentă sprijină detinătorii acestor informatii să coopereze pentru furnizarea informatiilor cerute, în vederea limitării repetării testelor pe animale vertebrate.

(3) Dacă solicitantul si detinătorii de autorizatii anterioare pentru acelasi produs nu reusesc să ajungă la o întelegere pentru comunicarea informatiilor, autoritatea competentă ia măsuri care să oblige detinătorii de autorizatii anterioare stabiliti pe teritoriul României să facă schimb de informatii cu solicitantul, pentru a evita o repetare a testelor pe animale vertebrate si a determina atât procedura pentru utilizarea informatiilor, cât si echilibrul rezonabil al intereselor părtilor implicate.

 

CAPITOLUL XI

Revizuirea informatiilor

 

Art. 50. – (1) Detinătorul unei autorizatii pentru un produs biocid notifică imediat autoritătii competente orice informatii privind substanta activă sau produsul biocid care contine această substantă, pe care le cunoaste sau pe care ar putea în mod rezonabil să le cunoască si care pot influenta mentinerea autorizatiei.

(2) Notificarea cuprinde, mai ales, următoarele informatii:

a) cunostinte sau informatii noi asupra efectelor substantei active sau ale produsului biocid cu privire la populatie sau la mediu;

b) schimbări privind provenienta sau compozitia substantei active;

c) schimbări privind compozitia unui produs biocid;

d) dezvoltarea rezistentei;

e) schimbări de natură administrativă sau privind alte aspecte, precum natura ambalajului.

Art. 51. – Autoritatea competentă notifică imediat celorlalte state membre ale Comunitătii Europene si Comisiei Europene informatiile primite în legătură cu efectele nocive potentiale pentru om si mediu sau noua compozitie a unui produs biocid, substantele sale active, impuritătile, componentele sau reziduurile.

 

CAPITOLUL XII

Derogare de la solicitări

 

Art. 52. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 12–18 si 23–27, autoritatea competentă poate permite plasarea pe piată a unui produs biocid neautorizat numai în situatii speciale, în urma aparitiei unui pericol neprevăzut, care nu poate fi înlăturat prin alte mijloace, numai cu utilizarea limitată si controlată a produsului biocid. În acest caz se eliberează Autorizatia de urgentă, valabilă pe o perioadă de maximum 120 de zile.

(2) Autoritatea competentă informează, în termen de 24 de ore, Comisia Europeană si celelalte state membre ale Comunitătii Europene si motivează autorizarea de urgentă prevăzută la alin. (1).

(3) Autorizatia de urgentă, la propunerea Comisiei Europene, poate fi prelungită pe o perioadă de maximum un an sau anulată.

Art. 53. – (1) Prin derogare de la art. 24 alin. (1) lit. a), autoritatea competentă poate permite plasarea pe piată a unui produs biocid, care contine substante active ce nu sunt încă înscrise în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“, dar pentru care este începută evaluarea substantei active de către un stat membru. În acest caz se eliberează Autorizatia provizorie sau Înregistrarea provizorie, valabile pe o perioadă de maximum 3 ani.

(2) Pentru eliberarea Autorizatiei provizorii, produsul biocid trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) dosarul substantei active si dosarul produsului biocid cuprind toate testele necesare pentru evaluare în vederea autorizării sau înregistrării;

b) produsul biocid îndeplineste cerintele art. 24 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si ale art. 25 si, pe baza rezumatului primit, nici un alt stat membru al Comunitătii Europene nu formulează, în conformitate cu art. 59, obiectii legitime privind continutul incomplet al dosarelor.

 

CAPITOLUL XIII

Cercetare si dezvoltare

 

Art. 54. – Prin derogare de la prevederile art. 12–18, autoritatea competentă permite efectuarea unor experimente sau teste, în scopul cercetării si dezvoltării, care implică plasarea pe piată a unui produs biocid neautorizat sau a unei substante active utilizate exclusiv într-un produs biocid, numai în următoarele situatii:

a) în cazul cercetării si dezvoltării stiintifice, persoanele implicate întocmesc si actualizează documente cu informatii privind identitatea produsului biocid sau a substantei active, etichetarea, cantitătile furnizate, numele si adresele persoanelor care primesc produsul biocid sau substanta activă si realizează un dosar care contine toate datele disponibile privind posibilele efecte asupra sănătătii oamenilor sau animalelor ori impactul asupra mediului;

b) în cazul cercetării si dezvoltării aplicative, informatiile mentionate la lit. a) sunt notificate, înainte de plasarea pe piată a produsului biocid sau a substantei active, autoritătii competente din statul pe teritoriul căruia va avea loc plasarea pe piată si celei din statul pe teritoriul căruia trebuie efectuat experimentul sau testul.

Art. 55. – (1) Autoritatea competentă poate autoriza plasarea pe piată a unui produs biocid neautorizat sau a unei substante active cu folosire exclusivă la un produs biocid, pentru experimente sau teste, în scopul cercetării si dezvoltării, care implică sau au ca rezultat eliberarea acestuia/acesteia în mediul înconjurător, cu conditia evaluării datelor disponibile. În acest caz, pentru fiecare experiment sau test se eliberează Autorizatia pentru experiment sau test, care limitează cantitătile de produs biocid ce sunt folosite si ariile de utilizare.

(2) Autoritatea competentă poate impune conditii suplimentare fată de cele prevăzute la alin. (1).

Art. 56. – Dacă pentru un produs biocid sau o substantă activă care se plasează pe piată în unul dintre statele membre ale Comunitătii Europene se realizează un experiment sau test în România, solicitantul trebuie să obtină Autorizatia pentru experiment sau test de la autoritatea competentă.

Art. 57. – În cazul în care experimentele sau testele prevăzute la art. 54 si 55 sunt susceptibile să aibă efecte nocive asupra oamenilor si animalelor sau un impact negativ inacceptabil asupra mediului, autoritatea competentă poate să le interzică sau să le aprobe cu toate conditiile considerate necesare pentru prevenirea respectivelor consecinte.

 

CAPITOLUL XIV

Schimbul de informatii

 

Art. 58. – (1) Autoritatea competentă informează statele membre ale Comunitătii Europene si Comisia Europeană, în termen de o lună care curge de la sfârsitul fiecărui trimestru, asupra următoarelor aspecte:

a) produsele biocide autorizate sau înregistrate;

b) produsele biocide pentru care autorizatia sau înregistrarea a fost refuzată, modificată, reînnoită ori anulată.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă cel putin:

a) numele sau denumirea solicitantului ori a detinătorului de autorizatie sau de înregistrare;

b) denumirea comercială a produsului biocid;

c) denumirea si cantitatea fiecărei substante active pe care o contine, precum si denumirea fiecărei substante periculoase în conformitate cu lista prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cantitatea si clasificarea acesteia;

d) tipul produsului si utilizarea sau utilizările pentru care a fost autorizat;

e) compozitia chimică;

f) continutul maxim de reziduuri care a fost stabilit;

g) conditiile autorizării si, dacă este cazul, motivele modificării sau anulării autorizatiei;

h) o indicatie care să precizeze dacă este vorba despre un tip special de produs, de exemplu care intră într-o formulare-cadru, produs biocid cu risc scăzut.

Art. 59. – În cazul în care autoritatea competentă primeste un rezumat al dosarelor si există motive întemeiate pentru ca dosarele să fie considerate incomplete, aceasta informează fără întârziere Comisia Europeană si statele membre ale Comunitătii Europene în legătură cu acestea.

Art. 60. – (1) Autoritatea competentă întocmeste si gestionează o bază de date cu produsele biocide autorizate si înregistrate pe teritoriul României.

(2) Autoritatea competentă elaborează anual o listă cu produsele biocide autorizate si înregistrate pe teritoriul României, pe care o comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Comunitătii Europene.

Art. 61. – Autoritatea competentă constituie un sistem informational pentru a facilita schimbul de date cu statele membre ale Comunitătii Europene si cu Comisia Europeană, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL XV

Confidentialitate

 

Art. 62. – (1) Solicitantul poate indica autoritătii competente informatiile pe care le consideră sensibile din punct de vedere comercial si a căror difuzare îl poate prejudicia din punct de vedere industrial si comercial si pe care doreste să le tină secrete fată de toate celelalte persoane, cu exceptia autoritătii competente si Comisiei Europene. În această situatie se prezintă justificări complete pentru fiecare caz.

(2) La cererea solicitantului, autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a asigura confidentialitatea cu privire la toate ingredientele din compozitia unui produs biocid, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Art. 63. – (1) Autoritatea competentă decide, pe baza documentatiei furnizate de solicitant, care sunt informatiile cu un caracter confidential, potrivit art. 62 alin. (1).

(2) Informatiile acceptate de autoritatea competentă ca fiind confidentiale sunt considerate confidentiale de celelalte state membre ale Comunitătii Europene si de Comisia Europeană.

Art. 64. – După acordarea autorizatiei de către autoritatea competentă nu se păstrează confidentialitatea, indiferent de caz, cu privire la următoarele informatii:

a) numele si adresa solicitantului;

b) numele si adresa producătorului de produse biocide;

c) numele si adresa producătorului de substante active;

d) numele si continutul substantei sau substantelor active din produsul biocid si numele produsului biocid;

e) numele altor substante care sunt considerate periculoase, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, si care contribuie la clasificarea produsului;

f) informatii cu privire la caracteristicile fizice si chimice ale substantei active si ale produsului biocid;

g) metodele care fac ca substanta activă sau produsul biocid să devină inofensiv;

h) prezentarea pe scurt a rezultatelor testelor pentru stabilirea eficacitătii substantei sau produsului biocid si efectele asupra populatiei, animalelor si mediului si, unde este cazul, capacitatea acestora de a favoriza rezistenta;

i) metodele si măsurile de precautie recomandate pentru a reduce pericolele rezultate din manipulări, stocare, transport si utilizare, precum si pericolele de incendiu sau alte situatii periculoase;

j) fisele tehnice de securitate;

k) metodele de analiză prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) pct. b.2);

l) metodele de eliminare a produsului si a ambalajului acestuia;

m) procedurile care trebuie urmate si măsurile care trebuie luate în cazul Omprăstierii sau scurgerii produsului;

n) măsuri de prim ajutor si sfaturi medicale care se impun în caz de răniri ale unor persoane.

Art. 65. – Dacă solicitantul, producătorul sau importatorul produsului biocid ori al substantei active doreste să divulge ulterior obtinerii autorizatiei informatii care au fost anterior confidentiale, Onstiintează autoritatea

competentă despre aceasta.

 

CAPITOLUL XVI

Clasificarea, etichetarea si ambalarea

 

Art. 66. – Produsele biocide se clasifică din punct de vedere al periculozitătii conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase.

Art. 67. – Ambalarea produselor biocide respectă cerintele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, precum si următoarele cerinte suplimentare:

a) produsele biocide trebuie să fie ambalate astfel încât să nu fie confundate cu alimentele, băuturile sau cu hrana pentru animale;

b) produsele biocide accesibile populatiei, care pot fi confundate cu alimentele, băuturile sau cu hrana pentru animale, trebuie să contină pe ambalaj informatii de avertizare care să descurajeze consumul lor.

Art. 68. – (1) Produsele biocide sunt etichetate conform Hotărârii Guvernului nr. 92/2003.

(2) Etichetele nu trebuie să inducă în eroare sau să dea o impresie exagerată asupra produsului si în nici un caz nu trebuie să contină indicatiile: “Produs biocid cu risc redus“, “Netoxic“, “Nu dăunează sănătătii“ sau orice altă indicatie similară.

(3) Pe etichete trebuie să fie înscrise în mod obligatoriu următoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:

a) identitatea fiecărei substante active si concentratia în unităti metrice;

b) numărul autorizatiei acordate pentru produsul biocid de către autoritatea competentă;

c) tipul preparatului, cum ar fi: concentrat lichid, granule, pulberi, substante solide si altele;

d) utilizările pentru care produsul biocid este autorizat, cum ar fi: conservarea lemnului, dezinfectie, biocid de suprafată, antidepunere etc.

e) indicatiile de folosire si dozaj pentru fiecare utilizare, conform conditiilor prevăzute în autorizatie, exprimate în unităti metrice;

f) detalii privind efectele adverse directe sau indirecte care pot apărea si instructiuni de prim ajutor;

g) sintagma “Cititi instructiunile atasate înainte de folosire“, dacă produsul este însotit de un prospect;

h) instructiunile pentru eliminarea în sigurantă a produsului biocid si a ambalajului său, inclusiv, dacă este necesar, o interdictie de refolosire a ambalajului;

i) numărul sau denumirea lotului de fabricatie si data expirării în conditii normale de depozitare;

j) perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între utilizările produsului biocid sau între prima aplicare si următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor sau animalelor în zone în care s-a folosit produsul biocid, inclusiv detaliile cu privire la metodele si măsurile de decontaminare si perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate; detalii cu privire la curătarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precautie pe perioada utilizării, depozitării si transportului, de exemplu îmbrăcămintea si echipamentele de protectie ale personalului, măsuri de protectie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor si hranei si indicatii pentru prevenirea contaminării animalelor si în functie de tipul de produs:

k) categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restrictionat;

l) informatiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate si pentru evitarea contaminării apei;

m) pentru produsele biocide microbiologice, cerintele de etichetare cu privire la protectia lucrătorilor împotriva riscurilor aferente expunerii la agenti biologici la locul de muncă.

Art. 69. – (1) Este obligatoriu ca indicatiile prevăzute la art. 68 alin. (3) lit. a), b), d), iar în functie de tipul de produs, indicatiile mentionate la art. 68 alin. (3) lit. g) si k) să figureze pe eticheta produsului.

(2) Se admite ca indicatiile prevăzute la art. 68 alin. (3) lit. c), e), f), h), i), j) si l) să figureze pe o altă parte a ambalajului sau să facă obiectul unui prospect care însoteste produsul si care este considerat parte integrantă a etichetei.

Art. 70. – Clasificarea, etichetarea si ambalarea, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, nu se aplică transportului pe calea ferată, terestră, navigabilă sau aeriană al produselor biocide.

Art. 71. – Autoritatea competentă poate solicita proiecte sau modele ale ambalajelor, etichetelor si prospectelor.

Art. 72. – Produsele biocide sunt plasate pe piată numai dacă au etichete în limba română.

 

CAPITOLUL XVII

Date referitoare la fisele tehnice de securitate

 

Art. 73. – Responsabilii de plasarea pe piată a produsului biocid furnizează utilizatorilor profesionali, industriali, precum si altor utilizatori fisa tehnică de securitate conform prevederilor art. 21 si 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, si ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003.

 

CAPITOLUL XVIII

Publicitate

 

Art. 74. – (1) Orice formă de publicitate pentru un produs biocid trebuie să fie însotită de sintagma “Utilizati produsele biocide cu atentie. Înaintea utilizării, cititi eticheta si informatiile referitoare la produs“.

(2) Sintagma mentionată la alin. (1) trebuie să se distingă clar de restul mesajului publicitar.

Art. 75. – (1) Difuzorii de publicitate pot înlocui cuvântul “Biocid“ cu o descriere precisă a tipului de produs căruia i se face reclamă, de exemplu: dezinfectant, produs de conservare a lemnului etc.

(2) Publicitatea pentru produse biocide nu trebuie să se refere la produs într-o manieră care produce confuzie cu privire la riscurile cauzate de produs asupra omului sau mediului. Publicitatea pentru un produs biocid nu poate în nici un caz să contină sintagme de genul: “Produs biocid cu risc redus“, “Netoxic“, “Nu dăunează sănătătii“ sau alte indicatii similare.

 

CAPITOLUL XIX

Controlul intoxicatiilor

 

Art. 76. – (1) În cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti se înfiintează până la sfârsitul anului 2006 Centrul de Informare Toxicologică, centru specializat pentru primirea informatiilor referitoare la produsele biocide plasate pe piată, inclusiv a informatiilor privind compozitia chimică a acestor produse. Aceste informatii se pun la dispozitie în cazul suspiciunii de intoxicare cu un produs biocid si sunt utilizate numai în scop medical pentru măsuri preventive si curative, în special în urgente.

(2) Centrul de Informare Toxicologică ia măsuri ca aceste informatii să îsi mentină caracterul confidential si să nu fie utilizate în alte scopuri.

 

CAPITOLUL XX

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 77. – Constituie contraventii următoarele fapte săvârsite de persoanele fizice sau juridice autorizate să desfăsoare activităti comerciale cu produse biocide:

a) declararea de date nereale, incomplete sau inexacte despre produsele biocide;

b) neprezentarea fiselor tehnice de securitate sau prezentarea lor cu date incomplete ori gresite;

c) clasificarea, ambalarea si etichetarea gresită a produselor biocide;

d) necomunicarea la termen către autoritatea competentă a notificării produselor biocide comercializate, în vederea inventarierii la nivel national;

e) plasarea pe piată a produselor biocide ale căror acte administrative au fost anulate;

f) încălcarea prevederilor prezentei hotărâri prin oricare alte fapte decât cele prevăzute la lit. a)–e).

Art. 78. – (1) Fapta prevăzută la art. 77 lit. a) se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 8.000 lei (RON), precum si cu retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătilor comerciale.

(2) Faptele prevăzute la art. 77 lit. b) si c) se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.500 lei (RON).

(3) Fapta prevăzută la art. 77 lit. d) se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON) si cu anularea actului administrativ pe baza căruia produsul biocid a fost plasat pe piată.

(4) Fapta prevăzută la art. 77 lit. e) se sanctionează cu amendă de 20.000 lei (RON).

(5) Fapta prevăzută la art. 77 lit. f) se sanctionează cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

Art. 79. – (1) Săvârsirea repetată a uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 77 sau neîndeplinirea măsurilor de remediere stabilite de autoritatea competentă se sanctionează cu dublul amenzii contraventionale maxime prevăzute pentru contraventia respectivă.

(2) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 80. – Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 77 si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de personalul împuternicit de autoritatea competentă.

Art. 81. – Dacă personalul împuternicit să aplice sanctiunea contraventională apreciază că fapta întruneste elementele constitutive ale unei infractiuni va sesiza organul de urmărire penală competent.

Art. 82. – Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute în prezentul capitol se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XXI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 83. – “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“, “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“, “Lista substantelor de bază aprobate de Comunitatea Europeană“, cerintele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substantelor active si ale produselor biocide, testele necesare si metodologia de evaluare a dosarelor produselor biocide noi în vederea autorizării si pentru recunoasterea mutuală a autorizatiilor se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii, ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si constituie parte componentă a normelor metodologice privind aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 84. – (1) Autoritatea competentă înfiintează până la sfârsitul anului 2006 un sistem de supraveghere si inspectie cu privire la respectarea conditiilor de plasare pe piată si comercializare a produselor biocide.

(2) Autoritatea competentă prezintă începând cu data de 30 noiembrie 2009, la fiecare 3 ani, cel mai târziu până la data de 30 noiembrie, un raport Comisiei Europene cu privire la rezultatele actiunilor de inspectie din anii anteriori, precum si informatii privind cazurile de intoxicări cu produse biocide.

Art. 85. – (1) Autoritatea competentă realizează inventarierea la nivel national a tuturor produselor biocide, asa cum sunt definite în cuprinsul prezentei hotărâri, care sunt plasate deja pe piată. Inventarierea produselor biocide se finalizează până la data de 31 iulie 2006.

(2) Fiecare persoană juridică producător si importator are obligatia să notifice în scris la Secretariatul tehnic al Comisiei Nationale pentru Produse Biocide, până la data de 31 decembrie 2005, produsele biocide pe care le produc sau le comercializează. Formularul de notificare cuprinzând informatiile necesare pentru întocmirea Registrului national al produselor biocide este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Autoritatea competentă întocmeste si administrează baza de date electronică pentru Registrul national al produselor biocide inventariate la nivel national, pe baza informatiilor date de producătorii sau importatorii de produse biocide.

(4) Formularele de notificare a produselor biocide sunt arhivate timp de 10 ani.

Art. 86. – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor participă alături de Ministerul Sănătătii la inventarierea produselor biocide.

Art. 87. – Autoritatea competentă, în procesul de inventariere, are dreptul să revizuiască si să anuleze actele administrative, indiferent de emitentul acestora, pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piată. Anularea actelor administrative se face prin reevaluarea produsului biocid din punct de vedere al substantelor active din compozitia lui, în urma informatiilor transmise prin formularul de notificare, comparativ cu listele prevăzute în anexele nr. 1–4.

Art. 88. – (1) Se anulează actele administrative pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piată, pentru produsele biocide care contin substante active mentionate în anexa nr. 1.

(2) Se anulează actele administrative pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piată, pentru produsele biocide ale căror substante active nu sunt mentionate în anexa nr. 3.

(3) Se anulează actele administrative pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piată, pentru produsele biocide ce contin substante active care nu sunt incluse în tipul/tipurile de produs biocid mentionat în anexa nr. 4.

(4) Se anulează actele administrative pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piată, pentru produsele biocide prevăzute la art. 25 alin. (1).

Art. 89. – (1) În termen de 30 de zile de la definitivarea procesului de inventariere, autoritatea competentă publică lista cu produsele biocide ale căror acte administrative au fost anulate si care nu se mai comercializează, precum si lista cu produsele biocide ale căror acte administrative au fost mentinute.

(2) Autoritătile desemnate în domeniul inspectiei iau măsurile necesare pentru ca produsele biocide ale căror acte administrative au fost anulate să nu mai fie comercializate si utilizate începând cu data de 1 septembrie 2006.

(3) Autoritătile prevăzute la alin. (2) sunt:

a) directiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătătii sau ministerele cu retea proprie de sănătate publică;

b) persoanele abilitate din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, precum si persoanele abilitate din cadrul Gărzii Nationale de Mediu;

c) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitară veterinară proprie.

Art. 90. – (1) Listele cu substantele active existente sunt prevăzute în cuprinsul anexelor după cum urmează:

a) Lista cu substantele active existente si care în programul de revizuire nu intră în “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide“ sau “Lista substantelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut“ sau “Lista substantelor de bază aprobate de Comunitatea Europeană“ este prevăzută în anexa nr. 1;

b) Lista cu substantele active existente, identificate în Comunitatea Europeană, este prevăzută în anexa nr. 3;

c) Lista cu substantele active existente si incluse în tipul/tipurile de produs biocid, care intră în programul de revizuire în Comunitatea Europeană, este prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Tipurile de produse biocide si descrierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 91. – În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea competentă elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii, ministrului mediului si gospodăririi apelor si presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Ordinul comun se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 92. – În conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piată a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima dată si destinate utilizării ori consumului uman, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 857/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti este singurul organism abilitat pentru derularea procedurii de plasare pe piată a substantelor si produselor biocide, prevăzute la pozitiile nr. 5, 7 si 11 din anexa nr. 1 la procedurile cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002.

Art. 93. – Anexele nr. 1–5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se actualizează, conform progresului tehnic, prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 94. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 92, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si a art. 12, 13, a art. 14 alin. (1) si (4), a art. 15–17, 19–22, 24, 26, 27, a art. 29 lit. a) si b), a art. 30, 33–37, 39, 40, 41, 43, 44, 46–54, 58–60, care intră în vigoare la data aderării României la Comunitatea Europeană.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE privind plasarea pe piată a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, pag. 1, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul nr. 1.882/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003.

Prevederile anexelor I, IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB si VI la Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE vor fi preluate integral prin actul normativ prevăzut la art. 83.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Attila Korodi,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mugur Crăciun,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Mara Rîmniceanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 august 2005.

Nr. 956.


*) Anexele nr. 1–5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea temporară a regimului juridic al unui teren apartinând domeniului public al statului, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Calafat, judetul Dolj, în vederea finantării si realizării unui obiectiv militar afectat de constructia noului pod peste fluviul Dunărea, la Calafat – Vidin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 70.000 m2, apartinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 2. – (1) Se aprobă trecerea terenului prevăzut la art. 1 din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea finantării si realizării, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.“ – S.A., în conditiile legii, a obiectivului militar afectat de amplasamentul infrastructurii conexe de pe teritoriul românesc aferent noului pod peste fluviul Dunărea, la Calafat – Vidin.

(2) După finalizarea obiectivului militar, acest obiectiv împreună cu terenul, prevăzute la alin. (1), trec în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la efectuarea receptiei, la terminarea lucrărilor.

Art. 3. – Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2005.

Nr. 1.061.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care se transmite în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

 

Locul unde

este situat terenul

care se transmite

Domeniul căruia

îi apartine terenul

Persoana juridică

din a cărei

administrare

se transmite

terenul

Domeniul

în care

trece terenul

Persoana juridică

în a cărei

administrare

se transmite

terenul

Codul de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

M.Ap.N., care alcătuiesc domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Teritoriul administrativ al municipiului Calafat,

judetul Dolj, sos. Calafat–Bateria Mircea T 119, T 144

Domeniul public

al statului

Ministerul Apărării

Nationale

Domeniul privat

al statului

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului,

Pentru Compania Natională

de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

Nr. M.F.P.

150.221

Cod: 8.29.09

– Imobil 5.282, Calafat

Suprafata terenului =

70.000 m2