MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 880         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 septembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 439 din 15 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Decizia nr. 451 din 15 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.103. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.110. – Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei anuale pentru participarea Politiei Române la Asociatia Sefilor de Politie din Sud-Estul Europei

 

1.111. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Mures

 

1.112. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brăila, judetul Brăila, si al comunei Bragadiru, judetul Ilfov, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

1.113. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Sâncraiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu, judetul Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

986/131. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec, cu modificările si completările ulterioare

 

998. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei  potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 

1.445. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedură fiscală/

 

4.975. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu“

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 439

din 15 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Ion Predescu – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ascendent Imexcom“ – S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 308/2005 al Tribunalului Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat, doamna Iatan Ileana-Monica, cu delegatie la dosar, constatându-se lipsa celeilalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia, considerând că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 16 si 135 din Constitutie. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Precizează că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că, în ceea ce priveste persoanele colective, se poate vorbi de incidenta dispozitiilor art. 16 din Constitutie numai dacă inegalitatea dintre persoanele juridice s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, situatie care nu se regăseste în cauza de fată. De asemenea, consideră că norma criticată este conformă si prevederilor art. 135 din Constitutie, conform cărora statul trebuie să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 308/2005, Tribunalul Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială “Ascendent Imexcom“ – S.R.L. din Bucuresti într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea recursului declarat de aceasta împotriva unei sentinte prin care Judecătoria Onesti a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a unei contraventii, încheiat de reprezentantii Gărzii Financiare Bacău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Consideră că principiul constitutional al egalitătii în drepturi “se aplică, în egală măsură, societătilor comerciale de nationalitate română, care trebuie să fie tratate egal de lege si de autoritătile publice, fără privilegii si fără discriminări“. În acest sens arată că art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 generează o inegalitate între societătile comerciale care detin masini de joc prevăzute cu acceptatoare de bancnote si monede si cele care detin masini de joc nedotate cu astfel de acceptatoare. În argumentarea acestei afirmatii, precizează că “din punctul de vedere al contorizării veniturilor prin intermediul caselor de marcat electronice fiscale, precum si al eliberării de bon fiscal, numai una dintre cele două categorii este exceptată de la obligativitatea dotării cu case de marcat electronice fiscale“. Aceasta, în pofida faptului că “masinile care functionează pe baza acceptatoarelor de bancnote si monede nu îndeplinesc functii de înregistrare a veniturilor si eliberare de bon fiscal, ci sunt identice cu cele nedotate cu astfel de dispozitive, care sunt supuse regimului caselor de marcat electronice fiscale“. În continuare, apreciază că introducerea casei de marcat electronice fiscale ar modifica implicit dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, în baza căreia se efectuează contabilitatea în acest domeniu, “fără a le înlocui cu altele similare si functionale“, ajungându-se astfel la un vid legislativ.

De asemenea, autorul exceptiei consideră că art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 încalcă dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât, pe de o parte, îngrădeste libertatea comertului “prin impunerea unui sistem deficitar si inoperant“, iar pe de altă parte, nu asigură protectia concurentei loiale, deoarece numai unele societăti comerciale beneficiază de exceptarea prevăzută de textul de lege criticat.

Tribunalul Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că, actionând în interes public, statul este îndreptătit să ia, în toate domeniile de activitate, măsurile legale în vederea protejării acestui interes, în conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 reglementează măsurile necesare asigurării disciplinei fiscale si realizării veniturilor publice.

Apreciază că textul criticat nu contravine nici art. 16 alin. (1) si nici art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât măsurile dispuse de acesta “au un caracter de protectie a agentilor economici care desfăsoară activităti de jocuri de noroc, ce s-au dotat si functionează cu mijloace tehnice de natura acceptatoarelor de bancnote sau monede, care asigură posibilitatea înregistrării operatiunilor financiar-contabile si care fac de prisos dotarea cu aparate de marcat electronice, nemafiind supusi, în acest fel, la eforturi financiare suplimentare“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Precizează că exceptarea prevăzută de art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 nu aduce atingere egalitătii în drepturi a cetătenilor si nici libertătii comertului. Arată că, “potrivit art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, statul, actionând în interes public, este legitimat să ia măsurile ce se impun pentru asigurarea disciplinei financiar-fiscale si realizarea veniturilor bugetare, la situatii diferite stabilind solutii diferite“. În continuare, mentionează Decizia nr. 529 din 25 noiembrie 2004, în care Curtea Constitutională a statuat că îprincipiul egalitătii în drepturi a cetătenilor poate fi invocat de o persoană juridică numai în situatia în care, datorită unui tratament juridic diferentiat promovat fată de aceasta, regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii sau a autoritătilor publice (...)“.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat “se aplică în mod egal tuturor categoriilor de agenti economici care desfăsoară activităti de natura celor prevăzute de ipoteza normei legale“. Apreciază că dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 “nu contravin nici prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, ci, dimpotrivă, dau expresie exigentelor constitutionale privind obligatia statului de a asigura libertatea comertului si protectia concurentei loiale“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005. Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se observă însă că autorul acesteia critică numai teza a treia a textului mentionat. Prin urmare, Curtea Constitutională urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, al căror continut este următorul:

– Art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia: “(1) Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):

a) (...) activitătile de jocuri de noroc desfăsurate cu mijloace tehnice de joc ce functionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;“.

Art. 1 alin. (1), la care se face trimitere, are următoarea redactare: “Agentii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum si prestări de servicii direct către populatie sunt obligati să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.“

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care au următorul cuprins:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 135 alin. (2) lit. a): “(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 exceptează agentii economici care desfăsoară activităti de jocuri de noroc cu mijloace tehnice de joc ce functionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede de la obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Autorul exceptiei sustine că, prin această exceptare, s-ar încălca art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât s-ar institui un tratament inegal între societătile comerciale care detin masini de joc prevăzute cu acceptatoare de bancnote si monede si cele care detin masini de joc nedotate cu astfel de acceptatoare. Curtea constată că această critică nu poate fi retinută, deoarece prevederea constitutională invocată de autorul exceptiei consacră egalitatea cetătenilor români în fata legii si a autoritătilor publice, nicidecum egalitatea persoanelor juridice. Curtea Constitutională a statuat în acest sens, de exemplu prin Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995:

“Art.16 alin. (1) din Constitutie proclamă si garantează egalitatea în drepturi a cetătenilor, deci a persoanelor fizice, care apartin statului român, iar nu egalitatea persoanelor colective, a persoanelor juridice. Textul art. 16 alin. (1) ar fi aplicabil, în cazul persoanelor colective fată de care s-a promovat un tratament juridic diferentiat, numai dacă astfel regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice“. Or, în speta de fată, cetătenii nu sunt în nici un fel afectati de reglementarea impusă de textul de lege criticat.

Autorul exceptiei mai sustine că introducerea obligativitătii utilizării casei de marcat electronice fiscale pentru operatiunile efectuate cu masini de joc neprevăzute cu acceptatoare de bancnote si monede ar modifica implicit dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, generând vid legislativ. Aceasta este însă o problemă ce excedează competentei Curtii Constitutionale, astfel cum este prevăzută de art. 146 din Constitutie si de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, conform căruia “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.

Nici sustinerea referitoare la pretinsa încălcare a art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie nu este întemeiată, întrucât reglemetarea criticată reprezintă o modalitate prin care statul îsi îndeplineste obligatia constitutională de a asigura libertatea comertului si protectia concurentei loiale, prin organizarea cadrului legal de exercitare a anumitor activităti economice, în ceea ce priveste disciplina financiarfiscală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) teza a treia din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Ascendent Imexcom“ – S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 308/2005 al Tribunalului Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 451

din 15 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Cristina Toma – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, exceptie ridicată de Dombi Andrei în Dosarul nr. 9.890/2004 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei critică modul în care instanta de judecată a interpretat si aplicat dispozitiile legale criticate. Arată că autorul exceptiei solicită modificarea si completarea legii, atributie ce nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 9.890/2005, Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, exceptie ridicată de Dombi Andrei în cadrul unui litigiu de contencios administrativ, în faza recursului.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că instanta de fond în mod gresit nu i-a admis cererea de a beneficia de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990, iar art. 1 lit. b) din acest act normativ în mod nejustificat nu se aplică si situatiei sale, desi din motive politice a fost încorporat în armată la muncă fortată. Consideră că textul de lege criticat este neconstitutional, contrar prevederilor art. 52 alin. (2) din Constitutie, precum si art. 4 §2 si art. 5 §1 si §5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată este nefondată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 52 din Constitutie, iar reglementările invocate din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu au relevantă în cauză.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că, în realitate, autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu critică incompatibilitatea textului de lege criticat cu dispozitiile art. 52 din Constitutie, ci interpretarea acestuia de către instanta de judecată. Arată că dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 nu creează premisele supunerii unei persoane la muncă fortată sau instituirea unui regim de sclavie si nici nu fac posibilă tolerarea unui astfel de tratament.

Apreciază că actul normativ a cărui legitimitate este contestată are ca principal obiectiv acordarea unor reparatii morale si materiale persoanelor persecutate din motive politice în regimul comunist, persecutare manifestată si sub forma privării de libertate, ceea ce se înscrie în spiritul prevederilor art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât nu aduc atingere dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică. Arată că, de altfel, autorul exceptiei nu critică neconstitutionalitatea textului de lege, ci modul de interpretare a acestuia. Consideră că textul de lege criticat nu contine dispozitii contrare reglementărilor internationale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de autorul exceptiei, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, dispozitii care au următorul continut:

– Art. 1 alin. (1) lit. b): “(1) Constituie vechime în muncă si se ia în considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acordă, în functie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: [...]

b) a fost privată de libertate în locuri de detinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 52 din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 52: “(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în conditiile legii si nu înlătură răspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credintă sau gravă neglijentă.“

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea dispozitiilor cuprinse în art. 4 §2 si art. 5 §1 si §5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul continut:

– Art. 4 §2: “Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă fortată sau obligatorie.“;

– Art. 5 § 1 si § 5: “1. Orice persoană are dreptul la libertate si la sigurantă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia următoarelor cazuri si potrivit căilor legale: a) dacă este detinut legal pe baza condamnării pronuntate de către un tribunal competent;

b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronuntată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligatii prevăzute de lege;

c) dacă a fost arestat sau retinut în vederea aducerii sale în fata autoritătii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârsit o infractiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l “mpiedica să săvârsească o infractiune sau să fugă după săvârsirea acesteia;

d) dacă este vorba de detentia legală a unui minor, hotărâtă pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legală, în scopul aducerii sale în fata autoritătii competente;

e) dacă este vorba despre detentia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;

f) dacă este vorba despre arestarea sau detentia legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare. [...]

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei detineri în conditii contrare dispozitiilor acestui articol are dreptul la reparatii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este inadmisibilă si, în consecintă, urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii legale, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ, a mai fost supusă Curtii Constitutionale spre solutionare în Dosarul nr. 668D/2004. Exceptia a fost respinsă, prin Decizia nr. 143 din 15 martie 2005, ca fiind inadmisibilă, având în vedere că autorul exceptiei a criticat modul de interpretare si de aplicare a dispozitiilor legale, iar nu neconstitutionalitatea acestora.

Acelasi autor a reiterat exceptia de neconstitutionalitate în fata aceleiasi instante, în aceeasi cauză, sustinând că, din vina instantei de fond, la prima exceptie nu a fost trimis Curtii Constitutionale si memoriul cu motive, atasat recursului. Consideră că acesta este motivul pentru care instanta de contencios constitutional a apreciat exceptia ridicată ca fiind inadmisibilă, întrucât nu a fost motivată.

În consecintă, Curtea de Apel Cluj a trimis si memoriul autorului exceptiei cu motivele de neconstitutionalitate invocate. Din acest document rezultă că autorul exceptiei este nemultumit de modul de interpretare a dispozitiilor art. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990, si, în acelasi timp, solicită completarea sau modificarea acestuia, pentru ca lezarea drepturilor sale să înceteze. Curtea Constitutională a statuat că, de principiu, nu intră în atributiile sale cenzurarea interpretării date de către instantele judecătoresti unei dispozitii legale, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. S-a apreciat, de asemenea, că o asemenea ingerintă a Curtii în activitatea de judecată ar fi neconstitutională, fiind contrară prevederilor art. 126 din Constitutie, potrivit cărora justitia se înfăptuieste prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

De asemenea, în temeiul dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, exceptie ridicată de Dombi Andrei în Dosarul nr. 9.890/2004 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul administratiei

si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.103.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române cu stabilirea domiciliului în România

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei anuale pentru participarea Politiei Române la Asociatia Sefilor de Politie din Sud-Estul Europei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă plata contributiei anuale a Politiei Române pentru participarea în calitate de membru activ la Asociatia Sefilor de Politie din Sud-Estul Europei.

(2) Sumele necesare plătii contributiei anuale prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele anuale aprobate Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul General al Politiei Române, cu această destinatie.

Art. 2. – (1) Pentru anul 2005 suma necesară plătii contributiei este echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul aprobat Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul General al Politiei Române, pe anul 2005.

Art. 3. – Începând cu anul 2006, plata contributiei prevăzute la art. 1 se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite de Adunarea anuală generală a Asociatiei Sefilor de Politie din Sud-Estul Europei si se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro stabilit de Banca Natională a României la data efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 300 mii lei (RON), pentru judetul Mures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Acătari, judetul Mures, pentru finalizarea obiectivului de investitii “Reabilitarea si extinderea Scolii generale cu clasele I–VIII Acătari“.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

József Koto,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.111.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brăila, judetul Brăila, si al comunei Bragadiru, judetul Ilfov, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brăila, judetul Brăila, si al comunei Bragadiru, judetul Ilfov, si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Imobilele prevăzute în anexă sunt destinate pentru realizarea de locuinte pentru tineri si pentru dezvoltarea edilitară a localitătilor în care acestea se află situate.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.112.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Brăila, judetul Brăila, si al comunei Bragadiru, judetul Ilfov, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Locul unde sunt

situate imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

imobilele

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Municipiul Brăila,

Sos. Buzăului,

judetul Brăila

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Brăila,

în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Brăila

Suprafata construită = 765,75 m2

Suprafata desfăsurată = 765,75 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 1.523,41 m2

Executat – fundatie si pereti numai la subsolul blocului B20

Comuna Bragadiru,

Sos. Alexandriei,

judetul Ilfov

Statul român, din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Comuna Bragadiru,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Bragadiru

Suprafata construită = 341 m2

Suprafata desfăsurată = 1.753 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 341 m2

Executat: – infrastructură 100%

– suprastructură 100%

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Sâncraiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Sâncraiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu, judetul Cluj.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.113.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Sâncraiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu, judetul Cluj

 

Locul

unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Comuna Sâncraiu,

judetul Cluj

 

Statul român,

din administrarea

Ministerului Apărării Nationale

Consiliul Local

al Comunei Sâncraiu

 

– Imobil 995

– cod 8.29.09

– nr. MF 106803

Suprafata construită = 2.383 m2

Suprafata desfăsurată = 2.383 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 57.546 m2

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 986 din 26 septembrie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 131 din 26 septembrie 2005

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea  formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare;

– Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante;

– Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, cu modificările si completările ulterioare,

– Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, având în vedere Referatul comun al Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. EN 1.344 din 26 septembrie 2005/nr. DG 3.168 din 21 septembrie 2005,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec si a normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si cele cu timbru sec, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 19 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (11) al articolului 1 se abrogă.

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea si numerotarea formularelor de prescriptie medicală pentru medicamente cu si fără contributie personală, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1. Ministerul Sănătătii prin directiile de sănătate publică organizează tipărirea, distribuirea, înserierea si numerotarea formularelor de prescriptie medicală cu timbru sec.“

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentul ordin.“

4. Anexa nr. 1 se modifică si se completează conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. Anexa nr. 3 se modifică si se completează conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 4 se abrogă.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 17 octombrie 2005.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXE

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 849/297/2003)

 

NORME METODOLOGICE

privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, precum si pentru cele cu timbru sec

 

1. Prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1, iar pentru produsele si substantele stupefiante, pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 2, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie.

Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale.

2. Retetele existente cu codul 18.1.155 1/3 A4 îsi mentin utilitatea numai pentru prescriptii medicale contra cost, întocmindu-se într-un singur exemplar cu mentiunea “contra cost“.

3. Se interzic:

– emiterea prescriptiilor medicale continând medicamente care se eliberează cu si fără contributie personală de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale;

– emiterea prescriptiilor medicale continând medicamente care se eliberează compensat 100% din pretul de referintă sau pretul de decontare altor categorii de asigurati decât cele prevăzute în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă;

– emiterea de către unitătile spitalicesti, pentru pacienti, pe timpul internării acestora, a prescriptiilor medicale cu si fără contributie personală, precum si a prescriptiilor medicale contra cost, deoarece medicatia necesară si tratamentul pacientilor spitalizati se asigură integral de către unitatea spitalicească respectivă, indiferent de afectiunile asociate.

4. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu si fără contributie personală este cea prevăzută în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectivă.

5. Prescriptiile medicale cu si fără contributie personală se pot elibera de către orice farmacie care a încheiat contract de furnizare de medicamente cu casa de asigurări de sănătate.

6. Prescriptiile medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală se completează în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevăzute de formular; exemplarul 3 rămâne în carnet, la medicul care  a prescris, iar exemplarele 1 si 2 se predau asiguratului.

Prescriptiile medicale cu si fără contributie personală vor fi tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori: alb, roz si verde.

Exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) se înmânează pacientului pentru farmacie.

Farmacia va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura si borderourile centralizatoare.

7. În situatia în care în interiorul carnetului de prescriptii medicale există formulare gresit tipărite, incomplete sau completate gresit de către medic, se va scrie “ANULAT“ pe formular si nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimei prescriptii medicale se va preciza: “Acest carnet contine ........... file (în cifre si în litere) de la numărul ......... la numărul ......... si ......... file anulate.“

8. Prescriptiile medicale vor fi tipizate pe hârtie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, si vor fi brosate în carnete de câte 50 de file.

9. Fiecare prescriptie medicală va fi înseriată si numerotată, conform instructiunilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

10. (1) Carnetele înseriate si numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în functie de necesităti, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care a încheiat în prealabil contract cu aceasta.

(2) Gestionarea carnetelor de prescriptii medicale la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Furnizorii de servicii medicale îsi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale.

(4) Achizitia formularelor de prescriptii medicale se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.

11. (1) Furnizorul de servicii medicale îsi va organiza modul de gestionare si evidentă a carnetelor cu prescriptii medicale cu si fără contributie personală, precum si modul de păstrare a carnetelor epuizate.

(2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai multi medici angajati cu drept de prescriere, distribuirea si arhivarea carnetelor de prescriptii medicale la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va contine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizate, semnătura de primire si parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria retetelor returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare si parafa.

(3) Înregistrarea prescriptiilor medicale emise asiguratilor se va face în documentele medicale primare, pentru fiecare prescriptie în parte, după cum urmează:

a) se notează seria si numărul prescriptiei medicale emise în registrul de consultatii, la rubrica “Tratamente“;

b) la externarea pacientului din spital, se notează seria si numărul prescriptiei medicale emise în epicriză si în scrisoarea medicală.

Modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a celor cu timbru sec

Formularele de prescriptii medicale se completează în succesiunea numerelor si în ordinea cronologică a consultatiilor.

1. “Unitate medicală“ – se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unitătii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contractul, numărul contractului de furnizare de servicii medicale si se alege prin bifare cu “x“ categoria de furnizor de servicii medicale;

– “LS“ – loc stampilă furnizor de servicii medicale. 2. “Asigurat“:

– “la CJAS“ – se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenta căreia se află asiguratul;

– “FO/RC“ – se completază numărul foii de observatie (FO) doar în cazul prescrierii retetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultatii;

– se alege prin bifare cu “x“ categoria în care se găseste asiguratul. Pentru PNS, după bifare, se va nota numărul programului/subprogramului national de sănătate pentru care se emite prescriptia medicală. Pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat mentionate pe formular se va bifa “Alte categorii“, mentionându-se categoria de asigurat (exemplu: Legea nr. 309/2002, Decretul-lege nr. 118/1990 etc.);

– se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completă);

– “CNP“ – se completează codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre.

3. “Diagnostic“:

– se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente cu sau fără contributie personală.

4. “Dată prescriere“ – se completează cu data emiterii prescriptiei medicale.

– “Semnătură medic“ (parafă/cod) – se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis prescriptia si se aplică parafa si codul corespunzător acestuia.

Prescriptia propriu-zisă:

– “% pret ref.“, “Listă“ – se notează procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100%) aferent medicamentelor din sublistele A, B, C sau sublistele 2A, 2B, 3 pentru categoriile de asigurati: copil (< 18 ani), elev/ucenic/student (18–26 ani), gravidă/lehuză;

– “Cod boală“ – se va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor, conform Clasificatiei internationale a maladiilor (CIM), revizia a 10-a OMS, corespunzătoare diagnosticelor mentionate la pct. 3;

– “Tip dg“ – pentru fiecare cod de boală se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul – acut/subacut/cronic;

– se completează cu denumirea comună internatională (DCI) însotită de forma farmaceutică si de concentratie sau denumirea comercială a medicamentului/medicamentelor (în cazurile justificate medical) corespunzătoare Listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sau Listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă, modul de administrare si cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre si în litere.

5. “Am primit medicamentele“ – se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de

împuternicire legală).

– “Asigurat/Împuternicit“ – se alege prin bifare cu “x“ categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI, seria, numărul, adresa completă, CNP) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit).

– “Semnătură primitor“ – se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie.

– “Data eliberării“ – se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie.

– “Sunt de acord să plătesc ... medicamente mai scumpe decât cele compensate de CNAS la pretul de referintă“ – se va nota numărul de medicamente în spatiul liber, iar persoana care ridică medicamentele va semna de confirmare.

6. “Taxare“ – farmacistul va mentiona în rubrica “Denumire comercială“ si în fata persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează.

– “Bon fiscal nr.“ – se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor.

NOTĂ:

Pct. 1, 2, 3 si 4 se completează de către medic.

Formularele cu regim special pentru prescriptiile medicale cu timbru sec, necesare pentru eliberarea de către farmacii a produselor si substantelor stupefiante, se completează conform normelor metodologice actuale si Instructiunilor ministrului sănătătii nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. E.N. 1.167 din 21 septembrie 2005,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11), (12), (5), (51) si (6) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 311/2004, precum si ale art. 9 alin. (1), art. 15 alin. (1)–(9), art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 20 alin. (6) si (7) din Normele de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 11 august 2005, se modifică după cum urmează:

– Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Referatul de evaluare în vederea înregistrării laboratoarelor se eliberează de institutele de sănătate publică Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara si Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2005.

Nr. 998.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedură fiscală

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedură fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 septembrie 2005.

Nr. 1.445.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA Nr. 2

din 19 septembrie 2005

pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedură fiscală

 

1. Prevederile art. 6 lit. A.b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată sunt aplicabile unitătilor si institutiilor de învătământ superior nominalizate la art. 55 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, precum si celorlalte unităti si institutii cuprinse în sistemul national de învătământ potrivit art. 15 coroborat cu art. 103 alin. (2) din aceeasi lege.

2. În baza conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborat cu legislatia internă în materie:

În situatia prezentării, în termenul de prescriptie, a certificatului de rezidentă fiscală care atestă că beneficiarul venitului are rezidenta fiscală într-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri cu România, veniturile obtinute de acest nerezident din România sunt impozabile potrivit conventiei, în conditiile în care certificatul de rezidentă fiscală mentionează că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescriptie, rezidenta fiscală în acel stat contractant pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile.

3. Art. 114 alin. (1) coroborat cu art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Pentru contribuabilii persoane juridice, ale căror sedii secundare au declarat impozitul pe veniturile din salarii la organul fiscal competent, folosind codul de identificare fiscală al sediului secundar, dar plata aferentă acestei obligatii bugetare a fost efectuată de către contribuabilul pesoană juridică folosind propriul cod de identificare fiscală, plata se consideră efectuată de către sediul secundar, fără calcul de obligatii fiscale accesorii de la data efectuării plătii de către contribuabilul persoană juridică.

Reglarea evidentei analitice pe plătitori se va face pe baza cererii depuse de contribuabili, însotită de documentatia necesară.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu“

 

În temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu“,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetării se constituie Comisia pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu“, formată din:

– presedinte: Adrian Gorun, secretar general;

– membri:

Liliana Preoteasa, director general, Directia generală învătământ preuniversitar;

Gabriela Gutu, director, Directia generală învătământ preuniversitar;

Ion Ivan, director, Directia informatizare, statistică si personal;

Rodica Stefănescu, consilier, Directia informatizare, statistică si personal;

Mihai Păunică, director general, Directia generală bugetfinan te, patrimoniu si investitii;

Gabriel Stefănescu, director, Directia audit.

Art. 2. – Comisia are următoarele atributii:

– validează listele cu beneficiari transmise de inspectoratele scolare judetene;

– monitorizează modul de aplicare a Programului national de protectie socială “Bani de liceu“.

Art. 3. – Prezentul ordin abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.838/2004 privind numirea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială “Bani de liceu“.

Art. 4. – Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii Directia audit, Directia informatizare, statistică si personal si persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 19 septembrie 2005.

Nr. 4.975.