MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 296         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 aprilie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. – Ordonantă de urgentă pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“

 

26. – Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

376. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

377. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 

397. – Hotărâre pentru modificarea si completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

398. – Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, judetul Hunedoara

 

399. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

400. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

402. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

97/255. – Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafată sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora

 

306. – Ordin al ministrului sănătătii pentru prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.299/2005 privind suspendarea aplicării unor ordine ale ministrului sănătătii

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 308/2005;

 - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.276/2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“

 

Având în vedere perioada scurtă de timp rămasă până la declansarea campaniei de primăvară, necesitatea urgentării executării lucrărilor agricole mecanizate pentru înfiintarea culturilor de primăvară care nu beneficiază de alte forme de sprijin, se impune acordarea unui sprijin cu finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006. Situatia este impusă si de faptul că anul trecut, datorită inundatiilor si excesului de umiditate, a fost imposibilă efectuarea arăturilor pentru culturile ce vor fi însământate în această primăvară,

în prezent fiind executate arături pe 43% din totalul de 6,1 milioane ha ce urmează a fi însământate. De asemenea, sunt producători agricoli ale căror culturi au fost afectate de temperaturile scăzute din lunile ianuarie si februarie ale acestui an, fiind necesară reînsământarea acestor suprafete cu culturi de primăvară. Urgenta actului normativ este impusă si de necesitatea asigurării sumelor necesare acestei forme de sprijin, prin modificarea prevederilor din bugetul de stat pe anul 2006, aprobat prin Legea nr. 379/2005, referitoare la programul “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“, în sensul suplimentării acestuia.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se însământează în primăvara anului 2006, se acordă producătorilor agricoli un sprijin financiar de 0,7 lei (RON)/litru pentru achizitionarea de motorină, denumit în continuare sprijin financiar.

(2) Sprijinul financiar se acordă pentru culturile de porumb pentru boabe, floarea soarelui, în ulei, rapită, plante de nutret, precum si pentru culturile de soia, cartofi si legume de câmp, care nu beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006.

Art. 2. – Suma aferentă plătii sprijinului financiar în anul 2006 este de 160 milioane lei (RON) si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006, în cadrul programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“.

Art. 3. – În întelesul prezentei ordonante de urgentă, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, Onscrisi în Registrul agricol, denumiti în continuare beneficiari, sunt:

a) proprietarii de terenuri agricole exploatate individual;

b) societătile agricole cu personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, precum si asociatiile familiale;

c) societătile comerciale cu profil agricol;

d) arendasii care au încheiat contracte de arendare în conditiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si concesionarii de terenuri agricole;

e) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si învătământ cu profil agricol, precum si unitătile de cult.

Art. 4. – (1) Normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante de urgentă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se vor stabili consumurile specifice de motorină pe lucrări agricole mecanizate, institutiile implicate în aplicarea prevederilor ordonantei de urgentă, precum si modalitatea de acordare, verificare si plată a sprijinului financiar.

Art. 5. – (1) Neefectuarea lucrărilor agricole pentru care s-a acordat sprijinul financiar sau folosirea motorinei în alte scopuri decât cel prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), precum si cu obligarea restituirii sprijinului financiar încasat, majorat potrivit indicelui de inflatie.

(2) Contravaloarea sumelor restituite conform alin. (1) se varsă în contul bugetului de stat.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 6. – Dispozitiile art. 5 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt obligate să verifice permanent modul de acordare si utilizare a sprijinului financiar.

Art. 8. – (1) Prevederile din bugetul de stat pe anul 2006, aprobat prin Legea nr. 379/2005, referitoare la programul “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“ din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se suplimentează la titlul “Subventii“ cu suma de 200 milioane lei (RON), prin diminuarea cu aceeasi sumă a creditelor bugetare aprobate pe anul 2006 la titlul “Subventii“ al programului “Fermierul“.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare, potrivit alin. (1), în indicatorii, volumul si structura bugetelor celor două programe pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Având în vedere că aplicarea de către organele fiscale a dispozitiilor art. 113 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a condus la imposibilitatea unor societăti comerciale cu capital majoritar de stat de a-si continua activitatea economică, cu consecinte sociale deosebite, îngreunând totodată privatizarea acestora,

luând în considerare faptul că privatizarea în mod accelerat a unor societăti comerciale cu capital de stat, cu impact semnificativ în plan economic si social, reprezintă unul dintre obiectivele principale, cu caracter de urgentă, ale Programului de guvernare,

având în vedere că neadoptarea solutiilor propuse prin prezenta ordonantă de urgentă este de natură să genereze conflicte sociale grave, în special în zonele cu un grad redus de ocupare a fortei de muncă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – După alineatul (6) al articolului 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) Fac exceptie de la aplicarea prevederilor art. 113 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sumele de rambursat de la bugetul de stat către societătile comerciale pentru care s-a declansat procesul de privatizare prin publicarea ofertei de vânzare, pe perioada administrării speciale, în limita sumelor reprezentând drepturi salariale cuvenite angajatilor si contravaloarea utilitătilor.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 26.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei este de 412, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.“

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

“Art.151. – (1) Pentru asigurarea posturilor necesare de judecător sau procuror la încetarea mandatului pentru functiile de conducere la instante sau parchete, la încetarea activitătii în cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism ori în Directia Natională Anticoruptie, la încetarea detasării de la o instantă sau parchet pe o perioadă mai mare de un an, precum si la încetarea functiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se constituie, prin bugetul de stat, un fond de rezervă de 70 de posturi de judecător si 90 de posturi de procuror, constituit în limita posturilor aprobate si finantate de la bugetul de stat.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) vor fi repartizate instantelor si parchetelor prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, în situatia în care la instantele sau parchetele unde judecătorul sau procurorul a solicitat revenirea pe post nu există posturi vacante.

(3) În cazul vacantării ulterioare a unor posturi la instanta sau parchetul respectiv, posturile de judecător sau procuror repartizate în conditiile alin. (2) se reinclud în fondul de rezervă, iar judecătorul sau procurorul care a ocupat un astfel de post este considerat încadrat pe postul care se vacantează.

(4) Sumele de bani corespunzătoare finantării posturilor neocupate prevăzute la alin. (1) vor fi virate la bugetul de stat la sfârsitul fiecărui an calendaristic.“

3. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărâre.

4. Unitătile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de 13.701 posturi.

5. La împlinirea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 privind desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie din subordinea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 9 februarie 2006, numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3 la punctul I litera A pentru Institutul National de Expertize Criminalistice este de 63, iar cel prevăzut în anexa nr. 3 la punctul I litera B pentru Administratia Natională a Penitenciarelor este de 15.619.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Dan Cristian Stoica,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 376.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli din activitatea de privatizare se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Florin Bejan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 377.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Program

- mii lei RON –

I.

Venituri – total,

3.027.700

din care:

 

1. Venituri din privatizare

3.000.000

2. Venituri din dividende

27.700

II.

Cheltuieli – total,

din care:

3.027.700

a) vărsăminte la Trezoreria Statului, într-un cont curent general al Trezoreriei Statului

2.372.700

b) vărsăminte la Fondul Proprietatea, conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul proprietătii

600.000

c) cheltuieli legate de plata componentei variabile a onorariului  consultantului, aferente sumelor încasate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu titlu de pret pentru actiunile vândute, cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A.

55.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si nr. 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofănesti“ se completează cu pozitiile nr. 129–132, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Seacă“:

a) se abrogă pozitiile nr. 109 si 110;

b) se completează cu pozitiile nr. 113–122, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 397.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui teren situat în municipiul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului în domeniul public al municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, judetul Hunedoara.

Art. 2. – Predarea-primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 398.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului în domeniul public al municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, judetul Hunedoara

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Hunedoara,

Str. Victoriei nr. 23,

judetul Hunedoara

Statul român

Municipiul Hunedoara,

în administrarea Consiliului

Local al Municipiului

Hunedoara

Teren intravilan:

– suprafata = 5.121 m2

– proprietar: statul român,

în întregime expropriere

– sarcini: nu sunt

– carte funciară: Hunedoara, nr. 3.441, nr. top. 2559/b/1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, format din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 399.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, constructie si teren, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

Adresa imobilului

care se transmite

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

bd. Carol I nr. 17, sectorul 2

107.503

Statul român –

Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării

Rurale

Statul român –

Agentia de Plăti si

Interventie pentru

Agricultură

Clădire:

– subsol, parter, 3 etaje

– suprafata construită = = 838 m2

– suprafata desfăsurată = = 4.649 m2

– suprafata terenului = = 100 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 400.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

ce administrează imobilul

Caracteristicile imobilelor care trec în domeniul privat al statului

1.

Localitatea Filiasi,

judetul Dolj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 440, nr. M.F. = 103.887

Pavilionul F:

– suprafata construită = 343 m2

– valoarea contabilă = 13,1 lei (RON)

Pavilionul V1:

– suprafata construită = 167 m2

– valoarea contabilă = 2,7 lei (RON)

Pavilionul X1:

– suprafata construită = 74 m2

– valoarea contabilă = 1,4 lei (RON)

Pavilionul Z:

– suprafata construită = 14 m2

– valoarea contabilă = 0,5 lei (RON)

Pavilionul W:

– suprafata construită = 57 m2

– valoarea contabilă = 0,9 lei (RON)

2.

Localitatea Deveselu,

judetul Olt

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1.114, nr. M.F. = 103.884

Pavilionul D6:

– suprafata construită = 238 m2

– valoarea contabilă = 24,36 lei (RON)

3.

Localitatea Mihai Bravu,

judetul Giurgiu

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2.783, nr. M.F. = 103.756

Pavilionul B:

– suprafata construită = 50 m2

– valoarea contabilă = 3 lei (RON)

Pavilionul C:

– suprafata construită = 71 m2

– valoarea contabilă = 2 lei (RON)

Pavilionul E:

– suprafata construită = 711 m2

– valoarea contabilă = 60 lei (RON)

Pavilionul F:

– suprafata construită = 738 m2

– valoarea contabilă = 60 lei (RON)

4.

Localitatea Poplaca,

judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 528, nr. M.F. = 104.040

Pavilionul P:

– suprafata construită = 13 m2

– valoarea contabilă = 0,7 lei (RON)

Pavilionul R:

– suprafata construită = 26 m2

– valoarea contabilă = 2,3 lei (RON)

Pavilionul Z:

– suprafata construită = 429 m2

– valoarea contabilă = 12 lei (RON)

5.

Localitatea Basarabi,

judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 3.336, nr. M.F. = 107.214

Pavilionul B:

– suprafata construită = 370 m2

– valoarea contabilă = 32,90 lei (RON)

6.

Localitatea Râsnov,

judetul Brasov

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1.046, nr. M.F. = 104.053

Pavilionul P:

– suprafata construită = 131 m2

– valoarea contabilă = 5,1 lei (RON)

Pavilionul V:

– suprafata construită = 120 m2

– valoarea contabilă = 3,4 lei (RON)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 martie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Secretariatul General al Guvernului constituie elementul de legătură si de stabilitate a guvernării, asigurând cadrul necesar sistemului de luare a deciziei.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Secretariatul General al Guvernului are următoarele atributii principale:

1. stabileste cadrul metodologic si organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare si implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, asigurând:

a) elaborarea sistemului de planificare si formulare a politicilor publice, a documentelor conceptuale de bază si a reglementărilor privind formularea politicilor publice si îmbunătătirea permanentă a acestora, în cadrul unui proces continuu de consultare si colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si cu Cancelaria Primului-Ministru;

b) aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice;

c) monitorizarea si evaluarea, folosind indicatori de performantă si alte tehnici, a eficientei procesului de formulare a politicilor publice;

2. asigură suportul metodologic si consultantă ministerelor privind formularea politicilor publice. În acest sens:

a) colaborează cu unitătile de politici publice din ministere;

b) asistă ministerele în aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice;

c) identifică necesarul de pregătire profesională a personalului implicat în formularea politicilor publice cu privire la instrumentele, metodologiile si aptitudinile corespunzătoare unui sistem performant de planificare a politicilor publice;

3. realizează activitătile necesare pentru pregătirea si organizarea sedintelor Guvernului si pentru definitivarea proiectelor de acte normative adoptate. În acest scop:

a) analizează si evaluează propunerile de politici publice si proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora;

b) organizează reuniuni de lucru pregătitoare sedintei Guvernului cu reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor si ai celorlalte autorităti publice initiatoare si avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;

c) supune primului-ministru spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a sedintei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor si clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare;

d) organizează sedintele Guvernului;

e) urmăreste îndeplinirea de către ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale a măsurilor si sarcinilor rezultate din actele normative si din sedintele Guvernului;

f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare;

g) prezintă actele normative adoptate primului-ministru, în vederea semnării, si ministrilor care au obligatia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării;

h) înaintează Parlamentului proiectele de legi, ordonantele de urgentă si ordonantele, însotite de expunerile de motive si de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru;

i) transmite hotărârile, ordonantele de urgentă si ordonantele Guvernului secretarului general al Camerei Deputatilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I;

j) asigură publicarea notelor de fundamentare ale hotărârilor, ordonantelor de urgentă si ordonantelor adoptate pe pagina de Internet a Guvernului;

4. elaborează sau avizează, după caz, proiectele de acte normative în domeniul său de activitate;

5. asigură reprezentarea Guvernului în fata instantelor judecătoresti, împreună cu ministerele care au obligatia de a pune în executare actele Guvernului împotriva cărora s-au formulat actiuni în justitie;

6. asigură, în domeniul său de activitate, relatia cu Parlamentul si cu ministerele, precum si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

7. monitorizează implementarea Programului de guvernare, asigurând:

a) realizarea formatului standard si a sistemului informational de planificare si raportare a implementării Programului de guvernare;

b) informarea Consiliului de Planificare Strategică cu privire la stadiul implementării Programului de guvernare;

8. realizează derularea operatiunilor financiare în domeniul său de activitate, asigurând:

a) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru;

b) elaborarea si urmărirea realizării planului de investitii în domeniul său de activitate;

c) executarea operatiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu si destinate realizării actiunilor initiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului si de alte structuri stabilite prin acte normative;

d) gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul propriu pentru finantarea actiunilor si proiectelor pentru promovarea imaginii externe a României;

9. asigură organizarea sistemului pentru protectia informatiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările ulterioare, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineste orice alte atributii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.“

3. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – În structura Secretariatului General al Guvernului functionează Unitatea de Politici Publice, prin care sunt exercitate atributiile institutiei privind politicile publice.“

5. Anexa nr. 1 “Structurile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului“ se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 martie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 402.

 

ANEXĂ

 

(Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 157/2005)

 

STRUCTURILE SI ORGANELE DE SPECIALITATE

ale administratiei publice centrale finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

2 “Departamentul pentru Relatii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

3. Departamentul pentru Dialog Social, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

4. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic, structură fără personalitate juridică

5. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene, structură fără personalitate juridică

6. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii, structură fără personalitate juridică

7. Agentia pentru Strategii Guvernamentale

8. Comisia Natională de Prognoză

9. Institutul National de Statistică

10. Agentia Natională pentru Romi

11. Oficiul Român pentru Adoptii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Nr. 97 din 8 februarie 2006

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 255 din 21 februarie 2006

 

ORDIN

privind modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafată sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sănătătii si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 216/189/3.469/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii de transport cu metroul si cuantumul acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora,

în temeiul art. 18 alin. (1) lit. j) si al art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit prezentul ordin.

Art. I. – Articolul 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului pentru Coordonarea Secretariatului General al Guvernului si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitătii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafată sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau însotitorii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 26 mai 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Pentru exercitarea dreptului la gratuitate la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafată, societătile de transport urban, denumite în continuare transportatori, eliberează abonamente lunare, denumite în continuare abonamente, în limita sumei de 40 lei (RON)/persoană/lună.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele

cu Handicap,

Silviu George Didilescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.299/2005 privind suspendarea aplicării unor ordine ale ministrului sănătătii

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Serviciului juridic nr. E.N. 8.623/2006,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.299/2005 privind suspendarea aplicării unor ordine ale ministrului sănătătii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.117 din 12 decembrie 2005, îsi prelungeste valabilitatea până la data de 30 aprilie 2006.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 306.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 308/2005 pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt România – Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comert liber dintre România si Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 si 997 bis din 10 noiembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la Protocolul D privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativă:

• la art. 2, partea introductivă a paragrafului 1, în loc de: “Turcia“ se va citi: “România“;

• la art. 2 paragraful 1 lit. b), la final, în loc de: “Turcia“ se va citi: “România“;

• la art. 2 paragraful 2 lit. b), la final, în loc de: “România“ se va citi: “Turcia“;

• la art. 3 paragraful 1, în loc de: “…transformările efectuate în Turcia...“ se va citi: “… transformările efectuate în România...“;

• la art. 3 paragraful 2, în loc de: “… transformările efectuate în Turcia...“ se va citi: “... transformările efectuate în România...“.

 

În Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.276/2005 privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. I pct. 2, în loc de: “Anexele nr. I, II si III...“ se va citi: “Anexele nr. I, II si IV...“;

– la anexa nr. 3, în loc de: “Anexa nr. III la Ordinul nr. 764/2005se va citi: “Anexa nr. IV la Ordinul nr. 764/2005.