MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 298         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 aprilie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

378. – Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Bacău, a unei părti dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului

 

391. – Hotărâre pentru modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006 privind cheltuielile din credite externe

 

394. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

395. – Hotărâre pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006

 

396. – Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 4–6 iunie 2006, a Reuniunii la nivel înalt a Forumului Mării Negre pentru dialog si parteneriat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

299/64. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind stabilirea comisiilor de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală si biomedicală

 

425. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Bacău, a unei părti dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Bacău, a unei părti din imobilul situat în municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2, judetul Bacău, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 11 din 19 ianuarie 2006, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărări.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 378.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Bacău

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2, judetul Bacău

Ministerul Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Bacău

Subsol

Nr. încăperi = 5 + hol

Suprafata utilă = 162,45 m2

Parter

Nr. încăperi = 6

Suprafata utilă = 136,50 m2

Etaj 2

Nr. încăperi = 22 + hol

Suprafata utilă = 689,20 m2

Total suprafată utilă = 988,15 m2

  

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006 privind cheltuielile din credite externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă diminuarea cu suma de 4.900 mii lei (RON) a bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006, la capitolul 70.06, titlul 55, articolul 01, alineatul 03.

Art. 2. – Se aprobă majorarea cu suma de 4.900 mii lei (RON) a bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006, la capitolul 74.06, titlul 71, articolul 01, alineatul 30.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 391.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 30 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Institutul are ca scop investigarea stiintifică si identificarea crimelor, abuzurilor si încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum si sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situatii de încălcare a legii.“

2. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Presedintele este numit prin decizie a primului-ministru, în conditiile legii, la propunerea consiliului.“

3. După alineatul (5) al articolului 6 se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(6) Presedintele poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale unuia dintre membrii comitetului director.

(7) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 394.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Administratiei si Internelor din credite externe pe anul 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La propunerea ordonatorului principal de credite se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 395.

 

ANEXĂ

 

– mii lei (RON) –

Explicatii

Sume alocate din credite externe în anul 2006, actualizate

Modificări

(+/–)

Sume alocate din credite externe în anul 2006, modificate

Ministerul Administratiei si Internelor

590.278

0

590.278

Capitolul 51.06 “Autorităti publice si actiuni externe“

22.727

+40.000

62.727

Titlul VII Alte transferuri

22.727

+40.000

62.727

Capitolul 61.06 “Ordine publică si sigurantă natională“

551.187

–40.000

511.187

Titlul II Bunuri si servicii

8.000

0

8.000

Titlul VII Alte transferuri

10.227

0

10.227

Titlul X Active nefinanciare

532.960

–40.000

492.960

Capitolul 80.06 “Actiuni generale eonomice, comerciale si de muncă“

16.364

0

16.364

Titlul VI Transferuri între unităti ale administratiei publice

16.364

0

16.364

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 4–6 iunie 2006, a Reuniunii la nivel înalt a Forumului Mării Negre pentru dialog si parteneriat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă organizarea la Bucuresti, de către Ministerul Afacerilor Externe, sub înaltul patronaj al Presedintelui României, în perioada 4–6 iunie 2006, a Reuniunii la nivel înalt a Forumului Mării Negre pentru dialog si parteneriat.

Art. 2. – Pentru finantarea actiunii prevăzute la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 2.626 mii lei (RON), conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 20 “Bunuri si servicii“.

Art. 3. – Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să efectueze plăti în avans, de până la 30% din valoarea contractului, pentru achizitii de bunuri si servicii necesare realizării actiunii prevăzute la art. 1, cu respectarea reglementărilor legale.

Ar. 4. – Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 31 iulie 2006.

Art. 5. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 396.

 

ANEXĂ

 

   DEVIZ

privind cheltuielile ocazionate de Reuniunea la nivel înalt a Forumului Mării Negre pentru dialog si parteneriat, Bucuresti 4–6 iunie 2006

 

Cap. 1. Cheltuieli mese oficiale

A. Receptie oficială oferită de ministrul afacerilor externe pentru participantii la reuniune, în seara zilei de 4 iunie 2006

700 persoane x 120 lei (RON)/persoană = 84.000 lei (RON)

B. Receptie oficială oferită de ministrul afacerilor externe pentru participantii la reuniune, în seara zilei de 5 iunie 2006

700 persoane x 120 lei (RON)/persoană = 84.000 lei (RON)

Total (A+B) = 168.000 lei (RON)

Cap. 2. Cheltuieli pentru tratatii în timpul reuniunii

3 zile x 700 persoane x 6,5 lei (RON)/persoană = 13.650 lei (RON)

Cap.3. Cazare oaspeti străini

A. Apartamente

30 persoane x 2 nopti x 2.000 lei (RON)/persoană = 120.000 lei (RON)

B. Camere single

1. 25 persoane x 2 nopti x 950 lei (RON)/persoană = 47.500 lei (RON)

2. 25 persoane x 2 nopti x 830 lei (RON)/persoană = 41.500 lei (RON)

3. 220 persoane x 2 nopti x 630 lei (RON)/persoană = 277.200 lei (RON)

Total B = 366.200 lei (RON)

Total (A+B) = 486.200 lei (RON)

Cap. 4. Cheltuieli pentru transport în localitate (închiriere mijloace de transport)

A. Limuzine

30 limuzine x 3 zile x 500 lei (RON)/zi = 45.000 lei (RON)

B. Microbuze

30 microbuze x 3 zile x 700 lei (RON)/zi = 63.000 lei (RON)

Total (A+B) = 108.000 lei (RON)

Cap. 5. Cheltuieli pentru închirierea a 7 săli la Palatul Parlamentului – 29.600 lei (RON)

Cap. 6. Cheltuieli pentru închiriere echipamente IT, aparatură birotică, servicii telefonice, acces Internet, telefoane mobile, consumabile – 11.100 lei (RON)

Cap. 7. Cheltuieli pentru translatie

A. Cheltuieli pentru echipament de translatie – 3.700 lei (RON)

B. Cheltuieli pentru translatori

30 persoane x 1 zi x 740 lei (RON)/zi/persoană = 22.200 lei (RON)

Total (A+B) = 25.900 lei (RON)

Cap. 8. Cheltuieli pentru transport international

50 persoane x 3.300 lei (RON)/persoană = 165.000 lei (RON)

Cap. 9. Cheltuieli pentru promovarea evenimentului

A. Cheltuieli pentru campanie media si PR pentru eveniment:

1. Cumpărare spatiu mass-media internatională (BBC World, Financial Times, Wall Street Journal, Newsweek) – 700.000 lei (RON)

2. Productie spot TV – 130.000 lei (RON)

3. Taxe consultantă agentii – 150.000 lei (RON)

4. PR (evenimente de presă în România si în afară) – 300.000 lei (RON)

5. Altele (bannere, roller-up-uri, fotograf, cameraman etc.) – 15.000 lei (RON)

Total A = 1.295.000 lei (RON)

B. Cheltuieli pentru materiale promotionale si rechizite (1.000 de brosuri, 1.000 de mape pentru participanti si mape de presă, 1.000 de ecusoane speciale de acces controlat, 1.000 de pixuri, 1.000 de insigne, 1.000 de carnetele etc.) – 185.000 lei (RON)

Total (A+B) = 1.480.000 lei (RON)

Cap. 10. Alte cheltuieli pentru invitatii străini

A. Cheltuieli de aeroport (sosire-plecare)

1. Deschidere salon oficial aeroport

30 delegatii x 7,8 lei (RON)/delegatie x 2 = 468 lei (RON)

2. Transfer avion–salon oficial

30 delegatii x 3,1 lei (RON)/delegatie x 2 = 186 lei (RON)

3. Tratatii în aeroport

30 delegatii x 10 persoane x 6,5 lei (RON)/persoană x 2 = 3.900 lei (RON)

Total A = 4.554 lei (RON)

B. Cheltuieli pentru cadouri

150 delegatii x 225 lei (RON)/delegatie = 33.750 lei (RON)

Total (A+B) = 38.304 lei (RON)

Cap. 11. Alte cheltuieli neprevăzute – 100.000 lei (RON)

TOTAL GENERAL = 2.625.754 lei (RON)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 299 din 27 martie 2006

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 64 din 20 martie 2006

 

ORDIN

privind stabilirea comisiilor de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală si biomedicală

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 ,republicată, privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, cu modificările ulterioare, ale art. 3 pct. 1 lit. c) din Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul comun de aprobare nr. EN 8.544/2006 al Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. 87.397/2006 al Directiei radiatii ionizante din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

ministrul sănătătii si presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emit următorul ordin:

Art. 1. – În cadrul fiecărei unităti sanitare în care se poate desfăsura activitatea de cercetare medicală si biomedicală, ce implică expuneri medicale la radiatii ionizante, se înfiintează o comisie de etică.

Art. 2. – Înfiintarea, atributiile si responsabilitătile comisiei de etică sunt conform prevederilor cap. III “Comisiile de etică“ din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare.

Art. 3. – Componenta comisiei de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală si biomedicală este:

a) un profesor universitar sau medic primar de notorietate recunoscută, de radiologie de diagnostic ori de radiologie interventională, radioterapie sau medicină nucleară, după caz;

b) un reprezentant al colegiului medicilor judetean/al municipiului Bucuresti;

c) un medic din cadrul laboratorului sau compartimentului de igiena radiatiilor ionizante din reteaua Ministerului Sănătătii;

d) un expert acreditat în protectie radiologică.

Art. 4. – Pentru a se asigura impartialitatea si independenta oricărei evaluări a oportunitătii cercetării medicale si biomedicale, comisia de etică trebuie să fie alcătuită din persoane care nu sunt angajate în proiecte de cercetare si care sunt independente de cercetători.

Art. 5. – Comisia de etică se Ontruneste ori de câte ori i se solicită avizul pentru un proiect de cercetare medicală si biomedicală ce implică expuneri medicale la radiatii ionizante.

Art. 6. – Solicitarea avizului pentru proiectul de cercetare medicală si biomedicală ce implică expuneri medicale va fi însotită de documentatia tehnică care descrie desfăsurarea cercetării medicale si biomedicale în conformitate cu prevederile reglementărilor de etică general aplicabile si ale Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si biomedicală.

Art. 7. – Comisia de etică evaluează proiectul de cercetare si, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de avizare:

a) emite si transmite avizul în scris, în cazul în care constată îndeplinirea prevederilor reglementărilor de etică general aplicabile si ale Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si biomedicală; avizul poate fi fără conditii sau cu conditii; sau

b) transmite o scrisoare de răspuns la solicitarea echipei de cercetare, în cazul în care avizul nu se acordă cu motivarea respingerii avizului.

Art. 8. – Pe toată perioada desfăsurării cercetării medicale sau biomedicale comisia de etică efectuează analize privind modul de îndeplinire a prevederilor Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si biomedicală.

Art. 9. – În cazul în care comisia de etică constată încălcarea prevederilor Reglementărilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicală si biomedicală va retrage avizul acordat conform art. 7 lit. a).

Art. 10. – Comisia de etică va mentine evidenta avizelor acordate.

Art. 11. – Comisia de etică va raporta annual Ministerului Sănătătii, Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică si Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare situatia acordării si retragerii avizelor proiectelor de cercetare medicală si biomedicală ce implică expuneri medicale la radiatii ionizante.

Art. 12. – Toate rezultatele cercetării medicale si biomedicale se vor raporta de echipa de cercetare comisiei de etică si se vor publica.

Art. 13. – De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se modifică art. 4 si 5 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.334/2004 cu privire la actiunile specifice privind protectia sănătătii persoanelor fizice împotriva radiatiilor ionizante în cazul expunerii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 3 noiembrie 2004, care vor avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) În cadrul unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 se constituie comisii de etică pentru examinarea oportunitătii expunerilor medicale.

(2) Atributiile si modul de functionare ale comisiilor de etică se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acestora, care se aprobă de conducerea unitătii sanitare respective.

Art. 5. – Comisiile de etică prevăzute la art. 4 au în componentă cel putin un director medical, sefi de sectie medicală, imagistică/radioterapie, un reprezentant al colegiului medicilor din judetul respectiv, seful laboratorului teritorial de igiena radiatiilor ionizante si un expert acreditat în protectie radiologică.“

Art. 14. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. – Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării.

Art. 16. – Ministerul Sănătătii prin Directia generală de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare prin Directia radiatii ionizante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. – Formularul 210 “Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii“, cod 14.13.01.13/1, prevăzut în anexa nr. I la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 17 mai 2005, se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa nr. I la prezentul ordin.

Art. II. – Capitolul V “Calculul impozitului pe veniturile din salarii“ din anexa nr. II “Instructiuni de completare a formularului 210 «Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii» cod 14.13.01.13/1“ la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005 se modifică după cum urmează:

1. Textul prevăzut la coloana 4 “Impozit lunar calculat si retinut“ se înlocuieste cu următorul text:

“• col. 4 «Impozit lunar calculat si retinut», rd. 1.4–12.4 – se înscrie impozitul retinut lunar, conform statului de salarii, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.

În situatia în care un angajat realizează la functia de bază, în cursul aceleiasi luni, atât venituri salariale conform contractului de muncă, cât si în baza unei hotărâri judecătoresti rămase definitive si irevocabile, stabilirea impozitului aferent drepturilor respective se efectuează potrivit prevederilor lit. a) si, respectiv, lit. b) de la pct. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, dat în aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările si completările ulterioare.“

2. Textul prevăzut la rândul 13 “Impozit anual“ se înlocuieste cu următorul text:

“– rd. 13 «Impozit anual» – se înscrie suma rezultată prin cumularea impozitului lunar, calculat si retinut în cursul anului, rd. 1.4–12.4.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii se face de către angajator, pentru fiecare angajat, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni în care angajatul a realizat venituri din salarii de la acesta.

NOTĂ: În fisa fiscală se înscriu sumele cuprinse în statele de salarii aferente perioadei impozabile si plătite angajatilor până la data limită de depunere a fiselor fiscale.“

Art. III. – Anexa nr. IV “Conditiile pentru transmiterea fiselor fiscale pe cale electronică“ la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005 se înlocuieste cu anexa nr. II la prezentul ordin.

Art. IV. – Anexele nr. I si II*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. – Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. VI. – Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, după caz, precum si angajatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. VII. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 20 martie 2006.

Nr. 425.

 

ANEXE

(anexa nr. IV la Ordinul nr. 546/2005)

 

CONDITIILE

pentru transmiterea fiselor fiscale pe cale electronică

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a