MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 302         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 225 din 7 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 232 din 9 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

381. – Hotărâre pentru modificarea pct. 3 al anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură“, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii“ si “Colonia de baracamente Crivina“ din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin

 

382. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor

 

383. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535 – 11+938“, din cadrul obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 – 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti“

 

384. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Chitila, Buftea si Tărtăsesti – din judetele Ilfov si Dâmbovita“, din cadrul obiectivului de investitii “Sporire capacitate de circulatie pe DN 7 km 11+200 – km 30+800“

 

406. – Hotărâre privind darea în folosintă gratuită Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila a unei suprafete de 27 m2 din terenul aferent Palatului Administrativ din municipiul Brăila

 

407. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

408. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

409. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia“ – S.A.

 

410. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Beius, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 225

din 7 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Claudia Margareta Nită – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Pan Jianshu si Mao Binjing în dosarele nr. 1.650/2004 si nr. 6.270/2004 ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal, cauze înregistrate la Curtea Constitutională sub nr. 805D/2005 si nr. 853D/2005.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 28 februarie 2006, când Curtea a dispus conexarea celor două cauze si amânarea pronuntării pentru data de 7 martie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 18 si 21 octombrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 1.650/2004 si nr. 6.270/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de neconstitutionalitate ale dispozitiilor art. 98, respectiv ale art. 98 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Exceptiile au fost ridicate de Pan Jianshu si Mao Binjing în cauze având ca obiect solutionarea unui recurs împotriva sentintei civile de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat, precum si a cererii de acordare a regimului tolerării de a rămâne pe teritoriul României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate având un continut identic se arată că dispozitiile art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003, contravin prevederilor art. 48 alin. (1) din Constitutie, interpretate, în temeiul art. 11 alin. (2) si al art. 20 alin. (2) din aceasta, prin raportare la dispozitiile art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în materia garantării dreptului persoanei la respectul vietii familiale.

Se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este lipsit de claritate si precizie, deoarece notiunea de “imposibilitate obiectivă“, în functie de care Autoritatea pentru străini apreciază acordarea regimului tolerării, este “vagă si imprecisă“, permitând arbitrariul din partea acestei autorităti.

Totodată, se arată că dreptul la respectarea vietii de familie, consacrat de art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, are, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, prioritate chiar fată de motivele de ordine publică ce ar putea limita exercitarea sa, iar prin efectul recunoasterii de către România a jurisdictiei instantei europene o instantă natională nu poate pronunta o hotărâre care să o infirme pe cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu contravin prevederilor art. 48 alin. (1) din Constitutie, acestea din urmă privind institutia familiei si sprijinul acordat de stat acesteia, în timp ce textele legale criticate reglementează o institutie diferită, respectiv cea a tolerării rămânerii pe teritoriul României.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată, în esentă, că textul de lege criticat nu contravine art. 48 alin. (1) din Constitutie si nici art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, acesta fiind totodată suficient de clar si explicit pentru a îndeplini criteriul claritătii si previzibilitătii legii. Pe de altă parte, Curtea Constitutională nu este competentă a completa sau modifica prevederile legale supuse controlului de constitutionalitate, aceasta fiind atributul exclusiv al legiuitorului. În sfârsit, mentionează că refuzul acordării tolerării rămânerii pe teritoriul României se justifică, în spetă, prin motive ce tin de apărarea ordinii publice si protejarea drepturilor si libertătilor altora, iar această măsură este supusă unui control efectiv si eficient, solicitat instantei de judecată competente.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu contravin textelor constitutionale si conventionale pretins a fi încălcate, care se referă la familie, si nu sunt pertinente în raport cu institutia tolerării rămânerii pe teritoriul României, reglementată de textul de lege criticat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

Art. 98. – Acordarea tolerării: “(1) Tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumită în continuare tolerare, reprezintă permisiunea de a rămâne pe teritoriul tării acordată de Autoritatea pentru străini străinilor care nu au dreptul de sedere si, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României.

(2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege acele împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si care nu pot fi înlăturate, datorită cărora străinul nu poate părăsi teritoriul României.“

În motivarea exceptiei se invocă încălcarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Constitutie, interpretate, în temeiul art. 11 alin. (2) si al art. 20 alin. (2) din aceasta, prin raportare la prevederile art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele texte privind dreptul la respectarea vietii private si de familie.

Analizând textul de lege criticat, raportat la prevederile constitutionale si conventionale pretins a fi încălcate, Curtea Constitutională constată următoarele: Dispozitiile alin. (2) al art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului definesc notiunea de “motive obiective“, acestea fiind acele împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si care nu pot fi înlăturate, din cauza cărora acesta nu poate părăsi teritoriul României si în functie de existenta cărora Autoritatea pentru străini, în temeiul alin. (1) al aceluiasi articol, va acorda sau nu permisiunea rămânerii pe teritoriul României străinilor care nu au dreptul de sedere si asupra cărora s-a dispus părăsirea teritoriului tării. Este firesc ca legiuitorul să fi indicat acele elemente definitorii pentru identificarea unor astfel de “motive obiective“ si să nu fi exemplificat situatii concrete, întrucât acestea nu pot fi enumerate si epuizate totodată în cuprinsul unei norme juridice. De altfel, referitor la respectarea criteriului calitătii legii în cadrul procesului de legiferare, chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat în jurisprudenta sa că previzibilitatea consecintelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi aceasta, ea ar da nastere la o rigiditate excesivă a reglementării (Cauza Reckvényi contra Ungariei, 1999).

De altfel, prevederile constitutionale si conventionale pretins a fi încălcate reglementează dreptul persoanei la respectarea vietii private si de familie, corelativ cu obligatia statului de a garanta exercitarea sa, fie prin interzicerea imixtiunii unei autorităti publice în exercitarea acestui drept, cu exceptia unor situatii expres si limitativ prevăzute, fie prin diverse măsuri active de asigurare a exercitării reale si efective. Or, dispozitiile art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu impietează cu nimic exercitarea nestingherită a acestui drept, ele reglementând conditiile de acordare a tolerării rămânerii străinilor pe teritoriul României. Prin urmare, textele invocate ca fiind încălcate nu au incidentă în cauză, exceptia de neconstitutionalitate fiind, si sub acest aspect, neîntemeiată. Mai mult, atât din prevederile art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cât si din jurisprudenta în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului rezultă faptul că în cadrul politicii de control al migratiei statele semnatare ale conventiei dispun de o marjă largă de apreciere a măsurilor reglementate în legislatia natională menite, pe de o parte, să apere dreptul la viată privată si de familie al persoanei, dar care, pe de altă parte, să protejeze totodată interesul general privind ordinea publică, securitatea natională, sănătatea si morala sau drepturile si libertătile altora (Cauza Radovanovic împotriva Austriei, 2004, sau Sisoieva si altii împotriva Letoniei, 2005).

În sfârsit, criticile autorilor exceptiei referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a textului de lege atacat de către autoritatea competentă, în spetă Autoritatea pentru străini, sunt aspecte ce excedează controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională; acestea sunt atribute ale instantei judecătoresti, autorii aflându-se, de altfel, într-o cale de atac în fata unei instante de judecată pentru contestarea măsurilor aplicate în cauză de către Autoritatea pentru străini.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Pan Jianshu si Mao Binjing în dosarele

nr. 1.650/2004 si nr. 6.270/2004 ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

Prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 232

din 9 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, exceptie ridicată de Aurel Bocancea în Dosarul nr. 7.475/2005 al Judecătoriei Buzău.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei de neconstitutionalitate, constatându-se lipsa părtii Inspectoratul de Politie al Judetului Buzău, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul autorului exceptiei, care solicită admiterea acesteia. Sustine că textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 40 alin. (1) din Constitutie privind dreptul la asociere.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 7.475/2005, Judecătoria Buzău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor “art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 60/2003“.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Aurel Bocancea într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a unei contraventii, întocmit de Inspectoratul de Politie al Judetului Buzău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 3 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002, în temeiul cărora este obligat să devină membru al Asociatiei Chinologice Buzău, îi nesocotesc dreptul la liberă asociere, garantat constitutional.

Judecătoria Buzău apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. În acest sens, arată că prin instituirea obligatiei proprietarilor sau detinătorilor temporari ai câinilor catalogati ca periculosi de a înregistra acesti câini într-o singură asociatie, Asociatia Chinologică Română, se încalcă dispozitiile constitutionale care prevăd dreptul oricărui cetătean de a se asocia liber în orice formă de asociere.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat instituie, pentru proprietarii sau detinătorii temporari de câini periculosi sau agresivi, obligatia înregistrării acestor câini la Asociatia Chinologică Română, iar nu cea de a deveni membri ai acestei asociatii.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 sunt constitutionale. Mentionează că dreptul de asociere este un drept fundamental, social-politic, încadrat în categoria libertătilor de opinie, iar asociatiile constituite în baza art. 40 din Constitutie urmăresc, în principal, asigurarea libertătii de gândire, de exprimare si difuzare a gândurilor, ideilor filosofice, opiniilor si credintelor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului exceptiei si cele ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, conform încheierii de sesizare, prevederile “art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 60/2003“. În realitate, din întregul continut al dosarului, precum si al încheierii de sesizare rezultă că textul de lege criticat este cel al art. 3 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 24 martie 2003. Continutul acestuia este următorul:

Art. 3 alin. (2) teza întâi: “Proprietarii sau detinătorii temporari ai câinilor prevăzuti la art. 1 si la art. 2 alin. (1) au obligatia să înregistreze câinii la Asociatia Chinologică Română, afiliată la Federatia Chinologică Internatională [...].“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate textul de lege criticat contravine prevederilor art. 40 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 organizează cadrul legal de detinere a câinilor periculosi sau agresivi, supunând proprietarii sau detinătorii temporari ai acestora anumitor rigori, impuse de importanta relatiilor sociale ce ar putea fi periclitate prin nerespectarea obligatiilor stabilite prin ordonanta mentionată.

Înregistrarea câinilor periculosi sau agresivi la Asociatia Chinologică Română reprezintă o obligatie a proprietarilor sau detinătorilor temporari ai acestora, prevăzută de legiuitor în scopul realizării unei evidente a câinilor care, prin natura lor, ar putea reprezenta o amenintare la adresa sigurantei populatiei, a sănătătii si integritătii corporale a cetătenilor. Ratiunea instituirii unei asemenea obligatii o constituie apărarea unor interese de ordin general ce vizează asigurarea securitătii publice si protejarea vietii sociale, precum si prevenirea săvârsirii unor infractiuni.

Prin dobândirea calitătii de membri ai asociatiilor chinologice teritoriale care, la rândul lor, sunt membre ale Asociatiei Chinologice Române, proprietarii sau detinătorii temporari ai câinilor periculosi sau agresivi se bucură de protectia legii, fiind la adăpost de orice suspiciune legată de pericolul potential pe care l-ar putea reprezenta detinerea unor astfel de câini. În plus, proprietarii sau detinătorii temporari ai acestora îsi păstrează libertatea de a deveni si membri ai oricărei alte asociatii de profil, textul de lege criticat necontinând nici o restrictie în acest sens.

De aceea, nu se poate sustine că prevederile art. 3 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 contravin dispozitiilor constitutionale care garantează dreptul la liberă asociere.

De altfel, asa cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii Constitutionale, dreptul la asociere se poate exercita numai cu respectarea legii, si nu împotriva ei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, exceptie ridicată de Aurel Bocancea în Dosarul nr. 7.475/2005 al Judecătoriei Buzău.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 3 al anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură“, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii“ si “Colonia de baracamente Crivina“ din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Punctul 3 al anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2003 privind transmiterea fără plată a activelor “Depozit reactivi, combustibil si statie păcură“, “Aductiune de apă Grota Morii si instalatiile de captare apă potabilă Grota Morii“ si “Colonia de baracamente Crivina“ din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A. în domeniul public al orasului Anina si în administrarea Consiliului Local al Orasului Anina, judetul Caras-Severin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 2 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea activului

Adresa activului

Datele de

identificare

a activului

Persoana juridică

de la care

se transmite activul

Persoana juridică

la care

se transmite activul

“3.

Colonia de baracamente

Crivina si terenul aferent

Colonia Crivina

– valoarea = 4.167,24 lei  (RON)

– suprafata totală a terenului = 48.040 m2

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice

si Termice “Termoelectrica“–S.A.

Consiliul Local

al Orasului Anina“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 381.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune, demolării constructiilor, casării utilajelor si valorificării.

Art. 3. – După scoaterea din functiune, demolarea constructiilor si casarea utilajelor, Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor îsi va actualiza corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 382.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Cod de

clasificare

Amplasament

Persoana juridică

care administrează

imobilele

Caracteristicile bunurilor

care trec în domeniul privat

al statului

Valoarea

de inventar

– lei (RON) –

Numărul de

inventar atribuit

de Ministerul

Finantelor

Publice

8.29.06

Comuna Domnesti,

judetul Ilfov

Ministerul Finantelor

Publice – Agentia

Natională de Administrare

Fiscală – Autoritatea

Natională a Vămilor

Suprafata construită = suprafata desfăsurată = 7.965,2 m2, din care:

– pavilioane (A-W) = 7.620,20 m2

– barăci metalice = 345 m2

Drumuri betonate = 500 m2

Drumuri de pământ = 1.000 m2

Împrejmuire beton = 1.260 ml

Platforme beton = 2.000 m2

Platouri beton = 1.700 m2

Retea de alimentare cu apă = 1.220 ml

Retea electrică = 150 ml

Retea termoficare = 1.000 ml

Pompa Hebe = 1 bucată

Rezervor 25 m3 = 1 bucată

60.430.113

150345

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535 – 11+938“, din cadrul obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 – 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535 – 11+938“, din cadrul obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 – 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti“, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 1.832.448,43 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. – (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de expropriere, potrivit legii.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri.

Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 383.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

TABEL CU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRĂRII

“Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535 – 11+938“ 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Chitila, Buftea si Tărtăsesti – din judetele Ilfov si Dâmbovita“, din cadrul obiectivului de investitii “Sporire capacitate de circulatie pe DN 7 km 11+200 – km 30+800“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Chitila, Buftea si Tărtăsesti – din judetele Ilfov si Dâmbovita“, din cadrul obiectivului de investitii “Sporire capacitate de circulatie pe DN 7 km 11+200 – km 30+800“, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 12.781 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. – (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetele Ilfov si Dâmbovita si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de expropriere, potrivit legii.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 384.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ

situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Chitila, Buftea si Tărtăsesti – din judetele Ilfov si Dâmbovita“.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila a unei suprafete de 27 m2 din terenul aferent Palatului Administrativ din municipiul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă darea în folosintă gratuită Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila, pentru o perioadă de 10 ani, a unei suprafete de 27 m2 din terenul aferent Palatului Administrativ din municipiul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru amplasarea unei statii de monitorizare a calitătii aerului din aglomerarea urbană a municipiului Brăila.

Art. 2. – Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de 27 m2 care se dă în folosintă gratuită Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila

 

Locul unde este situată

suprafata de teren care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se transmite suprafata de teren

Persoana juridică

la care se transmite suprafata de teren

Caracteristicile

suprafetei de teren

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului Judetului Brăila, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Municipiul Brăila, Piata Independentei nr. 1, judetul Brăila

Statul român, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Brăila

Statul român, în folosinta gratuită a Agentiei pentru Protectia Mediului

Brăila

Terenul aferent Palatului Administrativ din municipiul Brăila

Suprafata = 27 m2

– cod 8.29.15 (partial)

– nr.M.F.P. 114.130 (partial)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 407.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au deja alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara–Traian Vuia“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, identificate potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia“ – S.A.

Art. 2. – Ministerul Apărării Nationale va folosi în continuare fără restrictii toate facilitătile si serviciile aeroportuare necesare aeronavelor militare si va fi scutit de la plata tarifelor de dirijare pe timpul decolării–aterizării, de iluminare, de stationare si de pasageri.

Art. 3. – Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 409.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia“ – S.A.

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

 

 

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Ghiroda, judetul Timis

 

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

 

 

Statul român, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

– imobil 752 (partial)

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.488

 

– suprafata construită = 10.518 m2

– suprafata desfă.urată = 10.776 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 2.378.378 m2

Localitatea Remetea Mare, judetul Timis

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul român, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

– imobil 5.100

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.542

– suprafata totală a terenului =

= 54.000 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Beius, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Beius, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 410.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Beius, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beius

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

 

 

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

 

 

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

 

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Municipiul Beius, judetul Bihor

Statul român, Ministerul Apărării

Nationale

 

Municipiul Beius, judetul Bihor,

Consiliul Local al Municipiului Beius

– imobil 5.017

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 106.640

– suprafata totală a terenului =

= 150.000 m2