MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 307         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 189 din 2 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

380. – Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 27 decembrie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

36. – Decizie privind eliberarea domnului Constantin Marin Stafie din functia de adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

37. – Decizie privind numirea domnului Ion Mavrodin în functia de adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

83. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea conditiilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului

 

228. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 189

din 2 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Timis în nume propriu si în reprezentarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală în Dosarul nr. 2.541/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde Directia Generală a Finantelor Publice Timis în nume propriu si în reprezentarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin consilier juridic, si Societatea Comercială “Eybl Textile“ – S.R.L., prin avocat.

Reprezentantul autorilor exceptiei solicită admiterea acesteia. Se sustine că art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 încalcă prevederile art. 21 si ale art. 129 din Constitutie, deoarece redactarea lor ambiguă permite judecătorilor să adauge la lege.

Totodată, arată că, prin posibilitatea acordată instantelor de judecată de a interpreta în mod subiectiv textul legal criticat, partea interesată este pusă în situatia de a nu putea cunoaste momentul de la care începe să curgă termenul de recurs atunci când a participat la dezbateri, dar nu a fost prezentă si la pronuntarea hotărârii primei instante.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Eybl Textile“ – S.R.L. sustine că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 este inadmisibilă, deoarece interpretarea acestora nu este o problemă de constitutionalitate, ci apartine competentei instantelor de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, considerând că aceasta vizează aspecte care tin de interpretarea si aplicarea legii, iar nu de constitutionalitatea textului de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 noiembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.541/2005, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Timis în nume propriu si în reprezentarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului declarat de autorii exceptiei împotriva sentintei prin care s-a dispus anularea unor acte administrativ-fiscale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 contravin dispozitiilor art. 21, art. 24 alin. (1), art. 61 alin. (1) si ale art. 129 din Constitutie. Astfel, consideră că “formularea ambiguă a acestui text de lege permite judecătorilor să «legifereze», respectiv să adauge la lege, prin stabilirea cazurilor, conditiilor si părtilor fată de care termenul de recurs curge de la pronuntare, respectiv de la comunicare“. Întrucât textul de lege criticat nu precizează în mod expres cazurile în care termenul legal de 15 zile de declarare a recursului curge de la pronuntare si cazurile în care termenul de declarare a recursului curge de la comunicare, instantele de judecată îl interpretează “ca fiind o dispozitie derogatorie de la prevederile art. 301 din Codul de procedură civilă si obligatorie pentru instantă“.

Dispozitiile legale criticate restrâng astfel dreptul la apărare al părtilor prezente la dezbateri, cărora nu li s-au comunicat hotărârea, precum si accesul liber la justitie, deoarece sunt obligate să promoveze o cale de atac fără să cunoască considerentele hotărârii pronuntate pentru a putea motiva recursul.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia este întemeiată. Se arată în motivarea acestei opinii că, întrucât textul de lege criticat nu precizează cazurile, conditiile si părtile fată de care termenul de recurs curge de la pronuntare, respectiv de la comunicare, încalcă prevederile art. 21 alin. (3) si pe cele ale art. 129 din Constitutie.

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt în deplină concordantă cu dispozitiile art. 21, 24 si 129 din Constitutie. În acest sens este mentionată Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul cuprins: “Hotărârea pronuntată în primă instantă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronuntare ori de la comunicare.“

Critica de neconstitutionalitate constă, în esentă, în sustinerea că redactarea imprecisă a textului legal criticat îi pune pe judecători în situatia să adauge la lege, prin stabilirea cazurilor, conditiilor si părtilor fată de care termenul de recurs în care poate fi atacată hotărârea primei instante curge de la pronuntare, respectiv de la comunicare, contravenind astfel prevederilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie, ale art. 24 alin. (1) din Constitutie referitor la garantarea dreptului la apărare, ale art. 61 alin. (1) din Constitutie referitor la rolul Parlamentului si celor ale art. 129 din Constitutie privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată. Potrivit art. 21 din Constitutie, “Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.“

Principiul accesului liber la justitie consacrat prin textul citat din Legea fundamentală implică, între altele, adoptarea de către legiuitor a unor reguli de procedură clare, în care să se prescrie cu precizie conditiile si termenele în care justitiabilii îsi pot exercita drepturile lor procesuale, inclusiv cele referitoare la căile de atac împotriva hotărârilor pronuntate de instantele de judecată.

În acest sens s-a pronuntat în mod constant si Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, de exemplu, în Cazul Rotaru împotriva României, 2000, a statuat că “o normă este «previzibilă» numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în asa fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie, poate apela la consultantă de specialitate – să îsi corecteze conduita“, iar în Cazul Sunday Times contra Regatului Unit, 1979, a decis că “[...] cetăteanul trebuie să dispună de informatii suficiente asupra normelor juridice aplicabile într-un caz dat si să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecintele care pot apărea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie să fie, în acelasi timp, accesibilă si previzibilă“.

În cauza de fată Curtea Constitutională constată că legiuitorul a prevăzut în textul de lege supus controlului că hotărârea pronuntată în primă instantă de către instanta de contencios administrativ poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronuntare ori de la comunicare, fără să precizeze în ce conditii si pentru care participant la proces termenul de recurs se raportează la unul dintre cele două momente procesuale.

Problema nu ar putea fi rezolvată prin aplicarea prevederilor Codului de procedură civilă, la care face trimitere art. 28 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, deoarece Codul de procedură civilă face distinctii clare, în sensul că termenul de recurs curge, pentru procuror, de la pronuntarea hotărârii, în afară de cazurile în care procurorul a participat la judecarea cauzei, când termenul curge de la comunicarea hotărârii, iar pentru părti, de la comunicarea hotărârii.

(Art. 301 si 284 din Codul de procedură civilă). Or, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, nu face nici o distinctie si, datorită redactării restrictive si neconditionate (“de la pronuntare ori de la comunicare“), nici nu lasă posibilitatea aplicării normelor de diferentiere prevăzute în art. 301 si 284 din Codul de procedură civilă.

În aceste conditii judecătorul este constrâns să stabilească el însusi, pe cale jurisprudentială în afara legii, adică substituindu-se legiuitorului, regulile necesare pentru a se pronunta asupra recursului cu judecarea căruia a fost învestit, încălcând astfel dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie privind separatia puterilor.

Pe de altă parte, părtile nu au un reper sigur al termenului în care pot să atace cu recurs hotărârea pronuntată de instanta de contencios administrativ în primă instantă, ceea ce face ca accesul lor la justitie pe calea exercitării căii de atac prevăzute de lege să fie incert si aleatoriu, adică limitat.

Astfel, datorită impreciziei sale, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 contravine si prevederilor art. 21 alin. (1) si ale art. 129 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Directia Generală a Finantelor Publice Timis în nume propriu si în reprezentarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală în Dosarul nr. 2.541/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia contencios administrativ si fiscal.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 27 decembrie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 27 decembrie 2005, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 489/2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 380.

 

Banca Europeană de Investitii

Prin curier

 

România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucuresti

România

 

În atentia domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice

 

Municipalitatea Bucuresti

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5,

Bucuresti

România

În atentia domnului Adriean Videanu, primar general

 

Luxemburg, 22 noiembrie 2005                        Ju/Ops/JS/nd               JU Nr. 2.383

 

Subiect: România – Proiectul de Infrastructură Urbană a Bucurestiului (Fi Nr. 20.882)

Contract de finantare încheiat între România, Banca Europeană de Investitii (Banca)

si Municipalitatea Bucuresti în data de 18/19 decembrie 2000

si amendat în data de 25 februarie 2003 (contractul de finantare)

 

Scrisoare de renuntare

Stimati domni,

Facem referire la contractul de finantare mentionat anterior, la scrisoarea ulterioară de renuntare din data de 1 decembrie 2004 si la recentele discutii dintre Municipalitatea Bucuresti si Bancă în care s-a indicat că proiectul nu va fi finalizat în conformitate cu termenul limită contractual (sfârsitul anului 2005), asa cum se precizează în descrierea tehnică, ci probabil către sfârsitul anului 2006.

Dacă nu sunt altfel definiti prin prezenta, termenii definiti vor avea aceeasi semnificatie ca cea atribuită lor în contractul de finantare.

În urma examinării justificării acestei întârzieri în finalizarea proiectului, în conformitate cu paragraful 6.02 din contractul de finantare, ne face plăcere să vă informăm că suntem de acord să renuntăm la data de finalizare agreată prin contract si să prelungim acest termen până la sfârsitul anului 2006.

Scrisoarea de renuntare nu va afecta nici un alt drept prezent sau viitor al Băncii care decurge din contractul de finantare.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră cu cele mentionate mai sus, vă rugăm să initializati, să contrasemnati si să mentionati data pe fiecare din cele patru exemplare originale în spatiul indicat mai jos, să le transmiteti Municipalitătii Bucuresti spre semnare si apoi să returnati Băncii, prin curier sau prin postă cu confirmare de primire, două exemplare originale purtând semnăturile autorizate.

 

Cu stimă,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

C. Murphy

G.D. Spota

 

Agreat si acceptat pentru si în numele României, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice

Data: 27 decembrie 2005

Nume: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Functia: ministrul finantelor publice

 

Agreat si acceptat pentru si în numele Municipalitătii Bucuresti

Data: 9 decembrie 2005

Nume: Adriean Videanu

Functia: primar general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Constantin Marin Stafie din functia de adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Marin Stafie se eliberează din functia de adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2006.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ion Mavrodin în functia de adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Mavrodin se numeste în functia de adjunct al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2006.

Nr. 37.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea conditiilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 22.282 din 27 martie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind respectarea conditiilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului nr. 1/2005 privind protectia animalelor pe durata transportului si a operatiilor legate de acesta, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 3 din 5 ianuarie 2005, p. 1.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 31 martie 2006.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind respectarea conditiilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului

 

Art. 1. – Toate vehiculele care vor transporta animale vii vor fi echipate cu un sistem de navigare. Vehiculele care sunt deja înmatriculate la data de 1 ianuarie 2007 trebuie să fie echipate cu acest sistem de navigare până la data de 1 ianuarie 2009. Vehiculele care vor fi aprobate începând cu data de 1 ianuarie 2007 vor fi echipate de la acea dată cu sistemul de navigare.

Art. 2. – Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor informa centrele de colectare asupra obligatiei de a se organiza si echipa astfel încât să respecte strict regulile de bunăstare a animalelor pe durata transportului, conform cerintelor comunitare.

Art. 3. – (1) Transportatorii si conducătorii vehiculelor sunt obligati să efectueze transportul numai conform unui jurnal de bord, care va cuprinde:

a) planificarea călătoriei;

b) locul de plecare;

c) locul de destinatie;

d) declaratia transportatorului;

e) dacă este cazul, raportul de anomalie care va mentiona deficiente sau abateri privitoare la starea animalelor, mijloacele de transport, practicile de transport, durata călătoriei, densitătile de încărcare, autorizatia transportatorului, certificatul de competentă a conducătorului vehiculului, evidentele călătoriei etc.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor informa transportatorii asupra modelului jurnalului de bord si modalitătii de întocmire, completare si păstrare a acestuia.

Art. 4. – Punctele de inspectie la frontieră trebuie:

1. să aibă la dispozitie personalul si echipamentul necesare pentru a putea efectua controale referitoare la bunăstarea animalelor pe durata transportului, în conformitate cu cerintele comunitare;

2. să dispună de posibilităti de cazare a animalelor si de facilităti pentru încărcarea si descărcarea animalelor, pentru a putea efectua corespunzător controalele necesare si pentru a caza loturi de animale atunci când este necesar.

Art. 5. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să stabilească nivelul si modul de aplicare a contraventiilor la regulile de bunăstare a animalelor pe durata transportului.

Art. 6. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va stabili:

a) modul în care se vor desfăsura controalele referitoare la respectarea regulilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului;

b) realizarea aranjamentelor necesare pentru ca schimbul de informatii privind notificarea de contraventii să se efectueze în conditii optime;

c) organizarea de cursuri de formare obligatorii pentru conducătorii vehiculelor care transportă animale. Absolvirea acestor cursuri trebuie atestată de un certificat de competentă;

d) întocmirea si eliberarea de autorizatii pentru transportatori si de autorizatii pentru transportatorii care efectuează călătorii de lungă durată;

e) întocmirea si eliberarea de certificate de aprobare pentru mijloacele de transport rutier;

f) întocmirea si eliberarea de certificate de aprobare pentru vasele care transportă animale vii;

g) întocmirea si eliberarea de autorizatii temporare pentru transportul, animalelor în situatiile în care, în urma controalelor, se constată că nu sunt respectate regulile de bunăstare a animalelor pe durata transportului;

h) punerea în practică, în domeniul protectiei animalelor, pe durata transportului, a regulilor si procedurilor de informare, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind asistenta mutuală între autoritatea veterinară centrală a României si autoritătile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană, în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniul veterinar si zootehnic, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 631/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului 89/608/CEE;

i) întocmirea de ghiduri de bună practică, care să contină îndrumări asupra modului de conformare cu regulile de bunăstare a animalelor pe durata transportului;

j) transmiterea la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, prin note de serviciu, a practicilor de transport si a specificatiilor tehnice referitoare la:

(i) mijloacele de transport rutier, feroviar, aerian si naval pentru animale vii;

(ii) densitătile de animale în mijloacele de transport;

(iii) standardele internationale privind containerele, tarcurile sau boxele pentru transportul rutier, feroviar, naval ori aerian al animalelor.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“

 

Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“,

în baza Referatului de aprobare nr. 78.821 din 31 martie 2006 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 3 aprilie 2006.

Nr. 228.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“

 

Art. 1. – (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar în anul 2006, aferent motorinei necesare efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a culturilor de porumb pentru boabe, floarea-soarelui, in ulei, rapită, plante de nutret, precum si a culturilor de soia, cartofi si legume de câmp care nu beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, solicitantii întocmesc cereri conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 si le depun la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul agricol în exploatare pe care se execută lucrări agricole mecanizate, conform tehnologiilor specifice.

(2) Cererile se verifică de reprezentantul sucursalei judetene a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si de seful centrului agricol comunal sau de seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură ori de agentul agricol si se aprobă de primar.

(3) Beneficiarii depun cererea aprobată la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fie personal, fie pe baza unei liste cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, prin seful centrului agricol comunal, seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură sau agentul agricol ori prin prestatorii de servicii împuterniciti de primării.

(4) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, analizează cererile aprobate de primari si eliberează adeverinte pentru cantitătile de motorină aprobate prin cerere, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).

(5) După primirea adeverintei, personal sau prin seful centrului agricol comunal/seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultură/agentul agricol, beneficiarii se prezintă la depozitele sau la statiile de distributie a motorinei din judet ori din judetele limitrofe apartinătoare agentilor economici producători, importatori si/sau distribuitori de motorină, denumiti în continuare furnizori, si achizitionează motorina în baza adeverintei în original, achitând un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar.

Art. 2. – (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achizitionării motorinei datorită distantelor mari până la depozitele sau statiile de distributie a acesteia pot solicita, în scris, primăriilor de pe raza de domiciliu ca ridicarea adeverintelor de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si achizitionarea cantitătilor de motorină ce li se cuvin să se facă de către agentii economici autorizati, care au ca obiect de activitate transportul si/sau depozitarea produselor petroliere, denumiti în continuare prestatori de servicii, pe baza împuternicirii întocmite de primărie în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4, a cererilor aprobate si a listelor cu beneficiarii alocatiei pentru motorină.

(2) În baza documentelor prezentate la alin. (1), directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, eliberează adeverinte prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.

(3) Prestatorii de servicii care au fost împuterniciti pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor achizitionează motorină de la furnizorii din judet sau din judetele limitrofe si au obligatia să o păstreze la dispozitia beneficiarilor ori să o predea acestora, în functie de solicitări.

Art. 3. – (1) Specialistii din centrele agricole comunale, serviciile comunitare pentru cadastru si agricultură si agentii agricoli au următoarele atributii:

a) verifică cererile solicitantilor împreună cu reprezentantul sucursalei judetene al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, urmărind corectitudinea datelor înscrise de acestia;

b) stabilesc necesarul de motorină, conform solicitărilor din cerere, în baza gamei de lucrări si a consumurilor specifice prevăzute în anexele nr. 5 si 6;

c) întocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar pentru motorină, conform optiunilor acestora;

d) depun la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, cererile pe baza listei întocmite, cu exceptia cazurilor în care beneficiarii le depun personal, si ridică adeverintele în numele beneficiarilor;

e) predau prestatorilor de servicii listele si cererile în baza împuternicirii aprobate de primarul comunei, cu exceptia cazurilor în care beneficiarii le depun personal;

f) eliberează beneficiarilor adeverinte pe care le centralizează într-un registru, conform anexei nr. 7;

g) verifică în teren situatia lucrărilor prevăzute în cererile de solicitare a motorinei;

h) verifică justificarea lucrărilor executate corespunzător cantitătilor de motorină aprobate si achizitionate anterior si semnează procesul-verbal de receptie;

i) întocmesc situatii privind cantitătile de motorină pentru fiecare beneficiar, conform anexei nr. 8.

(2) Primarii au următoarele atributii:

a) asigură înregistrarea cererilor;

b) aprobă si stampilează cererile;

c) aprobă si eliberează împuternicirile si listele beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină ca anexe la împuterniciri, după caz.

(3) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii:

a) eliberează beneficiarilor, conform optiunilor acestora, adeverinte pe care le centralizează, separat pe comune, într-un registru, conform anexei nr. 9, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii  sprijinului financiar, pentru eliberarea adeverintelor, precum si pentru înregistrarea si centralizarea acestora;

b) verifică modul de acordare si utilizare a motorinei pe baza proceselor-verbale de receptie a lucrărilor efectuate cu motorina achizitionată cu sprijin financiar;

c) transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Directiei buget-finante, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimată a fi utilizată în luna următoare si situatia justificativă a sumelor reprezentând utilizarea sprijinului financiar pentru motorina acordată la perioadă, conform anexelor nr. 10 si 11;

d) aprobă si achită fondurile reprezentând contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, în baza decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei nr. 12.

Art. 4. – Beneficiarilor care nu justifică prin lucrări cantitătile de motorină aprobate si aprovizionate anterior li se aplică sanctiunile prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului “Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare“.

Art. 5. – (1) Furnizorii, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, livrează beneficiarilor sau împuternicitilor, pe baza adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cantitătile de motorină necesare efectuării lucrărilor agricole mecanizate, la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2006, si au următoarele atributii:

a) dispun ca personalul din depozitele sau statiile de distributie a motorinei să efectueze livrarea numai după verificarea identitătii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise în adeverinte sau în împuterniciri;

b) tin evidenta beneficiarilor si a cantitătilor de motorină achizitionate si păstrează adeverintele în original, precum si împuternicirile;

c) întocmesc, decadal sau ori de câte ori este nevoie, situatia cantitătilor de motorină efectiv livrate pe bază de adeverinte si deconturi justificative, conform anexei nr. 12, pe care le transmit directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru decontare.

(2) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, virează în contul furnizorilor sumele aferente sprijinului financiar după primirea situatiilor prevăzute la alin. (1) lit. c).

Art. 6. – (1) Pe baza necesarului cantitătilor de motorină comunicate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare aferente.

(2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este însotită de situatia centralizatoare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

Art. 7. – Anexele nr. 1–13*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

la normele metodologice

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a