MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 308         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 aprilie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

385. – Hotărâre privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale

 

405. – Hotărâre privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2006–2007

 

413. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea prefecturilor si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

84. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Tarifelor de plată pentru manopera actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în baza contractului de concesionare

 

222. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole

 

227. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de îmbunătătiri funciare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se constituie Comitetul director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, denumit în continuare comitet director.

(2) Comitetul director functionează în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protectia consumatorului, prevăzut la pozitia VI din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

(3) Comitetul director este format din câte un reprezentant, la nivel de director, al ministerelor, autoritătilor, agentiilor si al altor institutii guvernamentale cu atributii în domeniul incluziunii sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Componenta nominală a comitetului director se stabileste prin decizie a primului-ministru, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Directiei politici, strategii, programe de incluziune socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei de către ministere, autorităti, agentii si alte institutii guvernamentale cu responsabilităti în domeniul incluziunii sociale.

(5) Propunerile privind nominalizarea reprezentantilor din cadrul ministerelor, autoritătilor, agentiilor, precum si din alte institutii guvernamentale cu atributii în domeniul incluziunii sociale trebuie să cuprindă un membru titular si un membru supleant.

Art. 2. – Comitetul director are următoarele atributii principale:

a) analizează prioritătile de actiune cu referire la domeniul de competentă;

b) armonizează obiectivele operationale si prioritătile de actiune cu documentele programatice privind integrarea europeană, în domeniul de competentă;

c) identifică indicatorii de monitorizare a prioritătilor de actiune si îi actualizează permanent;

d) colectează si analizează datele si informatiile în conformitate cu indicatorii de monitorizare stabiliti;

e) elaborează rapoarte de monitorizare sectoriale si le transmite, în vederea centralizării si redactării raportului final, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

f) analizează si propune recomandări de îmbunătătire a Raportului de monitorizare privind implementarea prioritătilor stabilite în Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale;

g) avizează si supune aprobării Guvernului României Raportul de monitorizare privind implementarea prioritătilor stabilite în Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale.

Art. 3. – Lucrările comitetului director sunt prezidate de secretarul de stat coordonator al activitătii de asistentă socială si politici pentru familie din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 4. – Secretariatul comitetului director este asigurat de Directia politici, strategii, programe de incluziune socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 5. – Comitetul director îsi desfăsoară activitatea pe baza unui regulament propriu de organizare si functionare, pe care îl aprobă în prima reuniune de lucru.

Art. 6. – Comitetul director va prezenta periodic informări asupra stadiului de realizare a prioritătilor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale secretarului de stat coordonator al activitătii de asistentă socială si politici pentru familie din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 385.

 

ANEXĂ

 

LISTA

institutiilor cu atributii în domeniul incluziunii sociale

 

MMSSF – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

MJ – Ministerul Justitiei

MAI – Ministerul Administratiei si Internelor

MEC – Ministerul Economiei si Comertului

MAPDR – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

MTCT – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

MEdC – Ministerul Educatiei si Cercetării

MS – Ministerul Sănătătii

MCTI – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

MMGA – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

MFP – Ministerul Finantelor Publice

ANOFM – Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

ANES – Agentia Natională pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati

ANA – Agentia Natională Antidrog

ANDZM – Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

ANPDC – Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

ANPH – Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

CJ – consiliul judetean

CL – consiliul local

IJP – inspectoratul judetean de politie

ISJ – inspectoratul scolar judetean

ANR – Agentia Natională pentru Romi

ANPF – Agentia Natională pentru Protectia Familiei

DGASPC – Directia Generală pentru Asistentă Socială si Protectia Copilului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2006–2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 54 si al art. 141 lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si pentru învătământul preuniversitar militar finantat de la bugetul de stat, precum si cifrele de scolarizare pentru învătământul superior de stat, pentru anul scolar/universitar 2006–2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Structura anului de învătământ preuniversitar si structura anului universitar vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 405.

 

ANEXĂ

 

CIFRELE DE SCOLARIZARE

pentru anul scolar/universitar 2006–2007 la toate gradele învătământului de stat

 

I. Învătământ prescolar

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite, total 645.000

din care în:

a) grădinite cu program normal 500.000

b) grădinite cu program prelungit si săptămânal 145.000

II. Învătământ primar

Numărul elevilor în clasele I–IV 1.000.000

III. Învătământ secundar

1. Învătământ gimnazial

Numărul elevilor în clasele V–VIII, total 1.000.000

din care:

a) învătământ de zi 985.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă 15.000

2. Învătământ liceal

a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ de zi 151.0001)

b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 5.0002)

c) numărul elevilor în clasa a XI-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 25.0003)

d) numărul elevilor în clasa a XII-a, învătământ de zi si/sau seral 70.0004)

3. Învătământ profesional

a) numărul elevilor în anul I la scolile de arte si meserii 97.000

b) numărul elevilor în anul de completare 95.000

4. Învătământ postliceal

Numărul elevilor în anul I, total 655

din care:

a) învătământ special 150

b) învătământ militar (Ministerul Administratiei si Internelor 505

si Ministerul Apărării Nationale)

IV. Învătământ de artă si sportiv

1. Numărul total de elevi în clasele si grupele cu program de muzică, arte plastice si coregrafie (exclusiv învătământul liceal) 21.500

2. Numărul total de elevi în scolile cu program sportiv (exclusiv învătământul liceal) 17.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă scolară 53.000

V. Învătământ special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru copii cu deficiente si în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare 2.500

2. Numărul elevilor cu deficiente si/sau boli cronice din scolile cu clasele I–VIII 23.0005)

3. Numărul elevilor din învătământul profesional pentru deficienti (anul I) 4.0005)

4. Numărul elevilor din licee speciale:

a) clasa a IX-a 250

b) clasa a XI-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 1006)

VI. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studii:

1. universitare de licentă (anul I) 61.9007)

2. de masterat 14.5007)

3. postuniversitare de specializare 5508)

4. universitare – rezidentiat 2.7009)

5. universitare de doctorat 1.4807)

VII. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, tări învecinate si diasporă

1. Învătământ preuniversitar

Numărul total de locuri 1.250

din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 950

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 300

2. Învătământ superior

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă (anul I), total 1.650

din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 1.350

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 300

2.2. Numărul locurilor pentru studii de masterat, total 5309)

din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 300

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 230

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat, total 70

din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 50

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 20

3. Numărul total de luni-bursă 500

din care:

a) stagii de specializare pentru cadre didactice 300

b) mobilităti studentesti/practică studenti 200

VIII. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru cetătenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internatională si unor oferte unilaterale ale statului român

1. Învătământ preuniversitar

Numărul total de locuri 125

din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 5

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 120

2. Învătământ superior

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă (anul I), total 264

din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 214

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 50

2.2. Numărul locurilor pentru studii de masterat, total 989)

din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 88

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 10

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat, total 109

din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 89

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 20

3. Numărul total de luni-bursă 1.700

din care:

a) stagii de specializare învătământ superior 700

b) stagii de specializare învătământ postuniversitar 1.000

 

1) Inclusiv învătământul liceal militar (Ministerul Apărării Nationale).

2) Clase de început organizate pentru absolventii învătământului gimnazial care nu au urmat o formă de învătământ liceal si care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 august 2006 inclusiv.

3) Clase de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale care doresc să-si continue studiile.

4) Clase de început organizate numai pentru absolventii anului de completare care doresc să-si continue studiile.

5) Inclusiv pentru învătământul organizat de Ministerul Justitiei.

6) Clase de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale speciale care doresc să-si continue studiile.

7) Inclusiv învătământul militar (Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii).

8) Pentru învătământul militar (Ministerul Apărării Nationale).

9) Inclusiv locurile pentru rezidentiat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea prefecturilor si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Pozitia nr. 23 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“23. IALOMITA – Str. Piata Revolutiei – Corpul A: subsol, parter si 4 etaje nr. 1, Slobozia – 100 de camere, inclusiv scara între parter si etajul 1

– suprafata construită = 689,32 m2

– suprafata desfăsurată = 4.054,52 m2

– Corpul B: de legătură, situat la parter

– 3 camere

– suprafata construită = 160,01 m2

– suprafata desfăsurată = 160,01 m2

– Total suprafată construită = 849,33 m2

– Total suprafată desfăsurată = 4.214,53 m2

– Total suprafată teren = 1.267,40 m2

– Nr. M.F.P. 111.739.“

Art. II. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 413.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Tarifelor de plată pentru manopera actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în baza contractului de concesionare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 22.343 din 28 martie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Tarifele de plată pentru manopera actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în baza contractului de concesionare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 140/2004 privind aprobarea tarifelor de plată pentru manopera actiunilor sanitare veterinare publice de interes national efectuate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractului de concesionare, pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 2 februarie 2005.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 5 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 31 martie 2006.

Nr. 84.

 

ANEXĂ *)

 

TARIFELE

de plată pentru manopera actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în baza contractului de concesionare

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale,

văzând Referatul de aprobare nr. 78.820/2006 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederilor prezentului ordin le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 30 martie 2006.

Nr. 222.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezentul regulament stabileste procedurile pentru acordarea autorizatiei de depozit spatiilor de depozitare pentru produse agricole, conditiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spatiile de  depozitare, procedurile referitoare la suspendarea autorizatiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficientelor sau la anularea acesteia.

Art. 2. – Autorizatiile de depozit se acordă la cererea operatorilor economici persoane juridice care detin în proprietate sau în administrare spatii de depozitare pentru produse agricole si care îndeplinesc conditiile pentru acordarea acestora prevăzute de prezentul regulament.

Art. 3. – Autorizatiile de depozit se acordă pentru fiecare unitate de depozitare, cu nominalizarea acesteia si cu indicarea tipurilor de spatii de depozitare si a capacitătilor.

Art. 4. – (1) Verificarea modului de îndeplinire a conditiilor legale pentru acordarea autorizatiei de depozit se face de către reprezentanti ai directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, împuterniciti prin decizie a directorului executiv.

(2) La desfăsurarea actiunilor prevăzute la alin. (1) participă în calitate de observator un reprezentant al asociatiilor de profil interesate. Lista reprezentantilor desemnati în acest sens se avizează de către Consiliul cereale si produse procesate si se transmite ulterior fiecărei directii pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acordare a autorizatiei de depozit

 

Art. 5. – (1) În vederea obtinerii autorizatiei de depozit, operatorii economici care detin în proprietate sau în administrare spatii de depozitare înaintează directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe a căror rază administrativteritorială sunt amplasate spatiile în cauză cererea-tip pentru acordarea autorizatiei de depozit, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea-tip pentru acordarea autorizatiei de depozit este însotită de Fisa tehnică a unitătii de depozitare, care cuprinde conditiile minime necesare pentru autorizare, completată de solicitant pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. – Cererea-tip însotită de Fisa tehnică a unitătii de depozitare se înregistrează în Registrul de evidentă a cererilor pentru acordarea autorizatiilor de depozit, care se deschide la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. – Reprezentantii împuterniciti ai directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică la fata locului, la unitătile de depozitare pentru care s-a solicitat acordarea autorizatiei de depozit, realitatea datelor înscrise în Fisa tehnică completată de solicitant.

Art. 8. – (1) Rezultatul verificărilor se înscrie în raportul de evaluare de către reprezentantul împuternicit al directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Raportul de evaluare se întocmeste în două exemplare, se semnează de către reprezentantul împuternicit al directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de către reprezentantul împuternicit al operatorului economic; un exemplar rămâne operatorului economic si unul se depune la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 48 de ore de la data încheierii acestuia.

(3) Concluziile reprezentantului împuternicit al directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, privind îndeplinirea sau neîndeplinirea conditiilor pentru acordarea autorizatiei de depozit se mentionează distinct în raportul de evaluare, care constituie actul în baza căruia se poate acorda autorizatia de depozit.

(4) Reprezentantii împuterniciti ai directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, răspund pentru corectitudinea verificării pe teren a exactitătii datelor înscrise în Fisa tehnică completată de solicitant.

(5) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite toate conditiile aplicabile fiecărei unităti de depozitare, necesare acordării autorizatiei de depozit, aceasta se mentionează detaliat în raportul de evaluare la rubrica “Mentiuni speciale“, cu precizarea de comun acord cu operatorul economic a termenelor de remediere, si constituie motivatia neacordării autorizatiei de depozit. După remedierea deficientelor constatate, operatorul economic poate înainta o nouă solicitare de acordare a autorizatiei de depozit.

Art. 9. – (1) În baza raportului de evaluare prevăzut la art. 8, directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe a cărei rază administrativ-teritorială se află unitatea de depozitare eliberează autorizatia de depozit.

(2) Autorizatiile de depozit se înregistrează la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în Registrul de evidentă a autorizatiilor de depozit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 10. – (1) Formularele autorizatiilor de depozit se asigură, la nivel national, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin procedura cumpărării directe, în conditiile prevederilor art. 8 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare, si se distribuie directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii împuterniciti ai acestora.

(2) Necesarul de formulare tipizate ale autorizatiilor de depozit pentru fiecare judet se stabileste în baza centralizării datelor din Registrul de evidentă a cererilor pentru acordarea autorizatiilor de depozit, deschis la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Fondurile necesare tipăririi formularelor tipizate ale autorizatiilor de depozit se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(4) În vederea aplicării dispozitiilor alin. (2) si a monitorizării modului de acordare a autorizatiilor de depozit, la fiecare directie pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, se asigură în mod obligatoriu utilizarea în format electronic a Registrului de evidentă a cererilor pentru acordarea autorizatiilor de depozit si a Registrului de evidentă a autorizatiilor de depozit, precum si transmiterea săptămânală la Directia generală elaborare strategii, politici sectoriale si de piată din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a situatiilor operative necesare.

 

CAPITOLUL III

Proceduri referitoare la suspendarea autorizatiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficientelor sau la anularea acesteia

 

Art. 11. – (1) Reprezentantii împuterniciti ai directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică anual la unitătile de depozitare care detin autorizatii de depozit modul de respectare a conditiilor care au dus la acordarea acestora.

(2) Nerespectarea conditiilor care au stat la baza acordării autorizatiei de depozit se sanctionează conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale.

(3) Autorizatia de depozit se anulează si în cazul schimbării profilului de activitate al unitătii de depozitare, precum si la schimbarea operatorului economic care detine în proprietate sau în administrare unitatea în cauză.

Autorizatiile anulate se returnează emitentului, care va opera mentiunea corespunzătoare în Registrul de evidentă a autorizatiilor de depozit.

Art. 12. – Anexele nr. 1–5*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXE

la regulament

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de îmbunătătiri funciare

 

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,

văzând Referatul de aprobare al Directiei consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor nr. 103.631 din 22 martie 2006 privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de îmbunătătiri funciare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de îmbunătătiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 31 martie 2006.

Nr. 227.

 

ANEXĂ

 

AMPLASAREA SI DIMENSIUNILE

zonelor de protectie adiacente infrastructurii de îmbunătătiri funciare

 

1. Zona de protectie la prize de apă, evacuări de apă, lucrări în albie si altele asemenea:

– metri –

– Lătimea zonei de protectie 10

2. Zona de protectie la canale

2.1. Canale de irigatii

– Lătimea zonei de protectie:

– canal de distributie 2,0

– canal de aductiune 2,5

– canal de transport 3,0

2.2. Canale de desecare:

– canale secundare si de ultim ordin 2,0

– canale principale 2,0

– canale colectoare 2,5

3. Zona de protectie la statii de pompare:

– Lătimea zonei de protectie:

a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire) 1,0

b) neîmprejmuite (măsurată de la limita constructiei) 4,0

4. Zona de protectie de-a lungul digurilor

– Înăltimea medie a digului 0,5– 2,6–2,5 5 >5

– Lătimea zonei de protectie:

– spre cursul de apă 5,0 10,0 15,0

– spre incintă 3,0 4,0 4,0

5. Zona de protectie la baraje

– Înăltimea barajului <10 >10

– Lătimea zonei de protectie:

– baraj 5,0 15,0

– lucrări anexe la baraje 5,0 5,0

– constructii si instalatii:

a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire) 1

b) neîmprejmuite (măsurată de la limita constructiei) 3

6. Zona de protectie în jurul lacurilor de acumulare

– Lătimea zonei de protectie 5,0

7. Zona de protectie la perdelele forestiere de protectie a terenurilor agricole si la plantatiile antierozionale

– Lătimea zonei de protectie:

a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire) 1

b) neîmprejmuite (măsurată de la ultimul rând al perdelei/plantatiei) 3

8. Zona de protectie la constructiile pentru întretinere si exploatare

– Lătimea zonei de protectie:

a) împrejmuite (măsurată de la împrejmuire) 1,0

b) neîmprejmuite (măsurată de la limita constructiei) 3,0

 

NOTĂ:

1. Zonele de protectie se măsoară astfel:

a) la lacurile de acumulare, de la nivelul maxim de retentie;

b) la celelalte lucrări, de la limita zonei de constructie sau a împrejmuirii.

2. În lătimea zonelor de protectie nu se includ drumurile de exploatare.

3. În cazul în care de la piciorul taluzului digului spre apă distanta până la mal este mai mică decât zona de protectie, pentru lătimea zonei de protectie se ia distanta de la dig la mal.

4. Înăltimea si adâncimea medie se determină pe tronsoane caracteristice.