MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 311         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 aprilie 2006

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 224 din 7 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 227 din 7 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

218. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

233. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind actualizarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală – LT–2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 224

din 7 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Claudia Margareta Nită – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Viorica Cărpineanu si Rudolf Calo în Dosarul nr. 4.241/2005 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 7 februarie 2006, iar în urma deliberării Curtea a dispus amânarea pronuntării prin încheierile din 14, 21, 28 februarie 2006 si, respectiv, 7 martie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 4.241/2005, Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor “art. 102 alin. (2) lit. d) raportat la lit. b) si la art. 51 si art. 80 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România“. Exceptia a fost ridicată de Viorica Cărpineanu si Rudolf Calo în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect actiunea în contencios administrativ privind anularea unei dispozitii de părăsire a teritoriului României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin că dispozitiile “art. 102 alin. (2) lit. d) raportat la lit. b) si la art. 51 si art. 80 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002“ contravin “art. 26 din Constitutie, raportat si la art. 48“ din aceasta.

În esentă, se arată că dispozitiile de lege criticate încalcă dreptul la viată familială si privată al persoanei căsătorite cu un cetătean român, asupra căreia s-a dispus părăsirea teritoriului României. Chiar dacă pentru această situatie art. 102 alin. (2) lit. d) din ordonantă prevede reducerea la jumătate a limitelor de timp pentru care se aplică interdictia de intrare în România, autorii exceptiei consideră că această măsură ar trebui înlăturată în totalitate si înlocuită eventual cu amendă sau sanctiune contraventională.

Totodată, se mai arată că prin aplicarea dispozitiilor de lege criticate, continute de o “simplă ordonantă de Guvern“, nu se pot nesocoti “valori fundamentale în sistemul nostru de drept“, cum sunt familia si viata privată. În sensul acestei sustineri nu este indicat vreun text constitutional care ar fi încălcat.

Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Dispozitiile de lege criticate, fără a nega valoarea principiului fundamental privind viata de familie, izvorât din art. 26 alin. (1) din Constitutie, si fără a face abstractie de obligatiile asumate prin documentele internationale la care România este parte, nu fac altceva decât să reglementeze măsuri de interdictie dispuse de autoritătile competente, ca urmare a nerespectării normelor legale privind regimul străinilor în România. Mai mult, interdictiile aplicate se reduc la jumătate în cazul străinului căsătorit cu un cetătean român.

În spetă însă autoarea exceptiei s-a căsătorit cu cetăteanul român Rudolf Calo după ce sederea ei pe teritoriul României a devenit ilegală.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51, ale art. 80 alin. (1) lit. a) si ale art. 102 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 este neîntemeiată. În esentă, se arată că nerespectarea de către străini a obligatiilor fată de statul român poate atrage fie anularea, fie revocarea dreptului de sedere în România sau chiar îndepărtarea acestora de pe teritoriul tării si interzicerea de a intra în România, astfel că nu se poate sustine în mod temeinic încălcarea drepturilor referitoare la ocrotirea vietii de familie, consacrate de art. 26 si 48 din Constitutie. Mai mult, dispozitiile art. 102 alin. (2) din ordonantă prevăd pentru străinii căsătoriti cu cetăteni români reducerea la jumătate a limitelor interdictiilor de intrare în România, tocmai în considerarea întregirii familiei si a respectării principiului fundamental privind ocrotirea vietii de familie.

În ceea ce priveste sustinerile autorilor exceptiei referitoare la posibilitatea înlocuirii interdictiilor prevăzute de textul de lege criticat cu alte sanctiuni, se mentionează că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, aceasta nu poate modifica sau completa dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 80 alin. (1) lit. a) si ale art. 102 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu contravin sub nici un aspect prevederilor art. 26 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată.

După cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, respectarea si ocrotirea vietii intime, familiale si private nu se asigură în detrimentul altor cetăteni sau al autoritătilor, iar dreptul la respectarea vietii private poate fi exercitat numai atunci când el corespunde cerintelor moralei si ordinii publice si nu aduce atingere drepturilor altora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, după cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile “art. 102 alin. (2) lit. d) raportat la lit. b) si la art. 51 si art. 80 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România“. Din motivarea autorilor exceptiei rezultă că în realitate acestia au în vedere numai dispozitiile art. 102 alin. (2) lit. d) din ordonantă, analizate însă prin coroborare cu prevederile art. 51, art. 80 alin. (1) lit. a) si ale art. 102 alin. (1) lit. b) din aceasta. Prin urmare, Curtea se va pronunta asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, modificate prin prevederile art. I pct. 50 din Legea nr. 482/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 27 noiembrie 2004, având următorul continut:

“(2) Limitele interdictiilor prevăzute la alin. (1) se reduc la jumătate pentru străinii care: [...] d) sunt căsătoriti cu cetăteni români ori sunt părinti ai unor minori, cetăteni români.“

Dispozitiile la care textul enuntat face trimitere si la care se raportează critica autorilor exceptiei sunt cele ale art. 102 alin. (1) lit. b), care au următoarea redactare:

“Împotriva străinilor care au intrat legal în România, dar a căror sedere a devenit ilegală, durata interdictiei de intrare în România va fi după cum urmează: [...] b) 2 ani – în cazul unei sederi ilegale de la 1an la 2 ani.“

De asemenea, autorii exceptiei se raportează în motivarea exceptiei si la prevederile art. 51 din ordonantă, referitoare la procedura necesară solicitării prelungirii dreptului de sedere temporară, precum si la cele ale art. 80 alin. (1) lit. a), care dispun următoarele: “Dispozitia de părăsire a teritoriului României constituie decizia Autoritătii pentru străini sau a formatiunilor sale teritoriale, care obligă un străin să părăsească teritoriul României într-un termen stabilit, după cum urmează: a) străinul căruia i s-a anulat sau revocat viza, precum si cel a cărui sedere a devenit ilegală, în termen de maximum 10 zile.“

În motivarea exceptiei se invocă încălcarea dispozitiilor “art. 26 alin. (1) din Constitutie, raportat la art. 48“ din aceasta, ambele texte privind dreptul persoanei la respectarea si ocrotirea de către autoritătile publice a vietii intime, familiale si private.

Examinând textul de lege criticat, raportat la prevederile constitutionale pretins a fi încălcate, Curtea Constitutională constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Statul, prin autoritătile sale, ocroteste dreptul la viata intimă, familială si privată, însă în conditiile în care persoana fizică, în exercitarea dreptului de a dispune de ea însăsi, consfintit de art. 26 alin. (2) din Constitutie, nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Totodată, statul trebuie să asigure ordinea publică, în special prin exercitarea unui drept de control asupra intrării si stabilirii străinilor pe teritoriul său. În situatia în care un străin nu se supune reglementărilor în materie, respectiv celor privind dreptul de intrare, sedere sau iesire pe teritoriul sau de pe teritoriul României, acesta urmează să suporte măsurile legale instituite în scopul protejării sigurantei si ordinii publice, adoptate în cadrul politicii de control al migratiei si în conformitate cu obligatiile asumate de România prin documentele internationale la care este parte. Pentru cazuri speciale, cum ar fi cel de fată, în care străinului căsătorit cu un cetătean român i-a expirat dreptul legal de sedere pe teritoriul României, dispozitiile de lege criticate prevăd reducerea la jumătate a perioadei pentru care se dispune interdictia intrării în tară, ceea ce reprezintă tocmai expresia preocupării legiuitorului pentru respectarea dreptului la viată intimă, familială si privată, potrivit prevederilor art. 26 si 48 din Constitutie.

În sfârsit, Curtea constată că întreaga motivare formulată de autorii exceptiei priveste în realitate aspectele de fapt specifice spetei si expuse în fata instantei de judecată, fără ca acestea să se constituie într-o adevărată critică de neconstitutionalitate si cu privire la care, potrivit competentei sale, Curtea Constitutională nu se poate pronunta.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Viorica Cărpineanu si Rudolf Calo în Dosarul nr. 4.241/2005 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 227

din 7 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Ahmad Samer, Mohana Somia, Ahmad Durid, Ahmad Sara, Ahmad Rita, Chen Chongsheng, Ye Lifeng, He Tiaohong, Farfour Ali si Zhou Tianfeng în dosarele nr. 6.492/RF/2005, nr. 2.904/RF/2005, nr. 6.056/RF/2005, nr. 5.667/RF/2005 si nr. 7.119/RF/2005 ale Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal, cauze înregistrate la Curtea Constitutională sub nr. 941D/2005, nr. 943D/2005, nr. 944D/2005, nr. 1.020D/2005 si nr. 1.022D/2005.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 28 februarie 2006, când Curtea a dispus conexarea dosarelor nr. 943D/2005, nr. 944D/2005, nr. 1.020D/2005 si nr. 1.022D/2005 la Dosarul nr. 941D/2005, care a fost primul înregistrat, si amânarea pronuntării pentru data de 7 martie 2006, pentru motivele arătate în încheierea de la acea dată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 10 noiembrie 2005, 17 noiembrie 2005 si 8 decembrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 6.492/RF/2005, nr. 2.904/RF/2005, nr. 6.056/RF/2005, nr. 5.667/RF/2005 si nr. 7.119/RF/2005, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1), art. 5 lit. b) si art. 5 alin. (1) pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România. Exceptiile au fost ridicate de Ahmad Samer, Mohana Somia, Ahmad Durid, Ahmad Sara, Ahmad Rita, Chen Chongsheng, Ye Lifeng, He Tiaohong, Farfour Ali si Zhou Tianfeng în cauze civile având ca obiect solutionarea recursurilor introduse împotriva unor sentinte prin care le-au fost respinse plângerile formulate împotriva hotărârilor Oficiului National pentru Refugiati de respingere a cererilor de acordare a statutului de refugiat.

În motivările exceptiilor de neconstitutionalitate având un continut similar se sustine că textele de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 22 alin. (2), celor ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului. Se consideră că acestea nu îndeplinesc criteriul de calitate prevăzut de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nefiind suficient de accesibile si precise încât să înlăture orice risc de arbitrariu. Se arată că lipsa de claritate a textelor de lege criticate generează confuzii între principiile si regulile de solutionare a cererii de recunoastere a statutului de refugiat si cele specifice cererii de acordare a protectiei umanitare conditionate. De asemenea, se sustine că lipsa de claritate a dispozitiilor de lege criticate permite interpretări eronate cu privire la natura si continutul pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante, astfel cum au fost definite în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptiile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 este neîntemeiată. Mentionează, în motivarea acestei opinii, jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 sunt constitutionale. Invocă, în acest sens, cele retinute de Curtea Constitutională în considerentele deciziilor nr. 151/2003 si nr. 478/2005 prin care a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Fată de obiectul exceptiei de neconstitutionalitate mentionat în încheierile de sesizare, Curtea constată că, în urma republicării Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în realitate, prevederile art. 5 pct. 2 care au următorul continut:

– Art. 5 pct. 2: “Protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în tara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale, constând în: (...)

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;“.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si celor ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la interzicerea torturii si a pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante, precum si jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului în materie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai format, în repetate rânduri, obiect al controlului de constitutionalitate, cu o motivare similară si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale ca si în cauza de fată. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 21 din 12 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 7 februarie 2006, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată. Solutia pronuntată prin decizia mentionată, precum si considerentele care au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să modifice jurisprudenta Curtii. Astfel, în jurisprudenta sa constantă, Curtea Constitutională a statuat că legiuitorul a reglementat, ca formă de protectie pentru străinul care nu îndeplineste conditiile acordării statutului de refugiat, posibilitatea acordării protectiei umanitare conditionate, acest beneficiu acordat de statul român fiind în deplină concordantă si cu reglementările internationale referitoare la statutul si regimul refugiatilor.

În ceea ce priveste sustinerea autorilor exceptiei în sensul că textul de lege criticat este insuficient de clar si de precis, Curtea a retinut că aprecierea continutului si a întelesului termenilor dintr-un text de lege nu intră în competenta instantei de contencios constitutional, ci în competenta instantelor de drept comun sesizate cu judecarea contestatiilor.

De altfel, referitor la respectarea criteriului calitătii legii în cadrul procesului de legiferare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că previzibilitatea consecintelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi aceasta, ea ar da nastere la o rigiditate excesivă a reglementării (cauza Reckvényi contra Ungariei, 1999).

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Ahmad Samer, Mohana Somia, Ahmad Durid, Ahmad Sara, Ahmad Rita, Chen Chongsheng, Ye Lifeng, He Tiaohong, Farfour Ali si Zhou Tianfeng în dosarele nr. 6.492/RF/2005, nr. 2.904/RF/2005, nr. 6.056/RF/2005, nr. 5.667/RF/2005 si nr. 7.119/RF/2005 ale Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006,

în baza Referatului de aprobare nr. 89.163 din 28 martie 2006 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Conditiile de acordare a sprijinului direct pentru culturile de sfeclă de zahăr, soia din soiuri nemodificate genetic, plante textile, orez si orzoaică de primăvară

 

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006.

Art. 2. – (1) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli care înfiintează culturile prevăzute la nr. crt. 1–4 si 9 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, începând de la o suprafată minimă de 0,1 ha, în baza cererii-tip al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1a) si 1b).

(2) Cererea va fi însotită de copii ale documentelor care fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, după caz.

(3) Documentele care fac dovada plătii arendei/redeventei sau a altor obligatii contractuale legate de folosinta terenului sunt: copie de pe borderoul de plată a arendei, adeverintă de la Agentia Domeniilor Statului sau alte documente doveditoare, după caz.

(4) Producătorii agricoli care cultivă sfeclă de zahăr au obligatia să prezinte si o copie a contractului de valorificare a productiei cu fabrica de zahăr.

(5) Producătorii agricoli care cultivă cânepă pentru fibră si/sau sământă au obligatia să prezinte si o copie a autorizatiei de cultivare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(6) Producătorii agricoli care cultivă orzoaică de primăvară au obligatia să prezinte si o copie a contractului de valorificare a productiei.

(7) Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pe suprafata cultivată este 15 mai 2006 inclusiv.

Art. 3. – (1) Termenul de valabilitate a bonurilor valorice este 30 august 2006 inclusiv.

(2) Sucursalele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare Agentie, primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 30 septembrie 2006 inclusiv, după care vor solicita Agentiei, până la data de 20 octombrie 2006 inclusiv, ultima transă de plăti aferentă bonurilor valorice, iar Agentia virează sumele cuvenite furnizorilor până la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv.

Art. 4. – (1) La întocmirea proceselor-verbale de receptie si restituire prevăzute în anexa nr. 9 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, beneficiarii sprijinului prezintă o copie a facturii de cumpărare a semintei certificate/aviz de expeditie a semintei certificate, după caz, însotită de o copie a Certificatului de calitate al furnizorului/Buletinului de analiză oficială, după caz, conform regulilor si normelor în vigoare, si o copie a politei de asigurare a culturilor. Procesele-verbale de receptie si restituire se întocmesc până la data de 30 iunie 2006 inclusiv.

(2) La receptionarea suprafetelor cultivate cu sfeclă de zahăr participă si reprezentantul fabricii de zahăr contractante.

Art. 5. – Sprijinul direct etapa a doua, plata în lei, pentru soia din soiuri nemodificate genetic, plante textile si orez se acordă în baza Centralizatorului justificativ al sumelor acordate ca sprijin direct sub formă de bonuri valorice în prima etapă si plata în lei, etapa a doua, prevăzut în anexa nr. 10 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

Art. 6. – Sprijinul direct etapa a doua, plata în lei, la cultura de sfeclă de zahăr se acordă pe măsura valorificării productiei de sfeclă de zahăr la fabrica de zahăr, pe baza documentelor de receptie a sfeclei de zahăr si a proceselorverbale de receptie a culturii, după cum urmează:

a) pentru productii medii cuprinse între 20 si 24 tone/ha se acordă 250 lei/ha;

b) pentru productii medii de peste 24 până la 35 tone/ha se acordă 750 lei/ha;

c) pentru productii medii de peste 35 tone/ha se acordă 1.250 lei/ha.

 

CAPITOLUL II

Conditiile de acordare a sprijinului direct pentru culturile de plante medicinale si aromatice

 

Art. 7. – (1) Sprijinul direct prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 se acordă pentru suprafetele cultivate cu plante medicinale si aromatice din soiurile prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România si/sau în Catalogul unui stat membru al Uniunii Europene si/sau Lista 3 “Plante ce urmează a fi notificate dacă sunt supuse notificării“, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii nr. 244/401/2005.

(2) Cererea-tip al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1a) si 1b) este însotită de declaratia pe propria răspundere de înfiintare si/sau exploatare a suprafetei pentru care solicită sprijin direct, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, o copie a contractului de valorificare a productiei/dovadă că o folosesc în unităti proprii de procesare, după caz, precum si de copii ale documentelor care fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, după caz.

(3) Documentele care fac dovada plătii arendei/redeventei sau a altor obligatii contractuale legate de folosinta terenului sunt: copie de pe borderoul de plată a arendei/adeverintă de la Agentia Domeniilor Statului sau alte documente doveditoare, după caz.

(4) Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pentru suprafata cultivată este 15 mai 2006 inclusiv.

Art. 8. – Sprijinul direct pe unitatea de suprafată se acordă producătorilor agricoli de plante medicinale si aromatice care înfiintează si/sau exploatează o suprafată minimă de 0,1 ha inclusiv.

Art. 9. – (1) Termenul de valabilitate a bonurilor valorice este 30 august 2006 inclusiv.

(2) Sucursalele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ale Agentiei primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 30 septembrie 2006 inclusiv, după care vor solicita Agentiei, până la data de 20 octombrie 2006 inclusiv, ultima transă de plăti aferentă bonurilor valorice, iar Agentia virează sumele cuvenite furnizorilor până la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv.

Art. 10. – (1) Procesele-verbale de receptie/restituire se încheie la data de 30 iunie 2006 inclusiv.

(2) La receptionarea culturilor, beneficiarii sprijinului prezintă o copie a facturii de cumpărare a semintei certificate/aviz de expeditie a semintei certificate, după caz, însotită de copie a Certificatului de calitate al furnizorului/ Buletinului de analiză oficială, după caz, conform regulilor si normelor în vigoare, si o copie a politei de asigurare a culturilor.

Art. 11. – Sprijinul direct etapa a doua, plata în lei, se acordă în baza Centralizatorului justificativ al sumelor acordate ca sprijin financiar sub formă de bonuri valorice în prima etapă si plata în lei, etapa a doua, prevăzut în anexa nr. 10 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

 

CAPITOLUL III

Conditiile de acordare a sprijinului direct pentru cultura de hamei

 

Art. 12. – Pentru sustinerea culturii în anul 2006 se acordă un sprijin direct, conform celui prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, în două etape, astfel:

a) pentru plantatiile de hamei pe rod se acordă un sprijin în valoare de 1.760 lei/ha, din care în prima etapă bonuri valorice în sumă de 880 lei/ha, iar în a doua etapă sprijinul direct este în valoare de 880 lei/ha;

b) pentru plantatiile tinere de hamei se acordă sprijin în valoare de 1.440 lei/ha, din care în prima etapă bonuri valorice în sumă de 720 lei/ha, iar în a doua etapă sprijinul direct este în valoare de 720 lei/ha.

Art. 13. – (1) Sprijinul direct prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 se acordă pentru suprafetele cultivate cu hamei din soiurile prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România si/sau din Catalogul Comunitătii Europene.

(2) Cererea de solicitare a sprijinului direct pentru hamei, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 a) si 1 b), este însotită de declaratia pe propria răspundere de cultivare a suprafetei de hamei pentru care solicită sprijinul, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, precum si de copii ale documentelor care fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, după caz.

(3) Documentele care fac dovada plătii arendei/redeventei sau a altor obligatii contractuale legate de folosinta terenului sunt: copie de pe borderoul de plată a arendei/adeverintă de la Agentia Domeniilor Statului sau alte documente doveditoare, după caz.

(4) Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pentru suprafata cultivată este 15 mai 2006 inclusiv.

(5) Bonurile valorice sunt valabile până la data de 30 august 2006 inclusiv.

Art. 14. – (1) Procesele-verbale de receptie/restituire se încheie la data de 30 iunie 2006 inclusiv.

(2) La receptionarea culturilor, beneficiarii sprijinului prezintă o copie a politei de asigurare, iar pentru culturile pe rod, si o copie a contractului de valorificare a productiei.

Art. 15. – Sucursalele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ale Agentiei primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 30 septembrie 2006 inclusiv, după care vor solicita Agentiei, până la data de 20 octombrie 2006 inclusiv, ultima transă de plăti aferentă bonurilor valorice, iar Agentia virează sumele cuvenite furnizorilor până la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv.

Art. 16. – Sprijinul direct etapa a doua, plata în lei, se acordă în baza Centralizatorului justificativ al sumelor acordate ca sprijin financiar sub formă de bonuri valorice în prima etapă si plata în lei, etapa a doua, prevăzut în anexa nr. 10 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

 

CAPITOLUL IV

Conditiile de acordare a sprijinului direct pentru culturile de legume de câmp si cartofi timpurii, legume de solarii, de sere reci si plantatii de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni

 

Art. 17. – (1) Sprijinul direct se acordă în baza cererii-tip, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 3a) si 3b), însotită de copii de pe documentele care fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, după caz.

(2) Documentele care fac dovada plătii arendei/redeventei sau a altor obligatii contractuale legate de folosinta terenului sunt: copie de pe borderoul de plată a arendei/adeverintă de la Agentia Domeniilor Statului sau alte documente doveditoare, după caz.

(3) Persoanele fizice autorizate, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), depun si o copie a documentului de înregistrare la registrul comertului.

(4) Sprijinul direct pentru persoane fizice membri ai asociatiilor profesionale sau ai grupurilor de producători se acordă pe baza cererii depuse de presedintii acestora sau de împuternicitii lor pe bază de mandat, care va fi însotită de:

a) o copie a actului constitutiv al grupului de producători înregistrat la registrul comertului;

b) o copie a hotărârii adunării generale prin care s-a hotărât acordarea sprijinului prin grupul de producători sau asociatia profesională;

c) lista membrilor în care se specifică suprafata cultivată de fiecare membru, cu numărul de înregistrare din registrul agricol, datele de identificare si semnătura.

Art. 18. – Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pentru suprafetele cultivate cu legume de câmp si cartofi timpurii, legume de solarii si sere reci, precum si pentru plantatiile de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni este 15 mai 2006 inclusiv.

Art. 19. – (1) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuti la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, astfel:

a) prin acordarea de bonuri valorice o singură dată, pentru suprafetele de plantatii de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, începând de la 0,1 ha inclusiv;

b) pentru suprafetele de legume de câmp si cartofi din soiurile timpurii sau suprafetele înfiintate cu tuberculi preîncoltiti din alte soiuri, recoltate până la data de 15 iulie inclusiv, denumiti în continuare cartofi timpurii, sprijinul direct se acordă începând cu 0,1 ha inclusiv;

c) pentru suprafetele cultivate cu legume de solarii si sere reci, sprijinul se acordă începând de la 0,03 ha inclusiv.

(2) Bonurile valorice pentru membrii asociatiilor profesionale sau ai grupurilor de producători legal constituite se ridică de presedinte sau de împuternicitul acestuia, cu aprobarea adunării generale.

(3) Bonurile valorice acordate sunt valabile până la data de 30 august 2006 inclusiv.

Art. 20. – Termenul limită pentru receptionarea culturilor prevăzute la nr. crt. 7 si 8 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 este data de 30 iunie 2006 inclusiv. La receptie beneficiarii sprijinului direct prezintă o copie a facturii de cumpărare a semintei certificate/aviz de expeditie a semintei certificate, după caz, însotită de o copie a Certificatului de calitate al furnizorului/Buletinului de analiză oficială, după caz, si o copie a politei de asigurare a culturilor.

Art. 21. – Sucursalele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ale Agentiei primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 30 septembrie 2006 inclusiv, după care vor solicita Agentiei, până la data de 20 octombrie 2006 inclusiv, ultima transă de plăti aferentă bonurilor valorice, iar Agentia virează sumele cuvenite furnizorilor până la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv.

Art. 22. – Sprijinul direct etapa a doua, plata în lei, pentru culturile de legume de câmp si cartofi timpurii, legume de solarii si sere reci se acordă după receptionarea culturilor de către reprezentantul teritorial al Agentiei, pe baza Centralizatorului justificativ al sumelor acordate ca sprijin direct sub formă de bonuri valorice în prima etapă si plata în lei, etapa a doua, prevăzut în anexa nr. 10 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

 

CAPITOLUL V

Conditiile de acordare a sprijinului direct pentru cultura vitei-de-vie din soiuri nobile

 

Art. 23. – (1) Sprijinul direct se acordă la cultura viteide-vie din soiuri nobile în anul 2006 prin atribuirea de bonuri valorice în sumă de 200 lei/ha, într-o singură etapă, pentru achizitionarea de pesticide pentru combaterea bolilor la vita-de-vie.

(2) Pentru vita-de-vie din soiuri nobile pentru vinuri DOC se acordă suplimentar si o plată în lei, în valoare de 410 lei/ha, într-o singură etapă.

Art. 24. – Beneficiarii sprijinului direct prevăzuti la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 sunt producătorii agricoli care detin si exploatează suprafete cultivate cu vită-de-vie cu soiuri nobile pentru suprafete de minimum 0,1 ha inclusiv, înscrise în Registrul plantatiilor viticole.

Art. 25. – (1) Sprijinul direct se acordă în baza cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 a), însotită de copii ale documentelor care fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, după caz, iar termenul limită de depunere este până la 15 mai 2006 inclusiv.

(2) Documentele care fac dovada plătii arendei/redeventei sau a altor obligatii contractuale legate de folosinta terenului sunt: copie de pe borderoul de plată a arendei/adeverinta de la Agentia Domeniilor Statului sau de pe alte documente doveditoare, după caz.

(3) Bonurile valorice sunt valabile până la data de 30 august 2006 inclusiv.

Art. 26. – Sucursalele judetene ale Agentiei, respectiv a municipiului Bucuresti, primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 30 septembrie 2006 inclusiv, după care vor solicita Agentiei, până la data de 20 octombrie 2006 inclusiv, ultima transă de plăti aferentă bonurilor valorice, iar Agentia virează sumele cuvenite furnizorilor până la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv.

Art. 27. – Reprezentantul sucursalei Agentiei si cel al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV) întocmesc procesulverbal de receptie si restituire pentru suprafetele de vită- de-vie din soiuri nobile producătoare de vinuri DOC autorizate de ONDOV, conform anexei nr. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, până la data de 30 septembrie 2006 inclusiv.

Art. 28. – Plata în lei în valoare de 410 lei/ha se acordă până la data de 30 noiembrie 2006, pe baza Centralizatorului justificativ al sumelor acordate ca sprijin financiar sub formă de bonuri valorice în prima etapă si plata în lei, etapa a doua, prevăzut în anexa nr. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

 

CAPITOLUL VI

Conditiile de acordare a sprijinului direct pentru culturile ecologice

 

Art. 29. – (1) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuti la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, înregistrati la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, conform prevederilor cap. I din anexa la Ordinul ministrului pădurilor, apelor si mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare în agricultura ecologică, pentru culturile ecologice certificate, în baza cererilor-tip, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 si 5.

(2) Pentru culturile ecologice prevăzute la nr. crt. 12 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, cererea va fi însotită de următoarele documente:

a) copii ale documentelor care fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006, după caz;

b) documentele care fac dovada plătii arendei/redeventei sau a altor obligatii contractuale legate de folosinta terenului sunt: copie de pe borderoul de plată a arendei, adeverinta de la Agentia Domeniilor Statului sau de pe alte documente doveditoare, după caz;

c) fisa de înregistrare a producătorului prevăzută în cap. I din anexa la Ordinul ministrului pădurilor, apelor si mediului nr. 527/2003;

d) contractul producătorului cu un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 30. – Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pentru suprafata cultivată cu culturile ecologice certificate este 15 mai 2006 inclusiv.

Art. 31. – Acordarea sprijinului direct producătorilor agricoli pentru culturile ecologice certificate se face după recoltatul fiecărei culturi, în baza certificatului de atestare ecologică a suprafetelor sau a certificatului de atestare ecologică a exploatatiei, după caz, cu evidenta suprafetelor certificate pe culturi, eliberat de organismul de inspectie si certificare cu care producătorul a încheiat contractul.

Art. 32. – Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3a), 3b), 4 si 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 33. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 218.

 

ANEXA Nr. 1 a)

 

Comuna (orasul, municipiul) ......................

Judetul ........................................................

Nr. de înregistrare ............. din ................

Aprobat

Directorul Sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

...........................................................

(Semnătura si stampila)

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului direct pe suprafata cultivată/exploatată cu ......... în anul 2006

 

Domnul/Doamna ..................................., domiciliat/domiciliată în localitatea .............................., str. ................................. nr. ......, judetul ......................., B.I./C.I. seria ........ nr. .................., eliberat/eliberată la data de ................. de ......................., CNP ..........................., în baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, cultiv/exploatez ...................................... ha.

 

Cultura

Suprafata

– ha –

Sprijinul

direct acordat

– lei/ha –

din care

Total sprijin direct

– lei –

Bon valoric

Plata în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului direct pe suprafata cultivată/exploatată în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 si să restitui sumele primite, în conditiile în care nu realizez suprafata cultivată/exploatată pentru care am solicitat sprijin direct.

Suma solicitată o veti vira în contul nr. ..............., deschis la ................................................ . (bancă/CEC)

 

Solicitant,

.......................................

(Semnătura)

 

ANEXA Nr. 1 b)

 

Comuna (orasul, municipiul) ......................

Judetul ........................................................

Nr. de înregistrare ............. din ................

Aprobat

Directorul Sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

............................................................

(Semnătura si stampila)

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului direct pe suprafata cultivată/exploatată cu ................... în anul 2006

 

Reprezentantul ...................... S.C./S.A. ......................., cu sediul în localitatea .................., str. ................................. nr. ........, judetul ...................., CUI ....................................., în baza actelor

doveditoare anexate la prezenta cerere, cultiv/exploatez ...................................... ha.

 

Cultura

Suprafata

– ha –

Sprijinul

direct acordat

– lei/ha –

din care

Total sprijin direct

– lei –

Bon valoric

Plata în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului direct pe suprafata cultivată/exploatată în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 si să restitui sumele primite, în conditiile în care nu realizez suprafata cultivată/exploatată pentru care am solicitat sprijin direct.

Suma solicitată o veti vira în contul nr. ............., deschis la ............................................... . (trezoreria)

 

Solicitant,

.......................................

(Semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata ............................, domiciliat/domiciliată în localitatea ........................, str. ..................... nr. ......, judetul .................. B.I./C.I. seria ......... nr. .............., eliberat/eliberată la data de ...................., CNP ......................, reprezentant al Societătii Comerciale/Grupului de producători/Statiunii de cercetări ................................, cu sediul în localitatea ..................., CUI .........................., declar pe propria răspundere că în anul 2006 înfiintez si/sau exploatez suprafata de ..... ha plante medicinale si aromatice în sistem conventional/ecologic, hamei.

Anexez documentele care atestă legalitatea acordării sprijinului direct, conform art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 si să restitui sumele primite, în conditiile în care nu realizez suprafata cultivată/exploatată pentru care am solicitat sprijin direct.

 

.............................................................

(Numele, prenumele si semnătura)

Data ...................

 

ANEXA Nr. 3 a)

 

Comuna (orasul, municipiul) ......................

Judetul ........................................................

Nr. de înregistrare ............. din ................

Aprobat

Directorul Sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

...........................................................(Semnătura si stampila)

 

CERERE

pentru sprijinul direct acordat producătorilor agricoli persoane fizice, persoane juridice pe suprafetele de plantatii de pomi si arbusti fructiferi si vită-de-vie din soiuri nobile, exploatate în anul 2006

 

Domnul/Doamna/Unitatea ............................................., domiciliat/domiciliată/cu sediul în localitatea ............................, str. ...................... nr. ....., judetul ........................., B.I./C.I. seria ........ nr. ............., eliberat/eliberată la data de ................., CNP/CUI ....................., în baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, solicit sprijin direct pentru:

 

Cultura

Suprafata

– ha –

Sprijinul

direct acordat

– lei/ha –

din care

Total sprijin direct

– lei –

Numărul fisei

calculator din

Registrul

plantatiilor viticole

Bon valoric

Plata în lei

Plantatii de pomi si arbusti fructiferi

 

 

 

x

 

 

Vită-de-vie din soiuri nobile

 

 

 

x

 

 

Vită-de-vie din soiuri nobile pentru vinuri DOC autorizată de ONDOV

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, despre care am luat cunostintă.

Pe baza celor prezentate, solicit sprijin direct, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

Mentionez că am depus cerere si în localitatea ................. pentru suprafata de pomi si arbusti fructiferi/vită-de-vie nobilă si/sau autorizată de ONDOV de .............. ha.

Suma solicitată o veti vira în contul nr. ........, deschis la .................................................... . (trezorerie/bancă/CEC)

 

Beneficiarul sprijinului direct,

..............................................................

(Semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3 b)

 

Comuna (orasul, municipiul) ......................

Judetul ........................................................

Nr. de înregistrare ............. din ................

Aprobat

Directorul Sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

...........................................................

(Semnătura si stampila)

 

CERERE

pentru sprijinul direct acordat producătorilor agricoli persoane fizice, persoane juridice care cultivă legume în anul 2006

 

Domnul/Doamna/Unitatea ..................., domiciliat/domiciliată/cu sediul în localitatea ................, str. ............... nr. ...., judetul ...................., B.I./C.I. seria .... nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ................, CNP/CUI ................., în baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, solicit sprijin direct pentru:

 

Cultura

Suprafata

– ha –

Sprijinul

direct acordat

– lei/ha –

din care

Total sprijin direct

– lei –

Bon valoric

Plata în lei

Legume de câmp si cartofi timpurii

 

 

 

 

 

Legume de solarii si sere reci

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, despre care am luat cunostintă.

Pe baza celor prezentate, solicit sprijin direct în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

Suma solicitată o veti vira în contul nr. .................. deschis la ............................................. (trezorerie/bancă/CEC).

 

Beneficiarul sprijinului direct,

..............................................................

(Semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

Comuna (orasul, municipiul) ......................

Judetul ........................................................

Nr. de înregistrare ............. din ................

Aprobat

Directorul Sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

............................................................

(Semnătura si stampila)

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului direct pe suprafata cultivată cu culturi ecologice certificate în anul 2006

 

Domnul/Doamna ....................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. ............... nr. ........., judetul ................., B.I./C.I. seria .... nr. ................., eliberat/eliberată la data de .............. de ..............., CNP ....................., în baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, cultiv ................. ha culturi ecologice.

 

Cultura

Suprafata

– ha –

Sprijinul direct acordat

– lei/ha –

Total sprijin direct

– lei –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului direct pe suprafata cultivată în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 si să restitui sumele primite, în conditiile în care nu realizez suprafata cultivată pentru care am solicitat sprijin direct.

Suma solicitată o veti vira în contul nr. ............... deschis la .............................................. (bancă/CEC).

 

Solicitant,

.......................................

(Semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

 

Comuna (orasul, municipiul) ......................

Judetul ........................................................

Nr. de înregistrare ............. din ................

Aprobat

Directorul Sucursalei Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

............................................................

(Semnătura si stampila)

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului direct pe suprafata cultivată cu culturi ecologice certificate în anul 2006

 

Reprezentantul ......................... S.C./S.A. ...................., cu sediul în localitatea ........................, str. ................... nr. ..., judetul ......................., CUI ............................., în baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, cultiv... ha culturi ecologice.

 

Cultura

Suprafata

– ha –

Sprijinul direct acordat

– lei/ha –

Total sprijin direct

– lei –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că suprafetele corespund documentelor legale si pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului direct pe suprafata cultivată în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006.

Mă oblig să particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 si să restitui sumele primite în conditiile în care nu realizez suprafata cultivată pentru care am solicitat sprijin direct.

Suma solicitată o veti vira în contul nr. ............... deschis la ................................................ (trezoreria).

 

Solicitant,

.......................................

(Semnătura)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERfiULUI

 

ORDIN

privind actualizarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală – LT–2004

 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. j) si ale art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile pct. 13 din anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 79/2004 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală – LT–2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă valorile actualizate ale tarifelor cuprinse în tabelele nr. 1–6 din anexa “Lista de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală – LT–2004“ la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 79/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 martie 2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Biroul Român de Metrologie Legală va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 233.