MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 321         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 aprilie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

416. – Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

418. – Hotărâre privind desfiintarea Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean Sibiu

 

422. – Hotărâre privind trecerea imobilului “Palatul Administrativ“, proprietate publică a statului, situat în municipiul Slobozia, judetul Ialomita, din administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Ialomita în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

423. – Hotărâre privind suplimentarea parcului normat de mijloace de transport pentru desfăsurarea activitătilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

434. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Vadu Crisului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Crisului, judetul Bihor

 

435. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

           

440. – Hotărâre pentru abrogarea unei pozitii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2005 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

441. – Hotărâre pentru redobândirea cetăteniei române de către o persoană

 

443. – Hotărâre privind numirea unui consul general

 

444. – Hotărâre privind numirea unui consul general

 

445. – Hotărâre privind modificarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 si ale art. 107 alin. (4) din Constitutia României, republicată, ca urmare a demisiei din functia de membru al Guvernului României a domnului Bogdan Olteanu,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se desemnează domnul Mihai Alexandru Voicu, ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, în functia de ministru interimar pentru a îndeplini si atributiile ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul, în conditiile legii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2006.

Nr. 416.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19 alin. (1) si alin. (3) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfiintează Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig, unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică din subordinea Directiei de Sănătate Publică Sibiu.

Art. 2. – (1) Se reorganizează Spitalul Clinic Judetean Sibiu, unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică din subordinea Directiei de Sănătate Publică Sibiu, prin preluarea activitătii Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig. (2) Spitalul Clinic Judetean Sibiu va prelua patrimoniul Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat în conditiile legii, cu întregul activ si pasiv, în baza protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Personalul Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig se preia de către Spitalul Clinic Judetean Sibiu, în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 4. – Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judetean Sibiu se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 5. – Sintagma “– Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig 29“ din anexa nr. 2 “Lista cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii“ la Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, se elimină.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 418.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea imobilului “Palatul Administrativ“, proprietate publică a statului, situat în municipiul Slobozia, judetul Ialomita, din administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Ialomita în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind vproprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea imobilului “Palatul Administrativ“, aflat în domeniul public al statului, compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr. 1, judetul Ialomita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Ialomita, în administrarea Consiliului Judetean Ialomita, pe perioada executării lucrărilor de consolidare.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 422.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Institutiei Prefectului –

Judetul Ialomita în administrarea Consiliului Judetean Ialomita

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

 

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia

din inventarul bunurilor apartinând domeniului

public al statului

Municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr. 1, judetul Ialomita

Statul român – Institutia Prefectului – Judetul Ialomita

Statul român –Consiliul Judetean

Ialomita

 

Clădire S+P+4E:

– suprafata construită = 849,33 m2

– suprafata totală a terenului = 1.267,40 m2

111.739

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea parcului normat de mijloace de transport pentru desfăsurarea activitătilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se suplimentează parcul normat de mijloace de transport pentru desfăsurarea activitătilor specifice ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu un autoturism destinat activitătilor desfăsurate în cadrul Programului PHARE.

Art. 2. – Consumul lunar normat de carburanti pentru autoturismul prevăzut la art. 1 este de 300 litri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 423.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Vadu Crisului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Crisului, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Vadu Crisului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Crisului, judetul Bihor.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 434.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Vadu Crisului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vadu Crisului, judetul Bihor

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

 

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

 

 

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Comuna Vadu Crisului, judetul Bihor

Statul Român, Ministerul Apărării Nationale

Comuna Vadu Crisului, Consiliul Local al Comunei Vadu Crisului, judetul Bihor

cod 8.29.09 –

– nr. M.F. 106.787

 

imobil 1089

– suprafata construită = 6.560,61 m2

– suprafata desfăsurată = 6.560,61 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 55.600 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. – Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 435.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

 

 

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

 

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Orasul Boldesti- Scăeni, judetul Prahova

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul român, Ministerul Administratiei

si Internelor

 

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 103.686

 

 

– imobil 3106– suprafata construită = 136,79 m2

– suprafata desfăsurată = 136,79 m2

– suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 50.195 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea unei pozitii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2005 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Pozitia nr. 155 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2005 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005, se abrogă.

Art. II. – Se constată că Marzlin Stefania nu a pierdut niciodată cetătenia română.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Dan Cristian Stoica,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 440.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru redobândirea cetăteniei române de către o persoană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română următoarei persoane, care a avut această cetătenie si a solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate:

– Shafran Dan Savian, fiul lui Safran Oisie-Itic-User si Safran Tony, născut la data de 5 noiembrie 1948 în Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Stockholm, Vanadisvägen 41, 2 tr.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Dan Cristian Stoica,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 441.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Ion-Bogdan Bucur se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Montreal, Canada.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 443.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Ion Bistreanu se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Sankt Petersburg, Federatia Rusă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 444.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Denumirea Bibliotecii Centrale Universitare, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Boteanu nr. 1, sectorul 1, se schimbă în Biblioteca Centrală Universitară “Carol I“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 445.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

Directia pentru comunicare, presă si relatii publice

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Noul Consiliu de administratie al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, întrunit în prima sa sedintă în data de 4 aprilie 2006, l-a numit în functia de presedinte al Consiliului de administratie si director general al regiei pe domnul Liviu Alexandru Moraru.

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările si completările ulterioare, a fost revocat vechiul Consiliu de administratie al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“.

La sedinta noului Consiliu de administratie, ministrul de resort pentru Regia Autonomă “Monitorul Oficial“, doamna Georgeta Elisabeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputatilor, a evidentiat activitatea deosebită de până acum a regiei si a conducerii acesteia.

Serviciul de presă al Camerei Deputatilor

Editarea Monitorului Oficial al României reprezintă un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial“, care functionează sub autoritatea Camerei Deputatilor.

Activitatea Parlamentului României este strâns legată, încă de la începuturile sale, de existenta acestei publicatii cu caracter oficial, care are menirea de a face cunoscute autoritătilor, dar si cetătenilor, în egală măsură, actele normative ce trebuie să guverneze viata economico-socială a tării, ceea ce conferă o dimensiune cu totul deosebită activitătii celor care s-au aflat, de-a lungul anilor, în fruntea acestui serviciu public.

Personalităti marcante ale vietii publice si culturale românesti au contribuit la consolidarea prestigiului acestei publicatii, remarcându-se activitatea marelui cărturar Ion Heliade Rădulescu, care a fost si primul editor al Monitorului Oficial al României.

Tinând pasul cu vremurile moderne, prin Hotărârea Guvernului nr. 358 din 1 iulie 1991 a fost înfiintată, sub autoritatea Camerei Deputatilor, Regia Autonomă “Monitorul Oficial“, ca persoană juridică a cărei activitate de interes public national functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară.

Rememorăm aceste momente în devenirea Monitorului Oficial si pentru a evidentia că, încă de la venirea sa în această functie, amprenta incontestabilă a directorului general, doamna Eugenia Ciubâncan, s-a simtit printr-o abordare modernă în conducerea Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, prin asigurarea personalului calificat si modernizarea pe plan tehnic. Ceea ce caracterizează în prezent Regia Autonomă “Monitorul Oficial“ este asigurarea calitătii întregii activităti de tehnoredactare si tipărire la cele mai înalte cote existente pe plan mondial.

Mentionăm câteva dintre realizările de referintă ale Regiei Autonome “Monitorul Oficial“: dotarea cu o tipografie modernă, extinderea si diversificarea serviciilor oferite, distribuirea si prin mijloace multimedia a publicatiei oficiale a tării, introducerea publicatiilor oficiale românesti în circuitul legislativ international, editarea în conditii grafice excelente a unor lucrări si albume tematice.

Ne face o deosebită plăcere să amintim în acest context, ca o recunoastere a meritelor doamnei Eugenia Ciubâncan în fruntea acestei institutii de primă importantă a tării, conferirea de către Presedintele României, în iunie 2001, a Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

Camera Deputatilor, editorul Monitorului Oficial al României, împreună cu angajatii acestuia apreciază profesionalismul de exceptie al doamnei Eugenia Ciubâncan, consacrat idealului nobil al desăvârsirii în munca desfăsurată, multumindu-i pentru anii de prodigioasă colaborare si urându-i ani multi, în deplină sănătate, cu satisfactia împlinirilor deosebite pe toate planurile.

 

SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

GEORGETA ELISABETA IONESCU