MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 325         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 aprilie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

424. – Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

439. – Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

447. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

130. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport privind finantarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

 

233. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 100/2006 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii, criteriile tehnice de acordare, precum si plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

 

458. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor suprafete de teren, domeniu public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., în vederea realizării activitătilor de interes national.

Art. 2. – Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. va reface constructiile, instalatiile si împrejmuirile situate pe terenurile afectate de lucrările de fluidizare a traficului pe DN 1 Băneasa – Otopeni – Aeroportul Otopeni.

Art. 3. – Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Silviu Predoiu

 

Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 424.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren, domeniu public al statului, care se transmit din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt situate

suprafetele de teren

care se transmit si categoria

de folosintă

Persoana juridică

de la care se transmit

suprafetele de teren

Persoana juridică

la care se transmit

suprafetele de teren

Caracteristicile tehnice

ale suprafetelor de teren

1.

Municipiul Bucuresti –

Teren situat în intravilan

Serviciul de Informatii

Externe

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului –

Compania Natională Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

Suprafata = 213 m2,

nr. cadastral – 4748/1/2

de Situate la km 11+729 – km 11+791

Nr. M.F.P. 148.905 (partial)

2.

Municipiul Bucuresti –

Teren situat în intravilan

Serviciul de Informatii

Externe

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului –

Compania Natională Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

Suprafata = 2 m2,

nr. cadastral – 4748/1/3

de Situate la km 11+799 – km 11+800

Nr. M.F.P. 148.905 (partial)

3.

Municipiul Bucuresti –

Teren situat în intravilan

Serviciul de Informatii

Externe

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului –

Compania Natională Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

Suprafata = 558 m2,

nr. cadastral – 4748/2/2

Situate la km 11+860 – km 11+938

Nr. M.F.P. 148.905 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Dan Cristian Stoica,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul administratiei

si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 439.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Timisoara, Str. Zefirului nr. 37, judetul Timis, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 aprilie 2006.

Nr. 447.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Adresa

Persoana juridică

care administrează constructiile

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

Nr. inventar M.F.P.

Municipiul Timisoara,

Str. Zefirului nr. 37,

Judetului Timis

Ministerul Administratiei si Internelor –

Inspectoratul de Politie al judetul Timis

Grajd bovine – pavilion 02:

– suprafata construită = 111,60 m2; suprafata desfăsurată = 111,60 m2

Padoc porci – pavilion 03:

– suprafata construită = 304,00 m2; suprafata desfăsurată = 304,00 m2

Baracă metalică – pavilion 04:

– suprafata construită = 80,00 m2; suprafata desfăsurată = 80,00 m2

Baracă metalică – pavilion 05:

– suprafata construită = 80,00 m2; suprafata desfăsurată = 80,00 m2

Adăpost pentru păsări – pavilion 06:

– suprafata construită = 27,36 m2; suprafata desfăsurată = 27,36 m2

Adăpost pentru păsări – pavilion 07:

– suprafata construită = 28,40 m2; suprafata desfăsurată = 28,40 m2

Grup social – pavilion 08:

– suprafata construită = 42,40 m2; suprafata desfăsurată = 84,80 m2

Fânar – pavilion 09:

– suprafata construită = 182,00 m2; suprafata desfăsurată = 182,00 m2

Punct de sacrificare – pavilion 10:

– suprafata construită = 43,20 m2; suprafata desfăsurată = 43,20 m2

Centrală termică – pavilion 11:

– suprafata construită = 58,00 m2; suprafata desfăsurată = 116,00 m2

Bordei pentru alimente – pavilion 12:

– suprafata construită = 32,16 m2; suprafata desfăsurată = 32,16 m2

Grajd bovine – pavilion 13:

– suprafata construită = 175,56 m2; suprafata desfăsurată = 175,56 m2

Padoc porci – pavilion 14:

– suprafata construită = 53,40 m2; suprafata desfăsurată = 53,40 m2

Fânar si siloz – pavilion 15:

– suprafata construită = 480,00 m2; suprafata desfăsurată = 480,00 m2

Copertină pentru utilaje – pavilion 16:

– suprafata construită = 192,00 m2; suprafata desfăsurată = 192,00 m2

Umbrar pentru bovine – pavilion 17:

– suprafata construită = 31,50 m2; suprafata desfăsurată = 31,50 m2

Total valoare contabilă constructii =

162.589,2 lei (RON)

107.744

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

ORDIN

privind finantarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport,

având în vedere Referatul Directiei programe ale institutiilor publice pentru sport nr. 78/2006,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanta proiecte din fonduri publice sunt: programul “Promovarea sportului de performantă“, programul “Sportul pentru toti“ si programul “Întretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive“.

(2) Scopul si obiectivele programelor mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, din cadrul programelor sportive prevăzute la art. 1, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu dispozitiile prezentului ordin si cu celelalte dispozitii legale în materie.

Art. 3. – Criteriile si conditiile de acces la fondurile publice pentru finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, denumite în continuare structuri sportive, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. – Cererea de finantare-cadru si contractul de finantare-cadru a proiectelor structurilor sportive sunt prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

Art. 5. – Criteriile specifice de evaluare a proiectelor structurilor sportive în vederea atribuirii contractului de finantare se aprobă, prin decizie internă, de autoritatea finantatoare.

Art. 6. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 149/2003 privind aprobarea criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decât federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publică si contractului-cadru de finantare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 29 noiembrie 2003.

Art. 8. – Dispozitiile prezentului ordin se aplică de autoritătile finantatoare definite de Legea nr. 350/2005, pentru finantarea proiectelor structurilor sportive mentionate la art. 2.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

 

Bucuresti, 28 martie 2006.

Nr. 130.

 

ANEXA Nr. 1

 

SCOPUL SI OBIECTIVELE

programelor sportive de utilitate publică

 

I. Programul “Promovarea sportului de performantă“

1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selectie, pregătire si competitie care să asigure autodepăsirea continuă, realizarea de recorduri nationale si internationale, precum si obtinerea victoriei.

2. Obiective:

a) evidentierea contributiei semnificative si constante a sportului de performantă la reprezentarea si sporirea prestigiului României pe plan international;

b) sustinerea disciplinelor si a probelor sportive, în functie de traditia si de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel national si international;

c) sustinerea activitătii de performantă la nivelul copiilor si juniorilor;

d) perfectionarea sistemelor de selectie, pregătire si competitionale pentru fiecare ramură de sport;

e) sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în functie de valoarea, traditia si gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel national si international;

f) sustinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel national si international.

II. Programul “Sportul pentru toti“

1. Scop: mentinerea unei bune stări de sănătate si consolidarea socializării cetătenilor prin crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.

2. Obiective:

a) încurajarea practicării activitătilor fizice si sportive, în mod continuu, de cât mai multi cetăteni;

b) atragerea si stimularea tuturor categoriilor de cetăteni, fără nici o discriminare, în mod liber si voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activitătilor fizice si sportive.

III. Programul “Întretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive“

1. Scop: asigurarea conditiilor optime pentru desfăsurarea activitătilor de pregătire si competitionale ale sportivilor si ale altor categorii de populatie în bazele sportive aflate în domeniul public sau privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale.

2. Obiective:

a) întretinerea si functionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea conditiilor necesare practicării activitătilor fizice si sportive;

b) dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente si crearea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activitătilor fizice si sportive.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERIILE SI CONDITIILE

de acces la fondurile publice pentru finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

 

Criteriile si conditiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat, respectiv de asociatiile pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, sunt următoarele:

a) să fie o structură sportivă recunoscută în conditiile legii;

b) să facă dovada afilierii la federatia sportivă natională de specialitate si/sau la asociatia pe ramură de sport judeteană/a municipiului Bucuresti, după caz;

c) să facă dovada depunerii situatiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

d) să nu aibă obligatii de plată exigibile din anul anterior la institutia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finantare;

e) să nu aibă obligatii de plată exigibile privind impozitele si taxele către stat, precum si contributiile către asigurările sociale de stat;

f) să nu se afle în litigiu cu institutia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finantare;

g) să nu furnizeze informatii false în documentele care însotesc cererea de finantare;

h) să nu se afle în situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum si a legii;

i) să participe cu o contributie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finantării;

j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) să depună cererea de finantare completă în termenul stabilit de autoritatea finantatoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

Structura sportivă .....................

Nr. ............ din .........................

 

CERERE DE FINANTARE-CADRU

 

A. Date privind structura sportivă

1. Denumirea structurii sportive ....................................................................................................

2. Adresa .......................................................................................................................................

3. Certificat de identitate sportivă nr. ............................................................................................

4. Cont nr. ................................, deschis la ................................................................................

5. Cod fiscal ...................................................................................................................................

6. Alte date de identificare: ..........................................................................................................

Telefon ................................ Fax .........................................

E-mail .................. Web .......................................

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele si prenumele, functia în cadrul structurii sportive, telefon)  .....................................................

7.1. Coordonator ............................................................................................................................

7.2. Responsabil financiar ..............................................................................................................

7.3. Responsabil cu probleme tehnice ..........................................................................................

7.4. Alti membri, după caz ............................................................................................................

B. Date privind proiectul

1. Denumirea proiectului ................................................................................................................

2. Scopul .......................................................................................................................................

3. Obiective specifice ......................................................................................................................

4. Activităti/actiuni din cadrul proiectului ......................................................................................

5. Perioada de derulare/actiune/activitate ......................................................................................

6. Locul de desfăsurare/actiune/activitate ......................................................................................

7. Participanti (numărul si structura)/actiune/activitate ..................................................................

8. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe actiuni/activităti, categorii de cheltuieli si surse de finantare), conform tabelului de mai jos:

 

– lei (RON) –

Nr.

crt.

Programul, proiectul, actiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli*)

Valoarea totală

din care

Suma solicitată din fonduri publice

Venituri proprii ale structurii sportive

1.

I. Programul ............................................

total .......................................................

1. Proiectul .............................................

1.1. Actiunea/activitatea ..........................

total ......................................................

din care: ..................................................

(se detaliază pe categorii de cheltuieli)

1.2. Actiunea/activitatea ............................

total ..........................................................

din care: ...................................................

 

 

 


*) Categoriile de cheltuieli ce se pot finanta din fonduri publice pentru proiecte sunt cele prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 484/2003.

 

C. Resurse umane si financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea actiunilor/activitătilor din cadrul proiectului

1. Resurse umane

1.1. Număr de personal salariat – total ........................................................, din care antrenori (pentru cluburile sportive)  .........................................

1.2. Număr de sectii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) ........................................

1.3. Număr de sportivi legitimati pe sectii ....................................................................................

1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociatia pe ramură de sport judeteană/a municipiului Bucuresti …..................................................................

1.5. Număr de asociatii fără personalitate juridică afiliate la asociatia pe ramură de sport judeteană/a municipiului Bucuresti ….......................................

2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total ....................... lei (RON), din care:

– donatii, sponsorizări ......................... lei (RON)

– venituri din activităti economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei (RON)

– cotizatii, taxe, penalităti etc. ......................... lei (RON)

– alte venituri ......................... lei (RON)

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total ......................... lei (RON), din care:

– donatii, sponsorizări ......................... lei (RON)

– venituri din activităti economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) ......................... lei (RON)

– cotizatii, taxe, penalităti etc. ......................... lei (RON)

– alte venituri ......................... lei (RON)

D. La prezenta cerere de finantare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru sustinerea cererii de finantare;

2. declaratia de impartialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005;

3. declaratie conform modelului de mai jos.

 

DECLARATIE

 

Subsemnatii .................................................................................................................................,

reprezentanti legali ai structurii sportive ..............................................................................................,

declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineste conditiile prevăzute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, respectiv:

a) este structură sportivă recunoscută în conditiile legii;

b) a publicat, în extras, raportul de activitate si situatia financiară pe anul .......... în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. .............; a înregistrat raportul de activitate în Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. ........;

c) nu are obligatii de plată exigibile si nu este în litigiu cu institutia finantatoare;

d) nu are obligatii de plată exigibile privind impozitele si taxele către stat, precum si contributiile către asigurările sociale de stat;

e) informatiile furnizate institutiei finantatoare în vederea obtinerii finantării sunt veridice;

f) nu se află în situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive si a regulamentelor proprii;

g) se obligă să participe cu o contributie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finantării;

h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare si nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) nu beneficiază de un alt contract de finantare din fonduri publice pentru acelasi proiect de la aceeasi autoritate finantatoare în cursul anului fiscal curent;

j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finantare nerambursabilă de la institutia .........................., în sumă de .......................... lei (RON).

Data ............................

Reprezentanti legali:

............................................................

(numele, prenumele, functia, semnătura si stampila structurii sportive)

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTRACT - CADRU

privind finantarea actiunilor/activitătilor din cadrul programului*)

..............................................................................................................

în anul ..............................

 


*) Se va mentiona programul în cadrul căruia se regăsesc actiunile/activitătile finantate.

 

CAPITOLUL I

Părtile

 

Institutia finantatoare ......................................, cu sediul în ......................., str. ....................... nr. ......., judetul/sectorul ........................., codul fiscal ......................................., cont .........................., deschis la ................................, reprezentată prin ................................... si ...................................., denumită în continuare institutia finantatoare, si

structura sportivă .................................................., cu sediul în localitatea .............................., str. ................................................ nr. ............, judetul/sectorul ...................., telefon ...................., cont ................................., deschis la ........................................., Certificat de identitate sportivă nr. ................................., reprezentată prin .................................. si ......................................, denumită în continuare structură sportivă,

în baza dispozitiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramură de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, au convenit încheierea prezentului contract.

 

CAPITOLUL II

Obiectul si valoarea contractului

 

Art. 1. – Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea proiectului, respectiv a actiunilor/activitătilor din cadrul programului sportiv ............................................., prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Institutia finantatoare repartizează structurii sportive suma de ................... lei (RON) pentru finantarea actiunilor/activitătilor prevăzute la art. 1.

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

Art. 3. – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părti si este valabil până la data de ................... .

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligatiile părtilor

 

Art. 4. – Structura sportivă are următoarele drepturi si obligatii:

a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor/activitătilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinatiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 si în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) să realizeze actiunile/activitătile prevăzute la art. 1, obiectivele si indicatorii prevăzuti în anexa nr. 3;

c) să promoveze denumirea institutiei finantatoare în cadrul actiunilor/activitătilor finantate prin modalitătile convenite între părti;

d) să permită persoanelor delegate de institutia finantatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finantare a programului;

f) să întocmească si să transmită institutiei finantatoare, în termen de ...... zile calendaristice de la data încheierii actiunilor/activitătilor, următoarele documente:

• raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, si a indicatorilor prevăzuti în contract;

• raport financiar însotit de documentele justificative de cheltuieli;

g) să restituie, în situatia nerespectării dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somatiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum si penalitătile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

h) să respecte prevederile actului constitutiv si ale statutului propriu, precum si statutul si regulamentele federatiei sportive nationale la care este afiliată;

i) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea si combaterea violentei si dopajului în cadrul actiunilor finantate potrivit prezentului contract.

Art. 5. – Institutia finantatoare are următoarele drepturi si obligatii:

a) să supravegheze si să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum si modul de respectare a dispozitiilor legale;

b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:

• în avans, ......................, din valoarea contractului/actiunii/activitătii, după caz;

• în termen de ........ zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f);

c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, institutia finantatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum si sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea contractuală

 

Art. 6. – (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în conditiile prezentului contract si ale dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. f), institutiile finantatoare au dreptul să perceapă penalităti de întârziere de ..........% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.

Art. 7. – Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Litigii

 

Art. 8. – Divergentele care pot apărea între părti pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situatia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemultumită se poate adresa instantei de judecată competente, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 9. – Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institutia finantatoare si controlul financiar se realizează în conditiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finantele publice.

Art. 10. – Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părti si se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.

Art. 11. – Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părtilor numai pentru actiuni viitoare si se consemnează într-un act aditional.

Art. 12. – Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 13. – Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru institutia finantatoare si un exemplar pentru structura sportivă.

 

Institutia finantatoare

.......................................................

Conducătorul institutiei,

.......................................................

Compartimentul financiar-

.......................................................

Compartimentul de specialitate

.......................................................

Compartimentul juridic

.......................................................

Structura sportivă

.......................................................

(reprezentanti legali)

.......................................................

contabil .......................................................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

Structura sportivă ...................

Actiunile/activitătile din cadrul

proiectului ..............................,

programul ...............................

 

Nr.

crt.

Denumirea

actiunii/activitătii

Locul de desfăsurare

Perioada actiunii

Nr. de participanti

Costul actiunii

– lei (RON) –

Alte mentiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanti legali:

............................................................

(numele, prenumele, functia, semnătura si stampila structurii sportive)

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

Structura sportivă ...................

Bugetul actiunii/activitătii din cadrul

proiectului .........................................,

programul ..........................................

 

– lei (RON) –

Nr.

crt.

Actiunea/activitatea/categoriile

de cheltuieli

Valoare

totală

din care

din fonduri publice

din veniturile

proprii ale structurii

sportive

1.

Actiunea/activitatea ........................................................................,

Total ...................., din care:

a) ......................................................................................................

b) ......................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

[a), b), ................. = categorii de cheltuieli;

de exemplu: cazare: 10 persoane x 50 lei (RON) x 5 zile alocatie de masă: 10 persoane x 30 lei (RON) x 6 zile]

 

 

 

2.

Actiunea/activitatea ..........................................................................

Total ........., din care:

a) ......................................................................................................

b) ......................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Reprezentanti legali:

............................................................

(numele, prenumele, functia,

semnătura si stampila structurii sportive)

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

Structura sportivă ...................

 

Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare

ai proiectului ..................................................,

din cadrul programului ..................................

 

A. Scopul:

...........................................................................................................................................................................................

B. Obiective: – obiectivul general: ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

– obiective specifice: ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

C. Indicatori

C1. Indicatori de eficientă (denumire, unitate de măsură):

a) .....................................................................................................................................................................

b) .....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):

a) .....................................................................................................................................................................

b) .....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):

a) .....................................................................................................................................................................

b) .....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Reprezentanti legali:

............................................................

(numele, prenumele, functia, semnătura si stampila structurii sportive)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 100/2006 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii, criteriile tehnice de acordare, precum si plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, precum si ale art. 13 si 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005,

în baza Referatului nr. 89.229 din 31 martie 2006 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată si al Directiei generale dezvoltare rurală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 100/2006 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii, criteriile tehnice de acordare, precum si plafonul maxim al creditelor ce se acordă în anul 2006, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 6 aprilie 2006.

Nr. 233.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 100/2006)

 

LISTA

obiectivelor de investitii si plafoanele maxime stabilite pentru cofinantarea acestora în anul 2006 din credite acordate în conditiile Legii nr. 231/2005

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora  în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 12 si 14 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la  aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în ransporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză, ale art. 46 si 49 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Controlul respectării reglementărilor privind comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si al respectării conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările si completările ulterioare, a celor prevăzute la art. 61 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările si completările ulterioare, a celor prevăzute la art. 62 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările si completările ulterioare, a celor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea,

eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările si completările ulterioare, a celor prevăzute la art. 12 si 13 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteză, a celor prevăzute la art. 46 si 461 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează de către personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe baza legitimatiei de inspectie si control, ale cărei model, formă si continut sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Personalul împuternicit, functia si competentele de control ale acestuia se aprobă de către ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, la propunerea Regiei Autonome “Registrul Auto Român“, denumită în continuare RAR.

Art. 3. – Legitimatiile de inspectie si control se atribuie si se vizează anual de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si se eliberează de RAR care va tine evidenta acestora.

Art. 4. – Modelul si continutul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se aprobă prin decizie a directorului general al RAR si contin datele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. – Legitimatiile de inspectie si control emise în baza Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 525/2003 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice rămân valabile până la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 6. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 525/2003 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor si sanctionării contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitătilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statiilor de inspectie tehnică, precum si la metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22 octombrie 2003, se abrogă.

Art. 7. – Regia Autonomă “Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 60 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 30 martie 2006.

Nr. 458.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a